Về bài thơ “Trưng Nữ Vương” của nữ sĩ Ngân Giang
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những khoảng thời gian nhẩn nha “lùi vào quá khứ”, tìm hiểu tư liệu về văn hóa - văn học giai đoạn đầu thế kỷ XX, tôi đã được biết đến một con người - cuộc đời - chân dung văn học độc đáo - nữ sĩ Ngân Giang, người được mệnh danh là “nữ hoàng Đường thi Việt Nam”. Chỉ với một bài thơ “Trưng Nữ Vương” trong “gia tài” đồ sộ hơn 4 nghìn thi phẩm, nữ sĩ Ngân Giang đã khẳng định tài năng, vị thế; gieo vào lòng nhiều thế hệ độc giả bao nỗi niềm yêu mến, cảm phục.
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq88w7ThuqVq4bq94bub4bqlw4DGoXfhuqXigJw9QeG6tnXhu5fhuqVV4bqm4bqlPOG6tnd14buX4oCd4bqla+G6ruG6ueG6pXXhuqbhuqXDgXDhuqVV4buXaXXhuqXhu5bhu5vhurl14buXxIMvxqHhuq3huq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t8agbuG6uWzDouG6rz1Bw7p14buX4bqldcah4bqmdeG7l+G6pXLGocO64bq/deG7l+G6pcOAxqF54bub4bql4buX4bub4bq5deG6pXXGoeG7iXXhuqV1xqHhurnhuqXigJxzw4Phu5vhuqXhuqzhur3DuuG6peG7ueG6oOG6u+G6pXLGoeG6suKAncOh4bqlw4Dhu6N04bqlxqHhu5vhu5PhuqDhuqXDgOG6tuG6pXPhu5vhu5HhuqDhuqXhuqzDtOG6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq54bqlLeG6peG6rOG7h3XhuqXGoeG7p2vhuqXhu5fhu5vhurnhu5vhuqVtw7rDqnXhuqVtw6zhuqDhuqXDgMahw7XhuqVyReG6pXt7w6HhuqXDgOG7qeG7m+G6pW3hu4HhuqVt4bq2w71r4bqlauG7m8O1w4DhuqVtw7V14bqldOG7rcOA4bqla8O6deG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlLeG6pWvhuqDhu61r4bqlbXnhu5vhuqUt4bqla8ahaXXhuqVs4bqgdeG7l+G6peG6rOG7h3XhuqXGoeG7p2vhuqVt4buta+G6pW3hurvDuuG6pS3huqV14bqm4bqlw4Fw4bqlVeG7l2l14bql4buW4bub4bq5deG7l8Oh4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVt4bq2w71r4bqldOG7kXXGoeG6pWzhurl1xqHhuqVz4bq94bql4oCcdeG6puG6pcahw7rhur114buX4bqlTeG6tnl14buX4bqlw4DGoeG7m+G6pTzhu5vhu5HDgOG6pVXhurl04oCdw6DhuqVLxqHhu6HhuqXhuqx44bub4bqldOG7rcOA4bqlauG6veG7m+G6pcOAxqF34bql4oCcPUHhurZ14buX4bqlVeG6puG6pTzhurZ3deG7l+KAneG6pcOAQcO6deG7l+G6peKAnOG7l+G7m+G6ueG6pcOA4bq94bub4oCd4bqlbeG7seG6pcOB4but4bqlxqF3deG6pWLhuqV14buXxqHhu6N14bqlw4DGoeG7m+G6peG7t8ah4buJdMOh4bqldeG6puG6pcOBcOG6pVXhu5dpdeG6peG7luG7m+G6uXXhu5fhuqVt4buB4bqlcsahZ3Xhu5fhuqVt4bufdcah4bqlw4Dhur3hu5vhuqV14buHdeG7l8Oh4bql4bqs4buf4bqlw4DGocO1YeG6peG7l+G7m27DuuG6peG6rOG6vcO64bqlc+G7pXXhu5fhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pcOAxqHDteG6pcah4buR4bqlbeG7rWvhuqXhu5fhu5vhur/huqVq4bq5w7rhuqV1duG7m+G6pXXhu5vDtHThuqVC4buP4bqg4bqldMO1dcOh4bqla+G6v3ThuqXhu7fGocSCa8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDomzDgMah4bqgdGrhuqXhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlY+G6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWLhuqlj4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8v4bub4bqsw6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS91buG6qMOBL+G6qeG6q2Lhuq0v4bqtxJHEkWxk4bqtYuG6qWRjY8OA4bqp4bqtYuG6qXNjLcSRw6Bx4bu34buXw6LhuqXhurlzw4Azw6I8w7ThuqVq4bq94bub4bqlw4DGoXfhuqXigJw9QeG6tnXhu5fhuqVV4bqm4bqlPOG6tnd14buX4oCd4bqla+G6ruG6ueG6pXXhuqbhuqXDgXDhuqVV4buXaXXhuqXhu5bhu5vhurl14buXw6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDomPhuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Ji4bqpY8Oi4bqlL+G6r0vGoWl14bqlbOG6oHXhu5fhuqV14bqm4bqlw4Fw4bqlVeG7l2l14bql4buW4bub4bq5deG7l8Og4bql4bq+dcahOeG6pcOA4bq24bqlc+G7m+G7keG6oMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+KAnD3GocOD4bqlxqHhu4t14bqlbeG7qeG7m+G6pXPDrHXhuqVrxqHhurnhuqDhuqVyxqHDuW7huqXGocOqdcahxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVOG7rcOA4bqlw4BBeeG7m+G6pXPDuuG6u3Xhu5fhuqXDgMahw7rhurt14buX4bqlasO5deG7l+G6pcOB4bq5w7rhuqVBd+G7m8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0zhu7F14bqlw4HhurZ3deG7l+G6peG6rMO54bqldeG7l8OC4bq54bql4bqq4bq54bqldcO6deG6pcOAxqFndMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7lsOqw4DhuqXhu5fhu5vDueG6pWvGoeG7m3ThuqVq4buFdeG7l+G6peG6rOG6tsO9w4DhuqVsZnThuqVyxqF34bubxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVeG7l+G6uXXhu5fhuqVs4buna+G6pXXDunXhuqXDgeG7qXXhu5fhuqVt4bq2eXXhu5fhuqVy4bubw7V04bqldOG7gcSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8ag4bqgQuG6pcahw7rhur114buX4bqla+G6oHXhu5fhuqVt4bub4buRdeG6pXXDteG7t+G6pWtpdeG6pW3hurnhu5vEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9K4burdeG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqXhu5fhu5vDueG6pWrhu4HDuuG6pWzhu7F14bqla8ahaXXhuqV14buXw4LhurnEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq894bq7dOG6pXXDssO64bqldOG6tuG6ueG6pXXhu5fhur114bqlw4Dhurvhu7fhuqVtw7nhurnhuqV04bq54bubxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVOG6u+G6oOG6pW3FqeG6pWvhu6vDgOG6peG6qsO6deG7l+G6pcOAxqHDg+G6peG6rMOqdeG6pWvhu6/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9V4buX4bq54bub4bql4bqs4bq9deG7l+G6pW1p4bqg4bqlw4Dhu511xqHhuqVrxqHhuqBC4buRdeG6pcOA4bq2d3Xhu5fhuqVz4bq54bubxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxqDhu7F14bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVrxqHhu5114bqlw4HhuqDhu6vhu5vhuqVr4bq2eeG7m+G6peG6uXXhuqXhuq7hu5vEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9T4buR4bqldcO1deG6pXXhu4d04bqla+G6uXXGoeG6pUHFqeG6pXXhu5fhu4t04bqldeG7l8OD4bubxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvU8Oqa+G6pcOA4bq2eHXhu5fhuqXhu7nhuqDhu4914bqlbWnhuqDhuqVzeeG7m+G6pcOA4bqgQsO1w4DhuqXGoeG7i3XEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9Vw7p14bqlxqHhu7F14buX4bql4bu54bqgb8OA4bqlw4HDqmvGoeG6pWrEguG7m+G6pcOAQcOsdeG6peG6ueG7m8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0t54bqlw4Dhurl14buX4bqlbeG7m+G7k3ThuqXDgOG6tnh14buX4bqldeG7l8ah4bub4buPdOG6pcah4bq9deG7l+G6pcOAQeG7i3XEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/hu5bDucOA4bqldeG7l+G7p2vhuqXhu5fhu5tuw7rhuqXGocO64bq54bqldeG7l+G6u8OA4bqldMOtQuG6pcOAQXnhu5vDoMOgw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/hur7hu5vhuqVq4buDa+G6peG7ueG6oGl14bqlw4DGocOD4bqlcuG7m3XGoeG6peG6rMO54bqldeG7l8OC4bq5xIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqv4buW4bub4bq74bu34bql4bqs4bq9deG7l+G6pXLGoeG7h3XhuqXDgEHhu7PhuqVzw6p1xqHhuqVtw6zhuqDhuqXhuqzDuuG7m8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vGoeG6vXXhu5fhuqV34bubw6HhuqVt4bub4buRdeG6pXXhu5fhu6dr4bqlanfhuqXhuqx34bql4bu54bqg4bq7w6HEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89QeG7h3Xhu5fhuqVrxqHDtWvGoeG6pXXhu5fhu6nhu5vhuqXDgEF54bub4bqlasO5deG7l+G6pXPDsuG6pcOBw7rhu5vigJ3DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1XhuqbhuqXDgXDhuqVV4buXaXXhuqXhu5bhu5vhurl14buX4bql4bqj4bqtw6nhuq1kLeG6qeG6p+G6p+G6qcOj4bqlw4Dhu4914bqlw4DGoeG7i8OA4bqlc+G6veG6pU124bqlPcah4buf4bql4bu44bqgw7XDoeG6pcOB4bubdcah4bqlQeG6ueG6pcOAQcO6deG7l+G6pXThu63DgOG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqVVxqHDuuG6pcah4buna8Og4bqlUsO14bqlw4DGoeG6tOG6ueG6peG6rOG6veG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG6oELhuqXDgEHhuqBCw7R14bqlw4DGoeG7q3Xhu5fhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcah4bqla8ODdeG7l+G6peG6rHjhu5vhuqXDgOG6tuG6pWvGocOtw4DhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pXThu5t1xqHDoeG6pcah4bq5dOG6pcah4buna+G6pcahxanhu5vDoeG6pXXhu5fhurlC4bqlw4DhurThuqVyxqHhu5vhuqXDgOG6oOG7r+G7m+G6pWvhu6V14bqldcahxanDoeG6pWrhur3huqVt4buB4bqla8O54bqlauG6veG7m+G6pcOAxqF34bqlbcOs4bqg4bqlw4Dhu5vhu4914bqlw4Dhu4914bql4oCcPOG7n3XGoeG6pVLhu5vDtOG6oOKAneG6pW3hu4d14buX4bqlw4BB4buPdeG6pWrhurvDuuG6peG6rHjhu5vhuqVq4bqiw4DhuqVs4bq5dcah4bqlVeG7l+G6oELhu5HDgOG6peG7uOG6oELhu491w6DhuqU9xqHhu5vhuqXhu7fGoeG7iXThuqXigJw9QeG6tnXhu5fhuqVV4bqm4bqlPOG6tnd14buX4oCd4bqlbeG6tsO9a+G6pXXhuqbhuqXDgXDhuqVV4buXaXXhuqXhu5bhu5vhurl14buX4bqlw4Hhurt14buX4bqlw4Dhurtr4bqldeG7h3ThuqXhuq3DqeG6q8Op4bqlcsah4bub4bqldHjhu5vhuqXhuqnhuqvhuqXDgOG6oOG7r+G7m8Og4bqlVOG7rcOA4bqlw4DGoeG7m8O14bqg4bqldeG6puG6pcOA4bqg4buv4bub4bqldeG7l8O64bq94bub4bqlbeG7qeG7m+G6pXThurZ34bubw6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu5fhu5vhurnhu5vhuqVtw7rDqnXhuqVz4bufa8ah4bqlw4HhuqThuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pWrhu5vDtXXhuqVt4butdeG7l8Oh4bql4bqs4bq54bqlbeG7i+G7t+G6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq54bqlTeG7qXXhu5fhuqUt4bqlPWlC4bqlbOG7m+G7mXXhuqVB4bq54bqldMOqdcah4bqldOG7jcOh4bqlbeG7geG6pcOA4bq0deG7l+G6pWrhurZ4a+G6pXLGoWd14buX4bqlbeG7n3XGoeG6pXThu6N1xqHDoeG6peG7l8ah4bub4bqlbMOt4bqg4bqlw6114bqlbeG7i3ThuqV1b8OA4bqlw4BB4buPdeG6pcOAxqHhu5vhuqVt4bq9deG6pTzhu5vhu5HDgMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqv4oCcPUHhurZ14buX4bqlVeG6puG6pTzhurZ3deG7l+KAneG6pXPhur3huqVsw63huqDhuqXhu5fDqmvGoeG6pXXhu6vhu5vhuqXhu5fhu5vhuqbhurnhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVtw6rhu5vhuqXhuqzhur3huqXDgEHhuqBCw7R14bqlw4DGoeG7q3Xhu5fDoeG6pXPhur3huqXDgcOC4bqlw4BB4bub4bqlaXThuqXDgWnhuqDhuqXDgeG7g2vhuqVr4bqu4bq54bqlxqHhu4vhuqDhuqXDgMahw7XhuqVs4bq9dcah4bqla8ahw7rhuqVq4buLa+G6pXXhuqbhuqXhuqzhurZ3deG7l8Oh4bqlc+G6veG6pXThu63DgOG6pWvhurtrxqHhuqVr4bq/dOG6peKAk+G6pWvhurtrxqHhuqV14buXxqFw4bqlcsah4bq7a+G6pWrhu5vhu5HDgOG6peG6rMO04bqldOG7rcOA4bqldcahaXXhuqXhuqzhu4vDgOG6pXPhu59rxqHhuqXDgeG6pOG6pW3hu4HhuqXhu7nhuqDhurvhuqVzxKlC4bqlc+G6tHXhu5fDoeG6pXTDqmvGoeG6pXXhu5fhuqDhu7F14bqla+G6v3ThuqXGoeG6snXhu5fhuqXDgeG6u3Xhu5fhuqXDgMOqw7rhuqVr4bqu4bq54bqldcah4bubw7ThuqDhuqXDgOG6u2vhuqXhu7fGoeG7iXThuqXhuqzhu4d14bqlxqHhu6dr4bql4oCT4bqldeG7l8ah4buR4bqlw4DGoeG6oOG7i8OAw6DhuqU94bq04bqlbcO54bqlbeG7k+G6pWvhur114buX4bqlw4Hhurt14buX4bqlQcaw4bqlxqF3deG6pWvhurvhu5vhuqXDgOG6veG7m+G6pcOA4bujdcahw6HhuqVr4bq74bub4bqlw4Dhu5t1xqHhuqXDgMO1w6HhuqVB4bub4buPdeG7l+G6pXXGocOtw4DhuqVr4bqu4bq54bqldeG6puG6pcOBcOG6pVXhu5dpdeG6peG7luG7m+G6uXXhu5fDoOG6pUvDueG6pXThu63DgOG6peG7l+G7m+G6ueG7m+G6pcOAxqHDusOq4bub4bqlbWZr4bqlauG7m+G7kcOA4bqldOG6veG6pW3DtXXhuqV14bq5QuG6peG6rMSpdeG6pW3hurbDvWvhuqVz4bq24bqg4bqlw4BB4bqgQsO0deG6peG6qsO64bq5QuG6peG7ueG6oOG6uXXGoeG6pWrhur3hu5vhuqXDgMahd+G6pXXhur1Cw6HhuqVtw7nhuqVz4bq94bqlw4HDguG6pUHhurnhuqVt4bub4bqlbeG7rcOA4bqldeG7l+G7rcOA4bqla+G6ruG6ueG6pcOAxqHhu5vhuqXDgXDhuqVN4bupdeG7l+G6pcag4buxw6DhuqU94bq2d3Xhu5fhuqXDgEHhuqBCw7R14bqlQeG7hXXhu5fDoeG6pXXGoeG6veG6pcOAxqF34bqlTeG7qXXhu5fhuqXGoOG7seG6pXLGoeG7m+G6peG7l+G7m+G6v3Xhu5fhuqU9QeG6tnXhu5fhuqVV4bqm4bqlPOG6tnd14buX4bqla8ahw7rhuqXDgeG7m3XGoeG6peG6rOG7m+G7j3XhuqXDgMOq4bub4bqlTcOq4bub4bqlxqHhu6dr4bqlPOG7h3XhuqVyxqHDuuG6ueG6pSPhur3hu5vhuqXhu5bhu6V1w6HhuqXhuqzhu6PhuqXhu7nhuqDhurvhuqXhuqrhuqJr4bqlbeG7rXXhu5fhuqXDgEHhurZ4a+G6peG6u3Xhu5fhuqXDgMahd+G6pcah4bq5QuG6pXThur3huqVt4