(vhds.baothanhhoa.vn) - Xin thêm thời gian và thẳng tay “trảm” các công thần - vị tướng trẻ ở đội bóng bên bờ sông Mã - Nguyễn Đức Thắng đang cho thấy sự quyết liệt và điều đáng nói là lần này, HLV trưởng đội bóng FLC Thanh Hóa đã có được sự ủng hộ từ lãnh đạo CLB.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G7jzvhurXhur0lXeG7kOG6szvhu7Dhur3hu5DhurPhurEw4buQV+G7quG6s+G7kDswUOG7kMOpUuG7kDvhu6zhurXhu5DhurPhurHhuqvDoF064buQcMaw4buP4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUE8vO+G7mMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxINy4buyUFnDlMOT4bq6LF3hu5DhurM7I1vhu5DhurM7w6As4buQOixQXeG7kMOpUuG7kOG6szvFqF064buQ4bqzUOG6veG7kOKAnOG6s+G6sVRb4oCd4buQWFFY4buQWDRdOuG7kOG6szvhu7Bd4buQLeG7kMOpKOG7kOG6s+G6q8OhXTrhu5DhurPhurHhu7jhu5DhuqPhu5DDnTcs4buQVyBdOuG7kFcjXeG7kFfDoOG7kOG6tzRdOuG7kOG7qVXhu5At4buQ4burOuG6teG6vSZd4buQw7RiWOG7kOG6sjvDmV064buQw51QXTrhu5BYOyLhu5DhurM74buq4bq94buQ4bq3ZOG7kOG6r+G6teG6vT3hurPhu5B9LCXhurPhu5DDqVLhu5DDnSwk4bq14buQw51RXTrhu5BdICzhu5B9UuG7kH3hu7Bd4buQXVLhur1K4buQcsaww4nhu5DhurPhurHhuqvhuqNdOuG7kMOdNyzhu5BXIF064buQcMaw4buP4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kMOdVeG7kFgg4buQw53huqvhuqFY4buQ4bq3ZOG7kOG6rV064buQOzfhu5DhurNj4buQfVVdO+G7kMOdUyLhu5Dhu4/GsOG7jUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O1LCZd4buQVyw9XeG7kOG6t+G7qF3hu5DhurI7UF074buQciBQ4buQXTtlXTrhu5Bb4bqlUOG7kFcgXTrhu5A64buwXeG7kMOd4buo4bq94buQw51V4buQWDtiXTrhu5BbLF07SuG7kFfhu6rhurPhu5DDnTZdOuG7kDosZVDhu5ByxrDDieG7kOG6s+G6seG6q+G6o1064buQw6lS4buQWFFY4buQWOG7sOG6teG7kOG6szvhuq3hu5DDnVXhu5DhurPhurHhuqPhu5DhurM7Ul074buQ4oCcWDvhurXhur0lXeG7kOG6szvhuqvDoF064buQXTpS4bq94buQ4bqj4buQO+G6teG6vSVd4oCdS+G7kOG7qeG6pVDhu5A6LFQs4buQ4buU4buS4buY4bucSuG7kF07UuG7kFjhu7Bb4buQ4bqv4bq14buoXeG7kMawI+G7kOG6sjvhuqfhur3hu5ByVCzhu5DDnVXhu5BYIOG7kFjhurU3WOG7kFg7LFDhu5DhurNQ4bq94buQezs0XTrhu5DhurMsJF3hu5B7OyJRXTrhu5A74bus4bq14buQezss4buQfeG7pl064buQfUDhu5DigJxY4bq1NV3hu5A6ICzigJ3hu5B7OzIs4buQw51TLOG7kFdUXeG7kFkiUF074buQw503LOG7kFcgXTrhu5BdOlDhur3hu5DhurPhurEiXTrhu5DDnSNbSuG7kFfhu6rhurPhu5BYO+G7qsSD4buQWOG6tTdY4buQOzHEg+G7kOG6r+G6teG6vT3hurPhu5DDnShdO+G7kMOpLCVY4buQw50s4buQ4bqj4buQWOG6rVDhu5A0XTrhu5DDneG6q+G6oVjhu5Dhu6pd4buQw50oXTvhu5DDqVIi4buQ4bq3UV064buQOzRb4buQ4bq3UOG6tUvhu5DDiVLhu5Dhuq/hurVQXeG7kOG6s+G6sTFdOuG7kDthXUvhu5Dhu4/hurU3WOG7kFg7LFDhu5DhurNQ4bq94buQXTssJOG6teG7kOKAnFcu4buQ4buuXeKAneG7kOG7quG6veG7kOG6t1DhurXhu5BdUuG6veG7kFg7Ll074buQNF064