(vhds.baothanhhoa.vn) - Nga Thạch vốn là một xã thuần nông của huyện Nga Sơn, được nhắc nhớ nhiều nhất với con sông Lèn và chạy theo con sông này là 8,6 km đê. Vì thế người dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, kết hợp với việc chế biến cây cói lúc nông nhàn và một số nghề phụ trợ. Tuy vậy, những năm gần đây, người dân Nga Thạch đã có sự vươn lên đáng kể.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCw7NUSOG6uMO6VcOM4buQVeG6suG6uMO6xKjhu65U4bq44buQXSrhu65U4bq4ITDhurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67hurjhu65VSOG7rlXhurgzw43hurjDlOG7oOG7ruG6uDMy4buuVOG6qi9V4bq8QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvDreG7lEjhu5LDiULDs1RI4bq4w7pVw4zhu5BV4bq4M+G7tuG7ruG6uOG7sMON4bq44busQCjhurg14buI4bq4KFUpw5Lhu67hurjhu67hu7Thu65U4bq44buQfUjhurhVKTZQ4buu4bq4w7NUSOG6uHUk4buuw4Lhurjhu5hdJuG7kOG6uOG7rlVK4buQ4bq44buuVSXhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44buuVcOTKOG6uDMlw5rhurjhu5BW4buu4bq4IeG7tOG7rlThurhuw6jhu67hurgzw43hurjhu5BVw4w24bq4KFXhu5RW4bq44buQVuG7ruG6uCHhu7Thu65U4bq44buuw4024bq44buww43hurhGw4Lhu4Lhurjhu6rhu6zhurjhu5jhu6LhuqThurh44buk4bq4KFXhu57hurjhu65UXSrDmuG6uOG7kk/hu67hurgh4bu24buuVOG6uOG7kFV94bq4NuG7ninhurjDlEvhu65U4bq44buuVFXhu6Dhurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjhurjhu67hu7Thu65U4bq44buuVFXDmlA7w4Lhurjhu6rhu54o4bq4VSY74bq4MyXDmuG6uDPDmlDhu5Dhurjhu5BV4bue4bq4w5TDmuG7nuG7ruG6uOG7kE824bq44buQV8Oa4bq44buwPOG7kOG6uOG7ruG7tOG7rlThurjhu65Vw43hu67hurgzw43hurjhu6xAKOG6uCHhu7bhurjhu65UVeG7oOG6uDtVe+G6uCguJuG6pOG6uMO6KTbhurgz4buMNsOC4bq44buuVTLhu65U4bq44buuxKjhu6zhurhUw5Lhu67hurjhu5hPNsOC4bq44buuVF0qw5rhurjhu5JP4buu4bq4w7NUSOG6uMO6VcOM4buQVeG6uOG7mOG7iOG6uOG7kFfhurghMOG6uDNdJOG7ruG6uOG7sOG7ouG7ruG6uOG7mEnhu65U4bq44buqUeG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DiuG6uuG6usOKL+G7gEbhu5Lhu4Lhurzhur7hurrhurrhurrhuroo4bq84buC4bq84buA4buAR+G7gOG7sOG6vOG6pOG7qDtUw4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUJu4buI4buuVeG6uOG7mMOMVuG6uCwpSOG6uOG7kEnhu5DhurgoVSrDmuG6uOG7qjjhurgzw43hurhkSOG7ruG6uMOUw5rhu6Lhu67hurghVsOM4buuw4LhurghXSnhurgow5Lhu6zhurjhu7Dhu6bhu5BV4bq4ITHhurjDqeG7iuG7rlThurjDlEDhurg14buI4bq4w7NUSOG6uMO6VcOM4buQVcOC4bq4w7NUSOG6uHUk4buu4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOzxKjhu6zhurjDiuG6uuG6vEfhurjhu5hJ4buuVeG6uOG7ksOTKeG6uOG7rOG7tuG7kOG6uChVw43hu65V4bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7kH1I4bq4NeG7iOG6uMOzVEjhurjDulXDjOG7kFXhurjhu6pVw5rhurjhu5BJ4buQ4bq44buQVcWo4bq4IeG7tuG6uCjEqOG7rlThurgoLl0/4buuVOG6uOG7mOG7oCnhurgoxKjhu65U4bq44buYSeG7rlThurjhu6pR4bqk4bq4w7oj4buuVOG6uFTDmknhurgoLuG7puG6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKOG6uF0l4buQ4bq44buYw4wo4bq44bq+4buEw4rhurgoYeG6uOG7mOG7uOG7rlThurjhu5jDjCjhurjhurzhurrhurzDguG7hsSC4bq44buq4bue4bq4VVbDjOG7kFXhurjhu5Dhu4rhurjhu67EqOG7rMOC4bq4KC5W4buuVOG6uOG7mFfhurLhurjDs+G7tOG7rlThurjhu65UVcOaUDvhurjhurzhur7hu4LDguG7guG6uChh4bq44buY4bu44buuVOG6uOG7kFXDmuG7nuG7rOG6vuG7gsOC4buExILDguG6uOG7mMOMKOG6uOG6vOG6uuG7gMOC4buExILhurhtw63hurjhu5Dhu4rhurjhu67EqOG7rOG6tOG6uOG7rlTDjeG7rlXhurjhu65UVeG7oOG6uMO6w7rEkcOz4bqy4bq44bq84bq84buCw4Lhu4DhurgoYeG6uOG7mOG7uOG7rlThurjhu5BVw5rhu57hu6zhurjhur7hurzDguG6vsSCw4Lhurjhu5jDjCjhurhH4buCw4Lhu4bEguG6uG3DreG6uOG7kOG7iuG6uOG7rsSo4bus4bq04bq44buS4bum4buQVeG6uDN74bq4KFVdJOG7rlThurjhu6zDjMOa4bqy4bq44bq84bq8R+G6uChh4bq44buY4bu44buuVOG6uOG7kFXDmuG7nuG7rOG6uOG6vsOKxILDguG6uOG7mMOMKOG6uOG6vOG6uuG6vsSC4bq4bcOt4bq44buQ4buK4bq44buuxKjhu6zhurThurgo4bu24buQ4bq44buYQOG6uCjEqOG7rlThurhUw5pJ4bq4KC7hu6bhurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjhurjhurzhur7DguG7gsSC4bqk4bq4eOG7pOG6uChV4bue4bq44busw43hurgoI+G7rlThurhUw5pJ4bq4KC7hu6bhurgoVSnhurjhu65V4buMO+G6uOG7mMOMKOG6uMOKw4rhurzDguG6vuG6uChh4bq44buY4bu44buuVMOC4bq4w5Thu6Thu65V4bq4LClP4buu4bq4KFUp4bq44buuVeG7jDvhurjhu5jDkinhurjhu65UXSrDmuG6uOG7gOG7hsOC4buE4bq4KC7DmlAp4bq44buY4bu44buuVOG6pOG6uMO6I+G7rlThurgh4buK4buu4bq44buwXSbhu65U4bq44buwXSThu65U4bq4KFUw4buQ4bq4LCk24bq4KFVX4buQ4bq44bq84bqk4buCR+G7hOG6uCjDk+G7ruG6uOG7mMOMKOG6uEfhu4DDguG6vsSC4bq4bcOt4bq44buQ4buK4bq44buuxKjhu6zDguG6uMOU4buk4buuVeG6uCwpT+G7ruG6uOG7sF0k4buuVOG6uChVMOG7kOG6uOG7mMOSKeG6uOG7rlRdKsOa4bq44buYw4wo4bq44bq+4buG4