(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi nhận tiền hỗ trợ điện lưới hạ áp nông thôn, thay vì trả cho người dân thì lãnh đạo xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc lại nhờ thủ quỹ của xã giữ hộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur8x4bueQFBnw4zhu41n4bqhw71B4butZ+G7rOG7hkHhu7Fn4bu14but4bquQeG7sWfhu63DgW9BZ8OJxJDDsmfDieG7r+G7p0Fnccah4bq4Z8OJ4buGZ3Hhu6/FqUFn4bu34buG4bqm4buvZ+G7oeG7rcOBZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUHDqi/hu61p4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buscm1wZuG6vyBt4bq4Z+G7teG7reG7r2dB4but4bubQWfDieG7r+G7p0Fn4butw4Jnw4nEkOG6qGdx4buvxalBZ+G7t+G7huG6puG7r2fhu63Ds2duQ2dB4bquQeG7sWfDieG7reG6rkFlZ8OJ4butbeG7imdJd2fDicSQw7Jn4buh4butw4FnQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWfDieG7rXdn4bu34buNQeG7rWdxw7PDgWfDjOG7jWfhuqHDvUHhu61n4bus4buGQeG7sWVn4but4bq44buKxalBZ+G6ocO9QeG7rWfhu7bhurLhu6Fn4bu3w7Phu69nQeG7reG6rGfDieG7reG6vmdE4bq4TGfhu6Hhur5tZ8OM4buNZ+G7seG7r0hn4but4bqyw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v1Hhu4bhuqjhu6Fn4buf4buv4bulw4lnQeG7j+G7uWfDrWhp4buLZWfhu6Dhuq5B4buxZ8OJ4buKZ+G7oOG6tGdD4butxqFBZ13hurjDskFn4bu34buIZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61nceG7r8WpQWcw4butbUHhu61n4busw4BtZ3Hhu41n4butw4FvQWfDicSQw7JnReG6sGfDieG7r+G7p0Fn4but4bqkQWdraWfDicSQ4buvxanhurhnceG6tkHhu7Fn4buh4butw4FnMeG7nkBQZ8OM4buNZ+G6ocO9QeG7rWfhu6zhu4ZB4buxw6lnMHZB4butZ3Hhu6VBZ8OJ4but4bqs4buvZ3Hhu6/GsOG7uWfhu63hu6/FqUFnw4nDs+G7r2dx4buNZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4buLZ0Hhu4/hu7llZ0Hhu63hu6/hu6fhurhnQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWfhu5/hu49BZ+G7teG7rcOB4buPQWfhu7Xhu63huq5B4buxZ+G7n+G7r+G7pcOJZ0XhurBnw4nhu6/hu6dBZ0Fv4buKZ3Hhu69nceG7leG6uGPDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDhu61yw4Fn4buhbuG7oWfhu63hurJncOG7lUFn4buh4butw4Fn4buf4buv4bulw4lkZ0Dhu4/hu7lnaWxsbGfhu7nDguG7r2fhu63hurJnQ+G7rcOy4buvZ3HDgEHhu7FnaWXhu4lnw4nEkOG7r8Wp4bq4Z3HhurZB4buxZ+G7oeG7rcOBZ+G7nm1BZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWdx4buG4bqsQeG7sWdx4buvxalBZ+G7oeG6vm1nw4zhu41nccawZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfhu63FqWfDieG7reG6sEHhu7FnceG7r8WpQWfhu7fhu4bhuqbhu69n4butw7NnbkNnQeG6rkHhu7Fnw4nhu63