(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù là một cuốn truyện viết cho thiếu nhi, nhưng tôi tin rằng “Lại thằng nhóc Emil” (Emil of lonneberga) - sẽ mang lại những cảm xúc ngọt ngào cho bất kỳ ai từng đọc. Bạn chắc chắn sẽ mỉm cười khi gấp lại trang cuối cùng. Cũng bởi điều đó, Emil - nhân vật chính trong cuốn truyện trở thành một trong những chú nhóc nổi tiếng nhất thế giới kể từ khi tượng đài văn học của Thụy Điển trong thế kỷ XX - Astrid Lindgren, giới thiệu cậu đến độc giả.
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbuG7rsawxKjDteG6rMagw7Xhu5/hurDDtXZPQsSCw7Xhu4jhu7fDteG6qsOC4bqqw7V2w5NG4bqww7Xhuqzhuq7hurDDtcSCxrDDjcO14bqoceG6sMO1dkrhurxCw7XEqOG7ikrhu5TDgELDtUJw4buUbS/huq7hu5FubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw40/eeG7n3fhu49ue8O5dsO1d0zDteG6qHDDteG6quG6vsSow7V2SuG6vELDtcSo4buKSuG7lMOAQsO14buQ4bqwQcSow7V24bquQ8O1xKjhuq7hurBBSsO1QuG6ruG6sOG7icO1QuG6rsOTQsSCw7XEqOG6uuG6sMO1xKjhurBCw7Xhu4rDukLEgsO14oCcPnHhurDDtcSo4bquw7pCxILDtULhuq5EdsO1WeG6quG6sOG6qOKAncO1a1nhuqrhurDhuqjDtUPDg8O14bqoQ0JCeeG7r3nhu4rEguG7n2zDtS3DteG7iOG7t8O14bqq4bufQsSCw7Xhuqhx4bqww7VC4bquw5RCxILDtXZy4bqqw7Xhu5hLdsO1QsSCRcSow7VCxIJwQ8O1duG6rkPDteG7r8awxKjDteG6rMagw7Xhu5/hurDDtcSo4buMQsSCw7V4RXbEqcO14buucULDtXbhuq51dsO1duG6rnVCw7Xhu4jhu7fDteG6qsOC4bqqw7V2w5NG4bqww7Xhuqzhuq7hurDDtcSCxrDDjcO14bqoceG6sMO1xKjhu4rhu59CxILDtXZK4bq84bqww7V2TELEgsSpw7VWT0LEgsO14buvSOG6sMO1eOG6sMOBSsO1eEThu4nDtVnhuqrhurDhuqjDtS3DtULhuq7FqULDteG7kOG7q8Sow7V24bqu4bq2QuG6rsO1xKjhu4pDQsSCw7V2SuG6vELDtcSo4buKSuG7lMOAQsO1xKjhu4pIw7XEqOG6rnBC4bquw7Xhuqrhur7EqMO1xKjhu4pDQsSCw7VC4bquw5RCxILDtXbhuq5Lw7VC4bquRHbDtULhu4DhurDDtcSo4bqwQULEgsO1QuG6rsawxKjDtcSo4bquQcO1xILhurDhu4ThurDDteG6rOG6oMO1xKjhu4zDteG6rOG6ruG6sMO1xKjDk0dCxILDtXhw4bqww7Xhu5B0QsO14bquRXbDtXZO4bufw7XhurHhuq5N4buUw7VY4bqw4bqgQsO1xKjhu4pDQsSCw7XEqOG6rkHDteG6rOG7nMO1w6nDqcO1LcO14bue4buIxKjhu4rhurB3w7U+4bqwQnfEguG7inlC4buJw7XEguG6sOG7hOG6sMO1xKjhuq7hurDDgErDtXbhu6tKw7V4QULDtXjhur52w7XEguG6sHLEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu493xKjhuq5K4bqq4buvw7XhurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu5vDtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDteG7m+G7meG7ncON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buZw7Thu5cv4buR4bub4bubd8ah4buR4buV4buT4buXw7Thu5PEqOG7o+G7l+G7o+G7neG6qMahLeG7keG7mcSp4bqmw43EguG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4/hu67GsMSow7XhuqzGoMO14buf4bqww7V2T0LEgsO14buI4bu3w7XhuqrDguG6qsO1dsOTRuG6sMO14bqs4bqu4bqww7XEgsaww43DteG6qHHhurDDtXZK4bq8QsO1xKjhu4pK4buUw4BCw7VCcOG7lOG7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4bubw7TDtOG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/hu5vhu5nhu53hu4/DtS9ubS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbsSR4butQsO14bqo4bq84bqww7XhuqzhuqDDtXbhuq5K4buUw4BCw7V34bq2w7V3w4nhuqrhu4nDtXdK4buU4bu5QsO1d+G7oULEgsO14buQcMO14bquw4pCw7VC4bqu4bqw4bu5QsO1w4xKeULDtcSo4bquSuG6vnbDteG7kMOBw7VC4bquw5RCxILDtXbhurrhu4nDtXbhu6tKw7VC4bquRHbDtULhuq7Dk8O1eHPDtcSCw7nDjcO1SMO14oCc4bqj4bqww43DjeG6sMO1xKjGsMSow7V3cOG6sOKAneG7icO14oCce+G6sEPhu4nDtVZDQsO1dk7hu5/DtcSo4buf4oCdw7Xhuq7hu5/hu5TDteKAnDzhu5/hu4rhuqjhu4jhu4hDQsO1xKjhu4rhu7lCw7Xhuqrhu6HhurDDtULhuq5w4oCd4buJw7VC4bquw5NCxILDteG6qOG7qULDtUJw4buU4buJw7XEqOG7oXbDtcSC4bqwcsO1d8OTRkLEgsO1QuG6rsOTw7V24bquw4LDtXhEQsSCw7Xhu5Dhu5/hurDDtcSo4buKxJDDtcOMSuG7n0LDteG7iOG7ocSow7Xhu5Bww7XEguG6ruG6sMO1duG6rsO9w43DteG6qHHhurDDtULhuq7DlELEgsO1xKjhu4rEkMO1QsSC4bqu4bq0duG6rsO1QsSCR+G6qsO14oCceERCxILDtXfGsErDteG7r3JCw7XDjErhu5TDgULigJ3hu4nDtULhuq7DlELEgsO14buKdXbDteG7iuG6vOG6sMO14oCceOG6oMO1eEbhurDigJ3DtXZO4bufw7V24burSsO1QuG6rkR2w7VZ4bqq4bqw4bqow7Xhuq/hu5B5QuG7iOG7iENCw7XigJxIw7XEqOG7iuG7n0LEgsO1xKjhu4px4bqww7U84bufxKjEqOG6rkrhuqjEqOG7icO1QsO64bqqw7XEqOG7ikNCxILDteG6qHBCxILDtT5DQkJ54buveeG7isSC4buf4buJw7V24buhduG6rsO1xKjhuq7hurTDtcSo4buKxrBCw7XEkeG6sOG6quG6qnnhu4rhu6/hu5TDteG7kHDhurDDtXfDueG6quKAncSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPblnhuqrhurDhuqjDtcSo4bqu4buOdsO14buI4buOw7Xhuq7hur7hurDDtcSoTcO1eOG7qeG7lMO1eE7DtULhuq7DlELEgsO1w43huq7hu7HhuqrDtXbhuq7GsMSow7V2TuG7n8O14bqq4bq+xKjDtXjDkuG7n8O1xKjhu4rhu7XDtXZDQsO1xKjhuq7hu452w7XEqOG6rk3EqcO1VuG7q0rDtULhuq5EdsO14bqq4bufQsSCw7Xhu5Dhu