(vhds.baothanhhoa.vn) - "50 bài học giáo dục từ người mẹ có 3 con trai theo học Stanford” của tiến sĩ Trần Mỹ Linh - ca sĩ, nhà văn viết tùy bút, tiến sĩ giáo dục học người gốc Hồng Kông là trải nghiệm thực tiễn và thành công dành cho bất cứ người mẹ nào muốn đồng hành cùng con mình trong việc thiết lập mục tiêu và nỗ lực hành động để đạt được ước mơ đó.
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7kuG7lWVz4bqzxKnhuqDhu4nhurPhu4lzcjbhurPhu6Dhu5nhu6dy4buT4bqz4buJ4buZ4bud4bqzcMOp4bqzcuG7k+G7meG7j+G6s+G7ueG7mUFp4bu54bqz4buJ4bqixJHhurNy4buTxIJ24buV4bqzcMOpceG6s3Ft4bqhL+G7mcOi4bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu5hrxJHEqeG6t+G6o+G6t+G6qeG6teG6s+G7i8Op4buV4bqz4buZw7rhu4nhurPhu5Phu5Vlc+G6s8Sp4bqg4buJ4bqz4bu54bqw4bqzcuG7k8SCduG7leG6s3Ft4bqz4buJdOG6s+G6p+G6s+G7iXNy4bqz4bu54bu1xJHhu5XhurPhu7nhu5lrc+G6s+G7mcO64buJ4bqz4bu24bu5xJFy4buRc+G7tcSp4oCd4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhu5XDsnLhurPhu7fhu6PhurPhu7jhu7VocuG6s1FE4bqzUOG7lXLhu5nhurMt4bqz4buJxJHhurPhu7fhu6M44bqzcuG7mcOp4bqzw4LDqnLhurPDguG7lcOy4bu54bqz4bu5w4DhuqzhurPhu4vDgeG7uTjhurPhu7nhu5XDsnLhurPhu7fhu6PhurPhu5Phu5Vlc+G6s8Sp4bqg4buJ4bqz4buZw7rhu4nhurNy4buTxIJ24buV4bqz4buTxanhu4nhurPhu5jGsHLhu5PhurPhu6Dhu6dy4buT4bqzcMOp4bqz4bu54bu14bq74buV4bqzcuG7k+G7meG7leG7j3HhurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu7nhu5XDtHLhurPDgsOp4bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqz4buJ4buncuG7k+G6s8Spw6ly4buZ4bqz4buJ4buZc+G6s+G7i2fhu7nhurPhu4nhuq7hurNy4buTxIJ24buV4bqzcW3hurNyw6lz4bqzcUHFqXLhurNqxrBy4buT4bqz4buZw6ly4buZ4bqz4buJw4By4buT4bqz4buJc3LhurNxxqFy4buZ4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPDguG7leG7j+G7ieG6s+G7ueG7meG7lcOy4bu54bqzcGnDveG6s3HhuqDhu4nhurPhu7nhu5XDs0HhurPDgsOp4bqzcuG7seG6s3Dhurbhu4nhurPhu5nDqXLhu5nhurNq4bupcuG7k+G6s2rDteG6s2rhurnhu7nhurNqxIJ34buJ4bqzxILhu6/hu4nhurNx4but4bqzanQ54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8Sp4bu54buZQXHhu4vhurPhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurNi4bq14bq1w73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurNi4bqtZMO94bqmN+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7icSpcjnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL8Spa+G7t+G7oeG7uXPDvS9ya+G6pOG7ty/huqXhuqfhurXhuq0vw6JiYsSp4bq14bq1Y+G6peG6reG6peG6p+G7ueG6p+G6peG6qeG6tXDDoi3huq054bufw73hu5PhurfhurPEkXDhu7kw4bq34buS4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s+G7iXNyNuG6s+G7oOG7meG7p3Lhu5PhurPhu4nhu5nhu53hurNww6nhurNy4buT4buZ4buP4bqz4bu54buZQWnhu7nhurPhu4nhuqLEkeG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurNww6lx4bqzcW3hurfhurPhuqThu5XEqeG7ueG7mTDhurdi4bq14bq14bq34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTDhurdi4bqtZOG6