butw4DhuqXhu7nhuqDEkMOh4bqlw4HhurnhuqDhuqVtw7nhuqXhu53DgOG6pXNp4bqg4bqlw4DGoeG7o+G6peG7ueG6oOG6ueG6pW154bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9K4bq94bub4bqlw4DGoXfhuqXigJw9QeG6tnXhu5fhuqVV4bqm4bqlPOG6tnd14buX4oCd4bqlauG7g8OA4bqlbcOs4bqg4bqlauG7hXXhu5fhuqV04butw4DhuqVrd3XhuqXhu5fhu5vDueG6pWrEguG7m8Oh4bqlbcO6w6p14bqlw4BB4bq2eXXhu5c54bql4oCcPcahw4PhuqXGoeG7i3XhuqVt4bup4bub4bqlc8OsdeG6pWvGoeG6ueG6oOG6pXLGocO5buG6pcahw6p1xqEv4bqlVOG7rcOA4bqlw4BBeeG7m+G6pXPDuuG6u3Xhu5fhuqXDgMahw7rhurt14buX4bqlasO5deG7l+G6pcOB4bq5w7rhuqVBd+G7my/huqVM4buxdeG6pcOB4bq2d3Xhu5fhuqXhuqzDueG6pXXhu5fDguG6ueG6peG6quG6ueG6pXXDunXhuqXDgMahZ3Qv4bql4buWw6rDgOG6peG7l+G7m8O54bqla8ah4bubdOG6pWrhu4V14buX4bql4bqs4bq2w73DgOG6pWxmdOG6pXLGoXfhu5sv4bqlVeG7l+G6uXXhu5fhuqVs4buna+G6pXXDunXhuqXDgeG7qXXhu5fhuqVt4bq2eXXhu5fhuqVy4bubw7V04bqldOG7gS/huqXGoOG6oELhuqXGocO64bq9deG7l+G6pWvhuqB14buX4bqlbeG7m+G7kXXhuqV1w7Xhu7fhuqVraXXhuqVt4bq54bubL+G6pUrhu6t14bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6peG7l+G7m8O54bqlauG7gcO64bqlbOG7sXXhuqVrxqFpdeG6pXXhu5fDguG6uS/huqU94bq7dOG6pXXDssO64bqldOG6tuG6ueG6pXXhu5fhur114bqlw4Dhurvhu7fhuqVtw7nhurnhuqV04bq54bub4oCdw6DDoMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvU+G7n2vGoeG6pcOB4bqk4bqlxqHhur3DuuG6pcahw4N14buX4bqla8ah4burdeG7l+G6peG7l+G7m2Zr4bqldeG7l8O6w6rhu5vhuqXhuqppdOG6pWvhuq7hurnhuqVsaXXhuqXDgOG7rWvhuqXhu5fGoeG7m+G6pW3hu4t04bqlbMOt4bqg4bqlw6114bqla+G6oOG7rWvhuqVyxqHhu7Phu5vhuqV14buXxqFw4bq54bqla+G6ruG6ueG6pcag4bq54bub4bqlSuG6veG6pT1B4bq2deG7l+G6peG6o3Xhu4d04bqlYuG6p+G6pS3huqVi4bqr4bqlw4HhurnhuqDhuqVr4bupdeG7l+G6pXXhu5fhuqBC4buPdcOjw6DhuqU9QeG6tnXhu5fhuqU9QeG7g2vDoeG6pT1B4bq2deG7l+G6pVXGoeG7n+G6pXPhur3huqXGoeG6ueG7m+G6pWvGoeG7n+G6pW50w6HhuqVrw7p14bql4buX4bq74bub4bqla+G6ruG6ueG6pVPDqmvhuqXDgOG6tnh14buX4bqlVOG7j+G6pVPhu5t1xqHDoOG6pT1B4bq2deG7l+G6pT1B4buDa+G6pXPhur3huqV14buX4bq2eeG7m+G6peG7t8ahxILhuqV14bqm4bqlbeG6v3ThuqVt4bq5deG7l8Oh4bqlbOG6sHXhu5fhuqVr4bq/dMOh4bqldOG6tuG6oOG6pcOAQeG7ncOg4bqlS8ah4buxdeG7l+G6pWrhur3huqVz4bq94bqlPcah4bub4bqlI+G6u2vGocOh4bqla8O6deG6pcOAQeG6ueG7m+G6pVPDqmvhuqXDgOG6tnh14buX4bqlS8ah4bqg4bqlTOG7m+G7j3XDoOG6pT3GoXnhu5vhuqVt4bub4buTdOG6pW3DucOh4bqldcah4bq94bqlTeG7qXXhu5fhuqXGoOG6u3XhuqXhurvhu7fhuqVtZsOA4bqla8ah4buddcah4bqlw4HhurtrxqHhuqVr4bq54bub4bqlw4BB4buf4bql4buX4buDw4DhuqXhu5fhurnDusOh4bqlxqHhur3huqVyxqHhu4Nr4bqlbeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqVsaXXhuqXDgOG6uWHhuqVr4bq7a+G6pVPDqmvhuqXDgOG6tnh14buX4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqU84bub4buRw4DhuqVz4bub4buPdeG6pXLDtcOA4bql4bqseOG7m+G6pXXGoeG6ueG6oOG6pW3hu5PhuqVrxqHhu6t14buX4bqlc8Oq4bubw6DhuqVUaeG6oOG6pcOAxqHhuqDEqXXhuqVt4buhdcah4bqlbeG7m+G7k3ThuqVyxqHhu5vhuqU9xqHhurvhu5vhuqXDgMah4bqi4bqlPeG7qeG6pU3hu591xqHhuqXhu5fhu5vDtcOA4bqla8ahw7XDgOG6pT3GoeG7m+G6pSPhurtrxqHDoOG6pcag4bq9dcah4bql4bqs4bub4bqlasOqw7rhuqV14buX4bq2w71r4bqla+G6ruG6ueG6pT3GoeG6u+G7m+G6pcOAxqHhuqLhuqU94bup4bqlTeG7n3XGoeG6pWvhur114buX4bqlc+G6vXThuqVrxqHDuuG6pcag4bq54bub4bqlSuG6veG6pT1B4bq2deG7l+G6pcOAxqHhu4904bql4bu54bqgQsO1w4DhuqXDgGl04bqlw4Dhu5vDtXXhuqXGoeG6vXXGoeG6pWvhuqDhu61r4bqlcsah4buz4bub4bqldeG7l8ahcOG6ueG6pXXGoeG7hXThuqVz4buLw4DhuqVt4buv4bqla8ah4buddcah4bql4bu54bqgQsO0deG6pW3hu6nhuqXGoeG7rcOh4bqlQeG6pOG6ueG6pXXDveG6pXXhurZ4a8Oh4bqlw4BB4bq/4bqlw4DGocOD4bqldcah4bq9w6HhuqVsw4J14buX4bqlc8Oq4bub4bqla3fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXhuqrhurbhurnhuqVr4bqu4bq