(vhds.baothanhhoa.vn) - Giáo sư Đinh Xuân Lâm từng viết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: “Ngoài việc thu hút đông đảo anh hùng nghĩa sĩ các địa phương trong nước nô nức tìm đường về tựu nghĩa, còn được sự ủng hộ trực tiếp và mạnh mẽ của Nhân dân tại chỗ, từ người Kinh đến các tộc thiểu số ngay từ những ngày đầu chuẩn bị cho tới thành công năm 1428”. Trong đó, không thể không kể tới cha con Lê Hiểm - Lê Hiêu, 2 trong số 35 người có công đầu được chính vua Lê Thái tổ ngự danh trong “Lam Sơn thập lục” và đã tham gia bộ máy chính trị đương thời với tư cách là những trọng thần.
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7iMOpfeG7guG7hcOqxKkmfeG7iMOpfeG7guG7hcOpcX0tfSJ94buraH3huq3Dsmrhu4d9cOG7g+G6s2p94buL4buDNuG7hX3hu6Nx4buN4bqtfeG6rXU2feG7q8O54buTauG7h31w4buf4buF4bq7cX3hu4LhurVxfeG7iMOpLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXsh4buG4buFN2t94buhw7l94bqq4buFauG7g33hu6xx4bqxan3hu4jhurHEqX1w4bunauG7h33hu6vhu4XhurlwfeG7q+G6u33huq1xw7Xhuq194buL4buDxqHhu4V9auG7h+G7g8OtNn3hu4g2xKl94bug4buTaiV94oCcSuG7h2s44buFfeG7q+G7heG6veG6rX1w4buDcX3hu4NycH3huqvDsmrhu4d94bqrYWt9Nmrhu4N94buDc2rhu4d9auG7h+G7g8OtNn3hu6HDrX3huq034bqtfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7h31w4bufa2rhu4d9asO54buZ4bqtfWrDsn1q4bul4bqtfXBnxKl94bqrw7nhu5Vq4buHfeG7q+G6u31wxalxfWrhu4fhu4PDrTYmfeG6rW1qfeG6q8O54buX4bqtfeG7ocWpfXVq4buHfeG7g8O1fXDhu5/FqeG6rX1w4buF4bq54budfeG7qzh9xKk5auG7g33EqWV94bqtdTZ9SuG7g+G6sWp94bqp4bqxan1wOeG7hX3huq3hu4Phu5EmfXDhu6d9auG7h8O54buV4buFfeG7iuG7hWrhu4N94bqr4bq5an3huq034bqtfXDDteG6rX1w4buD4buFw6pxfeG7oeG7jX1q4buHNuG7r31w4bunfWrhu4Phu6lq4buHfWrhu4c44buvfeG6q+G6s3F94bqt4buDccOian3huqdofeG6reG7g2t9cOG7meG7hX1w4buDOGrhu4N94bqtw7Jq4buHfWrDoMSpfV0wIjTigJ0/fVDhu59rauG7h33huqtsJn3hu4vhu4PDsmrhu4d9cOG7g8OqfeG7i+G7g8OyauG7h33hu4vDqn1w4buZ4buFfeG6reG7gzZ94bqta2p94buIw6l94buC4buFw6rEqX0tfeG7iMOpfeG7guG7hcOpcSZ9In1w4bufa2rhu4d94buh4buNfSAxfWrhu4fDueG7leG7hX3huq1sfeG6rcOyauG7h33huqvhurNxfeG6q8O54buX4bqtfeG6reG7g2Zq4buDfeG7q3E2feG7iMOpfVDhu4M34buFfXDDtH1q4buHxal94bqpNmrhu4N9cOG7n2tq4buHfeKAnOG7iDbEqX3hu6Dhu5NqfXDhu4PhurXhu5194buJdOG6reKAnX3hu6s4feG6q8OhfXDhu4M2xKl94buH4buFNn3huqfDtX3EqTfhu6994bqt4buDZmrhu4N9cOG7n2h94bqrw7nhu5Nq4buHfXDhu4Phu5Xhu4V94bur4buZ4buFfXDDuX3huq034bqt4buDfeG7iTh9auG7g+G7qWrhu4d9cOG7n25q4buHfXDhu4PhurNqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhuqlw4buDccSp4bqnfeG7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTNbