(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona (nCoV) gây ra, tuổi trẻ các địa phương phối hợp cùng với các hiệu thuốc, đơn vị phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bucMFVTPznhu7DDqcOpw5NSZOG6uDHhurk5LFLhu6Lhu6/hu67DoTBTO+G6tcOhIFM7IWRTP+G7geG7sFPhurnhurvDojFT4bq5ZShT4bq4MOG7sMOhMFPhu6/huqHhu7BTPzDhurvDoSBT4bq54buw4buJUz8w4bq3w6EgUzo0PzBTw6Fww6DDjeG7nC8wVeG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ryzhu7A6UuG7onDDqsOhIFPDreG6rTFTP+G7rD9TOWc/Uznhu4PhuqvDoSBTPzDhu4U/U8OhWcOhIFPhurkwZz9TMDF9w6FTP+G7rD9TJjF9w6FTZDDhu6xkU2Qw4bqjw6Eg4buYUz8w4bq3w6EgUzo0PzBTJn3DoTBTOsOgU8OtMVNl4bq94bq5U3DDoGXDoMOh4buwU8agw6Fww6DDjeG7mlMgQOG7iVNl4buw4buYU+G6ueG6u8OiMVPhurllKFM/4busP1M7NOG7sFNkMOG7g+G6p8OhIFNkMOG6tzFTMOG6q2RTP8Oqw6EgU8Ot4bqtMVM/4busP1MwMX3hurtT4bq5MOG6u+G6tz/hu5hTO+G6p8OhU8OtNFNkMOG7rOG6uVM4MCXhurtT4bq5ZeG7sMOhIFNhMV3DoVNkMDJTPzDDoFPDoSDhu4PhuqkxUzpAw6Hhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu6Lhu6JTw4EwacOhIFPDoSDhu67hu4lTxJHhurvhu7Dhu5hT4bq4MOG7rsOhMFM7w6Dhu67DoVPhurhEU+G6uDDhu7DDoTBT4buv4bqh4buwUztYU2Qw4bq3MVMw4bqrZFPDreG6rTFTP+G7rD9TO+G6p8OhU8OtNOG7mFPDoTDhu65T4bq5MOG6u+G6tz9T4bq5ZTzDoVM7NOG7sFMm4buuw6FTZDDhu6zhurlTODAl4bq7UzDhu67DoSBTw6EgMDPDoVM4MCXhurtT4bq5ZeG7sMOhIFNhMV3DoVNkMDJTPzDDoFPDoSDhu4PhuqkxUzpAw6Hhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu5wxYSBTw6llP8OTUi8vPzrDoeG7lCbhu7DDoOG6uTDhu7DDoTAww6Dhu7Dhu5TDrcOhLzosw6k44bq5w6BkL8OhLMOsw6kvw5pUVOG7pi/hu6Thu6g6w5lVxajDmuG7plRU4bq54bumxajDmcOa4buqVMOaOVXhu5Q3ZCBSUy/hu6Lhu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Juw6EwU3Lhu65hU3Izw6EwU3ExfcOhUy1TxJHhurvhu4l7w6FT4buhMlPhurkw4buDU+G6uDDhu67DoTBTO8Og4buuw6FTPzDDoFMmMT7hurnhu5BT4oCcw4EwacOhIFPDoSDhu67hu4lTxJHhurvhu7BTP+G7rMOhUybhurVT4bq4MOG7rsOhMFM7w6Dhu67DoVM/w6rDoSBTMOG7rsOhIFPhurllWWFTO8Og4buuw6FTw60xPMOhU+G6uTDhu7DDoTBTw6ExPMOhUzs+w6FTP+G7rD9TODDhurtTPzDhuqvhu5hTODDhurtTOkDDoVM/4buDU2Qw4bus4bq5UzgwJeG6u1Phurll4buww6EgU2ExXcOhU2QwMlM/