(vhds.baothanhhoa.vn) - Vào hồi 21h30 ngày 21/7, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa đã ra Công điện số 16 điện Chủ tịch UBND các huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4VS4buNw4PDrHXhuqbhuqJ3w6xZWVnDrMOARsOsw4rhurrGsOG6osOs4bq84bq04bqid8OsUkfEkHnhu4MveOG7ieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJWMO6w7J0w63hu4Xhuq/hu4/Dg8OseOG6pHnDrMSp4buJeGrhu4vDrOG6onfhu49Lw6zEqeG7iS9u4bq9w6xSw7LhuqLDrFN44bu3w6x44bq+S8Osw4l44bqu4bqid+G6vcOsc3jDguG6onfDrMOKeHnGsOG6osOsw4rDsnnDrOG7iOG7j8OsNOG7s+G6oMOsw4F54bup4bqgw6xzSOG6vsOs4bqiw7XhuqLDrDR4w7LhuqJ4w6xYxILDssOsdeG7kcOs4bq6w7LDrFPhurThuqJ3w6x1eeG7seG6osOs4bq8w4LDrOG7iW3DrHV54bux4bqiw6xTeOG7hMOsw4rhu7VzeMOsNVIlVMOsc+G7jXPDrHjhur5L4bux4bqiw6w0eMO1c3jDrDR44buP4bqieMOs4buI4buPw6zhuq/hu7nhuqJ4w6w94bqmc8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buF4buDeeG6oHfDrOG6vOG6unNiw60vL3N04bqiw6pyw7LDg8OKeMOy4bqieHjDg8Oyw6rhu4jhuqIvdMO64bq8w4HDisODw4kv4bqiw7rEqOG6vC/hu4lvxKnDsy9rb3RtxKlq4buJw7Phu4vhu4vDim9sbOG7icSp4buLb8OA4buJw6pBw4l3w63DrC/hu4VT4bq04bqid8OsdXnhu7HhuqLDrOG6vMOCw6zhu4ltw6xz4buEw7LDrFLDsuG6osOsU3jhu7fDrHjhur5Lw6zDiXjhuq7huqJ3w6xzeMOC4bqid8Osw4p4ecaw4bqiw6zDisOyecOs4buI4buPw6w04buz4bqgw6zDgXnhu6nhuqDDrHNI4bq+w6zhuqLDteG6osOsNHjDsuG6onjDrFjEgsOyw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U0eMO6w4PDrHPhurThuqJ3w6x1eeG7seG6ouG6vcOseOG6pHnDrMSp4buJeMOs4bqid+G7j0vDrMSp4buJL27DrOG6oMONc8Os4bqiR0Jzw6zDiuG6usaw4bqiw6zhurzhurThuqJ3w6xSR8SQecOsdcODw6x1R0Rzw6zDisO1ecOsw4rhurrDteG6oMOsw4p44buES8Os4buI4buT4bqiw6wjeeG6oMOsNOG7neG6osOsw4Dhu4/DrOG7ieG7icOq4buL4buL4bqgw6zEkMOs4bqgSHPDrHLhu43Dg8OsdeG6puG6onfDrFlZw6rDrFTDjcOscuG7jcODw6zDgEbDrMOK4bq6xrDhuqLDrOG6vOG6tOG6onfDrFJHxJB5w6zDinnhu6nDicOsw4rhu4Jzw6zDgMaw4bqiw6zhuqJ4w7LhuqJ4w6zhu4jhu4/DrMOBeMO0w6zhuqLhu5PhuqJ3w6zEkMOs4bqgSHPDrHLhu43Dg8OsdeG6puG6onfDrFlZWcOs4buBUlXDrFlZWeG6ucOs4buJxKnDquG7i+G7i+G6oOG7h8Osw4Dhu4Bzw6xueMOs4bq84buN4bqid8Os4bqid+G7j0vDrMSpxKkvbsOs4buI4buPw6xzxILDrMOBeMO0w6zhuqLhu5PhuqJ3w6xz4bqu4bqiw6zDinnhu6nDicOsw4rhu4Jzw6zDgMaw4bqiw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VSw7LhuqLDrFN44bu3w6x44bq+S8Osw4l44bqu