7XDtXjhu7PDjcO1dk7hu5/DteG6quG6vsSow7XigJzEqOG6ruG6sOG7uULDtcSo4bqu4bupQsO1QuG6rsOJw7V44bq2duG6rsO1xKjhuq7hu4524oCdw7Xhu5Dhu4ThurDDteKAnOG6qnXEqMO14buY4bufQuG6rsO14buQcMO1xKjhu4rEkELDteG7mEN54buJw7XEgsOT4buCQsSCw7XhuqrDucSow7V2T0LEgsO1xKjhu4rEkELhu4nDteG6ruG7n+G6sMO14bqq4buhw7V4w4nDteG7n0rhu4nDteG6quG7oeG6sMO1xKhEdsO14buI4buhQsSCw7XhuqpwSsO14buQ4buM4bufw7Xhu6/hurpCxILDteG7kOG7jOG7n8O14bqqw4HhuqrigJ3EqcO1feG6rsOTQsSCw7V2T0LEgsO1duG7q0rDtULhuq5EdsO1xrDhu5TDteG6qHDDtXbhuq5Ow7VC4bquxalCw7V2TuG7n8O14buQ4bq6w7Xhu5BwQsO14buKdXbDteG7iuG6vOG6sMO1xILFqeG7lMO14buK4bufw7V24bquQ8O1duG6ruG6tkLhuq7DteG7r3JCw7XEqOG6rsWpQsO14bqq4bqyQuG6rsO14buQcMO1QuG6rsOUQsSCw7VCxILDk0bhurDDteG7mEpCxILDtcOMSuG7n0Lhuq7DteG7r0jhurDDtXbhu6HDtcSo4bq2QuG6rsO14oCc4bqu4bqwQUrDtXjhur5CxILDteG7kHDDteG7r8OT4buEQsSCw7Xhu6/DgkLhuq7igJ3hu4nDtXbhuq7Dk+G7n8O14bqs4bqgw7XigJzEqOG6rsO6QsSCw7VC4bquRHbDteG6qOG7uULDtUJ04bqqw7XEqErhu4DhurDDteG7kHDDteG6rOG6rsOJecO1QuG6rsOTw7Xhuqrhur7EqMO1dkNCw7Xhu6/EkMO14bqq4bq+QsSCw7VC4bquw4nigJ3EqcO14buuSOG6sMO14buQ4bur4buU4buJw7VZ4bqq4bqw4bqow7V2w5LDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1QsSC4buMQsSCw7VCxILhuq7hurR24bquw7VCxIJH4bqqw7Xhu5Bww7XEgsWp4buUw7Xhu4p1dsO14buK4bq84bqww7VIw7XhuqpF4bqww7XhuqhLduG7icO14bqqReG6sMO1QuG7guG6sOG7icO1xKjhu4pDQsSCw7XhuqpF4bqww7Xhu4jhu47DteG6rOG6sMOAQsO14bqqcMO1duG7q0rDtXZEw7XhuqrDucSoxKnDtVbhu6HhurDDtXjhu6lKw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhuq7hurpCxILDteG6quG6sELhuq7hu4nDtcSo4bqwQuG6rsO1w4xK4buh4bqww7V2TuG7n8O1duG7q0rDteG6qErhurpCw7XEqErhurpCw7XEqOG7inBDw7VC4bquw5RCxILDteG7lsO1xKjDk0hCxILDteG6quG7hOG6sMO14bqq4bu1w7V4QULDtULEgknDtULEgnBCxILEqcO1VuG6ruG7pULEgsO14buQ4bur4buUw7Xhuqpww7VCxILDk0bhurDDtUjDtcSo4buKQ0LEgsO1xKjhu4px4bqww7U84bufxKjEqOG6rkrhuqjEqMO14buQcMO1dnLDtXbhu6HhurDDteG6qHBCxILDtT5DQkJ54buveeG7isSC4bufw7Xhuqzhuq7hu6VCxILDtXjhurRC4bquw7Xhu4rDukLEgsO14oCc4buI4bu3w7Xhu5Thu7lCw7Xhu6/hurJC4bquw7Xhu6/hurBBxKjDteG7r+G7n0Phu4nDtUJBSsO1xKjhuq7DukLEgsO1QuG6rkR2w7VZ4bqq4bqw4bqow7Xhuqzhuq7hurpCxILDtUjDtXhE4oCdxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uWETDteG6qHDDteG7kOG6sMOAdsO1WeG6quG6sOG6qMO1duG6rkrhurDDtXjhu6lKw7Xhu5BwQ8O14bqo4bqw4bqiQsO14buIS8ON4buJw7Xhu4rDiuG6sMO1xKjhu47DteG6quG6skLhuq7DtcSC4bqwcuG6sMO1dsOSSsO1duG7oeG6sMO1eOG7qUrDteG6rOG6rsOJ4bqww7XhuqjhurDhuqJCw7Xhu4hLw43DteG6rOG6ruG6sMO1dkvhurDDtXbhuq5wQ8O14buv4buhdsO14buI4bqkw7Xhuqzhuq7hurBBQsO14buv4bq8w7V24burSsO14oCcxKjhu59Cw7XEqHBC4bquw7Xhu6/hurxCw7V4w4pCxILDteG7r3F24oCdxKnDtcSRcMO14bqs4bqu4bqww7V24buh4bqww7XhuqjhurDhuqJCw7V4c8O1eMOTR3bDtcSCdULDteG6qHHhurDhu4nDteG7kOG6ssO14bqqSuG6vELDtXbhuq5Dw7V54bqqw7XEguG7oeG6sMO1Onfhu5/DteG7r+G6sEHEqMO14buQ4bqww4B2w7V24bquSuG6sMO1eOG7qUrDteG7kHBDw7XhuqjhurDhuqJCw7Xhu4hLw43DtXfhuqLDtUfEqOG7icO1QuG7uULDtXbhu6tKw7Xhuqhx4bqww7V24bquTcONw7VCRMO14bqo4bu5QsO1eOG7qUrEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27EkeG6sMOAdsO1duG7q0rDtcSo4buKeUPDtXnhuqrDtcSC4buh4bqww7XhuqrhurJC4bquw7Utw7Xhu6/DvcO1Onfhu5/DteG6qOG7uULDtXjDgkLhuq7DtXbhur7EqMO1dkbDtXjhuqDDtXnhuqrDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO1xKjhuq5DcuG6sMO14bqq4buh4bqww7XDjErhu59Cw7Xhu4jhu6HEqMSpw7XhurHhuq7hu452w7Xhuqhww7Xhuqrhur7EqMO14buWw7XEqMOTSELEgsO1xKjhu6FDw7Xhu69xQ8O1eMaw4buUw7V24bquw5LEqcO1fcSCw5NG4bqww7Xhuqjhu4RCw7XEqOG6ruG6ssO1duG6rkPDtXjGsOG7lMO14bqocMO14bqq4bq+xKjDteG6rnBC4bquw7V44bq+QsSCw7VCxIJK4buUw7Xhuq7hurDhuqDhuqrhu4nDtULhuq7Dk0LEgsO14buK4bq4w7Xhu4pwQsSCw7Xhu6/DvcO1Onfhu5/DteG7isawxKjDtcSo4bqu4bq2duG6rsO1duG6ruG6tuG7icO14buQ4bqyw7V24bq6w7Xhu6/DvcO14bqs4bqu4bulQsSCw7V44bq0QuG6rsO14buQ4buE4bqww7Xhu6/hurzDteKAnMSo4buMw7V24buh4bqww7Xhuqjhu6lCw7Xhu59C4bquw7VZ4bqq4bqw4bqow7VC4bquS0LEgsO1dkNCw7Xhu5BwQ8O1xKjhuq5MQsSCw7XhuqrDksSow7V3xalK4buJw7Xhuqpz4bqww7V4QULDteG7r8Wp4buUw7XEguG6sEbDtXZDQsO14bqq4buE4bqww7Xhuqhx4bqww7V4w5NHdsO14buQSuG6sMO1QuG6rsOTw7XEqOG6rkHigJ3EqcO1xIPDiuG6sMO1QnBDw7V24bquSuG7lMOAQsO1WeG6quG6sOG6qMO1QuG6ruG7gMO14buKdELEgsO14bqucOG6qsO1duG6rkPDtXbhurrDtT7hurBC4buf4buLw7XEqOG7ikvEqMO14buv4bq+xKjDtULhuq5zQ8O1xKjhu4rhur5Cw7XEqOG6sEHEqMO14bqo4bu5QsO1eOG7qUrDteG7r+G6vOG7i8O14buvw4nDtXZDQsO1QXbhuq7DteG7kHBDw7XEguG6sMOJw7V4w4rDtXRC4buLw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO1dkrhur52w7XigJzEqOG7gELEgsO1dnBCw7XDjErDvcSow7VIw7U84bufxKjEqOG6rkrhuqjEqOKAncSpxKnEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j257ReG6sMO1QsSCw5NG4bqww7Xhu5/hurDDtXZPQsSCw7VCxILhuq7huqTDtVnhuqrhurDhuqjDtULEguG6ruG6tHbhuq7DtULEgkfhuqrDteG6quG6vsSow7V24buhduG6rsO1QsSC4bq8dsO1QsSC4bquQXbhuq7DteG6rkPDuXbDtXbhuq7Dk+G7n8O14buWw7XEqOG6rsOSdsO1eMOTR3bDteG6rnBC4bquw7V44bq+QsSCw7V2TuG7n8O14bqq4bqyQuG6rsSpw7V94bquw5NCxILDtULhuq7hu6nhuqrDtULhuq7DvWrDtVbhu6tKw7VC4bquRHbDteG6qErhurpCw7Xhuq5wQuG6rsO1eOG6vkLEgsO14bqq4bq+xKjDtXbhu6F24bquw7V2RMO1duG6rk7DteG7luG7icO14buKxrDEqMO1xKjhuq7hurpCxILDteG6quG6sELhuq7DteG7kHDDteG6qOG7oUrDtXbhu6HEqcO1VuG6ruG7pULEgsO14buQ4bur4buUw7Xhuqpw4buJw7Xhuqzhuq7hurDDteKAnOG7iOG6vELEgsO14bqq4bq+xKjDtXZK4bq+dsO1eEbhurDDteG7kErhurDDtULhuq7hur5C4oCdw7XEqHHhurDDteG6qOG6osO14bqu4bq+4bqww7Xhu5BMQsSCw7U/SuG6qMSo4buIw4Phu4p5d+G7icO1WeG6quG6sOG6qMO1duG6ruG7pULEgsO1eHPDteG6rOG6sEHhuqrDtXjDk0d2w7V2csO14bqq4bq+xKjDteG6qk/DtcSo4bqww4FCxKnDtcSDw4rhurDDteG7kHBDw7XEqOG6rsOSw7XEqMOT4buJw7VCxIJw4buUw7Xhu5nhu5HDtcSo4bqu4buhQsSCw7XhuqrDk0bhurDhu4nDtVnhuqrhurDhuqjDtXhzw7Xhu4h14bqqw7V4w5NHdsO1duG6rkPDteG6quG6skLhuq7DteG6quG6vsSow7V2Q0LDtULEguG7juG7n8O14buK4bqw4bu5QsSCw7Xhu69I4bqww7XigJzEqOG6rsO6QsSCw7Xhu6/DvcO14bqu4bqw4bqgSsO14buQw4HDtULEguG7juG7n8O14bqu4buCQsO14buvxrDEqMO14bqsxqDDteG7n+G6sMO1SMO14bqocELEgsO1PkNCQnnhu6954buKxILhu5/DtXZPQsSCw7VC4bquw5PDteG6rOG6rnXDjcO14buQTELEgsO14bqv4bqq4buf4bqo4bufQnfigJ3EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hu57hurDDtXZPQsSCw7Xhuqzhu7lKw7V24buf4buJw7XDjeG6rnBCw7VCcELDteG7kMOBw7VZ4bqq4bqw4bqoxKnDtX3huq7Dk0LEgsO1dsOSw7VC4bquw5PDtXhEw7V4w4FKw7Xhuqhww7VC4bquw5RCxILDteG6qEbhurDDteG6qnVCxILDteG7lOG7uUrDteG7kOG7q+G7lOG7icO14buQ4bqyw7VCcEPDtXZEw7Xhu5/hurDDteG6qkrhurxCw7VZ4bqq4bqw4bqow7Xhu5B1QsSCw7XhuqrDucSow7V4xalK4buJw7V2SuG6vnbDteG7iOG6vELEgsO14buK4bq84bqww7XEqOG6sELhuq7DteG7iuG6vOG6sMO14bqqTMO14bqo4bu5QsO14buQ4bqyw7V24burSuG7icO1QuG6rsOTQsSCw7XEqOG7ikjDtULhu7lCw7V44bup4buUw7XhuqpwSsO14buIdXbhu4nDteG7iOG6sELhuq7DtXjhur5CxILDteG7kHDDtXjhu6FCxILDteG7lOG7uUrEqcO14buu4bq8w7V24burSsO14bqoSuG6ukLDteG7ocONw7V3TULEgsO14bqq4bq+xKjDteG6ruG6skLhuq7DtcON4bquccSow7V3cELhuq7DtXbhuq5Dw7VZ4bqq4bqw4bqow7V4xrDhu5TDteG6qHDDtcSC4bqw4buf4bqqw7Xhu5BwQ8O1QuG6rnDDteG6rOG6rkPEqcO1e+G7s8O1WeG6quG6sOG6qMO1xKjhuq7hurLDteG6qErhurpCw7Xhu6/hu7lC4bquw7Xhu5Dhu452w7V24burSsO14buKw7pCxILDrMO14oCcWeG6quG6sOG6qMO1QnBDw7V2RMO1eEFCw7VC4buG4bqww7VCcEPigJ3EqcO14bqv4buOw7Xhu5Thu7lCw7Xhu6/hurJC4bquw7Xhu5Bww7V44bup4buUw7XEqOG6skLhuq7DtcSo4bquw5Phu4JCxILDteG7lOG7uUrDtUjDtcSo4buK4bufQsSCw7XEqOG7inHhurDDtTzhu5/EqMSo4bquSuG6qMSo4buJw7VIw7XhuqhwQsSCw7U+Q0JCeeG7r3nhu4rEguG7n8O1dk9CxILDtULhuq7Dk8O14bqs4bqudcONw7Xhu5BMQsSCw7Xhuq/huqrhu5/huqjhu59Cd8O1eMOTR3bDtcSo4bqudcONw7Xhuqjhu7lCw7VCxIJFQsO14bqow5Xhu5/Dtcaw4bqqw7Xhu6HDjcO14buQcMO1dkTDteG7iMOSdsO1xKjhuq5Kw7Xhuq5LxKjDteG6qnNC4bquw7XhuqjhurDDgMSow7XEqOG7jMO1duG7q0rDteG7r8O94buJw7Xhu69I4bqww7Xhu5Dhu6vhu5TDtXdMw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtUJE4bqww7Xhu4rhu5/hu4nDtULhuq7Dk0LEgsO14bquRcO1eMOBSsO1xKjhuq7hu4zhu5/DtULhuq7hu6tCw7Xhu4rDukLEgsO14bqs4bqu4bq6QsSCw7Xhu5/hurDDtcSo4bqu4bq2duG6rsO14buI4bq8QsSCw7Xhuqpww7XEqOG6ruG6sEFKw7Xhu5B1QsSCw7VZ4bqq4bqw4bqow7Utw7XEqOG6ruG6tMO1xKjhu4rDk0hCxILDteG7iOG7n0rDtUJw4buUw7V2TuG7n8O14bquRcSpw7VWT0LEgsO14buvSOG6sOG7icO14buQcEPDtXbhuq5Ow7VC4bqu4burxKjhu4nDtULEgnDhu5TDteG7keG7ncO1xKjhuq7hu6FCxILDteG6qsOTRuG6sMO14oCcWeG6quG6sOG6qMO1dkTDteG6quG6vsSow7Xhuq5wQuG6rsO1eOG6vkLEgsO14bufQuG6rsO14bquTELEgsO14bqs4bqu4bqwQULDtXZyw7XhuqhwQsSCw7U+Q0JCeeG7r3nhu4rEguG7n8O14bquQ+G7n0LDteG6ruG6usO14buQcMO1xKjhuq7hu5/DtcSo4bquw5Lhu4nDtXZPQsSCw7VC4bquw5PDtcOMSuG7uULDteG6rkHEqMO1QuG6rsOUQsSCw7XEqOG7isSQw7VCxILhuq7hurR24bquw7VCxIJH4bqqw7V2TuG7n8O1QkTigJ3DtS3DteG6quG6vsSow7Xhuq5wQuG6rsO1eOG6vkLEgsO1w4xKcsO1dnLhuqrDteG7mErGsMSow7XDjeG6ruG7ocSow7XEqOG7jMO1xKjhurJC4bquw7XEqOG6rsOT4buCQsSCw7Xhu5Thu7lKw7Xhu5Dhu4ThurDDtXbhuq5Lw7Xhu57huqjDg+G7inl3w7Utw7VCxILDk0bhurDDteG6qHDhuqrDtXbhurpCxILDtXZO4bufw7XEqOG7iuG7n0LEgsO1xKjhu4px4bqww7Utw7VCxILDk0bhurDDtXjhu7dDw7V24buh4bqww7XigJzhu4hLQuKAncO1xILhu4bDtXbhuq5Dw7VZ4bqq4bqw4bqoxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uWETDtXZPQsSCw7V24bquw5Phu4JCxILDteG6rEHEqMO1dk7hu5/DtXZK4bq8QsO1