huq5Bw6lnUeG7pUFnQeG7j+G7uWfDrWho4buJZ3Hhu41n4bufb0Fn4bux4buvbcOBZ+G7t+G7huG6puG7r2dx4buvxalBZ+G7oeG7rcOBZ0Hhu7FvQeG7rWdx4buvxalBZ0ThurjDskFn4bu34buIZ0lvZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4butw4FvQWfDicSQw7Jnw4nhu6/hu6dBZ3HGoeG6uGfDieG7hmfhu59tQWdxxqHhurhn4buh4butw4FnQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWfDieG7rXLDgWdE4bq44buKZ3F4QeG7rcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/igJzhu7bhu4bhuqbhu69nceG7r8WpQWdw4buVQWfhu6Hhu63hurpB4buxZ8OJ4bqu4buvZ8OJRmfhu5/Dg2fDieG7r+G7p0FnxJBtZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWVnRW3hurhn4bu14but4buvZ+G7n29BZ+G7seG7r23DgWfhu7fDs+G7r2fhu6Hhu63DgWdB4buxb0Hhu61nceG7r8WpQWfDieG7rXdnceG7huG6qOG7oWfDieG7reG6rkHhu7Fnw4nhu69BZ+G7t29n4buhw4Bnw4nhu6/hu6dBZ+G7rcOCZ8OJxJDhuqhn4bu3w7Phu69nQeG7reG7hkHhu7Fn4bu14but4bquQeG7sWfhu63hu6/GsOG6uGdJd2fhu7fhu4hncMOBZ+G7sXdnceG7pUFn4bux4buv4bqsZ3Hhu41n4buxxqFBZ8OtaGdB4buP4bu5Z0Hhu63hu4ZB4buxZ+G7oeG7reG6ukHhu7Fnw4nhuq7hu69nSeG7o0Fn4buh4but4buGbWdB4but4bubQWdx4buG4bqo4buhZ0XhurBnw4nhu6/hu6dBZ+G7rcOBb0Fnw4nEkMOyw6nDqcOp4oCdZWfhu7nhurLDiWdB4bux4buG4bqs4buvZ3Dhu5VBZ8OJ4but4bquQWfEqWVn4bu3b0Hhu7Fn4bug4bq8Z1Hhuq5B4buxZ+G7oeG7rcOBZ+G7n+G7r+G7pcOJw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS9pa+G7i+G7iy/hu4trcGloa2hoaGjDicOsw63DrWpoa8Os4bu3acOp4buzQ+G7sWZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bu2b0Hhu7Fn4bug4bq8Z1Hhuq5B4buxZy1nQeG6pOG7r2dB4bux4buG4bqs4buvZ3Dhu5VBZ+G7oeG7reG7hm1nceG7huG6qOG7oWfhu63DgW9BZ8OJxJDDsmfDieG7r+G7p0FnceG7r8WpQWfhu7fhu4bhuqbhu69n4butw7NnbkNnQeG6rkHhu7Fnw4nhu63huq5Bw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vz9B4buxZ1vhu63Ds+G7uWfDo+G6uOG7lUFn4bus4buG4bqkQeG7sWctZ1vhu63DgGfhu6Dhu63hur5nw4l44buh4butZzHhu55AUGfDjOG7jWfhuqHDvUHhu61n4bus4buGQeG7sWfDjG7hu6FnQeG7reG7m0FnMeG7nkBQZ8OM4buNZ3Hhu41nQeG7reG7m0FnceG7huG6qOG7oWfhu63huqRBZ2tpZ8OJxJDhu6/FqeG6uGdx4bq2QeG7sWfDieG7r+G7p0Fn4butw4Jnw4nEkOG6qGfhu7fhu4bhuqbhu69nceG7r8WpQWfDieG7hGfhu6Dhuq5B4buxZ8OJ4buKZ+G7oOG6tGdD4butxqFBZ13hurjDskFn4bu34buIZ+G7teG7r0Hhu61ncMOBbUHhu61nceG7r8WpQWcw4butbUHhu61n4busw4BtZ0lvZ0XhurBnw4nhu6/hu6dBZ0Fv4buKZ8OJ4butd2dB4bux4buG4bqs4buvZ3Dhu5VBZ+G6qmfhu6Fu4buhZ8OJ4but4bquQWdJ4bujQWfhu6Hhu63hu4ZtZ0Hhu63hu5tBZ3Hhu4bhuqjhu6FnSW9ncW