t+G6sy/huqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1Lhu5nhurRy4buT4bqzcuG7k8Op4bqs4bqzamhB4bqzcsOqceG6s3Hhu6/hu5U44bqz4bu54bun4buV4bqz4buJdOG6s+G7ueG7mXThu5XhurPhu7NBa3LhurPhu7nhurbhurPhu4nhu5nDunLhurPhu4nhu5lz4bqzccahcuG7meG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4buJQcWpcuG6s+G7t2Xhu4nhu5nhurPhu5nEkeG6rOG6s2rDteG6s+G7ieG7meG7lcOzceG6s3Lhu5Phu5nhu5Xhu49xN+G6s2rGsHLhu5PhurPhu7nhu5l24buV4bqz4buZxILhu69y4buT4bqzxKnDrHLhurPhu4ll4buJ4bqz4buJc3LhurNxxqFy4buZ4bqz4bu5xqFx4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurNqc+G6uXLhurPDgsOqcuG6s+G6qOG6s3Lhu5Phu5nhu6PEkeG6s2rDteG6s+G7iWXhu4nhurPhu4nhu5llQeG6s+G7ieG7mWzDveG6s8OCw6lz4bqzw4J44bqzasO14bqz4bu1w6hy4bqz4buLw4Hhu7k44bqz4buT4buVw4PEkeG6s3LDsuG7uTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1LDqnHhurNyxJHhuqw44bqz4bu54bun4buV4bqzauG6veG6s+G7ieG7mcO6cuG6s+G7iUHFqXI24bqz4bqp4bq14bqz4buLw6nhu5XhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7k+G7lWVz4bqzxKnhuqDhu4nhurPhu7nhurDhurNy4buTxIJ24buV4bqzcW3hurPhu4l04bqz4bqn4bqz4buJc3LhurPhu7nhu7XEkeG7leG6s+G7ueG7mWtz4bqz4buZw7rhu4nhurPhu7bhu7nEkXLhu5Fz4bu1xKnhurNy4buZZnLhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s3Lhu5PDqeG6rOG6s2poQeG6s+G6pkFmcjnhurPhu7jhu6fhu5XhurNy4buT4buZ4bujNuG6s1Lhu5PEgnbhu5XhurNxbeG6s2fhuqzhurNq4bq94bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7i+G7gXLhu5PhurPhu7fhurbhurPhu5nhu5XDtUHhurPhu4vhu5XDsuG7uTjhurPhu7lpcuG6s+G7ueG6oOG6rOG6s8OCw6nhurPhu7fEkeG6rOG6s3HDs+G6s+G7ieG6osSR4bqzccahcuG7meG6s+G7ueG7mcah4bqz4bu54bun4buV4bqz4bu1Z+G7ueG6s3FBxaly4bqz4buZw7rhu4nhurPhu7nhu5lrczjhurPhu4l04bqz4bu54buZw7Nx4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzcuG7k+G7meG7leG7j3HhurPhu5nEkeG6rOG6s8Sp4bq54bqs4bqzxKnhu7HhurPhu4ll4buJ4bqz4buJc3LhurPhu4nhuqLEkeG6s3HGoXLhu5nhurPhu7nhu7XDs3LhurPhu5nDqXLhu5nhurPhu7nhu7XGoXLhu5nhurPhu6Hhu5llceG6s8O94buZZeG6s+G7ueG7teG7leG6s+G7ueG7meG6ruG7iTjhurPhu5lzw6ly4bqz4bu54buZ4buV4buPcuG6s3Lhu5lmcuG6s+G7iWXhu4nhu5k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNS4buZxILhurPhu7nhu5XDsnLhurPhu7fhu6PhurPhu7jhu7VocuG6s1FE4bqzUOG7lXLhu5nhurPhu4nhu5nhu5XEkeG6s+G7t2424bqzw53hu5nEguG7rXLhu5PhurPDveG7mWXDveG6s8OCw6nhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzcuG7k+G7meG7leG7j3HhurNqxIJ34buJ4bqzw4Lhu5XDsuG7ueG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buJQcWpcuG6s+G7t2Xhu4nhu5nhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqzw73hu5nhurvhu5XhurNww6nhurPhu6FE4bqzcsOqcuG7k+G6s+G7iWhy4bqz4bu54buZ4buVw7Lhu7nhurNqw7XhurPhu4ll4buJ4bqz4buJc3LhurPhu7nhu5nhu5XhurPDgsOpc+G6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurNq4bq54buV4bqz4buZw7rhu4nhurPhu5nDqXLhu5PhurNqaEHhurPhu7nhu5nDsuG6s+G7k+G7leG7r+G7lTjhurNqw4Fy4buT4bqz4buZ4butcuG6s+G7t2Xhu4nhu5nhurPhu7nhu5nEkXHhurPhu6Hhu5nhurtz4bqzw4Lhu6/hu5XhurNx4bqg4buJ4bqz4bu54buVw7NB4bqz4buLxrDhu5XhurPEqcSCeXLhu5PhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPhu7nhu7Vu4bqz4bu5QeG7q+G7leG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDteG6s8Sp4bqgcuG7k+G6s8OC4bul4bqz4buLZ+G7ueG6s+G7ieG6ruG6s2pmQeG6s+G7ueG7tcOzcuG6s+G7ueG7mcOy4bqz4buT4buV4buv4buVOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu2ZeG7ieG7meG6s+G7k8awceG6s+G6q+G6s+G7ieG7mcSC4butcuG7kzjhurNwaHLhurNwxIJ34bu54bqz4bu54bu14bq74buV4bqz4buzQcSR4bqz4bqp4bq14bqz4buLw6nhu5XhurPhu5nDuuG7iTjhurPhu7nhurDhurNj4bqzauG7leG7jUHhurPhu5Phu5Vl4buJ4bqzcuG7k+G7qeG6s+G7oeG7meG7leG6s3DDqeG6s8O94buZ4bqg4bqz4buZQeG6rHLhu5k44bqzasOycuG6s8Oiw6LhurNx4bqg4buJ4bqz4bu54buVw7NB4bqz4buT4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s+G7ueG7meG7lcOy4bu54bqzcGnDveG6s+G7icOAcuG7k+G6s+G7iXNyN+G6s+G7ieG6onLhu5PhurPhu4nFqeG6s8Oi4bqp4bqz4bu34bqu4buJ4bqzceG6uXLhu5nhurNxQcWpcuG6s+G7ueG7h3Lhu5PhurPhu4lzcjfhurNk4bqzw73hu5nEguG7rXLhu5PhurPDveG7mWXDveG6s+G7i8aw4buV4bqzxKnEgnly4buT4bqzceG7qeG7ueG6s2rhuq7EkeG6s+G7ueG7tW7hurPhu5nhu5XDskHhurPhu5nDuuG7iTfhurPhuqvhurPhu5N34buV4bqz4bqo4bqz4bqucuG7k+G6s8O94buZdOG6s8OC4buv4buV4bqz4buJc3LhurPhu7nhu7Vu4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu7nhu5l24buV4bqz4buh4bqq4bqzxKlp4bqs4bqz4bu54buZxqE54bqz4bu04buVw7Ny4buT4bqz4buJ4buZxILhu61y4buT4bqz4bqrOOG6s+G7ueG7lcOycuG6s+G7t+G7o+G6s+G7uOG7tWhy4bqzUUThurNQ4buVcuG7meG6s3Lhu5nhur9y4bqzcuG7meG6ojbhurNK4bqwcuG7k+G6s8OCxqHhurPhu5nDuuG7ieG6s8O94buZ4buX4bqzccOp4bqz4bu54bqw4bqz4buLw7nhurNx4bqg4buJ4bqz4bu54buVw7NB4bqz4buT4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s+G7ieG6osSR4bqz4buJc3LhurNxxqFy4buZOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44bu1c3Lhu5PhurPhu4ll4buJ4bqzauG7leG7jUHhurPhu5Phu5Vl4buJ4bqzcuG7k+G7qeG6s+G7oeG7meG7leG6s3DDqeG6s8O94buZ4bqg4bqz4buZQeG6rHLhu5k44bqz4buL4bq7cuG6s+G7ueG7mWZy4bqz4bu54bun4buV4bqz4bu1Z+G7ueG6s+G7uWZx4bqzauG6v+G7ieG6s8OC4buv4buV4bqzauG7leG7jUHhurPhu7nhu5nhuq7hurPhuqc24bqzw53hu5nhuqDhurPhu5lB4bqscuG7meG6s+G7ieG7meG7m0HhurPhu7ln4bu54bqz4buJ4bq74bqz4bu54bu1ZeG7ieG7meG6s3Lhu5nhu5Xhu49x4bqz4buT4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s+G7i3jhu5XhurPDguG7leG7j+G7ieG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s3Lhu5lmcuG6s+G7iWXhu4nhu5nhurPhu7NBxJFy4bqz4bu54bu1w7py4buT4bqzcuG7mcSC4bqzw4Jp4bqs4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7ueG7mcO14bqz4bqi4bqs4bqz4bu54buZZeG7ieG6s8OC4bun4bqz4bu54bu1ZeG7ieG7meG6s3Lhu5nhu5Xhu49x4bqz4buZc8OpcuG6s+G7uXPDqXLhurNqxanhu5XhurPDguG7r+G7leG6s3Lhu5nDqeG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu5nEkeG6rOG6s3Hhu6nhu7nhurPEkeG7leG6s+G7