(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 22-11, Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc và Nhân dân khu vực biên giới biển huyện Hậu Lộc.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqPhu5V5d3jhu4/Ds+G6tjHhuqE4N3d4duG7o+G7ncOyOEbhu49ueeG6o2jhu49v4bud4bqj4budw7Lhu41t4bqjeOG7jXnhu4d44bqj4but4buN4bu1Z+G6o8SC4bu14bqjZ+G6qeG7neG6o2bDujLhuqNn4buN4buPa+G7neG6o3fhu5nhuqPEguG6q+G6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4bud4bqj4buX4buNeeG6o8SC4bqgZ+G6o2bhu49q4bud4bqjw7Lhu4/FqeG7j+G6ozcvd3h24buj4budw7I4Ny/hu43Egzg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqhOFh04buP4bqj4bqv4bqvLcSDxIMy4bqjSeG7o+G6q+G7neG6oybEkeG7neG6o2dz4budw7LhuqNGw7rhuqNYQeG6o8ahbeG7neG7jeG6o0bDuuG6o2nDuuG7j+G6o0bhu49q4bud4bqj4but4buN4buh4budw7LhuqPhu63hu4104buP4bqj4buN4bup4but4bqjxILFqeG7j+G6o0bDuuG6o0fhu43hu5PhuqPhu4154bq24bqjRsO64bqjacO64buP4bqjRuG7j2rhu53huqPhu63hu43hu6Hhu53DsuG6o3jhu5Phu53hu43huqNY4buN4bqt4bud4buN4bqj4buM4buf4bqt4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o2fhu41B4bun4budw7LhuqN4dsO04bud4buN4bqjZuG7j2554bqjaOG7j2/hu53huqPhu53DsuG7jW3huqN44buNeeG7h3jhuqPhu63hu43hu7Vn4bqjxILhu7XhuqNn4bqp4bud4bqjZsO6MuG6o2fhu43hu49r4bud4bqjd+G7meG6o0l14bud4bqjRuG7j2rhu53huqPhu63hu43hu6Hhu53DsuG6o0nhuq3huqPGoMO6Z+G6o8SC4bqr4bqj4buc4buNw6rhu53huqNow6rhu53huqPhu5fhu4154bqjxILhuqBn4bqjZuG7j2rhu53huqPDsuG7j8Wp4buP4bqjZuG7j27hu53huqPhu4154bq2beG7neG6o+G7jOG7h3nhuqPGoMO6ZzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6o2h44buNeeG7m2bhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurfhuqXhuqXhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6r+G6t8OiL8SDw6PhurNo4bqxw6PhuqXhurPhurHhurHhuqV44bql4bqx4bql4bq3xqHhuqUz4buV4butw7LhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhRuG7j2554bqjaOG7j2/hu53huqPhu53DsuG7jW3huqN44buNeeG7h3jhuqPhu63hu43hu7Vn4bqjxILhu7XhuqNn4bqp4bud4bqjZsO6MuG6o2fhu43hu49r4bud4bqjd+G7meG6o8SC4bqr4bqj4buc4buNw6rhu53huqNow6rhu53huqPhu5fhu4154bqjxILhuqBn4bqjZuG7j2rhu53huqPDsuG7j8Wp4buP4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6t+G6peG6peG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEfhuqln4bqjaWLhu4/huqNm4buPbnnhuqN44buN4bqt4bub4bqjaOG6oOG6o2fhu41B4bun4budw7LhuqN4dsO04bud4buN4bqj4budw7Lhu41t4bqjeOG7jXnhu4d4Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThH4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o+G7ncOy4buNbeG6o3jhu4154buHeOG6o2bhu49ueeG6o2jhu49v4bud4bqjw7J14bub4bqjZ+G6qWfhuqN44buPa3jhuqPhu5vhu7Vn4bqjZ+G6rTLhuqPhu5vDveG6rTLhuqPhu53hu41iZzLhuqNj4buj4bqjeOG7jXnhu4d44bqjxILFqeG7j+G6o+G7ncO64buP4bqjaHnhu53DsuG6o2fhuq3huqPhu53DsuG7qeG7j+G6o0lj4budw7LhuqPhu6954bqt4budw7LhuqPEguG7j+G7neG7jTLhuqNG4bqpZ+G6o+G7jHXhuqPEguG7meG6o2li4buPMeG6o8SC4buJ4bqjaeG7i+G7reG6o+G7r3lq4bqj4buNQeG7p+G7ncOy4bqjaeG6v3jhuqPhu51Bxaln4bqjxILhuqvhuqNn4buj4bud4bqj4budw7JBxrDhu4/huqMm4buPbXjhuqPhu5zhuq3hu5sx4bqjZ+G6reG6o+G7ncOy4bup4buP4bqj4buNw7Thu53hu43huqNj4bud4buN4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNn4buN4buPa+G7neG6o3fhu5nhuqNm4buPauG7neG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjxILhuqvhuqPhu5zhu43DquG7neG6o2jDquG7neG6o2fhuqln4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o3h24buj4budw7LhuqN34bqg4bqj4budw7Lhu43hu49t4but4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPEguG6q+G6o2Zj4buj4bqjxIJt4bqjZ+G7jeG7t+G6o+G7r3nhurZs4bud4bqjxqFk4bud4buN4bqjeOG7jcO5MuG6o+G6reG7neG6o+G7neG7j+G7neG7jeG6o2bhu49q4bud4bqjw7Lhu4/FqeG7j+G6o+G7r3l0Z+G6o8Oy4buP4bqtMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq3xIPDo+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bq3w6IvxIPDo+G6s2jhurHDo+G6peG6s+G6seG6seG6p3jDouG6p+G6pcSDxqHDozPhu5Xhu63DsuG6oeG6o+G6rcaheHvhuqFG4buPbnnhuqNo4buPb+G7neG6o+G7ncOy4buNbeG6o3jhu4154buHeOG6o+G7reG7jeG7tWfhuqPEguG7teG6o2fhuqnhu53huqNmw7oy4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqN34buZ4bqjxILhuqvhuqPhu5zhu43DquG7neG6o2jDquG7neG6o+G7l+G7jXnhuqPEguG6oGfhuqNm4buPauG7neG6o8Oy4buPxanhu4/huqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq3xIPDo+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEfhuqln4bqj4budw7Lhu41t4bqjd+G7mTLhuqNo4buPb+G7neG6o8SC4buPauG7neG6o2nhu6Phuqvhu53huqPEgsSR4bud4bqjZ3Phu53DsuG6o2bhu49ueeG6o2jhu49v4bud4bqjZ+G6qWfhuqN44buPa3jhuqPhu5vhu7Vn4bqjZ+G6reG6o+G7ncOy4bup4buP4bqjSWPhu53DsuG6o+G7r3nhuq3hu53DsuG6o8SC4buP4bud4buNMuG6o0bhuqln4bqj4buMdeG6o8SC4buZ4bqjaWLhu48zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurHhuqfDouG7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bq3w6IvxIPDo+G6s2jhurHDo+G6peG6s+G6seG6seG6p3jhurPhuq/hurHDosah4bq1M+G7leG7rcOy4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oUbhu49ueeG6o2jhu49v4bud4bqj4budw7Lhu41t4bqjeOG7jXnhu4d44bqj4but4buN4bu1Z+G6o8SC4bu14bqjZ+G6qeG7neG6o2bDujLhuqNn4buN4buPa+G7neG6o3fhu5nhuqPEguG6q+G6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4bud4bqj4buX4buNeeG6o8SC4bqgZ+G6o2bhu49q4bud4bqjw7Lhu4/FqeG7j+G6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurHhuqfDouG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEfhuq3huqPhu5fhu43DvWfhuqNn4bqt4bqj4budw7Lhu6nhu4/huqPhu695auG6o+G7jUHhu6fhu53DsuG6o2nhur944bqj4budQcWpZ+G6o3h2auG7neG6o2lBxrDhu53DsuG6o2nDueG7j+G6o+G7m8Wp4buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq3w6PDouG7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bq3w6IvxIPDo+G6s2jhurHDo+G6peG6s+G6seG6seG6p3jhuq/hurfDosOjxqHDojPhu5Xhu63DsuG6oeG6o+G6rcaheHvhuqFG4buPbnnhuqNo4buPb+G7neG6o+G7ncOy4buNbeG6o3jhu4154buHeOG6o+G7reG7jeG7tWfhuqPEguG7teG6o2fhuqnhu53huqNmw7oy4bqjZ+G7jeG7j2vhu53huqN34buZ4bqjxILhuqvhuqPhu5zhu43DquG7neG6o2jDquG7neG6o+G7l+G7jXnhuqPEguG6oGfhuqNm4buPauG7neG6o8Oy4buPxanhu4/huqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq3w6PDouG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEfhuqln4bqj4budw7Lhu41t4bqjd+G7meG6o2nDreG7m+G6o2lr4bud4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3jhu49reOG6o+G7m+G7tWfhuqPEgsSR4bud4bqj4budw7Lhu41t4bqjaeG6uWfhuqN3ZWc3