Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozlJ4bqp4buj4buPw6Phu53hu7dow6Np4buTaOG7j8Oj4bqu4bu3w6N44bqiw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6/Do2h04buj4buNw6Phu5vhu5Xhu6Phu4/Do+G6ruG6omjDo+G6rmXhu6PDo+G7j+G7oeG6qTPDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7jzPDo3nhu49vw6N54buP4bqp4bufw6Phuq5iw6Npw73Do+G7m+G7k2jhu484L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOVnhu4/hu7nDo3nDgcaw4buj4buNw6NI4buPw7Thu6Phu4/Do+G7r+G7j+G7ucOj4bqu4bqg4bqpw6Nn4bqp4bujw6Phu49i4buj4buPw6NJ4bqp4buj4buPw6Phu53hu7dow6Np4buTaOG7j8Oj4bqu4bu3w6N44bqiw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6/Do2h04buj4buNw6N4w4PDo2nhu7fhu6Phu43Do+G7o+G7jeG6v+G7o8OjeOG6q2jhu4/Do+G7o+G7j2LDo+G7o8OBxrBow6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bub4buV4buj4buPw6Phuq7huqJow6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6Hhuqkzw6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu48zw6N54buPb8OjeeG7j+G6qeG7n8Oj4bquYsOjacO9w6Phu5vhu5No4buPNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/huq/huqXhurXEgy/hurPhuqdp4bqz4bqv4bq1xIPEg8SDxIN54bq14bq14bqvxIPhuqXEg+G6r+G7m+G6rzThu5fhu6/hu43huqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUThu6Phu4/Do+G7ncO14buj4buPw6Phu49x4bqpNMOjNuG7ouG7jcO9w7rhu6Mxw6Now7Xhu6PDrHk04bqu4bujNzgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlI4bu3w6N54buPbzPDo+G7m+G7leG7o+G7j8Oj4bqu4bqiaMOj4bquZeG7o8Oj4buP4buh4bqpw6No4buhw6PhurHhuqXDo2nhu5No4buPw6Phuq7hu7fDo3jhuqLDo+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8OjaHThu6Phu43Do3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOj4buj4buN4bq/4bujw6N44bqraOG7j8Oj4buj4buPYsOj4bujw4HGsGgyw6Phu5vhu5Xhu6Phu4/Do+G6ruG6omjDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8OjaOG7ocOj4bq3w6Np4buTaOG7j8Oj4bqu4bu3MsOj4bub4buV4buj4buPw6Phuq7huqJow6N54buPb8OjaeG7t2gzw6N54buPb8OjeeG7j+G6qeG7n8OjaOG7ocOj4bqlw6Np4buTaOG7j8Oj4bqu4bu3MsOj4bub4buV4buj4buPw6Phuq7huqJow6Npw73Do+G7m+G7k2jhu4/Do2jhu6HDo+G6t8OjaeG7k2jhu4/Do+G6ruG7t8Oj4bquYsOj4bqv4bq3w6Np4buTaOG7j8Oj4bqu4bu3w6PGoeG7j+G6q2jDo3nhu4/DvcO5aMOj4bub4buV4buj4buPw6Phuq7huqJow6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6Hhuqkzw6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu48zw6N54buPb8OjeeG7j+G6qeG7n8Oj4bquYsOjacO9w6Phu5vhu5No4buPNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZd+G7n+G7o+G7jcOjw63hu6Ezw6Phu6Phu43hur/hu6PDo3jhuqto4buPw6Phu6Phu49iw6Phu6PDgcawaMOjZ2Thu5/Do8OtZOG7ncOjeeG7n2Lhu6PDo2fDucOjaOG7j8O1w6Phu6/hu4/DtMOjeeG7j+G6omjDo+G7j8O1buG7o8OjaOG6q2jDo2nhu5No4buPw6Phuq7hu7cxw6NHZOG7n8OjecO64bujM8OjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOj4bubw7Vr4bujw6Phu4/hu5/huqnhu6Mzw6Phu4/DucO1w6N54buPw7Uzw6Phu4/DucO1w6Npw7XDs+G7o8Oj4buj