54bqla+G6u2vhuqXhuqzhuqDhurnhuqXGoMODdeG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVMOD4bq54bql4bqq4bqgaXXhuqV14buHdOG6pWLhuqfDoeG6pcOB4bq54bqg4bqlcsah4bub4bqlxqHDuuG6vXXhuqXDgMOtw4DhuqVr4bupdeG7l+G6peG6rOG7m+G7kWvhuqVrxqHhuqDhu4l14bqlauG7n8Oh4bqlxqDhurnhu5vhuqVK4bq94bqlPUHhurZ14buX4bqlbeG7geG6peG7ueG6oELDtcOA4bqlbeG7n3XGoeG6pWvGoeG7p3XhuqVr4bqk4bq54bqlw4Hhu6l14buX4bqlxqDhurvDgOG6pXPhur104bqldXfhu5vhuqXGoeG7reG7m+G6pWrhu5t1xqHDoeG6pcOA4buv4bqla8ah4bqya+G6pcag4but4bub4bqlw4DGocO0w6HhuqXhu7fGocOtw4DhuqVreeG6pXLGoeG7s+G7m+G6pXXhu5fGoXDhurnDoOG6pTx44bub4bqlcsah4bud4bqlw4DGocO14bqlw4DDrXXhuqVr4bupdeG7l+G6pcOAQeG6vcO64bqlbGl14buX4bqldcah4bq24bql4bqs4bqw4bqlauG7gcO6w6HhuqXGoOG6ueG7m+G6pUrhur3huqU9QeG6tnXhu5fhuqVrw4N14buX4bqldeG7l8ahcOG6ueG6peG7ueG6oGl14bqlbeG7geG6pW3hurt1xqHhuqXDgMah4buDdeG7l+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlw4BB4buLdcOh4bqlcsah4bubw7V14bql4bu54bqgaXXhuqXDgMahw4PhuqVy4bubdcah4bqlxqHhu7F14bqlasOqw4DhuqXhuqzhu53hurnDoOG6pcag4bq54bub4bqlSuG6veG6pT1B4bq2deG7l+G6peG7ueG6oELDtcOA4bqlbeG7n3XGoeG6pXJvw7rhuqVtw6rhu5vhuqXhu7nhuqBpdeG6peG6quG6oOG7qeG7m+G6pcOAxqFuw7rhuqVs4buldeG7l+G6pcOB4bupdeG7l+G6pU3huqDhu6t14buX4bqlw4Dhu5vDtXXhuqVt4bq7dcah4bqlw4DGoWd14buX4bql4bqs4bq9w7rhuqXDgeG6vcO64bqlxqHhuqBC4buRw4DhuqVr4bqu4bq54bqla8ah4buddcah4bql4bu54bqgQsO0deG6pW3hu6nhuqXGoeG7reG6pcOAw6rhu5vhuqXDgOG7peG6ueG6pcOAxqHhur11xqHhuqVT4bqgQuG6pVNp4bqgw6HhuqVtw6rhu5vhuqVq4bq/deG6pWzDuuG6uXXGoeG6pWvhuq7hurnhuqU9xqHhurvhu5vhuqXDgMah4bqi4bqlPeG7qeG6pU3hu591xqHDoeG6pcOAQeG6oHXhu5fhuqXDgGl04bqlbcOs4bqg4bqldeG7gcO64bqla+G6ruG6ueG6pWvGoeG7nXXGoeG6peG7ueG6oELDtHXhuqVt4bup4bqlxqHhu63huqVN4bupdeG7l+G6pcag4bq7deG6peG7s+G6peG7luG7m+G6ucO64bqlS8ah4buhw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9T4bqgQuG6pVNp4bqg4bqlc+G6veG6pXThu63DgOG6pcOA4bul4bq54bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pXLhu5vhu4914bqla+G7q8Oh4bqlbeG6tsO9a+G6pWrhu6vhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fhuqVr4buJdeG6pcOAQeG7p3Xhu5fhuqXhuqx44bub4bqlc8OCa+G6pXPhurbDvXXhu5fhuqXhu7nhuqBpdeG6pW3hu63hu5vhuqXDgOG7m3XGoeG6pXXGoeG6oOG7keG6peG6rOG6veG6pW3hu6l14buX4bqlbeG6v8O64bqlxqF3deG6pcOAw63DgOG6pWvhur/huqVr4bq7a+G6pWvhu4d14bqla+G6suG6pcOAQeG7p3Xhu5fhuqVCw7XhuqDhuqVyxqHhurtrw6DhuqXhu7jhuqBpdeG6pXLGoeG7s+G7m+G6pXXhu5fGoXDhurnhuqV1xqHhurl1xqHhuqVrxqHDuXXhu5fhuqVq4bq5w7rhuqXhuqxpQuG6pWrhu6t14bqldGbDgOG6peG6rOG6veG6pcOAQeG6vXXhuqXhuqzhur3DuuG6pWvGoeG7m8O1dOG6pcOAxqHhur11xqHDoOG6pT3GoeG6u+G7m+G6pcOAxqHhuqLhuqU94bup4bqlTeG7n3XGoeG6pcahw7rhur914buX4bqlw4HDveG6pWrFqeG6pWvhur/huqXDrXXhuqXDgOG7nXXDoeG6pcOAxqHhurlC4bqlbeG7r+G7m+G6pcOAQeG6uXXhu5fhuqXhu7fGocSCa8Oh4bqlQWnhuqDhuqXDgMO5a8Oh4bql4bqs4bup4bqla8ODdeG7l+G6pcahw7rhur914buX4bqlxqHhu6vDgOG6pcOAxqHhurvDuuG6pWvGocOqQuG6peG6rMO04bqldeG6tnhrw6DhuqVLxqHhu6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqV04butw4DhuqXDgMaheeG7m+G6peG7l+G7m+G6uXXhuqV14buX4buDdcOh4bqlxqDhurnhu5vhuqVK4bq94bqlPUHhurZ14buX4bqlbeG7geG6pcOAxqHhuqDhuqXhu7fGocSCa+G6pW3hurbDvWvhuqVkY+G6pcah4bqgQuG7kXXhuqXDgMah4bq9dcahw6HhuqV14buXxqFw4bq54bqlc+G6veG6pcOAw7rhur114bqlauG7reG6peG7t8ahw6p04bql4bqs4bub4bqlc+G7gXXGoeG6pcOAxqHhu6/huqVr4bqu4bq54bqldeG6tnhr4bqlSeG6oOG6pVPDqmvDoOG6pVTDg+G6ueG6pcahw6jhuqV14buHdOG6pUvhurl1xqHhuqU9Q+G6peG6o3Xhu4d04bqlYuG6p8Ojw6HhuqVK4bq94bqlPUHhurZ14buX4bqlPUHhu4Nr4bql4bqq4bq2deG7l+G6peG6rOG6tnd14buXw6HhuqVzw61C4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqVz4bq94bqlPUHhurZ14buX4bqlVeG6puG6pTzhurZ3deG7l8Oh4bqlbcO5deG7l+G6pW3hu6nhuqXhu7PhuqVU4buP4bqlU+G7m3XGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVOG7rcOA4bqlc8OsdeG6pXXhuqbhurnhuqVzw6x14bqlw4DGoW7DuuG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVsw63huqDhuqV04bura+G6pXPhu59rxqHhuqXDgeG6pOG6pW3hu5PhuqXDgMahw6104bqlw4DGoeG7neG6ueG6pcahd3XhuqXDgOG7m3XGoeG6pcOAxqHDrHXDoeG6peG7l+G7m+G6u+G6pcOAQeG7n+G6pXXGoWl14bql4bqs4buHdeG6pcOBaeG6oOG6pcOB4buDa+G6pWvDg3Xhu5fhuqVr4bq74bub4bqlw4Dhur3hu5vhuqXGocO64bq54bqla+G6ruG6ueG6pXXhuqbhuqXDgXDhuqVV4buXaXXhuqXhu5bhu5vhurl14buX4bqlcsah4bub4bqlcsah4buDa+G6pcah4bun4bq54bqlw4BB4bundeG6peG6rMOzdeG6pWvhuqDhu61r4bqlbXnhu5vDoeG6pcOBw4LhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqVr4bqu4bq54bqlPUHhurZ14buX4bqlVeG6puG6pTzhurZ3deG7l8Og4bqlVeG7l+G6tnnhu5vhuqVt4bq9deG6pWrhur3huqXhu5fhurt1xqHhuqXhuqzhurtr4bqlw4BB4buPdeG6peG6rOG6ueG7m+G6peKAnHXDveG6pXXhurZ4a8Oh4bqlw4DGocOD4bqldcah4bq94oCdw6HhuqXDgEHhu4914bqlw4HhurnhuqXDgEHhurZ5deG7l+G6pWvGoWd14buX4bqlbeG7m8O04bqg4bql4buX4buj4bqla8O54bqlw4DGoeG7k+G6pXPhur104bqlauG6veG6pXXhurnDuuG6pXXhuqJ14buXw6DhuqVV4buX4bq2eGvhuqV1xqHhu6N14bql4oCcasO5deG7l+G6pcOB4bq5w7rhuqVBd+G7m+KAncOh4bqlauG6veG6pXVvdeG6pWvGoWbDgOG6pXV24bub4bqlbeG6ueG6oOG6pcOAQcO6deG7l+G6pXPhu6V14buXw6HhuqXhu5fDqsOA4bqlbeG7m+G6pXXhurZ4a+G6pXThu4PDgMOh4bqlbOG6sHXhu5fhuqV04buBdcah4bql4bqs4bq94bqldOG6tuG6oOG6pcOAQeG7neG6pW3hu5vDtOG6oOG6pWrhu5t1xqHhuqVyxqHhu5vhu5N14bqlw4DhurZ4deG7l+G6pW3hurt1xqHhuqXDgOG6uXXhuqXhu7nhuqBpdeG6peG7l+G7m2Zrw6DhuqXGoOG6ueG7m+G6pXLGoeG7r+G6pcOAxqF34bqlbcOs4bqg4bqlbeG6tsO9a+G6peG6rOG7m8O1w4DhuqXDgMahbsO64bqlauG6osOA4bql4bu3xqHhurvhu7fhuqXhurZ4a+G6pXPhu5HDoeG6pcahw4N14buX4bqlw4BB4bq7deG7l8Oh4bqlbeG7i3ThuqVt4bq94bql4bu3xqHDunXhu5fhuqXhuqzhu5/huqXDgMahd+G6pU3hurZ5deG7l8Og4bqlVcah4bqmdeG7l+G6pcah4bujdcah4bql4bq/dcah4bql4oCcbOG7sXXhuqXDgeG6tnd14buX4bql4bqsw7nhuqV14buXw4LhurnigJ3DoeG6peKAnOG7l8Oqw4DhuqXhu5fhu5vDueKAncOh4bql4oCcdeG7l+G6uXXhu5fhuqVs4buna+G6pXXDunXhuqXDgeG7qXXhu5figJ3DoeG6peKAnMah4bqgQuG6pcahw7rhur114buX4bqla+G6oHXhu5fhuqVt4bub4buRdeKAneG6peG7l8O94bub4bqlc+G7j3XhuqVs4bq7deG7l+G6peG6rMOy4bqlw7rhurnhu5vhuqXhu7fGocO6deG7l8Oh4bqlc8SpdOG6pXPhu5vhu5HDgOG6pWvGoWd14buX4bqlw4DGoeG6oOG6ueG6pXJvdOG6pWrDrcOA4bqlckThuqVq4buLa+G6pXXhurl04bqldcahaXXhuqVyxqHhu53huqXhu7fGoeG6u2vGoeG6pXXhur3DusOg4bqlTeG7k+G6pUHhu7Hhu5vhuqVyxqFv4bu34bqlc8Oq4bub4bqlc+G6veG6pcah4bujdcah4bql4bq/dcah4bqlw4BB4bq7deG7l+G6pXPhu5E54bql4oCcPeG6u3ThuqV1w7LDuuG6pXThurbhurnhuqV14buX4bq9deG6pcOA4bq74bu34bqlbcO54bq54bqldOG6ueG7m+KAncOg4bqlPUHDunXhu5fhuqVr4bq74bub4bqlxqHDg3Xhu5fhuqVrw7nhuqVr4bq74bub4bqlauG7m8Oh4bqlw4BBw7p14buX4bqla+G6u+G7m+G6pcOAQeG6u2vhuqXDgOG6oELhu5HDgOG6pXPDquG7m+G6peG6rOG6tnd14buX4bqla8ah4bqiw4DhuqXhu5fhu6PhuqXhuqrhurnhuqXhuqrDucOAw6HhuqV14buX4buLdOG6pXXhu5fDg+G7m8Ogw6DDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0rhurZ4a+G6pWvGoeG6oELhu5N14bqlw61C4bqlcsah4bupdeG7l+G6pXLGoeG7m8O1deG6pWvGocO64bqldMOqa8ah4bqlw4DGoXfhuqVrxqHDg3Xhu5fhuqXhuqrhuqDhu6t14buX4bqldOG6veG6pXXGoeG6tuG6pWvhur114buX4bqlbeG7iULhuqVr4bq/dOG6peG6quG6omvhuqVz4buPdeG6pWvhurnDuuG6pcOAQeG6vcO64bqlcsah4bub4bqlbeG7m+G6pW3DtXXhuqXDgOG7i3XhuqVrw4N14buX4bqlw4DGoeG7m+G6peG7t8ah4buJdMOg4bqlSuG7s+G7m+G6pcah4bujdcah4bql4bq/dcah4bql4bqs4buf4bqldeG6puG6pcOA4bq2eHXhu5fhuqXhu7nhuqDhu4vDgOG6pWvhurZ5deG7l8Oh4bqlw7rhurnhu5vhuqXhu7fGocO6deG7l8Oh4bqldOG7gXXGoeG6pXPhu5