buQclQs4buQ4oCcfWHigJ3hu5DDnVXhu5BdOywk4bq14buQfeG7sF3hu5BX4bq1N+G6s+G7kFssJV064buQO+G7tOG7kH034buQWDvhurXhur0lXeG7kFjhu7DhurXhu5DhurM74bqt4buQVzLhu5BXIF06SuG7kMOdUeKApuG7kOG6szvhu7Dhur1MTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PDtD1d4buQ4bqzO8OgLOG7kHvhur/hu5ByxrDDieG7kOG7qSw7UCx9SuG7kDRdOuG7kF1S4bq94buQV+G6tTdY4buQxIM7VCzhu5DhurNj4buQWDtiWOG7kFg7KeG7kOG6t1DhurXhu5DDqVIs4buQw6kwXTrhu5DDneG7quG6teG7kOG6tyJdOuG7kF07UuG7kFjhu7Bb4buQ4bqv4bq14buoXeG7kF064bqrw6As4buQ4bqwIltQXSzhu5BY4bqpXTrhu5B7OzRdOuG7kOKAnF3hurU14bqz4buQ4bqz4bqxNCzigJ3hu5DDneG6q+G6oVjhu5BY4bqnWOG7kOG6s2JY4buQXSNd4buQw51V4buQWDvFqF064buQXTrhu7Bd4buQXTpTLOG7kFg7KeG7kMOdLlg74buQWVBdO+G7kOKAnF07IFvhu5DhurNTIuG7kMSDO1Rd4oCd4buQOjZb4buQWFFY4buQWFHhu5BdO+G7qF3hu4jhu5DhurPhurHhuqHhu5B9w6rhu5ByIlJdOuG7kOG6sjtQXTvhu5DhurLhuqVdOkrhu5DhurMsJF3hu5DDnVMi4buQ4buxW1DhurHhu5DDqVLhu5A7UCzhu5BY4buw4bq14buQ4bqzO+G6reG7kOG6syNd4buQ4bqyO1JdO+G7kE3hu6lQLOG7kOG6siw9XeG7kOG6sjtSXTtK4buQw7QsXTvhu5DhurIsPV3hu5DhurI7Ul07TktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O0LCThurXhu5DDnVFdOuG7kF0gLOG7kH1S4buQXTtlXTrhu5BYUSLhu5BX4bq1N1jhu5BdUuG6veG7kF07UF074buQWDsgXTrhu5BXKOG7kH1VXTvhu5DDnVMi4buQ4buPxrDhu43hu5DEgzvhuq3hu5BdO+G7rF1L4buQ4bqy4bqxUCLhu5DDnTgs4buQw6nDoSzhu5BXUSLhu5A6LMOhLErhu5DDqSjhu5Dhu4874bqt4buQ4bqzKFg74buQ4bqz4bqx4bu44buQ4bqz4bq1OCzhu5DDtSJVXeG7kMOJw5pd4buQxII74bqrYV064buQWDsp4buQXTvhu6pd4buQW1NdO+G7kMOpUiLhu5Dhur094bq14buQ4bqzNeG7kOKAnOG6sztSXTvhu5DhurMuWDvigJ3hu5BdO+G6q+G7kFs34bqz4buQWFFYO+G7kOG6sztQXTvhu5BbLF074buQw6nDoSzhu5BdOuG6q8OgLOG7kDvhu6hb4buQWzfhu5DhurPhurEiXTrhu5DhurMpXTvhu5DDqVLhu5B7O1Fd4buQOixU4buQWFThu5Bd4bqrw6FY4buQ4bqx4bukXTrhu5A74bus4bq14buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOuG7kOG7j8aw4buN4buQezs0XTrhu5BYIOG7kDoh4buQV+G7quG6s+G7kDhdS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqy4bqxIl064buQWzfhurPhu5BYO2NdOuG7kFtkWOG7kF1SIuG7kMOdIErhu5A7Ul074buQw503XTrhu5DigJzDnSBdOuG7kFjEkVDhu5BXVCLhu5BdO1DhurXigJ3hu5BY4bqtUOG7kOKAnFfhu7DhurXhu5DEgjvhuqthXTrigJ3hu5B9UuG7kOG6seG7quG6s+G7kMOdUV064buQezvhu7JdS+G7kOG7jeG6q8OhWOG7kFg74buoXeG7kMOpUiLhu5B9Ul064buQVyBdOuG7kHs7UeG7kFvhurU3XeG7kF0jXeG7kFgg4buQfUDhu5A0XTrhu5DEgjvhuqthXTrhu5DDquG7kOG6sztiWOG7kOG6seG7quG6s+G7kOG6sTPhu5BdO2VdOuG7kDsl4buQfeG6p+G6veG7kFjhuq1Q4buQw6ksJVjhu5DigJzhurPhurEiXTrhu5BdO1Lhu5BYO+G6q1Dhu5DhurMySuG7kF06IlIs4buQXToz4buQw51V4buQ4bqzOzRdOuKAneG7iOG7kFg7KeG7kHs7LD1d4buQw503LOG