(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 21-7-2021, UBND TP Thanh Hóa đã có Quyết định số 6164/QĐ-UBND ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục Trường THCS Cù Chính Lan, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trở thành trường trọng điểm của thành phố”. Sau một năm triển khai Đề án đã thay đổi toàn diện từ cơ sở vật chất đến chất lượng giáo dục của nhà trường.
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5fhu5XDlcOU4buO4buC4buGQuG7l1tE4bqm4buQ4buh4buM4buQ4bux4buhw4Dhu5pM4bqg4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7ouG7oeG7gOG7iMOU4buhw4PhuqThu6HGsOG7huG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu5ThuqDhu5Uvw5XDlOG7juG7guG7hkLhu5fhu5UvQ3Hhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buXN0Lhu6lU4buhcnEtw7ktcnByccO14buhxJE9NyXhu6Fk4bqp4buhZEPFqeG7hkPhu6Fb4buExanhu6HDg+G7reG7oeG6oOG7hOG7oeG6q+G7kFTDgsOU4buhw4PDieG7hkPhu6HDlcOM4buhw7pxw7p0L+G6qyotxJE9NyXhu6HDgMWp4buG4buhQ+G7qeG7hkPhu6Eq4bqk4buhxrDhu4bhu6HigJw34buz4buGQuG7oeG6oMWp4buC4buh4bqgQ+G7tcOU4buh4bq+4buaTuG7hkLhu6FCRMaw4buC4buh4bqi4buU4bqg4buhZOG7juG7mk3hu4ZC4buhZFskY+G7oSThu5jhu6EkQ8SQ4buGQ+G7oTXFqeG7hsO14buhQkTFqUThu6HDg+G7guG7q+G7huG7oXJwcnEtcnBydcO14buhw4PDieG7hkPhu6FD4buaTOG7hkLhu6HDg8OC4buG4buh4buG4buv4buA4buhcnBzcOG7ocOU4buOT+G7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhw5Thu45H4buGQuG7ocODROG6rOG7gOG7oeG6oOG7lsWp4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOSQ8OM4oCdw7Thu6Fjxanhu5Dhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oeG7huG7r+G7gOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpROG7oSrhuqThu6HGsOG7huG7ocOD4but4buhw5RDxalU4buhw4PEqEThu6HDlOG7guG7qeG7huG7oeG6okThuqbhu4bhu6HDlOG7ouG7oeG6oEvhu6HDlU/hu6FR4bu5w5Thu6HhuqBD4bu1w5Thu6HDg8OC4buG4buh4bqgQ+G7tcOU4buh4bq+4buaTuG7hkLhu6FCRMaw4buC4buh4bqi4buU4bqg4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4ZD4bup4buhw5Thu47hu5pN4buGQsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n0QkxILhu4bDlMSC4buO4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7oeG7pXBww5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6F1c3LDklPhu4/hu5/hu6HDleG7juG6oGzhu58vL0RRw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G7hsSCUsOVL3Jyc+G7pS9xw7ly4bqicnFwcnFwdMOUc3NzcnThur5ww7ThurzDkkLDsuG7jmx0dXHhu5/hu6HFqeG6vsOUbOG7n1tE4bqm4buQ4buh4buM4buQ4bux4buhw4Dhu5pM4bqg4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7ouG7oeG7gOG7iMOU4buhw4PhuqThu6HGsOG7huG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu5ThuqDhu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VwcOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3VzcuG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DkiTFqcOSw5RE4buC4buG4buf4buXfURN4buhQ0fhuqDhu6FkRMOC4buGQuG7ocWo4buGQ+G7oeG6oOG7lsWp4buh4bqgw43DteG7ocOU4buORuG7oWThu47hu5pN4buGQuG7oWRbJGPhu6Ek4buY4buhJEPEkOG7hkPhu6E1xanhu4bhu6HDlOG7jk/hu6Hhu4bhurThu4bhu6HDlUThu4ZD4buhw4Phu4jhu4ZC4buh4buGQ03hu6Hhu5zhu4ZC4buh4bqi4buU4buGQuG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJD4bqm4buhw5RDw43hu4ZC4buhw5RE4buG4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhQkThu7Hhu4ZC4buh4bqi4burVMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5Jd4buGw5TEguG7jmREw5Thur7EguG7n+G7l+G7lcOVw5Thu47hu4Lhu4ZC4buXN+G7s+G7hkLhu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhur7hu5pO4buGQuG7ocOAd+G7hkLhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oUJE4buxROG7ocOSQ8aww5Lhu6HDg+G7iMOU4buhw5JDxrDhu5