MMOgU8OhIOG7g+G6qTFTOkDDoeG7lFNy4bqzw6EgU+G6uTDhuqkxU2Qw4bus4bq5U+G6ueG6qVNl4bqnMeG7mFM/MDHhu7BTw6koU8OhIOG6u+G6s8OhU+G6uTHDoVM/MDLDoTBT4bq5MOG7hT/hu5hTODDhurvhu4k+w6FTP+G7rMOgU8OhIOG7g+G6qTFTOkDDoVMwVsOhUz8wPlM7PsOhUz8w4bqlUzvhurHDoSBTw6Eg4buD4bqpMeG7mFM/4busPzBTZDDhuqPDoSDhu5hTPzDhurfDoSBTw63hu65TZDDhu6zhurlTMDF9w6FTP+G7rD9TJjFb4bq7UzAxfcOhUz/hu4Hhu7BTJn3DoTDigJ3hu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu5wxYSBTw6llP8OTUi8vPzrDoeG7lCbhu7DDoOG6uTDhu7DDoTAww6Dhu7Dhu5TDrcOhLzosw6k44bq5w6BkL8OhLMOsw6kvw5pUVOG7pi/hu6Thu6g6w5lVxajDmuG7plRU4bq54bumxajDmcOa4buqVMOaOcOa4buUN2QgUlMv4bui4bucLGHhu6Jyw6Dhu67DoVPDrTE8w6FT4bq5MOG7sMOhMFPDoTE8w6FT4bq4RFPhurgw4buww6EwU+G7r+G6oeG7sFNkMOG7rOG6uVM4MCXhurtT4bq5ZeG7sMOhIFNhMV3DoVNkMDJTPzDDoFPDoSDhu4PhuqkxUzpAw6Hhu5Thu5wvLGHhu6Lhu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu6E8w6FTP1bDoTBTO+G6oeG7mFPhurgw4buuw6EwUzvDoOG7rsOhUztYU+G7i0Dhu4lTOmfDoSBTOzFbYVPhurll4bq74buJPMOhU+G6uWXhurvhu4l7w6FTP+G6t1M7NMOhMFPhurlWMVM/w6LDoSBT4bq5ZeG6v1PDqWJTcOG6scOhIFPhu7DDoVPhurhEU+G6uDDhu7DDoTBT4buv4bqh4buwU8agw6nhurdTVeG7mFM74buD4bqpw6EgU+G6uGU9w6FTRDDhur3hu5hTZDDhu4PhuqnDoSBTcjF9w6FT4buhMTzDoeG7muG7mFM/4buHw6EgUznhu65TOzFbYVNkMOG7rOG6uVM4MCXhurtT4bq5ZeG7sMOhIFNhMV3DoVNkMDJTPzDDoFPDoSDhu4PhuqkxUzpAw6Hhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu5wxYSBTw6llP8OTUi8vPzrDoeG7lCbhu7DDoOG6uTDhu7DDoTAww6Dhu7Dhu5TDrcOhLzosw6k44bq5w6BkL8OhLMOsw6kvw5pUVOG7pi/hu6Thu6g6w5lVxajDmuG7plRU4bq54bumxajDmcOa4buqVMOaOcOZ4buUN2QgUlMv4bui4bucLGHhu6LDgTAxe+G6u1MmVsOhU+G6uWUoU+G6uWdT4bq54buw4buJUzssw6BTODAl4bq7U+G6uWXhu7DDoSBTPzDDoFPDoSDhu4PhuqkxUz/hu7DDoFPhurnhurvDojHhu5Thu5wvLGHhu6Lhu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6JyQOG7iVM54buuU2HhurXhurlT4bq5ZcOgw6EgU8OhMDF74bq7UyYxfcOhU2Qw4busZFPhurnhurvhu4k8w6FT4bq5ZeG6u+G7iXvDoVMwMX3hurtTxJHhurtXUz/hu4Hhu7BT4bq4MOG7rsOhMFM7w6Dhu67DoVPhurhE4buYU+G6uTBbUzAxfcOhU+G6uTPDoTBT4bq5MD3DoVPDreG7rlPhurll4busPzBTw6EwMX1hUz/DqsOhIFPhu4tYUzDhurUxU2Qw4bqjw6Eg4buYUz8w4bq3w6EgUzo0PzBTJn3DoTBTw61ww6DDjeG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7ouG7ouG7olPhu6/hurvhu4l9w6FTO8Og4buuw6FT4bq4MMOjU+G7iuG6u0DDoVM7WFPhurkw4buuw6EwUzkkZFPhu6ZTO+G6tTFT4bq5MOG7sMOhMFPDoTE8w6FT4bq5M8OhMFPDoSDhurvhu4l9w6FT4bq5w6JTPzDhu4U/U+G6ueG6u+G7iTzDoVPhurll4bq74buJe8OhU8Ot4buuU2Qw4bus4bq5UzgwJeG6u1Phurll4buww6EgU2ExXcOhU2QwMlM/MMOgU8OhIOG7g+G6qTFTOkDDoeG7lFPhurgwLMOgUzvhuqHhu5hTP+G7rD9TO+G6tTFT4bq5MOG7sMOhMFPDoTE8w6FT4bq5M8OhMFPDoSDhurvhu4l9w6FTO1hTZDDhu6zhurlT4bq5ZTzDoVPDmeG7lFRUVFM/MDE+P1M4MCXhurtT4bq5ZeG7sMOhIFNhMV3DoVNkMDJTOsOgU+G7rzF94bq7U+G6uTDhurvhurc/U+G6uGUyU+G7rzF7w6FTMOG6pVPhurll4bqr4buUU3LhurPDoSBT4bq5MOG6qTHhu5hTZDDhu6zhurlTID3DoVPDmuG7lOG7plRUU+G6ueG6qVNl4bqnMVPhurnhurvhu4k8w6FT4bq5ZeG6u+G7iXvDoVM/MMOgU8OhIOG7g+G6qTFTOkDDoVPDrXtTZDDhuqPDoSBTPzDhurfDoSBTOjQ/MFMmfcOhMOG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7ouG7nDFhIFPDqWU/w5NSLy8/OsOh4buUJuG7sMOg4bq5MOG7sMOhMDDDoOG7sOG7lMOtw6EvOizDqTjhurnDoGQvw6Esw6zDqS/DmlRU4bumL+G7pOG7qDrDmVXFqMOa4bumVFThurnhu6bFqMOZw5rhu6pUw5o54buk4buUN2QgUlMv4bui4bucLGHhu6Lhu7cwJeG6u1Phurll4buww6EgUzvhu4Phuqs/U2Qw4bus4bq5U2ExXcOhU2QwMlM7PsOhUz9XU8OhMGnDoSBTJn3DoTBTw6EwQMOhUzvhu7DDoSBTOzF74bq7U+G6uWU0U+G6uVYxUyZ9w6EwU8OtMX3DoeG7lOG7nC8sYeG7ouG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7onAwNFPDgSDhurvhu4ldw6FT4buhMj8wU0Qw4buD4bqnw6EgUy1T4buhMlPhurkw4buDUzDhurvhu4l9w6FTO8Og4buuw6FT4bq4MMOjU+G7iuG6u0DDoeG7mFM/MMOgUyYxPuG6uVPigJzhu6/DoFbhurlTO+G6tcOhIFM/4buB4buwUzvhurUxU+G6ueG6u+G7iTzDoVPhurll4bq74buJe8OhUyAx4bq9ZFPDoSDhu4PhuqkxUzpAw6FTMDFb4bq7Uzvhur3DoSBTw6lnU8OhIOG6u+G7iVMwMVthUz/hu4Hhu7BTOjQ/MFMmfcOhMFPDoXDDoMON4buYU+G6uTDhurHDoSBT4bq5McOhUz8wMsOhMFPhu4vhu6w/4buYUzvhur3DoSBTOjFdw6FTJjE+w6FTOjQ/MFMmfcOhMFPhurllPMOhU+G6ucOg4buuw6FTxJHhurvhurc/Uybhu7LDoSBTw6EwacOhIFPDoSDhurvhurPDoVPhurkxw6FTPzAyw6EwU+G6uTDhurfDoSDhu5hTIDHhur1kU8OhIOG7g+G6qTFTOkDDoVPDoTAkw6FTJjE+4bq5U8OhIOG6u+G6s8OhU+G6uTHDoVPhurkwI+G6uVPhurkwMX3hurnhu5hTw6nhu7AxU8OpZ1PhurkwJOG6ueKAneG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7ouG7ouG7olPhurgw4buuw6EwUzvDoOG7rsOhU+G6uERTw4k9YVPDieG6p8OhU8OhMGnDoSBTw6Eg4buu4buJU8SR4bq74buwUz/hu4fDoSBTO1hT4bq5w6JTPzDhu4U/Uz/hu6w/UzvhurUxU+G6ueG6u+G7iTzDoVPhurll4bq74buJe8OhU8Ot4buuU2Qw4bus4bq5UzgwJeG6u1Phurll4buww6EgU2ExXcOhU2QwMlM/MMOgU8OhIOG7g+G6qTFTOkDDoVPhurllPMOhUzs04buwUybhu67DoeG7lFPhu6/hu67DoSBT4bq5ZVlhUzvDoOG7rsOhU8OtMTzDoVPhurkw4buww6EwU8OhMTzDoVM7WFM7PsOhUz8w4bqrU3DhurXhurlTO8SDU8Ot4buuUzgw4bq7UzpAw6FTP+G7g1PhurkwZz9TMDF9w6FTZDDhu6zhurlTODAl4bq7U+G6uWXhu7DDoSDhu5hT4bq54bqpU2Xhuqcx4buYU+G7i+G7rlMm4bqxw6EgUzoxfeG6uVM4MOG6uyXDoVM/MMOgU8OhIOG7g+G6qTFTOkDDoeG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7ouG7nDFhIFPDqWU/w5NSLy8/OsOh4buUJuG7sMOg4bq5MOG7sMOhMDDDoOG7sOG7lMOtw6EvOizDqTjhurnDoGQvw6Esw6zDqS/DmlRU4bumL+G7pOG7qDrDmVXFqMOa4bumVFThurnhu6bFqMOZw5rhu6pUw5o54bum4buUN2QgUlMv4bui4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4bui4bui4buiU+G7r+G6u+G7iX3DoVM7w6Dhu67DoVPhu6/hu65T4bq4ZeG6u8OhIFM7WFNkMOG7rOG6uVM74bq1w6EgU2Qww6DDoSBT4bq5ZeG7rsOgU+KAnOG6uOG6u8OiMVPhurllKFPhu6/hu65T4bq4ZeG6u8OhIFM/MOG6u8OhIFPhurnhu7Dhu4lTZDDhuqPDoSBTPzDhurfDoSDhu5hTOjQ/MFPDrTE8YVM74buD4bqpw6EgUzDhurFTMCNkUz8jZFM6w6BTw60xU2Xhur3hurlTcMOgZcOgw6Hhu7BTIEDhu4lTZeG7sOKAnVPDreG7rlM4POG6u1Mgw6MxU8OaVFM7w6Dhu67DoVPhu4tY4buYU+G6uTA0U+G6uWUjw6Hhu5hTP+G7rD9TPzAxUzvDoOG7rsOhU+G6uWVnP1Phurkw4bq74bq1P1PhurnDolM/MOG7hT9TZDDhu6zhurlTODAl4bq7U+G6uWXhu7DDoSDhu5hTw6Hhu4Phuq0/U2Vo4buwU+G6ueG7sOG7ieG7mFPhu4vhu65TJuG6scOhIFM6MX3hurlTODDhurslw6FTPzDDoFMmfcOhMFPDoTBAw6FTw63hu65Tw6Eg4buD4bqpMVPDoTDhu65TJn3DoTBTw6EwQMOhU+G6uVYxU+G7oX3DoTBTw60xfcOhU3Lhu7BTODDDoOG7sFPhu6/hu65T4bq4ZeG6u8OhIOG7mFM4MOG6u1PDrWc/U+G7iyxTJuG6u8Sp4bq54buYUz8w4bqr4buYUzgw4bq7UzpAw6FTP+G7g+KApuG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1JkbuG6u+G6uTDDoGVS4buiw43hu5Ru4bucL2Thu6I=

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]