bq64bq44buqVC/hurjhu67EqOG7rOG6uOG7mMOMKOG6uEfhu4DDguG7hsSC4bq4bcOt4bq44buQ4buK4bq44buuxKjhu6zhuqThurjDuiPhu65U4bq4M+G7tuG7ruG6uOG7mMOSKeG6uChd4bq4KFbDjeG7ruG6uDXhu4jhurhVQMOa4bq44buG4bq64bq4KGHhurjhu5jhu7jhu65U4bq4w5RL4buuVOG6uOG6vOG6ukbDguG7gsSCw4LhurghVuG6uDMlw5rhurjhu5A+4buuVOG6uOG7qjjhurjDlEvhu65U4bq44bq84bq84bq6w4Lhur7EguG6pOG6uHjEqOG7ruG6uFVWSeG6uC3hurg14buI4bq4VUDDmuG6uOG7kFfhurjDlF0l4buQ4bq4O1VJKOG6uCguw5pR4buuw4Lhurjhu5gqw5rhurgh4bu24buuVOG6uDPhu4wo4bq44buQVcOTKOG6uCjDmuG7rlXhurgoVcOS4buu4bq44buQfUjhurjhu65VT+G7ruG6uOG7kk/hu67hurjhu5hdJuG7kOG6uOG7kOG7isOa4bq4KFXDmlDhu67huqThurhzci3DoMOz4bq44buYXSbhu5DhurhUw5oy4bq4MzLhu65Uw4Lhurgo4buk4buuVeG6uFXhu6Thu65V4bq44buQVcOZ4buuVeG6uCgu4bum4bq4NeG7iOG6uFVAw5rhurg/4bq44buY4bumSOG6uDtVXSThu65U4bq44buYXSbhu5Dhurgj4buu4bq44buY4bum4buuVeG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUJlXSXDmuG6uCEw4bq4KEnhu5Dhurjhu5hA4buuVOG6uCguMOG7kOG6uCjDmuG7njvhurjhu5B9SOG6uFTDmknhurjhu5Dhu4rhurgoVeG7puG6uCguXSrhu65U4bq44buK4buuVeG6uFVdP+G7rlThurjhu5jhu57hu67hurgoXeG6uChdP+G7rlThurjhu5B9SOG6uOG7rEAo4bq4IeG7tuG6uOG7kEnhu67hurjDlEDDguG6uOG7mOG7iuG7rlThurgzw5rhu6Lhu67hurgzw43hurjhu6xAKOG6uMOUQOG6uDtV4buM4buu4bq44buuVU/hu67hurjhu5JP4buu4bq4KC5W4buuVOG6uOG7rlXhu4zhu67hurgoVSLhu5Dhurgzw43hurgow5rhu5474bq44buQ4buM4buu4bq4KFXhu6bhurgoLl0q4buuVMOC4bq4KC5W4buuVOG6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKOG6uFXDjeG7rlThurhVV0jhurjhu5BY4buu4bq4VcOM4buu4bq44buQVeG7nsOC4bq4VMOaSeG6uCgu4bum4bq44buuVMONNuG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu7BIVuG6uOG7mEDhu65U4bq4KMSo4buuVOG6uCguVuG7rlThurjhu6pVw5rhurhUw5pJ4bq4KC7hu6bhurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjhurjhu67hu7Thu65U4bq44buuVFXDmlA74bq44buww4zDmuG6uOG7mMOMKOG6uD/hurjhu6wi4buQ4bq4KFXDkzvhurjhu65Vw5Mo4bq44buww43hurgoLuG7uOG7rlThurgoLlko4bq44buu4bui4buu4bq44buK4buuVeG6uFVdP+G7rlThurjhu5BVKeG7rlThurjhu5jhu57hu67hurghMOG6uDtVSSjhurgoLsOaUeG7ruG6uD/hurjhu5jhu6ZI4bq4O1VdJOG7rlThuqThurjEkeG7tOG7rlThurgoSeG7kOG6uCwp4buK4buu4bq44buwN8OC4bq44buYw5rhu6Ap4bq4VcON4buuVeG6uOG7kH1I4bq4w7lkw7Nl4bq4NeG7iOG6uOG7kFfhurjhu7A84buQw4Lhurjhu5BX4bq44buQ4bu04buuVOG6uDPDmlDhu5Dhurjhu5BVXUjhurgsKTbhu54o4bq44buww5pQKMOC4bq4O1Xhu7bDmuG6uFUmO+G6uOG7kFVdSOG6uOG7mOG7uOG7rlThurjDlEDDguG6uFVWw4wo4bq44buYQOG7rlThurjhu5B9SOG6uMOtw7rDveG6uFXDmlAp4bq4LCnhu4rhurjhu5BVXUjhurjhu5BIVsOC4bq44buwMOG7kOG6uOG7sF0m4buuVOG6uOG7sEhW4bq44buYQOG7rlThurg/4bq44buY4bumSOG6uDtVXSThu65U4bq44buYw5rhurjhu7DDjeG7rOG6uMSo4buu4bq4NUjhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44buu4bui4buu4bq44buqVeG7tOG7rlThurg7VUko4bq4VSk24bq44buYXSbhu5Dhurjhu65UKeG7uOG7ruG6uOG7rlVP4buu4bq44buwMOG7kOG6uOG7mFHhurjhu6pVSMOa4bq4KFVJ4buQw4Lhurg7VUko4bq4VSk24bq4KFXhu57hurjhu6zDjOG7rlXhurg/4bq44buY4bumSOG6uDtVXSThu65U4bqk4bq4dVbhu65U4bq44buw4buI4buuVeG6uOG7mMOMVuG6uDXhu4jhurjDs1RI4bq4w7pVw4zhu5BV4bq44buqVeG7tOG7rlThurjhu65UIOG7rlThurgoLsSo4buu4bq4KC4/w4Lhurjhu6xW4buuVOG6uOG7rCnhu7bhu67hurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67hurjhu65VSOG7rlXhurgzw43hurjDlOG7oOG7ruG6uDMy4buuVOG6uDPhu6Dhurjhu6rDmuG7rlXhurgo4buew4Lhurjhu5BVPOG6uCguWeG7rlThurjhu5jhu57hu67hurgzxKjhu67hurhVVknhurgt4bq4NeG7iOG6uFVAw5rDguG6uCjhu4w74bq4KC4p4buuVOG6uFUk4buu4bq44buuMkjhurgzw41W4bq4M8OaUOG7kOG6uOG7mOG7jjbhurjhu6zDjOG7rlXhurjhu5BVKTZR4buu4bq44buS4bum4buQVeG6uOG7kCThurjhu5DDkynhurjhu6rDmuG7rlXhurgo4bue4bq4KFXhu5RW4bq4VV0l4buuVOG6uMSRw7PDrcOC4bq4w63DqcOt4bq44buu4bu04buuVOG6uOG7rlRVw5pQO8OC4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buuw4Lhurgow5nhu5BV4bq44buQMOG7kOG6uOG7mMOSKeG6uChd4bq44buqVUjDmuG6uChVSeG7kOG6uOG7kEnhu5Dhurgow5rhu6Dhu6zhurjhu67EqOG7rlThurgoVeG7nuG6uOG7rMOM4buuVeG6uD/hurjhu5jhu6ZI4bq4O1VdJOG7rlTDguG6uChVPOG7kOG6uOG7mOG7jjbhurjhu6rDmuG7rlXhurgo4buew4LhurgzxKjhu67hurhVV0jDguG6uDXhu4jhurhVQMOa4bq4O1VJKOG6uCguw5pR4buu4bq44buuVUjhu65V4bq4M8ON4bq4w5Thu6Dhu67hurgzMuG7rlThurThurgoVTDhu5DhurhVw5pQ4buu4bq4KOG7tijhurjhu65Vw5pQ4bus4bq4M3vhurhzci3DoMOzw4Lhurjhu5jhu4rhu6zhurjDlOG7ilbhurgj4buu4bq44buY4bum4buuVeG6uCjhu6Thu65V4bq4VeG7pOG7rlXhurhI4buu4bq44buuw5rhu65V4bq44buQVcOZ4buuVeG6uCgu4bumw4LhurgoLuG7jCjhurgoMOG6uEjhu67hurgoVsON4buu4bq4NeG7iOG6uFVAw5rhurg/4bq44buY4bumSOG6uDtVXSThu65U4