(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước những hậu quả nặng nề do bão lũ mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu những ngày qua, nhân dân phố Phượng Đình, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa) đã cùng nhau gói hàng trăm chiếc bánh ủng hộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7pxw6PhurxTw5Thur7DucavVMO54bq/w4p3w4zDisO54bq84buI4bq+w7nDinnDjOG6vMO54bq0w4pQ4bq0w7nDjOG6vMOK4buGw4zDueG6tMOK4bq+ROG6tMO54bqyeMOMw4rDueG6tMOKU8OM4bq8w7lRw4zhurzDucOKw5PDueG6pE/DjOG6vMO54bqyeeG7isO54bum4bugw4zhurzDuUlSw7nDjeG6vsSQw4zDueG6v8ag4buiw4zhurxwL8OK4buncXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lDThuqZ3w4LDunHhur/GoFPDleG6tMO5w4zDiuG7pMOM4bq8w7nDiuG6ruG7osO54buW4bui4buzw7nDjMOBw4zhurzDucOMxJDDucOC4buKw7nhurLhu7Xhu4rDuUlSw7nDjXnDucOMw4rhuqLDjMO5w4LhuqLDjMO5w43hur7EkMOMw7nhur/GoOG7osOM4bq8w7nhuqR3w4zhurzDueG7lMOK4buz4bq+w7nhurx4w4zDisO54bq0w4rhu4Lhu6LDucOMw4rhu6TDjOG6vMO5w4zhurx54buow7nhu5bhu6J34bubw7nDjMOK4bqiw4zDucOC4bqiw4zDueG7lMOKTsO54bq5w4pT4buQw4zhurzDuSjhu4bDjMOK4bubw7nhu5TDilPDlMOM4bq8w7nhur954buKw7lr4bui4buoQ8OMw7nhu5/hur/hurnDueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h34buhw7nhuqThu7XDueG6tOG7oMOM4bq8w7nDjMOKd+G7osO54bq84buI4bq+w7nDinnDjOG6vMO54bucxqDhu7fDjcO54bq0w4rhur5E4bq0w7nhurJ4w4zDisO5UcOM4bq8w7nDisOT4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8Wp4bul4bupxakv4bup4buvw4Lhu6nhu6V2xrDhu6fhu6Xhu6Xhu5zhu63FqeG7peG7reG7peG7reG7sUnhu6fhu51H4buU4bq8w7rDuS9xKE3DjOG6vMO54bqk4buz4buKw7nDjOG6vFPDlOG6vsO5w4LhuqLDjMO54buUw4pOw7nhurnDilPhu5DDjOG6vMO5KOG7hsOMw4rhu5vDueG7lMOKU8OUw4zhurzDueG6v3nhu4rDuWvhu6Lhu6hDw4zDueG7n+G6v+G6ucO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfhu6HDueG7nOG6ruG7lMO54bucxqDhu6LDjOG6vMO54bucw73hur7DucOMw4p5w7nhu6bhu7fDjMO5w4rhu4h34bubw7nhurzhu4jhur7DueG6snjDjMOKw7nhurTDilPDjOG6vMO5UcOM4bq8w7nDisOTw7nhuqRPw4zhurzDueG6snnhu4rDucON4bq+xJDDjMO54bq/xqDhu6LDjOG6vOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ccOj4bq8d+G7qMO54bucVcO5w4zDiuG7pMOM4bq8w7nDjOG6vHnhu6jDueG6pMSC4buiw7nhu5zhur5Dw4zDueG