(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa được đánh giá luôn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được giao, mang lại nhiều việc làm cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh.
4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNn4buBMUXhurrDgeG7rWjhurjhu5dBaFF5cOG7r2jDjeG6vmjDjXbGsHBo4bu5w7NBaDHhu69uw4Hhu69o4buu4bqgbsSRaFJ5bmhw4buvw71o4bq4dsOBaHDhu53hu4hocOG7gG5occOAbsOB4buvaMOB4but4buvdsawRGjhurjhurrhu4jhu6nDgWhx4bq+w4Hhu61ow43Ds2jDgeG7reG7guG6qHZo4bu5bsOAaHLhurTDgeG7reG6vy/hu6/DreG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu65zbnFn4buBMUXDgMOB4butaMOB4buvScOB4butaMOBw7VBaMSQ4bq6bsOpaDFF4bq6w4Hhu61o4bq44buXQWhReXDhu69ow43hur5ow412xrBwaOG7ucOzQWjhur1R4bqj4bqj4bu4w6po4bq44buv4bq64bq0cGgwQmjhu7huw4BocuG6tMOB4butaC1oMeG7r+G7guG6psOB4butaOG7oXbDgeG7r2jDjcOzaMSD4buPaOG7r+G6tHZoMeG7r27DgeG7r2jhu67huqBuaHLhu4LhuqpwaHJvw4Hhu69o4butdm9o4bu54bq64bqww4Fo4buvw4DDs8OBaOG6uOG7r8Ozw4Hhu69ocG9waEHhur5waOG6uHbhu6XhurrDqWjhu7fhu6do4buvw4DDsnDhu69ocuG7guG6qnBo4butdm7DgMOpaEFuw4Hhu61o4bu5w7J2aMOB4buvdsWp4bq6aMONdsawcGjhu7nDs0FocOG7r8OAaMOB4but4buC4bqodmjhu7luw4BocuG6tMOB4butaOG6vSPhu7hSw6po4bq4ReG7pcOBaHJ5bmjhu6HDs8OBaOG6uMO9w4Hhu6/hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0RQbkThurh2w4DDgWfhu4Hhur92QeG7rWhw4bu5bsOJw4nhuq1nceG6uOG7r+G6ukHhu6FodlBzw4HhurhzRWdow4nhurjhu4jhu7lz4bqtZ8OMdnHhurjhu6/EkWhsaWlE4buKZWjhu69zduG7reG7r+G6uMSRaMSp4buL4buLROG7imVnaMOJRXDhuq1nLy9wccOB4bq54buhbsOA4bq44buvbsOB4buv4buvw4Bu4bq5w43DgS9xc8OJ4bu34bq4w4BEL8OBc8OMw4kvw6zDrcOt4buJL8Ota2txxKnDrWnDrGnhu4vhu4vhurjEqcOsw6zhu4lt4bu5aeG6ueG7tUThu61kReG6reG7icOtw61naG7hu7nhurjhuq1nMUXhurrDgeG7rWjhurjhu5dBaFF5cOG7r2jDjeG6vmjDjXbGsHBo4bu5w7NBaDHhu69uw4Hhu69o4buu4bqgbsSRaFJ5bmhw4buvw71o4bq4dsOBaHDhu53hu4hocOG7gG5occOAbsOB4buvaMOB4but4buvdsawRGjhurjhurrhu4jhu6nDgWhx4bq+w4Hhu61ow43Ds2jDgeG7reG7guG6qHZo4bu5bsOAaHLhurTDgeG7rWdow4x2ceG6uOG7r+G6rWdsaWlnaOG7r3N24but4buv4bq44bqtZ8Sp4buL4buLZ2gv4buBI+G7r3bFqeG6umhxw4Buw4Hhu69ow4Hhu63hu692xrBEaOG7iuG6usah4bq4aOG7t+G7r+G7o+G6umjhu7luw4BocuG6tMOB4butaOG6uOG6uuG7iOG7qcOBaHHhur7