4buN4buPbsOjeeG7j8O94buDecOjaOG7j8O94bqya+G7o8Oj4buj4buN4buPw7Vu4buvw6N5d8O94bqybeG7o8OjeeG7j3Xhu6Phu40zw6N5w7Vrw73Do2fDtW/DvTPDo8Ot4bq7aMOjeeG7j+G7tTLDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo2jhuqtow6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do+G6rmXhu6PDo+G7j+G7oeG6qcOj4buj4buN4buPbsOjeeG7j8O94buDeTPDo+G7o+G7jWLhurLDo+G7j8O5w7XDo+G7jcO14bqp4bufw6Phu5vDgcO9w6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6Hhuqkzw6N54buPb8OjeeG7j+G6qeG7n8Oj4bquYsOjacO9w6Phu5vhu5No4buPw6Phu6/hu4/hu7dow6Phuq7hu7fDo8Otw7rhu6Phu43Do2di4bufw6Phuq7hu7Xhu6Phu43Do3jhur/DvTPDo+G6ruG7teG7o+G7jcOj4bq24bqpM8OjaeG6v+G7o8OjecO5aMOjeeG7j8O1b8O9w6N4dTPDo3bDveG6v+G7o8OjaeG6v+G7o8OjZ8O1a+G7o8Oj4buNw7XGsMO1M8Oj4buPZMO1w6PDrWThu58yw6Now73hu6Phu43Do2jhu4Hhu6/Do2jhuqtow6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6N5d8O94bqybeG7o8OjeeG7j3Thu6Phu43Do+G6rm3Do+G7jcO14bqr4bufw6Np4bu3aMOjw63hu6nDtcOjeHXhu6Phu40zw6PDrWPhu5/Do8Otw4BoM8Oj4bubdcO1w6N4deG7o+G7jcOjeXfhu5/hu6Phu43Do+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7jzLDo+G7r+G7j3Dhu6Phu40zw6No4buPdeG7o+G7jcOjZ2Phu5/Do+G7m+G6omjDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7jzLDo8OtYuG7n8OjeWPhu58zw6Phu4/DveG7geG7o8Oj4bubw73hurJu4bujw6Phuq7hu4Phu6PDo8Otw7nhu6Phu43Do+G6rsO1a+G7ozPDo+G7j8O94buB4bujw6Phu5vDveG6sm7hu6PDo+G6rsO1a+G7ozPDo3l3ceG7o+G7jcOjeWLDtcOjeeG7j2/Do3nhu4/huqnhu5/Do3nhu49i4buj4buPw6N5w7Ro4buPw6No4bqp4bufNDQ0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7ouG7jeG6v+G7o8OjeOG6q2jhu4/Do+G7o+G7j2LDo+G7o8OBxrBow6NnZOG7n8Ojw61k4budw6Phu6/hu4/hu4fhu6PDo2jhu4/DtcOj4buv4buPw7TDo3nhu4/huqJow6Phu4/DtW7hu6PDo2nhu5No4buPw6Phuq7hu7fDo2jhu4/DgeG6qcOjecO04buj4buPw6Phuq5i4bufw6Phu43DteG6q8OjeeG7j8Os4bufw6Phu5vDucOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do3nDtOG7o+G7j8Oj4buNw7XhuqvDo8OtdcO1w6Phuq7GsMO1w6No4bqraMOjaeG7k2jhu4/Do+G6ruG7t8Oj4buj4buPw4Exw6NZ4bulw6No4buPw4Bow6Phu5vDtWvhu6PDo+G7j+G7n+G6qeG7o8Oj4buv4buPw7Xhu50zw6N5w73hu4fhu6PDo+G7r+G7j8O14budw6Phuq5iw6No4bqraMOjeOG6osOjxqHDtW7hu6PDo3bDvWThu6Phu43Do2fhuqvDo8Otw7Vu4bujw6Nk4buj4buPw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bujw4HGsGjDo+G6rmLDo3bDvXVow6N5bMOj4buv4buP4bu3aMOj4bqu4bu3w6Phu6Phu4/DtW7hu53Do+G6ruG7t8OjaOG7j8O04buj4buPw6N5d+G7kzLDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo2jhuqtow6N44bqiw6PGocO1buG7o8OjaOG7ueG6qcOjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7ncOj4bquYsOjdsO9dWjDo3lsw6Phu5vDtWvhu6PDo3bDveG6qeG7o8Ojw61s4bujw6Phu5vhu5Xhu6Phu4/Do+G6ruG6omjDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7jzLDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo2jhuqtow6PDrWPDtcOj4buPw7nDtcOjeeG7j2/Do3nhu4/huqnhu58zw6No4bqraMOj4buNw7Vkw7XDo3nhu4/DtcOjw63hu4HDvcOjeeG7j2/Do3nhu4/huqnhu5/Do3l34buf4buj4buNw6Phu6PDgcawaMOj4bquYsOjdsO9dWjDo3lsw6Np4bufw6M/w7VuecOj4bui4bqp4budw6PDrWXhu6Phu43Do2jhuqnDtTLDo2dk4bufw6N5w7rhu6PDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q3nDo3l3w7Vv4bujw6No4bqraMOj4buddOG7o8OjeeG7j2/Do3nhu4/huqnhu5/Do2nhur/hu6PDo3nDuWgzw6N54buPb8OjeeG7j+G6qeG7n8Ojw63hurtow6N54buP4bu1NDQ0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVnhu4/hu7nDo3nDgcaw4buj4buNw6NI4buPw7Thu6Phu4/Do+G7r+G7j+G7ucOj4bqya8O9w6No4buHw73Do0fDucOjeXfDgeG7seG7o+G7jcOjR8O5w6M/ZeG7o8Oj4buP4buh4bqpM8OjWeG7j2/Do3nhu4/huqnhu5/Do+G6rmLDo0nDvcOj4bub4buTaOG7j8OjdsO94bqyw6PDreG7k+G7o+G7j8OjecO1a8O9w6No4buPw7Qzw6N5w7Vrw73Do2jhu4/DveG7heG7ozPDo+G7o8O5w7XDo2nDveG7o+G7jTPDo3bDveG6ssOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do2jDveG7o+G7jcOjaOG7geG7r8OjaeG7k2jhu4/Do+G6ruG7tzPDo8Ot4buT4buj4buPw6Phu53DgGjDo8ahw7Xhu6Phu4/Do3lsw6Mtw6PGoeG6rMOjeeG7j8O94buDecOj4bquYsOj4buPw4HGsOG7o+G7jcOjaWbhu6PDo3l3w7Vv4bujw6PGoeG7j+G6qcO1w6Phuq7DtW5ow6N54buP4bqiaMOj4buPw7Vu4bujw6Now73hu6Phu43Do2jhu4Hhu6/Do2nhu5No4buPw6Phuq7hu7fDo3jhuqLDo+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8OjaHThu6Phu43Do3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOj4buj4buN4bq/4bujw6N44bqraOG7j8Oj4buj4buPYsOj4bujw4HGsGgyw6Phu6/hu491w7XDo+G7j+G7q+G7r8Oj4bquxrDDtcOjR8O5w6NZYsO1w6No4buPw7Thu6Phu4/Do2fhuqnhu6PDo+G7j2Lhu6Phu4/Do8ah4buPw73hu6Phu43Do+G7jcO14bqrw6Phuq5iw6Phu43DteG6q8OjaOG6q2jDo+G7m+G7n2PDtcOj4buP4buR4buj4buPw6Np4buTaOG7j8Oj4bqu4bu3w6PDrW/Do+G6q+G7r8OjaeG7t+G7o+G7jcOjaOG7j+G7n8Ojw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOjeeG7j+G7t8Oj4buPw4Hhu7Hhu6Phu43Do2nhu5No4buPw6Phuq7hu7fDo3jhuqLDo+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8OjaHThu6Phu43Do3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOj4buj4buN4bq/4bujw6N44bqraOG7j8Oj4buj4buPYsOj4bujw4HGsGg0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUjhuqtow6Nnw7kzw6NoxanDo3bDveG6qeG7o8Oj4buj4buN4bqp4buj4buNw6Nnw7kzw6NoxanDo3bDveG6qeG7o8OjeeG7j8O9w7low6NI4buPw7Thu6Phu4/Do+G7r+G7j+G7uTPDo8OdR+G7oknDo2jhuqtow6N54buZ4buj4buPM8OjeeG7j2Lhu6Phu4/Do+G7r+G7j3XDo3l34bqiaMOjeeG7j8O9w7low6N5d8O94buj4buNw6PDgcWp4buj4buNw6NoZeG7o8OjaMOAw6Np4bqp4buj4buPw6Phu53hu7dow6Np4buTaOG7j8Oj4bqu4bu3w6N44bqiw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6/Do2h04buj4buNw6N4w4PDo2nhu7fhu6Phu43Do+G7o+G7jeG6v+G7o8OjeOG6q2jhu4/Do+G7o+G7j2LDo+G7o8OBxrBow6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bub4buV4buj4buPw6Phuq7huqJow6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6Hhuqkzw6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu48zw6N54buPb8OjeeG7j+G6qeG7n8Oj4bquYsOjacO9w6Phu5vhu5No4buPw6N2w73hurJsecOjw63hu5Phu6Phu4/Do+G7j+G7n+G6u2jDo+G7r+