(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 25/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp để thảo luận vào Báo cáo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLDlGjhu6/hurkodUTDg+G7r3Thurnhurzhuqrhurkoxanhu6914bq5QuG7gOG6ueG7kXV24bq54buG4bq54burw7rhu5/hu6/hurnhurzDrXbhurnDtGl24bq54buRaXbhurks4bqm4buA4bq5dXbDrOG7kXXhurnhuqTFqeG7r3XhurkodWjhu6914bq5VXdo4bq54bqkdcODw7rhurnhu6vhu4LhurnDquG6u8Oq4bq94bq54oCT4bq5w6rhurvhur/hurvDouG6ueG6pMOy4but4bq54buvdeG7peG7r+G6ueG7meG7n+G7r+G6ueG7r8Sp4but4bq5w6rhurvhu4Hhu4fhuqsvdeG6vWLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2VeG7lWjhu5PDqWLhu650w63hu4DhurnDquG7hy/DqsOi4bq54buTROG6osO64bq5w4LDieG6ueG7kXVC4bq54bqk4bq04bul4bq54buRQmjhurnhu5nhu7nhu6904bq54buRdcO54bq5KOG6tOG7p+G7r3XhurkzxKnhu6/hurnhu5B1w7rhu5/hu6/hurkt4bq5feG7gOG6ueG6vMO64buj4buv4bq5KOG6tOG6puG7r3ThurlE4bqg4buvdOG6ueG7mOG7i+G7r3TDouG6ucOUw7nhurnhuqR1ROG6uSjFqeG7r3XhurlC4buAw6Lhurnhu5B1QuG6ueG6pOG7p+G7kXXhurlV4buY4buu4buS4bq54bqkxanhu691w6LhurkodUTDg+G7r3ThurnhuqThurTDieG7keG6uSjFqeG7r3XhurlC4buA4bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5Hhurl1QcO64bq54buvdHXhu6fhurnDlGjhu6/hurkodUTDg+G7r3Thurnhurzhuqrhurkoxanhu6914bq54bqmRuG6ueG7meG7ieG6uXV54bq24bq54buZceG6ueG6pHXhu4t24bq54bux4bqm4buN4buv4bq54bq8w6124bq5w5RpduG6ueG7kWl24bq5LOG6puG7gOG6uXV2w6zhu5F14bq54bqkxanhu6914bq5KHVo4buvdeG6uVV3aOG6ueG6pHXDg8O64bq54bur4buC4bq5w6rhurvDquG6veG6ueKAk+G6ucOq4bq74bq/4bq7w6LhurnhuqTDsuG7reG6ueG7r3Xhu6Xhu6/hurnhu5nhu5/hu6/hurnhu6/EqeG7reG6ucOq4bq74buB4buH4bq54bq8w63hurnhu61B4bqk4bq5w4Lhu7fhurnhu69Bw7rhurnhu5Phuqbhu6904bq54bqy4bqmaOG7r+G6ueG6pOG6tHnhu6904bq54burdWnhu5HhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/DuuG6vOG6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buv4buVw4rDgi/DquG6u+G6u2Yv4buBZuG7k8Oqw6rhur3hurvhur/hurvhurvhuqThu4Hhu4Xhur/hu4PDquG6v+G7seG6veG6peG7qeG6tnTDqeG6uS9i4buY4bu54buvdOG6ueG7kXXDueG6uSjhurThu6fhu6914bq5M8Sp4buv4bq54buQdcO64buf4buv4bq5LeG6uX3hu4DhurnhurzDuuG7o+G7r+G6uSjhurThuqbhu6904bq5ROG6oOG7r3Thurnhu5jhu4vhu690w6LhurnDlMO54bq54bqkdUThurkoxanhu6914bq5QuG7gMOi4bq54buQdULhurnhuqThu6fhu5F14bq5VeG7mOG7ruG7kuG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG6tnVp4bqk4bq5w7TDunHhuqbhurnhuqTDrMO64bq5dUHDuuG6ueG7r3R14bun4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liLOG6puG7gOG6uXV2w6zhu5F14bq54bqkxanhu6914bq5KHVo4buvdeG6uVV3aOG6ueG6pHXDg8O64bq54bur4buC4bq5w6rhurvDquG6veG6ueKAk+G6ucOq4bq74bq/4bq7w6LhurnhuqTDsuG7reG6ueG7r3Xhu6Xhu6/hurnhu5nhu5/hu6/hurnhu6/EqeG7reG6ucOq4bq74buB4buH4bq54buZ4buJ4bq54buZRMSC4buR4bq5KHVC4bq54bqkROG6ouG7r3Thurnhu5