(vhds.baothanhhoa.vn) - Được thành lập trong những năm đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt, trải qua 57 năm trưởng thành và phát triển, vượt qua nhiều gian khó, trường THCS Đông Thọ đạt được nhiều quả ngọt trong sự nghiệp “trồng người”, tự hào là ngôi trường THCS đầu tiên của TPThanh Hóa đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Tin liên quan

Đọc nhiều

a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4buKd+G7kOG7ii3hu53huqbEguG6ouG6qGnhu43DguG7iMOM4buKxILhuqDhu5LDrcOybMSDw41O4buC4bqo4bqi4buNxIMq4busw6Phu412xanhu4jhu43hu4rEguG7teG6qOG7jeG7rUzhu53hu43Eg8Og4buNxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu4124buh4buK4buN4butw4Phu4jhu6nhuqjhu43huqHhu4jhurjhu63hu43huqLEguG7neG7jeG6rE/hu63hu4124bq84buNJiZrL8ODw7Vsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIKnfhu53hu6/DsmxWTuG7hOG7reG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43huqbGsEjhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqocuG6rOG7jXbhu7fhu41J4buI4bq44but4buNPOG7muG7jXbhu6PhuqjDg+G7jUjDg+G7o+G7jeG6rMSC4bu54bqo4buN4buwc+G7reG7jeG7o+G7reG7jeG6psSCQeG7isOs4buN4buKw41wxILhu41J4buI4bud4buN4buZ4buX4buN4bqocuG6rOG7jeG7isONTkbhuqjhuqLhu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buNw5Xhu5/hu41Iw4Phu6Phu4rhu43hu4rDjcSCw4HhuqjDrOG7jcOVTuG7hOG7iuG7jUnhu4jhu53hu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4bqixILhu53huqjhu43huqTDg0LDrOG7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jcSDKuG7rMOj4buNVsOJ4bqo4bqi4buNxIPDg0Thu4124buh4buK4buNdk7hu4Thu63hu43huqjDg8SC4bu54buI4buNSeG7iHDhu43huqjhuqJE4buK4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43DjMOS4buN4bqo4bqiw4PEgkFI4buN4oCc4buKw43hurrhuqjhuqLhu43huqjhuqJO4buCxILigJ3DrOG7jeG7isOS4buNw4Phu5/huqrhu43huqbhu5/hu43huqjhuqLDicSC4buN4buKw41O4buC4bqo4bqi4buNxIMq4busw6Phu412xanhu4jhu43hu4rEguG7teG6qOG7jeG7rUzhu53hu43Eg8OgxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu4124buh4buK4buN4butw4Phu4jhu6nhuqjhu43huqHhu4jhurjhu63hu43huqLEguG7neG7jeG6rE/hu63hu4124bq84buNJibhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ON4buN4buv4buKw4Phu4jhuqzhu7HDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nDteG7lUjhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7Thu5Phu5cvw7Thu4/hu4/hu6/hu5XDtcO14buP4bub4buZ4buX4buK4buTw7Thu5Xhu5fGoeG6puG7j+G7i8OCSOG6omjDjeG7h8ah4buV4buPw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDssSDw41O4buC4bqo4bqi4buNxIMq4busw6Phu412xanhu4jhu43hu4rEguG7teG6qOG7jeG7rUzhu53hu43Eg8Og4buNxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu4124buh4buK4buN4butw