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6Llbhu65U4bq44buYV+G6uOG7rEAo4bq4IeG7tuG6uOG7kFXFqOG6uCjDmuG7oinhurjhu5hdJuG7kOG6uOG7mF1I4bq4Lkjhurjhu7DDjeG6uCgj4buuVOG6uFTDmknhurgoLuG7puG6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKOG6uOG7gMOK4bq8w4JG4bq4KGHhurjhu5jhu7jhu65Uw4Lhurgo4bu24buQ4bq44buYQOG6uCjEqOG7rlThurgoLl0/4buuVOG6uFTDmknhurgoLuG7puG6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKOG6uCgg4bq44bq84bq+w4Lhu4bEguG6uCguP+G6uOG7sOG7ouG7rsOC4bq4KCPhu65U4bq4VMOaSeG6uCgu4bum4bq4KFUp4bq44buuVeG7jDvhurjDiuG6vkbDgsOK4bq4KGHhurjhu5jhu7jhu65U4bq4KC4/4bq44buw4bui4buu4bq04bq4w5Thu6Thu65V4bq4LClP4buu4bq4KFUp4bq44buuVeG7jDvhurjhu5jDkinhurjhu65UXSrDmuG6uOG7gEfhurgoLsOaUCnhurjhu5jhu7jhu65U4bq4KC4/4bq44buw4bui4buuw4LhurgoYeG6uOG7sFDhurhVQOG6uOG7rlRVw6hW4bq4VMOa4buK4bus4bq4KCDhurjhurrDguG7hsSC4bq4KC4/4bq44buw4bui4buu4bq4IVbhurgzJcOa4bq44buuxKjhu6zhurjDiuG6uuG6vEfDguG6uDtVw5Phu67hurjhu5jDkynhurg14buI4bq4KMOa4bueO+G6uOG7kOG7jOG7ruG6uDtVSTvhurjhu7Ap4buMKMOC4bq44buQV+G6uCgg4bq44bq84bq44buY4bue4buu4bq4w4rhurgoVeG7tOG7ruG6uOG7mMOMKOG6uChV4bu04buu4bq4w7PDum/hurjhu6rDmlEp4bq44busw5Up4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOpUeG6uOG7sMON4bus4bq44buYXSbhu5Dhurjhu5jDmuG7oCnhurjhu5hXw4LhurgoVeG7lFbhurjhu7Thu65U4bq4b0jDmuG6uMO6VeG7nuG6uMOtKTbhu65V4bq4LeG6uMSRVX3hurgo4bum4buQVeG6uMO5ZMOzZeG6uDXhu4jhurjhu5BVw5pI4bq4IeG7muG6suG6uHglw5rhurghMOG6uCjEqOG7rlThurjhu5BdKuG7rlThurjhu5BVxajhurjhu5jDjFbDguG6uOG7rsSo4buuVOG6uOG7mEDhu65U4bq4IUnhu65U4bq4KMOMVuG6uOG7mF1I4bq4Lkjhurjhu65VMuG7rlThurg7VV0k4buuVOG6uEnhu67hurgh4buK4buu4bq4ISnDkyjhurg7VT7hurhVJjvhurgzJcOa4bq4KOG7pOG7rlXhurhV4buk4buuVeG6uOG7kH1I4bq44buY4bumSOG6uDtVXSThu65Uw4Lhurjhu5jhu7Thu67hurjhu5jhu7bhu5Dhurjhu65VT+G7ruG6uOG7kk/hu67hurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjhurgoVeG7lFbhurg7VV0k4buuVOG6uEnhu67hurjhu5jhu4jhurjhu5jhu6DhurguSOG6tOG6uMOtw7rDveG6uChVMOG7kOG6uFXDmlDhu67hurgo4bu2KOG6uOG7kOG7tOG7rlThurgoSeG7kMOC4bq4VMOa4buKw5rhurg7VVfhu65U4bq44buYw5Mow4Lhurjhu5jDmuG7oCnhurhVw43hu65V4bq44buuXSXhu5DDguG6uFVdJeG7rlThurjhu5LDleG7ruG6uOG7rlVP4buu4bq44buST+