17:28 14/07/2023 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhìn vào mong muốn rời đi bất thành của Harry Kane, thì có thể khẳng định, hợp đồng 6 năm mà anh ký kết với Tottenham là sai lầm, khiến bản thân “bị giam cầm”. Ngôi sao người Anh cần phải mạnh mẽ cho cuộc chiến giành tự do và cả việc hoạch định tương lai phía trước.
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4Zd4bugw6BdLUrDneG7qsav4bu04bqq4buC4buc4bug4bu0XeG7oH1C4buG4bq64bq4W1194bu24bu0xq/hurpsSn194bqh4buCw7VK4bu04bug4bqq4buCw7Xhu6gl4bu0xq/hu4Lhu5zhu6hW4buCw51M4buCw51M4buC4bucIj/hu5zhu4Lhu5zhu6jhu6pV4bu04buCxq/hu6pM4bu04buo4buCXTfhu4Lhu6Lhu7bhurgvW1194bu24bu0xq/hurrhurgv4buoRuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj5s4bugSuG7ouG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4Zd4bugw6BdLUrDneG7qsav4bu04bqq4buC4buc4bug4bu0XeG7oH1C4buG4bq64bq4W1194bu24bu0xq/hurrhu5Phu6jhu6zhu7Thu4JhTOG7tuG7guG7suG7tuG7tMav4buC4buyIirhu7Thu4J9IeG7quG7guG7nuG7quG7guG7muG7kl3hu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7guG7nDJK4buCbEp9feG6oeG7gsO1SuG7tOG7oEPhu4Jd4buo4bus4buC4buc4bu44buCXeG7qOG7pOG7glnhu6jDleG7tMav4buC4bue4buu4bu04buoQ+G7guG7qCg+4buC4bueJuG7tMav4buCw4zhu4Lhu7TDk+G7suG7guG7skzhu4JK4bu04buo4buCWeG6o+G7gllVXeG7gmEu4buq4buC4bur4bu2XV3hu6Dhu7Thu6hK4buy4buCw51M4buCW0rhu6rhu4LDneG7mOG7skPhu4JZ4buo4buqVeG7tOG7guG7mk7hu7Thu4Jd4buo4buQ4bu04buC4oCc4bua4buu4buCxq/hu6pK4buy4buC4buc4buY4buy4oCdROG7guG7k8avJeG7quG7gltK4bu24buC4bu0xq80IeG7quG7guG6t+G7tOG7qOG7guG7nOG7mOG7tOG7gj7hu6hO4buq4buC4buyTeG7tOG7qOG7guG7slPhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5wiP+G7nOG7guG7nOG7qOG7qlXhu7Thu4LGr+G7qkzhu7Thu6jhu4JdN+G7guG7ouG7tuG7gmFM4buC4bucTuG7gmHhu6rDmeG7nOG7guG7qOG7tk3hu5zhu6jhu4Lhu57hu67hu7Thu6jhu4JdNCzhu7TGr+G7gsOdSuG7quG7gj7hu6jhu7BK4buCXX00LuG7nEThu4LhurgvW1194bu24bu0xq/hurrhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6uOG7oOG7suG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6Jd4buoIuG7suG7muG7guG7quG6v+G7oOG7tF3hu6B94buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hsOh4buq4buiXeG7qOG6quG7gkbhu4Thu4Thu4Q+w6BC4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bqq4buCw43DjEg+w6BC4buG4buCW33hu5zhurThu4YvL+G7qmFE4buaSuG7tl3hu6hK4bu04buo4buo4bu2SkRh4bu0L+G7tOG7oMOhWy9HSEfhu4gvRuG7iEbhu6LDjUbhu4pH4buKRkld4buKw4zDjEfDnUYteknDjUZG4buIxKhGRkjDjcONSOG7ii1J4buIxKjhu5zDjURYPsav4buG4buCSsOdXeG6tOG7hmxKfX3huqHhu4LDtUrhu7Thu6Dhuqrhu4LDteG7qCXhu7TGr+G7guG7nOG7qFbhu4LDnUzhu4LDnUzhu4Lhu5wiP+G7nOG7guG7nOG7qOG7qlXhu7Thu4LGr+G7qkzhu7Thu6jhu4JdN+G7guG7ouG7tuG7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7hkbhu4Thu4Thu4Thu4bhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3hurThu4bDjcOMSOG7huG7gi/hurrhurgv4bug4buy4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq/Sj5d4buq4bu24bu04buG4bq6bEp9feG6oeG7gsO1SuG7tOG7oOG7guG7nOG7uOG7glvDlOG7tOG7gltM4bu0xq/hu4Lhu5zhu6jhu6rhu7Thu6jhu4I+4buoMeG7nOG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gl3hu6g44buCXeG7qEvhu5zhu6jhu4Lhu7Iu4buqROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq4W1194bu24bu0xq/hurrhu5Eq4buq4buCeyJK4bu04buC4buow5nhu4Lhu6vhu7bDoOG7quG7nOG6uC9bXX3hu7bhu7TGr+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6w7Xhu6pV4bu04buCXU3hu7ZD4buCxq/hu6jhu6rhu4Lhu5pM4bu04buCYUzhu4Jd4buo4buqVV3hu4LDneG7lD7hu4Lhu7Thu6g04bu0xq/hu4JZ4bqv4buCw50x4bucROG7guG7k+G7qOG7