7kF07UuG7kMOdVeG7kOG6sTUs4buQWFJdOuG7kOG6szsjW+G7kOG6sTUsS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqy4bqx4bqj4buQfVMs4buQXTtlXTrhu5BYO+G6teG6vSpd4buQw503XTrhu5DDnVBdOuG7kOG6seG7quG6s+G7kOKAnF0gXTrigJ3hu5DhuqPhu5Dhurfhu6hd4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUEvhu5Dhu6s94bq14buQXTtlXTrhu5Bb4buo4bq14buQ4bqzO+G6tVZd4buQO1Dhur3hu5BX4buq4bqz4buQOF3hu5A74bus4bq14buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOuG7kFg7KeG7kFksJl3hu5DhurFQ4buQWzfhurNK4buQO1As4buQfeG7sF3hu5DhurM7IeG7kFsxLOG7kFg74bq14bq9JV3hu5DDnVXhu5BYO8WoXTrhu5B7Oyw9XeG7kF064bqrw6As4buQO+G7qFvhu5BbN+G7kOG6r+G6tVBd4buQ4bqz4buoW+G7kMOdPV3hu5DhurM7PUvhu5DDtOG7pF064buQXVLhur1K4buQWDvhurXhur0lXeG7kOG6szvhu7Dhur3hu5DhurPhurEw4buQV+G7quG6s+G7kDswUOG7kFhi4buQfeG7psSD4buQw50s4buQfeG7psSD4buQfVMs4buQTeG6u1Thur3hu5DhurFQ4buQ4bqzw6Es4buQ4buW4buQfeG7sF1O4buQ4bqzOyHhu5BZVuG6teG7kDosMizhu5DigJxYO+G7suG7kFg7w5ld4oCd4buQ4bqzw6Es4buQWMOj4buQXVIi4buQw50s4buQXWVQ4buQWOG6qV064buQezsg4buQOizhu6rhurXhu5DDneG6q+G6oVjhu5DhurM7ZFjhu5DhurM94buI4buQcuG7rOG6teG7kOG6s+G6seG6q8OgXTrhu5BwxrDhu4/hu5DhurI7UF074buQciBQ4buQezs0XTrhu5BXIV074buQ4bq9I13hu5BdO+G6q+G7kF07ZV064buQOiHhu5A0XTrhu5DEgjvhuqthXTrhu5DDqVZd4buQ4bqzO1BdO+G7kFssXTvhu5DhurPhurHhuqvDoVjhu5BZ4bqr4buQfeG6teG7rF1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PDtCwk4bq14buQeztRXeG7kDosVOG7kOG6s+G6sTRdOuG7kMOd4bqhLOG7kH3Doljhu5BdUuG6veG7kH1S4buQezs0XTrhu5BXLD3hurPhu5BZIuG7kFgg4buQxIM7VCzhu5B7OzRdOuG7kOG6szsq4buQ4oCcw50gXTrhu5BYxJFQ4buQV1Qi4buQXTtQ4bq14oCd4buQw53huqvhuqFY4buQXWVQ4buQW1Lhu5ByxrDDieG7kOG6s+G6seG6q+G6o1064buQ4burOuG6teG6vSZd4buQw7RiWOG7kOG6sjvDmV064buQV+G6tTdY4buQxIM7VCzhu5BbU1074buQ4bqzUOG6veG7kOKAnOG6s+G6sVRb4oCd4buQWOG6pV064buQfcOiWOG7kOG6s8OhLOG7kMag4buQWDRdOuG7kOG6szvhu7Bd4buQTcO0IV074buQ4bqy4bqlXTpK4buQw4nDml3hu5Dhu40hXTtK4buQ4bqu4bq1NVjhu5DEgjvhuqthXTpK4buQw4lQXeG7kOG7jVB74buyfU7hu4rhu5DDiVLhu5DDnSDhu5DDnVXhu5DEgztULOG7kH1S4buQV1Is4buQ4bqzO+G6tTVY4buQO2XhurXhu5A7LCXhurXhu5BYOyLhu5BY4bq1N1jhu5B7O+G6rV064buQOyJUXTrhu5DhuqPhu5Dhurti4buQ4bqyO1BdO+G7kDssJV3hu5DhurNTLErhu5A7UOG6veG7kF0g4buQ4bq3QOG7kFg74buoW+G7kF06MCzhu5BYOyLhu5BdO2VdOuG7kFfhu6rhurPhu5DDnTZdOuG7kHs7UVhK4buQOlDhur3hu5A6w5nhurPhu5A7YV3hu5DDqVLhu5A74bus4bq14buQ4bqv4bq1VOG7kFjhuqldOuG7kH3DoV3hu5A7YV3hu4pPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk+G6sjtQXTvhu5ByUk8vxIPDkw==

Thanh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]