oeG7mWXhu4k54bqz4buYxJHhuqzhurNy4buZxILhurNq4buV4buNQeG6s+G7ueG7meG6ruG6s2M24bqzSuG6sHLhu5PhurPhu5nhuqzhurPDgsO6cuG7k+G6s+G7s0HEkXLhurPhu5nhu4/hurPhu4nhu5nEkeG6s3Ft4bqzw4LDqeG6s+G7iXNy4bqz4buJZeG7leG6s3Lhu5nEguG6s+G7mcSR4buV4bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G7i+G6uXI44bqz4bu54bun4buV4bqz4bu54buZZ+G6rOG6s+G7tWfhu7nhurPhu7nhu5lnceG6s+G7ueG7meG7l8SROeG6s+G7uOG7lcOycuG6s+G7t+G7o+G6s+G7uOG7tWhy4bqzUUThurNQ4buVcuG7meG6s+G7oeG7meG7g3Lhu5PhurNq4bubcuG7mTbhurNS4buZ4bq0cuG7k+G6s2rhuq7EkeG6s+G7ueG7tW7hurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buh4buXcuG7meG6s+G7ueG7tcO6cuG7k+G6s8OCw6nhurPhu4vhu5XDsuG7ueG6s+G7rXLhurPhu4nhu5nEkeG6s3Ft4bqz4bu3b+G6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurNy4buZaXLhurNqxIJ34buJ4bqz4buLZ+G7ueG6s+G7ieG6ruG6s+G7t+G6tuG6s+G7ueG7lXLhurPhu7nEgnhy4buT4bqzcsOpcznhurPhu4jhu5nhu5dy4buZ4bqzw4LGoeG6s8OCaeG6rOG6s3HDqeG6s+G7i8Op4bqzcEHhu6dy4bqz4buJdOG6s+G7uWZx4bqz4bu54buZw7I44bqz4bu54buZZeG7leG6s2rhu6nhurPhu7Vn4bu54bqzcuG7k+G7meG7lcOzceG6s+G7icOtcuG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurPhu5Phu5XhurThurPhu5PGoXLhurNxw7rhu5XhurNww7ThurNy4buT4buZ4buV4bqzw4LDqeG6s+G7mcOpcuG7meG6s+G6puG6suG6s8OC4buv4buV4bqz4buJZeG7ieG6s+G7iXNy4bqz4buJw4Ny4buT4bqzcuG7mcSC4bqzanXhu5XhurPhu5nDueG7leG6s3Lhu5PEgnfhu4nhurNw4bq54buV4bqz4buJZeG7ieG6s+G7iXNy4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu4nhu5nEkeG6s3Ft4bqz4buJ4bqixJHhurNxxqFy4buZOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjUOG6tsSR4bqz4buJ4buZw7py4bqz4buJc3LhurNqxIJ2cuG7k+G6s+G7oeG7mXThurNq4buV4bqzcuG7mWfhu7nhurNww6nhurPhu4vDqeG7leG6s+G7mcO64buJ4bqz4bu54buZ4bqu4bqzw6Jj4bqzcuG7gXHhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7ieG7mcSC4butcuG7k+G6s+G6peG6sy3hurNx4bqg4buJ4bqz4bu54buVw7NB4bqz4buT4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s3DDqeG6s3Hhu6nhu7nhurPhu7fhurbhurNw4bq2xJHhurPhu4nhu5nDunLhurPEqcODcuG7k+G6s+G7ieG6u3HhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7i8Op4bqzcW3hurPhu4l04bqz4bqn4bqz4buJc3LhurNq4bq94bqzauG7seG6s8OCw6lz4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s2rhurnhu5XhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7tuG7ucSRcuG7kXPhu7XEqTbhurNQQeG7p3LhurPhu5Phu5XhurThurPDguG6tHLhu5PhurPhu7nhu5Vy4buZ4bqz4bu54buZaHLhurPhu5nEguG7r3Lhu5PhurPDguG7jeG6s8O94buZ4buXxJHhurPhu7nhu7XEguG7r+G7ieG6s+G7ieG6osSR4bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G7ueG7mWXhu4nhu5nhurPhu7nhu5nhuq7hu4nhurNww6nhurNq4buV4buNQeG6s+G7oeG7leG7j3LhurNqw7XhurPhu7nhu7V44bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqzcuG7mWZy4bqz4bu5w6nhu5XhurNxxJFy4buT4bqz4bu54buXcuG7meG6s+G7uXPDqXLhurPhu4loQTnhurPigJxQw4Hhu4nhurPhu5lzxJFy4buT4bqzccSRcuG7kzjhurPhu5nhur3huqzhurPhu4nhu5nDunLhurPhu4lzcuG6s2rEgnZy4buT4bqz4buh4buZdOG6s2rhu5XhurNy4buZZ+G7ueKAnTnhurPhu4hmQeG6s3J04buV4bqzcsOp4bqs4bqz4buJ4buZxJHhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7ueG7lcOycuG6s+G7t+G7o+G6s+G7uOG7tWhy4bqzUUThurNQ4buVcuG7meG6s2rhur3hurNy4buZ4bq/cuG6s3Lhu5nhuqLhurPhu4vDqeG6s8OCw6nhurPhu4vDqeG6s+G7icODcuG7k+G6s2rhur3hurPEqcOAcuG7k+G6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurPhu4lmQeG6s3LDqeG6rOG6s2rDteG6s+G7ieG7q+G6s8OCw4PhurPhu4ll4buJ4bqz4buJc3LhurNxxqFy4buZ4bqz4bu54bqwcuG7k+G6s3Lhu5PDqeG6rOG6s+G7ueG7meG7lcOy4bu54bqzcGnDveG6s+G7iWXhu4nhurNx4bqg4buJ4bqz4bu54buVw7NB4bqz4buJxJFz4bqz4buZ4butcuG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4bu34bq24bqzcuG7k+G7meG7leG7j8O94bqz4buJ4bqixJHhurNxxqFy4buZOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bug4buZZeG6s+G7ueG7mcOB4bqzw4Lhu5s44bqz4bu54buVw7Jy4bqz4bu34buj4bqz4bu44bu1aHLhurNRROG6s1Dhu5Vy4buZ4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7ieG7meG7neG6s3DDqeG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurNy4buTQeG6rMOzcuG6s+G7ueG6v+G7iTjhurPhu4nDrXLhurPhu7nhu7XDunLhu5PhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7iWXhu4nhu5nhurPEqeG6ueG6rOG6s+G7iXNy4bqzccOp4bqz4buJdXLhurPhu7nhu5nDteG6s+G7meG7leG7j3LhurNww6nhurNx4bup4bu54bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G7k+G7lcOpQeG6s+G7ueG7teG7l+G6s+G7ucSCeHLhu5PhurPhu7nEgndy4buT4bqzw4LDqeG6s8OC4bun4bqz4buJw4By4buT4bqz4bu3ZXLhu5PhurPhu7nhurlzOeG6s+G7isOp4bqz4buJdOG6s+G7ueG7mcO14bqzcuG7meG6u+G6rOG6s3HDgcSR4bqz4buJw4By4buT4bqz4buJc3LhurPhu6Hhu5nhu5XhurPhu6HDteG6s+G7iWZB4bqz4buJ4buZQeG6rOG7j3LhurNx4bux4buV4bqz4bu5xanhu5XhurPEqXPhurPhu4nhu5nhu5dy4buZ4bqz4buLw6nhurPhu7nEgnhy4buT4bqz4bu5xIJ3cuG7k+G6s+G7tcSRN+G6s+G7mXPhu4fhu4nhurPhu4nhu5nGsHLhu5PhurPhu4vDqeG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDteG6s+G7mXfDveG6s+G7uWXhu4nhurPhu4nDgHLhu5PhurPhu6HDteG6s+G7iWZB4bqz4buJ4buZQeG6rOG7j3LhurPhu7Vn4bu54bqz4buh4buZ4bun4buV4bqz4buZw6nhu5XhurNxw6nhurPhu4nhurvhurNy4buZw6nhurPhu4nDgHLhu5PhurPhu4nEgnbhu5XhurNww6pyOeG6s0p04bqz4buJ4buZ4buXcuG7meG6s3DDqeG6s3DDgeG7ieG6s+G7ueG7mcO14bqz4buZ4buV4buPcuG6s+G7t+G6ruG7ieG6s3Hhurly4buZ4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nGoXLhu5nhurPhuqzDs0HhurPhu4nhu5nEkeG6s3Ft4bqzxKnDqXLhu5nhurPhu4nhu5lz4bqz4buJc3I44bqz4buLxrDhu5XhurPEqcSCeXLhu5PhurPhu4nhu5lz4bqz4buJZeG7ieG6s+G7iXNy4bqz4buh4buZ4bq74bqzcsOqcuG7k+G6s+G7ucSCeHLhu5PhurPhu7nEgndy4buT4bqzw4LDqeG6s+G7t2Vy4buT4bqz4bu54bq5c+G6s2rDteG6s+G7iWXhu4nhurPhu4lzcuG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDteG6s+G7ueG7meG7l+G7ieG7meG6s3Lhu5Phu5nhu5XhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7mXPDqXLhurPhu4nhurty4buZ4bqz4buh4buZ4bq/4buJ4bqzcuG7k+