B1w7nhu6914bq54bq2dULhurnhurZ14buj4bq54buT4bqm4buAcOG6pOG6ueG7r3XDunDhu63hurnhurzhuqrhurnhu7Hhu43hurbhurnhurLhuqbhu4Dhurl1dsOs4buRdeG6ueG6pMOsw7rhurks4bqm4buA4buf4bqk4bq54buZ4bun4buvdeG6ucOC4bu34bq54bq94buDw6pnLyzhu5gtKCh04bq54buvdMOt4buA4bq54bq94buBL+G6veG6vS/DquG6u+G6vWfhuqXhurko4bq04buj4buv4bq54buR4bqg4bq5w4Lhuq7hurnhu5l3w6LhurnDlGjhu6/hurnhu5Bp4buv4bq5w4LDieG6ueG7mOG7i+G7r3Thurkpw5Thu67hu5LhurnhuqTFqeG7r3Xhurnhu5nhu4nhurnhu7Hhu4nhu6914bq54buZw6x24bq5KcOU4buu4buS4bq54bqkxanhu6914bq54buRdcWp4bq54buZw6x24bq5IeG6ruG6ueG7quG7n+G6uXV2w6zhu5F14bq54bq8w63hurnhu5jDsuG6puG6ueG6pEThurnhu5F1QuG6ueG6pOG6tOG7pcOi4bq54bq2deG7t8O64bq5dcSC4bq24bq54bq84bqiw7rhurnhu5Fp4buR4bq54buvdMOt4buvdcOi4bq54buZ4bunaOG6ueG6tnVE4bqg4buvdMOi4bq54buZ4bqg4buv4bq54bq84bun4bq54buxw7rhu6Phu6/hurnhurLhuqZo4buv4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54burdWjDuuG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7seG7jeG6tuG6uSzhuqbhu4Dhurl1dsOs4buRdeG6ueG6pMWp4buvdeG6uSh1aOG7r3XhurlVd2jhurnhuqR1w4PDuuG6ueG7q+G7guG6ucOq4bq7w6rhur0t4bq5w6rhurvhur/hurvDouG6ueG6pMOy4but4bq54buvdeG7peG7r+G6ueG7meG7n+G7r+G6ueG7r8Sp4but4bq5w6rhurvhu4Hhu4fhurnhuqR14buVduG6ueG7meG6rOG7r3ThurnhurLhuqbhu4Dhurnhu5nhu6fhu6914bq54buRQmjhurnhu7Dhuqbhu43huqThurks4bqm4buA4bq5dXbDrOG7kXXhurnhurzDreG6ueG7kWnhu5HhurnhurzEqeG7r+G6ucO04buL4buv4bq54bqy4bqm4buA4bq54bq2dcOs4but4bq54bq2dWnhurbhurnhu7Hhuqbhu43huqThurnhu5F34bq54buxw7rhu6Phu6/hurnhurLhuqZo4buv4bql4bq54buY4buf4buv4bq54buvaOG7gOG6uSHhuq7hurnhu6rhu5/hurl1dsOs4buRdeG6ueG6vMOt4bq54buYw7LhuqbhurnhuqRE4bq54buZ4buJ4bq54buTw4nhurnhuqR14buLduG6ueG7scOy4buv4bq54bq94bq5LOG6puG7gOG6uXV2w6zhu5F14bq54bqkxanhu6914bq5KHVo4buvdeG6uVV3aOG6ueG6pHXDg8O64bq54bur4buC4bq5w6rhurvDquG6veG6ueKAk+G6ucOq4bq74bq/4bq7w6LhurnhuqTDsuG7reG6ueG7r3Xhu6Xhu6/hurnhu5nhu5/hu6/hurnhu6/EqeG7reG6ucOq4bq74buB4buH4bql4bq54buSw4nhurnhuqR14buLduG6ucO0aXbhurnhu5FpduG6uXThu7nhu63hurnhur3hur/hurnhurZ1w7Lhu6/DouG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buZd+G6ueG7r+G7o+G6puG6ueG6tOG7s+G6ueG7kcSp4buv4bq54buRxJDhurnhurZ1aeG6tuG6ueG7seG7hsOi4bq54bq2dcOs4but4bq54bq8w7rhurnhurzDreG6ueG6pHXDg8O64bq54bur4buC4bq54bux4buN4bq24bq54bqy4bqm4buA4bq5dXbDrOG7kXXhurXhurnhurZ1b+G7r+G6ueG6pMO54buRdcOi4bq54buZaeG7r3Xhurl0w7ppw6Lhurnhu5PDieG6ucO0aXbhurnhurzhu6Hhurnhu5Fp4buR4bq54buA4buf4bqm4bq54bqk4bu3w6Lhurnhu5nDuuG7oeG6puG6ueG7q8O6cOG7r+G6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54buZbOG7keG6ueG6pHXhuqjhurnhu5FCaOG6ueG6pMWp4buvdeG6teG6ueG6pHXDieG7keG6ueG6pOG6tMOs4buvdOG6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54burw7rhu6914bq54bqk4buf4bq5LeG6ueG6vuG7ieG6uXVBw7rhurnhuqR1w4PDuuG6ueG7q+G7guG6ucOq4bq74bq94bq94bq54oCT4bq5w6rhurvDquG6u+G6teG6ueG6suG6pmjhu6/hurnhu5nDunHhu63DouG6ueG7reG6quG7keG6ueG6pMO64buj4bqm4bq54bq8w63hurnhu7HDiWjhurnhu5F1eeG7r+G6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bql4bq54buSw4nhurnhuqR14buLduG6ueG7kUPhu6904bq54buv4buj4bqm4bq54bq04buz4bq54bq2dUThuqDhu6904bq5dUThuqLhu6904bq54bq2dWnhuqThurnhuqThurTDunHhu6/hurnhu5Fp4buR4bq54buvdMOt4buvdeG6ueG6vMOt4bq54bqkw4Hhurnhu5F1xJDhu5Hhurnhu5Fp4buR4bq5dXbDrOG6pOG6ueG7mUHhu6904bq54burw7rhu6914bq54bqk4buf4bq5LeG6ueG6vuG7ieG6uXVBw7rhurXhurnhu5Fp4buR4bq54bq2dUThuqDhu6904bq5aeG7r+G6ueG6tnVv4buv4bq5w7TDgeG6ueG6vMOt4bq54burdXZo4buvdeG6ueG6vOG6qOG7r3Thurnhu5nDs+G6pOG6ueG7mWjDuuG6teG6ueG6suG6puG7gOG6uXV2w6zhu5F14bq54bq84bqo4buvdOG6ueG7scO64buj4buv4bq5deG6puG7gHDhu6/hurnhurzDreG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq5dMO6aOG7r+G6ucO0w7px4buv4bq14bq5w7Thu4t24bq54bq8cOG6ueG7reG7tcO64bq54bqk4bq0RMOD4buvdMOi4bq5w7Thu4t24bq54bqk4bu54buv4bq54bqkdcO64buj4buv4bq54buvdcO64buj4buv4bq54bq8w63hurnhu5lo4bq54buTw6zhu6904bq5w4LDuuG7r3Xhurl1eeG7keG6teG6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54bqkdULhu4Dhurnhu7HEgsO6w6LhurnhurZ1eOG7r3Thurnhu5F14bu34buvdOG6ueG6pHXDuuG7o+G7r+G6ueG6pGjDuuG6ueG6vMOt4bq5xJDhu6904bq54bq2dXfhurnDtMO64buf4buv4bq54buZw4HDuuG6ueG7q3XDueG6uXXhu43huqbhurXhurnhu5No4buvdeG6ueG7reG6quG7keG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5PDieG6uWnhu6/hurlE4bqm4bq54bqkw7rhu6Phu6/hurnhu5nDsuG6puG6ueG6pEThurXhurnhuqTDsuG7reG6ueG7r3Xhu6Xhu6/hurnhu5nhu5/hu6/hurnhu6/EqeG7reG6ucOq4bq74buB4buH4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liLOG6pmjhu6/hurnhu5nDunHhu63hurnhurLhuqbhu4Dhurl1dsOs4buRdeG6ueG6pMWp4buvdeG6uSh1aOG7r3XhurlVd2jhurnhuqR1w4PDuuG6ueG7q+G7guG6ucOq4bq7w6rhur3hurktw6rhurvhur/hurvDouG6ueG6pMOy4but4bq54buvdeG7peG7r+G6ueG7meG7n+G7r+G6ueG7r8Sp4but4bq5w6rhurvhu4Hhu4fhurnhurZ14buLw7rhurnhurZ14bqo4bq5dcSC4bq24bq54bq84bqiw7rhurnhu5F1QuG6ueG6pOG6tEThuqDhu690w6Lhurnhu5lEw4Phu6904bq54bux4bu3w7rhurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7kUJo4bq54buY4buL4buvdOG6ueG6vMOt4bq54buudcOt4bq54buvROG6ouG7kcOi4bq54bq2deG6qOG6uXXEguG6tuG6ueG6vOG6osO64bq54bqy4bqm4buA4bq5dXbDrOG7kXXhurnhuqTDgeG7r3ThurnhuqR1ceG6ueG6suG6puG7t+G7keG6uXTDumjDouG6ueG6suG6puG7gOG6uXV2w6zhu5F14bq54buvdMOt4buvdeG6uSjhurThuqbhu6904bq5ROG6oOG7r3ThurnhurzDreG6ueG6suG6puG7gOG6uXV2w6zhu5F14bq54bq2dWnhuqThurnhuqThurTDunHhu6/hurnhurzhuqjhu690w6Lhurnhu5nhu7nhu6904bq54bqkdcODw7rhurnhurZ14bqo4bq5dcSC4bq24bq54bq84bqiw7rhurnhu5F1w7rhu5/hu6/hurnhu7FExILhu5HhurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