vhu5HDgOG6pcOAQeG7j3XhuqXDgeG6ueG6pcOAQeG6tnl14buX4bqldOG6veG6pWvDueG6pXPhu43huqXhu53DgOG6peG6ueG7m+G6pcOAxqHDreG6oOG6pcOAxanhuqV04butw4DhuqVt4bubw7ThuqA54bqlI+G6ueG6oOG6pcOAw63DgOG6pWvhur/DoeG6pT1B4bq2deG7l+G6pVXhuqbhuqU84bq2d3Xhu5fhuqXhuqzEqXXhuqVz4bq94bqldOG7rcOA4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXhu7fGocSC4bqldeG6psOh4bql4bqsxKl14bqlcsah4bq5w7rhuqVyxqHhurvDgOG6pcOA4bujdcah4bqlQuG7j+G6oOG6pcOAxqHhurZ3deG7l+G6peG6rOG6veG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXhu4904bqlw6104bqlbXnhu5vhuqXDgMah4bq2eXXhu5fDoOG6pVXGoeG6tnXhu5fhuqXDgeG7q+G6peG7t8ah4buLdeG6pXXhu5fGoeG7m+G7kcOA4bqldeG7l+G7gcOh4bqlw4BB4bundeG7l+G6pcOAQeG6u2vGoeG6pXN4deG6pXPhurnDusOh4bqlauG6veG6peG7qXThuqV1duG7m+G6pW3hurnhuqDhuqVr4bqu4bq54bqldOG7rcOA4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXhu5fDueG6ueG6peG7t8ahxILDoeG6pXThu63DgOG6pXXhuqbhuqXhuqzhurZ3deG7l+G6pXPDsuG6pWrDuXXhu5fhuqXhu5fhu5vhuqbhurnhuqVq4buBw7rhuqXDgOG6u+G7t+G6pXThurbhurnhuqXDgeG6uTnhuqXigJxU4bq74bqg4bqlbcWp4bqla+G7q8OA4bql4bqqw7p14buX4bqlw4DGocOD4bql4bqsw6p14bqla+G7ry/huqVV4buX4bq54bub4bql4bqs4bq9deG7l+G6pW1p4bqg4bqlw4Dhu511xqHhuqVrxqHhuqBC4buRdeG6pcOA4bq2d3Xhu5fhuqVz4bq54bubL+G6pcag4buxdeG6pXXhu5fhurZ54bub4bqla8ah4buddeG6pcOB4bqg4bur4bub4bqla+G6tnnhu5vhuqXhurl14bql4bqu4bubL+G6pVPhu5HhuqV1w7V14bqldeG7h3ThuqVr4bq5dcah4bqlQcWp4bqldeG7l+G7i3ThuqV14buXw4Phu5vigJ3DoOG6pVN54bub4bqlw4DGoXfhuqV1xqHhurbhuqVzeeG7m+G6pcOAw4LhuqXDgcOCYeG6pcOA4bubw7V14buX4bqlw4DGoXfhuqV1xqHhurbhuqXDgOG7m8O1deG7l+G6pXPhu6V14buX4bqlPUHhurZ14buX4bqlVeG6puG6pTzhurZ3deG7l8Og4bqlPUHDunXhu5fhuqV04bq9deG6pW3hu4904bqla+G7qeG6peG7ueG6oMOqdcahw6HhuqXDgOG7n2vGoeG6pXThu59rxqHDoeG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlw4BB4bqiw4DhuqXhurbhuqDhuqXDgcOs4bqg4bql4bqseOG7m+G6pcOAxqHhu5t1xqHhuqVyxqHhu6l14buXw6DhuqVV4bq2eGvhuqV04buDw4DhuqV14buX4bq2eeG7m+G6peG7l8O54bq54bql4bu3xqHEguG6pWvhurB14buX4bqlw4DGoW7DuuG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXDgMah4buvdeG6pcOAxqHhurJr4bqlw61C4bqldOG6veG6pXPhu4N14buX4bqlbeG7p3Xhu5fDoeG6pXXhu5fhu4t04bqldeG7l8OD4bub4bqla8ahw7rhuqVtw7V14bqlcsah4bub4bqlw4Dhur114bqla+G6uXXGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPeG7m3XGoeG6pcOAw7XDoeG6pcOBaeG6oOG6pcOB4buDa+G6pcOAQcO6deG7l+G6pWvhurtrxqHhuqVyxqHhu4Nr4bqlxqHhu6fhurnDoeG6pWrhu61r4bqlc+G7reG6pcOAaXThuqVzQ+G6pWvGoeG6ruG6pcOAxqHhu5PhuqXhuqzEqXXhuqVz4bq94bqlbeG7m8O04bqg4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqV1xqHhu4Nr4bqlc8Oq4bub4bqlw4BBw7p14buX4bqlw4HDguG6pXXhu5fhurbhu7V14buX4bqldOG7rcOh4bqla+G6v3ThuqXhu7fGocSCa+G6pWzhur11xqHhuqVrxqHDuuG6pcOA4bq7a+G6peG7l+G7m+G6v8Og4bqlVcah4bubw7ThuqDhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWvGocO64bqlQeG7hXXhu5c54bqlVcO14bqg4bqlcsah4bupdeG7l+G6peG7t8ah4bq/4bub4bqlc+G6veG6pXThu63DgOG6pXXhuqbhuqXDgXDhuqXDgMah4buj4bqlcsah4bupdeG7l+G6pcOAxqHhu5PhuqVrw7nhuqVt4bq2w71r4bqlw4Dhu5vDtXXhu5fhuqXDgMahd+G6pcOAQeG7m+G6pWl0w6HhuqVt4buxdeG7l+G6pWvhur904bqlw4Fp4bqg4bqlw4Hhu4Nr4bql4bqseOG7m+G6pT1B4bq2deG7l+G6pVXhuqbhuqU84bq2d3Xhu5fhuqV1xqHhurbhuqXhuqzhu4tCw6DhuqVN4bubw7ThuqDhuqVtw7nhuqVt4bqideG7l+G6pXXGoeG6tnXhu5fhuqVrxqHhurbhurnhuqVt4bquw6DhuqVLxqHhu6HhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bqlc+G6veG6pVXhu5dpdeG6peG7luG7m+G6uXXhu5fhuqUt4bql4oCcdeG6puG6pcahw7rhur114buX4bqlTeG6tnl14buX4bqlw4DGoeG7m+G6pTzhu5vhu5HDgOG6pVXhurl04oCdw6HhuqXhuqx44bub4bqlw4HDguG6pcOA4bq94bub4bqlxqHDuuG6ucOh4bqldcahw6pC4bqla+G6v3ThuqVr4bqu4bq54bqldOG7o3XGocOh4bqldHjhu5vhuqVt4bqu4bqlw4HhurJr4bql4bqs4bubw7XDgOG6pXXhu4914bqldOG7rcOA4bqlPUHhurZ14buX4bqlVeG6puG6pTzhurZ3deG7l+G6pXPhurlC4bqlbeG7rXXhu5fhuqVz4buldeG7l+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqlbcO1deG6pcOAxqHDtTnhuqXigJzhur7hu5vhuqVq4buDa+G6peG7ueG6oGl14bqlw4DGocOD4bqlcuG7m3XGoeG6peG6rMO54bqldeG7l8OC4bq5L+G6peG7luG7m+G6u+G7t+G6peG6rOG6vXXhu5fhuqVyxqHhu4d14bqlw4BB4buz4bqlc8Oqdcah4bqlbcOs4bqg4bql4bqsw7rhu5sv4bqlS8ah4bq9deG7l+G6pXfhu5vDoeG6pW3hu5vhu5F14bqldeG7l+G7p2vhuqVqd+G6peG6rHfhuqXhu7nhuqDhursv4bqlPUHhu4d14buX4bqla8ahw7VrxqHhuqV14buX4bup4bub4bqlw4BBeeG7m+G6pWrDuXXhu5fhuqVzw7LhuqXDgcO64bub4oCdw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/DolLhu5vDteG7t+G6pcOAQeG6tnhr4bqlw4Dhu6nhu5vhuqVz4bq94bql4bqsxrDhuqXDgOG6tnh14buXw6HhuqXhuqzhu6PhuqXhu5fhu5vDtcOA4bqldcahw6x04bqldOG7rcOA4bql4bqs4buHdeG6pXXGoWl14bqldeG7j3XhuqVy4bubw7Xhu7fhuqV14bq9QuG6peG7t8ah4bq/4bub4bqlc+G6vXThuqXDgMah4bub4bqlw4Fw4bqlbeG7k+G6pcOAQeG6v+G6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+KAneG6pS3huqV14bqm4bqlw4Fw4bqlVeG7l2l14bql4buW4bub4bq5deG7l+G6pcOA4bq0deG7l+G6pWrhu61r4bqlasOqa8ah4bql4bqsw7ThuqXigJx14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXhuqzhu5vDtcOA4oCd4bqla+G6ruG6ueG6pW154bub4bqldOG7o3XGocOg4bql4bu44bqg4bq/4bqlw4DGocOCa8Oh4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVt4bq9deG6pWrhur3huqXDrULhuqVt4buB4bql4bqs4bubw7XDgOG6pWrhu4V14buX4bqlw4DDrcOA4bqla+G6v+G6pcOB4bubdcah4bqldOG7kXXGocOh4bqlw4Dhur3hu5vhuqV14buHdeG7l8Oh4bqlw4BpdOG6pcah4bqgQsO1w4DDoOG6pVXhu5fhurlC4bqla+G6v+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVyxqHhu5vhuqVr4bqg4buta+G6pcOB4burdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G7kcOA4bqldeG7l+G7geG6peG6rHjhu5vhuqVq4bq94bqldcahw63DgMOh4bqla8ah4buh4bqla+G7pXXhuqVs4bqgQuG6pXXGocOtw4DhuqV04butw4DhuqV04bq5dcah4bql4bq7w7rhuqXDrXThuqVr4bqwdeG7l+G6peG7t8ah4bq/4bub4bqlbW504bqlauG6u3XhuqVt4buT4bql4oCca8ahw6pC4bql4buHdeKAneG6pcOA4bq0deG7l+G6pWrhuqbhurnhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bqla8O6dcOh4bqlauG6veG6peG6rMSpdeG6pXLhu5vhu4914bqla+G6tnl14buXw6HhuqV0w6p1xqHhuqV04buN4bqlw4Hhu6t14buX4bql4bqseOG7m+G6pXXhu5vDtHThuqVt4bq5dOG6pXThu4/DoOG6peKAnD1B4bq2deG7l+G6pVXhuqbhuqU84bq2d3Xhu5figJ3huqVz4bq94bqldOG7rcOA4bqlw4BBw7p14buX4bqlxqHhur114buX4bqldeG7l8ah4bujdeG6pcOA4bq7a+G6peG7t8ah4buJdOG6pWrhur3huqVt4buT4bqlc8Oq4bub4bqla8ahw7rhuqXGoeG7i+G6oOG6pcOAxqHDtcOg4bqlVcah4bq2deG7l+G6pWvGoeG7oeG6peG6rHjhu5vhuqV04butw4DhuqXigJw9QeG6tnXhu5fhuqVV4bqm4bqlPOG6tnd14buX4oCd4bqla+G6sHXhu5fhuqVt4bqu4bqlbeG7k+G6pXXhuqbhuqXDgXDhuqVV4buXaXXhuqXhu5bhu5vhurl14buX4bqlw4DFqeG6ueG6pcOB4bq7deG7l+G6pcOAQeG7j3XhuqXDgMah4bub4bqlbeG6vXXhuqU84bub4buRw4DDoeG6pWrDtHXhuqVq4buh4bqlw4HhurJr4bqlw4Hhu6t14buX4bqlw4BBw7p14buX4bqlc+G7pXXhu5fhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pcOAxqHDteG6pcah4buR4bqlbeG7rWvhuqXhu5fhu5vhur/DoOG6pSPhurJr4bqldMOqdcah4bql4bqs4bq94bqlw4HhurJr4bqlasO0deG6pWvhuq7hurnhuqXDgMahd+G6pXXDueG7m+G6pUHhu5vhu4914buXw6HhuqXhuqzhu4d14bqlxqHhu6dr4bqldeG7l8ah4buR4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqldcO54bub4bqla8ah4bqgdeG7l+G6pXPhur3huqV1xqHhurbhuqXhuqzhu4tC4bqhxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqlw4HDgEJzbjPDosOAbuG6qsOALeG6uXPhu5vhu5d1OeG6pUHhu5vhu5fGocOAYcOi4bqvxIPDgcOAQcO6deG7l+G6r1Xhu5fhuqBC4buPdeG6pVPhu5t1xqHEgy/DgcOAQcO6deG7l+G6r8SDL+G7t+G6rw==