G7meG7leG7j+G7ueG6s8OCw6nhurPhu4nDqXLhu5PhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buL4bub4bqzw73hu5nhuqDhurPhu7nhu5lB4bup4buJ4bqzw4LDqXPhurPhu4ll4buJ4bqz4bqsw7JB4bqz4bu5xanhurPDgmnhu7nhurPhu4nhu5ln4bu54bqz4buLw7Ny4bqzcuG7k3PDqeG7lTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1DDqXHhurPhu7nhu5nDsuG6s3LDqXPhurNqw7XhurPhu4lzcuG6s+G7ueG7meG7l+G7ieG7meG6s+G7ueG7meG7leG6s+G7ieG6suG6s8OCw6nhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7uWnDvTXhurPhu7jhu5XDsnLhurPhu7fhu6PhurPhu7jhu7VocuG6s1FE4bqzUOG7lXLhu5nhurNq4bq94bqz4bu54bu14bq74bqzcHbhu5XhurPhu7Vn4bu54bqz4bu14bul4bqz4bu1w6ly4buT4bqzanThurNww6k24bqz4buY4bq94bqs4bqz4buJw4By4buT4bqz4buJc3LhurPhu4vGsOG7leG6s8SpxIJ5cuG7k+G6s+G7t+G6tuG6s+G7ueG6tuG6s+G7ueG7lXLhurPDgsOp4bqz4oCc4buZ4bq94bqs4bqz4buT4buVw4HDveG6s+G7iXNy4bqz4bu54buZ4bq24buJ4bqz4bu34bq24bqz4buZ4buVw7VB4bqzasSCd+G7ieG6s3Lhu6nhu5XhurPEqUFy4buT4bqz4buLw6nhu5XhurPhu5nDuuG7iTjhurPhu5nEgnhy4buT4bqz4bu54buZ4bqg4bqzcuG7leG7jXHhurPDgkHhu5XhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7uWnDveKAneG6s+G7i+G7gXLhu5PhurPhu7nGoXLhu5nhurPhuqzDs0E44bqz4bu54bu1ZeG7ieG7meG6s3Lhu5nhu5Xhu49xOOG6s+G7t+G6tuG6s+G7uWly4bqz4bu54bqg4bqs4bqz4buJ4bqixJHhurNy4buTxIJ24buV4bqzcW3hurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqz4bu5QeG7jznhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1DDqXHhurPhu7nhu5nDsuG6s3LDqXPhurNqw7XhurPhu4nDgHLhu5PhurPhu4lzcuG6s8OCxIJ34bu54bqz4buzQcSR4bqz4bu54buZduG7leG6s+G7oeG6quG6s+G7oeG7meG6onLhu5PhurPhu5lz4bq7cuG7k+G6s+G7ieG6osSR4bqz4bu5QeG7q+G7leG6s8SpaeG6rOG6s+G7ueG7mcahNeG6s+G7mOG6veG6rOG6s3J04buV4bqz4buJ4buZc+G6s+G7iWXhu4nhurPhu4ts4bqz4buL4buVw7Lhu7nhurPDguG7jeG6s+G7iWdB4bqz4bu54bq5c+G6s3Lhu5NB4bqsw7Ny4bqzcOG6qOG6s+G7ieG6osSR4bqz4buZc+G7tXFzcmvhu7fhurPhu7nhu7XEguG7r+G7ieG6s+G7oeG7meG7leG6s+G7i8O6cuG6s+G7ueG7tW7hurPhu4vEguG7r+G7ieG6s8OCw6lz4bqzxKlp4bqs4bqz4bu54buZxqHhurPDgsOp4bqz4buZ4bq94bqs4bqzcEHhu6dy4bqzcnThu5XhurPhu7nhu5nDs3HhurPhu7Xhu4Fy4buTNuG6s+G7uOG7tXNy4buT4bqzceG7qeG7ueG6s3Lhu5PDqeG6rOG6s+G7mXPhu7Vxc3Jr4bu34bqz4buJw4Ny4buT4bqz4buJdOG6s+G6psSRc+G6s2rhu6ly4buTOOG6s2rhurBy4buT4bqz4buJw6py4buT4bqz4bu54buZ4buDcuG7kzjhurPhu5nhur3huqzhurPhu4vGoXLhu5nhurPhu7lmcTfhurPhu4nhu5nhu53hurPhu4locuG6s+G7s0HEkeG6s2rEgnfhu4nhurPhu7nhu5l24buV4bqz4buh4bqq4bqzxKlp4bqs4bqz4bu54buZxqHhurPhu7dv4bqzanRy4bqzasSCd+G7ieG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzcuG7k8Op4bqs4bqz4bu54buZZXLhu5PhurPDgkHhu5XhurPDgm7hurNy4buZZ+G7ueG6s+G7ieG6osSR4bqzanbhu5XhurNy4buTxIJ24buVOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buY4bq94bqs4bqz4buJw4By4buT4bqz4buJc3LhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7mcOpcuG7meG6s+G7ueG7tcahcuG7meG6s+G6pmXhu4nhurNwacO94bqz4buJZeG7leG6s