rOG7tOG7gmFM4buCXeG7qDQp4bu0xq/hu4Jd4buoNeG7nOG7guG7nEvhu6rhu4Lhu5xL4buc4buo4buCw7VK4bu04bug4buC4buc4buoLOG7quG7guG7muG7uOG7tMavQ+G7guG7tMavNCHhu6rhu4JdSuG7guG7sjQh4bu0xq/hu4JdNCjhu7TGr+G7gn1K4buCWzfhu4JhV+G7guG7nk3hu6rhu4Lhu5wySuG7guG7nOG7qOG7kOG7tOG7glsgXeG7gkjhu4Thu4JdIjrhu6pE4buCZeG6oeG7gmHhu5ThuqFD4buCXUzhu6rhu4Lhu7TDk+G7tMav4buC4bucMkrhu4LDtUrhu7Thu6Dhu4LDnU3hu6rhu4Lhu5rhu67hu4Lhu57hu7Dhu7Thu6jhu4JZw6jhu7Lhu4JhLuG7quG7guG7okrhu7Thu6jhu4LDoDThu7TGr+G7guG7nuG7mOG6oeG7guG7nOG7qOG7kOG7suG7guG7muG7qlXhu7Lhu4LigJxhV+G7guG7nk3hu6rhu4Lhu7Thu6g04bu0xq/hu4JZ4buoJeG7tMav4buC4buiSuG7tOG7qOG7guG7qOG7qsOZIuKAneG7guG7qOG7tuG7juG7nOG7guG7nE7hu7Lhu4Jd4buoJeG7tMav4buC4buoLOG7tOG7gl3hu6jhu6zhu4LDnUzhu4LigJxhV+G7guG7nk3hu6rhu4Lhu6Iw4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7nOG7uOG7guG7okrhu7Thu6jhu4Lhu6jhu6rDmSLigJ1E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurjhu6rhu7LGr+G7guG7nMOdSltb4bq04buG4buq4bq/4bug4bu0XeG7oH3hu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGw6Hhu6rhu6Jd4buo4bqq4buCRuG7hOG7hOG7hD7DoELhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3huqrhu4LDjcOMSD7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4buqYUThu5pK4bu2XeG7qErhu7Thu6jhu6jhu7ZKRGHhu7Qv4bu04bugw6FbL0dIR+G7iC9G4buIRuG7osONRuG7ikfhu4rDjcSoXeG7iOG7iEnhu4jDnUbhu4QteknDjUZG4buIxKhGRklISeG7iEgtR8ONw41I4buIRFg+xq/hu4bhu4JKw51d4bq04buGbEp9feG6oeG7gsO1SuG7tOG7oOG6quG7gsO14buoJeG7tMav4buC4buc4buoVuG7gsOdTOG7gsOdTOG7guG7nCI/4buc4buC4buc4buo4buqVeG7tOG7gsav4buqTOG7tOG7qOG7gl034buC4bui4bu24buG4buCw6Hhu6rhu6Jd4buo4bq04buGRuG7hOG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hsONw4xI4buG4buCL+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6usO1SuG7tOG7oOG7gmFM4buC4bur4bu2XV3hu6Dhu7Thu6hK4buy4buCw51M4buC4buyKuG7quG7gnsiSuG7tOG7guG7qMOZ4buC4bur4bu2w6Dhu6rhu5xE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrDtUrhu7Thu6Dhu4LDnUzhu4Lhu5zhu5gi4buCXeG7qDLhu4LGr+G7qOG7quG7guG7tOG7qOG7qsOaIuG7guG7mkzhu7Thu4Jd4buow5Lhu7TGr+G7guG7tOG7qOG7kl3hu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu7I/XeG7guG7nOG7kCLhu4LDnU3hu5zhu4Lhu5o/4buC4bunfeG7oOG7suG7quG7oH3hu4LDtOG7oErGryLhu6BE4buCw7VK4bu04bug4buCw51M4buC4buc4buYIuG7gl3hu6gy4buC4bue4buYIuG7gl3hu6pU4bu04buCxq/hu6jhu6rhu4Lhu540KOG7nOG7gkbhu4Thu4Thu4Ir4buC4buaTOG7tOG7gl3hu6jDkuG7tMav4buC4bucTuG7gl19VOG7tOG7glvhu5Dhu7Thu4Lhu7Thu6hM4buCYUzhu4Jb4buQ4bu04buCWeG7qEvhu5zhu6jhu4Ip4buC4buD4bunw7RD4buCXeG7qOG7lOG7suG7guG7nOG7qOG7sOG7glsq4buC4buaTOG7tOG7glvhu5Dhu7Thu4JZ4buoS+G7nOG7qOG7guG7nEDhu7Thu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Lhu6gs4bu04buCW+G7kOG7tOG7guG7tOG7qExE4buCw7VK4bu04bug4buCw51M4buC4buc4buYIuG7gl3hu6gy4buCxq/hu6jhu6rhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Lhu5pM4bu04buCXeG7qMOS4bu0xq/hu4Lhu7Thu6jhu5Jd4buC4bunfeG7oOG7suG7quG7oH3hu4LDtOG7oErGryLhu6Dhu4JdfeG7tuG7tMav4buC4buyP13hu4Lhu7TDk+G7suG7guG7ojQs4bu0xq/hu4LDneG7ruG7nOG7qOG7gkVhLuG7quG7gkjhu4rhu4Lhu5pM4bu0w4lE4buCw7VK4bu04bug4buC4bucM+G7tMav4buCYTQoXeG7gnsiSuG7gsaw4bu24bu24bu04bug4bqh4buC4bue4buk4buCXX0p4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4Lhu5zhu6jhu5Dhu7Thu4JbIF3hu4LDoCLhu5Jd4buCW8OS4buc4buC4bu04buo4buSXeG7gsOd4buu4buc4buo4buCWzjhu4Lhu54/4buq4buCXSLhuqHhu6Thu7Thu4Lhurfhu7Thu6hD4oCm4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrDtUrhu7Thu6Dhu4LDnUzhu4Lhu7I/XeG7guG7nOG7qOG7kOG7tOG7glsgXeG7glvhu6pUIuG7guG7qE3hu7TGr0Thu4Lhu5Phu6g04bu0xq9D4buC4bu04buoOeG7tMav4buCXeG7qCXhu7TGr+G7glsq4buC4bucS+G7guG7tOG7qOG7kOG7tOG7gl0i4bqhw5ld4buCYSHhu6rhu4JdfVThu7Thu4LDnU3hu6rhu4Jd4buo4buqVSLhu4Jd4buoKuG7tOG7guG7nuG7quG7guG7okrhu7Thu6jhu4Lhu6jhu6rDmSLhu4Jd4buUPuG7gl3hu6jhu6RD4buC4buaKeG7quG7guG7nuG7kOG6oeG7gsOdTOG7guG7q+G7tl1d4bug4bu04buoSuG7skThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7hybhu7TGr+G7guG6o+G7gsOdTOG7giXhu7TGr+G7guG7nOG7qDLhu4LDtOG7oGHhuqHhu4Lhu55P4buC4buc4bu44buCWzfhu4J7IuG6oVVd4buCXeG7kOG7suG7guG7nOG7qOG7tuG7gmHhu6rDmeG7nOG7guG7tOG7kOG7tMav4buC4buc4buSPuG7guG7nj/hu6rhu4Lhu5rhu7jhu7TGr0Phu4JZ4buo4buq4buC4buySuG7tMav4buCYcOa4buC4bu04buoOeG7tMav4buC4bucS+G7quG7gl1U4bu04buC4buc4buo4buSXeG7gsOdNCjhu7TGr0Thu4Lhu5Phu6g04bu0xq9D4buC4oCca0zhu4JdfSrhu7TGr+KAneG7gmHGoOG7tOG7gl3hu6jhu6pVIuG7gl3hu6rhu7Thu6jhu4Jd4buo4buY4bu04buC4bucMkrhu4Lhu7I/4buq4buC4bueP+G7quG7guG7muG7uOG7tMav4buCw50u4bu0ROG7guG7h+G7uOG7gsOdTOG7gnsi4bqhVV3hu4Jd4buQ4buy4buC4bucMkrhu4Lhu7I/XeG7guG7nj/hu6rhu4Lhu5rhu7jhu7TGr+G7gsOdLuG7tEPhu4LDnUzhu4JZ4buoS13hu4JZ4buoSuG7tuG7guG7nOG7qOG7quG7tOG7qOG7gj7hu6gx4buc4buC4bucMkrhu4Lhu7I/XeG7guG7nj/hu6rhu4Lhu5rhu7jhu7TGr+G7gsOdLuG7tEPhu4JhTOG7gsOdTOG7guG7nEvhu5zhu6jhu4Lhu55L4buC4bucMkrhu4Lhu7I/XeG7guG7nj/hu6rhu4Lhu5rhu7jhu7TGr+G7gsOdLuG7tEThu4Lhu5NU4bu0Q+G7gkbhu4Thu4Lhu7TDk+G7suG7gnsiSkPhu4I+4buoQOG7tMav4buCXX0i4bqhw5rhu7Thu4Jd4buoKuG7tMav4buC4bucMkrhu4Lhu6vhu7ZdXeG7oOG7tOG7qErhu7Lhu4Lhu5zhu7jhu4Lhu540KOG7nOG7guG7nOG7qFbhu4LDnUzhu4Lhu5zhu6jhu6pV4buc4buC4bucID7hu4Lhurci4bui4buq4buC4bq/Ij7hu4It4buC4buc4buo4buqVeG7nOG7guG7nCA+4buCxq/hu6pK4bu24buC4buoOSLhu4JdfTQu4buc4buCXeG7qMOa4buy4buC4buyMErhu4LGr+G7qk7hu6pE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu5Phu6jhu6zhu7Thu4LDnU3hu6rhu4Lhu7IwSuG7gsav4buqTuG7quG7guG7p33hu6Dhu7Lhu6rhu6B94buCw7Thu6BKxq8i4bug4buCR+G7hEdH4buCLeG7gkfhu4RHSOG7gl19JeG7quG7gnsiSuG7gmEu4buq4buCbEp9feG6oeG7gsO1SuG7tOG7oOG7guG7tOG7qDThu4Jd4buoVeG7guG7tEzhu7bhuqhE4buCa+G7qOG7quG7gkjhu4Thu4Lhu5pM4bu04buCXeG7qMOS4bu0xq9D4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4buoLOG7tOG7guG7nOG7tuG7tOG7glsq4buC4bucMkrhu4JJ4buCYSJK4buCPuG7qEvhu4LDnTQu4buq4buCxq/hu5jhu7Thu4Lhu7Thu6jhu5JdROG7gmvhu6jhu6rhu4Lhu5pM4bu04buCKeG7gkfDjC9I4buI4buCYUDhu7TGr+G7guG7nuG7kiJD4buCWeG6r+G7gsOdMeG7nOG7guG7nDJK4buCxq/hu6pO4buqROG7guG7k+G7qDThu7TGr0Phu4Ip4buCxq/hu6pO4buq4buC4bu0TOG6oUPhu4Lhu6vhu7ZdXeG7oOG7tOG7qErhu7Lhu4Lhu5xL4bu04buC4bue4buw4buc4buo4buCKeG7gmHhu67hu4JdfeG7sOG7gl3hu6g14buC4buI4buCLeG7gmHhu67hu4JdfeG7sOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Jd4buo4buk4buCXeG7qErhu7Lhu4Lhu6I34buC4bucID7hu4Lhu5zhu6jhu5Ai4buCxJEiROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6QeG7kOG7tMavQ+G7gsO1SuG7tOG7oOG7gmFX4buC4bueTeG7quG7gnsiSuG7gl024bu0xq/hu4Lhu5zhu7bhu7Thu4JbKkPhu4Lhu5LhuqHhu4Jh4buU4bqhQ+G7guG7nDXhu4Lhu7I74buq4buC4buyMErhu4LGr+G7qk7hu6rhu4JdfSXhu6rhu4J7IkpD4buCSuG7tOG7qOG7gmHGoOG7tOG7gj7hu6hO4buq4buCw51N4buq4buC4bu0xq/hu5Dhu7Thu4LDnU3hu6rhu4Lhu57hu6rDmT7hu4JZ4buoIOG7nOG7gnsi4bug4bu04buCXeG7qCI/4buc4buC4oCcXUrhuqHhu4JZ4buoJeG7tMav4buCXX3DkuG7tMav4buCXUrhuqHhu4LDnU3hu6rhu4Jhw5rhu4JZ4buoJeG7tMav4oCdROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bur4bu2XV3hu6Dhu7Thu6hK4buy4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7njLhu4LDnS7hu7Thu4Lhu57hu6Thu4LDtUrhu7Thu6Dhu4JhMOG7tMav4buCYcag