(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhếch nhác, thiếu đầu tư đồng bộ, dẫn đến hạ tầng tại các chợ nông thôn xuống cấp nghiêm trọng. Tiêu điểm là hệ thống xử lý nước thải sơ sài, không đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4buTV+G6rcag4bu2WeG6tcagKTvGoOG6rSlhMijGoOG7h+G6vcagMOG7hcagMmXEg+G7tsag4bqtKeG7pjzGoOG6reG7pDzGoOG7tsOa4bu2xqDhu7Yp4bqxxqAyOTIoxqDhuq0pOTLDlS8p4bucw5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDuSNV4bu44buWw5R3KT/hu7YpxqAyKcOa4bu2T8ag4bqtKTw/4bqpxqBAWOG6qcag4bqtZcagQMOhMijGoOG7tMOgT8ag4bu44buyMsagQD8yxqAp4bukxqDhuq1YMijGoOG6reG7pDzGoOG7tsOa4bu2xqDhu7Yp4bqxxqAyOTIoxqDhuq0pOTLGoOG7h+G6qWEyKMag4bu2V+G6tcagMigpPCYxxqDhuq3huqU2MijDk8ag4bqsPCbhuqnGoEA8LDHGoDDDmcagKTvGoOG6rSlhMijGoOG7h+G6vcagMOG7hcagMmXEg+G7tsag4bqtKeG7pjzGoOG6p8OjxqDhuqfDmTxPxqAgKTkyKMagQOG7pjHGoOG7tOG7pjNPxqAoVuG7g8agOcagMik8LjHGoDE5PMag4bqt4bqlZeG6rzIow5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7l2XhurHhu7bGoOG7h1bhu4PGoOG7uOG6uzIoxqDhuq3hurnGoOG6v8OZPMag4bqtKVnhurXGoCBoxqDhuq3huqVlxIPhu7ZPxqDhu7Yp4bqxxqDhuq0pfcag4bqt4bqlVzLGoOG6vuG7pDLGoMO5w5nGoOG7jCnhuqnhu4M7Msag4bqsKTw74bqpxqDDuTRV4buOxqAww5nGoDLDozzGoDHhuqlVxqDhu7TDmjJPxqDhuq3huqVVM8agQOG6oTzGoCnDmTIoxqApNFXGoOG7tmRVMihl4bqvPMag4bu4VjLGoOG6reG6ucag4bu0VTPGoEDhuq88xqAyVeG7g8OTxqDhu5nhu6bGoCAp4bqpxqDhu7Yp4bqxxqAy4buqMcagKDzDqlXGoDHDoOG6rcag4bu0JjLGoDDDmcag4bu4NTIoxqDhuqc5MijGoOG7mSnhuqlPxqDhu4fhuqkyKMagw6LhuqlVMinGoDDDmcagMinDmcag4bq3T8agICnhuqnGoOG7uFYyxqDhu7Zlw5PGoOG7lTPGoOG7h1bhu4PGoOG7uOG6uzIoxqDhuq3hurnGoDBW4bqpT8agICnhuqnGoOG7tinhurHGoOG6v2EyxqDhu7bEkcagMsOa4bqtT8agMOG7pDzGoCApOTIoxqBAZeG6seG7tsagQFjhuqnGoOG6rWXGoOG6reG6peG6t8agMiYyxqDhuq3DoTzGoOG6rcOZMk/GoOG7h+G6qWEyKMag4bu2V+G6tcag4bqtKSMzxqDhuq0p4bqvPMagKDxVMsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu7kyKMag4butKcOaMilPxqBA4bukPMag4bu4PDsyxqDhu5NVMsagw6Lhuqnhu6YyxqAw4buFxqDhu7Yp4bqxxqDhu7YpM8ag4bu0PD/huq1NxqDhur7EgzzGoOG7uDw7Msag4bqtPuG7tinGoOG6reG6pSYyxqDhu6LGoClVT8ag4bu2NMagKFgyxqDhu57hu5rhu5rGoCnDoMagIDwyKcag4bu4M1UyKU/GoOG7tOG6qTkyxqDhu7TDmjLGoEBkxqDhu7bDmuG7tsagMeG7sOG6rcagKcOZMihPxqDhur/DmTPGoDFiVcagMWVVT8agMmXEg+G7tsagMihZ4bq1xqAwJjIpxqAww5oyKE/GoOG6pcOa4bu2xqDhuq0p4bumPMagMuG6oTzGoDA6MinGoOG7tDoyKU/GoDJlxIPhu7bGoOG6rSnhu6Y8xqDhuq3hurnGoOG7tik/xqDhu7Q8PzJPxqAoPD/huq3GoDHhuqHGoCg8Vcag4bu2WDHGoOKAnCk1Vcagw6Lhuqnhu4M7MuKAncag4bq/xIM8xqAyKVXhuqlPxqAgKTkyKMagw6LhuqlVxqDhu7QsxqAw4buoMihPxqDhu7bDqcag4bqtKT/GoOG7tinhu6bhu4PGoOG6rSnhu6wyKMag4buH4bqpYTIoxqDhu7g1MijGoOG6pzkyKMag4buZKeG6qcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5R3KTw64bqpxqApw6DGoOG7uFYyxqDhuq3hu6Q8xqBAVuG7g8ag4bu2KTPGoClV4buDT8agMeG6ozzGoDBYMsagKTbGoEA8xqDhu7Yp4bqxT8agw6LhuqlVxqApw5kyKMagKDw/4bqtxqAx4bqhT8agMWI8xqApOTzGoOG6rSlhPMagMsOhMijGoDLhu7Dhu7bGoOG7tGHhu7bGoDAmMsag4bqt4bq5xqBhMijGoOG7tmEyKE/GoCApPD8yxqApNsag4bu24bumMcag4bqtKVfhu4PGoCApNMag4bu2KX3huqlPxqA0PMagMeG6vVXDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bu5MijGoOG7rybGoOG7l3syKcag4butKVUyKcagLcag4bq0KTTGoOG7mSlkxqDhuq194bu2Kcag4bqo4buTd+G7lcag4bqtKX3GoOG6reG6pVcyxqDhur7hu6QyxqDDucOZxqDhu4zhuqwpPDvhuqnGoMO5NFXhu47GoOG6rSnhurlVxqAyKVkyT8ag4bu4M8ag4bu2KeG6scag4buHVuG7g8ag4bu44bq7MijGoOG6reG6ucagMFbhuqlPxqAw4bukPMagMuG7qjHGoOG6reG6pTMyKMag4bu4PDsyxqDhurUp4bumPMag4bu4PMag4bu44bqvPE/GoDImMsagMcOg4bqtxqDhuqdhxqAp4bukMijGoDFj4bu2T8ag4bqt4bqlMzIoxqBANMag4bu2NMagKTvGoOG6rSlhMijGoOG7h+G6vcagMOG7hcagMmXEg+G7tsag4bqtKeG7pjzGoCApOTIoxqBAZeG6seG7tsagQFjhuqnGoOG6rWVPxqAyVjIoxqDhu7ZX4bq1w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMO5PDsyT8ag4bu2KeG6scag4bu2KWVVxqDhu7Yp4bqp4buDLDLGoEDhuqE8xqAxOcagKXsyKU/GoEB9Vcag4bq1KWXDozIoxqAgKTkyKMag4bu2NMagIDwyKcag4bq1KT7GoOG6p+G6vVXGoOG7tinDqlVPxqDhur/hurlVxqDhuqXDoTzGoOG6rSl9xqDhuq3huqVXMsag4bu2NMagQFjhuqnGoOG6rWXGoOG7oOG7msag4bqt4bqlPDvhuqnGoOG7h1bhu4PGoOG7uOG6uzIoxqAw4bukPMag4bu2w5rhu7bGoOG6pcWoMinGoOG6rSkzw5rhuq3GoDJlxIPhu7bGoOG6rSnhu6Y8xqDhuq3huqUzMijGoOG7tinhurFPxqAyKWUyKMagICk5MijGoOG6rSlX4buDxqBAWOG6qcag4bqtZcag4buHVuG7g8ag4bu44bq7MijGoOG7tCzGoDDhu6gyKE/GoDA24bu2w5PGoHdlxIPhu7bGoOG6rSnhu6Y8xqAx4buw4bu2xqAyKTwmMsag4bqtKeG7pjzGoOG6reG6peG6u+G7tsag4bqtPD/hurXGoOG7h+G6qWEyKMag4bu4NTIoxqDhuqc5MijGoOG7mSnhuqnGoDA8OjLGoCA6w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bucVOG7nlMv4bugU+G7uOG7ouG7nFHhu5rhu5rhu5rhu5rhuq1R4buc4buc4bueVFFQMOG7nMOTIuG6tSjhu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdyk/4bu2KcagMinDmuG7tsag4bqt4bukPMag4bu2KeG6scag4bqtKX3GoOG6reG6pVcyxqDhuqThurkyKMag4bqsKTkyKE/GoOG7lzkyKMag4bqmw6Myw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pTMyKMagICk8xqBANE/GoOG6reG7pDzGoCAp4bqpxqDhur/hurvhu7bGoOG7tinhurHGoOG6rSl9xqDhuq3huqVXMsag4bqk4bq5MijGoOG6rCk5MijGoOG7jOG7lzkyKMag4bqmw6My4buOxqAtxqAgKeG6qcag4bu2KeG6scag4bqt4bql4bqp4buDOjLGoOG6rSlhMijGoDBW4bqpxqBA4bqvPMagMillMijGoDDhu6Q8xqDhu7Y0xqDhu7bDo8ag4bqn4bq3xqAp4bukxqDhuq1YMijGoEBY4bqpxqDhuq1lxqDhu7TDmTzGoOG7tOG7pjLDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqsKSMzxqA5MijGoOG7rybGoOG6vjw/4bqtxqDhu5kpPsagLcag4buTPsag4bqtKWVPxqAgPCYxxqDhu5kpZMag4bqtfeG7tinGoOG6qOG7k3fhu5XGoOG6rSl9xqDhuq3huqVXMsag4bqk4bq5MijGoOG6rCk5MijGoOG7jOG7lzkyKMag4bqmw6My4buOT8agQCzGoOG7tinhurHGoEBkxqBAPDrhuqnGoCA8OzLGoOG6vzvGoOG6pzwyKcagw63huqzhuqzhurRPxqDhuq0pfcag4bqt4bqlVzLGoOG7tsSRMijGoEDFqMagQFjhuqnGoOG6rWXGoFPhu5rhu5rGoOG6reG6pTw74bqpxqBAw6EyKMagMMOZMcag4bqlxagyKcag4bqtKTPDmuG6rcagMmXEg+G7tk/GoDDDmjIoxqDhu7QmxqDhuq05MijGoCAp4bqpxqDhur/hurvhu7bGoOG6pcWoMinDk8ag4buTJjLGoOG6reG6pTMyKMag4bu2KeG6scag4bu2NMag4buHVuG7g8ag4bu44bq7MijGoCk7xqDhuq0pYTIoxqDhu7QsxqDhu7Ypw6lVxqAyZcSD4bu2xqDhuq0p4bumPMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thuqzhuqnhu4PGoOG6v1nhu4NPxqDDouG6qVXGoCAp4bumM8ag4bqnw5rhuq3GoOG7tmRVxqDhu7Yp4bqrMijGoOG6rTk8T8ag4bqtKeG6u+G7tsag4bqtP8agMOG7pDzGoCApw5rhu7bGoOG6pVfhuq3GoDIpPDrhuqnDk8ag4butKeG6qcag4bq/4bq74bu2xqDhu7YpP8ag4bu0PD8yxqAoPFXGoOG7tlgxT8ag4bqtKWThu4PGoOG7tlgxxqAyKT/hu7YpxqAyKcOa4bu2T8ag4bu0w50yxqDhuq0pW+G6qU/GoDJlxIPhu7bGoOG6rSnhu6Y8xqBA4bqhxqDhuq3huqXDmTLGoDBVMsagICnhu6jhurVOxqAxYjzGoCk5PMag4bqtKWE8xqDhuq3hurnGoDIo4bqpw6EyxqAyZcSD4bu2xqDhuq0p4bumPMagQCMyxqAgfeG6rU/GoOG6peG6qcOhPMagMinhu7AyKE7GoDLhu6jhurXGoOG7tmEyKMag4bu2xJHGoCBpT8agMWPhu7bGoDLDmuG6rU/GoCApOTIoxqBA4bumMcag4bu04bumM8OTxqB3KDPDmTzGoOG7hcag4bqtKcOp4bu2xqDhu7ZkVcag4bu2w5rhu7bGoCnDoMag4bu2KWTGoCA8MinGoOG7uDNVMinGoOG7tjUyxqAp4bukMsag4bu2KT9PxqDhuq0pe8agKTvGoOG6rSlhMijGoOG6rSnhuqnGoCgzMcag4buH4bq9xqAw4buFxqAyZcSD4bu2xqDhuq0p4bumPMag4bq3xqBAVuG7g8ag4bu2NTLGoDIpPDrhuqnGoOG7tFfhuq3GoOG7tlnhurXDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdygzw5k8xqDhuqVVT8ag4bqt4bukPMag4bu2w5rhu7bGoOG7tinhurHGoDI5MijGoOG6rSk5Msag4bq3xqAyKTw64bqpxqBAfVXGoOG6tSllw6MyKE/GoDIpZcagw7kz4buqMijGoMO5NFVPxqDDuVnhuqnGoOG7r8Og4bu2w5PDk8OTxqDhurUpWDLGoDDEgzLGoCApOTIoxqDhu7Y0xqAgKVbhuqnGoOG7h+G6vcagMOG7hcagMmXEg+G7tsag4bqtKeG7pjzGoEBY4bqpxqDhuqVVT8agMmXEg+G7tsag4bqtKeG7pjzGoOG6reG7pDzGoOG7tsOa4bu2xqDDouG6qVjhu4PGoCnDmTIoxqDhuq0p4bq74bu2xqDhurUpw50xT8agKeG7pjzGoOG6p+G7pjJPxqAoPD/huq3GoDHhuqHDk8OTw5PGoOG7tillVcagQGXhurHhu7bGoOG6rSnhuqnGoCgzMcag4bqt4bqlPDvhuq3GoEAsT8ag4bu2KeG7puG7g8ag4bqt4bqlw5kyxqDhuq3huqUmMsag4bu0OsagMeG7sOG6rcag4bu2KeG6sU/GoChW4buDxqA5xqAyKTwuMcagMTk8xqDhuq3huqVl4bqvMijDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buXw5oyKcagKDzDmsag4bqt4bq5xqDhuqbhurfGoOG6rMOZPMagMijhuqnhu4MmMsag4bq/w5nGoHY5PMag4bqt4bqlZeG6rzIoT8agMijhuqnhu4MmMsagMilWMsag4bu2KT4yKcagKFbhu4PGoDnGoDIpPC4xxqAxOTzGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bqt4bukPMag4bu2w5rhu7bGoOG7tinhurHGoDDDmcag4bu4M8agKTvGoOG6rSlhMijGoOG7h+G6vcagMOG7hcagMmXEg+G7tsag4bqtKeG7pjzGoCApOTIoxqDhu7RhxqDhuq3huqU+xqApO8ag4bqtKWEyKMagMijGrzLGoOG7tilX4bqtxqDhuq0p4bumPMag4bqt4bq5xqDhu7bDmuG7tsagMDPhu6Q8xqDhuq0p4bq74bu2xqDhurUpw50xxqDhuq1lw6M8xqDhuqdhMihPxqAxw6Dhuq3GoOG6p2HGoOG7tilX4bqtxqDhuq0p4bumPMagMsOZ4buDxqDhu7Yp4bum4buDxqDhur/DmTPGoOG7tmEyKE/GoMOpxqBANjIoxqAwVuG6qcagMijDmeG7g8ag4bu0YeG7tsagMWI8xqApOTzGoOG6rSlhPMOTw5PDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqsKTw/4bqtxqAyKCldT8agMinDqjIoxqDhu7RX4bqtxqDhu7ZZ4bq1T8ag4bqtw6EyxqDhuq3hu6Q8xqDhuq3huqUzMijGoOG6rSnhuqnGoCgzMU/GoOG7h+G6vcagMOG7hcagMmXEg+G7tsag4bqtKeG7pjzGoOG6reG7pDzGoOG7tsOa4bu2xqDhu7Yp4bqxxqAyOTIoxqDhuq0pOTLGoDI0PMag4bqlPCYyKMagQFUyKMag4bqt4bql4bq3xqAyJjLGoOG7tMOaM8agQMOgMijGoCnDozLGoOG7tFUzxqAoPOG6r8agKT/huq3Dk8ag4buXxajGoEA/MsagMOG6q+G7tk/GoOG7tsOjxqDDouG6qVUyxqDhu7Ypw6nhu7bGoDLGrzIoxqDhu7ZYMsag4bqnxIMxxqDhur/DmTPGoOG7tuG6qcOg4bu2xqDhu4fhur3GoDDhu4XDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq1w63huqnhuq0pM+G6peG7lsOU4bqs4bql4bqpMijGoOG7rybDlS/hurXDlA==

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]