(vhds.baothanhhoa.vn) - “Như một lữ khách trong chuyến du lịch văn hóa – sinh thái trên những trang sách, người đọc có thể dừng lại, theo dõi và thưởng thức những cảnh quan, di tích lịch sử văn hóa, hoạt động kinh tế đến từng chi tiết hiếu kỳ và hấp dẫn của mỗi địa điểm, trong chuỗi 12 hải cảng được chọn lọc miêu tả ghi nhận từ 19 cửa sông, nằm dọc theo bờ biển vùng Bắc Trung Bộ (bao gồm 4 cảng thuộc tỉnh Thanh Hóa, 3 cảng thuộc tỉnh Nghệ An và 5 cảng thuộc tỉnh Hà Tĩnh) – Đó là nhận định sâu sắc của PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ dành cho cuốn sách “Các thương cảng ven biển Bắc Trung Bộ thế kỷ X – XIX” của tác giả Nguyễn Văn Chuyên (2021, NXB Thế giới và MaiHaBooks).
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTk3huq/hurHEg1t9Jk7igJzDsuG7oFbDleG6sT/huq04fSbDlVZSfSbDlcSRWX3DleG7rjokfcOVw7NVVsOV4bqwxIPhurd9JsOVw7M1w5XhurE/QMOVPOG6v8OVw4nDlS3DlcOJccOJ4oCdw5VW4bql4buew5XhurHhu6BWw5UmOlLDlcawJuG6t+G6uSV9w5XEkFR9w5XDsj/hurfhurnhu7h9w4zDlU0v4bqv4bqxxINbfSZOTeG6r+G6scSDW30mTuKAnMawPyx9w5U+UTrigJ3DlVgkw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfU0v4bqv4bqxxINbfSZOTS8/4buQTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjcFnhu55X4buOTk1Ze07igJzGsD/huq3DlXs14bqxw5U+ZMOVPD/hu6BWP8OV4bqxxINbfSbDlVY/4bq34bq5QH3DlVfhurfDlT4uVj/DlcSRVH3DlT9d4buew5XigJPDleG6rzp9P8OV4bqxP+G7oDrDleG6scSD4bu4fcOVfT9kfSbDleG6scSD4buefSbDleG6r+G7oFY/4buIw5V9JuG6rWE6w5VYIFbDlVZdw5XhurE/JMOVV+G6q30mw5U+UTrhu4jDleG6sT9ZW8OVVzE6w5XEkVDDleG6sT/huq3DoH0mw5XhurE/4bqpVsOVfT9kfSbDlVZSfT/DlcOj4bq34buefeG7iMOVVzrDleG6sTtWP8OVPi5WP8OV4bqvY8OVxJFUfcOVP13hu57hu4jDlT9bUeG6scOVWDV9JsOVPDp9P8OV4bqxQMOVWEB9w5XhurHhuqt9JsOVVj86w5XhurE6QOG6scOVPzpA4bq3w5U84bq9w5XEkVDDlT/Gr+G6o8OVV+G7rH3DlVbhuqXhu57DlXs3OsOVWC7hu57DlVg6JHvhu4jDleG6scSDW30mw5VWP+G6tzc6w5Xhu5Dhu5LDlT9SOsOVVlJ9JsOVWOG6rcOhVsOVVj8gfcOVPiBWw5V7OuG7uOG6t8OV4bqxUsOVJj86w5V9P+G7qn3DleG6seG6q8OV4buQ4buiw5VWY+G7nsOV4bqvMn0m4buIw5V9w5p7w5VXIFbDleG6sT9ZW8OV4buuYcOV4buuOiR9w5XEkeG6tX0mw5XDs1VWw5XhurDEg+G6t30mw5XDszXDlUvhu67hu55bw5UmNHvDleG7lMOVVlJ9JsOV4bqxP+G6tzVWw5XhurEhfT/DleG6sD/hu559P8OVcF3hu57hu4jDleG7mMOVVlJ9JsOV4bqxP+G6tzVWw5XhurEhfT/DlcawJj89w5Xhu4d9w5XEkVDDleG7lsOVVlJ9JsOV4bqxP+G6tzVWw5XhurEhfT/DlXBQw5XhurAofT9Mw5XigJPDleG7j13DlT5Qw5V9P+G7qn3DlVgufT/DleG6r8Wo4bq3w5Xhuq9VVsOVVuG6peG7nsOV4bqi4buh4bquxKjhurDhuq7DlcawJuG6t+G6uSV9w5XhurA/4bqr4buew5Vw4bq/w5VXUH0/w5VWP1vDlVbhurczfcOV4bqv4bugVj/DleKAnMOy4bugVsOV4bqxP+G6rTh9JsOVVlJ9JsOVxJFZfcOV4buuOiR9w5XDs1VWw5XhurDEg+G6t30mw5XDszXDleG6sT9Aw5U84bq/w5XDicOV4oCTw5XDiXHDieKAncOVVuG6peG7nsOV4bqx4bugVsOVJjpSw5XGsCbhurfhurklfcOVxJBUfcOVw7I/4bq34bq54bu4fcOVS+G7ksOU4buS4buQ4buIw5XGsMOJw7PDleG6sD9Aw5UmOjk6w5XEkVDDlcWp4bueOnDhu57Ds1tbPOG6r0zEqE0vWXtOTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTk06eybDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buOOsOyWX3hurFZxIPhu47DleG6r+G6seG6uT5Z4buE4buOZTpX4bqxP8OMw5Xhu5zDlMOU4bqjw6nhu4rDlT9ZOiY/4bqxw4zDleG7kOG7ksOU4bua4bqjw6nhu4rhu47DleG6r8SDVuG7hOG7ji8vVld9xKjhu67hu55b4bqxP+G7nn0/P1vhu57EqMSRfS9XWeG6rzzhurFb4bqjL31ZZeG6ry/hu5Lhu5Lhu5TDlC/hu5Dhu5rhu5ZX4buS4buQ4buQ4buS4buW4buY4bua4bqx4buY4buYxqDhu5zhu5Q+w5TEqCnhuqMmw43Eg+G7hMagxqDhu47DleG7nj7hurHhu4Thu47igJzDsuG7oFbDleG6sT/huq04fSbDlVZSfSbDlcSRWX3DleG7rjokfcOVw7NVVsOV4bqwxIPhurd9JsOVw7M1w5XhurE/QMOVPOG6v8OVw4nDlS3DlcOJccOJ4oCdw5VW4bql4buew5XhurHhu6BWw5UmOlLDlcawJuG6t+G6uSV9w5XEkFR9w5XDsj/hurfhurnhu7h9w4zDleKAnMawPyx9w5U+UTrigJ3DlVgkw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfeG7jsOVZTpX4bqxP+G7hOG7juG7nMOUw5Thu47DlT9ZOiY/4bqx4buE4buO4buQ4buSw5Thu5rhu47DlS9OTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDsuG7nuG6o+G6sTpbfeG7jk7DsuG6tzN9w5Xhuq/hu6BWP8OV4oCcw7Lhu6BWw5XhurE/4bqtOH0mw5VWUn0mw5XEkVl9w5Xhu646JH3DlcOzVVbDleG6sMSD4bq3fSbDlcOzNcOV4bqxP0DDlTzhur/DlcOJw5Utw5XDiXHDieKAncOVVuG6peG7nsOV4bqx4bugVsOVJjpSw5XGsCbhurfhurklfcOVxJBUfcOVw7I/4bq34bq54bu4fcSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuKAnMOy4bugVsOV4bqxP+G6rTh9JsOVVlJ9JsOVxJFZfcOV4buuOiR9w5XDs1VWw5XhurDEg+G6t30mw5XDszXDleG6sT9Aw5U84bq/w5XDicOV4oCTw5XDiXHDieKAncOVPlDDlVbhurczfcOV4bqv4bugVj/DlVjhuq3DoVbDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5XhurHhuqvDlT7hurfhu6p9w5Xhu6B9w5XhurE6QH3DleG6ryjDlVbhuqXhu57DlcawJuG6t+G6uSV9w5XEkFR9w5XDsj/hurfhurnhu7h94buIw5Xhu65SW8OVxJE9w5XhurFROsOV4bqwxIPhuq1hfSbDleG7j1E6w5U/IFbDleG7pT9b4buew5U/IFbDlcOJU8OVPzU6w5XEkVDDlcawP8WofcOVxJFUfeG7iMOV4buPUTrDlT8gVsOVw4PhurczVsOVJjrhu57DlXBQw5XGsDU6xKjDleG7mMOVVj/huq04fSbDlT5Qe8OVfeG7uH3DlVc6PX3DlXtRW8OV4buu4bqpVsOV4bqxxIPhu559P8OV4bqxP+G6rTh9JsOVVlJ9JsOVxJFZfcOV4buuOiR9w5XDs1VWw5XhurDEg+G6t30mw5XDszXDleG6sT9Aw5U84bq/w5XDicOV4oCTw5XDiXHDicOVJjR7w4zDleKAnMOyOMOV4bqvw6DDlT8sfT/DleG6sT9QfT/DlcSRUMOVP1tR4bqxw5VYNX0mw5VW4bql4buew5VW4bugVsOV4bqxP+G6rTh9JsOVVlJ9JsOVxJFZfcOV4buuOiR9w5XDs1VWw5XhurDEg+G6t30mw5XDszXigJ3DlUtWP+G6rTh9JsOVcUzhu4jDleKAnMOy4bugVsOV4bqxP+G6rTh9JsOVVlJ9JsOVxJFZfcOV4buuOiR9w5XDs1VWw5XhurDEg+G6t30mw5XDszXDlcSRUMOVfT9kfSbDlXszOsOVw6Phurfhu559w5U/PcOV4bqxP+G6rTh9JsOVe1E64oCdw5VLVj/huq04fSbDlXFxTOG7iMOV4oCcxrA/4buqfcOVw6nDneG6scOVxJEjw5VW4bugVsOV4bqxP+G6rTh9JsOVVlJ9JsOVxJFZfcOV4buuOiR9w5XDs1VWw5XhurDEg+G6t30mw5XDszXDleG6sT9Aw5U84bq/w5XDicOV4oCTw5XDiXHDieKAncOVS1Y/4bqtOH0mw5VxcXFMxKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45OxrDDmnvDleG6scSD4bu4fcOV4buu4bugfcOVWFJbw5Xhu48yfSbDleG7jeG6rTh9JuG7iMOVxJHhurV9JsOVw7NVVsOV4bqwxIPhurd9JsOVw7M1w5VL4bqwP+G7nn0/w5VwXeG7nuG7iMOVxrAmPz3DleG7h33hu4jDlXBQw5XhurAofT9Mw5VWXcOVxJEuw5XhurHEgzvDlVgu4buew5VWPzpAfcOVPuG6rcOhVsOV4bqxxIPhu7h9w5XhurHhurfhurlAfcOVJjrhu55bw5XhurE/4bqtOH0mw5XDo+G6tzNWw5XhurFAw5VY4bqtYX0mw5Xhu646JH3hu4jDlVjhuq1hfSbDleG7rjXigKbDleG6sMSDW30mw5U+LlY/w5Xhuq9j4buIw5XhurE6JOG6t8OVxJHhurV9JsOVfVDhurnDlXvhu559JsOV4bqxO30/w5VWP8av4bqxw5VWY+G7nsOVfSYxw5VYMzrDlcSROTrDleG7j1E6w5XEkDo94bqx4buIw5XDsj9Ue+G6o+G7nuG7iMOVw7I/xah9w5Xhu6dR4bqj4buIw5Xhu4c6w5Xhu6fhu55b4buIw5XEgzV9JsOVPzh9w5U+UMOVVmPhu57DlX0mMcOVJjpk4buew5VW4bugVsOVw6PhurczVsOVJjrhu57DlX1Q4bq5w5XEkTk6w5XhurE/QMOVJjo5OsOV4buu4bu4fcOVfSZbUDrEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hurA/WVvDlX0/ZH0mw5UmPzrDlVY/w53huqPDleG6scSDW30mw5XhurE/4bqtw5XhurEuVj/hu4jDlVbhurV9JsOVxJE5OsOVfT9kfSbDleG7rsOafSbDlVY/4bqpfSbDlTw/UlvDlVY2w5U/IFbDlVY/W8OV4bqxP8av4bq54buIw5XhurHhuqvDlVjhu6jhurfDleG6sT9Aw5U84bq/w5XDicOVWEB9w5VW4bq3MzrDleG6sT9Aw5U84bq/w5XDiXHDieG7iMOVxJFZfcOV4buuOiR9w5XDs1VWw5XhurDEg+G6t30mw5XDszXDlVZdw5Xhuq9iw5U/Oj19w5VXOj19w5VW4bql4buew5V9Pzoj4bq3w5XhurE/4bqtOH0mw5VWUn0mxKjDleG7j13DlTw/Mn0mw5VWPyHDlT5Qw5V9ODrDlVbhu6rhuqPDleG7rkB9w5VW4bql4buew5XhurE/4bq34bq5I33DlVY/UDrhu4jDleG6sT/hurfhurkjfcOV4buu4bq3Mn3DlX01OsOVxJHhurV9JuG7iMOV4bqxxINbfSbDlX3huq05VsOVe1DDlVYifcOVPlDDlVg6JHvDlVhAfcOVVuG6peG7nsOV4bqxP+G6t+G6uSN9w5Xhu67hurcyfeG7iMOV4bqxP+G6rTh9JsOVfT/FqH3DlcOj4bq3M1bDleG6sUDEqMOVw7Lhu6BWw5XhurE/4bqtOH0mw5VWUn0mw5XEkVl9w5Xhu646JH3DlcOzVVbDleG6sMSD4bq3fSbDlcOzNcOVVl3DlcSR4bueOsOV4bqxxIMiw5XhurE/4bqzVsOVWOG7sOG6ucOVPDp9P8OV4bqxQMOV4bqxOiThurfDlcSR4bq1fSbDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR94buIw5UmXeG6o8OV4bqjP+G7qH3DleG6sVFbw5V94bu4fcOV4bqv4bqpVsOVe1F9P8OV4bqxNn0mw5U/w6HhuqPDlVbhuqXhu57DlcOj4bq3M1bDlSY64buexKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45OxrA/4bqtw5VWY+G7nsOV4buuOiR9w5Xhu6dRVj/DleG6sMSD4bqtYX0mw5VLcFvDmn0mw5VwXeG7nuG7iMOV4bqwP+G7nn0/w5VwXeG7nkzDleKAk8OV4oCcVmPhu57DlX0mMcOVJjrhu55bw5U+4bqt4bq3w5U8On0/w5XhurFA4buIw5XEkVR9w5U/XeG7nsOVw6Phurfhu559w5XhurHEgyB9JsOVP1B9JsOVWOG7qOG6t8OVVuG6peG7nsOVPsOqw5Xhuq/DoMOVw6nhuqnDleG6sD/hu559P+KAneG7iMOV4oCc4bqxP1V9JsOVVlJ9P8OV4bqxPzrhu7h9w5V9Pzrhu7h9w5XhurE/4bq3w5U/4bqz4bqxw5Xhuq9iw5VWP+G6s8OV4bq7w5VW4bql4buew5VWW33DlX0m4bqtYTrigJ3EqMOVxrA/ZH0mw5VXxq/hurfDleG6sTtWP8OVPD9SW8OVVjbDlT8gVsOVw6DDlVjFqOG6ucOVVj9bw5XhurE/xq/hurnhu4jDleG6sT/huq04fSbDlVZSfSbDlX1Q4bq5w5U/LH0/w5XhurE/UH0/w5XhurHhuqvDleG6sT9hOsOVVjbDlVhROsSow5XhurDEg1t9JsOVPOG6v8OVfSbhurfhurnhu7h9w5XhurE/4bqtOH0mw5V7UTrhu4jDleG7p1FWP8OV4bqwxIPhuq1hfSbDlT5Qw5V7NeG6scOVVmPhu57DlX0mMcOVJjrhu55bw5XhurE/4bqtOH0mw5VW4bql4buew5Xhu49ROsOVxJA6PeG6seG7iMOVVl3DleG6r2LDlT86PX3DlVc6PX3DlVbhuqXhu57DleG6sT/huq04fSbDlX0/xah9w5XDo+G6tzNWw5XhurFA4oCmTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTnDhu57hurnDlXs14bqxw5XEkeG6tX0mw5XDszo9fcOV4bquOH3DlUvDqVPDlVhSW8OVxrAmPzrDleG6rjh94buIw5XhurE/LsOVw6lTw5XGsCY/OsOV4bquOH3hu4jDleG6sD/hu559P8OVcF3hu55Mw5V9NjrDlVfhu559P8OV4bqxxINbfSbDlT4uVj/DleG6r2PEqMOVxJA5OsOV4bqt4bq3w5XhurE/QMOVxJEjw5VYLuG7nsOVPyx9P+G7iMOVw7M6PX3DleG6rjh9w5VWXcOVPD9Sw5V9VH0mw5XhurE6QOG6o8OVfT/hu6p9w5XhurFQ4bq3w5XEkTolfcOVV+G6rTh9JsOV4bqxxIMgfSbDleG6sVI6w5U+OX3DlTw/OsOV4bqvW8OV4bqv4bugfT/DlcSROTrDlX0/OiPhurfDlVZj4buew5Xhuq8yfSbhu4jDleG6sT/huq04fSbDlVZSfSbDlTw/4bugVsSow5XhurDEg1t9JsOVPi5WP8OV4bqvY+G7iMOV4bqxP+G6rTh9JsOVVlJ9JsOVw7M6PX3DleG6rjh9w5U+UMOVWDoke8OV4bqxP+G6t8OV4bqxP+G6t0DDlcOj4bq34buefcOV4bqxxIMgfSbDlcSROTrDleG6r2LDlT86PX3DlVc6PX3DlVbhuqXhu57DleG6r8Ogw5XhurHhurfhu6h9w5XhurHhurnEqMOVxJAsw5VWXcOV4bqvYsOVPzo9fcOVVzo9fcOVVuG6peG7nsOV4bqvw6DDleG6seG6t+G7qH3DleG6seG6ucOVw6DDlcOzOj19w5Xhuq44fcOVfeG7uH3DleG6sT/huq04fSbDlX0/xah9w5XhuqM/4bqtOH0mw5XhurHFqOG6ucOVVls6w5VYxajhurnDlT5Qw5VYUlvDlVjhu6B9JsOVVj/hurPDleG6u8OVfT/Gr+G6scOVxJEufT/DlcOzVVbDlcOzNcSow5XDs+G7uH3DlVZRfT/DlVhd4buIw5VYUlvDlcOzOj19w5Xhuq44fcOVViJ9w5U+UMOVezXhurHDlcSRLsOV4bqxxIM7w5XDo+G6t+G7nn3DleG6scSDIH0mw5VYMzrDlcSROTrDlT9bUeG6scOVWDV9JsOVw6PhurfFqH3DleG6r2Lhu4jDlcOj4bq3M1bDleG6oz8ifSbDlVbhuqXhu57DlcOj4bq3M1bDlSY64buew5Xhu49ROsOVxJA6PeG6scSow5VwOj19w5V94bue4bq54buIw5XhurFROsOVw6lTw5VYUlvDlcawJj86w5Xhuq44feG7iMOVV8av4bq3w5XhurE7Vj/DleG6oz8ifSbDleG6seG6t+G6uUB9w5XhurE/4bql4bq5w5XDo+G6t8WofcOV4bqwxajhurnDleG6rjh9w5VWIn3DlVjhuq3DoVbDlT7huq3hurfDlT5ROsOVw6Phurfhu57DleG6r2LDleG6sTR9w5XhurFROsOVVuG6peG7nsOVezXhurHDleG6rzPDlVhbUX3DleG6seG6rWF9JsOV4bqxP1B9P8OVfT/huq3DjMOV4bqwP1B9P8OV4buPNH3hu4jDleG6sT9QfT/DlXDhuq044bq34oCmw5XhuqI/In0mw5XhurHhurfhurlAfcOV4bqxP+G6peG6ucOVw6PhurfFqH3DleG6sMWo4bq5w5Xhuq44fcOV4bqxxIPhu7h9w5XDqVPDlVhSW8OVxrAmPzrDleG6rjh9w5U+UMOVezXhurHDleG6oz/hu6h9w5VW4bql4buew5XhuqM/In0mw5XhurHhurfhurlAfcOV4bqw4buee8OV4buPOj3huqPDleKAk8OVw7M6PX3DleG6rjh9w5UmVX3DlT46I33DlcSROTrDleG6seG7uH3DleG6seG6tzY6w5XEkVDDlVYyfSbDleG6scSDUX0mw5VW4bql4buew5XEkeG6t+G7nsOVw4Phurfhu559JsOV4bqwxIPhurd9JsOVVuG6tX0mw5V9Jj8o4buew5XDo+G6t8WofcOV4bqwxajhurnDleG6rjh9xKjDleG6oj8ifSbDleG6seG6t+G6uUB9w5XhurDhu557w5Xhu486PeG6o8OV4oCTw5XDszo9fcOV4bquOH3DlVjhuq3DoVbDlcOpWXvDlX0/4bqtw5Xhu65QfcOVWFHhuqPDlVbhuqXhu57DlVbhurc1VsOV4bqjP1J9w5VWMn0mw5VWPzpAfcOVPuG6rcOhVuG7iMOVPlDDlVZUfcOVVuG6qcOVw6nhurfGr+G6scOV4bqjP+G7oOG6scOVVuG6peG7nsOVVuG7oFbDlVhRW8OV4bqxP+G6peG6ucOV4buuNcOVP+G6tX0mw5Xhu646fT/DleG6sMWo4bq5w5Xhuq44fcOV4bqxOkB9w5XEg+G7nsOVWFE6w5XhuqM/4bugw5XDo+G6t8WofcOV4bqwP+G7nn0/xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45OxrA/ZH0mw5VW4bugOsOV4bqx4bu4fcOVPD/hu6BWw5VY4bqtw6FWw5XigJxYOiR7w5V7w5nhurHDlSYgOsOV4bqx4bu4feKAncOV4bqxxINbfSbDlVbhurczfcOV4bqv4bugVj/DlX0/4bqtw4zDlcOyY+G7nsOVw7JhfeG7iMOV4bqwxIM6I+G6t8OV4bulP+G7sOG6t+G7iMOVcDU6w5XhurA/M30m4buIw5XhuqI/4bq1w5XhurA/UVY/4buIw5VWY+G7nsOV4bquXeG6seG7iMOV4bul4bq9w5Xhu6fhu57DleKAk8OVVmPhu57DlcawP+G6rcOhfSbhu4jDleG7peG6vcOVcFvhu57DleKAk8OVVmPhu57DleG7pT/hu7DhurfigKbDlcSR4bqr4buew5VWXcOVfcOd4bqxw5VWP+G6t30mw5VW4bql4buew5VWw6J7w5VWUn0mw5Xhu646JH3DlcOzVVbDleG6sMSD4bq3fSbDlcOzNcOVxJHhuqvhu57DlVZdw5V9P2R9JsOVWMOZVsOV4bqxxIPhuq19JuG7iMOVxJHhu546w5XhurHEgyLhu4jDlcSRLsOV4bqxxIM7w5U8P+G7oFbDlX0/4bue4bq3xKjDleG6sMSDW30mw5VYXeG7iMOVVj/hurc3OsOVVlJ9JsOV4buuOiR9w5XDs1VWw5XhurDEg+G6t30mw5XDszXDlSY/OsOVV8av4bq3w5XGr33DlVjhu6p7w5V9w53hurHDleG6scSD4bu4fcOVezXhurHDlVdSOsOVxJFZfcOV4buuOiR9w5XEkDo94bqxw5XGsOG7nnvDlTw/Mn0mw5VWPyHDleG7rsOgOsOVVlJ9P8OV4bqvVVbDleG6sT864bu4fcOVfT864bu4fcOV4bqvOn0/w5VYNX0m4buIw5U/xq/huqPDlVfhu6x9xKjDlXA4fcOVP0DhurHhu4jDlVbhu6BWw5VWUn0mw5Xhu646JH3DlcOzVVbDleG6sMSD4bq3fSbDlcOzNcOVJj86w5VXxq/hurfDlX0/OiPhurfDleG6r2LDlTw6PX3DlT4uVj/DleG6r2PDlcOj4bq34buefcOV4bqxxIMgfSbDlVbhuqXhu57DlVjGr+G6scOVfeG6rTlWw5XEkVDDlT5Qw5V9ODrDlT7huq3hurfDlSY6ZMOVfT86I+G6t8OVJjrhu6DDleG6scSDLsOVxJFUfcOVP13hu57DleKAk8OV4bqxO33DlX0m4bqt4bqhfSbDlVg1VsOVWOG7oFvEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hurDhu6BWw5UmOlLDlVhTw5XEkeG7qn3DlVfDon0mw5U+On0/w5U/W1HhurHDlT7hurvDleG6sT/hurfhurlA4bqxw5U/PcOV4bqxPzN9JsOVVsav4bq3w5XhurHEg+G6s1bhu4jDlT7hurvDleG6sT/hurfhurlA4bqx4buIw5U+4bq34buqfcOVWDoke8OVxJEjw5V7MsOVPyx9P8OV4bqxxIPhu55bw5VYNjrDleG6sT/huq04fSbDlXtROsOVw6DDlVbhu6BWw5XEkeG6tX0mw5VX4bq34bq54bu4fcOVP1I64buIw5XDo+G6t+G7nsOVfT86I+G6t8OVVuG7oFY/w5XhurE6QOG6o8OVVuG7qn3DlcSRxq99w5VYI8OVfT/huq3DjMOV4bqxOkDhuqPDlVbhu6p9w5VY4buew5VWPzoj4bq34buIw5XhurE6QOG6o8OVVuG7qn3DleG6seG6q8OV4buuOiR94buIw5XhurE6QOG6o8OVVuG7qn3DlVgu4buew5XigJPDleG6rzp9P8OV4bqxP+G7oDrhu4jDleG6sTpA4bqjw5VW4buqfcOVWOG7nsOVfSZQfT/DlcSRUMOVPjrhu7h9w5V9JlB9P+KApsOVxJE5OsOV4buSw5XhuqM/4bqtOH0mw5XhuqM/4bug4bqjw5VWPzt9P8OVVuG6peG7nsOVPD9b4buew5U/IFbDlT4uVj/DleG6r2PDlT5Qw5U+LlY/w5VYUTrDlcSRUMOVWDR9JsOVWFE6xKjDleG7oeG7qH3DleG7lsOUw5TDlT5hOsOVV+G7rH3DlVY/4bqzw5XhurE/O1Y/w5