Uvw5XDlOG7juG7guG7hkLhu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXNnjhuqDhu6HhuqLhu5jhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOUROG6tOG7huG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpROG7oSrhuqThu6HGsOG7hsO14buhZOG7juG7mk3hu4ZC4buhZFskY+G7oSThu5jhu6EkQ8SQ4buGQ+G7oTXFqeG7huG7oUJ4w5Lhu6HDikPhu4Thu6HDikPhu6/hu4bhu6FR4bqk4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6Hhu4B4w5TDteG7ocODeOG6oOG7ocOAROG6psOU4buh4bq+4bup4buh4bqiw4nhuqBD4buhw4Dhuqbhu4ZD4buhJDhmXSUtceG7p8O14buhw5Thu5BU4buh4buGQ0ThurThu4bDteG7oT3FqeG7huG7oUJExrDhu4Dhu6FDROG6puG7kOG7oeG7hkPhu6nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buh4bqg4buY4buGQuG7ocOU4buC4bup4buG4buhw5RD4bqs4buh4bqgxrDhu4bhu6HDgOG7iMO14buhQkTGsOG7guG7oVFE4bq04buGw7Xhu6Hhu4ZD4buz4buG4buhUUThurThu4bhu6HDg+G7reG7oeG7hkPFqeG7hkPhu6HhuqBD4buE4buGQuG7ocOAdsOU4buhw5TFqVThu6FR4bup4buC4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oVHhu5Thu6HDg8SoROG7oeG7gExEw7Thu6HhuqlDxrDDlOG7oUPhu5BU4buhw5RE4buGQ+G7ocOUQ+G7t+G7huG7ocOUROG6pOG7huG7ocOSQ+G7guG7hkLDteG7oULhu5pL4buGQuG7oeG7gMOB4buQw7Xhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOD4bux4buGQuG7oVFE4bq04buG4buhw4Phu63hu6FT4buQ4buGQuG7ocOSQ+G7guG7hkLhu6Hhu4ZD4bu54buG4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6FR4buU4buhw4pD4buE4buh4buGQ+G7muG7jeG7oT3hu4pE4buh4bqi4buaw5Phu4ZC4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buhQkRIRMO14buhw5Thu6/hu4ZC4buh4bqg4buaTeG7hkLhu6HDlENNROG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buhw5JD4buU4buhw4Phu6vhu4Lhu6FDR+G6oOG7ocOVROG7hkPhu6Hhur5Mw5Lhu6HDucO14buh4bulw7Xhu6Hhu6fhu4/hu6HhuqBD4buW4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6vkzDkuG7oeG6oOG7hOG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buhw5Thu47hu5Dhu4ZC4buhw4BF4buGQ+G7oVHhu6nhu6FUw4Lhu5Dhu4/hu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oeG6oOG7nuG6oOG7oeG6oMaw4bqg4buhQ+G7guG7q8OU4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhUeG7qeG7oeG7hkLhu4Lhu6lE4buh4buGQ+G7qeG7ocOU4buO4buaTeG7hkLigKbhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXY+G7guG7hkLhu6HDleG7guG7hkLhu6FRTEThu6FRROG6puG6oOG7ocOKROG6puG7huG7ocOU4buC4bup4buG4buhw4Dhu4jhu6Hhu4DGsFThu6HhuqDGsOG6oOG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buGQ+G7qeG7ocOU4buO4buaTeG7hkLDteG7oWThu47hu5pN4buGQuG7oWRbJGPhu6Ek4buY4buhJEPEkOG7hkPhu6E1xanhu4bhu6HhuqBD4buS4buhw5Thu45H4buGQuG7oeG6oMON4buGQuG7ocOUxrDhuqDhu6HDlOG7juG7kFThuqThu4bhu6HDlEPDjeG7hkLDteG7oeG7hkN34buA4buh4buM4buQ4bux4buGQuG7ocOAxrDDteG7ocOU4buQVOG6tOG7huG7ocOU4buO4buQVOG6pOG7huG7oeG6oMaw4bqg4buhQ+G7guG7q8OU4buhw4Phu4jhu4ZC4buhQkTGsOG7guG7oeG6ouG7lOG6oMO14buh4bqgQ+G7tcOU4buh4bq+4buaTuG7hkLhu6FCRMaw4buC4buh4bqi4buU4bqgw7Xhu6HDleG7nuG7ocOU4buz4buA4buhQ+G7kFTDgsOU4buh4bqgxqDhu4ZC4buh4buGQ+G7muG7ocOKQ+G7seG7oeG7huG7r+G7hkLhu6HhuqBD4buQVOG6tOG7huG7oeG7gMON4buG4buh4bqg4buWxanhu6HDg+G7iEThu6Hhu4ZCxqDhu6HDlEPhu7dU4buh4bqgw43hu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhur7FqeG7huG7ocOUSMWpw7Thu6E9d+G7hkLhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oUNF4buGQ+G7ocOUQ+G7nOG6oOG7ocOKQ8aw4bqg4buh4buGQ8Wp4buQw7Xhu6Hhu4ZD4bua4buh4bua4buQ4buhw5RE4bq04buG4buhw5Xhu6Dhu6HhuqLhu5Thu4ZC4buh4buA4bur4buGQuG7oVPhu63hu6FD4buIROG7oVrFqeG6vuG7gsO14buhe8Wp4bqgxILDgOG7guG7gsOKw7Xhu6HDiuG6tOG7hkPhu6Fp4buC4buQw5Thu5DDgMSCw7Xhu6Hhu4ZD4bup4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7ocOD4but4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