4bqhQ+G7guG7qOG7tuG7juG7nOG7guG7nDPhu7TGr+G7guG7nOG7uOG7gl3hu6jhu6Thu4Lhu7Thu7jhu6pD4buCw7VK4bu04bug4buCWeG7qCXhu7TGr+G7gl3hu6jhu6Thu4LGr+G7qiA+4buC4bur4bu2XV3hu6Dhu7Thu6hK4buy4buCxq/hu6pM4bu04buo4buC4bueNCjhu5zhu4Lhu6JK4bu04buo4buC4buo4buqw5kiROG7guG7k+G7qDThu7TGr0Phu4Lhu6Iw4buC4bu04bu44buq4buC4bucS+G7nOG7qOG7guG7tEzhu7bhu4Lhu57hu6rhu4Lhu5zhu6jDk+G7tMav4buC4bu0OUpD4buCXeG7qOG7rOG7guG7nOG7uOG7gl3hu6jhu6Thu4LGryPhu6rhu4Lhu7Iq4buq4buCeyJK4bu04buC4buow5nhu4LGr+G7qjlK4buC4bur4bu2XV3hu6Dhu7Thu6hK4buy4buCYUzhu4JZSuG7tOG7oOG7gsOdTOG7guG7sirhu6rhu4J7Ikrhu7Thu4Lhu6jDmeG7guG7q+G7tsOg4buq4buc4buCLeG7guG7sirhu6rhu4J7Ikrhu7Thu4Lhu6jDmeG7guG7nj/hu5zhu4Lhu6hN4buq4buCRV3hu7bDoOG7quG7nOG7gn3hu6DDnUpd4buq4bu24bu0W+G7qOG7qj7DiUPhu4Lhu7JM4buC4buaVOG7tOG7gl064bu04buCXeG7qDQs4bu0xq/hu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Lhu6gs4bu04buC4bueSuG7tMav4buCw51M4buCbEp9feG6oeG7gsO1SuG7tOG7oEThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6uFtdfeG7tuG7tMav4bq64bq/4bu44buCXeG7qOG7tktd4buCWeG7qD3hu6rhu4LigJzhu7TGrzQh4buq4buC4bucSuG7quG7guG7tMavMeG7nOKAneG7gsO04bugYeG6oeG6uC9bXX3hu7bhu7TGr+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6bErhu6rhu4Lhu7IwSuG7guG7muG7uOG7tMav4buCYTZK4buCeyJKQ+G7gsO1SuG7tOG7oOG7guG7mkzhuqHhu4JdPeG7guG7suG7tuG7tMav4buC4buyIirhu7Thu4J9IeG7quG7glnhu6g94buq4buC4bur4bu2XV3hu6Dhu7Thu6hK4buyQ+G7guG7qEzhu7TGr+G7gsOd4bu2TV3hu4Lhu5xL4buc4buC4bueP+G7quG7guG7muG7uOG7tMav4buCw50u4bu04buC4bucM+G7tMav4buC4buc4bu44buC4bueP+G7tMav4buCXeG7qEvhu6rhu4Lhu7IiKuG7tOG7guG7nOG7qOG7qlQi4buC4buyP+G7guG7tMavJeG7quG7gltK4bu24buC4bu0xq80IeG7quG7guG6t+G7tOG7qEPhu4Lhu7Thu6g04bu0xq/hu4JbSiLhu4Lhu5ww4bu0xq9D4buCw7VK4bu04bug4buCYcag4bu04buCKeG7guG7nuG7kOG6oUPhu4Ip4buCw51N4buq4buC4bur4bu2XV3hu6Dhu7Thu6hK4buyQ+G7glnhu6jhu6rhu4LigJxZUuG7guG7nErhu6rhu4Lhu7TGrzHhu5zigJ3hu4Lhu4FK4bu04bu04bqh4buCw7Thu6Bh4bqh4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7nOG7qOG7tuG7gkrhu7Thu6jhu4Lhu57hu6rhu4Lhu57hu5Ai4buC4bucTkThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6rhur/hu6Dhu7Rd4bugfeG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4bDoeG7quG7ol3hu6jhuqrhu4JG4buE4buE4buEPsOgQuG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6quG7gsONw4xIPsOgQuG7huG7glt94buc4bq04buGLy/hu6phROG7mkrhu7Zd4buoSuG7tOG7qOG7qOG7tkpEYeG7tC/hu7Thu6DDoVsvR0hH4buIL0bhu4hG4buiw41G4buKR8SoRuG7il1Jw4zhu4pGw53EqC16ScONRkbhu4jEqEZGSUhJ4buISS3DjOG7muG7osWo4bucRFg+xq/hu4bhu4JKw51d4bq04buGbEp9feG6oeG7gsO1SuG7tOG7oOG6quG7gsO14buoJeG7tMav4buC4buc4buoVuG7gsOdTOG7gsOdTOG7guG7nCI/4buc4buC4buc4buo4buqVeG7tOG7gsav4buqTOG7tOG7qOG7gl034buC4bui4bu24buG4buCw6Hhu6rhu6Jd4buo4bq04buGRuG7hOG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hsONw4xI4buG4buCL+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6usO1SuG7tOG7oOG7guG7nOG7uOG7gl3hu6jhu7ZLXeG7glnhu6g94buq4buC4oCc4buaxqDhuqHigJ3hu4Lhu5wySuG7gsO04bugYeG6oUThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6v0Dhu7Thu4Lhu7Thu6guQ+G7guG7sjBK4buC4bua4bu44bu0xq/hu4Lhu7TDk+G7suG7gkfhu4RG4buIQ+G7gsO1SuG7tOG7oOG7glnhu6jhu6rhu4Lhu5LhuqHhu4JHw43hu4JdIjrhu6pD4buCYcag4bu04buCIuG7tMav4buC4buiIuG7tMav4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7tMavJeG7quG7guG7tOG7qEzhu4Lhu6vhu7ZdXeG7oOG7tOG7qErhu7JE4buCw7Thu6Bh4bqh4buC4bueT+G7gl3hu6gi4bqhVV3hu4I+4buoMeG7nOG7gsO1SuG7tOG7oOG7glnhuqPhu4JZVV3hu4Lhu6goPuG7guG7nibhu7TGr+G7guG7nOG7uOG7gl3hu6gh4buq4buC4buoTeG7tOG7gsOM4buC4bu0w5Phu7Lhu4JhLuG7quG7gsOdIeG7quG7guG7qDVKQ+G7gltT4buC4bua4buUXeG7guG7nsOo4bu04buCw6BK4bu04buo4buC4buc4buo4bu24buCSuG7tOG7qOG7gn0h4buq4buC4bue4buq4buCLeG7guG7tFUi4buC4bur4bu2XV3hu6Dhu7Thu6hK4buy4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7njQo4buc4buC4buiN+G7guG6v+G7qErhu7I+4buq4bu24bu0W+G7gsO04bugSsavIuG7oEThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7hyDhu7TGr+G7gsOdTOG7guG7q+G7tl3hu6Dhu7Thu6hK4buy4buC4bueT+G7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu540KOG7nOG7guG7ojfhu4Lhur/hu6hK4buyPuG7quG7tuG7tFvhu4LDtOG7oErGryLhu6BE4buC4buHIOG7tMav4buCw51M4buCw7Thu6Bh4bqh4buC4bueT+G7guG7muG7lF3hu4Lhu57DqOG7tOG7gsOgSuG7tOG7qEPhu4Lhu7Thu6g04bu0xq/hu4Lhu57DqOG7tOG7gsOgSuG7tOG7qOG7guG7skzhu4Jh4buu4buC4buc4buoMuG7gl3hu67hu5zhu6jhu4Lhu7RM4bqh4buC4bua4buUXeG7guKAnOG7tOG7uOG7gsOdTeG7gsOdw5Lhu7LigJ1E4buC4buT4buoNOG7guG7nEvhu6rhu4Lhu5xL4buc4buo4buCJeG7tMav4buC4bueJuG7tMav4buC4bqj4buC4buc4buo4bu24buCw7VK4bu04bug4buC4bueVeG7tOG7guG7kUrhu7Thu4Lhur/hu6pd4bqhQ+G7guG7tOG7qDThu7TGr+G7guG7nkDhu6rhu4Lhu6g94buq4buC4buyNeG7nOG7gsav4buqS+G7gsOdVOG7tOG7guG7nlXhu7Thu4JGw43hu4Thu4JdfeG7qsOZIuG7guG7mk7hu7TGr+G7gl024buC4bur4buo4bug4buC4bq/4buqXeG7qnrhu6Dhu7RbROG7guG6t+G7quG7guG7nDPhu7TGr+G7guG7qOG7quG7pCLhu4Lhu57hu5DhuqHhu4LDnUzhu4Lhu5zhu7bhu7Thu4JbKuG7glnhu6gl4bu0xq/hu4JdNCnhu7TGr+G7guG7nirhu6rhu4JhLuG7quG7guG7sj9d4buC4buc4buYIuG7gl3hu6gy4buCKeG7guG7tMavNDzhu7TGr+G7gl0iOuG7quG7gkjhu4RE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhur/hu7jhu4Jd4buo4buk4buC4bu04bu44buqQ+G7guG7nOG7qOG7sOG7tOG7qOG7gsO04bugYeG6oeG7guG7nk/hu4LigJzhu7Thu6gqXeG7gsO1SuG7tOG7oOG7gmFM4bu24buC4bu04buoTOG7guG7tMavMeG7nOKAnUPhu4JZ4buo4buq4buC4bueS+G7tOG7qOG7guG7nDQuPuG7gls34buCXTfhu4Lhu6Lhu7bhu4Lhu5wySuG7guG7nOG7qOG7kOG7tOG7glsgXeG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhurfhu7Thu6jhu4JF4buy4buO4buc4buC4buiMOG7gnsiSuG7tOG7guG7nuG7quG7pOG7suG7guG7tEzhuqHhu4Lhu5zhu7jhu4Jd4buo4buk4buC4bua4buu4buCPuG7qE7hu7Thu4Lhu54q4buq4buC4buaKeG7quG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu6jhu5Dhu7Lhu4Lhu7I/4buC4bur4bu2XV3hu6Dhu7Thu6hK4buyw4lE4buCQUzhu4Lhu7Thu6jhu6rDmeG7suG7gmEx4buC4bua4buQ4bqh4buCxq/hu6oh4buC4bucMkrhu4LDtUrhu7Thu6Dhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu7Thu6g04buC4bu04buoOeG7tMav4buC4bq/w7TDquG7guG7siIq4bu04buC4buc4bu44buCSuG7tOG7qOG7gsOdTOG7gj7hu6hO4buq4buC4oCcxq/hu6pO4buq4buC4buyT+KAneG7guG7njQo4buc4buCw7Thu6Bh4bqhROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64burfeG7tuG7tMav4buC4buoSuG7quG7guG7sjBK4buCxq/hu6pO4buq4buCeyJKQ+G7guG7nk/hu4Lhu5zhu7jhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4LDneG7tk1d4buC4bucS+G7nOG7guG6v8O0w6rhu4LDncOS4buy4buCXeG7qsOa4bu04buC4bu04buo4buqw5oi4buC4bucMkrhu4Lhu55V4bu04buCXX00LuG7nOG7guKAnOG7nDhK4buC4bu04buoTOKAneG7guG7q+G7tl1d4bug4bu04buoSuG7suG7guG7qEDhu7TGr+G7gsOdJeG7quG7gllQ4bu24buCw7VK4bu04bug4buCfSHhu6rhu4JZ4buoPeG7quG7guG7nuG7kOG6oUPhu4Lhu57hu7jhu4LDnUzhu4Lhu5FK4bu04buC4bq/4buqXeG6oUPhu4LGsOG7oErDnUPhu4Lhu5FK4bu04buC4bux4bu04buqXeG7oOG7ouG7gmFM4buC4buo4buqw5nhu7Thu4JdTeG7quG7guG7nkrhu7TGr+G7gsOdTOG7gsOqSuG6oeG7oH3hu7Thu4Lhu5Ei4bu04buq4buc4buoROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64buH4buQ4bqh4buCw51M4buC4bu04buoOeG7tMav4buC4bueP+G7quG7guG7muG7uOG7tMav4buC4bueNCjhu5zhu4Lhu55L4bu04buo4buCxq/hu6pL4buCw51M4buCxq/hu6o94