(vhds.baothanhhoa.vn) - Chùa Quảng Phúc còn có tên gọi khác là chùa Đầm, tọa lạc tại thôn Quảng Phúc, xã Xuân Thiên (Thọ Xuân), cách Khu Di tích Lịch sử Lam kinh khoảng 3 km về phía Đông. Chùa có tên chữ là Quảng Phúc tự (nghĩa là chùa phúc rộng).
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVRV4bq74bq9asOhIeG7jFThur0hxKnhur0t4buuw6EzMeG6oeG7mFU5w6rhurvhur0zMGrhu5RU4bug4bq8MuG7ssOgVTsy4buB4buuVcOJw6pZ4bqhMVVFMuG6vztV4bq94bq5e+G6oVUuJOG6vVXEqMOqPeG6oVXhurwyM3vhuqHhu54vMsOZ4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXch4buuLFThu6ByMuG7geG7rlXDicOqWeG6oTFVRTLhur87VTvEg+G6oVU7w6NV4bq9e+G6oVUx4bqvM1VhMlY7VcOhV1U7MuG7geG7rlV0JcOg4buWVeG6veG6r+G7rlXDoVg7VeG6vVgzVeG6vTLhurPhuqFVw4nDqlnhuqExVUUy4bq/O+G7llXEqcOdVcSow6o94bqhVeG6vDIze+G6oVXhu5zhurwy4bqvVcSow6o94bqh4bui4buWVTtWOzJVQTLDqlVzM1Xhur00OzJVw4E2OzJV4bq7w61Vw4Hhu67DoFVhM+G6oTJVYTLhuqNZ4bqhMVXhu6ZVYcOgVeG7i1tVZTI04buuVXThurPhuqExxqBVcjLhu4Hhu65VO8OjVeG6vXvhuqFVOzLDrFXDoVdVw4nDqlnhuqExVUUy4bq/O1Xhur1pVeG7nOG6oTEyOOG7rlXDoVdVOzLhu4Hhu65VZTLhur87VeG6ueG6peG6oTHhu6LGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6Dhu54zw6AxVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFQzciHhuqHhur0h4bq5VFXhurvhur1qw6Eh4buMVOG7iTMs4bq9MuG7mFXhu7DDmsOaZcSp4buUVTIhMzEy4bq94buYVcav4bum4bumZcSp4buUVFXhurvhurk74buMVC8vOyzhuqHGoDrhu67huqPhur0y4buu4bqhMjLhuqPhu67GoOG7i+G6oS8sIeG6u2Hhur3huqNlL+G6oSHhu4nhursv4bukw5nFqMWoL+G7pMOa4bumLMOaw5nGr8Oa4buo4bumw5nhur3hu6zFqOG7qsav4busw6HDmsagOWUx4buS4bq54buM4bukw5rhu6hUVeG7rsOh4bq94buMVOG6vDLhu7LDoFU7MuG7geG7rlXDicOqWeG6oTFVRTLhur87VeG6veG6uXvhuqFVLiThur1VxKjDqj3huqFV4bq8MjN74bqhVFXhu4kzLOG6vTLhu4xU4buww5rDmlRVMiEzMTLhur3hu4xUxq/hu6bhu6ZUVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugcjLhu4Hhu65Vw4nDqlnhuqExVUUy4bq/O1UuZmM7VcSpPWpVLGnhuqExVeG6vWhV4bq9MmIzVeG6vOG6uSXhuqFV4buc4bq9Mn1VYW5VxKh44buK4buixqBV4bq84bq5ZuG6qztVLj1qVTsy4buB4buuVcOhV1XDoOG6peG6vVXhur3hurnDquG6oTFV4bq9PcOgVeG6uzPhuqEyVTLhuqNY4bq9VeG6vTThuqFV4bqhMWbEkeG6oTFVLljhuqNVZTIq4bq9VTvhu4Phu65V4bq94buy4bqhMVXhuqEz4buWVWUyKuG6vVXhur3DrVU7VjtVMsOqal3huqFVw6AzW+G6oVXhuqHhur8zVeG6vDLhu67huqEyVXfDo+G7rsagVcOJw6rhu65VLCTDqlXhu4t94bq9VeG6oVvhuqFVw6DDo+G6oTFVO8SD4bqhVcOhWDNVOzLhuqNV4bq9MiRqVTsy4buB4buuVeG6veG6uWbhuqs7VWEz4buuVeG6uSThur1VLsOiVeG6u+G6pVXhu4tXVcOhV1U7MuG6teG6oVXhur3hurPhuqFV4bqhMTIze8OgVTvhu4Phu65VZTIq4bq9VTEzVuG6o+G7llUxw6LDoFU7VjtVYTN94bqhVeG6veG6ueG6vztV4bqhMmZV4bqhMldV4bq94bqn4buWVeG6veG7suG6oTFVLmZi4bqhMeG7llVhMlY7MlXEqVZV4bqh4bu2w6BVZTI04buuVeG6u+G7rsOqVTsy4buB4buuVeG7i1dVZTI04buuVeG6vT1qVcOhV1VhMsOqVS4iVcSpVlXDoWMzVTvhu4Phu65VO1Y7VeG7izZV4bq94bqnVeG6u2ZV4bq9w6pVMlfhuqEyVeG7izN74bqhVeG6vTY7MlXhur1YM1UuPWrGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DEqGbhu65VYTPhu65VxKnDnVXEqMOqPeG6oVXhurwyM3vhuqFVO8OjVTLhu64zVTsy4buB4buu4buYVXIy4buB4buuVcOJw6pZ4bqhMVVFMuG6vztV4buLV1U7MuG7geG7rlV3V8agVXIy4buB4buuVXdXVTvhu4XhuqExVS5mYztVxKk9alUsaeG6oTFV4bq9aFXhur0yfVVhblXhur0yZ1XEqHjhu4rGoFXDgeG6vztVLiXDqlUs4bqjVeG6veG6uTxVOzLhu7LhuqFV4bq94bq5PcOqVeG6vTJmYuG6oTFV4bq94buHVeG6vSplVeG6oTLhu67DqlXhuqHhu7jhuqFV4bq9ZmPhuqExVS4k4bq9VS4iVeG6vX1Vw6EgxqBV4bqgMj3huqFVLD3huqFVw6FXw6BV4bq5w6rhuqXhuqExVcSpw6rhuqExVcOpw6rhu67huqEyVS7Do1U64bqt4bqhMVUuZmM7VcOg4buB4buu4buWVTsy4bqjVeG6ueG7tuG6oTFV4bq9MiXhuqFVZTIq4bq9VcOhM+G6oTJV4bq9MjN74bqhMVXhuqF74bqhVcOpw6pqe+G6oVUxw6NlVeG6vTNb4bqhVTvhu4Phu65VLGnhuqExVeG6oXvhuqFVOzLhu4Hhu65Vd1fGoFXhurrhu67DqlXhuqFXalU7MuG7geG7rlV3V1U6NlVlMlbhu5ZVO1Y7VWUy4bqjVeG6vWZj4bqhMVUuZmM7VeG6uWbhuqs7VeG7i1fhuqNVOzLhu4Hhu65Vw4nDqlnhuqExVUUy4bq/O1UuIlXhur0yYsag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFVO8Oh4buu4bq74bq74buMVDNyIeG6oeG6vSHhurlUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4buJMyzhur0y4buYVeG7sMOaw5plxKnhu5RVMiEzMTLhur3hu5hVxq/hu6bhu6ZlxKnhu5RUVeG6u+G6uTvhu4xULy87LOG6ocagOuG7ruG6o+G6vTLhu67huqEyMuG6o+G7rsag4buL4bqhLywh4bq7YeG6veG6o2Uv4bqhIeG7ieG6uy/hu6TDmcWoxagv4bukw5rhu6Ysw5rDmcavw5rhu6bDmsWo4bq9w5nGr+G7qMOZ4bukw6HDmsagOWUx4buS4bq54buMxq/hu6bhu6xUVeG7rsOh4bq94buMVOG6vDLhu7LDoFU7MuG7geG7rlXDicOqWeG6oTFVRTLhur87VeG