(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho những người khiếm thị, đảm bảo bình đẳng trong cống hiến và hưởng thụ các dịch vụ văn hóa công, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch, triển khai xây dựng phòng đọc sách dành cho người khiếm thị.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw6wxw7TDrC094bqlw6PhuqHhuq1TVuG6teG7i8Otw6zDo8Og4buRVOG7rsavxajDrcOsaeG6qeG6reG6ocavw4zhuqNtVuG7j8OjOeG6rVbDrOG6t+G6reG6o1bDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVbDrOG6vVYi4bqjbiJWZ+G6o2Lhuq3huqFWMGMiVsOtJCLhuqNWICXhuq3huqNWIuG6o+G6qVbhuq3huqFt4buHw6NWw6LhuqPDozfhuqdWw6zhuqPhurHFqC/DrcOsaeG6qeG6reG6ocavxagv4bqjWMavxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhuqIxPSDhu67Gr8WoMeG6p8av4bqs4bqjLOG6p1bhuq0p4bqt4bqhViI94bqpVjDhu4fDo1bDrcOp4bqt4bqhVuG7jzrhuq1W4bqj4bqrPVbDrMOj4bqt4bqjVsOs4bqjPuG6rVYi4bqj4bqpVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbhuq3huqFt4buHw6NWw6LhuqPDozfhuqdWw6zhuqPhurFVVjAm4bqnVl0m4bqpVl3huq/huq3huqNWMCHhuq3huqFWw6xp4bqp4bqt4bqhViLDqeG6reG6oVbhuqPDozfhuq1W4buPJVbhuqNt4buF4bqt4bqhVsOs4bqjalYiJCJWIOG6sSLhuqNW4buPalbhu4864bqtVuG6o+G6qz1WImXhuq3huqFVVsOM4bqjbVbhu4/Doznhuq1Ww6zhurfhuq3huqNWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1WMD9W4bqlNuG6rVbDojdW4bqj4bqpKiLhuqNVVsOsacOjYeG6rVbDouG6oz3Do1bDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVmfhuqNi4bqt4bqhVjBjIlbDrSQi4bqjViAl4bqt4bqjViLhuqPhuqlW4bqt4bqhbeG7h8OjVsOi4bqjw6M34bqnVsOs4bqj4bqxw5rFqC8x4bqnxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tOG7uOG7tmfDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZWVdZL1jhu7jhu7Qg4bu0WOG7uFhXWeG7ssOsw51X4bu0w51Z4bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4buiw51XI+G7rlY94bqlw6zhu6Lhu67DjOG6o21W4buPw6M54bqtVsOs4bq34bqt4bqjVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VsOs4bq9ViLhuqNuIlZn4bqjYuG6reG6oVYwYyJWw60kIuG6o1YgJeG6reG6o1Yi4bqj4bqpVuG6reG6oW3hu4fDo1bDouG6o8OjN+G6p1bDrOG6o+G6seG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4bu04bu44bu24buuVi/Gr8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4buxPWfDrMOj4bqp4bqt4buuxq/DjSQi4bqjViLhuqPhu41W4bqt4bq9w6NWZ+G6o2oiVuG7j2pW4bqt4bqj4buLViI+4buLVsOsaT1WIm7hu4tWw6zhuqNl4bqt4bqhVsOsw6Phuq1VVjBjIlbDrSQi4bqjw5rDmsOaViAl4bqt4bqjViLhuqPhuqlW4bqt4bqhbeG7h8OjVsOi4bqjw6M34bqnVsOs4bqj4bqxVsOsKsOjVsOM4bqjbVbhu4/Doznhuq1Ww6zhurfhuq3huqNWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qSTDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavR+G6o2Lhuq3huqFWMOG6qyJWIuG6q1bhuqE+4bqtVljhu7ZXVl0m4bqtVsOtJCLhuqNWIuG6o+G7jVbhuq3hur3Do1bhu6tpPcOj4bql4bqlMVVW4bqj4bq/4bqtVuG7tFdXVuG7seG7rVbDrSQi4bqjVuG6reG6q8OjVsOs4bqj4buL4bq7Ilbhuq3huqPDozjhu4tW4bql4bqz4bqt4bqjVuG7j8OzIlbDouG6oyQiVuG6reG6oz3hu4tW4bqt4bqjbVNW4buPOuG6rVbhuqNjIlVW4bqt4bqh4bqjOVbDrOG6o+G7i3vDrFVW4bql4bqxIuG6o1bDrcOyVVYw4bqxPVbhuqXhu5PigKZW4buPJVYiJCJWw6wlw6NW4bqlw6M54buLVmfhuqNqIlbhu49qVuG6o2MiVsOse2dVVmnDqOG6rVbhuqXhu4vhu5E54bqtVuG7jyVWZ+G6oyTDrFbDrGnDo2Hhuq1Ww6LGoVbhuq064bqt4bqhVsOtw6nhuq3huqFVVsOtJCLhuqNW4buRVuG6o2MiVVbDouG6o+G6qT1W4bqjYyJWw6zhuqNt4buH4bqt4bqhVsOs4bqjbiJV4oCmVjBt4buDIlbDrOG6vVYi4bqjbiJVVsOtO2dWw7Q3Z1bhuqfhurvDrFYiJCLhuqNWw6LhuqPhuqk9VuG6o2Miw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OM4bqjbVbhu4/Doznhuq1Ww6zhurfhuq3huqNWImzhuq3huqFWw6xpPeG6reG6oVZd4bqxVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbDrOG6o8OjN8OsVl3hurFWIuG6o+G7i+G7kTbhuq1WXcOjOcOsVVbhuqPDqlbDrGnhu4NWIuG6o+G6qVbhu4/DozkiVsOsaT1WIm7hu4tVVsOtw7JWIGrhuq3huqFWw6wlw6NW4bqlw6M54buLViJrPVbhuq3huqPhu43huq3huqFWXSrhuq1WMGMiVjAuIlZdw6M5w6xW4bqtJeG7kcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu6s24bqtViIq4bqt4bqjVjDhuqtVVsOM4bqjbVbhu4/Doznhuq1Ww6zhurfhuq3huqNWw601VsOs4bq9ViLhuqNuIlYiPGdWw6zhuqM0VjBjIlVW4bqnbeG7g+G6rVbhuqfDo8Oh4bqtVmfhuqPEg1bDreG7i8Opw6xWMOG7h8OjVjDDqcOjVuG7j+G7gcOjVsOsPMOsViImViIkIlYiJFbhuq3huqMp4bqtViLhuqtW4bqt4bqj4buLViI+4buLVsOtw7JWIGrhuq3huqFWw6wlw6NW4bqlw6M54buLViJrPVZn4bqjYuG6reG6oVYwYyJVVsOs4bqjbVbhu4/Doznhuq1Ww6zhuqNl4bqt4bqhVmjhu4s9VuG6ouG6u8OjViIkIlbhuqPhu4vhu5E54bqtVVbDrOG6o+G6sVVWw6zhuqMl4bqt4bqjVmfhuqPDqVZdLOG6reG6oVbhuqPhuq/huq3huqNWw6zhuqNuIlbhuqVt4buLVjDhurvhuq3huqFW4buPJVbDrCrDo1Yi4bqjw6pW4bqj4bqpLiJW4bqt4bqhbeG7h8OjVsOi4bqj4buL4buRN8OsVsOse8OsVi1Ww6LhuqPDozfhuqdWw6zhuqPhurFWIuG6q1bDrOG6o2FWw6xpw7MiVsOsw6M3Z1bhuqXDozbhuq1W4bqjOVbhu4/hu4HDo1bDjOG6o21W4buPw6M54bqtVsOs4bq34bqt4bqjVjBhVjBt4buDIlbhuqPDqlbDrGnhu4NW4buPJVYiPGdWw6zhuqM0w5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7juG7gcOjVuG7k1bhuq3huqHhuqPhurM9ViLhurvhuq3huqFWMOG6ueG6reG6oVbhu48lVsOsxIPhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVbhu4864bqtVsOtKeG7i1bDrTsiVVZn4bqjYuG6reG6oVYwYyJWw60kIuG6o1YgJeG6reG6o1Yi4bqj4bqpVuG6reG6oW3hu4fDo1bDouG6o8OjN+G6p1bDrOG6o+G6seKAnVbDrCrDo1bDjOG6o21W4buPw6M54bqtVsOs4bq34bqt4bqjVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9ViLhuqtW4buPPcOjVsOsaWJWaOG7iz3huq1Ww6xpY+G6reG6oVbDrGnhuqnhuq3huqFW4buPw6M5IlZn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbhu4864bqtVuG6o+G6qz1WMGMiVVYwYVbDouG6o2Xhuq3huqFWPcOjVl3hurFWXWRW4bqlKsOjVmfhuqPEgz1Ww6094buLVsOsaeG6qeG6reG6oVbhu4/DozkiVsOsw6M3Z1Yie+G6rVbDrGnDo1bDrOG6o24i4oCdVuKAk1Zl4bqt4bqhVmXhuq3huqFW4bqkNlbDjOG6o8OjOeG6rVbhu61t4bq/4bqt4bqhVuKAk1ZH4bqj4bqrVuG6oMOjJOG6p1Yww6kiVmfhuqNqVsOsaSQi4bqjVsOM4bqjbVbhu4/Doznhuq1Ww6zhurfhuq3huqNWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz1W4bqt4bqje+G6rVYw4bqx4bqt4bqjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tiPhu7Jnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVlXWS9Y4bu44bu0IOG7tFjhu7hYWOG7suG7uMOsWUBA4buy4bu44bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4bui4bu44bu4V+G7rlY94bqlw6zhu6Lhu67DjOG6o21W4buPw6M54bqtVsOs4bq34bqt4bqjVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VsOs4bq9ViLhuqNuIlZn4bqjYuG6reG6oVYwYyJWw60kIuG6o1YgJeG6reG6o1Yi4bqj4bqpVuG6reG6oW3hu4fDo1bDouG6o8OjN+G6p1bDrOG6o+G6seG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4bu2I+G7suG7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4buxJCJWMOG6sz1W4bux4butVsOtJCLhuqNW4bqt4bqrw6PDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4094buLVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuq3DqlbhuqXDsyJVViLDqVbhuqE74bqt4bqhVVZn4bqjYuG6reG6oVYwYyJWw60kIuG6o1YgJeG6reG6o1Yi4bqj4bqpVuG6reG6oW3hu4fDo1bDouG6o8OjN+G6p1bDrOG6o+G6sVYwP1Yi4bq/Vl0m4bqtVuG6o+G6qSXhuq1Ww6zhuqPDoznhuq1VVsOt4buB4bqnVjBt4buDIlYwbT1W4buPJeG6qVbDrcOyViBq4bqt4bqhVVZn4bqjaiJW4buPalZdKuG6rVYwYyLDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4buvYVbhuqU94bqtVsOsZD1W4buPJVZn4bqjJMOsVuG6o+G7i+G7kVbhuqPDoznhu4tWaOG7iyZVVuG7k1bhuq3huqHhuqPhurM9ViJrPVbhuqPhuqkqw6xWMOG6u+G6reG6oVbhuq0l4buRVVZn4bqjYuG6reG6oVYwYyJWIj7huq1Ww63Ds1Zo4buLPeG6rVbDrCnhuqdVVmvhuq3huqFW4bqj4bq7ViJrPVbDrOG6qSXhuq1Ww7Q/VuG6o+G6u8OjVVYwLiJWXcOjOcOsVuG6pSVWw63Ds1Yi4bqj4buL4bqt4bqhVsOsPeG7kVbhuqPDqlbDrGnhu4NWIms9ViIkIlYg4bqpPeG6reG6o1bhuq3huqHhuqPDozlnVVbDrOG6vVYi4bqjbiJVViIkVuG6reG6oynhuq1Ww6xp4bqp4bqt4bqhVuG7jyVW4bqt4bqh4bqpJcOjVsOs4bq34bqt4bqjVuG6reG6oyzhuqdW4bqh4bqrZ1Zn4bqjPuG6rVbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVsO0P1bhuqPhurvDo1bhuqNjIlbDrHtnVVbDrOG6o+G7iSJWMH3hu5FW4buPw6M5IlbhuqPhuq/huq3huqNWw6zhuqMl4bqt4bqjVuG6p2XDo1bDrGlt4buH4bqt4bqhVuG7jzrhuq1W4bqj4bqrPVbDrOG6oynhuq1Ww6zhuqPDoznhuq1W4buPJVbDrMOjOeG6rVbEgyLhuqNVVsOsOuG6reG6oVYibeG7h+G6reG6oVbDouG6oyZW4bqtOuG6reG6oVbDrMOjN2dWInvhuq1Ww6zhuqNl4bqt4bqhVsOsw6Phuq1W4buPJVbDrGnDo1bDrOG6o24iVVbhuqPDqlbDrGnhu4NW4buPw6M5IlYwYyJW4buPJVbhuqNjIlbDrHtnViLhuqPhuqlW4bqt4bqhbeG7h8OjVsOi4bqjw6M34bqnVsOs4bqj4bqxVVbhuqHDo+G7iWdW4bqjY1bhu49t4bq/4bqtVuG6pTbhuq1Ww6LhuqMh4bqt4bqhVjDhurHhuq3huqNWXSbhuq1Ww6zhuqMp4bqtVVbDrOG6r+G6p1bDosOjN+G6p1Yi4bq/VuG6o+G6u8OjVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVVbhu49t4bq/4bqtVsOs4buBw6NWw6xt4bq/4bqt4bqhVuG6pT3Do8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu5vhu4vDrOG6o+G6qWnhu67Gr+G6pG3hu4tW4bqiJcWoL2fGrw==

Lưu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]