4bqid8Osc3jDguG6onfDrMOKeHnGsOG6osOsw4rDsnnDrOG7iOG7j8OsNOG7s+G6oMOsw4F54bup4bqgw6xzSOG6vsOs4bqiw7XhuqLDrDR4w7LhuqJ4w6xYxILDssOsw4l44buNw4rDrMOA4bux4bqieMOscuG7jcODw6x14bqm4bqid8OsWVlZw6zDiuG6usaw4bqiw6zhurzhurThuqJ3w6xSR8SQeeG6vcOsS8aw4bq+w6xz4buf4bq+w6xTeOG7hMOsw4rhu7VzeMOsNVIlVMOsc+G7jXPDrHjhur5L4bux4bqiw6zDiuG6unnhu63huqLDrMOBeMOyecOs4bqid8OyS8Os4buIeeG7sXPDrMOK4bq+4buf4bqiw6zDiuG6usOyw6xzw7LhuqJ4w6x34buNc8Osdcaww6zhu4jhu4/DrHjhuqbDrHXGsMOsw4p4w7rDg8Osc+G7jXPDrHPhu6PDicOscuG7jcODw6x14bqm4bqid8Oqw6wy4buPw6zhurzDg+G7jcOK4bq9w6zDgXnhu63huqDDrMOK4bq6w7LDrOG7iOG7j8Osc8SCw6zDiXhH4bqq4bqid8Os4buN4bqiw6xKw4zDrMOATMOsdcO04bqgw6xyw7TDg8Osw7LhuqLDrMOKw4Phu4/huqLDrHN4w4PDrHPhu41zw6x1w4PDteG6osOsdcaww6xK4bq+4bqid8OsS+G7qeG6vuG6vcOsc8OC4bqid8OsdEdCecOsdcaww6zDiuG6usaw4bqiw6x14bu1w7LDrHLhu4/huqLDqsOsNHjhurThuqJ3w6xy4buNw4PDrHN4w4PDrOG6onjhu53huqLDrHThu53huqLDrOG6vMOC4bqid8Os4buI4buG4bqid8Os4bqid8ODw7V5w6x1xrDDrHJ54bupw4rDrHXhu63DrHN44buEw6x14bqm4bqid8Os4bq84bqqw6zDiuG7jeG6osOsw4F4ecOs4bqgw41zw6zhuqJHQnPDrMOAxrDhuqLDrHPDssODw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VSw7LhuqLDrFN44bu3w6x44bq+S8Osw4l44bqu4bqid8Osc3jDguG6onfDrMOKeHnGsOG6osOsw4rDsnnDrOG7iOG7j8OsNOG7s+G6oMOsw4F54bup4bqgw6xzSOG6vsOs4bqiw7XhuqLDrDR4w7LhuqJ4w6xYxILDssOsc0bhuqJ3w6xLxrDhur7DrHPhu5/hur7DrHPhu41zw6x44bq+S+G7seG6osOsw4rhuqzDrHN4SHPDrMOK4bq6w41zw6xyw7LhuqLDrOG6ond4ecaw4bqgw6zDiuG7gHPDrMSpay/EqWt44bq9w6zDinjDusODw6x04bqyecOsc3jhu5fDisOsc3jFqcOsdHnhu6/huqLDrHJ54bup4bqiw6xz4buEw7LDrOG6oEfDssOsw4BGw6x14butw6zhurzhu5vhuqLDrOG6vOG7j+G6onfDrErDjMOsw4BMw6xz4buNc8Osw4rhu7PhuqJ4w6x44bq+w4LhuqJ3w6zhuqJ3w7JLw6zDiknDrHd5Q8OsdeG7n+G6vuG6u8Osw4p44bq04bqid8Osw4p54bqi4bq9w6xy4buNw4PDrHPhu43Dg8Osw4Hhu7XDicOsw4p4Q3nDrOG7iOG7q8Os4bqv4buT4bqiw6zDiXjhuq7huqJ3w6zDinhHQ+G6onfDrMOK4bq6w41zw6xSw7LhuqLDrFN44bu3w6x44bq+S8Osw4l44bqu4bqid8Osc3jDguG6onfDrMOKeHnGsOG6osOsw4rDsnnDrOG7iOG7j8OsNOG7s+G6oMOsw4F54bup4bqgw6xzSOG6vsOs4bqiw7XhuqLDrDR4w7LhuqJ4w6xYxILDssOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4nDkuG6vsOKeMOD4bq6w63hu4UweMOy4bqiw6zhuq/hu53huqLhu4Mvw4nhu4U=

Phan Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]