1B4buxZ0Hhu63huqxnw4nhu63hur5nROG6uExn4buh4bq+bWcx4bueQFBnw4zhu41n4bux4buvSGfhu63hurLDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4buw4buvw7Lhu69nw4nhu6124buh4butZ0nhu6dnSeG7l0FnceG7p2fDicSQw7lBZWfhuq5B4buxZ+G7rOG7huG6pEHhu7Fn4buh4butw4Fn4buf4buv4bulw4lkZzDhu63huqzhu69nceG7r8aw4bu5Z3HDgGfhuq5B4buxZ+G7t29nMMSQ4buG4bqqQeG7sWfhu59tQWfDjOG7leG7imdwRkHhu7FnceG7huG6rEHhu7FnceG7r8WpQWVnw4nhurjhu4pnQeG7reG7r8O5QWdww4Fn4bu14but4bquQeG7sWfhu6HhuqBBZ3BtQeG7rWdFbuG7oeG7rWdxw4BB4buxZ+G7scOAQ2fDieG7r+G7p0Fnw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ+G7oeG6vm1nQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWdBw7lBZ+G6rkHhu7Fn4buh4but4buGbWdB4but4bubQWfhu7fDs+G7r2dF4bqwZ8OJ4buv4bunQWfhu63DgW9BZ8OJxJDDsmfhu6Hhur5tZ+G7oOG6rkHhu7Fnw4nhu4pn4bug4bq0Z0Phu63GoUFnXeG6uMOyQWfhu7fhu4hn4bu14buvQeG7rWdww4FtQeG7rWdx4buvxalBZ3HGsGfhu6Hhu63hurjhu4rGsEFnSeG7p2fhu6Hhu63DgWfhu6Fu4buhZ8OJ4but4bquQcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4butcsOBZ+G7seG7r+G7l+G7imfDieG6rGfhu6Hhur5tZ+G7teG7pWfDicOBbkFnMeG7nkBQZ8OM4buNZ+G6ocO9QeG7rWfhu6zhu4ZB4buxZ+G7oeG6uEHhu7Fn4buh4buXQ2fhu6Hhu63DgWdD4butw4BB4buxZ0nhu6/DuUFnw4nhu613Z+G7ocOAZ2loZ8OJ4but4bquQWdx4buG4bqo4buhZ+G7rcOBb0Fnw4nEkMOyZ+G7t8Oz4buvZ+G7teG7r0Hhu61nQ+G7rXZnceG7r8WpQWfhu7fhu4bhuqbhu69n4butw7NnbkNnQeG6rkHhu7Fnw4nhu63huq5BZ8OJ4buEZ0Hhu7Fv4buKZ2wvxKkvw61oaeG7i8OpZzDhurjhu4pnQeG7reG7r8O5QWdx4bulQWdB4buP4bu5Z8OtaGnEqWfhu7nhuqbhu69n4buh4buteWfhu6HDgGfhu4tnw4nhu63huq5BZ0Hhu63hu5tBZ3Hhu4bhuqjhu6FnReG6sGfDieG7r+G7p0Fnw4nEkMO5QWVn4buh4bqgQWfhu7fDs+G7r2fDicSQw7lBZ+G7iWpnw4nEkOG7r8Wp4bq4Z3HhurZB4buxZ+G7oeG6vm1nxKlnw4nhu63huq5BZ+G7reG7r8WpQWcx4bueQFBnw4zhu41n4bqhw71B4butZ+G7rOG7hkHhu7FnSeG7o0Fn4bux4buvSGfhu7fDs+G7r2fhu7Xhu63huq5B4buxZ8OJxJDDsmdJ4bunZ+G7oeG7rcOBZ+G7oW7hu6Fnw4nhu63huq5Bw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vyDhurBnw4nhu6/hu6dBZ+G7oeG6oEFn4bu3w7Phu69n4bu14but4bquQeG7sWfhu5/hu6/hu6XDiWfhu7Xhu63hu69nQW/DgWfDjOG7jWfhuqHDvUHhu61n4bus4buGQeG7sWfhu7nhuqbhu69nw4nEkMOyZ+G7oeG7rcOBZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFjw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ03hurjDieG7rcOBxJBm4bq/XeG6uG1B4buxZ+G7uOG7r0Hhu63Dqi9D4bq/

Quang Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]