buhe8Wp4buGw5LFqULEguG7oeKAnGRbJGPhu6Ek4buY4buhJEPEkOG7hkPhu6E1xanhu4bhu6Et4buhKsSoROG7oeG7gExEw7Xhu6HDlcaw4buGQuG7ocOU4bur4buCw7Xhu6FR4buaS+G7huG7oeG6vuG6tOG7huKAneG7oVFMROG7oUNL4buG4buhdMO0cHBw4buh4buGQuG7mk1E4buhw5RDxILhu4Lhu6HhuqJJROG7ocOUQ+G7mk3hu4ZC4buhU+G7kFThurThu4bDteG7oUNL4buG4buhcXBww7RwcHDhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HDlEPhu5pN4buGQuG7oVPhu5BU4bq04buG4buhw5REw4LDkuG7oeG6oOG7ueG7huG7oeG6oMaw4bqg4buhw4Dhu6lE4buhUUTDgsOU4buhw5Thu47hurThu4bhu6F7xanhu4bDksWpQsSCw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXPcWp4buG4buhQkTGsOG7gOG7oUNE4bqm4buQ4buhZOG7juG7mk3hu4ZC4buhZFskY+G7oSThu5jhu6EkQ8SQ4buGQ+G7oTXFqeG7huG7ocOD4but4buh4bqg4buE4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6FCROG7sUThu6HDkkPGsMOS4buh4buGQ3fhu4Dhu6Hhu4bhu7Phu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6Hhu4bhu6/hu4ZC4buh4bq+4bue4bqg4buhw4Phu4hE4buh4buGQsag4buh4bqgxrDhu4bhu6HDgOG7iOG7oeG7jOG7kOG7seG7huG7oeG6vlXhu6Hhu5MkPeG6qzXhu5nDteG7oUJExrDhu4Lhu6FRROG6tOG7hsO14buh4buGQ+G7s+G7huG7oVFE4bq04buG4buh4buGQ+G7qeG7ocOU4buO4buaTeG7hkLDtOG7oWThu47hu4Lhu4ZC4buh4buG4buv4buA4buhQ0fhuqDhu6FycHJxLXJwcnLDteG7oVFE4bqm4bqg4buhw5RDxalU4buhw4PEqEThu6Hhu4ZD4buz4buG4buhw5Xhu57hu6EkPeG6qzXhu4/hu6HDgMSo4buhw5Xhu5Dhu4ZC4buh4buA4buIw5Thu6HDlcOM4buhQkTGsOG7guG7oVFE4bq04buG4buhw5Thu47hurbDteG7oeG6oOG7hOG7oeG7huG7r+G7hkLhu6Hhur7hu57huqDhu6HhuqBD4buQVOG6tOG7huG7oeG7gMON4buG4buhw5TDjMOU4buhw4rDgsOU4buhQ07DkuG7oVFMROG7ocOD4buIROG7oeG7hkLGoOG7oUJExrDhu4Lhu6FRROG6tOG7huG7oeG6oOG7hOG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buh4buG4buv4buA4buhw4pE4buGQ+G7oeG7hkJDROG6puG7gOG7ocOU4burROG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6HDg+G7reG7ocOU4bur4buC4buh4buOxanhu6HDleG7nuG7ocODxKhE4buh4buATEThu6Hhu4Dhu6vhu4ZD4buh4buA4bqy4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5TGsOG6oOG7oeG7jOG7kOG7seG7huG7oeG6vlXDteG7oeG6oEPhurjhu6HDg+G7q+G7guG7oeG6oEPhu5BU4bq04buG4buh4buAw43hu4bhu6FR4bup4buh4bqgxrDhuqDhu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6FCRMaw4buC4buh4bqi4buU4bqg4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4ZD4bup4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7j+G7oeG7huG7s+G7hkLhu6HhuqDFqeG7guG7oVXhu6HDlEPhu5zhuqDDteG7ocOU4buOxrDhuqBD4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6FR4bup4buhQ0Thuqbhu5Dhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6FRROG6puG6oOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpROG7oVHhu6nhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oSrhuqThu6HGsOG7hsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n0QkxILhu4bDlMSC4buO4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7ocO54buncsOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdXLDucOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8vRFHDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4buGxIJSw5UvcnJz4bulL3HDuXLhuqJycXBydHLDucOU4bulcuG7pXB14bq+cMO04bq8w5JCw7Lhu45sccO54buf4buhxanhur7DlGzhu59bROG6puG7kOG7oeG7jOG7kOG7seG7ocOA4buaTOG6oOG7ocOD4bu34buQ4buhw5Thu6Lhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOD4bqk4buhxrDhu4bhu6FCRMaw4buC4buh4bqi4buU4bqg4buf4buhUkThuqLDlENs4bufw7nhu6dy4buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdXLDueG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DkiTFqcOSw5RE4buC4buG4buf4buXW0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buhZOG7juG7mk3hu4ZC4buhZFskY+G7oSThu5jhu6EkQ8SQ4buGQ+G7oTXFqeG7huG