DgeG7rWjhurjDsnZoMUXhurrDgeG7rWjhurjhu5dBaFHhuqPhuqPhu7hoMeG7r27DgeG7r2jhu67huqBu4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gTFGaHLhu5vhurpow4HDtUFow6xpw6zDrcOpaEHhu5NwaHHDimhxeXDhu69o4buhxrDDgeG7r2hQPeG6o1ZRLcOtbWjhurhvcGhy4bq0w4Hhu61o4bq4duG7peG6umhwR3BocuG7p8OBaEHDg3ZoQeG7k+G6uGhw4buAbmhy4bqodmjDieG6tsOB4butw6low4Hhu6/hu4LDgeG7rWhw4bqww4Hhu61o4bq4b3Bo4bq44buCaMONxqHDgcOpaOG7rXbhuqx2aOG6uOG7r3bGsOG6umjDjXbGsHBo4bu5w7NBaHDhu6/DgGgj4bu4Umhy4buPaHLhu4LhuqpwaDFF4bq6w4Hhu61o4bq44buXQWhR4bqj4bqj4bu4aOG6uEV24bupw4Fo4bu34buvbnZo4bq44buvR3Bo4buvdsaww4Fow43huqx2aMOB4buvdsWp4bq6aOG7r8OAw7LhurhocuG6tMOB4butw6locG9w4buvaOG7ucOzQWhE4buvw4po4buv4bqqRMOpaEFuw4Hhu61o4bu5w7J2aOG7r3bGsOG6umjEkOG6uuG7jWjhurjhu6924bun4bq4aOG6uOG7r0dw4bq5aDFFw4DDgeG7rWjEkOG6usSoaFYtw6xpw6zDrcOpaDFF4bq6w4Hhu61o4bq44buXQWhR4bqj4bqj4bu4aDHhu69uw4Hhu69o4buu4bqgbmhy4buPaHDhurrDgeG7rWhwxqFEaOG6uOG7r+G6sMOB4butaOG6uHbDgWjhurjhu695aOG6uEXhu4LhuqjDgeG7rWjhu7luw4BocuG6tMOB4butaHDhu6/DgGjDrGzhurnDrGlpaOG7ueG7guG6quG6uGjDgeG7reG7guG6qHbhurloUOG6vmjhurjhu6/hu6nDqWhw4bq6w4Hhu61ocMahRGjhurjhu6/hurDDgeG7rWjhurh2w4Fo4bq44buveWjhurhF4buC4bqow4Hhu61o4bu5bsOAaHLhurTDgeG7rWjhurjDsnZow4nDs8OBaOG7rXZuw4BocXlw4buvaMONdsawcGjhu7nDs0FocnnDgeG7r2jhu7dKaMONw7No4bu54buC4bq6aHLhurTDgeG7rWhCaHBvcGjhu6/hurrhu4jGsMOBaHDhu6/DgGjhu7fhu6/DgOG7jcOB4butaMSp4bq5w61paWjhu7nhu4Lhuqrhurhow4Hhu63hu4Lhuqh2ZWjEkOG6um5ocG9waOG7r+G6tHZow4Hhu63hu695aOG6uOG7gmjDjcahw4HDqWjhu6124bqsdmjhurjhu692xrDhurpow412xrBwaOG7ucOzQWjDjcOzaHJ5w4Hhu69o4buv4buC4bqsw4Hhu61ow4Hhu63hu6/FqWhw4buvw4Bo4bu34buvw4Dhu43DgeG7rWht4bq54buLaWlo4bu54buC4bqq4bq4aMOB4but4buC4bqodmVo4bq4ReG7pcOBaMOMc+G7ocOJduG6uHPDqWjhurhFbsOB4butaOG7sW7DgURu4butc8OpaHJ2xrDDgWjhurjhu6/DgMOydmjDjcOzaOG6uOG7r+G7gmhydsaww4Fo4bq4SGhw4buAbmhy4bqmw4Fow415aOG7t+G7r8OA4buNw4Hhu61ow63hu4vhurlsaWlo4bu54buC4bqq4bq4aMOB4but4buC4bqoduG6uWhS4bqmw4Fow415aHDhu4bDgeG7rWhw4bq6w4Hhu61o4buEw4Hhu61o4bq44buv4bqww4Hhu61o4bq4dsOBaHDhu6/DgGjhu4tsaWhxw4Buw4Hhu69ow4Hhu63hu692xrBEaHDhuqBow4Hhu6/hurpocOG7m+G6umjhurjhurrhu4jhu6nDgWhx4bq+w4Hhu63DqWjDieG6tmjhu7nhu4LhuqrDgeG7rWjhu7