(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện nhằm xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước thì nhiệm vụ này càng quan trọng cấp thiết.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện nhằm xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước thì nhiệm vụ này càng quan trọng cấp thiết.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm chú trọng. Các Nghị quyết TW5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết 33 Hội nghị BCH TW lần thứ 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là chiến lược xây dựng, phát triển văn hóa con người trong hội nhập quốc tế sâu rộng và thực hiện CNH, HĐH đất nước. Các nghị quyết trên ban hành đã khơi dậy, cổ vũ truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa dân tộc, chống lại sự “xâm lăng văn hóa” từ các sản phẩm “phi văn hóa”, “rác” văn hóa xâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường. Các nghị quyết trên là hoàn toàn hợp ý Đảng, lòng dân, được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, đón nhận tự giác.

Lễ hội đền Bà Triệu được Sở VH,TT&DL tổ chức đã góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa trên địa bàn; bám sát chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật; những năm qua Sở VH,TT&DL (trước đây là Sở VHTT) đã chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Sở tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản qui phạm pháp luật về quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sự nghiệp văn hóa; chỉ đạo xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn. Các văn bản trên là hành lang pháp lý để Sở VH,TT&DL, các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp văn hóa của tỉnh phát triển bền vững.

Những năm qua Sở đã tập trung chỉ đạo xây dựng gia đình văn hóa tế bào của xã hội. Xây dựng gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Sở phối hợp với các ngành, đoàn thể trong Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn văn hóa; tổ chức kiểm tra chéo của các thành viên ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH trong xét, công nhận danh hiệu văn hóa; duy trì thường xuyên hội nghị liên hoan, biểu dương gia đình văn hóa tiến hành từ xã, phường, huyện, thị, thành phố và toàn tỉnh. Sở cũng tập trung chỉ đạo xây dựng làng, thôn, bản, phố xã, phường văn hóa, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp có nếp sống văn hóa, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và cùng các thành viên khác thực hiện tốt các phong trào: Xây dựng người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư; Đẩy mạnh phong trào học tập, lao động sáng tạo.

Là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, Sở VH,TT&DL đã tham mưu cho tỉnh tổ chức các hội nghị tổng kết 5 năm, 10 năm, 15 năm chỉ đạo phong trào, đánh giá những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập, rút bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Nhờ đó Thanh Hóa được đánh giá có phong trào TDĐKXDĐSVH mạnh trong toàn quốc. Những năm gần đây ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH đã phối hợp gắn kết hoạt động với phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” tạo thành sức mạnh tổng lực đưa phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh có nhiều chuyển biến, tiến bộ.

Trong lĩnh vực bảo tồn, khai thác, phát huy vốn di sản văn hóa dân tộc, Thanh Hóa đã thống kê, phân loại xếp hạng các di tích, danh thắng theo đúng qui trình, quy định của Bộ VH,TT&DL. Đến nay toàn tỉnh có 818 di tích, danh thắng được xếp hạng, trong đó có 145 di tích cấp quốc gia và 673 di tích được công nhận cấp tỉnh. Sở tham mưu cho tỉnh ban hành các quyết định về bảo vệ, quản lý khai thác, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Việc quản lý, khai thác, phát huy tác dụng tại Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu, hang Con Moong thực hiện đúng qui định Luật Di sản văn hóa nên thu hút đông đảo du khách hành hương. Các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, tọa đàm giới thiệu sách ngày càng nâng cao cả về chất và lượng. Các đoàn văn công chuyên nghiệp, đội chiếu bóng đều tích cực lưu diễn, chiếu phim phục vụ nhân dân ở mọi vùng miền. Công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa nhất là karaoke, vũ trường... được các đội kiểm tra chuyên ngành, liên ngành duy trì trong toàn tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong hội nhập quốc tế, thực hiện CNH, HĐH, Sở tích cực tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án: “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế". Sở tích cực tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 488 năm 2014 của UBND tỉnh về các tiêu chí xây dựng công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu, làng, thôn, bản, phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, xã, phường, thị trấn kiểu mẫu, huyện kiểu mẫu, tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh. Trong xây dựng, phát triển con người thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng phải bảo đảm các tiêu chí cơ bản. Đó là những con người có tầm vóc, thể lực cường tráng, có trí tuệ cao, có đạo đức, lối sống, nếp sống trong sáng, lành mạnh, có nhân cách tốt. Họ phải là những người có ý chí tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, quê hương, đất nước. Đó cũng là những người chấp hành tốt luật pháp, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác trong cộng đồng.

Những tiêu chí, tiêu chuẩn, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa trong hội nhập quốc tế, thực hiện CNH, HĐH là rất to lớn nặng nề. Đạt được việc này đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong đó ngành VH,TT&DL là lực lượng xung kích như Bác Hồ từng căn dặn: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy”. Bên cạnh những mặt chuyển biến, tiến bộ, kết quả đạt được, thời gian qua việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số mặt hạn chế, bất cập như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện về phát triển văn hóa, con người phải tương xứng, hài hòa với phát triển kinh tế nên trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có lúc chưa quan tâm đúng mức; Việc xây dựng qui hoạch, triển khai thực hiện qui hoạch, kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa nhất là ở các phòng, trung tâm VHTT huyện, thị, thành phố còn bất cập hạn chế.; Một số đơn vị trực thuộc, các phòng, trung tâm VHTT huyện, thị, thành phố chưa thật sự chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động xây dựng, phát triển văn hóa, con người nên nội dung, hình thức hoạt động còn đơn điệu, nghèo nàn...

Hiện nay tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường... Các thế lực thù địch vẫn dùng nhiều thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước ta. Những tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong sử dụng quản lý tài sản công ở một số địa phương, ngành, một số cán bộ cấp cao tạo bức xúc trong dư luận. Việc xử lý kiên quyết sai phạm với quan điểm không có vùng cấm gần đây được dư luận đồng tình.

Phát huy những kết quả, thành tựu đạt được, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, thời gian tới ngành VH,TT&DL tập trung trí tuệ, công sức toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện CNH, HĐH. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên của các ngành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, chúng tôi tin rằng việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người của tỉnh Thanh Hóa sẽ gặt hái nhiều thành tựu góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phạm Minh Trị


Phạm Minh Trị

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]