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oUJETeG7oUNH4bqgw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXN0Lhu4Lhu6lE4buh4buOxanDteG7oeG7hkPhu6nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw5Thu6vhu4Lhu6HDg0ThuqThu5Dhu6HDikThuqbhu4bhu6HDlEPhu5Dhu7nhu4bhu6Hhur5OROG7ocOD4bqs4buhJD3huqs1w7Xhu6FCRMaw4buC4buhUUThurThu4bDteG7oeG7hkPhu7Phu4bhu6FRROG6tOG7huG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOUQ8Wp4buA4buhQkTFqeG7oUNH4bqg4buhw5Thu7nDkuG7oeG7huG7s+G7hkLhu6HhuqDFqeG7guG7ocOU4buOReG7hkPhu6HDg+G7iOG7oeG6oEPhu5BU4bq04buG4buh4buAw43hu4bDteG7oeG7hkJDROG6psOS4buhUeG7lOG7j+G7oUPhu5pM4buGQuG7ocOUTEThu6FDR+G6oOG7oUNIRMO14buhw5Thu47FqeG7guG7ocODxKhE4buhw4pE4buGQ+G7oeG7hkJDROG6puG7gOG7oVFMROG7oeG6oMaw4bqg4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7oeG6oEPhu7XDlOG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDlOG6uOG7hkPhu6FR4bup4buhw4pD4buQ4buhUeG7nuG6oMO04buhN0Phu6nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhw4Phu63hu6HDlOG7r+G7hkLhu6HhuqDhu5pN4buGQuG7ocOK4buk4buh4bqg4buaS+G7hkLDteG7ocOK4buk4buh4bq+4buQ4bu5w5Thu6FD4bup4buGQ+G7oeG6oEPEkOG7hkPhu6FCduG7huG7oVFMROG7oeG7huG7s+G7hkLhu6HhuqDFqeG7guG7ocOD4bur4buC4buhw4Phu5zhuqDhu6Hhu4ZCQ+G6pOG7oeG7hkJDROG6psOS4buhUeG7qeG7ocOUROG7hkPhu6HDlEPhu7fhu4bhu6HDlOG7jsaw4bqgQ+G7oeG7hkNE4bqm4buA4buh4bqg4buWxanhu6EkPeG6qzXDteG7oUJExrDhu4Lhu6FRROG6tOG7huG7oVHhu6nhu6Hhu4ZD4buz4buG4buhUUThurThu4bDteG7ocOKw4nDkuG7ocOUQ01E4buh4bqgQ+G6uOG7hkPhu6HDg8OM4buGw7Xhu6Hhu5DDjOG7huG7oeG7hnbhu4bhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HDgEThuqzhu5Dhu6FDROG6puG7huG7oeG6vuG6puG6oEPhu6Hhur7hu6vhuqDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDlOG7muG7ocOU4buaT+G7hkLhu6FR4bup4buhQ+G7qeG7hkPhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6oMaw4buG4buhw4Dhu4jDteG7oUJExrDhu4Lhu6FRROG6tOG7hsO14buh4buGQ+G7s+G7huG7oVFE4bq04buGw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXaMaw4bqg4buhw4PDieG7hkPhu6Hhu4bhu7Phu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhur7hu5pO4buGQuG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu5ThuqDhu6Hhur7hu6nhu6FR4bu14buG4buhw4PhuqThu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOU4buOR+G7hkLhu6FD4bup4buGQuG7ocOD4bu34buQ4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6Eq4bqk4buhxrDhu4bDteG7oeG7hkPhu6nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buh4bqgQ+G7kuG7ocOU4buOR+G7hkLhu6HhuqDhu7Hhu6Fy4buhQ+G7mkzhu4ZC4buN4buhPeG7ikThu6HhuqLhu5rDk+G7hkLhu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhur7hu5pO4buGQuG7oeG7gMagROG7oeG7hkNH4buG4buhUeG7qeG7ocOU4bui4buGQuG7ocOA4buaTOG6oOG7oeG7huG7s+G7hkLhu6HhuqDFqeG7guG7oeG6oEPhu7XDlOG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buhw4Phu6tE4buhw5Thu47hu6nhu6FR4bup4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buhVMOC4buQ4buhw4rhuq7hu4DDteG7oVFMROG7oXPhu6FD4buaTOG7hkLhu6HDg+G7iMOU4buhw5JDxrDhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buhw4Phu4Thu6Hhur7hu6nhu43hu6E94buKROG7oeG6ouG7msOT4buGQuG7oUNH4bqg4buhw5VE4buGQ+G7oUJESEThu4/hu6HDlOG7r+G7hkLhu6HhuqDhu5pN4buGQuG7ocOSQ+G7lOG7ocOD4bur4buC4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buhVMOC4buQ4buhw4rhuq7hu4Dhu4/hu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7ocODxanhu6HhuqLhu6vhu4ZC4buhUeG7qeG7ocOVxrDhu4ZC4buhw5Thu6vhu4Lhu6HhuqDGsOG6oOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7oeG7hkLhu4Lhu6tE4buhw4pD4buExanhu6FR4bup4buhQkTGsOG7guG7oeG6ouG7lOG6oOG7ocOK4bum4buh4buG4buv4buGQuG7ocOVw4zhu4ZCw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7juG7sUThu6Hhu4zhu5DFqeG7oeG7gOG7iMOU4buh4buG4buv4buA4buhQ0fhuqDhu6HigJzDg3jhuqDhu6HDgEThuqbDlOKAneG7oeG6ouG7guG7oeG7seG7hkPhu6FD4buaT+G7hkLhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6osOJ4bqgQ+G7ocOA4bqm4buGQ+G7oSQ4Zl0lLXHhu6fDteG7ocOV4buC4buGQuG7oeG6oEPhu5rFqeG7ocOAxanhu4Lhu6FCRE3hu6FDR+G6oOG7ocOVROG7hkPhu6Fk4buO4buaTeG7hkLhu6FkWyRj4buhJOG7mOG7oSRDxJDhu4ZD4buhNcWp4buG4buhw5JD4buxROG7oeG7hkLhu6Lhu4ZC4buhQ0fhuqDDtOG7oeG6v+G7hkLhu6HDkkPhu4Thu6FRTEThu6HhuqLDieG6oEPhu6HDgOG6puG7hkPDteG7oeG7hkPhu6nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhUeG7qeG7ocOUQ+G7t1Thu6HhuqDDjeG7ocOD4but4buh4bq+ROG7hkPhu6FD4buC4burw5Thu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HhuqDGsOG6oEPhu6HDlEPhu5zhuqDhu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7oeG6ouG7q1Thu6FDR+G6oMO14buhw4rDgsOU4buhQ07DkuG7oeG6ouG7q1Thu6HDlOG7juG7nuG6oOG7ocOURMOCw5Lhu6FRTEThu6HDlOG7juG7nuG6oOG7ocOU4buQVMOC4buGw7Thu6E3Q+G7qeG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6HDg+G7reG7oeG7gOG7q+G7hkPhu6HhuqLhu6vhu4bhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOU4bua4buhw4Dhu4jhu6HDkkPhu7fhu4bhu6Hhu4DhuqThu4Dhu6HhuqLhu6tU4buhw5Thu47hu57huqDhu6HDlOG7kFTDguG7huG7oUThuqnhu47hu4J14buhw4Phuqzhu6FDSuG7ocOU4buOTuG7ocODduG6oOG7oeG6vuG7nuG6oOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oVFE4bqm4bqg4buh4bqi4burVOG7oVHhu6nhu6FDR+G6oMO04buhZkxE4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buhw4Phu6tE4buhw5Thu47hu6nhu6FR4bup4buhVMOC4buQ4buhw4rhuq7hu4DDteG7oeG7hkPhu6nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buh4buAT+G7oeG7juG7iOG7hkLhu6HDlENNROG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buhw43hu4bhu6HDlOG7ucOS4buh4bqgQ+G7guG7oeG6oMaw4bqg4buhxILhu4DDteG7ocOK4bqs4buh4bqg4bux4buh4bqgxrDhuqDhu6HDlEPhu7dU4buh4bqgw43hu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6E9xanhu4bhu6FCRMaw4buA4buhQ0Thuqbhu5Dhu6HhuqDGoOG7hkLhu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu6HhuqLhu6tU4buh4buAROG6qOG7huG7ocOSQ8SQ4buh4buGQuG7guG7qUThu6FCRE3DtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dmTEThu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4ZK4buh4bq+4bue4bqg4buhw5Thu47hurThu4bDteG7oUNH4bqg4buhw5VE4buGQ+G7oeG6oOG7lsWp4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7ocOD4but4buhw4Phu4Lhu6vDlOG7oXJw4buhQkThu7FE4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4bqgxrDhuqDhu6HDisOa4buhw5RDROG7oUNH4bqg4buhw5VE4buGQ+G7oUJESETDtOG7oSp44bqg4buhw4BE4bqmw5TDteG7oeG6oOG7hOG7oXLhu6FCROG7sUThu6E3Q+G7tcOU4buhw5RD4buW4buhw4pD4buCxanhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6E0w5rhu6HDlENE4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buhQkRIROG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDkkPDjOG7oeG6vkzDkuG7oeG7peG7oVHhu6nhu6FCRMWp4buC4buh4bq+4bua4buQ4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buhQkRIROG7oWThu4LGsOG7hsO14buhZuG7r+G7hsO14buhZETDguG7hkLhu6HFqOG7hkPhu6Hhur5Mw5Lhu6HDueG7j+G7ocOD4buIROG7ocOU4buQVOG6rOG7huG7oUNH4bqg4buhw5VE4buGQ+G7oUJESEThu6Hhur5Mw5Lhu6HDueG7oeG6oOG7hOG7oXFwcG7hu6FDR+G6oOG7ocOVROG7hkPhu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu6HhuqLhu57hu6HDlENE4buh4bqg4buE4buhQkThu7FEw7Xhu6HDlcOM4buhQkThu7FE4buhN0Phu7XDlOG7ocOD4buc4buGQuG7ocOUQ+G7nOG7oXLhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhw5JDw4zDtOG7oWThu47hu4Lhu4ZC4buhw4rDmuG7ocOUQ0Thu6HDlOG7kFThuqzhu4bhu6FR4bup4buC4buh4bq+TMOS4buhcXDhu6FkW+G6qWThu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FDR+G6oOG7oXJwcnItcnByc8O14buhw4NE4bqs4buA4buhw4BF4buGQ+G7oeG7jOG7kOG7s+G7huG7oeG6oOG7lsWp4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buh4buGQ+G7qeG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6FTw4LDkuG7ocOUQ+G7nOG7oXQvc8O64buhw5Thu4Lhu6nhu4bhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhw5JDw4zhu6Hhu5PDlOG7r+G7hkLhu6Fyw7nhu6HDgOG7ueG6oOG7ocOV4buC4buhUUxE4buh4buG4buv4buA4buhQ0fhuqDhu6HDlOG7juG7mkzhuqDhu5nDteG7oVPDgsOS4buhw5RD4buc4buhcXUvw7pycuG7oeG6oMaw4bqg4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7oWRbJGPhu6HDlOG7guG7qeG7huG7ocOU4bq44buGQ8O04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5Jd4buGw5TEguG7jmREw5Thur7EguG7n+G7l+G7lcOVw5Thu47hu4Lhu4ZC4buXZOG7r+G7hkLhu6HhuqDhu5pN4buGQuG7oeG6oEvhu6HDlU/hu6FR4bu5w5Thu6HhuqBD4bu1w5Thu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buh4bq+TMOS4buh4buVL8OVw5Thu47hu4Lhu4ZC4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2Thu47hu5pN4buGQuG7oWRbJGPhu6Ek4buY4buhJEPEkOG7hkPhu6E1xanhu4bhu6HDg+G7reG7ocOUxJDhuqBD4buh4bqg4bue4bqgw7Xhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6HDlMOMw5Thu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlMaw4bqg4buhU+G7reG7oUPhu4hE4buhQ+G7hMWp4buhQkTGsOG7guG7oeG6ouG7lOG6oOG7ocOD4bqs4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7muG7oeG6oEvhu6HDlU/hu6FR4bu5w5Thu6HhuqBD4bu1w5TDteG7ocOU4buOxanhu4ZC4buhw5RDRMOCw5Thu6HDgMOJ4buhQ0Thuqbhu4bhu6HDg+G7q0TDtOG7oWThu47hu4Lhu4ZC4buh4buG4buv4buA4buhQ0fhuqDhu6FycHJxLXJwcnLDteG7oeG7hkPhu6nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhw4Phu63hu6FD4buQVOG7ocOD4buI4buGQuG7oeG7hkLhu5Dhu4rhu4bhu6FRw4zhu4bhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6Hhu4BMROG7ocOV4buz4buG4buhw4Dhu4Thu4ZC4buh4buOxKjDteG7ocOKQ+G7kOG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu5ThuqDhu6HDlEPhuqzhu6HhuqBD4bu1w5Thu4/hu6HhuqDhu7FE4buhw5Thu6vhu4Lhu6HDkkNG4buGQuG7oeG6vkzDkuG7oUNH4bqg4buP4buhw5Thu47FqeG7hkLhu6HDgMOJ4buh4bqgxrDhuqDhu6HDgOG7iOG7ocOUQ0TDgsOU4buhw4DDieG7oeG6ouG7q1Thu6FDR+G6oOG7ocOU4buaS+G7hkLhu6HDlMaw4bqg4buhw5RDw43hu4ZC4buh4buAROG7hkPigKbhu6FRTEThu6HDlMSo4buGQuG7ocOVw4zhu6HDlEThuqThu4bhu6FC4bu34buG4buhc3Bw4buhw5Thu45E4bqm4buQ4buhw4Phu4rhu4ZCw7Thu6FbROG6puG7huG7oeG7hsWpVMO14buh4buGQ+G7qeG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6HDg8Wp4buGQuG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpROG7oXLhu6FD4bqm4buhw5RDw4zhu4ZC4buh4bqi4burVOG7oUNH4bqg4buhw5Thu5pL4buGQuG7ocOUxrDhuqDhu6HDlEPDjeG7hkLhu6Hhu4BE4buGQ+G7ocOAd+G7hkLhu6HDgOG7ksOU4buhw4NE4bqm4buG4buhw5Thu6Dhu6HEkS3huqnhu4JE4buGw5TEguG7juG7oXPhu6HDisOCw5Thu6FDTsOS4buhUUxE4buhw5JD4bu34buG4buh4buA4bqk4buA4buh4bqi4burVOG7ocOU4buO4bue4bqg4buhw5Thu5BUw4Lhu4bhu6FE4bqp4buO4buCdcO14buhw5JD4bu34buG4buh4buA4bqk4buA4buhcyXhu6E24buCesWpw4Dhu4Lhu4LDisO14buhw4pD4buC4buhQ0fhuqDhu6Hhur5E4bqm4buQ4buhw5XDjOG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu5ThuqDDtOG7oWThu47hu4Lhu4ZC4buh4buG4buv4buA4buhQ0fhuqDhu6FycHJyLXJwcnPDteG7oeG7hkPhu6nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhw5JD4bu14buG4buhw4Phu7Xhu5Dhu6HDlOG7jsWp4buGQuG7ocOAw4nhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDgOG7iOG7ocOUQ+G6tOG7gOG7oXThu6FD4bqm4buhw5RDw4zhu4ZC4buh4bqi4burVOG7oUNH4bqg4buhw5Thu5pL4buGQuG7ocOUxrDhuqDhu6HDlEPDjeG7hkLhu6Hhu4BE4buGQ+G7oVFMROG7ocSRLeG6qeG7gkThu4bDlMSC4buO4buhc+G7ocOKw4LDlOG7oUNOw5Lhu6HDkkPhu7fhu4bhu6Hhu4DhuqThu4Dhu6FE4bqp4buO4buCdeG7oeG6oEPhu4Lhu6HDlOG7tcOU4buh4bqg4bux4buh4bqgxrDhuqDhu6HDkkNG4buGQuG7oUNH4bqg4buh4bqg4buWxanhu6FDR+G6oOG7ocOVROG7hkPhu6Hhur5Mw5Lhu6HDuuG7oeG7gExEw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXN0Lhu4Lhu6lE4buh4buOxanDteG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6HDkkPDjEThu6FDTsOS4buhw5TDjMOU4buhUUxE4buh4bqgxrDhuqDhu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oMO14buh4buGQ+G7qeG7oUPhu7Hhu4Lhu6HDlOG7s+G7gOG7ocOD4bqs4buhw5Thu47FqeG7guG7oUNH4bqg4buhw4DEqOG7hkLhu6HhuqBD4buC4buh4bqgxrDhuqDhu6FDR+G6oOG7ocOVROG7hkPDtOG7oVtE4bqm4buG4buh4buGxalUw7Xhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhw4Phu63hu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buh4bqgw43hu4ZC4buh4oCc4bqr4buQ4bum4buhQ+G7gsWp4buhQ+G7mkzhu4ZC4buh4bqi4buaS+G7hkLigJ3hu6FRTEThu6HDlcOM4buhw5RE4bqk4buG4buhQ0vhu4bhu6HDuXDhu6HDlOG7jkThuqbhu5Dhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDg+G6rOG7ocOKQ8SC4buG4buhw5RD4buaT+G7hkLhu6FCRMaw4buC4buhUUThurThu4bhu6FR4bup4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buhw4Phu6vDlOG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oVPhu5Dhu7XDlOG7ocOVduG6oOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG6ouG7q1Thu6FR4bup4buhQ0fhuqDDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6Hhu6VwcMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhw7pwcMOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8vRFHDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4buGxIJSw5UvcnJz4bulL3JwceG6onBxw7pxdHNyw5Thu6dxdHLDueG6vnDDtOG6vMOSQsOy4buObHPDuXXhu5/hu6HFqeG6vsOUbOG7n1tE4bqm4buQ4buh4buM4buQ4bux4buhw4Dhu5pM4bqg4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7ouG7oeG7gOG7iMOU4buhw4PhuqThu6HGsOG7huG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu5ThuqDhu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VwcOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n8O6cHDhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7lyTGsOG6oOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7oeG7hkLhu4Lhu6tE4buhw4pD4buExanhu6HhuqDhu5bFqeG7oWThu47hu5pN4buGQuG7oWRbJGPhu6Ek4buY4buhJEPEkOG7hkPhu6E1xanhu4bhu6HDlEPhu5Dhu6FD4buSw5Thu6HDg8ON4buGQuG7ocOD4bux4buC4buhQ0fhuqDhu6HDlUThu4ZD4buhw5RDxanhu4Dhu6FCRMWpw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZEPhu7dU4buhQkTGsOG7guG7oSXhu5pL4buGQuG7oTZE4buGQ+G7ocWo4buGQ8O14buhW0Thuqbhu5Dhu6HDlOG7juG7mk/hu4ZC4buhZOG7juG7mk3hu4ZC4buhZFskY+G7oSThu5jhu6EkQ8SQ4buGQ+G7oTXFqeG7hsO14buh4bqgQ0TFqeG7ocOV4bq24buN4buhNkdE4buhw5Xhu57hu6HDg8SoROG7oeG7gExE4buh4bq+4buQw43hu4bhu6HhuqDhu7fhu4bhu6HhuqDhu4Thu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HhuqDhu4Lhu4bhu6Hhu4ZC4buaTUThu6Hhu4BMROG7oeG7hkNE4bqmw5Thu6HDlEXhu4ZDw7Thu6El4buC4buhw4Phu4TDteG7oeG7hkPhu6nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buh4buA4buC4buGQuG7oeG7gOG7kMOM4buG4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOSQ8OM4buh4buM4buQxanhu4bhu6HDlOG7s+G7gMO14buhw5Thu6vhu4Lhu6HDg0ThuqThu5Dhu6HDikThuqbhu4bhu6HDlOG7r+G7hkLhu6HhuqDhu5pN4buGQuG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4ZD4bup4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7ocOD4buIROG7oeG7hkLGoOG7oUJExrDhu4Lhu6FRROG6tOG7huG7oUJESEThu4/hu6HDgMSo4buhw5Xhu5Dhu4ZC4buhQkTGsOG7guG7oVFE4bq04buG4buh4bqgRuG7huG7ocOUQ0TDguG7kOG7ocODw4xE4buhUUxE4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhu4DDjeG7huG7oSrDicWp4buh4bq+xJDDteG7oX1ExrDhu4Lhu6HhuqLhu5ThuqDhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HhuqLhu7Phu4bDteG7oWRE4buG4buhQ0fhuqDDteG7oTbhu6bhu6HDlEPhu5Dhu7nDlMO04buhKuG7iuG7hkLhu6HDlENNRMO14buh4buM4buQxanhu4bhu6HDlOG7s+G7gOG7ocOD4bu34buQ4buhw5Thu5rhu6FR4bqk4buh4bqgS+G7ocOVT+G7oVHhu7nDlOG7oeG6oEPhu7XDlMO14buhQuG7iuG7gOG7oVFE4bqm4bqg4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buhw5RD4bq04buA4buhw5RGxanhu6Hhu4ZD4bup4buh4bun4buhw5JDRuG7hkLhu6FDR+G6oOG7oeG7gExEw7Xhu6HhuqDhu7FE4buhw5Thu6vhu4Lhu6HDleG7oMWp4buh4bqgQ1DFqeG7oUPhuqbhu6HDlEPDjOG7hkLhu6HDkkNG4buGQuG7oUNH4bqg4buhw4Phu63hu6FT4buQw4zhu4ZC4buh4bqg4bu1w5LDteG7oeG6oOG7tcOS4buhw5RD4bq04buA4buhw5Thu47FqeG7hkLhu6HDlENEw4LDlOG7ocOAw4nhu6HhuqLhu6tU4buhQ0fhuqDhu6HDg+G6rOG7oeG7hkPhu6nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6HDlMOMw5Thu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oVHhu5Thu6HhuqLhu6tU4buhUeG7qeG7oUNH4bqgw7Xhu6FC4buEw5Lhu6HDkkPhu7fhu4bhu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6Fk4buO4buaTeG7hkLhu6FkWyRj4buhJOG7mOG7oSRDxJDhu4ZD4buhNcWp4buG4buhw5RD4bup4buGQ+G7oeG7gOG7iMOU4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7ocOU4buOR+G7hkLhu6HDg0Thuqzhu4Dhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDkkPDjMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n0QkxILhu4bDlMSC4buO4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7oeG7pXBww5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6F1c3LDklPhu4/hu5/hu6HDleG7juG6oGzhu58vL0RRw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G7hsSCUsOVL3Jyc+G7pS9xw7ly4bqicnFwc3B0ccOUcXDDusO64bul4bq+cMO04bq8w5JCw7Lhu45sdXXDuuG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufW0Thuqbhu5Dhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HDgOG7mkzhuqDhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOU4bui4buh4buA4buIw5Thu6HDg+G6pOG7ocaw4buG4buhQkTGsOG7guG7oeG6ouG7lOG6oOG7n+G7oVJE4bqiw5RDbOG7n+G7pXBw4buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdXNy4buf4buhL+G7l+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5db4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6FCRMaw4buC4buh4bqi4buU4bqg4buhw5RD4bqs4buh4bqgQ+G7tcOU4buhw4Phu5pO4bqg4buh4buGQ+G7qeG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOU4buz4buAw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZkxE4buhw5RE4buGQ+G7ocOUQ+G7t+G7huG7oeKAnCrEqEThu6Hhu4BMRMO14buhw5XGsOG7hkLhu6HDlOG7q+G7gsO14buhUeG7mkvhu4bhu6Hhur7hurThu4bigJ3hu6FR4bup4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4bqgxrDhuqBD4buh4bq+4bup4buAw7Xhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buh4buM4buQ4bux4buhw4Phu6vDlOG7ocOD4buaTuG6oMO14buhZOG7juG7mk3hu4ZC4buhZFskY+G7oSThu5jhu6EkQ8SQ4buGQ+G7oTXFqeG7huG7ocODxanhu4ZC4buhw5Thu6Lhu4ZC4buhw4Dhu5pM4bqg4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6FDROG6puG7kOG7oeG7jOG7kOG7seG7oSrhuqThu6HGsOG7huG7oeKAnDfhu7Phu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhur7hu5pO4buGQuG7oUJExrDhu4Lhu6HhuqLhu5ThuqDhu6Fk4buO4buaTeG7hkLhu6FkWyRj4buhJOG7mOG7oSRDxJDhu4ZD4buhNcWp4buG4buhQkTFqUThu6HDg+G7guG7q+G7huG7oXJwcnEtcnBydcO14buhw4PDieG7hkPhu6FD4buaTOG7hkLhu6HDg8OC4buG4buh4buG4buv4buA4buhcnBzcOG7ocOU4buOT+G7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhw5Thu45H4buGQuG7ocODROG6rOG7gOG7oeG6oOG7lsWp4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOSQ8OM4oCdw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DksWo4buQw5RD4buC4buO4buf4buXNUThu4ZD4buhW+G7mkvhu4ZC4buVL8OS4buX

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]