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTEiMeG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iICIgL10zM+G6qTBbNV0iXV1wIDUxMTHhu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tiAiXXt9NuG7iXDhu7Z74buIw6l94buC4buFw6rEqSZ94buIw6l94buC4buFw6lxfS19In3hu6tofeG6rcOyauG7h31w4buD4bqzan3hu4vhu4M24buFfeG7o3Hhu43huq194bqtdTZ94burw7nhu5Nq4buHfXDhu5/hu4XhurtxfeG7guG6tXF94buIw6l7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7M1tbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsxIjF7fS8h4bqq4bq7an1w4buD4buVfeG7iMOpfeG7guG7hcOqxKl9LX3hu4jDqX3hu4Lhu4XDqXEmfeG6qeG7hX1wZuG6reG7g33hu4lo4bqt4buDfeG7ocawfeG6reG6t+G7nX3hu6Nx4buN4bqtfeG7h+G7hTZ94buD4buF4bq9an3huqs2auG7h33hu61x4buNauG7h33huq3hurfhu519auG7h+G7g+G7hcOpxKl9cOG7n25q4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6rhu41qfeG7o3HDqX3GoX1K4buHbuG6rX3huqzhu4PhurFxJn3hu4PDueG7k2rhu4d94buINsSpfeG7oOG7k2omfeG7neG7g3V9UOG7g+G7heG6vXF9UOG7g+G7hcOpaiZ9ajbhu6994buJOH3hu6tzauG7h33huqvhurdwfXDhu4Nxw7Xhuq194buDceG7r+G6vWp9SuG7h27huq194buIw6Phuq19O1Dhu4M2auG7g33hu4JsNiwmfeG7iMOpfeG7guG7hcOqxKl9O10gNSItXTAyMCx94buJOH3EqcO1cH3huqs54buFfeG7o3E2an3hu4k2auG7h33huqnDueG7meG7hX3huqvhu5Xhu4V9UOG7n+G6s2o/feG7iuG7g+G7hX1q4buH4buDYn1w4buFan3hu4jDqX3hu4jhu5fhu4V94bqt4buD4buFw6lxfXDhurXhu519auG7h+G7g8OtNn3hu6HDrSZ9w7Jq4buHfcSpNmrhu4d9cOG7g2JrfeG6rWtqfXDhu5824buFfeG6q8O14bqtfWrhu4PhurdwfeG6rXU2fcSpZ2rhu4N94buJOH3hu4jDqX3hu4Lhu4XDqXF94bur4bq7feG7q+G7meG7hX3hu4jDqX3hu4jhu5fhu4U/fcOSauG7h33huq1sfeG6rcOyauG7h31w4bufa2rhu4d94bur4buF4bq94bqtfeG6reG7g+G7hcOpcX1w4bq14budfeG6reG7g+G7heG6uWp9xKnDoSZ94bujceG7r8Opan3hu4ds4budfeG7icO54buTauG7h31w4buDxanhuq19cOG6teG7nX1w4bufcWrhu4d94bqt4buDa31q4buHOOG7r33hu4vhu4PGoeG7hX1q4buH4buDw602Py4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4buDYmt9cMO5feG7ieG7heG6vXF94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHJn3hu4jDqX3hu4Lhu4XDqsSpfeG6pzZqfeG6q+G6s3F9cOG7gzbEqX3hu4fhu4U2feG7neG7g3R9cOG7nzfhuq3hu4N94buD4bq1cX3huq3hurNqJn3huqvhurlqfeG6rXHhu43hu4V94bqtccO14bqtfeG7i+G7g8ah4buFfWrhu4fhu4PDrTZ9xKnhu5nhu4V94buH4buFNn1q4buD4bq14budfeG7icWp4bqtfeG7icO54buXauG7h33huq3hu4Phu4XhurlqfeG6q+G6t3E/fcOSauG7h33huq1zauG7h33huq1ran1w4bufNuG7hX3hu4jDqX3hu4Lhu4XDqXF9cOG7gzbEqX3hu4fhu4U2feG7qzhrfWrhu4Phu4XhurtxfXDhu5/hurVqfeG6reG7g+G7heG6uWo/feG6qsOj4bqtfeG6p+G7heG6vXAmfWrhu4c44buvfV00fXDhu4M3auG7h301fWrDoMSpfeG6quG7hWrhu4N9xKhz4buFfTs0LV1bLV0wIjMsJn3huqs54buFfeG7o3HhurFqfeG6rXU2feG7iOG7heG6v3F9UOG7g8OgauG7h31w4buF4bq5an3huqs3auG7g31h4buFfeG7nOG7gzZ94buIw7rhu68/fVDhu4Nia33hu4vhurl94buhN+G6reG7g33huqvDoX3huqtoauG7gyZ94buIw6l94buC4buFw6rEqX3hu4k4fXDDueG7mWrhu4d94bqpw7nhu5nhu4V94bujceG7r+G6u2p9UOG7n+G6s2p94buIxalxJn3hu4jDqX3hu6A3cCZ94buIw6l9SuG7g+G6sWp94bqs4buDciZ94buIw6l94buIw6Fq4buDJn3hu4jDqX3hu4jhu4Xhur1wJn3hu4jDqX1Q4buDdH3hu4fhu4VhfeG7q+G7lX1w4buDcTZ94bufcnB94bur4bq7fWHhu4V94buIw7lxJn3hu6E2cX3hu4k54buFfeG6p299YeG7hX3hu4jDuXF94bufcnB94bur4bq7fWHhu4V94bqs4buD4buFfeG7iMOgauG7hz99xqB9YeG7hX3huqzhu4Phu4V94buIw6Bq4buHJn1q4buH4buDw602feG7o3HhurFqfXDhu4Xhurnhu519cHThuq194bur4buVfXDhu4NxNn1q4buDxrB94bqraOG6reG7g33hu6s4a31q4buT4buFfeG7o3HhurFqfXA2feG7neG7g3Thuq194buh4bqvaj994buI4buF4bq/cX1Q4buDw6Bq4buHfeG7i+G7hcOpcX1q4buHOWsmfXDhu4Ny4bqtfeG6qznhu4V94bujceG6sWp94bqrccO04buFfXDhu4Niaz994bqs4buD4buVfeG6reG7g2t94bujceG6sWp94buI4buF4bq/cX1Q4buDw6Bq4buHfeG7iW5wfeG7qzhrfXDhu5/hurVqfeG6q2g2fcSpNuG7hX3hu53hu4N04bqtJn1wNn3EqeG7meG7hX1wcWrhu4d94bujceG6sWp94bufNn3huqs3auG7g33huq3hu4NjxKl94bqt4buD4bq5cH3hu4jhu4Xhur9xfVDhu4PDoGrhu4d94burOH3hu4Phu5NqfV194burOWp9cMOpan3huqto4bqt4buDfcahfWpy4buFfcSow6F94buuw6lqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu4rhu4PDsmrhu4d94buJ4bqxcX3hu6E2cX3huqtsJn3hu4jDqX3hu4Lhu4XDqsSpfXDhu4Nia33huq034bqtfXDDueG7mWrhu4d9xKk24buFfeG7neG7g3Thuq19xqF94buc4buD4buNfeG6rDdwJn1w4buFw6lxfeG6qeG7heG6vXB9auG7g+G7heG6u3F94bujceG6sWp9xKjhu4Vq4buDJn3huqdxw7Xhuq19UOG7g8O54buXauG7h31w4buDw7l94buIdn3hu4rhu4M3auG7g33igJzhu4vhurl94bqtc2rhu4figJ194bud4buDYeG7hX1w4buD4bqhcH3huq3DtH1wxal9cMawPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFK4buHOOG7r31qNuG7ryZ9auG7g+G7qWrhu4d94bqp4bupfeG7i+G7heG6vWp9ajjhu68mfeG6reG7g3Jq4buHfXA2feG7q+G6pWp94bqtbWp94buH4buD4buFfWrhu4Phu5l9auG7g+G7lX3huq034bqtfeG6reG6sXF9cOG7g+G7k33huq11Nn1K4buHceG7r+G6v2p9UOG7n8Oh4buFfXDhu59rauG7h33huqZnauG7g31q4buHw7J94bqrOeG7hX3huq03ayV94oCcSuG7hzjhu699xKnDueG7leG7hX1w4buDN2rhu4d9cDfEqSZ9cOG7n+G6tWp94bqs4buD4buFfeG7iMOgauG7hyZ94buI4buF4bq/cX1Q4buDw6Bq4buHfXDhu4PhurdwfXDhu4PhurkvfUrhu4c44buvfeG7gzbhu4V9xKnDueG7k+G7hSZ9cOG7n+G6tWp9xKjDoX3hu67DqWomfeG7iOG7heG6v3F9UOG7g8OgauG7h33huq10cH3huqvhurNxL31K4buHOOG7r33hu4PDoMSpfeG7icOgxKkmfeG6pzd9cMO54buZ4bqtfeG7iMO54buTauG7h33EqOG7hWrhu4N94bqrOeG7hX3huqc54buFfXDGsH3hu6trauG7hy99SuG7hzjhu6994buDw6DEqX1wN8SpJn1w4buDw7nhu5dq4buHfXDhu4PDuX3hu4h2feG7iuG7gzdq4buDfeG6rXNq4buHfeG7i+G6uX1wxal94bur4bqlauKAnT994buK4buDZn1w4buD4bq5feKAnOG6qjdq4buDfcSpw7VwfXDhu5/hurVqJn