(vhds.baothanhhoa.vn) - Dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), trước mắt được triển khai đoạn từ Sầm Sơn đi Quảng Xương được khởi công tháng 2/2017 và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, với tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng như hiện nay, mục tiêu dự án hoàn thành đảm bảo thời gian rất khó.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4buec+G7heG6q8OgMFTDrC7DoFQ/Ml3DoOG7klThuroye8OgVCzDolThursxMlQ64bq3w6Aw4buW4buW4buWVOKAnMOp4bq/4busVD/Do+KAneG7oi8xw5rhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRdi7hu6w7U+G7nnJoVOG7rsOgVCzhu4XhuqvDoDBUMDLhu6zhuqFU4bq7MeG6t8OgMFTDoOG6szJU4bq6xJBU4bq4JMOhVOG6uOG6rcOgVMOs4bqpMlThu7kx4bq9VDkyw6AxVOG6u3tUw4AwMTJU4bq44bqtw6BU4buaMDLhu6wyVCzhuqFXw6BUw5rhu5zhu5RU4bq7w6nhu4Xhuqk6VMOh4buy4bq7VCzhu4ViOlThurvDqTJdw6BUOTHhu6wyVCzhuqFXw6BU4bq7Z1Thurgkw6FU4bq44bqtw6BULDJUReG6vVjDoDBU4buI4buF4bqtw6AwVCzhu4ViOlQ5MWMyVDrhurfDoDBU4bq7MeG7rsOgMFTDmS/DmVXDmuG7qFTDrFZU4bq5PFQx4bqhVsOgVOG6uzFWw6AxVCzhu4Xhu6xUw6xW4bqhVOG6uWlUO+G7gcOgMFThurvDqeG7heG6qTpUw6AwVsSpVOG7pMOaL8Oaw5kvw5lVw5rhu7Dhu5ZU4bq64bq9xKlUw6AxMj7DoOG7lFTDrOG6qTJU4bq7MnvDoFQsw6JU4bq7MTJUOuG6t8OgMFTDrFZUOuG6t8OgMFThurvhu646VDAyWDJUxJEx4bqjw6AwVMOh4bu24bq7VD/hu7TDoDBUw6Ax4buFVDEyW8OgVMOg4busxKnhu5RUw6Hhu4E6VOG6uzI+4bq9VDtoVOG7rsOgVDHhuqFWw6BU4bq7MVbDoDFULFjDoVQ/WOG6oVThursx4bqrMlQwMuG7rMOgVMOpPeG6u1Q5MeG6o+G7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG7ojLDoTBU4bq5w6k6w5JTLy86O8Og4buWP+G7rOG6oeG6uzHhu6zDoDEx4bqh4bus4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5rhu7Dhu6Thu6ov4bum4buqO8OZVeG7qsOZ4buoVVXhurvDmsOZxajhu6TGr+G7pOG7qGHDmuG7ljjEkTBTVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hurrDqeG7rMOgMVThursx4buHVMOh4bu24bq7VD/hu7TDoDBU4bq5VzoxVDrhu646VCzhuq3DoFTDrDXhurslxJFU4bq7w6nhur3DoDBUw6AxI8OgVGFoOuG7lFTEkTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