ucO04buh4buv4bq54bq84bq64buvdMOi4bq54buRdcO64buf4buv4bq54buxRMSC4buR4bq54bqkxKnhu6904bq54bqk4bq0ROG6ruG7r3Thurnhur5o4buvdeG6ueG6suG6puG7t+G7keG6uXTDumjhuqXhurk7dWnhuqThurnhuqThurTDunHhu6/hurnhu6vDuuG7r3XhurnhuqThu5/hurkt4bq54bq+4buJ4bq5dUHDuuG6ueG7r3Vo4buvdcOi4bq5w7Thu6Hhu6/hurnhurzhurrhu6904bq54bqk4bq04buj4buv4bq54buR4bqg4bq5w4Lhuq7hurnhu6t1aMO64bq54bqkdWnhu5HhurnhurzDreG6ueG6tnVp4bqk4bq5deG6puG7gOG6uXXDunDhuqbhurnhurLhuqbhu4vhurnhu5Fp4buR4bq54buxxILDuuG6ueG6pHXhu5/hurnDgnbhurnDgmnhu6914bq54buRQmjhurnhuqTFqeG7r3XDouG6ueG7meG7j+G7gOG6ueG7rcOs4buvdeG6ucSQ4buvdOG6ueG7k+G6quG7r3ThurnhuqR1w63hu6914bq54bqkw4nhuqbhurnhu5Fp4buRdeG6ueG7rcOs4buvdOG6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dcO6cOG6tuG6ueG7geG6peG6u+G6teG6ueG7kXXhuqbhu4Bx4buv4bq54butw6zhu6914bq54bqkReG6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54bqkdeG7lXbhurnhu5F1w7rhu6HhuqbhurnhurRB4buvdOG6ucOCaOG7r3ThurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG6pHXhu5V24bq54buRdcO64buh4bqm4bq5w4Jv4bqmw6Lhurnhu7HDuuG7o+G7r+G6ueG6pOG6quG7keG6ueG6pMOsduG6ueG6tGjhurnhu5Fp4buR4bq54buxxILDuuG6ueG6pHXhu5/hurnDgnbhurnDgmnhu6914bq54but4bqiw7rhurnhu5lx4bq54buvb+G7r3Thurnhu5FoduG6ueG7r8Sp4buvdOG6ueG7scOJ4buR4bq54buRw6zhu6914bq54bqk4bq0aOG7r3Xhurnhu5FCaOG6ueG7r+G7oeG7r+G6ueG7q8O64buvdeG6ueG6pOG7n+G6peG6uSjhu43hurbhurnhuqThurThuqbhu6904bq54buvdOG6puG7ueG7r+G6ueG7scOJ4buR4bq54buZceG6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54buB4bq54bq84bqo4buvdOG6ueG7q8O64buvdeG6ueG6pOG7n+G6ueG7mUHhu6904bq54buxw4nhu5HDouG6ueG7h+G6ueG6pOG6tOG6quG6ueG7kUHhuqTDouG6ueG7g+G6uXXDreG7r3Xhurnhu7Fo4buvdOG6ueG7q8O64buvdeG6ueG6pOG7n+G6ueG7mXHhurnhu69v4buvdOG6ueG7kWh24bq54buRdcOz4bqk4bq54buxRMSC4buvdOG6ueG6pMSp4buvdOG6ueG6pOG6tEThuq7hu6904bq54bq8w63hurnhu5F14bqm4buAceG7r+G6ueG7k+G7p+G7kXXhurnhu5HhuqDhurnhu5HDs+G6puG6ueG7q8O64buvdeG6ueG6pOG7n+G6peG6ueG7kHbDuuG6ueG6pOG6tHnhu6904bq54bq2dWnhuqThurnhuqThurTDunHhu6/hurnhu6904bqm4bu54buv4bq54buvdW/hu6/hurnhu7HDieG7kcOi4bq54buvdcOz4bqk4bq54buxw63hurnhu6904bqm4bu54buv4bq54buvdW/hu6/hurnhu7HDieG7keG6ueG7kXXDs+G6pOG6ueG7sUTEguG7r3Thurnhu5FodsOi4bq54buRd+G6ueG6pHVx4bq54buxw4nhu5HDouG6ueG6pOG6tMO54bq54buxw4nhu5HhurnhurzDreG6ueG7q0fhurnhu6/EqeG7r3Thurnhu7HDreG7reG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7kXXhuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhu690dcO6cOG6tsOi4bq54buRd+G6ueG7q3Xhu4vhurnhu6/EqeG7r3Thurnhu69q4but4bq5w7Rq4bqk4bq54bq8w63hurnEkOG7r3Thurnhu5Phuqrhu6904bq54bqkw7rhu5/hu6/hurnDtEHhurnhu6t1dmjhurl1eeG7keG6ueKAk+G6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dXDhurnhurzDrXbhurnhuqR1w4nhu5HhurnhuqTDunLhu6/huqXhurnDlOG7t+G6ueG6pOG6tMO54bq54burdeG7teG7r3Thurl0w7po4buv4bq54bq2dWnhuqThurnhuqThurTDunHhu6/hurnhu5Fp4buR4bq54buvdMOt4buvdcOi4bq54buxxrDhu6914bq54bq8w4nhu5HhurnDtOG7i3bhurnhu5nhu4vhu63hurl1w63DuuG6uXV3aMOi4bq5dcSC4bq24bq54bux4buG4bq5dGrhu6/hurnhurzhuqLDuuG6ueG6pMO64buh4but4bq54buvxKnhu690w6LhurnhuqR14buf4bq54butw6zhu6914bq54buRQmjhurnhuqRF4buvdOG6ueG6vOG6qOG7r3TDouG6ueG7rcO64buh4buv4bq54bq8w63hurnhu6t14buL4bq54buvxKnhu6904bq54buZaeG6tuG6ucSQ4buvdOG6ueG6vOG7oeG6ueG7q+G7n+G6ueG7kcOz4bqm4bq5dcOs4bq54bqkw7Lhu6904bq54burw7rhu6914bq54bqk4buf4bq5LeG6ueG6vuG7ieG6uXVBw7rhurnhuqThurR24buvdOG6ueG6pMWp4buvdeKApuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYih14buLduG6ueG7seG6puG7jeG7r+G6ueG6pMOsw7rhurl1QcO64bq54buvdHXhu6fDouG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5nDrMO64bq5w7TDunHhuqbhurnhu5nhu4nhurnhu5l34buvdOG6uXR34bq24bq54buG4bq54burw7rhu5/hu6/hurnDtMOB4bq5w4Lhuqbhu690w6Lhurnhu5F1xanhu6914bq5w4Lhurho4bq54buRaeG7keG6ueG7r0HDuuG6ueG7k+G6puG7r3ThurnhuqThurR24buvdOG6ueG7k8OJ4bq54bqkdeG7i3bhurnDtGl24bq54buRaXbDouG6ueG6pHVx4bq5dcO6cOG7r+G6ueG6pG/hu63hurl14bqm4buA4buf4bqkw6LhurnhuqThurRp4buRdeG6ueG7r3XDunDhu63huqXhurnhu651w7rhu6Hhuqbhurnhu4bhurnhu6vDuuG7n+G7r+G6ueG7kXV24bq54bq0a+G7r3ThurnhuqThurR24buvdOG6ucO0aXbhurnhu5FpduG6ueG7kcOy4buv4bq54buxw63hu63hurnhurThu7Phurl14bqg4buv4bq54buvdeG6uuG7r3ThurnhuqThu7nhu6/hurnhuqTDrMO6w6Lhurl1w6zhu6/hurnhu5F14buf4bq14bq54buRdcWp4bq54bq04buz4bq54buvdOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG7r3Vv4buv4bq54buRQmjhurnhu6914bq64buvdOG6ueG6pOG7ueG7r+G6ueG6pMOsw7rDouG6uXXDrOG7r+G6ueG7kXXhu5/hurnhu691ROG6ueG6pHXhu5/hurnhu6/DrXbhurXhurnhuqTDueG7r3XhurnhuqR2aeG7r+G6ueG7reG6quG7keG6ueG6pMO64buj4bqm4bq54buRQmjhurnhu5nhu7XhurnhuqR14bun4bq5dXdo4bql4bq5KOG7jeG6tuG6ueG6pOG6tOG6puG7r3Thurnhu6904bqm4bu54buv4bq54buxw4nhu5Hhurnhu5lx4bq54bq2dWnhuqThurnhuqThurTDunHhu6/hurnhu4Hhurnhurzhuqjhu6904bq54burw7rhu6914bq54bqk4buf4bq54buZQeG7r3Thurnhu7HDieG7kcOi4bq54buH4bq54bqk4bq04bqq4bq54buRQeG6pMOi4bq54buD4bq5dcOt4buvdeG6ueG7sWjhu6904bq54burw7rhu6914bq54bqk4buf4bq54buZceG6ueG7r2/hu6904bq54buRaHbhurnhu5F1w7PhuqThurnhu7FExILhu6904bq54bqkxKnhu6904bq54bqk4bq0ROG6ruG7r3ThurnhurzDreG6ueG7kXXhuqbhu4Bx4buv4bq54buT4bun4buRdeG6ueG7keG6oOG6ueG7kcOz4bqm4oCm4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liO3Vp4bqk4bq5w7TDunHhuqbhurnhu6vhu5/huqThurnhu7Hhuqbhu43hu6/hurl1QcO64bq54buvdHXhu6fDouG6ueG7meG7ueG7r3Thurnhu5F1w7nhurko4bq04bun4buvdeG6uTPEqeG7r+G6ueG7kHXDuuG7n+G7r+G6uS3hurnDlMO54bq54bqkdUThurkoxanhu6914bq5QuG7gMOi4bq54buQdULhurnhuqThu6fhu5F14bq5VeG7mOG7ruG7kuG6