7lMOKeOG7nMO54bqkw5PDjOG6vOG7m8O5w4zhurxTw5Thur7DucOC4bqiw4zDuUjDiuG7osO54buUw4pOw7lIw4pNw4zhurzDuXfhur7DueG6suG7s+G7isO5d+G6vsO54bqk4bu1w7nhu5zhuq7hu5TDueG7nMag4buiw4zhurzDueG6pE3DjOG6vMO54bqk4buz4buK4bubw7nhu5zDmsO54bucd+G7qMO54bq84buI4bq+w7nDjMOK4bukw4zhurzDueG6tMOK4bq+ROG6tMO54bqyeMOMw4rDueG6tMOKU8OM4bq84bubw7nhurzhu4jhu5TDucONw5Phu5zDueG7lMOKxILDjMO54bq0TcOM4bq8w7nhu5pU4bq0w7nhurRRd8O5w43hu4bDjMOKw7nhuqTDicO54bqkw5PDjOG6vMO54bum4bq+Q8OM4bubw7nhurTDiuG6vnfDueG7muG6qsO54bumw5Xhur7DueG6pE/DjOG6vMO54bqyeeG7isO54bum4bugw4zhurzDuUlS4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxxKnDleG6vsO54buc4bq+w4zDisO54bucw4rEgsOMw7nDjOG6vFPDlOG6vsO54bq04buIw7nhurzDveG7isO54bq84buI4buUw7nhurzDveG7iuG7m8O54bq04buIw7nhu5zDiuG7guG7nMO54bq84buI4buUw7nhu5zDiuG7guG7nOG7m8O54bq04buIw7nhurRR4bq+w7nhurzhu4jhu5TDueG6tFHhur7hu5vDuUjDik3DjOG6vMO54bq04buIw7nhu5zDiuG7hsO54bq84buI4buUw7nhurRNw4zhurzDueG7mlThurThu53hu53hu53DjOG6vFPDlOG6vsO5w4LhuqLDjMO54buSw7nhuqThuqLhu6jDueG6pOG7tcO54bq84buI4buUw7nhuqRT4buQ4bq0w7nFqeG7m+G7q8O54bucw73DueG6vMO94buK4bubw7nhu7Hhu6XDuUjhurzDueG6pOG6ruG7ouG7m8O54buvxrDDuUjhurzDueG7nMOK4buC4buc4bubw7nhu63hu6XDueG7nMOK4bugw4zhurzDucON4buGw7nhu5xNw43hu5vDueG7q+G7pcO54bucw4rhu6DDjOG6vMO5w4xTw5XhurTDuUjDiuG7injDjOG6vOG7neG7neG7ncO5w6p34buiw7nhuqThu4jDucONSuG6vsO5w4zhurxTw5Thur7DueG6pMSQ4buiw7nhurTDiuG7osOM4bq8w7nhu5x34buow7nhurzhu4jhur7DucOMw4rhu6TDjOG6vMO54bq0w4rhur5E4bq0w7nhurJ4w4zDisO54bucxqBTw4zhurzDucOM4bq8w4pGd8O54buc4buGw4zDiuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cXDhur7DjeG6vMO54buaxqDhurTDtcO6Ly/hurTDgsOM4bud4bqyd+G7iuG7nMOKd8OMw4rDiuG7infhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/FqeG7peG7qcWpL+G7qeG7r8OC4bup4buldsaw4bun4bul4bul4buc4butxanhu6Xhu63hu6Xhu63hu7FJxanhu51H4buU4bq8w7rDuS9x4bq/xqDhu7nDjOG6vMO54bqkQ8ONw7nDjMOD4buiw7nhurJ4w4zDisO54bq0w4pTw4zhurzDueG6pMOJw7lI4buC4buUw7nhu5zDisOU4bq+w7nhurzDmeG6vsO54bumeeG7isO5w43hur7EkMOMw7nhur/GoOG7osOM4bq84budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxLHjhurTDucOj4bq84bui4buo4bq4w4zDuSF3w4zDisO54bqh4buKw4zhurzDuS3DuSzhu4DDueG7nMOKU8O54bq0w4rhur7DueG6ssOTw7lIw4rhu6LDueG7lMOKTsO54bq0w4rhu4rDueG6suG6vkThu5zhu5fDueKAnC7DilTDjOG6vMO5SOG6vkTDjMO5w4zDiuG7pMOM4bq8w7nDiuG6ruG7osO54buW4bui4buzw7nDjMOBw4zhurzDucOMxJDDucONecO5w4zDiuG6osOMw7nDguG6osOMw7nDjeG7hsOMw4rDueG6pHfDjOG6vMO54buUw4rhu7Phur7DueG6vHjDjMOKw7nhurTDiuG7guG7ouG7m8O54bq0w4rhu57DjOG6vMO54bucTeG6vsO5xqDDg+G7nMO54bucw4pT4buOw4zhurzDueG6tOG7s8ONw7nhu6Z5w7nDjeG7isOM4bq8w7nDjeG7ok7DjMO54bqkU+G7kOG6tMO54bqk4buIw4zhurzDueG6vOG7iOG7lMO54bq0TcOM4bq8w7nhu5pU4bq04budw7nEqeG7hsO54bum4bqu4buo4bubw7nDjOG6vHfhu6jDuUjDiuG6vsO54buUw4p44bucw7nhuqTDk8OM4bq8w7nhuqThu7XDueG6tOG7iMO54bqkTcOM4bq8w7nhuqThu7Phu4rDucOMw4rhuqLDjMO5w4LhuqLDjMO54bqkRMOMw7lRw4zhurzDucOKw5Phu53DuS7hu4jDueG7msOaw7nhurTDiuG7osOM4bq8w7nhu5x34buow7nhurRRd8O5w41K4bq+w7nDjOG6vFPDlOG6vsO5w4xDw4zDucOMw4rhu6TDjOG6vMO54bq0w4rhur5E4bq0w7nhurJ4w4zDisO54bq0w4pTw4zhurzDueG6pFPhu5DhurTDucOK4buKecOMw7nhu5zDinnDjMOKw7nGoMOD4bucw7nDjMOKd8OMw4rhu53DueG6v8ag4buKw4zhurzDueG7mnjDjOG6vMO5w4x34buow7nhu5/DjOG6vHnhu6jDucWpxakv4bun4bul4buh4bubw7nhurTDiuG7nsOM4bq8w7nhu5xN4bq+w7nhu5pCw7nhurTDiuG7ouG7qMOJw4zDueG7p+G7ncWp4bul4bulw7nhurTDiuG6vkThurTDueG6snjDjMOKw7nhu5zGoFPDjOG6vMO54bq04bugw4zhurzDucOMw4rhur7EkOG7osO5w4zDiuG7osO54buoROG7osO54buUw4rhurDDjcO54bq0xILDjMO54bucw4rhur5E4bucw7lIw4p44bq0w7nhu6Z54buKw7lRw4zhurzDucOKw5PDueG6pE/DjOG6vMO54bqyeeG7isO5w43hur7EkMOMw7nhu5zGoOG7osOM4bq84oCd4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8Wp4bul4bupxakv4bup4buvw4Lhu6nhu6V2xrDhu6fhu6Xhu6Xhu5zhu63FqeG7peG7reG7peG7reG7sUnGsOG7nUfhu5ThurzDusO5L3HDo8OK4bukw4zhurzDueG6tMOK4bq+ROG6tMO54bqyeMOMw4rDueG6tMOKU8OM4bq8w7nhurTDiuG7ouG6sMOMw7nhurLhu4LDueG6pFPhu5DhurTDueG6pFN3w7nhu6Z54buKw7nhu6bhu6DDjOG6vMO5SVLhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHDoMOKTcOM4bq8w7nhurTDiuG7hMO5w4zhurxTw5Thur7DucOC4bqiw4zDuUjDiuG7osO54buUw4pOw7nhurnDilPhu5DDjOG6vMO5KOG7hsOMw4rhu5vDueG7lMOKU8OUw4zhurzDueG6v3nhu4rDuWvhu6Lhu6hDw4zDueG7n+G6v+G6ucO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfhu6HDucONecO54buSw7nDjMOK4bq+xJDhu6LDueG6pOG7gnfDueG7lMOKU+G7