(vhds.baothanhhoa.vn) - 93 năm trước, ngày 3-2-1930, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời tác động một cách trực tiếp, toàn diện đến phong trào yêu nước và phong trào cộng sản ở Thanh Hóa. Để đến ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến làng Hàm Hạ, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlIsahY1Dhu4XFqWNQZuG6r2PGsHDhu7lj4bunZnFjxrBwRMaw4buhY8aw4buh4buF4bq4Y+G7j2zhurZj4bqwcOG7hcawcGPhu6dt4bqiY8OScHFjw7PDvWPhu45nxrDhu6Fjw5LDvcaw4buhY+G6rmfGsGPhu49s4bq2Y+G6sHHhu5XGsGPDsuG6pOG7h2M6cOG7h8awcGNQ4bur4buHw6IvcMSR4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6olDDteG7h+G7jWLhuqXhu4HDqWPGsGnFqWPhurDEguG6rOG7ucOy4bqvY8aw4buh4buF4bq4Y8OpLWUtxJHhu4HDqWThuq9j4buN4bqs4bu5cWPhuq5CY8OycHVj4buPZuG7qWPDsuG6pOG7h2Phu495xrDhu6Fjw7JwcmPGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awY+G7gnFjKuG6tnjDsuG6r2Phu45nxrDhu6Fjw5LDvcaw4buhY+G6rmfGsGMiceG7m+G6sGPGr+G7h8WpY8SC4buHY+G7j0Fx4bqvY+G7j+G7g8awcGPhu41r4bq2Y8Wpw73hurBjw7Phuqzhu7nDsmPGsOG7oeG7qeG7i+G6sGPEkHdjw7LhurTGsOG7oWPDg+G6tuG7h8awY+G6sMSC4butxrDhu6Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPhu6d0w7JwY+G6rkNjw7Lhu4PDsnBjxalmxrDhu6FjInHhu5vhurBjxq/hu4fFqeG6r2Phu495xrDhu6Fj4bqwcEFxY+G6sOG7g8OyY+G7j8O9xrDhu6FjxanDveG6sGPDsuG7g8OycGPhurDEgkLDsmPhurBx4buX4bqi4bqvY+G6sOG7qeG7hcawY+G7jXHhu5vGsGPhu4/hu5fGsGPhuqJw4bupxrDhu6Fj4bqwxILhu4Xhu6lj4bq44buV4bq2Y8aw4bqs4bu5w7JjxJDhu4Vj4bqicOG7qcaw4buhY+G6sMSC4buF4bupY8Oyw73GsOG7oWPhuq5nxrBjw4BjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h+G6sWPhu47hu51j4buP4buXxrBjxrDhu6Hhu4XhurhjcHfFqWPGsOG7h+G6uOG6r2PDsnDhurLGsOG7oWPhurDhu4dj4bulcHfGsOG7oWPhurBw4budY+G7pXB3xrDhu6FjxrBww63DsmPhu4/hu5fGsGPhu6fhu4XGsOG7oWNQ4buFxaljUGbhuq9jxrDhu7dxY+G6sHDhu4XGsHBj4bunbeG6omPDsnBxY8Ozw71j4buOZ8aw4buhY+G7j2zhurZj4bqwceG7lcawY8Oy4bqk4buHY+G6sHXGsHDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG7jeG6sHDhurbFqcOzY3HDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Njw6pkZOG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2Phurtl4bq74bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy9xxJDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/GsMO1ReG6ri9lw6lk4bq7L8SRw6rDquG7jeG6uWThu4Hhurnhur3hurnhurvhurDhurvhurvEkcSRxJHhu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnhurvhurlkYmPhu4fhu6fhurA5YiLGoWNQ4buFxaljUGbhuq9jxrBw4bu5Y+G7p2ZxY8awcETGsOG7oWPGsOG7oeG7heG6uGPhu49s4bq2Y+G6sHDhu4XGsHBj4bunbeG6omPDknBxY8Ozw71j4buOZ8aw4buhY8OSw73GsOG7oWPhuq5nxrBj4buPbOG6tmPhurBx4buVxrBjw7LhuqThu4djOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2JjRXHhu43hurBwOWLDqmRkYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq7ZeG6u2JjL+G6peG7jnPGsHBj4bun4buFxrDhu6FjUOG7hcWpY1BmY+G7j2hj4buP4bqsw4HDsmPhurDhurZj4bquQ+G7h2Phu6Vw4buHxrDhu6Fj4bqwxILhu4fGsOG7oWPhurDhuqpjxrBpxaljZWRlZOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXGr+G7oeG6rMOBw7Jj4buN4buxxrDhu6Fj4bqwcEFxY+G7oXHhu4fGsGPEkMahY8awacWpY8SR4buBZeG7geG6r2Phu6VwcWNr4bq4Y8Wpw73hurBj4bqueGPDsuG7t2Phuq7DgGPDsuG6pOG7h2NQw71xYyJx4bub4bqwY8av4buHxaljw5Lhu4PDsnBjxalmxrDhu6FjOnDhu4fGsHBjxrBx4buVxrBj4bqzcOG7h+G6uGPDsuG7scawY+G7oeG7rXFj4bun4buFYzpw4buHxrBwY8awceG7lcawY8OS4buDw7JwY8WpZsaw4buhY+G7j3nGsOG7oWPDsnByY1DDvXHhurVjw7N0Y+G6sG3huqJj4bulcsOycOG6sWPGr3BExrDhu6FjcMO9cWPEkHHhu5XGsGPhurByw7JwY8OyQsOyY+G6sHDhu6nhu4PhurBj4bulcOG7r3Fj4bquQmPhurDEguG6tuG6uGPhu6fhurTGsOG7oWPDsuG6pOG7h2Phu490w7Jw4bqvY8SQb8awY+G7pXHhu5XGsGPhurDEgnNjcOG7qWbhurBj4buPw73GsOG7oWPhurBww7Xhu6lj4bunbeG6omPhurDEguG6rEHGsOG7oWPDsuG6pOG7h2PDknDhuqRjxrDhu6Fww7rhu4djxajhu4PDsmPigJNj4bum4buVxrBxxrBjxJDhu4Vj4buP4bqsQcaw4buhY+G7p3hxY8Oy4bqk4buHY+G7j3nGsOG7oWPDsnByY8av4buh4bq24bq44bujxrBj4buCcWMq4bq2eMOy4bqxYyLhu4Xhu6lj4bqwcEFxY+G7oXHhu4fGsGPGsOG7heG6uOG6r2Phu495xrDhu6Fjw7JwcmPhu6bhu5Vjw5J3xrDhu6FjOnDhu4fGsHBj4bqzxrDhu6HhuqxBcWPhu6fhu4XGsOG7oWPFqOG7h+G7qWMw4buD4bqvY8OJaGM6cHHhu5vhurZjOuG7qeG7g8aw4bqvY3Dhurbhurjhu5vGsGM6cHHhu5vhurZjUOG7q+G7h+G6tWPigJNjxanDveG6sGPDsuG7g8awY8Ozw71jw7LhuqThu4dj4bqw4buzY8OycOG6qMOyYzpw4buHxrBwY8awceG7lcaw4bqvY+G6ruG7h+G6tmPhu6VwcWPhurDEgnjGsGPhurBw4bup4buD4bqwY8SC4buHY8OTw63DsuG6r2PhurBw4buHxalj4buhceG7h2PigJzEkHdj4bquZ8awY3Dhu6vhu4figJ1jxJDhu4Vj4buP4bqsw4HDsmPhu6Xhu5fhurBjxrBm4bqiY+G7jmfGsOG7oWPhurBmcWPDk8Otw7Jj4bul4bq84bqxYzpwd8aw4buhY8OD4bq24buHY+G7j3nGsOG7oWPDsnByYzpw4buHxrBw4bqvYzDhuqhj4bqk4bq4Y8OTw63DsmPhu6Xhurxj4buPaGPGsMOtxaljw7PDreG6sGPhu4/huqzDgcOyY+G6sHPGsHBjcHPGsHBjw7Lhu4PDsnBjxalmxrDhu6Fjw4BjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h+G6sWM6cOG7g8aw4buhY+G6uS3EkeG7gcOpZOG6r2PDieG6qGPhuqThurhjw7JDY+G7j3nGsOG7oWPDsnByY8av4buh4bq24bq44bujxrBj4buM4bupaMawY8OScGvhuqJj4bqzcMO9cWPEkHHhu5XGsGM6cOG7h8awcGPGsHHhu5XGsGPDsuG6pmPDsuG6pOG7h2M6cOG7h8awcGNQ4bur4buH4bqvY3Dhu6lm4bqwY+G7j8O9xrDhu6Fjw4Bjw5PDrcOyY+G7peG6vGPEkOG7hWPhu6Xhu5fhurBjxrBm4bqiY+G7jmfGsOG7oWPDgGPhu4/hu6vhurVjxJDGoWM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY8Ozw63hurBjxal4cWPEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmNww71xY8SQceG7lcawYzpw4buHxrBwY8awceG7lcawY8Oy4buxxrBj4bunZnFjw4BjUOG7hcWpY1BmY8SQ4buFY8Wpw73hurBj4bqueGPGsOG7t3Fj4bulcOG7g8OyY+G7j+G7nWPDieG6ssOyY+G6sHHhu5fGsGPDsnDhurZuxrBjw7N0Y8OJauG6uGPhu41CxrDhu6Fjw7Lhu7dj4bquw4Bj4buPZ8aw4buh4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pT/hu4fhurZjxanDveG6sGPhurBwQXFj4buhceG7h8awY8OycOG6tm7GsGPDs3Rjw7Jw4bq2Y+G7j+G7g+G7qeG6r2PGsOG7oeG7heG6uGNl4bq7LeG6vS3EkeG7gcOpZOG6r2Phu495xrDhu6Fjw7JwcmPGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awY+G7jOG7qWjGsGPDknBr4bqiY+G7j2hj4bqwxIJx4bub4bq2Y+G6sG3huqJjcMO9cWPGsOG7oXB0Y+G6sHDhu4XGsHBj4bunbeG6omPDsnBxY8Ozw71jw7LDvcaw4buhY+G6rmfGsGPhurBmcWPGsHDhu4Vjd8aw4buhY+G7puG7lWPhu6jhu4fGsHBj4bukccah4bq24bqvY+G7p+G7hcaw4buhY1Dhu4XFqWNQZmPhurPGsOG7h+G6uGPhu6fhu4Vj4bqw4buzY+G7jWrGsGPhuqJweGNQ4buFxaljUGbhuq9j4bqwcHRj4bqwxIJrxrBjJuG6qsaw4buhYzpwd8aw4buh4bqvY3Dhurbhurjhu5vGsGPhu453xrDhu6FjP+G7t8aw4bq14bqxY1DDvXFjxrDhu6FwdGPhu6F5xaljw7Lhu4PDsmPhu495xrDhu6Fjw7JwcsOjY+G7puG7lWM6cOG7l2Phu6bhu6nGsOG7oeG6r2Phu6bhu5Vj4buo4buHxrBwY+G7pHHGoeG6tuG6r2Phu6bhu5Vjw5Phu4NjOuG6tMaw4buh4bqvYyVwZsWpYyJpxrBjUOG6tnjGsOG7oeG6r2Phu6bhu5Vjw5Phu4NjUOG7hcWpY+G6s+G7p+G7hcaw4buhY1Dhu4XFqWNQZuG6teG6r2PGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awYzDhurZqxrBjxq/hu6FwccawcGPhurPhu6fhu4XGsOG