G7j+G6v+G7o8OjaOG7geG7r8OjaOG7j+G7n8OjaMWpw6N2w73huqnhu6PDo3l34bqiaMOjeeG7j8O9w7low6Phu5vhuqLhuqnDo2jhu49x4bujw6PDrcWp4bujw6Phuq7hu5PDo3jhuqLDo+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8OjaHThu6Phu43Do8Otb8OjaMO94buj4buNw6PDgOG7o+G7jcOjaeG7k2jhu4/Do+G6ruG7t8OjeOG6osOj4buj4buN4buPw7Vu4buvw6NodOG7o+G7jcOjeeG7j8Os4bufw6Phu4/hu5Hhu6Phu4/Do3nhu4/DgGjDo+G7jcO14bqp4bufw6Phu6Phu4/DtW7hu53Do+G6ruG7tzPDo8Ot4bq7ecOj4buPYuG7o+G7jcOj4buP4buf4bq7aMOjw63hu4HDvcOjeeG7j+G7h8O9MsOj4bq2w6zhu53Do+G6tuG7i3kzw6N2w73hurJsecOjw63hu5Phu6Phu4/Do+G6rsO1bmjDo+G7jcO14bqp4bufw6Phu6Phu4/DtW7hu53Do+G6ruG7t8OjaMO94buj4buNw6No4buB4buvw6No4bqraMOjaeG7k2jhu4/Do+G6ruG7t8OjaOG7j+G7n8OjaOG6q2jDo2jFqcOjeOG7scOj4bquZeG7o8Oj4buP4buh4bqpM8Oj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPM8OjeeG7j2/Do3nhu4/huqnhu5/Do+G6rmLDo2nDvcOj4bub4buTaOG7j8Oj4buj4buN4bufYsO1w6NodOG7o+G7jcOj4bub4buD4buvw6N54buPw6zhu5/Do3bDveG6ssOjw63hu5Phu6Phu4/Do2jhu7nhuqnDo+G7r+G7j+G6q+G7r8Oj4bubw73hu4N5NDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlI4buP4bu5w6N54buTaOG7j8Ojw51H4buiScOjaOG6q2jDo3nhu5nhu6Phu48zw6N54buPYuG7o+G7j8Oj4buv4buPdcOjeXfhuqJow6N54buPw73DuWjDo3l3w73hu6Phu43Do8OBxanhu6Phu43Do3bDveG6smx5w6PDreG7k+G7o+G7j8OjaeG6qeG7o+G7j8Oj4bud4bu3aMOjaeG7k2jhu4/Do+G6ruG7t8OjeOG6osOj4buj4buN4buPw7Vu4buvw6NodOG7o+G7jcOjeMODw6Np4bu34buj4buNw6Phu6Phu43hur/hu6PDo3jhuqto4buPw6Phu6Phu49iw6Phu6PDgcawaMOjeeG7j8Os4bufw6Phu6/hu4/hur/hu6PDo2jhu4Hhu6/Do3nhu4/DvcO5aMOj4buv4buPY+G7ncOj4bquw7XDo3bDvWThu6PDo+G7m+G6tMOjaOG7ueG6qcOjw63hu5PhuqnDo+G7r+G7j8OBxanhu6Phu43Do+G7o+G7jeG7n2LDtcOjaeG6qeG7o+G7j8Oj4bud4bu3aMOjaeG7k2jhu4/Do+G6ruG7t8OjeOG6osOj4buj4buN4buPw7Vu4buvw6NodOG7o+G7jcOjdsO94bqyw6PDreG7k+G7o+G7j8OjeWPDtcOjVsO94bqybHnDo8Ot4buT4buj4buPw6Phu6Ni4bqyNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlI4bqraMOjZ8O5M8OjaMWpw6N2w73huqnhu6PDo+G7o+G7jeG6qeG7o+G7jcOjZ8O5M8OjaMWpw6N2w73huqnhu6PDo3nhu4/DvcO5aMOjSOG7j8O04buj4buPw6Phu6/hu4/hu7kzw6PDnUfhu6JJw6No4bqraMOjeeG7meG7o+G7jzPDo3nhu49i4buj4buPw6Phu6/hu491w6N5d+G6omjDo3nhu4/DvcO5aMOjeXfDveG7o+G7jcOjw4HFqeG7o+G7jcOjaOG7ocOjeXfhuqto4buPw6Phu6Phu4/DtW7hu53Do2dk4bufw6PDrWThu53Do8Ot4bu5w6Phu6Phu43hur/hu6PDo3jhuqto4buPw6PDrW/Do3nhu4/huqJow6Phu4/DtW7hu6PDo2jhuqtow6Np4buTaOG7j8Oj4bqu4bu3w6N44bqiw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6/Do2h04buj4buNw6N2w73hurLDo8Ot4buT4buj4buPw6N5Y8O1w6NWw73hurJsecOjw63hu5Phu6Phu4/Do+G7o2LhurLDo3nhu4/DrOG7n8Oj4buv4buP4bq/4bujw6No4buB4buvw6N2w71k4bujw6Phu5vhurTDo+G7o+G7jeG6v+G7o8OjeOG6q2jhu4/Do+G7j8O1buG7o8Oj4buPYuG7o+G7jzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6ozlZ4buPw6zhu5/Do2nhuqnhu6Phu41o4buf4buj4buNeOG6qeG7ozThuq7hu6M4L+G7rzk=

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]