luw4BocuG6tMOB4butaHBvcGhxw4Buw4Hhu69ow4Hhu63hu692xrBEaHDhu5vDgWjhurjhurrhu4jhu6nDgWhx4bq+w4Hhu63hurloMUXDgMOB4butaHBvcGjhu6/DgMOy4bq4aHLhurTDgeG7rWjhurjhu4Jow43GocOBw6locOG6usOB4butaOG7hMOB4butaOG6uOG7r+G6sMOB4butaOG6uHbDgWjhurjhu695aOG6uEXhu4LhuqjDgeG7rWjDjXbGsHBo4bu5w7NBw6lo4bq4ReG6usOB4butaOG6uOG7l0Fo4bu54bq64bqww4Fo4bq44buvR3Bo4buvdsaww4Fow4Hhu63hu6924bulQWhwb3Bo4buhdsaww4FoROG7r29EaEThu6/huqLDgeG7rcOpaHDhu6/hurbDgeG7rWhxeXDhu69oUD3huqNWUS3DrW3hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBUOG7hsOB4butaOG6uEXDgMOB4butaMSQ4bq6xKhoVsOpaDFF4bq6w4Hhu61o4bq44buXQWhR4bqj4bqj4bu4aDHhu69uw4Hhu69o4buu4bqgbmhy4buPaOG6uMOCaHDhu6/hu4RwaHLhu4LhuqpwaOG7reG7m8OBaMOsaWhE4buvduG7pcOBaOG7rXZuw4BocXlw4buvaMONdsawcGjhu7nDs0FocnnDgeG7r2jhu7dKaOG6uMOydmjhurhF4bq6w4Hhu61o4bq44buXQWjDjcOzaMSQ4bq6bmjhu694w4Hhu69o4bq44buv4buEcGjhu7nhu4LhurpocuG6tMOB4but4bq5aCLhurpuaHLhuqBocuG7j2jhurjhu6/hurpo4buv4bq84bq4aGxpaOG7ueG7guG6quG6uGhxw4Buw4Hhu69ow4Hhu63hu692xrBEaOG7gOG7iGjEkOG6uuG7iMWpw4Fo4bq44bq64buI4bupw4FoceG6vsOB4butaMONw7Now63hu4nDrWjhu7nhu4LhuqrhurhoccOAbsOB4buvaMOB4but4buvdsawRGjhurjhu69uQWjhu612bmjhurjhurrhu4jhu6nDgWhx4bq+w4Hhu61o4bq4RUdwaOG6uHbhu6dEaOG7uW7DgGhy4bq0w4Hhu63hurloMUZocuG6oGhy4buPaOG7t+G7p+G6uGjDgeG6tnbDqWhyc0Fo4bu5w7J2aMONdsawcGjhu7nDs0Fow43Ds2hyw7PDgGjhurjDssOAaMOB4but4buvxalocOG7r8OAaMOt4bq54buJbOG7i2jDgeG7reG7guG6qHbhurloMUXDgMOB4butaEHhurThurhow4HhuqRo4bu5R3Bo4bu34buvb3DDqWjDiW7hurpo4bu34buvdmjhu7nGsMOB4buvaOG7r8Oyw4FocOG7r+G7p2jhurjhu51EaOG6uEXhurrDgeG7rWhy4bqww4Hhu61ow4Hhu63hu4Lhuqh2aHLhu4LhuqpwaHFDaOG7ocSCw6low4Hhu63Ds+G7iGjDrOG7iS3hu4vDqWjhurhF4bq6w4Hhu61o4bq44buXQWhE4buv4bq2dmjhu6/huqpEaMON4bqsdmgxReG7guG6qMOB4butaFBuw4BocuG7mcOB4butaMOB4but4buvxaloUOG6sMOB4butaMOB4but4buvdsawRGVoMUXhurrDgeG7rWjhurjhu5dBaOG7ruG7guG6rMOB4butaMOB4but4buvdsawRGgtaFHDsuG7iGjDgeG7reG7r8WpaMONw7No4busduG6rHZo4bq44buvdsaw4bq6aMONdsawcGjhu7nDs0Fo4bq44buvbsOB4buvaMOBduG7pcOBaOG6uMO9w4Hhu69oMeG7r27DgeG7r2jhu67huqBuaOG6uMOCaHDhu6/hu4RwaEThu6924bulw4Fo4butdm7DgGhxeXDhu69ow412xrBwaOG7ucOzQWhw4buvw4Bo4buvw4NwaMOJdsOB4buvw6low4l2w4Hhu69ow4124bulw