(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trong những năm qua, huyện Nông Cống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong toàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết, trong đó đặc biệt quan tâm đến vai trò của văn hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nông Cống nỗ lực xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trong những năm qua, huyện Nông Cống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong toàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết, trong đó đặc biệt quan tâm đến vai trò của văn hóa.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng con người trong thời kỳ mới, trong những năm qua, huyện Nông Cống luôn chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, bằng cách tập trung đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, các giá trị văn hóa trong thanh, thiếu niên, học sinh, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài... đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Với sự quan tâm đặc biệt đó, ngay sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", huyện đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quan tâm đến giáo dục đào tạo, coi giáo dục đào tạo là “Quốc sách hàng đầu” để chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 04 về "Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021"; các đề án "Xây dựng trường THCS Trần Phú trở thành trường chất lượng cao thuộc huyện quản lý", "Trường tiên tiến kiểu mẫu", "Quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp đến năm 2020 và tầm nhìn 2025"... đã và đang tạo động lực cho GD&ĐT huyện phát triển, gặt hái được nhiều kết quả.

Đi đôi với việc xây dựng con người, huyện Nông Cống cũng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường văn hóa. Từ thực tế đang tồn tại trong xã hội là mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang làm nảy sinh không ít các tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu, làm xói mòn đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, đặc biệt tập trung vào lứa tuổi thanh, thiếu niên. Để ngăn ngừa những tiêu cực và lối sống không tuân thủ pháp luật, tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh, huyện Nông Cống bắt đầu từ việc xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa; làng, xã văn hóa; cơ quan, trường học văn hóa... Đây là công việc hết sức cần thiết, đòi hỏi phải có sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của toàn xã hội, từng gia đình và mỗi cá nhân. Phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; "Xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa"; "Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"; "Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo"; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Số lượng gia đình đạt gia đình văn hóa ngày càng tăng, năm 2017 số gia đình văn hóa đạt 85%, 100% thôn, làng, tiểu khu đã khai trương xây dựng văn hoá; 13/32 xã, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn văn hoá.

Để phát huy được hiệu quả trong xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh, trong thời gian tới, Nông Cống tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), Nghị quyết số 33 (khóa XI) về phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và cấp ủy các cấp đối với lĩnh vực xây dựng con người và phát triển văn hóa, xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; thực hiện tốt quy chế dân chủ; Tập trung xây dựng môi trường văn hóa, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh, phát huy tính tự nguyện, tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân; kiên quyết đấu tranh loại trừ các tiêu cực và các tệ nạn xã hội... để văn hóa thực sự là động lực phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của huyện Nông Cống nói riêng và cả tỉnh nói chung.

Phạm Minh


Phạm Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]