xKjhu4pK4buUw4BCxKnDtXvhur7EqMO1xKjhuq7hurpCxILDtXjhurDDgMONw7Xhu5hK4buU4bu5QsO1xKjhuq5G4bqww7XEguG6sOG7n0LDteG7kHDDteG7mErhu5Thu7lCw7Xhu6/hurDhu7lCw7XEguG6sOG7hOG6sMO14buQw4HDtcSo4bqyQuG6rsO1QsSCw5NG4bqww7V4w5NHdsO14buIw5LDtcSC4bqwcsO14bqocMO14bqq4bq+xKjDtXbhuq5Lw7VC4bquRHbDteG7l8O1xKhK4buA4bqww7VIw7XhuqhwQsSCw7U+Q0JCeeG7r3nhu4rEguG7n8O1xKjhu4pK4buUw4FCw7V44bqwxKnDtVZK4bq8QsO1xKjhu4pK4buUw4BCw7V4c8O1eMOTR3bDtXfhurR24bquw7Xhu4jhu59CxILDteG7leG7lcO1QsSC4bq6QsO1QsSCw5TDteG7kHDDteG6ruG7qUrDteG6rkHEqMO1duG7oXbDtULhuq5ww7Xhu5hKxrDEqMO14buvckLDtXhzw7XEguG6sMOUw7VCxIJK4buU4bu5QsO1duG7oXbDteG6ruG6skLhuq7DteG6quG6sELhuq7DteG6rkXhu5/DtcSC4bq8dsO1dk7hu5/DteG7ruG6pkPhu4pCw7Xhu6554buKxILEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhu6F2w7XDjeG6ruG7seG6qsO1eHPDtXjDk0d2w7V24bquSuG7lOG6oELDtcSo4bqu4bqgw7XEqOG6rnBC4bquw7XDjeG6ruG6sOG6qsO14buXw7Xhuqjhu6lCw7V3w5Phu4ThurDDtXbhu6F2w7XEqOG6sOG7uUrDtXjDgcOsw7VZ4bqq4bqw4bqow7XhurDDtT5DQkJ54buveeG7isSC4bufw7Vr4buR4buj4bub4buRbOG7i8O1feG7lOG7n8O14bqu4buU4buI4buIw7Xhu5/hu5DDtVnhuqrhurDhuqjDteG6sMO1PkNCQnnhu6954buKxILhu5/DtWvhu5Hhu6Phu5vhu5Ns4buLw7VZ4bqq4bqw4bqow7VDduG6rsO1xILhu4rhurDhu4h54bqsQkN5QsO1a+G7keG7o+G7m+G7mWzhu4vDtXvhurB24bqueeG6qMO14bufSuG7iMO1PkNCQnnhu6954buKxILhu5/hu4vDtVnhuqrhurDhuqjhu5/DtUJ5d+G7n+G7iuG7r+G6sMO1a+G7keG7o+G7neG7l2zhu4vDteG6seG6ruG7n8Sow7Xhu65D4buUw7VZ4bqq4bqw4bqow7Vr4buTw7Thu5Hhu5lsxKnDtVhFdsO14buQcMO14buvcULDteG7iOG7t8O1dnLhuqrDtULhuq7hu6tCw7V4w5NHdsO14buQ4bqyw7Xhu4jhu59Dw7XigJw+ceG6sMO1xKjhuq7DukLEgsO1QuG6rkR2w7VZ4bqq4bqw4bqo4oCdw7Xhu5Bww7XigJzhuqPhurDDjcON4bqww7XhurHGsMSow7V3cOG6sOKAncO1xKjhu4pIw7XEqOG6rnBC4bquw7Xhu6/hur7DtXjhurrhurDDteG7iMOSw7XEguG6sHLDteG7kHRCw7V24bquw5Phu4JCxILDtXjDk0d2w7Xhu5Thu7lKw7XhuqpBQsO1QuG6rsawxKjDtXZO4bufw7VCw5TDtcSo4bqu4buhQuG6rsO14buQdELDteG6rkV2w7XEqOG6ruG6sEFKw7VC4bqu4bqww7XhurHhuq5N4buUw7VY4bqw4bqgQsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/EqHnhu5jEqC3hu5/huqjhurDEgkLDrMO14buK4bqwxILhuq7EqOG7i+G7j25t4buIxKjhu4pDQsSCbn3Egkrhu5Thu7lCw7XhuqPhuq5DQsSCbS/hu4jEqOG7ikNCxIJubS/DjW4=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]