jsOM4bq8w7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhu5zhu4TDjMOK4bubw7nDjOG6vFPDlOG6vsO5w4LhuqLDjMO54bqk4bu1w7nhurThu6DDjOG6vMO5w4zDinfhu6LDueG6vOG7iOG6vsO54bqyeMOMw4rDueG6tMOKU8OM4bq8w7lRw4zhurzDucOKw5PDueG6pE/DjOG6vMO54bqyeeG7isO5w43hur7EkMOMw7nhur/GoOG7osOM4bq8w7nhurTDiuG7guG7osO5w4rhuq7hu6LDueG7luG7ouG7s8O5w4zDgcOM4bq8w7nDjMSQw7nDguG7isO5SVLDuUlQ4buc4budw7nhur/GoOG7isOM4bq8w7nhuqThu4jhu5vDucOMw4rhuqLDjMO5w4LhuqLDjMO5xq/hu7XDuWvhu6LhuqLDjMO5IeG7ouG7m8O5w4rhu6Lhu6hFw4zDucOjw4pTw7nhur/DinfDjMOKw7nhu6Z5w7nDjMOK4bqiw4zDucOC4bqiw4zDucav4bu1w7nhurvhu6Lhu7PDjOG6vMO5KFThurTDueG7n+G6u+G7ouG7s8OM4bq8w7lrU+G7jsOM4bq84buhw7nhuqThu7XDueG6vOG7iOG6vsO5UcOM4bq8w7nDisOTw7nhu6fGsOG7neG7peG7peG7pcO54bqyeMOMw4rDueG6tMOKVMOM4bq84oCmcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8Wp4bul4bupxakv4bup4buvw4Lhu6nhu6V2xrDhu6fhu6Xhu6Xhu5zhu63FqeG7peG7reG7peG7reG7sUnhu6nhu51H4buU4bq8w7rDuS9xcOG6vsON4bq8w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8Wp4bul4bupxakv4bup4buvw4Lhu6nhu6V2xrDhu6fhu6Xhu6Xhu5zhu63FqeG7peG7reG7peG7reG7sUnhu6vhu51H4buU4bq8w7rDuS9x4bq9w4Phu5zDucOMw4rhur7EkOG7osO5w4zDiuG7osO54buoROG7osO54buUw4rhurDDjcO5SMOKeOG6tMO54bq0UsOM4bq8w7nhuqRT4buQ4bq0w7nDjMOK4bqiw4zDucOC4bqiw4zDueG6tMOK4bui4bqww4zDueG6suG7gsO54bq0w4rhu4rDueG6pE/DjOG6vMO54bqyeeG7isO54bum4bugw4zhurzDuUlS4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxKOG6ouG7qMO5SXnDucOKecOMw4rDueG6pMOTw4zhurzDueG6pOG6qOG7lOG7m8O54bucw4rDicO5w4rhur5Fw4zDueG7nOG6vsOMw4rDueG7nMOKxILDjMO54bucU+G7jsOM4bq8w7nhu5zDiuG6osOM4bubw7nhu5xT4buOw4zhurzDuXjhur7hu5vDuUl4w7lJecOMw4rDueG6pOG7oMONw7lJeMO5xqB44bq0w4rDueG7nMag4buKw4zhurzDuUnhu57hurTDueG6pE/DjOG6vMO54bqyeeG7isO54bq0w4rhu4Lhu6LDuUjDiuG7iMO5SMOK4bu3w4zhu5vDucOK4buKw73DjMO5w4zDvcOM4bubw7lJecO5w4zhurzDikZ3w7nhu5zhu4bDjMOKw7nhurRRd8O5w4zhurxTw5Thur7DucOC4bqiw4zDueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h34budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buUV+G7ouG7nMOK4buKxqDDunEhd8OMw4rDueG6v8OKTcOM4bq8cC/hu5Rx

Danh Thông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]