XEg+G6s+G6scOVxIPhu57DleG6seG6q8OVPzh9w5Xhu5Lhu5bDlMOVfSbhurc0fcOV4bqx4bqtw5U+Oj3hurfDleG6sT/hu557w5U8P1Jb4buIw5XEkSPDleG6sT/huq3DleG6sS5WP8OVVuG6p30mw5V9P+G6rcOVxJEjw5XhurE/YlbDlVgu4bue4buIw5XEkTk6w5V9P2R9JsOV4bqjP8Oiw5U+w6JWw5VY4buew5VXUX0m4buIw5V9Pzoj4bq3w5XEkVR9w5Xhu65SfcOVxJFQw5Xhu65SfcOVWDTDlVY2w5U/OkB7w5XDo+G6t+G6u8OVWFPDleG6sT8kw5U/Oj19w5XhurE6fT/DleG6sT/hu6h9w5U+4bueW8OVWDV9JsOVfSY/OuG7uHvDleG6seG6s1bhu4jDlVYyfSbDleG6oz/hurfDleG6scSDW30mw5U8P1tSfSbDleG6sT9hOsOVJjrhu559w5XhurHhuq04fSbDlVgzOsOVV1A6w5VW4bql4buew5XhurHhu6BWw5UmOlLEqMOV4buNW8OVWF3hu4jDlVbhurczfcOV4bqv4bugVj/DlVbhurd9JsOVVsav4bqjw5V9JuG6tzR9w5XhurHhuq3DlT46PeG6t8OV4bqjP1t9JsOV4bqjP+G6s+G7iMOVWOG7oH0mw5XhurE6fcOVVuG7quG6ueG7iMOV4bqjP8OiVsOVxJHDosOVfT86I+G6t8OVWDM6w5XhurHhuq3DoX0mw5VYNVbDlSY6UsSow5XDsuG6tzN9w5Xhuq/hu6BWP8OVPD8yfSbDlVY/IcOVJl3huqPDleG6oz/hu6h9w5U+UHvDleG6r+G7oH0mw5XhurEww5VW4bugVsOVezM6w5UmOuG7nlvDleG6sT/huq04fSbDlcOj4bq3M1bDleG6sUDhu4jDleG6scSDW30mw5V94bqtOVbDlcSRUMOV4bqxOiThurfDlcSR4bq1fSbDlcOzVVbDleG6sMSD4bq3fSbDlcOzNcOVfV06w5XEgzrhu7h9JsOVe1DDlVYifcOVPlB7w5Xhuq/hu6B9JsOV4bqxMMOV4buu4bqpVsOV4bqxxIPhu559P8OVfSZbUTrDleG6sT/huq04fSbDlcSQOj3hurHDlcaw4buee8OV4bqxxINbfSbDlT4uVj/DleG6r2PEqMOVw7Phu7h9w5VWUX0/w5VYXeG7iMOVw6Phurfhu57DlcSROj1Ww5U+UHvDleG6r+G7oH0mw5XhurEww5XDo+G6t+G7oMOV4bqxxIMsfT/DleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR94buIw5V7MzrDlcOj4bq34buefcOVPz3DleG6sT/huq04fSbDlXtROsOVVuG6peG7nsOVVuG7oFbDleG6sT/huq04fSbDlVZSfSbDlVhdw5Xhuq/hu7bDlSY64bqz4bqjw5VWP1vDlcSROj1Ww5V9Pyx9w5V9P+G7qn3DlcSRI8OVxJEuw5XhurE/QOG7iMOVxJHhu546w5XhurHEgyLDlcSR4bq1fSbDlVjGr+G6scOVw7NVVsOV4bqwxIPhurd9JsOVw7M1w5XhurE/4bu4e8OV4bqxW1B9w5VXOj19w5XEkVDDleG6r8Wo4bq3w5Xhuq9VVsOVPzh9xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4bqw4bqrw5V9P2R9JsOV4bqx4bqtw5U+Oj3hurfhu4jDlTw6QH3DleG6sT/huqlWw5XhurE6QOG6o8OVfT/hu6p9w5VY4bqtw6FWw5XDo+G6t+G7nsOVVuG6tzN9w5Xhuq/hu6BWP+G7iMOVPjrhu7h9w5U/PcOVxJE5OsOV4bqxP2JWw5XhurFAw5U/Oj19w5V9UOG6ucOVVl3DleG6sT8kw5UmOuG6s+G6o8OVO1Y/w5VWP1vDlcSROj1Ww5XhuqM/xah9w5XEkeG6tX0mw5U8On0/w5XhurFAw5XhurHEgyB9JsOVWDoke+G7iMOVw6Phurfhu6DDleG6scSDLH0/w5U+OuG7uH3DlTxA4bqxw5VY4buo4bq3w5XhurHhuq3DlVgzOsOVxJE5OsOVVuG7oFbDlVgzOsOV4bqx4bugVsOVw6PhurczVsOV4bqxQOG7iMOV4bqjP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlVZSfSbDleG7rjokfcOVxJFQw5VXLlY/w5XEkcOiw5U+WyY64bqv4bqxOlbhuq/igKbDleG6sMSDW30mw5Xhu64zOsOVVlJ9P8OVxJA6PeG6scOVxrDhu557w5V9XTrDlVY/4bq3fSbhu4jDlcOzVVbDleG6sMSD4bq3fSbDlcOzNcOVfV06w5XEgzrhu7h9JsOVWOG7sOG6ucOVe1F9P8OVPzU6w5V9P+G7quG6o8OVPDp9P8OV4bqxQMOVw6PhurczVsOV4bqxQOG7iMOV4bqxP2JWw5U/Oj19w5VWPzpAfcOVPuG6rcOhVsOV4buuOiR94buIw5XEkTo9VsOV4bqjP8OiVsOVV2J9JsOV4buu4bqpVsOV4bqxxIPhu559P8OVPDp9P8OV4bqxQMOVVuG7oFbDleG6sT/huq04fSbDlVZSfSbDlcSRWX3DleG7rjokfcOVw7NVVsOV4bqwxIPhurd9JsOVw7M1w5VW4bqnfSbDlX0/4bqtw5XEg+G6s+G6scOVxIPhu57DlX0/ZH0mw5V9P+G7qn3DlcOpw53hurHDlcSRI8OVWMOZVsOVWDoke+G7iMOVxJHhu546w5XhurHEgyLhu4jDlcSRLsOV4bqxxIM7w5VW4bugVsOV4bqxP+G6rTh9JsOVVlJ9JsOVfVDhurnDleG6seG6q8OV4bqxP0DDlTwhw5XDicOV4oCTw5XDiXHDicOV4bqv4bu2w5Xhu642w5Xhuq/hurd9JsOV4bqxP+G7uHvDlX0/ZH0mw5U+4bq34buqfcOVVuG6qcOVPD9b4buew5U/IFbDlcSRUMOV4bqxP2JWw5XhurE6JX3DlT4uVj/DleG6r2Phu4jDlVZdw5XhurE7fT/DlVY/xq/hurHDleG6sT/hu557w5U8P1Jbw5VWP1vDlcSROj1Ww5XDqcWo4bq5w5VXYn0mw5VW4bugVsOVVlJ9JsOV4buuOiR94buIw5V9P8av4bqxw5U+UMOVw6nhu6BWw5VYLn0/w5XDo+G6t+G6ucOVezLDlVbhu6BWw5VWUn0mw5Xhu646JH3DlTw/4bq3w5XEkWJWw5XDs1VWw5XhurDEg+G6t30mw5XDszXEqMOVw7LhurV9JsOVxJE5OsOVWF3hu4jDleG6sT8yfSbDlcOj4bq34buew5XEkTo9VsOV4bqjP8WofcOV4bqxO1Y/4buIw5U+UHvDleG6r+G7oH0mw5XhurEww5XEkeG7njrDleG6scSDIsOVVuG6peG7nsOV4bq5QOG6t8OV4bqxM8OV4bqxYsOVfT864bu4feG7iMOVfTU6w5Xhuq86fT/hu4jDlX0mW1E6w5Xhuq86fT/DlcSRUMOVfT9kfSbDlcOj4bq34bq5w5U+4bq34buq4bqxw5XEkeG7qn3DlVg1fSbhu4jDlcSR4buqfcOVP1B9P8OVVuG6peG7nsOVVuG7oFbDleG6sT/huq04fSbDlVZSfSbDlcSRWX3DleG7rjokfcOVw7NVVsOV4bqwxIPhurd9JsOVw7M1w5XhurHEg1t9JsOVPi5WP8OV4bqvY8OV4bqv4bu2w5Umw6E6w5V7w6DDlcSD4buew5V9P2R9JsOV4buuUDrDlT8gVsOVWDM6w5XEkTk6w5XEkTo9VsOVw6nFqOG6ucOVV2J9JsOVxJFQw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVVuG7oFbDleG6sT/huq04fSbDlVZSfSbDlcOzVVbDleG6sMSD4bq3fSbDlcOzNcOVPzo9fcOVfeG7nuG6ucSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPhu4fhurfhurE/W8SD4buOTk3huq/hurHEg1t9Jk5wW1B9JsOV4bunOn0/TS/huq/hurHEg1t9Jk5NL+G6o04=

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]