4Phu4jhu6nhuqjhu43huqHhu4jhurjhu63hu43huqLEguG7neG7jeG6rE/hu63hu4124bq84buNJibDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7mcO14buVw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+cuG6rOG7jcODROG7reG7jcO14bub4buV4buZ4buN4oCT4buNw7Xhu5vhu5Xhu5XDrOG7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jcSDKuG7rMOj4buNVsOJ4bqo4bqi4buNxIPDg0Thu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buN4bqmxrBI4buNw5Xhu4bEguG7jeG7iuG7teG6qOG7jeG6pMOD4budxILhu43DjMSC4bqow4Phu43huqbhu5/hu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43hu63hu6dI4buNw7Thu41Ww4nhuqjhuqLhu43Eg8ODROG7i+G7jeG7sOG7iMOKxILhu412xanhu4jhu43huqzhu4bEguG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43huqbGsEjDrOG7jeG7reG7gOG7jcOMRuG7jcOVxrDhu4rhu43hu63Dg+G7p+G7iuG7jeG7rUzhu53hu43huqjDg+G7n+G7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jeG7isODxILhu7fhu4jhu43hu4rDg+G6uOG6qMOs4buNSMODQ+G6qOG6ouG7jcODROG7reG7jeG7isON4bud4bqow4Phu43hu4rDjXfhu43huqhP4bud4buN4bqm4buj4buL4buNxIPDjU7hu4LhuqjhuqLhu43hu63Dg+G6suG7jeG7rULhu43hu5Hhu43huqbhu4ZI4buNw4NE4butw6zhu43DjOG6uOG7jeG6pk7hu4ThuqjhuqLhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43DjeG7p+G7iuG7jeG6ruG7isOs4buN4buK4buI4buS4buN4bqow4PEguG7teG6qOG7jeG6qMOD4buf4buN4buKw41O4buC4bqo4bqi4buNw5Xhu6vhuqjhu43hu6/hu4jhu5Lhu43hu4rDjeG6sOG7jeG6qMODxIJB4bqs4buNw5VL4buN4buv4buh4buS4buNw5Xhu5/hu43Dg0Thu63hu43hu4rDg3fhuqrhu43huqzDieG7jcOD4bqw4bqow4Phu43igJwp4buGSOG7jcODROG7reG7jeG7isOD4buCxILhu43hu63Dg8SC4bu34bqo4oCd4buNdsOB4buN4oCc4butw4NzSOG7jeG7reG7o+G6qMOD4oCd4buN4buK4buGxILhu43hu4pO4buA4bqo4bqi4buN4bqm4budxILhu43hu63Dg+G6quG7jeG7scSC4bu34buK4buN4bux4bud4bqq4buN4buKw4Phu7fhu43Dg0Hhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPnLhuqzhu43DteG7m+G7l+G7mcOs4buNw4Phu53EguG7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jeG7reG7p0jhu40m4buNw5Xhu5/hu43hu63hu6dI4buNJibhu41Ww4nhuqjhuqLhu43Eg8ODROG7jcOM4bujSOG7jeG6qMODxrBI4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jUjDg8OK4buN4buKw4PDieG6qOG6ouG7jeG7reG7gOG7jcOMRuG7jVbDieG6qOG6ouG7jcSDw4NEw63hu43huqhy4bqs4buNw7Xhu5vhu5vhu4/hu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43hu61C4buN4bqkw4Phu4jhu41Iw4ND4bqo4bqi4buNw4NE4but4buNw7Thu43hu4rFqeG6qOG6ouG7jeG7iuG7ocSC4buNdk7hu4LhuqjhuqLhu43Eg8OD4buf4bqow4Phu43Eg8OD4bujxILhu4vhu41W4bul4buS4buN4bqm4buf4buN4bqo4bqiw4nEguG7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jXbFqeG7iOG7jeG7isSC4bu14bqo4buN4butTOG7neG7jcSDw4Phurbhu43hu5Bx4buNxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu43EqeG6qOG7neG7kuG7jeG6puG7n+G7jcSDw6Dhu4vhu43Eg8OD4bud4bqow4Phu40qQuG7nWrhu43hu61C4buN4bqow4Phu5/hu43Dg+G7ncSC4buN4buKxanhuqjhuqLhu43huqTDg+G7neG6qOG6ouG7jeG7isON4bud4bqo4bqiw6zhu43huqbhu5/hu43huqjEguG7ueG6rOG7jeG7isOS4buNw4Phu5/huqrhu43hu61M4bud4buNPsOD4bul4bqo4buN4buv4bul4bqo4buNSMODTuG7guG6qOG6ouG7jVbDieG6qOG6ouG7jcSDw4NE4buL4buNVuG7t+G6qOG7jeG6qHLhuqzhu43DteG7m+G7m+G7k8Os4buN4bqo4bu54bqo4buN4bqixILhu6Phuqrhu43hu69L4but4buN4butQuG7jcOMw5Lhu43hu4rDg+G7neG7kuG7jXbDisSCw6zhu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu41Iw4PDiuG7jeG7isODw4nhuqjhuqLhu43hu63hu4Dhu43DjEbhu41Ww4nhuqjhuqLhu43Eg8ODROG7jeG7rcODxILhu53hu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buNw7Thu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43Eg8SCw4Hhu4jhu43Dg0Thu63hu43DleG7n+G7jcSDKuG7rMOj4buN4butSuG6qOG6ouG7jXZC4bqo4bqi4buN4buK4buhxILhu43DleG6tuG7jeG7isON4bqu4buN4bqo4buf4buS4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/DtUjhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buZw7Xhu5tI4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO04buT4buXL8O04buP4buP4buv4buVw7XDtcO1w7TDtMO14buK4buRw7Thu5Phu5PDteG6puG7j+G7i8OCSOG6omjDjeG7h+G7m+G7leG7m8Oy4buN4bud4bqm4buK4buHw7LEg8ONTuG7guG6qOG6ouG7jcSDKuG7rMOj4buNdsWp4buI4buN4buKxILhu7Xhuqjhu43hu61M4bud4buNxIPDoOG7jcSDw4Phu53huqjDg+G7jSpC4bud4buNduG7oeG7iuG7jeG7rcOD4buI4bup4bqo4buN4bqh4buI4bq44but4buN4bqixILhu53hu43huqxP4but4buNduG6vOG7jSYmw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buPw7XDsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7mcO14bubw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmwpceG6qMOD4buNduG7oeG6quG7jcSDw6Dhu43Eg8OD4bud4bqow4Phu40qQuG7neG7jeG7isODcuG6rMOs4buN4butw4PEqOG7reG7jeG6rMOT4bqo4bqi4buN4bqow4Phu5/hu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsxIPDjXDEguG7jUnhu4jhu53hu43hu5nhu5fhu43huqhy4bqs4buN4buKw41ORuG6qOG6ouG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43DleG7n+G7jUjDg+G7o+G7iuG7jeG7isONxILDgeG6qMOs4buNw5VO4buE4buK4buNSeG7iOG7neG7jeG6rETEguG7jeG6pMODQuG7jeG6pMODcuG6qMOs4buN4bqixILhu53huqjhu43huqTDg8OKw6zhu43huqjDg+G7n+G7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jXbhu6Hhu4rhu412TuG7hOG7reG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buN4buK4bqu4butw4Phu43DjeG7p+G7iuG7jXbhur7EguG7jeG7isOS4buNw4Phu5/huqrhu4vhu43Eg8OT4buN4bqocuG6rOG7jcODROG7reG7jcO04buP4buPw7Thu43igJPhu43DtOG7j+G7j+G7keG7jXbhu7fhuqjhu43huqhy4bqs4buNw4NE4but4buNw7Thu4/hu4/hu5Phu43igJPhu43DtOG7j+G7j+G7mcOs4buN4bqow4Phu5/hu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu412TuG7hOG7reG7jcSDw4NM4buN4buKTuG7huG6qOG6ouG7jeG