buq4buC4bu04buo4buSXeG7gl194bu24bu0xq/hu4Jh4buqw5nhu5zhu4Lhu55M4buy4buCPuG7qEvhu7Thu4Lhu5zhu6jhu6pUIuG7guG7sj/hu4Lhu5zhu5gi4buCXeG7qDJE4buC4buT4buoNOG7tMav4buCWeG7qOG7quG7gsav4buOPuG7gj7hu6hO4buq4buC4buc4buoMuG7gl3hu67hu5zhu6jhu4LDtOG7oGHhuqHhu4LigJPhu4Lhu5zhu7bhu7Thu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buc4bu44buC4buc4buo4buw4bu04buo4buCWeG7qlXhu7Thu4J94buqVOG7tMavQ+G7gnsi4bqhVV3hu4Lhu57hu7ZL4bu04buCYUzhu4Lhu7JK4buC4buyT+G7tOG7qEPhu4Jd4buo4bus4buC4buc4buoNErhu4Lhur/DtMOq4buC4bu0TOG7tuG7gl3hu6hM4bu04buo4buC4bucJeG7tMav4buCXX3hu7bhu7TGr+G7gmHhu6rDmeG7nOG7guG7nOG7qOG7qlQi4buC4buyP+G7gmxKfX3huqHhu4LDtUrhu7Thu6BE4buC4buTxq9K4bqh4buC4bucTuG7gmzDtEHhu4Lhu6gi4bqhw5rhu7Thu4Jd4buo4bu2TeG7quG7guG7qeG7qn3hu4LhurfDneG7oMOg4buCWeG7qOG7quG7guG7nEDhu7Thu4Lhu7TDkuG7suG7gnsi4bqhw5rhu7Thu4JdTeG7quG7guG7kUrhu7Thu4Lhu7Hhu7Thu6pd4bug4bui4buC4bucM+G7tMav4buCPuG7qE7hu6rhu4Jd4buoKl3hu4LDnVThu7Thuqrhu4LigJzhu55M4buy4buCPuG7qEvhu7Thu4JhLuG7quG7gsO04bugYeG6oeG7guG7nEDhu7Thu4JZ4buo4bu44buC4buoLOG7tOG7guG7sj9d4buC4bucSuG7gj7hu6jGoCLhu4Jd4buoIuG7lF3hu4Lhu6gl4bu0xq/igJ1E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurpsKD7hu4Lhu54m4bu0xq/hu4Lhu5wySuG7gsO1SuG7tOG7oOG7gltT4buC4bueS+G7tuG7guG7qE3hu7Thu4JhTOG7tuG7guG7qMOo4buC4bu0w5Phu7Lhu4JH4buER0lE4buCQeG7ruG7guG7nOG7qDLhu4Jd4buu4buc4buo4buCWeG7qOG7uOG7gl3hu7Dhu7Thu6jhu4LDtOG7oGHhuqFD4buC4bueNeG7tMav4buCXX00LuG7nOG7guG7qErhu6rhu4LDnTdK4buC4buc4buoI+G7tEThu4Js4bu24buO4buc4buCw51M4buC4buaS+G7tOG7guG7nOG7qOG7kOG7tOG7glsgXeG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhurfhu7Thu6jhu4Lhu57hu6Thu4Jd4buoIuG7gmHDmuG7glnhu6jhu7ZO4bu0xq/hu4JG4buE4buE4buCXX3hu6rDmSLhu4Lhu5pO4bu0xq9D4buC4buo4bu24buO4buc4buCW1Phu4I+4buoTuG7quG7guG7nOG7qOG7riLhu4Lhu7Lhu5Jd4buCXX3DkuG7tMav4buC4bu0xq8l4buq4buCW0rhu7bhu4JbKuG7gkbhu4Lhu5wySuG7guG7nj/hu6rhu4Lhu5rhu7jhu7TGr0Phu4JZ4buo4buq4buCw7VK4bu04bug4buCXX0p4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4Lhu5zhu5gi4buCXeG7qDLhu4JdN+G7guG7ouG7tkThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6usO04bugYeG6oeG7gl3hu6g34buc4buCXVXhu4Lhu55K4bu0xq/hu4Lhu5rhu67hu4Lhu57hu5bhuqHhu4JhTOG7tuG7gl3hu6hV4buCWeG7qOG7uEThu4Lhu5Phu6g04bu0xq/hu4Il4bu0xq/hu4Lhu5zhu6gy4buC4bucMkrhu4Lhu6vhu7ZdXeG7oOG7tOG7qErhu7Lhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu55K4bu0xq/hu4JZ4buoJeG7tMav4buC4bu0xq824bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qFfhu4JZVeG7gmFM4buCXSLhu7TGr+G7guG7nOG7qOG7qlQiROG7guG7kS7hu6rhu4Lhu7Thu6jhu5JdQ+G7gsO04bugYeG6oeG7guG7nk/hu4LDneG7qlThu7Thu4Jd4buqVT7hu4JdNuG7guG7nOG7qCrhu6rhu4Lhu6hK4buq4buCw50h4buq4buC4buew5rhu4Lhu7TGr+G7qOG7ruG7guG7nDJK4buCw6pK4bqh4bugfeG7tOG7gmFM4buC4bucKuG7gsavw5Lhu7TGr+G7gl3hu6gi4bqhVV3hu4I+4buoMeG7nOG7gmxKfX3huqHhu4LDtUrhu7Thu6Dhu4JZ4bqj4buCYUzhu7bhu4Lhu7I/XeG7guG7mk7hu7Thu4Lhu6goPuG7guG7nibhu7TGr+G7guG7si7hu6pD4buCYS7hu6rhu4Lhu7I14buc4buCw500LOG7tMav4buCWeG6r+G7gsOdMeG7nOG7gsOdVOG7tOG7guG7nlXhu7Thu4JJ4buE4buEROG7hOG7hOG7hOG7guG7mk7hu7TGr+G7guG6t+G7tOG7qC/hu4JdIuG7mOG7tEThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6usawJOG7gn1M4bu0xq9D4buC4bue4buQ4bqh4buCw51M4buCWzfhu4I+4buoTuG7tOG7guG7nkDhu7Thu4Lhu55V4bu04buCXTbhu4Jh4buu4buC4buc4buoMuG7gl3hu67hu5zhu6jhu4Lhu5wySuG7guG7q+G7tl1d4bug4bu04buoSuG7skPhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4LDnUzhu4Lhu7I/XeG7guG7nkDhu7Thu4Jd4buQ4buy4buCw53huqPhu4Lhu6JM