3hu6E54bqt4buDfeG7i+G7g8OyauG7h33hu4tnauG7g31q4buHOeG6rS994bqqN2rhu4N94buDNuG7hX1w4buf4bq1an1wNmp9cDfhuq194bqt4buD4buFxKl9xKlxw7Jq4buH4oCdfeG6t+G7ryZ94buIw6l94buC4buFw6lxfeG7oeG7mcSpfeG6reG7g+G7pWrhu4d94buL4buF4bq5aj994bqmxqHhu4UmfcOyauG7h31w4buDYmt94bqt4buDNn1w4buDNsSpfeG7h+G7hTZ94bqtccO14bqtfeG7i+G7g8ah4buFfWrhu4fhu4PDrTZ94buIw6l94buI4buX4buFfXDhu6d9asOgxKl9XSB9cHHDtOG7hT994buqZ33hu4g2xKl94bug4buTan3huqvDtWrhu4d94bqt4buDdX1w4buFan1ww7nGoWrhu4cmfcOyauG7h33huqvDueG7l+G6rX3hu4fhu4U2a33hu53hu4NsfWrhu4Phu6lq4buHfWrhu4Phu4Xhur3EqX3hu6t0feG7o3E2an1w4bufbmrhu4c/feG7iHLhuq194bq34buvfeG6p+G7hWrhu4N9cMO54buZauG7h33huq1tan3hu5/hurdwfWZwJn3hu4jDqX3hu4Lhu4XDqXF94bqtc2rhu4d94bqtN+G6rX1ww7nhu5lq4buHfeG7iMOpfeG7iuG7gzZq4buHJn3hu4jDqX3hu4hx4bqxaiZ94buIw6l94bugNmsmfeG7iMOpfUo2auG7gyZ94buIw6l94buI4bq/Pz8/feG6reG7g+G7hTZ9auG7gzZxfeG6reG6s8SpfeG7o3HhurFqfeG6q+G7jeG7hX3huqvhurNxfeG7q+G7meG7hX3hu4fhu4XDo+G6rX3EqOG7hWrhu4M/fcOSauG7h33hu4k4feG7q2h9cMO54buZauG7h33huqnDumrhu4d94bqtYcSpJn1w4buDNsSpfeG7h+G7hTZ94buD4bqzcX3hu4PhurlwfeG6rTfhuq19cOG7n+G6tWp94bqrN2rhu4MmfeG6rXNq4buHfeG7iMOpfeG7iOG7l+G7hX1w4bufYeG7hX3hu6NxNn3huqc2a33hu4fhu4U2an3hu4k2ayZ9auG7h3Hhu6994buD4buFw6rEqSZ94buJ4bq14budfeG6rcOyauG7h33hu4nhu5lqP33huqxsfXDhu4PDqn3hu4vhu4PEg2rhu4d94bqraGrhu4MmfeG6qcO54buZ4buFfWrhu4duan3huq3hu5V94oCc4bqnZ2rhu4N9SuG7h8OyfeG6rcOyauG7h33huqvhu6Xhuq19cDjhu699cOG7n+G7leG7heKAnSZ94buDNuG7hX3huq3hu4M2feG6rWtqfeG7iMOpfeG7guG7hcOqxKl9LX3hu4jDqX3hu4Lhu4XDqXF94bqrw6F9cOG7gzbEqX3hu4fhu4U2fWrhu4Phu4XhurtxfXDhu5/hurVqfeG6qzdq4buDfeG7o3E2an1w4bufbmrhu4d94buL4buD4buF4bq5an3hu6Nx4bqxan3EqOG7hWrhu4N94buL4buFauG7g33hu4Phu49qfeG6pzlwfeG7q2Y2Py4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu4rhu4PGoeG7hX1q4buH4buDw602feG7iDbEqX3hu6Dhu5NqfXDhu4PhuqFq4buHfeG7ieG7l+G7hSZ94buIw6l94buI4buX4buFfeG7icOpan1q4buHw7Lhu4V94buCazhq4buHfeG6q+G6uSZ94buDNuG7hX3huq3hu4M2feG6rWtqfeG7iMOpfeG7guG7hcOqxKl9LX3hu4jDqX3hu4Lhu4XDqXF94bqr4bq7cX3huqvDueG7l+G6rX3hu53hu4NrauG7h33huqvhur19auG7g+G6t3B94bqsw7Jq4buHfXDhu4PhurNqfeG7i+G7gzbhu4V94bujceG7jeG6rSZ9cOG7gzbEqX3huqnFqX1w4buf4buF4bq7cX3huq3hu4NmauG7g31w4bufbmrhu4d94buhxak/fUrhurlxfeG7iMOpfeG7guG7hcOqxKl94bqrw7nhu5fhuq194buH4buD4buFfXDDqWp9xqF94buDOGrhu4d9cOG7g+G7pX1dWyZ9cOG7g2d94bqta2p9cOG7nzbhu4V9w7Jq4buHfS194buIw6l94buC4buFw6lxfeG6q8O54buX4bqtfeG7h+G7g+G7hX3GoX3hu4M4auG7h31w4buD4bulfSI1fXDhu59rauG7h33hu6Hhu419IDF9auG7h8O54buV4buFfeG6rWx94bqtw7Jq4buHfeG6q+G6s3F94bqrw7nhu5fhuq194bqt4buDZmrhu4N94burcTZ94buIw6l9UOG7gzfhu4V9cMO0fWrhu4fFqX3huqk2auG7g31w4bufa2rhu4d94oCc4buINsSpfeG7oOG7k2p9cOG7g+G6teG7nX3hu4l04bqt4oCdP33huqrhurlqfeG7i+G7g+G7hX3EqeG6t3AmfeG6rWF94buIw6l94buC4buFw6rEqSZ94buIw6l94buC4buFw6lxfeG6q+G6u3F94bqrw7nhu5fhuq194bud4buDa2rhu4d9UOG7g8O54buXauG7h33huqvEg2rhu4d94bud4buDcuG6rX1w4buD4bqzan3huqs54buFfeG7q8O54buTauG7h33hu6s4feG6q8O54buX4bqtfXA3auG7h33GoX3hu4g2xKl94buK4buFauG7gz99UOG7n+G7heG6u3F94bqrZ2rhu4N94buJcuG6rX3huqfhurfhu6994buH4buF4buVfeG6q8OhfeG6reG6t+G7nX3huq3hu4NrfeG7h+G7hTZ9cMO14bqtfV1bW33EqeG6pXF94bqr4buF4bq7an3GoX3hu63DoX3hu5zhu4N04bqtfeG6qsO14buFJn3hu4Nx4buv4bq9an3huqzDuX3hu5zhu4NrauG7h307ajbhu6994buJOH3hu63DoX1Q4bqxan3hu5zhu4Ny4bqtJn3hu4Nx4buv4bq9an1Kw7Jq4buHfeG6rOG7jWrhu4csfeG6q8OqfeG6rWtqfeG6reG7gzdxfeG6q+G7leG7hX3huqvhu5Xhu4V94buDw7nGoWrhu4d94bqnw7Rq4buHfeG7icO14bqtPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqpsauG7h33hu4ds4budfeG6rXU2feG7iMOpfeG7guG7hcOqxKl9LX3hu4jDqX3hu4Lhu4XDqXF94bur4buZ4buFfeG7i+G7g8ah4buFfWrhu4fhu4PDrTZ94buINsSpfeG7oOG7k2p9amzhu4V94buf4buFw6lq4buHJn3hu4lo4bqt4buDfeG7ocawfeG6qeG6sWp9cMO14bqtfWps4buFfeG6reG7g3Fq4buHfeG6q8OhfeG6q8O54buX4bqtfeG6rTfhuq19cOG7n+G7heG6u3F94bqrOeG7hX3hu6Nx4bqxan3huq3hu4N1feG7q+G6u33hu6E2cX3hu4fhu4Phu4V9auG7g+G6tWp94but4bulauG7h33huqs3auG7hz994buIw6l94buC4buFw6rEqX1q4buD4bq1an3huqvDueG7l+G6rX0zfeG7oeG6oeG6rX3hu53hu4NrauG7h33huq11Nn1w4buf4buF4bq7cX3hu4jDqSZ9IH3hu6HhuqHhuq194bud4buDa2rhu4d94bqtdTZ9cOG7n+G7heG6u3F9SuG7h3Hhu6/hur9qP33hu4jDqX3hu4Lhu4XDqXF94bqrw7nhu5fhuq194bqnNmp9cMOjauG7h300feG7oeG6oeG6rX3hu53hu4NrauG7h307MX3huq11Nn1w4buf4buF4bq7cX3hu4jDqSZ9IH3huq11Nn1w4buf4buF4bq7cX1K4buHceG7r+G6v2osPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6rhurt9UOG6sWp94buc4buDcuG6rX07SsOyauG7h33huqzhu41q4buHLCZ9cOG7p33EqcO1cH3hu63DoX1w4buDceG6s2p9asOyauG7h33hu4fhu4Xhu5V94bqr4bqx4buvfeG7oTZxfeG7i+G7g+G7hX3huqvDueG7l+G6rX3huq3Dsmrhu4d9auG7g+G6tWp94bqrOXB94bqt4buDccOian1qw7Jq4buHfXDhu4PDsmp9xKnhu5nhu4V94bqrw6F94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3huqs2fWrhu4c4auG7g31q4buH4buD4bq7fXDhu4Nia33hu4PDueG7mWrhu4d94buH4buFYcSpfXB5fXDhu59uauG7h31qw7Jq4buHfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50mfXDDoGrhu4d9auG7gzZq4buDfXB5fXDhu59uauG7h31q4buHOGrhu4N9cOG7hcOqcX1w4buDdX3huq3Dsmrhu4d9auG7h+G7g+G7heG6veG7nSZ94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33hu6s4feG6qWjhuq3hu4N94burdH1w4buDw7nhu5Nq4buHfcSpOeG7hSZ94buHbOG7nX3hu53hu4PhurNqfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94buL4buFauG7g31w4bq5Jn1q4bqxauG7h33huq02a31w4buDcX1q4buD4bq14budfeG6reG7g2t9auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWo/fUrhu4drOOG7hX3hu582Jn1dW1tAfeG6q8O54buVauG7h33hu4k4auG7hyZ9auG7h8OzfeG7rWzEqX3huqvDueG7l+G6rX3huqfDqX1ww7Jq4buHfeG7g2w2P33huq1sfTAvMH1w4buDw7JqfeG6qzlwfeG6qTZq4buDfeG7g+G7heG6vXF94oCcUOG7g8OyaiZ94buJOGrhu4d94burw6BqfeG7g2w24oCdJn3huq034bqtfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buDbuG6rX1w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqfeG6q+G6u3F94bqrOXB94bqt4buDccOian3hu6Nx4buN4bqtfeG7h+G7hTY/Pz994bqtccO14bqtfeG7oeG7jWrhu4d9auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp94burOH1w4buDcX1q4buD4bq14budfeG6p2dq4buDfeG7o3HhurFqfeG6q+G6s3F9auG7h8O54buV4buFfXDDoGrhu4c/fVBx4buvfWrhu4Phu4XDqWomfeG6q+G6uWp9cOG7g8OgxKl94bqr4bq7an1w4buD4buVfeG7iMOpfeG7guG7hcOqxKkmfeG7iMOpfeG7guG7hcOpcSZ94bqt4buDcmrhu4d9cMOy4buFfeG7i+G7g8OyauG7h33hu4vhu4Nv4buFfeG6reG7gzlq4buDfeG6p3Hhu49qP31Q4bufw6lqfcSpYWrhu4N94bqr4bq3cH1qOOG7ryZ9cOG7p31qw6DEqX1dMTEwJn3huqvhurtqfXDhu4Phu5V94bqrw6F94bqrw7nhu5fhuq194bqpxalq4buHfeG7icOpan1w4buDYmt94buJ4buN4buFfeG7i+G7heG6uWp9cOG7n3Lhuq194buH4buRfeG7q+G7meG7hX1q4buD4buF4bq7cX3hu4NrNn3hu6vDoGp94bqt4buDOcSpfXDhu5/DtH3huqvDteG6rX3huqs3a31w4bufa2rhu4d94buL4buDw7Jq4buHfeG7h+G7hTZqfeG7o3Hhu6994buDaznhuq3hu4N94buH4bqzan1dPzFbW8SpIj994bqsc2rhu4d94bur4buZ4buFfeG7ocWpfeG6p+G7heG6uWp9cOG7g+G7hcOpan3huq11Nn3huqvhu5Xhu4V94buh4buNauG7h33hu63DoX3hu4PDteG7hSZ9cOG7g2JrfXDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmomfeG6q+G6u2p94bqtbH3hu4ly4bqtfeG6q8O54buX4bqtfXDhu5/DuWrhu4d94bqpdGrhu4d94buJOMSpfeG7oeG6sWp94buL4buDa33hu4Phu5fhu519cDfhuq0mfeG7n+G7j+G7hX3huqdofeG7neG7gzd94bqp4bubfWrhu4Phu4XhurtxP33huqrhurlqfWo24buvJn1w4bq3cH3huq1hfWrhu4Phu6lq4buHfeG6qeG7heG6vWp9cGbhuq3hu4N94butcWrhu4d94bujcTZq4buDfeG7qzh94bqtN+G6rX3hu6tzauG7h33hu53hu4N0feG6reG6tWp9cOG7n8O54buZ4bqtfeG6q+G6seG7r33huqvDoX3huqvDueG7l+G6rX1R4bqmSuG6qH3hu63DoX3huq3hurfhu5194bqr4bq3cH3huq3hu4NrfeG6rTfhuq194buDw7V94bqp4bqxan3hu6Hhu4Vq4buDfeG7oeG7jWrhu4cmfeG7i+G7g8OyauG7h33hu4fhu4U2an3huq11Nn3huqvhurtqfeG6q8OhfeG6rWt94buDZOG7nSZ94bqt4buDaX3huq1tan3hu6tvan3hu6tkan1dMVvEqSI/feKAnOG7isOqfXDhu6d94buL4buD4buFfeG6q8O54buX4bqtfeG6rcOyauG7h31q4buD4bq1an3huqnhu4V9cGbhuq3hu4N94buJaOG6reG7g33hu6HGsH3huq3hurfhu5194bujceG7jeG6rX3hu4fhu4U2feG7qzhrfWrDoMSpfV01NTAmfeG6q+G6u2p9cOG7g+G7lX3EqeG7keG7hX1q4buHOOG7r33EqcO1cH3hu61x4buNauG7h33huq3hurfhu519auG7h+G7g+G7hcOpxKl9cOG7n25q4buHP33EqDfhu4V9auG7h2zhu4V94bqtdTZ94bqr4bq7an3huqlrfeG6pzh94bqta2p94oCc4buJw7nhu5fEqeKAnX1w4bunfeG6rTfhuq19auG7gzh9cOG7g+G7lX3hu4NufeG7q+G6u33hu4nhu5fhu5194buJOeG7hSZ9cOG7nzdq4buDfWrhuqFq4buHJn1w4bufN2rhu4N9xKnDuTZ9ajbhu6994bqtw7pq4buHfeG7neG7g2Hhu4V94bqpc2rhu4d94bqnOXB94bqt4buDYiZ9cGs4an3huqfDtX3huq3DtXB94bqt4buD4buNauG7h33huqfhuqNq4buHfeG7h+G7kX3hu53hu4NmNn1w4bufw7nhu5nhuq19xKl04bqtfeG7g29q4buHfWrDqWp94bqnNmp94bujcWFqfeG7iXZ94bqp4buFfXBm4bqt4buDfeG7neG7g2Hhu4V94bur4bq1an3huqvDtWrhu4d9xKnDtXB94buDw7V94buH4buFNn3huqtnauG7g33huq1xauG7h31w4buF4bq5an3huq034bqtfeG6rcO1cH3huqs3fXDhu4M24buvfXDhu4Phurk/Pz99SuG7g+G7heG6u3F94bqtw7VwfeG6reG7g2Zq4buDfXDhu59rauG7h33huqvhurtqfeG6rcO6auG7h33huqdofcSp4buN4buFfeG7rcOyauG7h33EqXThuq194bufceG7kWrhu4c/Pz99UOG7n2tq4buHfeG6q+G6u2p94buD4buF4bq9an1qNuG7r33huq3hu4NpfeG6rW1qfSB94bqt4buD4buF4bq54bqtfeG7iWtq4buHfWrhu4c24buFfeG7qzh94bqtN+G6rX3hu6HhuqHhuq194bud4buDa2rhu4d94bujcXbigJ0mfcOyauG7h33hu4jDqX3hu6rDoGp9UOG7n+G6oXAmfWrhu4fDueG7leG7hX3huq1r4buFfeG6q+G6u2p94buH4bqzan0iW31qw6DEqX1qNuG7r33huq3hu4NrfeG6p+G7heG6uXA/feG6qHN9NFt9cHHDtOG7hX1q4buDw7lq4buHfSJ9auG7hzjhu699xKnDtXB94buJ4bqzan3Dsmrhu4d94buJOeG7hX3hu582feG6q+G6u2p94bujcWNwfeG6qW5qP31K4buHOOG7r33hu5/huqPEqSZ9xKlzauG7h31dfXDhu4NnfcSpcTZ94buDw7nhu5Nq4buHfeG7g2s2feG7q+G6u33huq3hurNxfcSpa2rhu4d94bqtN+G6rX3huq10feG7neG7g3N94buDw7V94bqrw7V9cOG7n2d94bqt4buDa33huq1ran3huq3hu4M3cT994oCc4buC4bqjauG7h31qw6DEqSZ94burOGt9auG7hzjhu699XTJ9cOG7gzdq4buHfeG6pzZ9O+G6scSpfeG7iWjhuq3hu4MsfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG7o3E2auG7g33hu6tzauG7h33hu6s4feG6rWtqfeG6reG7gzdxfeG7g2594buIw6l94bqr4bq7cX3hu6vhurt94bqr4bqx4buvfeG6qeG6sWrhu4d94buDw7nhu5Nq4buHfXDDucahauG7h31q4buF4bq9xKk/feG6quG6u2p94buIw6l94buC4buFw6rEqX0tfeG7iMOpfeG7guG7hcOpcX3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqt4buDaX3huq1sfeG7h+G7hTd9cOG7n2h94burw6BqfeG7g2w2Jn3hu4lo4bqt4buDfeG7ocawfcSpOH3huq1tan3huq1sfeG7h+G7hTd9cOG7n2h9cOG7hWrhu4N9cOG7g+G6s2p94buf4bq3cH3hu4nhu5lqfeG6q+G7jeG7hX3hu6vhu5nhu4V9auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp9auG7k+G7hX3huqvhurHhu68/fVDDsuG7hX3huq3hu4NpfcSpa2rhu4d9cOG7n8O54buZ4bqtfeG7i+G7g+G7hX1q4buD4bqhxKl9xKnhuqFwfeG6q8O54buX4bqtfXDhu4Phurfhu6994bqtN+G6rX3huq10feG6rWx9auG7k+G7hX1w4buD4buVfXDFqX3hu4vhu4M2auG7h31w4bufNmrhu4figJ0mfcOyauG7h31Q4buf4bqhcH1qbOG7hX1w4buDw6nEqT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4oCcSuG7h2s44buFfeG7iMOpfeG7guG7hcOqxKl9LX3hu4jDqX3hu4Lhu4XDqXEmfeG6rW1qfeG6rWx94buIw6l94buc4buDdCZ9IH1w4buD4bq5feG7g+G6vX3hu4NufeG7iMOpfeG6q8O54buX4bqtfXDhu4Phu5V94bud4buDdGrhu4d9cOG7n2tq4buHfeG6q+G6u2o/feG6quG6seG7r33hu4k4fWrhu4XhurvEqX1wxal94buDOGt94buJ4buZan3huq11Nn3huqltauG7h33hu4NuJn3huq3Dumrhu4d9auG7g8O5feG6rXU2fWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7hz994buCceG7r+G6vWp9SsOyauG7h33huqzhu41q4buHfeG7g+G7heG6vWp94bqtbH0zNH3huqnhu4V9cGbhuq3hu4MmfXDhu59rauG7h33huqtsfeG6rWx9In3huqnhu4V9cGbhuq3hu4N94but4bq54budfeG7gzlq4buHfeG6reG6t+G7nX3hu6Nx4buN4bqtfeG7h+G7hTZ94burOH0iIn3huqnhu4V9cGbhuq3hu4N94but4bq54budfeG7gzlq4buHfeG6reG6t+G7nX1waWrhu4M/feG6qOG7hX1wZuG6reG7g33hu4lo4bqt4buDfeG7ocawfeG6reG6t+G7nX3hu6Nx4buN4bqtfeG7h+G7hTZ94bqr4bq7an1w4buD4buVfeG7qsOzfVHhu6994bqtw7pq4buHfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGp94butw6F9UOG6sWp94buc4buDcuG6rX3huqvDoX3huqvDueG7l+G6rX1w4bufc2rhu4d9cHF9cMOyan1wOWt94buL4buDNmrhu4d9cOG7nzZq4buHP33Dkmrhu4d9SuG7h3Hhu6/hur9qfeG7qsOgan3hu6xx4bqxaiZ94bqs4buDdX1waOG6reG7g31R4bqmSuG6qH3hu63DoX1Q4bqxan3hu5zhu4Ny4bqtfTtKw7Jq4buHfeG6rOG7jWrhu4csfeG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cCV94oCcSuG7g2dqfXDhu4Phurfhu6994bqp4buFfXBm4bqt4buDfeG7rXHhu41q4buHfeG6reG6t+G7nX3EqeG7keG7hX1q4buHOOG7ryZ94bqt4buDZmrhu4N94bujceG7r+G6u2p94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG6q8OhfXDhu59m4bqt4buDfWrhu4fhurFqfeG7oTfhuq3hu4N94burOH3hu4Nx4buvfeG6q8O1auG7h33hu63DoX3hu4PDteG7hX3hu4NsNn1q4buDw7lq4buHfeG6reG7g2l94buhxrA2feG6reG7g+G7qTZ94bqrw7nhu5fhuq19xKnDtXB94buh4buNfeG7g8O5feG7g29q4buHfWrhu4NvP31K4buD4buF4bq7cX1qw6DEqX1qNuG7ryZ94bqt4buDcmrhu4d9cMOy4buFfeG6q+G6u3F94bqtbH3hu4k4xKl9cOG7lX1w4bufZ2rhu4N94bqr4bq7fWrhu4fhu4NofeG6q8O54buX4bqtfXDhu59zauG7h31wcX1ww7JqfXA5a33huqvhurtqfXDhu4Phu5UmfWrhu4PDuWrhu4d94bur4bqlan3hu63hurnhu5194buD4buPfeG7oeG7k33hu6s4feG6reG7g+G7lX3huqvhu5fhu4V9cOG7g8Oy4buF4oCdPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEuYsSpIeG6pjjhu4V94bur4buF4bq5cH3huq1sfeG7ocawfeG6qXRq4buHfXDDuX3hu4nhu4Xhur1xfeG6rXU2feG6rXHhu41qfeKAnCAxfeG7q2h94buL4buDNuG7hX3hu6Nx4buN4bqtfeG6rcOyauG7h31w4buD4bqzan3hu4g2xKl94bug4buTauKAnX1K4bus4bqmfVDhu4M2auG7g33hu4JsNiZ9IltdMz8uL2LEqSEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z7cGLhu61wLTbhu4nhu4Xhu4dqJX3hu5/hu4Xhu4fhu4NwKnshLuG7oXDhu59rauG7hyHhuqY44buFfeG7qzh9YWrhu4MlfeG7glHhu67hurpKfeG6rOG7guG7hC4v4buhcOG7n2tq4buHIS4v4budIQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]