G7ruG6uOG7kFXEqOG7rOG6uCFX4buQ4bq4w5Thu4pW4bq4M1Dhurjhu5BPNuG6uCgu4bu44buuVMOC4bq4w5Thu4pW4bq44buY4buK4bus4bq44buQTzbhurgoLuG7uOG7rlThurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67huqThurjDusOa4bueO+G6uCh74buQ4bq4O1VJKOG6uOG7mEDhu65U4bq44buuVU/hu67hurjhu5JP4buu4bq4KMOZ4buQVeG6uOG7kDDhu5Dhurjhu5hdSOG6uFTDmuG7tuG7rlThurjhu5BPNuG6uCgu4bu44buuVOG6uOG7rEjhu65U4bq4KMOZ4buuVeG6uFXDjeG7rlThurhVV0jhurjhu5BX4bq4VMOaSeG6uCgu4bum4bq44buqw5rhu65V4bq4KOG7nuG6uOG7kEhWw4Lhurjhu5BVKTZR4buu4bq44buYI8Oa4bq44busQCjhurgh4bu24bq44buSw5pQ4buu4bq4KMOZ4buQVeG6uMOK4bq44buwPEjhurjhu6rhu5bhu6zhurhVw5pQKeG6uCwp4buK4bq4IUjhu65U4bq44buQVcSo4buu4bq44buuKeG7tMOa4bq4KC5I4buuVOG6uCguw4zDmsOC4bq4VMOaSOG6uCguw4zDmsOC4bq44busP+G6uC5A4buuVOG6uOG7ksOaUOG7ruG6uCjDmeG7kFXhurgzPuG7rlThurguSCnhurhI4buu4bq4KFbDjeG7ruG6uC5I4bq44busQCjhurgh4bu24bq4M+G7puG6uCguw5nhurjhu5jDkyjhurg7VT7hurhVJjvhuqThuqThuqThurjDqeG7uOG7rlThurgoVSrDmuG6uChVMOG7kOG6uFXDmlDhu67hurgo4bu2KOG6uOG7kOG7tOG7rlThurgoSeG7kOG6uChV4bu04buuVOG6uCjDmuG7ruG6uCgpNuG7ouG7ruG6uCguKTbhu6Dhu67hurgoVeG7lFbhurjhu6rhu57hurhVVsOM4buQVcOC4bq4KCk24bui4buu4bq4KC4pNuG7oOG7ruG6uCguWeG7rlThurgoT+G7rMOC4bq4KC5Z4buuVOG6uOG7mMOaUeG7rOG6pOG6uMO6w5rhu5474bq4KHvhu5Dhurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhW4bq44buYw5rhu6Ap4bq44buqw5pQ4buu4bq44buYKsOa4bq4IeG7tuG7rlThurjhu5B9SOG6uOG7rlVP4buu4bq44buST+G7ruG6uDPDjeG6uCgg4buuVOG6uMOUXSXhu5Dhurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhW4bq44buQSeG7kOG6uCjDmuG7oinhurjhu5BVw5nhurg14buI4bq44buYw4wo4bq44buQVSnhu47hu67hurjDs8O6b+G6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbDguG6uDVPNuG6uOG7kjDhu65U4bq44buQSeG7kOG6uCjDmuG7oinhurjhu5BVw5nhurjhu6rDmlEp4bq44busw5Up4bqk4bq4eOG7jOG7ruG6uOG7mEDhu65U4bq44buuVU/hu67hurjhu5JP4buu4bq4KFUw4buQ4bq4VcOaUOG7ruG6uCjhu7Yo4bq44buQ4bu04buuVOG6uChJ4buQ4bq4ZXUtbcOtw61pw6nhurhVw4zhu67hurjhu5BV4bue4bq44buQSeG7kOG6uCguXSrhu65U4bq4VSY74bq4IcOa4buuVeG6uOG7kFbhu67hurgoVSLhurjhur7hurgoLj/hu7Dhu6Lhu67DguG6uCwpSOG7ruG6uChP4bus4bq44buQVcSo4bus4bq4IVfhu5Dhurgzw43hurjDlOG7ilbhurgzUOG6uCgu4bua4bq44buU4busw4Lhurjhu5jhu4424bq44