+G7ueG7p+G7leG6s+G7ieG6osSR4bqzccahcuG7mTjhurPhu5nhur3huqzhurPhu4nDgHLhu5PhurPhu4lzcuG6s+G7mcO54buV4bqzw4LDqeG6s+G7ueG7teG6u+G6s3B24buV4bqzceG7seG7leG6s3Lhu5PDqeG6rDbhurPhu4hzcuG6s3DDqeG6s8SR4buVOOG6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7t8SRc+G6s+G7iXNy4bqzcOG6ueG7leG6s3jhurNqZuG6rDjhurPhu7nhu5XDssO94bqz4bu54buZa3PhurPhu4lzcuG6s3FBxaly4bqzcMOpceG6s+G7k8ah4bqzasO14bqzceG7seG7leG6s3Lhu5PDqeG6rOG6s2rhu41B4bqz4buJ4bq7ceG6s+G7ueG7mWfhuqzhurPhu4lB4bup4buJ4bqz4bu3xaly4buT4bqz4buJdOG6s+G6qOG6s3Lhu5Phu5nhu6PEkTjhurPhu4l04bqz4bu54buZw7XhurPhu7fFqXLhu5PhurNx4bup4bu54bqz4buJQeG7qeG7ieG6s2p24buV4bqz4buJdOG6s3HhuqDhu4nhurPhu7nhu5XDs0E54bqz4bu44buZa3PhurPhu7nhu5XDsnLhurPhu7fhu6PhurPhu7jhu7VocuG6s1FE4bqzUOG7lXLhu5nhurPhu4l04bqz4bqn4bqz4buT4buVxJHhu5XhurNqc+G6uXLhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7iUHhu6nhu4nhurNqduG7leG6s+G7iXNy4bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G7t2/hurNqdHLhurNy4buZaXLhurPhuqfhurNy4buTQeG6rOG6s+G7ieG7reG6s8O94buZ4bq74buV4bqz4bqmZeG7ieG6s3Lhu5lpcuG6s+G7iWXhu5XhurPhu7nhu6fhu5XhurPhu4nhuqLEkeG6s3HGoXLhu5k54bqzSnThurNww6nhurPhu7nhu5l24buV4bqz4buh4bqq4bqzxKlp4bqs4bqz4bu54buZxqE34bqzcGhy4bqz4bu54buZ4bqu4bqz4buZxJHhu5XhurNww6nhurPhu6Hhu5nhu5XhurNq4buV4bqzcMOpcTjhurPhu6HDsuG7ueG6s+G7meG7p3LhurPDgsOp4bqzcGhy4bqz4bu54buZ4bqu4bqz4buLxJHhurNww6nhurPhu6Hhu5nhu5XhurPhu4lzcuG6s+G7iWXhu5XhurPhu7V24buV4bqz4buh4buZw7nhu5XhurPhu5Phu5XEkeG6s2rGoXLhu5nhurPhu7nhurbhurNwacO9OeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjSuG7leG7jUHhurPhu4lBxanhu5XhurPhu4nDgHLhu5PhurPhu4nDg3Lhu5PhurNww6nhurNq4buV4buNQeG6s2poQeG6s+G7ueG7lcOzcuG6s3HDqeG6s+G7i2fhu7nhurPhu4nhuq7hurPhu4nhu5nEkeG6s3Ft4bqzcsOpc+G6s+G7icODcuG7k+G6s+G7s0HEkXLhurPhu7lmceG6s2rhu4fhu7nhurPhu7XEkeG6s+G7iWZB4bqz4buZw7nhu5XhurPDgsOp4bqz4buJZnLhurNy4buZ4bq/4buJ4bqz4bu1Z+G7ueG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4bu54bu1xILhu6/hu4nhurNx4bux4buV4bqz4buLxILhu6/hu4nhurNqxIJ2cuG7k+G6s3DhurbEkeG6s+G7ieG7mcO6cuG6s+G7t+G6tuG6s3Lhu5Phu5nhu5Xhu4/DveG6s8OCw6nhurNx4bun4buV4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7icOAcuG7k+G6s+G7iXNy4bqzanThurNww6nhurPhu7nDqeG7leG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5k54bqz4bu44buVw7Jy4bqz4bu34buj4bqz4bu44bu1aHLhurNRROG6s1Dhu5Vy4buZ4bqzauG6veG6s+G7ueG7teG6u+G6s3B24buVNuG6s0rhurBy4buT4bqz4buJ4buZw7py4bqzcOG6qOG6s8Spc+G6s3LDqeG6rDnhurMhxqHhurNyw7JB4bqzcUHFqXLhurNqw7XhurNw4bq54buV4bqz4buTxqHhurPhu4nhu5lz4bqz4buJc3LhurPhu4ll4buV4bqz4bu54buZxqHhurNqdOG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurNww6nhurNyw7Ny4bqzasO14bqzcOG6ueG7leG6s+G7ieG7mXPhurPhu4lzcuG6s3Lhu41y4bqz4buT4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s+G7ieG7mWfhu7nhurNwxIJ3cuG7k+G6s+G