ueG6pMWp4buvdeG6uXR1w7rhurnhu6914buN4buvw6Lhurnhu5lp4buvdeG6uXTDumnhurnhu5FoduG6ucOCw4nhurnhu5Hhu7fhurl0auG7r3Thurnhu5FCaOG6ucOUaOG7r+G6ueG7kGnhu6/hurnDgsOJ4bq54buY4buL4buvdOG6uSnDlOG7ruG7kuG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG7meG7ieG6ueG7seG7ieG7r3Xhurnhu5nDrHbhurnhu5Fp4buR4bq5w4Lhuq7DouG6ueG7r3TDreG7r3XDouG6ueG7scO64buj4buv4bq54bqy4bqmaOG7r+G6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3ThurnDtGl24bq54buRaXbhurnhurLhuqbhu4Dhurl1dsOs4buRdeG6ueG7kXfhurnhu5F1w7PhuqThurnhu7FExILhu6904bql4bq54buY4bu54buvdOG6ueG7kXXDueG6ucOUw7nhurnhuqR1ROG6uSjFqeG7r3XhurlC4buAw6Lhurnhu5B1QuG6ueG6pOG7p+G7kXXhurlV4buY4buu4buS4bq54bqkxanhu6914bq54buA4buj4bqm4bq54buRw7LhuqbhurnDlGjhu6/hurnhu5Bp4buv4bq5w4LDieG6ueG7mOG7i+G7r3Thurkpw5Thu67hu5LhurnhuqTFqeG7r3XhurnhuqTDuuG7n+G6tuG6ueG6pOG6quG7keG6uXV2w63hu6/hurnhu5F1xanhu6914bq5w7RpduG6ueG7kWl24bq54bqy4bqm4buA4bq5dXbDrOG7kXXhurnhuqThurThu6Phu6/hurnhu5HhuqDhurnDguG6ruG6ueG7mWnhu6914bq5dMO6aeG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54bur4buf4bqk4bq54bqy4bqm4buL4bq54buZw6zhuqThurnhu5lExILhu5HDouG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54bqk4bu54buv4bq54bqkw6zDusOi4bq5dcOs4buv4bq54buRdeG7n+G6ueG6pHXhu5V24bq5LOG6puG7gOG7n+G6pOG6ueG7meG7p+G7r3XhurnhurLhuqbhu4Dhurl1dsOs4buRdeG6ueG6pMWp4buvdeG6uSh1aOG7r3XhurlVd2jhurnhu5nhu5/hu6/hurnhu6/EqeG7reG6ucOq4bq7w6rhurvhurnhu5lExILhu5HhurkodULhurnhuqRE4bqi4buvdOG6ueG7kHXDueG7r3XhurnhurZ1QuG6ueG7meG7ieG6ueG6tnXhu6Phurnhu5Phuqbhu4Bw4bqk4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liM+G7oeG6ueG7r0HDuuG6ueG7k+G6puG7r3ThurnDtOG7t+G6ueG7keG6quG7keG6ueG7kUJo4bq54buSw4nhurnhuqR14buLduG6ucO0aXbhurnhu5FpdsOi4bq54buZ4bu54buvdOG6ueG7kXXDueG6ucOUw7nhurnhuqR1ROG6uSjFqeG7r3XhurlC4buA4bq5KOG6tOG7p+G7r3XhurkzxKnhu6/hurnhu5B1w7rhu5/hu6/hurnhu5F1duG6ueG6tGvhu6904bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu5LDieG6ueG6pHXhu4t24bq5w7RpduG6ueG7kWl24bq54bq8w7Xhu6/hurnhu5F44buv4bq54buxw7Xhu6/hurnhu7FB4buv4bq5dMO64bq6aOG6ueG6pOG7ueG7r+G6ueG6pMOsw7rDouG6uXXDrOG7r+G6ueG7kXXhu5/DouG6ueG7r3Thuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhu691b+G7r8Oi4bq54buZw7px4but4bq54butw6zhu691w6Lhurnhu5nDunHhu63hurnhu4Dhu5/huqbhurnhurzDreG6ueG7keG6oOG6uXVBw7rhurnhuqR1aeG7kXXhurnhuqR1xJDhu5HDouG6ueG6vOG7peG6ueG6vOG7jeG7gOG6ueG7kcOy4buv4bq54bq2deG7i8O64bq54buxw63hu63hurnhurThu7PhurnhuqRF4buvdOG6ueG7mcO6ceG7reG6ueG7rcOs4buvdcOi4bq54buZw7px4but4bq54buA4buf4bqmw6LhurnhuqThu7nhu6/hurnhuqTDrMO6w6Lhurl1w6zhu6/hurnhu5F14buf4bql4bq5M+G7oeG6ueG6tnXDsuG7r+G6ueG6pOG7ueG7r+G6ueG6pMOsw7rhurl1w6zhu6/hurnhu5F14bufw6Lhurnhu5nhu7nhu6904bq54buRdcO54bq5w5TDueG6ueG6pHVE4bq5KMWp4buvdeG6uULhu4DDouG6ueG7kHVC4bq54bqk4bun4buRdeG6uVXhu5jhu67hu5LhurnhuqTFqeG7r3Xhurnhu4Dhu6Phuqbhurnhu5HDsuG6puG6ueG7kcOy4buv4bq54buxw63hu63hurnhurThu7PDouG6ueG7kXXFqeG6ueG6tGjhurnhu6904bqm4buA4buj4buv4bq54buvdW/hu6/DouG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buZd+G6ueG7r+G7o+G6puG6ueG6tOG7s+G6uXXDrOG7r+G6ueG7kXXhu5/hurnhurzhu6HhurnhuqTEqeG7r3ThurnhuqThurRE4bqu4buvdOG6ueG7q8O64buvdeG6ueG6pOG7n+G6teG6ueG7kXXhuqbhu4Bx4buv4bq54buT4bun4buRdeG6ueG7keG6oOG6ueG7kcOz4bqm4bq54burw7rhu6914bq54bqk4buf4bq54bq8w63hurnhurzDs+G7r+G6ueG7meG7oeG6ucOC4buL4buv4bq54bq2deG7j+G7reG6teG6uXXDrOG6ueG6pMOy4buvdOG6teG6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54bq8xKnhu6/hurl1d2jhurnigJPhurnhur7hu4nhurl1QcO64bq54bq8w63hurnhurZ1aeG6pOG6uXXhuqbhu4DhurnhuqThurThuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhuqR14bu34buvdOG6ueG7kXbhu6/hurnhu690RMODw7rhurkodWjhu6914bq5VXdo4bq14bq54buR4bu14buvdOG6ueG6pGnhu5Hhurnhu7Hhu4nhu6914bq54buZw6x2w6Lhurnhu5F1xanhurnhu5nDrHbhurnhurLhuqbhu4vhu6/hurnhu7Hhu4bhurnhu5nDuuG7oeG6puG6uXXDreG7r3XhuqXhurkz4buh4bq54buZw7px4but4bq54butw6zhu691w6Lhurnhu4Dhu6Phuqbhurnhu5HDsuG6puG6ueG6pOG6tHbhu6904bq5w7RpduG6ueG7kWl24bq54buRw7Lhu6/hurnhu5lEaOG6ueG6pHXhu6Phu63hurnhuqThurThuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhuqR14bu34buvdOG6ueG7mXbDreG7r+G6ueG7q+G7n+G6pOG6ueG7kUJo4bq54buZw7PhuqThurnhurzDreG6ueG7r3REw4PDuuG6uSh1aOG7r3XhurlVd2jDouG6ueG7huG6ueG7kXXDueG6ueG6suG6puG7gOG7n+G6pOG6ueG6pG/hu63DouG6ueG7q3VoduG6ueG7q3Vp4bqk4bq54bqkdeG7p+G7r3XhurnhurxExILhu6904bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buY4bu54buvdOG6ueG7kXXDueG6ucOUw7nhurnhuqR1ROG6uSjFqeG7r3XhurlC4buAw6Lhurnhu5B1QuG6ueG6pOG7p+G7kXXhurlV4buY4buu4buS4bq54bqkxanhu6914bq5KOG6tOG7p+G7r3XhurkzxKnhu6/hurnhu5B1w7rhu5/hu6/hurnhu5FD4buvdOG6ueG7kXV24bq54buG4bq54burw7rhu5/hu6/hurnhu5HhuqrhurnhuqR1ceG6ueG6vMOtduG6ueG6pEXhu6904bq54buvQcO64bq54buT4bqm4buvdOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq5w7RpduG6ueG7kWl2w6Lhurnhu4Dhu6Phuqbhurnhu5HDsuG6puG6ueG6pOG6tHbhu6904bq5w7RpduG6ueG7kWl24bq54bqy4bqm4buA4bq5dXbDrOG7kXXhurnhu5HDsuG7r+G6ueG7r+G7o+G6puG6ueG6tOG7s+G6ueG6tnVE4bqg4buvdOG6uWnhu6/hurnhuqTEqeG7r3ThurnhuqThurRE4bqu4buvdOG6ueG7kXV24bq5dMO6aMO64bq54buZdsOs4buv4bq5w6rhurvDquG6u+G6ueKAk+G6ucOq4bq7w6rhu4fDouG6ueG6tnVE4bqg4buvdOG6uWnhu6/hurnhuqTEqeG7r3ThurnhuqThurRE4bqu4buvdOG6ueG7kXV24bq5dMO6aMO64bq54buZdsOs4buv4bq5w6rhurvDquG7h+G6ueKAk+G6ucOq4bq74bq/4bq74bq54bq8w63hurnhuqTDsuG7reG6ueG7r3Xhu6Xhu6/hurnhu5nhu5/hu6/hurnhu6/EqeG7reG6ucOq4bq74buB4buHw6Lhurnhu5ls4buR4bq5w7TDunDhuqThurnhu5HDsuG7r+G6ueG7sUThuqbhurnhu4bhurnhuqThurR24buvdOG6ueG7rcOAw7rhurnhurZ1ROG6oOG7r3Thurlp4buv4bq54buRw7Lhu6/hurnhu5F34bq54bq2dW/hu6/hurnhuqTDueG7kXXhurnhu6tH4bq54buRw63hu6904bq54bq8w63hurnhu5F34bq54bux4bqm4buN4buv4bq54buRxJDhurnhu6t1dmjhurl1eeG7keG6ueG6pHXDieG7keG6ueG6pMO6cuG7r+G6ueG7kUJo4bq54bqkReG7r3ThurnhurZ1ROG6oOG7r3Thurlp4buv4bql4bq54buY4bu3w7rhurnhurzhuqLDuuG6ueG7r3XDunDhu63hurnhurzhuqrhurnhuqThurR54buvdOG6ueG6pG/hu63hurnhurzDreG6ueG7q3Vv4bqm4bq54buZQeG6pOG6ueG6tnVpw6Lhurnhurzhuqjhu6904bq54buZQeG7r3Thurnhu7HDieG7kcOi4bq54bqk4bq04bqq4bq54buRQeG6pOG6ueG7kXXDueG7r3Xhurnhu5F1duG6ueG7r+G7oeG7r+G6ueG7q8O64buvdeG6ueG6pOG7n+G6ueG6pMWp4buvdeG6ueG6vMOt4bq5dcOt4buvdeG6ueG7sWjhu6904bq54burw7rhu6914bq54bqk4bufw6Lhurnhu4Dhu6Phuqbhurnhu5HDsuG6puG6ueG7kcOy4buv4bq54buvdHXDuuG7o+G7r+G6ueG7kcSQ4bqm4bq54buZceG6ucO0aXbhurnhu5FpduG6ueG7kXXDueG7r3XhurnhuqThurThu6fhurnhu5jDrMO64bq5dUHDuuG6ueG7mOG7i+G7r3ThurnDtEHhurnhuqTFqeG7r3Xhurnhu5lx4bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG6pHXhu7fhu6904bq54buvdcOz4bqk4bq54buRaeG7keG6ueG7kXXFqeG6ueG6pMO64buj4bqm4bq54bq8w63hurnhu5nhu6fhu6914bq5dUThuqLhu6904bq54buZceG6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liKOG6tOG7o+G7r+G6ueG7keG6oOG6ucOC4bqu4bq54buRaeG7keG6ueG7huG6ueG7q8O64buf4buv4bq54bqkdeG7i3bhurnhu7Hhuqbhu43hu6/hurnhuqTDrMO64bq5dUHDuuG6ueG7r3R14bunw6LhurnDlMO54bq54bqkdUThurkoxanhu6914bq5QuG7gOG6uSjhurThu6fhu6914bq5M8Sp4buv4bq54buQdcO64buf4buv4bq54buRQ+G7r3Thurnhu4Dhu6Phuqbhurnhu5HDsuG6puG6ucOUaOG7r+G6ueG7kGnhu6/hurnDgsOJ4bq5KcOU4buu4buS4bq54bqkxanhu6914bq54buRw7Lhu6/hurnhu690dcO64buj4buv4bq54buRxJDhuqbDouG6ueG7kXXhuqbhu4/hu6/hurnDtOG7p+G6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buv4buX4bqk4bq54bux4bqi4buv4bq54bqk4bq0duG7r3ThurnhurLhuqbhu4Dhurl1dsOs4buRdeG6ueG7mXHhurnhuqTDrHbhurnhu5lB4buvdOG6ueG7scOJ4buR4bq54buRdXbhurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6peG6uSjhurThu6Phu6/hurnhu5HhuqDhurnDguG6ruG6ueG6pMO64buf4bq24bq54bqkdeG6puG6ueG7huG6ueG7q8O64buf4buv4bq54buRQmjhurnhu5Fp4buR4bq54buZ4bu54buvdOG6ueG7kXXDueG6uSh1RMOD4buvdOG6ueG6pOG6tMOJ4buRw6LhurkodUTDg+G7r3Thurnhurzhuqrhurkoxanhu6914bq5QuG7gMOi4bq5w5Ro4buv4bq54buQaeG7r+G6ucOCw4nhurnhu5jhu4vhu6904bq5KcOU4buu4buS4bq54bqkxanhu6914bq54bqk4buN4bq24bq54bqk4bq04bqm4buvdOG6ueG7seG7ieG7r3Xhurnhu5nDrHbhurl1dsOt4buv4bq54bqkdcOt4buvdeG6ucO0aXbhurnhu5FpduG6ueG6suG6puG7gOG6uXV2w6zhu5F14bq54buZceG6ueG6pOG6tOG7peG7r3Xhurnhu5Phuqbhu4Bw4bqk4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2SOG6puG6pHV24bq0w6liKOG6tOG6puG7r3ThurlVw7rhu5/huqbhuqsv4bq2Yg==

Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]