4bu04buo4buC4buc4buo4bu24buCbEp9feG6oeG7gsO1SuG7tOG7oEThu4LDtOG7qsOZIuG7gl194bu24bu0xq/hu4Jd4buoIeG7quG7glnhu6jDkuG7nOG7gnsi4bqhVV3hu4Lhu57hu67hu7Thu6hD4buCw7VK4bu04bug4buC4buc4bu44buC4bueMuG7guG7mk7hu7Thu4LDnVfhu7Thu6hD4buC4bueMuG7guG7sk3hu7Thu6jhu4Lhu7JT4buC4bue4buk4buC4buiNV3hu4JL4bu24buCfUrhu4Lhu57hu6pE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurhbXX3hu7bhu7TGr+G6uuG7k1Ui4buC4bueNCjhu5zhu4JdN+G7guG7ouG7tkPhu4JbU+G7guG7nuG7quG7gl3hu6jhu6Dhu7bhu4Lhu6g0LuG7tMav4buC4bu0TOG7tuG6qOG6uC9bXX3hu7bhu7TGr+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6QS7hu6rhu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4Lhu6Lhu6rhu6bhu7Thu4Lhu5rhu6pV4bu04buC4buyLuG7quG7guG7tOG7qOG7kl1D4buCWeG7qE7hu4Lhu7TDk+G7tMav4buCw7VK4bu04bug4buCfSHhu6rhu4JZ4buoPeG7quG7guG7q+G7tl1d4bug4bu04buoSuG7suG7gkXhu5zhu7jhu4Jd4buo4buk4buC4bu0xq9K4bqh4buC4buow6jhu4Lhu7RM4bqh4buC4buo4bu24buO4buc4buCfSHhu6rhu4Lhu57hu6rhu4JZ4buo4buq4buC4buoVV3hu4Lhu6hN4bu04buC4buoKD7hu4Lhu54m4bu0xq/hu4JhTOG7tuG7guG7qMOo4buC4bu0w5Phu7Lhu4JH4buER0nDieG7gsOdTOG7gsOdLuG7tOG7guG7qCzhu7Thu4Jb4bu24buCYS7hu6rhu4Jh4buqw5nhu5zhu4JK4bu04buo4buCKeG7gsOdTeG7qkThu4Lhu5FM4buC4bucNeG7guG7nOG7qOG7tuG7gmHhu6rhu6bhu7Thu4Lhu5xO4bu04buo4buCw7VK4bu04bug4buCfSHhu6rhu4JZ4buoPeG7quG7guG7q+G7tl1d4bug4bu04buoSuG7suG7gl3hu6hM4bu04buo4buC4buo4buqw5nhu7Thu4Jd4buoN+G7nEPhu4Jd4buo4bus4buC4bue4buQIuG7guG7njQo4buc4buC4buc4bu24buq4buCw51M4buC4buaVeG7tOG7guG7njvhu4I+4buoMOG7guG7qCg+4buCYS7hu6rhu4Lhu7TGryXhu6rhu4JbSuG7tuG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhurfhu7Thu6hE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurjhu6rhu7LGr+G7guG7nMOdSltb4bq04buG4buq4bq/4bug4bu0XeG7oH3hu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGw6Hhu6rhu6Jd4buo4bqq4buCRuG7hOG7hOG7hD7DoELhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3huqrhu4LDjcOMRz7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4buqYUThu5pK4bu2XeG7qErhu7Thu6jhu6jhu7ZKRGHhu7Qv4bu04bugw6FbL0dIR+G7iC9G4buIRuG7osONRuG7ikfEqEjDjV1G4buKR8Odw40teknDjUZG4buIxKhGRsOM4buE4buIR0ctSOG7muG7iuG7hElEWD7Gr+G7huG7gkrDnV3hurThu4ZsSn194bqh4buCw7VK4bu04bug4bqq4buCw7Xhu6gl4bu0xq/hu4Lhu5zhu6hW4buCw51M4buCw51M4buC4bucIj/hu5zhu4Lhu5zhu6jhu6pV4bu04buCxq/hu6pM4bu04buo4buCXTfhu4Lhu6Lhu7bhu4bhu4LDoeG7quG7ol3hu6jhurThu4ZG4buE4buE4buE4buG4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bq04buGw43DjEfhu4bhu4Iv4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq/Sj5d4buq4bu24bu04buG4bq6w7VK4bu04bug4buCw51M4buC4buyTuG7tOG7qOG7gsav4buoUD7hu4Lhu7JM4buCw6pK4bqh4bugfeG7tOG7guG7nEDhu7Thu4Jd4buo4buqVSJE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu5NVIuG7gsO1SuG7tOG7oOG7gn0h4buq4buCWeG7qD3hu6rhu4Lhu6vhu7ZdXeG7oOG7tOG7qErhu7Lhu4Lhu57hu6Thu4LGr+G7qkzhu7Thu6jhu4Lhu6JK4bu04buo4buC4buo4buqw5kiQ+G7gl3hu6jhu6zhu4LDqkrhuqHhu6B94bu04buC4buRIuG7tOG7quG7nOG7qOG7gkXhu54/4buq4buC4bua4bu44bu0xq/hu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu55K4bu0xq/hu4Ip4buCxq/hu5jhu7Thu4JhLuG7quG7gmxKfX3huqHhu4LDtUrhu7Thu6DDieG7gsOdTOG7gj7hu6gw4buC4buoKD7hu4JhLuG7quG7guG7tMavJeG7quG7gltK4bu24buC4bu0xq80IeG7quG7guG6t+G7tOG7qOG7guG7tOG7qOG7kl1E4buC4buHVeG7tOG7gsOqSuG6oeG7oH3hu7RD4buCxq/hu5jhu7Thu4Lhu7Thu6g04buC4buc4buo4buQ4bu04buCWyBd4buCSOG7hOG7gl0iOuG7quG7gltT4buCw5Thu7Lhu4Lhu5zhu6jhu6pV4buc4buC4bueV0rhu4Lhu5pN4buc4buCWeG7qOG7quG7guG7skzhu4LDqkrhuqHhu6B94bu04buCw50iJeG7tOG