7icSRczjhurNqw7XhurNw4bq54buV4bqz4bu54bu14buV4bqz4bu54buZ4bqu4buJ4bqzccOp4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s8SR4buV4bqz4buJdOG6s+G7ueG7mcO14bqz4buJxILhu6/DveG6s2rhu5XhurNqxIJ34buJOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44buVw7Jy4bqz4bu34buj4bqz4bu44bu1aHLhurNRROG6s1Dhu5Vy4buZ4bqzauG6veG6s3J04buV4bqzw4LDqeG6s+G7i8Op4bqzcMOpceG6s2rEgnfhu4k24bqz4buKw6nhurNq4bq94bqzauG6ueG7ueG6s2rEgnfhu4nhurPhu5nDuuG7ieG6s8OC4bub4bqz4bu54buVw7Jy4bqz4bu34buj4bqz4buS4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s+G7ieG6osSR4bqzSuG6ueG7leG6s+G7mcO64buJ4bqz4bu24bu5xJFy4buRc+G7tcSpOOG6s+G6p+G6s+G7iXNy4bqz4bu54bu1xJHhu5XhurPhu4vDqeG6s+G7icODcuG7k+G6s3BocuG6s3DEgnfhu7nhurPDgsOpc+G6s+G7mcO64buJ4bqzeOG6s2pm4bqsOeG6s+G7mOG6veG6rOG6s+G6rMOzQeG6s+G7ueG7mcSC4butcuG7k+G6s+G7iXNy4bqz4buL4buBcuG7k+G6s+G7ucahcuG7meG6s+G6rMOzQeG6s8OC4bun4bqz4buLduG6s+G7i8OycjfhurPhu4nhu5lz4bqz4buJc3LhurPhu7fhurbhurPhu5Phu5Vlc+G6s8Sp4bqg4buJ4bqz4bqsw7NB4bqz4bu54buZxILhu61y4buT4bqz4bu54bu1w6ly4bqzamjhuqzhurPhu7nhu5XDsnLhu5PhurPhu4nEgnbhu5U44bqz4buT4buVw7rhu7nhurNyxILhu6/hu4nhurNx4bq/4bu5OOG6s3B1cuG7k+G6s+G7oeG7lcOzcuG6s3Lhu5nDrHLhurPDgsOp4bqz4bu34bq24bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s3Hhu5Vy4buZOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buY4bunceG6s3LEkeG6rOG6s+G7i+G6uXLhurPhu4l04bqz4bu54buZw7XhurPhu4nDgHLhu5PhurPhu4lzcuG6s3Lhu5PGsOG7leG6s+G7mcO64buJOOG6s+G7ocO14bqz4buJ4buZc+G6s+G7iXNy4bqzcuG7k+G7mWvhurNx4bup4bu54bqz4buJZkHhurPhu4nhu5lB4bqs4buPcuG6s+G7mXPDqXLhurPhu7lzw6ly4bqzxKlz4bqz4buL4bq5cuG6s+G7ucSCeHLhu5PhurPhu7nEgndy4buTOOG6s+G7mcSR4bqs4bqz4bu54bu1Z3LhurPEkXLhurPhu4lzcuG6s3jhurPhu7lB4bur4buV4bqzxKlp4bqs4bqz4bu54buZxqE54bqzUsOyQeG6s+G7iXVy4bqz4buLw6py4bqz4buh4buZc8OqcuG6s+G7k+G7leG6tMSR4bqz4buJdOG6s8OCw6nhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqzLeG6s3Lhu5PhuqDhuqzhurPhu4vhu5Xhu49y4bqz4buLeOG7leG6s8OC4bun4bqzw4LDqXLhurNw4bqo4bqzxKlz4bqz4buh4buZZeG7ieG6s3Lhu5nEkUE44bqz4buZ4bq94bqs4bqzcuG7meG7r+G6s3Dhurnhu5XhurPhu4vDqeG7leG6s+G7mcO64buJ4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhu5XDsnLhurPhu7fhu6PhurPhu7jhu7VocuG6s1FE4bqzUOG7lXLhu5k24bqz4oCcUMOB4buJ4bqz4buZc8SRcuG7k+G6s3HEkXLhu5M44bqz4buZ4bq94bqs4bqz4buJ4buZw7py4bqz4buJc3LhurNqxIJ2cuG7k+G6s+G7oeG7mXThurNq4buV4bqzcuG7mWfhu7nigJ054bqzSmXDveG6s2Vy4bqz4bu3b+G6s+G7iXThurNy4buTxJHhuqzhurPhu6Hhu5nhu5XhurNww4Hhu4nhurPhu4vhurly4bqz4buJ4buZw7py4bqz4buJZeG7ieG7meG6s3LDqXNh4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhu7lr4bqm4bu5LcSRcOG7leG7k3I24bqz4bu14buV4buT4buZ4bu5N+G6t+G6o+G6oeG7t+G7ueG7tXNy4buT4bqjUuG7k0HhuqzDtHLhurPhu5jEgnZy4buT4bqhL+G7t+G7ueG7tXNy4buT4bqj4bqhL8O94bqj


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]