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s+G6r+G6peG7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bq3w6IvxIPDo+G6s2jhurHDo+G6peG6s+G6seG6seG6p3jhurHhurfhurfhuqfGocOjM+G7leG7rcOy4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oUbhu49ueeG6o2jhu49v4bud4bqj4budw7Lhu41t4bqjeOG7jXnhu4d44bqj4but4buN4bu1Z+G6o8SC4bu14bqjZ+G6qeG7neG6o2bDujLhuqNn4buN4buPa+G7neG6o3fhu5nhuqPEguG6q+G6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4bud4bqj4buX4buNeeG6o8SC4bqgZ+G6o2bhu49q4bud4bqjw7Lhu4/FqeG7j+G6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPhuq/huqXhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTjhu5zDsuG7jW3huqN34buZ4bqjQXnhuqN4w73huqMmxJHhu53huqPhu4zhu5/huq3huqN4dsO04bud4buN4bqjaOG7j2/hu53huqNpw7pn4bqjeOG6v3nhuqNp4bqr4bud4bqjZuG7gXkzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurfDo+G6s+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bq3w6IvxIPDo+G6s2jhurHDo+G6peG6s+G6seG6t8OjeOG6p+G6teG6p+G6pcah4bqlM+G7leG7rcOy4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oUbhu49ueeG6o2jhu49v4bud4bqj4budw7Lhu41t4bqjeOG7jXnhu4d44bqj4but4buN4bu1Z+G6o8SC4bu14bqjZ+G6qeG7neG6o2bDujLhuqNn4buN4buPa+G7neG6o3fhu5nhuqPEguG6q+G6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4bud4bqj4buX4buNeeG6o8SC4bqgZ+G6o2bhu49q4bud4bqjw7Lhu4/FqeG7j+G6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurfDo+G6s+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOOG7nOG7jcOD4budw7LhuqN44buPa3jhuqPhu5vhu7Vn4bqjxILEkeG7neG6o+G7ncOy4buNbeG6o2jDteG6o2hx4bubMuG6o8SCeeG7j+G6o3hB4bun4buPMzMzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPDosOj4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/hurfDoi/Eg8Oj4bqzaOG6scOj4bql4bqz4bqx4bq3w6N44bqv4bql4bqv4bq1xqHhuq8z4buV4butw7LhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhRuG7j2554bqjaOG7j2/hu53huqPhu53DsuG7jW3huqN44buNeeG7h3jhuqPhu63hu43hu7Vn4bqjxILhu7XhuqNn4bqp4bud4bqjZsO6MuG6o2fhu43hu49r4bud4bqjd+G7meG6o8SC4bqr4bqj4buc4buNw6rhu53huqNow6rhu53huqPhu5fhu4154bqjxILhuqBn4bqjZuG7j2rhu53huqPDsuG7j8Wp4buP4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6s8Oiw6PhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTgzMzPhuqPEguG6q+G6o3h24buB4bub4bqjxqFl4budw7Iy4bqjd8OqeeG6o3dlZ+G6o8SCxanhu4/huqNn4bqt4bqj4buX4buNw71n4bqjxIJs4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPGocO14bud4buN4bqjZuG7j2rhu53huqPhu63hu43hu6Hhu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6t+G6peG6s+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bq3w6IvxIPDo+G6s2jhurHDo+G6peG6s+G6seG6t8OjeOG6peG6p+G6t+G6t8ah4bqxM+G7leG7rcOy4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oUbhu49ueeG6o2jhu49v4bud4bqj4budw7Lhu41t4bqjeOG7jXnhu4d44bqj4but4buN4bu1Z+G6o8SC4bu14bqjZ+G6qeG7neG6o2bDujLhuqNn4buN4buPa+G7neG6o3fhu5nhuqPEguG6q+G6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4bud4bqj4buX4buNeeG6o8SC4bqgZ+G6o2bhu49q4bud4bqjw7Lhu4/FqeG7j+G6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurfhuqXhurPhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oThH4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o+G7ncOy4buNbeG6o3jhu4154buHeOG6o2bhu49ueeG6o2jhu49v4bud4bqjeOG7jXnhuqPhu43DvXjhuqNpc+G7ncOy4bqjaWPhu6PhuqPhu53hu43DquG7neG6o2jDquG7neG6o2lr4bud4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o2jhuqA3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqNm4buPbnnhuqNo4buPb+G7neG6o+G7ncOy4buNbeG6o3jhu4154buHeOG6o2lB4bupZ+G6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqN4w4DhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o+G6r+G6r+G6o2lr4bud4bqj4bqv4bq1LcSDxIMt4bqvw6Phuq/huq8z4bqjSeG7keG6reG6o2nhu49u4bub4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o3hi4buP4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu53huqPhu5fhu4154bqjxILhuqBn4bqjZuG7j2rhu53huqPDsuG7j8Wp4buP4bqjaeG6v3jhuqPGoeG7j2zhu50y4bqjxILhu7Phu53DsuG6o2bhu49u4bud4bqjeHZq4bud4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu53huqN44buT4bud4buN4bqjWOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7jOG7n+G6reG6o8OydeG7m+G6o2fhuqln4bqjSXXhu53huqNG4buPauG7neG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjSeG6reG6o8agw7pn4bqjNeG7jOG7h3nhuqPGoMO6ZzYx4bqjSXXhu53huqNG4buPauG7neG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqj4buMY+G7j+G6o+G7jOG7oeG6reG6ozV44buN4buR4bqj4bqwZOG6o+G7nMOy4buN4buP4bqjV+G7p+G7nTYx4bqjSXXhu53huqNG4buPauG7neG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqj4buM4buPbOG7neG6o+G7luG7j2144bqjNeG7rnnhuq3hu53huqPhu4zhu5/huq02MeG6o0l14bud4bqjRuG7j2rhu53huqPhu63hu43hu6Hhu53DsuG6o+G7rnnhuq3hu53DsuG6o0fhu43hu49ueeG6ozXhu5pBxrDhu53DsuG6o8ag4bqpeDYz4bqjScOq4bq24bqjxqHhuqvhuqPhu43hu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqj4bud4buNw6nhu5vhuqPDsuG7n+G7reG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o2nhu4PhurbhuqPhu5ti4bud4buN4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjeHnhurZq4bud4bqjeHZ54bq2bOG7nTLhuqNn4buN4bqr4buj4bqj4bubw4Dhu53DsuG6o+G7l+G6pOG6o+G7neG7j23hu5vhuqPDouG6peG6o+G7ncSR4bub4bqj4bucw7LhuqvhurbhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjxqHhu4fhu63huqPhu655w6rhu53huqNpw7rhu4/huqPhu5zhu43DquG7neG6o2jDquG7neG6oybhu49teOG6o+G7nOG6reG7m+G6ozXhuq/huq8txIPhuq8txIPhuqfhuqfhurfhuqPigJPhuqPhuq/huq8txIPhuq8t4bqvw6Phuq/huq82MuG6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqjacaw4buP4bqjd3Thu53DsuG6o8SCxJHhu53huqPhu43hu5/huq3huqN44buP4bud4buN4bqjeOG7jeG7geG7neG6o2fhu43hu6PhuqNmw7rhuqNpw7rhu48x4bqjaeG6qeG7reG6o8OB4budw7LhuqPhu53hu4154bqjZ+G7gXnhuqN44buNQeG7q+G7ncOy4bqjeOG7jcOBZ+G6o+G7ncOy4buNbeG6o3jhu4154buHeOG6o2fhu7fhuq3huqNn4bqp4bud4bqjZsO6MuG6o2fhu43hu49r4bud4bqjd+G7meG6o8SC4bqr4bqj4buc4buNw6rhu53huqNow6rhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o2bhu49q4bud4bqjw7Lhu4/FqeG7jzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4bqseXjhu43hu6N24bqhOOG7nMOycGfhuqPhu4x54bq/4bud4bqjLeG6o+G7jEHhu6fhu53DsuG6o1jhu41j4bujNy/hu604

Ngọc Huấn - Hương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]