4Fow43Ds2gj4bu4UuG6uWgxw7J2aEThu6924bulw4Fo4butdm7DgGhxeXDhu69ow4HDs+G7iGhw4bqgaOG7i8OtaHHDgG7DgeG7r2jDgeG7reG7r3bGsERo4bq44buvbkFo4butdm5o4bq44bq64buI4bupw4FoceG6vsOB4butaOG6uEXhu6XDgWht4bq5aWlpaMONeWjhurhFd2jhu7nDs0Fow412xrBwZWjhurhFw4DDgeG7rWhy4bqgaOG6uEXDgMOB4butaMOB4buC4bqscGjhu7nDs2hr4bq5amxsaMOB4but4buC4bqodsOpaOG7uW7DgGhy4bq0w4Hhu61o4buK4bq6xqHhurho4bu34buv4buj4bq6aOG7ucOzaMOt4bq5a+G7icOsaMOB4but4buC4bqodmjDjcOzaOG7i8SpaWjhu7luw4BocuG6tMOB4butaOG7r8ODcGjDgeG7reG7r8Wp4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gVLDsuG6uGhy4buC4bqqcGjDgeG7r0nDgeG7rWjhu7fhu6fhurhoxJDhurrhu41o4bq4ReG7pcOBaEHhurThurhoROG7r+G7m8OBaMOB4buv4bqoaMOJR2hE4buvxqHDgWhyxqHhurrDqWjDgeG6pGjhu7lHcGjhu7fhu6/hurDDgeG7rWjDgeG7rUbDgeG7rcOpaOG6uHbDgeG7r2jhurjhu6/hu5vDgWhw4buv4buAaHLhurTDgeG7rcOpaMOJb8OB4butaOG6uMOyw4BocOG7gG5o4bq44budRGjhurjhu6/hu6locG/DgWjhu6HhurTDqWjDjXbhu6XDgWhw4buv4buEcMOpaCPhu7hSaDFF4bq6w4Hhu61o4bq44buXQWhR4bqj4bqj4bu4aDHhu69uw4Hhu69o4buu4bqgbsOpaMOB4buv4buRQWjhu7nDs0Fo4bq44bq24bq4aMONbnZo4bq4ReG6omhw4bub4bq6aMOB4bq2dmjhu612SW5ocuG6psOBaMONeWjhurjhurrhu4jhu6nDgWhx4bq+w4Hhu61ow43Ds2gj4bu4UsOpaEFuw4Hhu61o4bu5w7J2aMOB4buvScOB4butaHDhurDDgeG7rWjDjXbGsHBoROG7r8OKaOG7r+G6qkRow43huqx2aMOBw7XDgeG7rWjhu7lHcMOpaMOJQmjhurhF4buC4bqow4Hhu61ocOG7r8OAaCPhu7hSaOG6uEXDgMOB4butaOG6uMO9w4Hhu6/hurloUuG7l+G7iGhw4buGw4Hhu61o4bu5w7NocnluaHDhu6/DvWjhurh2w4FocOG7neG7iGhy4bupaHBvcGhxw4Buw4Hhu69ow4Hhu63hu692xrBEaOG6uEXDgMOB4butw6low4Hhu63DgMOzdmjhurjDvcOB4buvaMONw7NoccOAbsOB4buvaMOB4but4buvdsawRGjDgeG7guG6rHBow4Hhu63DgMOzdmhw4bqgaHDhuqZo4buv4bq0dmjhurh4QWjhu7d24bunQWjDgeG7reG6uuG6ssOBaOG7uW7DgGhy4bq0w4Hhu61ocOG6oGhw4buvxqHhurho4bu54buC4bqqw4Hhu63DqWhE4buv4bq+cGjDjeG6vmjhurjhurbhurhow4Hhu6/hurpocOG7m+G6umhE4buvb+G6uGjhurhFduG7qcOBaHDhu4BuaHLhuqbDgWjDjXnhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hnaMOJ4bq44buI4bu5c+G6rWfhurhz4buK4bq4LW7hu7l24butw4HEkWhFduG7reG7r+G6uGVn4buB4bq/w4nhurhFw4DDgeG7reG7geG7oMOzdmjDjcOzaOG7jcOB4buvxJFo4bug4buNw4BoMeG7r27DgeG7r+G6vy/DieG6uEXDgMOB4but4buB4bq/L0Thu4E=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]