16:08 28/05/2021 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 28-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Ngày 28-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị công phu và có chất lượng. Tuy nhiên, để Chương trình có chất lượng cao hơn và đi vào cuộc sống, các ý kiến thảo luận đã phân tích và bổ sung thêm những vấn đề nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh giá trị văn hóa của tỉnh và xây dựng con người Thanh Hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cũng đã tập trung đi sâu vào phân tích về xây dựng văn hóa con người, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp và nêu những nội hàm trong lĩnh vực văn hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nêu những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực văn hóa và đề nghị cơ quan soạn thảo phải có những đánh giá về nguyên nhân của những hạn chế để có giải pháp khắc phục trong giai đoạn tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021-2025, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cần phải nêu mục tiêu chung là: Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nền văn hóa Thanh Hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào từng giải pháp cụ thể và đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo sắp xếp lại bố cục, nội dung phù hợp để khi ban hành dễ triển khai và dễ thực hiện nhằm phát huy được các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Thanh Hóa được ví như Việt Nam thu nhỏ, một vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, nơi phát tích của các vương triều. Trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, đất và người xứ Thanh đã có nhiều đóng góp và có vai trò to lớn trong phát triển văn hóa. Kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, trong nhiều thời kỳ qua tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm và phát triển những giá trị tốt đẹp về văn hóa, lịch sử và con người xứ Thanh.

Đồng chí nêu rõ đây là Chương trình rất quan trọng, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã quyết nghị là một trong những chương trình trọng tâm để triển khai thực hiện, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong thời gian vừa qua đã có nhiều cố gắng để xây dựng Chương trình. Tuy nhiên, đây là vấn đề khó, vấn đề lớn nên cần phải được thảo luận kỹ lưỡng. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đưa vào Chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong những năm qua, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, những thành quả của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã tích cực xây dựng, phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của văn hóa, con người trong phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, kể cả vật thể và phi vật thể được quan tâm. Hệ thống thiết chế văn hóa được tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế đó là vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân thực dụng, vô cảm; văn hóa trong gia đình, văn hóa trong nhà trường, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Vấn đề quản lý nhà nước về văn hóa một số nơi chưa theo kịp với yêu cầu phát triển mới. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục, chưa đi vào thực chất đời sống văn hóa của người dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng nông thôn, miền núi, biên giới. Trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa còn hạn chế.

Về mục tiêu của Chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải nêu bật được việc giữ gìn, phát huy bền vững bản sắc văn hóa tốt đẹp, các giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa; phát huy và sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân; xây dựng con người Thanh Hóa năng động, sáng tạo, nghĩa tình, văn minh và thân thiện.

Về nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cùng với các ý kiến góp ý của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình cần phải bổ sung giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc nâng cao chất lượng văn hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Phải bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa mang bản sắc Thanh Hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, trong đó quan tâm 5 yếu tố về xây dựng văn hóa đó là: trong gia đình, trong trường học, trong cộng đồng, trong công sở và trong doanh nghiệp...

Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, của xã hội để nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa và huy động sức mạnh của Nhân dân vào việc nâng cao chất lượng văn hóa để người dân vừa là chủ thể văn hóa, cũng là người hưởng thụ văn hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện lại để báo cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị sắp tới.

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào công tác thi đua - khen thưởng.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]