6veG6uXvhuqFVLiThur1VxKjDqj3huqFV4bq8MjN74bqhVFXhu4kzLOG6vTLhu4xU4buww5rDmlRVMiEzMTLhur3hu4xUxq/hu6bhu6ZUVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugdzNd4bqhVeG6oeG7rmpVOzLhu4Hhu65Vw4nDqlnhuqExVUUy4bq/O1XhuqEx4bqjVzNVOzJnO1XhuqHhu7LhuqExVeG6vTJiVUUyKuG6veG7llU7xIPhuqFV4bq9MmJVw4F7VeG6vOG6uTNbw6pV4bq8MuG7h2pVd+G6o+G7rlU74bqz4bqhMVU7MuG6v+G7ruG7llXhurzhurPhuqFV4bq9MiXhuqFVcjIze8OqVWfhuqEx4buWVeG6vGdVQTPDoFVyMjThuqEyVWEyNFXhur1m4bqrO1VlMuG6o+G6oTFVc2k7VXFZ4bqjVeG6veG6ucOq4bqhMVUyZuG6oTFVw6Ez4bqhMlVlMuG7gVXhurzhurPhuqFV4bq9MiXhuqHhu5RV4bq84bq5JeG6oVXhur3hurkzW8OqVcOAb1V34bqj4buuVTvhurPhuqExVTsy4bq/4buu4buWVXNpO1VxWeG6o1Xhur3hurnDquG6oTFVMmbhuqExVcOhM+G6oTJVZTLhu4FV4bq84bqz4bqhVeG6vTIl4bqhxqDGoMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHIy4buB4buuVTvDo1XhuqEyw6zhuqExVeG6vVY7VWUyJsOgVS4ze8OqVWEy4bu0O1XDoOG7ruG6oTFVa1XhuqExMjjhu65V4bq94bq54buu4bqhMVXhur3hurk0VcOhV8OgVeG6veG7suG6oTFV4bq9MnvDoFXhurtpVeG6veG6ueG7ruG6oTFV4bqhMTIze8OgVeG7i1dVw6HhuqXhuqExVcOhP2pVO+G7g+G7rlU74bqpVeG6u2RV4bq9MmJV4bq9acagVeG6oDHhuqNXM1U7VjtVZTLhuqNV4bq9ZmPhuqExVeG6veG6ueG6o+G6oTFVOzLhu4Hhu65VO8OjVeG6vWhV4bq9MmIzVeG6vOG6uSXhuqHhu5ZVO8SD4bqhVTvDo1U7VjtVOmc7VTvDreG7rlXhu4vhurfhuqEx4buWVS5YM1Xhur1p4buWVTs9w6pVLuG6tTPGoMagxqBVLmZjO1U7MljDoFVhMuG7tDtV4bq9M+G6oTJVxKlZ4bqj4buWVS5YM1UsM13huqFVOzLhuqNV4bqhMTJdVeG6vTLDqirhur1VOzJYw6BVYTLhu7Q7VeG6oTIzW8OqVeG6vTJiM1VhbFVhMlY7VeG6oTLhu67Dqsag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFVO8Oh4buu4bq74bq74buMVDNyIeG6oeG6vSHhurlUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4buJMyzhur0y4buYVeG7sMOaw5plxKnhu5RVMiEzMTLhur3hu5hVxq/hu6bhu6ZlxKnhu5RUVeG6u+G6uTvhu4xULy87LOG6ocagOuG7ruG6o+G6vTLhu67huqEyMuG6o+G7rsag4buL4bqhLywh4bq7YeG6veG6o2Uv4bqhIeG7ieG6uy/hu6TDmcWoxagv4bukw5rhu6Ysw5rDmcavw5rhu6jFqMav4bq94bum4busw5nhu6zhu6jDocOaxqA5ZTHhu5Lhurnhu4zhu7Dhu6Thu6ZUVeG7rsOh4bq94buMVOG6vDLhu7LDoFU7MuG7geG7rlXDicOqWeG6oTFVRTLhur87VeG6veG6uXvhuqFVLiThur1VxKjDqj3huqFV4bq8MjN74bqhVFXhu4kzLOG6vTLhu4xU4buww5rDmlRVMiEzMTLhur3hu4xUxq/hu6bhu6ZUVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq84bq5WTNVw6nDquG7rlU64buu4bqjVeG6vTLhu7LhuqExVeG6veG6uSXDoFU74buD4buuVcOhNjsyVeG6u8OtVTsy4buB4buuVWEy4bqz4bqhMVU7xIPhuqFV4bqhMcOqanvhuqFV4buLKeG6ocagVXQiVS5WZVVn4bqhMVUuZmM7VeG6oTLDqlU7JcOqVeG6vT3DoFXDoTPhuqEyVTvhu4Phu65V4bqgMj3huqFVLD3huqFVLjbhu65VZTJm4bqp4bqhMVU74buF4bqhMVXhuqEyZlUsw6pVYTJWOzJV4bq9MiplVWUyZuG6qeG6oTHhu5ZVOzLhu4Hhu65VLsOdVeG6oTIzW8OqVcOhJeG6oVUuZmM7VeG6veG6ueG7geG6oTFV4bq9w6rGoFXhurrhu67DqlXDoSXhuqFV4bq94bq54buB4bqhMVXhur3DqlXhuqHhu7LDoFXDmeG7rOG7rOG7sFU7MuG7geG7rlXDicOqWeG6oTFVRTLhur87VS7DnVVhMuG7ruG6oTFV4bq94bq54buu4bqhMeG7llU6W1Xhur0yfVUy4bqp4bqhxqBVdD1qVTvhu4XhuqExVcOhV1XhuqHhu7LDoFU7MuG7geG7rlXDicOqWeG6oTFVRTLhur87VS5mYztVO+G6s+G6oTFV4bqhMirhuqFVw6FXVSwzVeG6vTQ7MlXDoTY7MlXhurvDrVXhu4vhu7LhuqFVMuG6o1ZV4buLV1VhM33huqFV4bq94bq54bq/O1XhuqExMl1V4bq9MsOqKuG6vVU7JGVV4bq9N+G6oTLGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6ByMuG7geG7rlXDicOqWeG6oTFVRTLhur87VTvhu4XhuqExVS5mYztVOjN94bq9VS594bqhVeG7i+G6qzNV4bqhMjNbw6pVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFV4bq9aFXhur0yM13huqHGoFXhurzhurnhu4dV4bq94bq5NVU7MuG7geG7rlXhur0yZmLhuqExVcSpw6pqe+G6oVVlMuG6tTNVMmNlVeG7i+G6qzNVceG7ruG6oVXDicOqWeG6oVXDoWtVLDNV4bq9NDsyVcSpw53hu5ZVdjNW4bqjVTLhuqUzVUUyKuG6vVUxM1bhuqNVMsOqal3huqFV4bq8MuG6r1XEqMOqPeG6oVXhur3huqdVOzJnO1U7VjtVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFV4bqhMj3huqFVLljhuqNV4bq9aFXhur0yM13huqFV4bqhMmZVxKk9alXhuqEyV1UuWDNVLuG6o1fhuqFVYX3hur3hu5ZV4bq94bu44bqhMVXDqcOqV1U7MuG6o1Uy4bqlVeG6oTEyw6jhuqPhu5ZVMuG6pVU7KuG6oVXhuqExMsOo4bqj4buWVTLhuqVVO8OjVTLhuqNX4bqhVTtZ4bqhMlUu4bu4O1U6M13hur1VYTLDo1VhMuG7suG6oVXhur3hurnhuqPhuqExVSw2ZVXhur194bq9xqBVdMOi4bqhMVXhur0yYjNV4bq9NDsyVTtpO1Xhur3hurnhuqPhuqExVeG7izNdO1XDqcOqanvhuqFVMcOjZVXhu4PhuqExVTLhuqVVZTLEg+G6oTHhu5ZVOzLhurXhuqExVSw2OzJVcuG6ouG7inhzLcOZ4busxqDGoMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlw7PDquG6vTLhuqPhurlU4bug4bq8MsOqVeG6vDLhu4Nq4bueL2Xhu6A=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]