7MlvDoFQsKsSpVMOgMeG7rMOgMVThursye8OgVCzDolThursxMlQ64bq3w6AwVCzhu4XhuqvDoDBUw6wuw6BUPzJdw6BULOG6oVfDoFThurgkw6FU4bq44bqtw6BULDJUReG6vVjDoDBU4buI4buF4bqtw6Aw4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4bq6MS7huqFUcOG7rMOgVEXhur1Yw6BUYWpUcmhU4buuw6BUMDLhu6zhuqFU4bq7MeG6t8OgMFR3d3dU4bua4bq7MeG6vcOiOlThurhjVOG7r+G6ui3DjOG6ulThurox4busw6AxduG6o+G7rOG7nFQ6MeG6oVQ/Mnvhurvhu5JU4bq64bq9xKl7w6BULOG7heG6q8OgMFQ/w6JUw6wuw6BUPzJdw6BULOG6oVfDoFThurtnVOG6usSQVOG6uCTDoVThurjhuq3DoFQtVEXhur1Yw6AwVOG7iOG7heG6rcOgMFThu5owMuG7rDJULOG6oVfDoFTDmuG7nCxZVCzhu4ViOlQsMn3hur1UOjE2w6AxVOG6uzEu4bqhVEXhur3EqXvhurtULDXDoDFUw5rhu6rFqMOZVMOgMFbEqVTDmuG7qC9Vxagvw5lVw5rhu7BUOuG7h+G7rFThurxww4ByVOG6uzbDoDFU4bq6MeG7rMOgMVR24bqj4busVDrhuqNUOjEyfeG6vVQ7VjJUYVZUw5rDmeG7lMWoOcOhVMOs4bqpMlThurvhuqXDoDBUMDLhu65U4bq7w6k1VOG7iSPEqVRh4buyxJFUw6xWVDFXw6AwVMOh4buBOlQ6MeG6vcOgMFQ6w6PDoFRhVzJUYVZUxq/DmcOa4buU4bum4buwVOG6u21ULOG6tcOgMOG7llThurrhur3EqXvDoFQs4buF4bqrw6AwVOG6uTxUMeG6oVbDoFThursxVsOgMVTDrFZULOG7heG7rFTDrFbhuqFU4bq5aVQ74buBw6AwVOG6u8Op4buF4bqpOlTDoDBWxKlU4bukw5ovw5rDmS/DmVXDmuG7sOG7llThurrhur3EqVTDoDEyPsOg4buUVCx7w6BU4bq7MeG6qzJULDJdw6FUw6AwVsSpVMOZVS9V4buwL8OZVcOa4buw4buUVMOgMDE34busVGFWVOG6uzHhuqsyVDAy4busw6BU4bq7MTJUOuG6t8OgMFQ6MTZUOsOjw6BUMeG6rcOgVOG7pFThursx4buuw6AwVOG6uzEu4bqhVMOh4buBOlThursyPuG6vVQ64buH4busVOG6uzbDoDFULOG7tuG6u1TDqeG7rFTDoDHhu4XDoDBUw5lULOG6rcOgVMOsNVThursxMlQ64bq3w6AwVOG6u+G6vcSpe8OgVCzhu4XhuqvDoDBUw6BWxKlUYVZUceG6t8OgMFThurvEqVRx4bqlVMSRMSTDoFThurolxJFULOG6oVbDoFThu4kjxKlUO2jDoDBUw4EyfcOgVOG6usOp4bq9w6AwVMOsVlRx4bq3w6AwVOG6u8SpVHHhuqVUxJExJMOgVOG6uiXEkVQs4bqhVsOgVOG7iSPEqVQ7aMOgMFRx4buF4bqrw6AwVOG6ujE1w6AxVOG6ujEyVMOh4bqpMlThursxaDpUMTJbw6BUOTHhurMyVGHhu4Viw6AwVDrhurfDoDBUw6wyWzpULFfhurtUw5nhu7Dhu6rhu5TFqFThurttVCzhurXDoDAvxq/DmcOa4buU4bum4buwVOG6u21ULOG6tcOgMFThu5rhu6bhu6rhu5RV4buk4buO4buc4buWVMOAMeG7hVTDrCXEqeG7lFQ5MeG6szJUYeG7hWLDoDBU4bq7MWg6VDEyW8OgVDoxJcOhVOG6ueG6oVTDrOG6qTJU4bq7MnvDoFQsw6JULOG7hWI6VHEx4buHVOG6uzU6MVThurxww4ByVOG6uzbDoDFUxJExPlQ74bq9xKlb4bq7VOG6u1cyVEXhur3EqXvhurtULDXDoDFUxq9Vw5lUw6AwVsSpVOG7sC/DmS/DmVXDmuG7quG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nsOAMOG6vcSpPsOgVMOgMSPDoFQ6MSXDoVThursye8OgVCzDolThursxLuG6oVRw4busw6BUReG6vVjDoFRhalRyaFThu67DoFQwMuG7rOG6oVThursx4bq3w6AwVHd3d+G7lFTDocOi4bq7VMSRMSTDoFQ74bqhVOG6ueG7rOG6vVQ5MTJUw6AwMTZU4bq6e+G6u1TDgDDhur3EqT7DoFQs4buuw6Dhu5RUOuG7rjpULOG6rcOgVMOsNVThurvDqTJdw6BUOTHhu6wyVOG6uzEyVDrhurfDoDBUw6k94bq7VDoxJcOh4buUVCzhu7Y6VD8yW+G6u1RhVlTDoDFWVOG6uzEk4bq9VHHhurfDoDBU4bq7xKlUceG6pVTEkTEkw6BU4bq6JcSRVCzhuqFWw6BU4buJI8SpVDtow6AwVMOBMn3DoFThurrDqeG6vcOgMOG7llTDgeG7tuG6u1Q5MeG7rjrhu5RUw6wyWzpULDJ94bq9VDoxNsOgMVQ6MeG7h1ThurvDqeG7heG6rcOgMFQ7aFThu67DoCwk4bq9VOG6u+G7heG7lFQ64buy4bq7VDAyWMOhVGXhur3EqVTDoeG6t1Thurvhur3EqXvDoFQs4buF4bqrw6AwVDrhu4PDoDBUWMOgMVQx4buFY8OgMFQse8OgVDl7VDHhuqFXOjFU4bq7MTJUOuG6t8OgMFQ64buH4busVDrhu646VCzhuq3DoFTDrDXhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55wPsOgVDpXw6AxVCzhuqPhu5RUOuG6t8OgMFThurvhu646VDAyWDJUxJEx4bqjw6AwVMOh4bu24bq7VD/hu7TDoDDhu5RU4buJI8SpVDtow6AwVDkx4bq9VOG6u+G7rjJULDXDoDFUOuG7hVThu5rhurpzceG7nFQ64buH4bus4bq6xJBU4bq4JMOhVOG6uOG6rcOgVMOsVlQx4bq9xKlbw6BUReG6vVjDoDBU4buI4buF4bqtw6AwVOG6uzJ7w6BULMOiVOG6uzFoOlQxMlvDoFTDqT3hurtUOjElw6Hhu5ZU4bq6MS7huqFU4bq7MnvDoFQsw6JUOuG7h+G7rFQ7aFThu67DoFQs4buFYjpUcTHhu4dU4bq7NToxVOG6vHDDgHJU4bq7NsOgMVTEkTE+VDvhur3EqVvhurtU4bq7VzJUZeG6vcSpe+G6u1QsNcOgMVThurnhurNUxq9Vw5lUw6AwVsSpVOG7sC/DmS/DmVXDmuG7quG7lFQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjpUMDJYMlTEkTHhuqPDoDBUw6Hhu7bhurtUP+G7tMOgMFThu5rhu6/EkMOBcOG7nFQs4bqhV8OgVGXhur3hu6zhurrEkFThurgkw6FU4bq44bqtw6BUMeG6oVbDoFThursxVsOgMVThurvhuqFWw6BUP8OiVOG6u8Op4buF4bqpOlThu6TDmi/DmsOZL8OZVcOa4buqVMOsVlQs4bqhV8OgVGXhur3hu6xUMeG6vcSpW8OgVEXhur1Yw6AwVOG7iOG7heG6rcOgMFQx4bqhVsOgVOG6uzFWw6AxVOG6u8Op4buF4bqpOlThu6RVL8avL8OZVcOa4buq4buWVOG6uOG6ocOgMFQse8OgVOG6uzHhuqsyVCwyXcOhVMOgVsSp4buUVOG6usSQVOG6uCTDoVThurjhuq3DoFQ6w6PDoFThu6Q5w6FU4bq7w6nhuqHDoDBU4bq74bqlw6AwVOG6ueG6s1Thu6jhu5TFqMavVDnDoVQsMlRl4bq94busVCw14busVD9Ww6BUOjHhu4Xhu6xU4buvxJDDgXDhu5ZUduG6vcSpW8OgVEXhur1Yw6AwVOG7iOG7heG6rcOgMFThurvhur3EqVQ6w6PDoFTDrOG7heG6qcOgMFThu6rhu7BVw6FUOjHhu4Xhu6xU4buvxJDDgXDhu5RU4bq54bqhw6AwVOG6u8OpPsOgVDsyW8OgVOG6uzM6MVQ/NVTDrOG7heG6qcOgMFTDoFbEqeG7lFTDrDJbOlThu6/EkMOBcFQs4bqzMlTDrOG6qTJUw5lUMcOiVDsjw6BU4bua4buJWVRF4bq9WMOgMFThurox4buuMuG7nOG7lFThurvhu4XhuqvDoDBUw6lW4bqhVMOsVlQsPeG6u1Q64buH4busVMOAMDHDqFRhVsOgMFTDoDAxfVTEqD7DoFTDgOG7rMOhVOG7muG7iVlUReG6vVjDoDBUdlgy4bucVMOsVsOZVDrhurfDoDBU4bq7w6k0w6AxVCwyW8OgVOG7pMWo4bu5w4xU4bq7VzJU4bu5w6Hhu6or4buoVVVUw6xWVOG7ucOhw5pVK+G7plVVVMOsJsOgVDslw6FUOjEjw6BU4bq7VzJUOjHhuqfhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55zXVQ7aFThu67DoFQx4bqhVsOgVOG6uzFWw6AxVMOsVlQs4buF4busVMOsVuG6oVThurlpVDvhu4HDoDBUw6Ax4buFVOG6uzHhuqsyVDAy4busw6BUOXtUMeG6oVc6MeG7lFQxMlvDoFRw4busw6BUReG6vVjDoFRhalRyaFThu67DoFQwMuG7rOG6oVThursx4bq3w6AwVHd3d1Qs4busw6AwVOG6uyXEkVThurvDqeG6vcOgMFQ6MTZULFfhuqHhu5RULOG6t8OgVCzhurM6VDrhu646VCzhuq3DoFTDrDVU4bq7MTJUOuG6t8OgMFQ5MSrDoFThurvDqeG7heG6rcOgMFThurslxJFU4bq7w6nhur3DoDBUw6Hhu67EqVTDoeG6ozpU4bq7MTJ74bq7VD814buUVMOsJeG6u1Thurvhu4Xhu5RUw6AxI8OgVGFoOlQsXVTDoWNU4bq7MT7DoVQ64buuOlTDoeG7gzJU4bq7MTJUOuG6t8OgMFQsKsSpVMOgMeG7rMOgMVThursye8OgVCzDolThurtXMlQ64buuOlTDoeG7gzJU4bq7MTJUOuG6t8OgMFTDoFbEqeG7llThurpX4bqhVMOh4bu24bq7VD/hu7TDoDBU4bq5VzoxVDAyw6rEkVQ64buuOlQs4bqtw6BUw6w1VOG6uzEyVDrhurfDoDBULCrEqVTDoDHhu6zDoDFU4bq7MnvDoFQsw6Lhu5RUw6zhuqkyVOG6u+G7hVQ64buuOjFUYVZUOjHhu4dULCThur1U4bq74buF4buUVOG6uGNU4buv4bq6LcOM4bq6VCxZVCx9VMOgMDE1VOG6vHDDgHJU4bq7NsOgMVQ6MTZULFfhuqFUMeG6vcSpW8OgVEXhur