(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 31/5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Làng Trẻ em SOS và Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Tin liên quan

Đọc nhiều

d03DgeG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqG5O4buw4buQ4buE4bu3eG5D4buYTOG7ucav4busw4Lhu7luw4zhu7Dhu7luTU7DjOG7rOG7ueG7mE1O4bu54buATeG7lOG7ucSRw4Lhu5hM4bu5buG7qEjhu7nhu4Thu5Lhu7lt4bq5beG7uSPDguG7uW7hu6jhu6zhu5hM4bu54buwReG7kuG7ueG6vuG6puG7lOG7ueG7sOG7qMOZ4bu5JOG6rOG7uU1RTuG7ueG7quG7oOG7ucOAdy9Nw4F4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8Wow6Lhu4ThurLhu4bhu7d4beG6tOG7mEzhu7nhu5hMw4Il4bu54bqgw4Evw4Phu6vhu7lt4buk4bu5xJHhurLhu5Thu7nhu4JR4buYTOG7ueKAk+G7uW5Nw51U4buYTOG7ueG6vk7hu5hN4bu5I8OC4bu54bud4bqs4bu5TVFO4bu5xahN4bugTuG7uU3DmcWo4bu5I1VO4bu5a+G7rDvhu7k14bqm4buU4bu54buw4buow5nhu7nhu7Dhu6hI4bu54buE4buS4bu54buw4buM4buYTeG7uW5N4bqy4buYTeG7ucOi4buW4bqy4bu54buC4bqs4bu54buCw4zhu5jhu7nhu7BN4bqo4buS4bur4bu54buwQ+G7mEzhu7nGr+G7rMOC4bu54buATeG7lOG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7gE3hurThu6zhu7nhu7BNTsOM4bus4bu54buYTsON4buY4bur4bu54buYTU7hu7nhu4JQ4buYTOG7ueG7sOG6pE7hu7nEkcOC4buYTOG7uW7hu6hI4bu54buE4buS4bu5beG6uW3hu7kjw4Lhu7lu4buo4bus4buYTOG7ueG7sEXhu5Lhu7k14bqm4buU4bu54buw4buow5nhu7kk4bqs4bu5TVFO4bu54buq4bug4bu5w4Dhu7nhu5hNReG7mOG7uW5N4bq04buYTOG7uU3DguG7mE3hu7nhu4JR4buYTOG7uSPDk+G7ueG7sOG7qEjhu7nhu4Thu5Lhu7kjw4Lhu7nDqUzDgiXhu7lr4bus4bug4buA4bu54buww4zhu7luTU7DjOG7rOG7ueG7mE1O4bu5w4EvxILhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eHdO4buSTOG7ueG7quG7qOG7gHXhu7cvL+G7gOG7huG7mOG7seG6vuG6suG7lOG7sE3hurLhu5hNTeG7lOG6suG7sSPhu5gv4buG4buE4buqw5Thu7Dhu5TFqC/hu5jhu4Q94buqL8OB4bq2w4DDgS/huqLhurDhu4bDg8OAw4DDgOG6oEFB4buw4bqwQcSC4bqww4Dhuq7hurDhu5DDgeG7scOVxahM4bu34bu5L3g44bqkTuG7ueG7hk7hu4jhu5jhu7nhu5Dhuqzhu5hN4bu54buC4bqk4buU4bu5beG7pOG7ucSR4bqy4buU4bu54buCUeG7mEzhu7kt4bu5bk3DnVThu5hM4bu54bq+TuG7mE3hu7kjw4Lhu7nhu53huqzhu7lNUU7hu6vhu7lr4busO+G7uTXhuqbhu5Thu7nhu7Dhu6jDmeG7ueG7sOG7qEjhu7nhu4Thu5Lhu7nhu7Dhu4zhu5hN4bu54buwQ+G7mEzhu7nGr+G7rMOC4bu54buYTMOCJeG7ucOBL8SC4bu54buATeG7lOG7ucSRw4Lhu5hM4bu54buw4buoSOG7ueG7hOG7kuG7uW3hurlt4buxdy/FqHh3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3jEkcOC4buYTOG7uW7hu6hI4bu54buE4buS4bu5beG6uW3hu7lNTuG7iOG7mOG7ueG7gOG7luG7ucOAQUHhu7nhu4BN4bq04bus4bu54buC4bqy4buYTOG7ueG7gsOdw5nhu4Dhu7lNw53hu6Thu5hM4bu54buQw5lO4bux4bu5buG7qOG7lOG7mEzhu7nhu4Lhu5bhu7nhu6rhu6Dhu7nhu5jhu6zhu55O4bu54buGw53hu6bhu5hM4bu54buw4bqkTuG7ueG7mE3DguG7uUxO4bqy4bu54buCw5Phu5hN4bu54buQw4Lhu7nDgcOBw4Dhu7nhu4BN4bq04bus4bup4bu54buq4bug4bu54buY4bus4bueTuG7ueG7hsOd4bum4buYTOG7ueG7sOG6pE7hu7nDlE3hu6zhu7nhu5DDneG7rOG7uSThurThu7nhu7BN4bqy4buYTeG7ueG7mE7DjeG7mOG7ueG7kMOC4bu5w4HDgOG7ueG7gE3hurThu6zhu7kjw4Lhu7nhu7Dhu6jDjeG7mOG7ucODQeG7ueG7gE3hurThu6zhu7nhu4LhurLhu5hM4bu5TeG7muG7gOG7ueG7guG6pE7hu7lN4bua4buA4bur4bu54buA4bqy4buU4bu54buCROG7mEzhu6nhu7nhu7Dhu6jDjeG7mOG7ucOAQeG7ueG7gE3hurThu6zhu7nhur7hurThu5jhu7nhu7Dhu7bhu7nhu5DhurrFqOG7seG7uW7huqRO4bu5buG7qOG7rOG7mEzhu7nhu7BF4buS4bu5NeG6puG7lOG7ueG7sOG7qMOZ4bu5JOG6rOG7uU1RTuG7ueG7quG7oOG7ucOA4bu54buC4bqy4buYTOG7ueG7mOG7rOG7nk7hu7nhu4bDneG7puG7mEzhu6vhu7nhu4BN4bqo4buS4bu54buq4buW4buA4bu5w4DEguG7ueG7gE3hurThu6zhu7nhu4bDnVVO4bu5w4HEguG7ueG7sOG7rFJO4bu54buYTcOd4buYTOG7ueG7gE3hu4zhu7nhu4Dhu5bhu7nhuqLhu7nhu4BN4bq04bus4bu54buQw4Lhu5hN4bu54buQQ+G7mOG7ueG7gk7hu7lN4bua4buA4bu54buCw53DmeG7gOG7q+G7ueG7gMag4buY4bu54buQ4bqkTuG7ueG7guG6suG7ucWoTeG6uOG7mOG7ueG7kMOC4bu54buw4buoSOG7ucOUTeG7rCXDjOG7sOG7ueG7sOG6uuG7sOG7q+G7ucOUTeG7rCXDjOG7sOG7ueG7sOG6uuG7sOG7ueG7mEPhu5hM4bu5xahN4bqmTuG7ucWoTVfhu4Dhu7kjV+G7q+G7ueG7gE3huqjhu5Lhu7nhu6rhu5bhu4Dhu7nhu7DhuqRO4bu54buATVPhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqDXhu5Thu4Yl4bu3eHdO4buSTOG7ueG7quG7qOG7gHXhu7cvL+G7gOG7huG7mOG7seG6vuG6suG7lOG7sE3hurLhu5hNTeG7lOG6suG7sSPhu5gv4buG4buE4buqw5Thu7Dhu5TFqC/hu5jhu4Q94buqL8OB4bq2w4DDgS/huqLhurDhu4bDg8OAw4DDgOG6oEFB4buw4bqwQcSC4bqww4Dhuq7hurDhu5DDgOG7scOVxahM4bu34bu5L3g44bqkTuG7ueG7hk7hu4jhu5jhu7nhu5Dhuqzhu5hN4bu54buC4bqk4buU4bu5beG7pOG7ucSR4bqy4buU4bu54buCUeG7mEzhu7kt4bu5bk3DnVThu5hM4bu54bq+TuG7mE3hu7kjw4Lhu7nhu53huqzhu7lNUU7hu6vhu7lr4busO+G7uTXhuqbhu5Thu7nhu7Dhu6jDmeG7ueG7sOG7qEjhu7nhu4Thu5Lhu7nhu7Dhu4zhu5hN4bu54buwQ+G7mEzhu7nGr+G7rMOC4bu5bsOM4buw4bu54buwTU7DjOG7rOG7ueG7mE1O4bu54buATeG7lOG7uW7hu6jhu6zhu5hM4bu54buwReG7kuG7uTXhuqbhu5Thu7nhu7Dhu6jDmeG7uSThuqzhu7lNUU7hu7nhu6rhu6Dhu7nDgOG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4buG6pE7hu7nhu5hNQOG7mEzhu7nhu5hUTuG7ueG7gsOM4buY4bu54buwTeG6qOG7kuG7q+G7ueG7guG6pE7hu7nhu4ZO4buI4buY4bu54buQ4bqs4buYTeG7ueG7guG6pOG7lOG7uW3hu6TEkeG6suG7lOG7ueG7glHhu5hM4bu54oCT4bu5bk3DnVThu5hM4bu54bq+TuG7mE3hu7kjw4Lhu7nhu53huqzhu7lNUU7hu6vhu7lr4busO+G7uTXhuqbhu5Thu7nhu7Dhu6jDmeG7ueG7sOG7qEjhu7nhu4Thu5Lhu7nhu7Dhu4zhu5hN4bu54buC4bqs4bu54buwQ+G7mEzhu7nGr+G7rMOC4bu5TFDhu5Lhu7nhur7hurThu5hN4bur4bu5w5RH4buU4bu5I8OC4bu5w4Phu7nhu7Dhu6hO4buI4bus4bu54buCUOG7mEzhu7nhu4LEqOG7uU1T4bu54buw4buow5nhu7nhu7BS4bu54buATeG7suG7gOG7uW7DjOG7sOG7uW5NTsOM4bus4bu54buYTU7hu7kjw4Lhu7nhu4DhuqZO4bu54buwTU7hu4jhu5jhu7nhur5A4bqy4bu54bqo4buY4bu54buATeG7lOG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7gE3hurThu6zhu7F3L8WoeHfFqOG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqCzhu6zhu7BN4buU4buo4bu3eGVO4buYTeG7ucSRKncvxah4

Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]