7rMOD4bqu4bqow4Phu41Iw4NM4buN4buKdeG6qOG6ouG7jeG7sHThuqjhuqLhu43huqTDg3fhuqjhu43hu61C4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43hu4rhuq7hu63Dg+G7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4butw4nhuqjhuqLhu43hu4rhu6Phu63hu43huqLEguG7o+G6quG7jeG7r0vhu63hu43DleG7n+G7jXbhu5/huqrhu43hu4rhu6HhuqrDrOG7jeG6okJI4buNSMODxanhuqjhu43DleG7n+G6quG7jcOMw5Lhu43huqjhuqLDg8SCQUjhu43hu5Dhu6Xhu5Lhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jeG7rMODTOG7jeG6qOG6osOD4bq04bud4buN4buQceG7jcOD4bq8xILhu43DleG7n+G7jeG7sXDhuqrhu43DlUHhu43Eg8OK4buNSeG7iOG6uOG7reG7i+G7jT5y4bqs4buNw4NE4but4buNw7Thu4/hu4/hu5nhu43igJPhu43DtOG7j+G7j+G7lcOs4buN4bqow4Phu5/hu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu412TuG7hOG7reG7jeG6qMODxrDhuqjhu43hu7B04bqo4bqi4buN4bqkw4N34bqo4buN4butTOG7neG7jeG7sOG6vOG7jeG7isONTkbhuqjhuqLhu43hu7Dhurzhu40l4buuZ1bEg8Os4buN4bqmxILhu7Xhuqjhu43hu4pL4but4buN4bqow4PGsOG6qOG7jeG7sHThuqjhuqLhu43huqTDg3fhuqjhu43hu61M4bud4buN4bqv4buwPuG7ruG7jeG7iuG6suG6qMODw6zhu43Eg8OK4bqo4bqi4buNKcSC4bu14bqo4buNduG6quG7n+G6qOG7jSnhu53huqrhu4124bq84bqo4bqi4buNY8SCQeG7iuG7jT7hu53huqzhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPnLhuqzhu43DtOG7j8O04buPw6zhu412TuG7hOG7reG7jcOMw5Lhu41J4buI4bud4bqo4buN4buK4bul4bqs4buN4butTOG7neG7jeG7reG7p0jhu41M4buSw6zhu43hu63Dg+G6ruG6qMOD4buNSeG7iOG7kuG7ueG6qOG7jXbhurbhu53hu41Iw4NO4buA4bqo4bqiw6zhu43huqjDg+G7n+G7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jXZO4buE4but4buNdsWp4buI4buN4buKTuG7jeG7kOG7peG7kuG7jeG7r8OS4bqo4bqi4buN4bqkw4Phu4jhu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43huqzhu4bEguG7jeG7isON4bu14bqo4buN4bqkw4Phu4jDieG6qOG7jcOVxILhu7Xhuqjhu43hu5Phu4vDtOG7kcO04bqsa8OM4buISGzDtGsvw4zhu4hIbOG7jeG7iuG7ocSC4buNKMOD4buI4buNdsOJ4buN4buKw4Phurbhu43hu7Bz4but4buN4butxanhu4jhu40q4buh4but4buL4buNVuG7peG7kuG7jeG6puG7n+G7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4buKw43hurDhuqjDg+G7jeG7rcOD4buf4bqq4buN4bqsw5PhuqjhuqLhu41W4buhxILhu43Dg+G6vMSC4buNduG7ocSC4buN4buxxILDgeG7iOG7jVZw4bqo4bqi4buN4bux4bq84buN4buK4bqy4bqow4Phu43Eg8OD4bud4bqow4Phu40qQuG7neG7jeG6psWp4bqo4buN4buKw4NP4buNxJEmxJHDrOG7jeG6qMODxIJB4bqs4buN4bqk4buU4buNw7Thu4/DtOG7j+G7jeKAk+G7jcO04buPw7Thu5nhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPnLhuqzhu43Dg0Thu63hu43DtOG7j8O0w7Thu43igJPhu43DtOG7j8O04buRw6zhu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43Egyrhu6zDo+G7jVbDieG6qOG6ouG7jcSDw4NE4buN4butQuG7jcO04buZ4buN4bqm4buGSC/DteG7i8O1w7Xhu5nhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43DleG7hsSC4buN4buTxqHhu43hu63hu6Phuqjhu43hu7Hhurzhu43huqLEguG7o+G6quG7jcOVxILhu7XhuqjDrOG7jeG6qMOD4bul4bqo4buNw5XEguG7teG6qOG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu4124bq84buNduG7oeG7iuG7jeG7rcOD4buI4bup4bqo4buNw5Xhu5/hu43hu4rDjeG7teG6qOG7jeG7rcOD4buI4bup4bqow6zhu4124bu34bqo4buN4bqo4bud4buS4buN4bqow4Phu5/hu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43hu4pO4buA4bqo4bqi4buNduG6uMSC4buNw4rhuqjhu4124bq24bqow4Phu43hu61w4buNw5Xhu7nhu43hu63hu4Dhu43DjEbhu43Dlcaw4buK4buN4butw4Phu6fhu4rhu43hu61N4bqo4bqi4buN4bqow4NO4buN4butw4Phu6fhu4rhu43huqZO4buE4bqo4bqi4buN4bqixILhu6Phuqrhu43hu69L4but4buN4buK4bqq4buf4bqo4buN4buvxIJB4bqow6zhu43huqbEguG7teG6qOG7jeG7ikvhu63hu43hu6/hu4jhu5Lhu43hu4rDjeG6sOG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqow4NC4bqs4buN4buv4bur4bqo4buNdsWp4buI4buN4but4buj4but4buN4buKw41O4buC4bqo4bqi4buNxIMq4busw6Phu43hu4rDjeG7teG6qOG7jXbhurbhu53hu43hu7Hhu5/huqjhu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buNSMOD4bq44buNw5Xhu7nhu43hu63Dg+G7p+G7iuG7jeG6pk7hu4ThuqjhuqLhu43huqxNxILhu43huqjDg0ThuqjDrOG7jXbhu6HEguG7jeG7isON4bufw6zhu43huqThu7fhu4rhu41J4buIcOG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7reG7iOG6vOG7reG7jeG7isODxILhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j8O1SOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5nDteG7l0jhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7Thu5Phu5cvw7Thu4/hu4/hu6/hu5XDtcO1w7XDteG7keG7j+G7iuG7leG7m+G7j+G7j8O14bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buHw7Xhu5vDtcOy4buN4bud4bqm4buK4buHw7LEg8ONTuG7guG6qOG6ouG7jcSDKuG7rMOj4buNdsWp4buI4buN4buKxILhu7Xhuqjhu43hu61M4bud4buNxIPDoOG7jcSDw4Phu53huqjDg+G7jSpC4bud4buNduG7oeG7iuG7jeG7rcOD4buI4bup4bqo4buN4bqh4buI4bq44but4buN4bqixILhu53hu43huqxP4but4buNduG6vOG7jSYmw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buPw7XDsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7mcO14buXw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmzEg8awSOG7jeG7isODw4Hhu43hu63hu6Phuqjhu43hu7Hhurzhu43huqLEguG7o+G6quG7jcOVxILhu7XhuqjDrOG7jeG6qMOD4bul4bqo4buNw5XEguG7teG6qOG7jeG6qMOD4buf4buN4buKw41O4buC4bqo4bqi4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDw43huqrhuqjhuqLhu43hu5nhu43huqhy4bqs4buNSeG7iOG7ncOs4buN4buKxrBI4buN4buKw4PDgeG7jeG6qMOD4buf4buN4buKw41O4buC4bqo4bqi4buNdnHhu412QuG6qOG6ouG7jeG6okJI4buN4butw4Phuqrhu43huqLEguG7o+G6quG7jeG7r0vhu63hu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buNSMOD4bq44buN4buZ4buN4bqixILhu6Phuqrhu43DlcSC4bu14bqo4buN4bqixILEkMSC4buN4but4bunSOG7jeG7iuG6suG6qMODw6zhu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4bqixILhu6Phuqrhu43DlcSC4bu14bqo4buN4but4bunSOG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu41Iw4PhurjDrOG7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jeG7rU3huqjhuqLhu43hu61C4buNw4Phu5/huqjhuqLhu43hu63Dg0vhu63hu4134bqs4buNduG7oeG7iuG7jeG6osSCcMSC4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43hu63hu6Phu63hu43huqThu5Thu43hu4rDg8SC4buNw4NE4but4buNw4zEguG6qMOD4buN4bqixILEkMSC4buN4but4bunSOG7jeG7iuG6suG6qMODw6zhu43hu63hu6dI4buNSeG7iOG6uOG7reG7jeG6osSC4bud4buNw5Xhu5/hu43Dg+G7n+G6qOG6ouG7jeG7isONcuG6rOG7jXfhuqzhu4124buh4buK4buN4bqixIJwxILhu43hu63hu6dI4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jUjDg+G6uOG7jcOV4bu54buNw5Vy4bqo4buNw4NC4budw6zhu43huqTDg+G6quG7neG7jcODROG7rS3huqThu5rhu43hu4rDg+G7iMaw4buKw6zhu43hu4rDg8OB4buN4buvS+G7rS3hu4rDg8OB4buN4buKw4Phu53huqrDrOG7jeG7isODxILhu43DleG7n+G6quG7jcSDKsOgxIPhu43hu63DieG6qOG6ouG7jeG6psawSOG7jXbhu6Hhu4rhu43hu4rDjeG7teG6qOG7jcah4buP4buFw6zhu412xrDhu4jhu43DleG7n+G6quG7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jcSDKsOgxIPhu43hu6zDg+G7iOG7kuG7teG6qOG7jSnhu53huqzhu43Do+G7gOG6qOG7jeG6puG7iMOJ4bqo4buNdk/huqjhuqLhu43hu4rhurhI4buNdsWp4buI4buL4buNY+G7hsSC4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buN4buK4bqu4butw4Phu43huqjDisSC4buN4buxxrDhu4rhu412QsOs4buN4bqow4Phu5/hu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43DlcSC4bqow4Phu43hu6/DkuG7jeG6puG7n+G7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jcSDKuG7rMOj4buNdsWp4buI4buN4buKxILhu7Xhuqjhu43hu61M4bud4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jUjDg+G6uOG7jXbhu6Hhu4rhu43igJwoxILDgeG6rOG7jXbhurbhuqjDg+G7jeG7rcOD4bun4buK4buN4bqmTuG7hOG6qOG6ouG7jeG6osSC4buj4bqq4buN4buvS+G7reG7jeG7reG7p0jhu4124bq84buN4buR4oCdw6zhu412TuG7hOG7reG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4bqow4PGsOG6qOG7jeG7isONTuG7guG6qOG6ouG7jeKAnFbhu6Hhu4rhu43hu63Dg+G7iOG7qeG6qOG7jeG6oeG7iOG6uOG7reG7jeG6osSC4bud4buN4bqsT+G7reG7jXbhurzhu43DtOKAncOs4buN4butSuG6qOG6ouG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43hu6/hu53huqjDg+G7jcODxIJB4buI4buN4but4bud4bqq4buNSeG7iOG7mOG7jeG6pMOD4buj4but4oCm4buNVuG6uuG6qOG6ouG7jeG7isOD4buCxILDrOG7jUjDg+G7p+G6qOG7jXbhu6fhu4jhu4124bu34bqo4buN4bqocuG6rOG7jcO04buPw7Thu5nhu4124buh4buK4buN4buKw41O4buC4bqo4bqi4buN4butw4Phu4jhu6nhuqjhu41J4buI4bq44but4buN4bqixILhu53hu43hu63Dg+G7p+G7iuG7jeG6pk7hu4ThuqjhuqLhu43hu63hu53huqrhu41Iw4Phuq7hu53hu43hu7Bz4but4buNxIPDoOG7jcSDw4Phu53huqjDg+G7jSpC4bud4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7nOG7iOG7isOD4bqqw43DsmzEg+G6o+G6rz4l4buNKeG7tGsvSGw=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]