busw4zhu65V4bq44buQ4bu04buuVOG6uChJ4buQ4bq4KCk24bui4buu4bq4KC4pNuG7oOG7ruG6uHh1b8O64bq4LeG6uHh1w6DDusO6cuG6uCguVuG7rlThurjhu6pVKeG6uOG7kk/hu67hurjhu5Bd4bqk4bq4w6lM4buQ4bq4w5TDmlAow4Lhurjhu6pV4bu04buuVOG6uChVUeG6uMOUKeG7tOG7rlThurjhu7DDneG7rlThurjhu5Dhu7Thu65U4bq4KEnhu5Dhurhzci3DoMOz4bq04bq4LCnhu4rhu67hurjhu7A34bq44buYw5rhu6Ap4bq4VcON4buuVcOC4bq4KFUw4buQ4bq4VcOaUOG7ruG6uCjhu7Yo4bq44buQ4bu04buuVOG6uChJ4buQ4bq4KCk24bui4buu4bq4KC4pNuG7oOG7ruG6uDtVI+G6uMOUw5rhu57hu67hurhUw5pJVuG6uOG7knvhu5Dhurg7VUk74bq44buwKeG7jCjDguG6uDtVSTvhurjhu7BQ4buuVeG6uOG7kk/hu67hurjhu5BVfeG6uD/hurjhu5Ak4bq4IT/DguG6uCwpSOG7ruG6uChP4bus4bq4VMOa4buKw5rhurgsKTbhu54o4bq44buQSeG7kOG6uDfhurjhu6rDmuG7nuG7rsOC4bq44buqw5rhu57hu67hurjhu65UVeG7puG6uOG7kH1I4bq44buQMeG6uCguw5rDguG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu6pVSMOa4bq44busw5rhu65V4bq4w5TDjOG7kFXhurhVVsOMKOG6uOG7mEDhu65U4bq44buQfUjhurjhu5BVw5nhu65V4bq4LCk24bug4buu4bq4KFXhu5RW4bq4LCk24bq44buY4bum4buuVeG6uOG7mOG7iuG7rOG6uMOU4buKVuG6uCPhu67hurjhu5jhu6bhu65V4bq4KOG7pOG7rlXhurhV4buk4buuVeG6uOG7kFXDmeG7rlXhurgoLuG7puG6uDXhu4jhurhVQMOa4bq4P+G6uOG7mOG7pkjhurg7VV0k4buuVOG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUJ04buy4bq4LsON4buuVMOC4bq4MyXDmuG6uOG7rlUy4buuVOG6uOG7quG7nuG6uFVWw4zhu5BV4bq44buQe+G6uChVUeG6uDPDjeG6uCEw4bq4LCk24bueKOG6uOG7sMOaUCjhurgzw41W4bq44buQKUDhu5Dhurjhu5B9SOG6uOG7sOG7iOG7rlXhurjhu5jDjFbhurgzw43hurjhu5DDkzvhurh9NuG6uOG7kD7hu65U4bq4ITDhurjhu5jhu7jhu65U4bq4KFUp4buM4buu4bq44buQfUjhurjhu65VT+G7ruG6uOG7kk/hu67DguG6uOG7kFU84buuVOG6uChI4bq4VVbDjeG7ruG6uChWw43hu67hurjhu5BX4bq4KFVR4bq4KMOa4buu4bq4KF0/4buuVOG6uDPDjVbhurghMOG6uChVSDbhurjhu5gjw5rhurjhu5B9SOG6uMOzVEjhurjDulXDjOG7kFXDguG6uOG7kFfhurghMOG6uOG7kuG7puG7kFXhurjhu5BVKTZR4buu4bq4KCDhurgzPuG7rlThurjhu5jDkyjhurgoVSnDkuG7ruG6uOG7ruG7tOG7rlThurjhu5jhu57hu67hurghMOG6uDtVSSjhurgoLsOaUeG7ruG6uOG7mEjhurjhu5LDjOG7rlThurjhu5BJ4buQ4bq44buwVsOMw5rhurhV4buk4buuVeG6uOG7qsOa4buuVeG6uCjhu57huqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7w6ApKFVWLsOJQsO9KU/hu67hurh4W+G6qi87Qg==

Xuân Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]