7guG7nOG7uOG7gmHhu67hu4Jd4buoVeG7guG7nj/hu5zhu4JdJeG7tOG7ginhu4LDqiLhu7Thu6Lhu6Bbw53hu6rGr0rhu4JhTOG7guG7nDPhu7TGr+G7gsOdTOG7guG7sj9d4buCXeG7qFXhu4LDnTfhu5zhu4Ip4buC4bq/4buoSuG7sj7hu6rhu7bhu7Rb4buCw7Thu6BKxq8i4bugROG7guKAnGww4buy4buCw6BL4buy4oCd4buC4bucM+G7tMav4buC4bueSuG7tMav4buCfeG7kl3hu4Lhu7IiKuG7tOG7gl3hu6zhu7Lhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4bue4buk4buCw53hu5I+4buCYUzhu7bhu4Lhu5zhu6g74buCXX0q4bu0xq/hu4Lhu7JM4buCw7Thu6DDoUrhu7Thu6Lhu7bDoVtZ4buq4buC4bue4buk4buCw51N4buqROG7guG7k1Ui4buC4buc4buow5I+4buC4bu0KuG7quG7guG7njQo4buc4buCw7VK4bu04bug4buC4bueVeG7tOG7gmEu4buq4buCw6pK4bqh4bugfeG7tEPhu4Jd4buo4bus4buC4buc4buow5Lhu5zhu4Lhu5zhu6jDkuG7tOG7gkrhu7Thu6jhu4JbU+G7gsOdTOG7guG7sk7hu7Thu6jhu4LGr+G7qFA+4buCPuG7qDDhu4Lhu6goPuG7guG7nirhu6rhu4JhLuG7quG7guG7nj/hu6rhu4Lhu5zhu6gy4buCW+G7kOG7tOG7guG6t8Odw53hu6pK4bu0euG7guG6t33hu6Dhu7RKROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64buRP13hu4Lhu54/4buq4buC4bua4bu44bu0xq/hu4JZ4buoS+G7nOG7guG7nDPhu7TGr+G7guG7nkrhu7TGr+G7gl3hu6jDqOG7suG7guG7siIq4bu04buCbEp9feG6oeG7gsO1SuG7tOG7oOG7gsOdTOG7guG7kUrhu7Thu4Lhu7Hhu7Thu6pd4bug4buiROG7gkHhu5Lhu7Thu4Lhu57DmuG7gl19IuG7tMav4buCPuG7qOG7tuG7tMav4buC4bucw5Lhu7Lhu4Lhu5wySuG7guG7kUThu7Hhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4JdNCzhu7TGr+G7gl034buC4bu04buoNOG7gsOqSuG6oeG7oH3hu7RD4buCWeG7qOG7quG7guG7kUp9XeG7qkrDneG7gmFM4buCw4Hhu6DGr+G7qOG7tn1bXeG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu55LPuG7gjXhu7TGr+G7guG7njQo4buc4buC4buc4buoIuG6oVThu7Thu4Lhu7Il4bu0ROG7guG7k1Ui4buCw7VK4bu04bug4buC4buc4buUPuG7guG7mlXhu7Thu4Lhu5nDneG7ouG7guG7q31KxajFqOG7tn3hu6Lhu4JbU+G7gsOdTOG7gnsi4bqhVV3hu4Lhu57hu67hu7Thu6jhu4Lhu7JN4bu24buC4buo4buq4buk4buy4buC4buoLOG7tOG7glvhu7bhu4JhLuG7quG7gmHhu6rDmeG7nOG7guG7nlXhu7Thu4LDqkrhuqHhu6B94bu0Q+G7guG7minhu6rhu4Lhu5FK4bu04buC4bux4bu04buqXeG7oOG7ouG7guG7nkrhu7TGr+G7gl194bu24bu0xq/hu4J7Ikvhu4JdfeG7rOG7tOG7qOG7gsav4buQ4bqh4buC4buiN+G7tMav4buCw51N4buqROG7guG7k+G7qDThu7TGr+G7guG7tFUi4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4Lhu5wl4bu0xq/hu4Ip4buC4bue4buQ4bqhQ+G7guG7nOG7qMOV4bu0xq/hu4Lhu5zhu7jhu4LGr+G7rOG7guG7nuG7pOG7guG7mkzhu7Thu4Jhw5rhu4JbN+G7gmFX4buC4bueTeG7quG7guG7nDJK4buC4bu0xq8l4buq4buCW0rhu7bhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4bq34bu04buo4buC4bu0OUpE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu6s0LOG7tMav4buCw51K4buq4buC4bucMkrhu4LDtUrhu7Thu6Dhu4JhxqDhu7Thu4Lhu55K4bu0xq/hu4LDnUzhu4Lhu7I/XeG7guG7luG7tOG7glsqROG7gsO54buC4bucS+G7quG7gl0iOuG7quG7gkjhu4RD4buCw7VK4bu04bug4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gj7hu6hO4buq4buCeyLhuqFVXeG7guG7nuG7tkvhu7Thu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Jh4buqw5nhu5zhu4Lhu57hu6rhu4Lhu6hK4bqh4buCKeG7gsOdTeG7qkPhu4Lhu7JM4buCSuG7tOG7qOG7guG7nOG7mOG7tOG7guG7nOG7qCPhu7Thu4Lhu54g4bu0xq/hu4LigJzhu7TDmuG7tOG7gmHDk+G7tOG7guG7suG7quG7tOG7qOKAnUPhu4Lhu57hu6Thu4JdfUvhu7Thu6jhu4Jh4buq4bum4bu04buC4bucTuG7tOG7qOG7gls34buC4bu0xq/hu6jhu6rDmT7hu4Lhu5wySuG7guG7suG7rOG7tOG7qOG7guG7muG7ruG7gmE84buCYTHhu7RE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq3Il3hu6jhu7Z94buG4bq64bur4buow5Lhu7TGr+G7guG7k8avIuG6oeG7puG7tOG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7qeG7tiJ94buc4bug4buG4bq64buTxq8iJuG7tOG7gk7hu7Thu6jhuqrhu4Jt4bu0XeG7oH3hu7Thu6BdROG6uC8+4bq6

Thắng Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]