1Yw6AwVOG7iOG7heG6rcOgMFQ5MSrDoFThurvDqeG7heG6rcOgMFQ7MlQ74bqrMlTDmVQ64bq3w6AwVOG6u8OpNMOgMVQsMlvDoFThu6TFqOG7ucOMVOG6u1cyVOG7ucOh4buqK+G7qFVVVMOsVlThu7nDocOaVSvhu6ZVVeG7llRz4bq1w6AwVOG6uzHhuqsy4buUVMSpPuG6vVQ6JOG6vVQ64buuOlQsNeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7JcSRVOG6u8Op4bq9w6AwVCwqxKlUw6Ax4busw6AxVOG6uzJ7w6BULMOiVOG6uzFoOlQxMlvDoFQ64buuOlQ5MeG6vVThurpzceG7lFQwMlgyVMSRMeG6o8OgMFThurvhuqFWw6BUP8OiVDsyW8OgVOG6uzM6MVQsPeG6u1Rj4buWVOG6usOp4bqhw6AwVCzhuqPhu5RU4bq6xJBU4bq4JMOhVOG6uOG6rcOgVOG7heG6vVThursyPsOgVDAyWDJUxJEx4bqjw6AwVCw14busVMSRMSXDoFThu4lZVEXhur1Yw6AwVHbhur/DoDDhu5RUReG6vVjDoDBUc1cy4buWVHbhur3EqVvDoFRF4bq9WMOgMFThu4jhu4Xhuq3DoDBU4buF4bq9VOG6uzI+w6BUMDJYMlTEkTHhuqPDoDBULDXhu6xUxJExJcOgVOG7iVlUReG6vVjDoDBUdlgyVMOsVlRF4bq9WMOgMFThurox4buuMuG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nnbEqVTDrMSDw6AwVMOp4bu0w6Aw4buUVMOgMcOtw6AwVMOs4buF4bqpw6AwVMOh4buyOlTDrFZUOTJ7w6BUw6AwMTVU4bq7w6k+w6BU4bq5PFQs4buFYjpUOuG7rjpULOG6rcOgVMOsNeG7lFQsNeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7JcSRVOG6u8Op4bq9w6AwVGXhur3hu6zDoFThursjw6FU4bq7MeG7ruG6oVQwZOG7llRx4bqjVMOgMeG7hVTDrCXEqeG7lFThurvhur3EqXvDoFQs4buF4bqrw6AwVD/DolTDrC7DoFQ/Ml3DoFQs4bqhV8OgVOG6u2dU4bq6xJBU4bq4JMOhVOG6uOG6rcOgVCwyVEXhur1Yw6AwVOG7iOG7heG6rcOgMFThu5owMuG7rDJULOG6oVfDoFTDmuG7nDkx4bq3w6AwVMOgMcOtw6AwVOG6uzHhuqHhu67hurtUOTHhuq8yVOG6uzTDoDFU4bq7w6lXw6AwVOG6uzJ7w6BULMOiVOG6uzEyVDrhurfDoDBUOjElw6FUw6Ax4buF4buW4buW4buWVMOp4bq/4busVD/Do1TDoVZUOsOjw6BULFjDoVQ/WOG6oVQ7aFThu67DoFQx4bqhVsOgVOG6uzFWw6AxVCzhu4Xhu6xUw6xW4bqhVOG6uWlUO+G7gcOgMFThurvDqeG7heG6qTpUw6AwVsSpVOG7pMOaL8Oaw5kvw5lVw5rhu7BUw6Ax4buFw6Hhu4E6VOG6uzI+4bq9VDrhu4fhu6xU4bq7NsOgMVQs4bu24bq7VMOp4bus4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkW/hur3hursx4bqhw6lT4buew4Eyw6AxVOG7iOG6vcSpPsOg4buiL8SR4bue

Minh Xuyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]