7oWM6xIJx4bub4bq2YzpxxqHGsOG6teG6r2Phu4zhu6loxrBjUEThurZjInHGsHBj4bqz4bun4buFxrDhu6Fjxq/hu6Hhu63DsmPhu6Zt4bq24bqvY8aw4buH4bq4Y+G6sHDhurbDvcOyY8OJaGPhu453xrDhu6FjOnB0xrBw4bq14bqxY+G7jnnGsOG7oWPDsnByY8av4buh4bq24bq44bujxrBj4buM4bupaMawY8OScGvhuqJj4bqwcOG7h+G6uGPFqeG7i+G6sGPDsmvhuqJj4bqwxILhu5XGsGPhurDEguG6tuG6uMahxrBj4buPZuG6sGPDsnDhuqRj4bqwxILhuqzhu7fGsOG7oWPEkMahY8SQceG7m8OyY8OJauG6uGPhu41CxrDhu6Fj4bqw4buzY8OycOG6qMOyY+G7jmfGsOG7oWPDksO9xrDhu6Fj4bquZ8awY8OAYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4djxJDhu4Vj4bqw4bq24bq44buVxrBjw7N4Y8OycHLGsHBj4bqwcOG6qMOyY+G6sHDhu4XGsHBj4bunbeG6omPDknBxY8Ozw71jUOG7hcWpY1Bm4bqvY8OScHFjw7PDvWPhu45nxrDhu6Fjw5LDvcaw4buhY+G6rmfGsGPhu49s4bq2Y+G6sHHhu5XGsGPhurBmcWM6cOG7h8awcGNQ4bur4buH4bqxY1DDvXFjxrDhu6FwdGPhu49oY8SQZsOycGPEguG7h2Phu6Xhu5djcOG7qWbDsnBjcOG7hcawcGPhu4/Dvcaw4buhY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bqwcEFxY+G7oXHhu4fGsGPhurDEguG6rOG7ucOyY8Wpw63hurBjxJDhu4Vj4bqwcHjGsOG7oWPGsHBr4bqwY8OzbOG6tmPhu495xrDhu6Fjw7JwcmPhu6bhu5VjOnDhu5dj4bum4bupxrDhu6Fj4bun4buFxaljw5NyY+G6sHDhuqxjw5JwcWPDs8O94bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pT9CY8SC4buHY+G7j0FxY8Oy4bqk4buHY8OScHFjw7PDvWNQ4buFxaljUGZj4buPaGPhu6Hhu6vhuqJj4bqicGzGsGPDg+G6tuG7h8awY+G6sMSC4butxrDhu6Fjw7Jw4bupY+G6rkJjxILhu4dj4buPQXFjw7LhuqThu4djw7Lhu4PDsmPDsnBxY8Ozw71j4bulcOG7g8OyY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bqwdcawcOG6sWM6xILhu5XGsGPDsuG7t2Phuq7DgGPhurDhu7Njw7Jw4bqow7JjcMOB4bqiY8awcGvhurBjw6ljw7JwcWPDs8O9Y+G7oXnFqcOjY1Dhu4XFqWNQZmPhurNw4bq24bq44bubxrBj4buOd8aw4buhYz/hu7fGsOG6teG6r2MlcOG6ssOyY+G7psO9w7Jj4bqzcOG6tuG6uOG7m8awYzpwceG7m+G6tmNQ4bur4buH4bq1Y8SQ4buFYzHhu5XGsGM6xILhuqxBxrDhu6Fj4bqzw4loYzpw4butY+G7pm3huqLhuq9jcOG6tuG6uOG7m8awYzpw4butYzDhurZqxrDhurXhuq9jxrDhu6Hhu4XhurhjZeG7gS3Dqi3EkeG7gcOpZOG6r2PDk+G7h8awY8OScGvhuqJjcOG7hcawcGPhu45nxrDhu6Fjw7PDvWPhu45nxrDhu6Fjw5LDvcaw4buhY+G6rmfGsGMiceG7m+G6sGPGr+G7h8WpY+G6sHXGsHBjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2Phu49oY+G7j+G6rMOBw7Jj4bqwcOG7hcawcGPhu6dt4bqiY+G6sGZxYzHhu5XGsGM6xILhuqxBxrDhu6Fj4bqzw4loYzpw4butY+G7pm3huqLhurVj4buN4bupY+G7j3nGsOG7oWPDsnByY+G7puG7lWM6cOG7l2Phu6bhu6nGsOG7oWPhu6fhu4XFqWPDk3Jj4bqwcOG6rOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXGr+G7oeG7heG6uGNwd8WpY8aw4buH4bq44bqvY+G6ruG7h+G6tmPhu4HDqWPGsGnFqeG6r2PEkMahY+G7pXDhurZj4bqicHhjUOG7hcWpY1Bm4bqvY+G6sHB0Y+G6sMSCa8awYybhuqrGsOG7oWM6cHfGsOG7oWPhurPhu453xrDhu6FjP+G7t8aw4bq1Y+G6sHBpxaljw5LDgsWpY+G7jXFj4bqwcsOycGPDsuG7g8OycGPFqWbGsOG7oWNQ4buFxaljUGbhuq9jxrDhu7dxY+G6sHDhu4XGsHBj4bunbeG6omPEkOG7hWNw4bupZuG6sGPhu4/Dvcaw4buhY8Oy4bqk4buHY8OycHFjw7PDvWPhu49s4bq2Y+G6sHHhu5XGsGPDsuG6pOG7h2PhurB1xrBwYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4dj4bqwcEFxY+G7peG6vGPEkeG7gWXhurtjLWPEkeG7gcOpZGPhu6F5xalj4buPc8awcGNQ4buFxaljUGbhuq9jxrBw4buFY3fGsOG7oWPhu6bhu5Vj4buo4buHxrBwY+G7pHHGoeG6tuG6r2PGsHDhu4Vjd8aw4buhYyVwZsWpYyJpxrBjUOG6tnjGsOG7oWPDsnDhurLGsOG7oWPhurDhu4djxrBw4bqsY+G7j+G6rMOBw7Jjw4Phurbhu4fhurhjxrDhu6HhuqzDgcOyY+G7p2ZxY8awcETGsOG7oWPGsGnFqWPhurBw4buDxrDhu6Fj4buhceG7h8awY+G7pXDhu7NjcOG7qWbhurBj4buPw73GsOG7oWPDsuG7g8OycGPFqWbGsOG7oWPhu495xrDhu6Fj4bqwcEFxY8Oy4buFxrDhu6Fj4bqwQmNw4buF4bupY3Dhu7fGsGPEkMahY+G7p+G7ueG6omPhu6fhu7nhuqJjxrBwRMaw4buhY+G6sHDhu5djcOG7m2Phu49xY+G6sMSC4bqs4bu5w7LhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw5LDgsWpY+G7jXFj4bqwcsOycGPDsuG7g8OycGPFqWbGsOG7oWNQ4buFxaljUGZj4buPaGPhu4/huqzDgcOyY+G6sHfGsGPhurBm4bupY+G6sHBCw7Jj4bquQmPhu6Vw4buHxrDhu6Fj4bqwxILhu4fGsOG7oeG6sWPhu45zxrBwY+G7p+G7hcaw4buhY+G7j2hj4bqwcOG7h+G6uGNw4bubY+G6sHB4xrDhu6Fjw7JD4buHY+G7j3Fjw7PDrMaw4buhY+G7oeG7tWPhu6dxxanhuq9jxrDGocawY+G7p+G7g+G6sGPhu6Fmw7JwY8Oz4buD4bqwY8aw4bq2xrDhu6Fj4bqwcOG6pGPDsnfGsOG7ocSDY8Oz4buFxrBj4bqwcEHhuq9jw7Phu4PhurBjcOG6rOG7t8aw4buh4bqvY8aw4bu3cWPhurBwQWPhurBCYzpw4buFxrBwY3Dhu6nhu4XGsOG7oWPEkOG7hWPDqmPEkHRj4buPZ8aw4buhY8SQceG7lcawY8Oy4bqk4buHY8OycHFjw7PDvWPhurBwbeG6sGPhurDEguG7h8aw4buhY+G6sMSC4butxrDhu6HhurFj4bukcOG6tmPEkELDsmPhuqJwcuG7h2PGsOG7oeG7qeG7hXFj4bulcOG6tnfGsGPEkHHhu5XGsGPhuq5qxrDhuq9jxJDhuqxBxrBjw7Jq4bq4Y8OJ4buHxrBw4bqvY+G7oXHhu5fGsOG7oWPhu6fhu4XGsOG7oeG6r2PDs+G7l8awY+G6rnfGsOG7oWPGsHDhu4Vj4bum4buV4bqx4bqx4bqxY+G7j+G6rMOBw7JjxanDgGPEgsO9xrDhu6Fj4bqwZuG7qWPDsmfGsHBjw4Phurbhu4fGsGPhurBwd8aw4buhY+G6sHDhu6nhu4PGsOG7oeG6r2PhurBw4bq2bcawY+G6sHHhu5vGsGPDsnDhu6lj4bqw4buzY8OycOG6qMOyY8Oy4buDw7JjcOG7qWbhurBj4buPw73GsOG7oeG6sWPDkuG6tMaw4buhY8SQ4bu5cWPEkHHhu5vDsmPhurDhurZjw7Phu7Phuq9j4bqw4buDcWPhurBm4bupY+G7p2ZxY8Oy4buDw7Jj4buPceG7ncWpY+G7jXFj4bqwcsOycOG6r2PFqcO94bqwY+G6rnhjw7J3xrDhu6Fj4bqwxIJzxrBwY8Oy4burY+G7p3Hhu5XGsGPDg+G6tuG7h8awY+G7j+G7l8awY+G7jXFj4bqwcsOycGPDsuG6psaw4buhY+G7j+G6rMOBw7Jj4buPbOG6tmPhurDhuqxjw4lq4bq4Y+G7jULGsOG7oWPhurBm4bupY+G6rkJj4buPecaw4buhY8Ozw71jxJDhu4Vj4bqwcOG6tm3GsGPhurBx4bubxrBjw7Jw4bupY8OD4bq24buDY+G6sMSCc8awcGPhuqJw4buD4bqwY3Dhurbhurhj4buhceG7g2PhurDEgnRj4buNcWPhurByw7Jw4bqxY8OS4buDw7Jjw7J3xrDhu6Fj4bqwxIJzxrBwY+G7oXnFqWPDsuG7q2PGsHDhu4Vj4bqwxILhuqzGsOG7oWPDs+G7heG6uGPEkOG7hWPhurBx4buX4bqiY+G7pXDhu4PDsnBjw7LhuqThu4djw7LDgsWpY+G7jXFj4bqwcsOycOG6r2PGsHDhu4Vj4bqwcEFj4buPecaw4buhY8OycHJj4bum4buVYzpw4buXY+G7puG7qcaw4buh4bqvY8Wpw73hurBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPDqWPhu49nxrDhu6FjxJBx4buVxrBj4buPbOG6tmPhurBx4buVxrBjw7LhuqThu4djw5JwcWPDs8O9Y1Dhu4XFqWNQZuG6r2PDk3Jj4bqwcOG6rGM6dcawcGPhuqThurhj4buPbOG6tmPhurBx4buVxrBjw7LhuqThu4dj4bqwdcawcGM6cOG7h8awcGNQ4bur4buH4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY8OqZGThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq7ZeG6u+G6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vccSQ4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAvxrDDtUXhuq4vZcOpZOG6uy/EkcOqw6rhu43hurlk4buB4bq5w6pk4bq74bqww6rEkeG6u8OpZeG7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOcOqxJHDqWJj4buH4bun4bqwOWIixqFjUOG7hcWpY1Bm4bqvY8awcOG7uWPhu6dmcWPGsHBExrDhu6FjxrDhu6Hhu4Xhurhj4buPbOG6tmPhurBw4buFxrBwY+G7p23huqJjw5JwcWPDs8O9Y+G7jmfGsOG7oWPDksO9xrDhu6Fj4bquZ8awY+G7j2zhurZj4bqwceG7lcawY8Oy4bqk4buHYzpw4buHxrBwY1Dhu6vhu4diY0Vx4buN4bqwcDliw6pkZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6u2XhurtiYy/huqVXxrDhu6FjJXBmxaljImnGsGM/ccawcOG6r2PhuqJw4burY8OzcmPhurBw4bqsY8OycHFjw7PDveG6r2PhurDhu7Nj4bqwxILhuqzDgMaw4buhY+G6sOG7s2Phu41qxrBj4bqicHhjUOG7hcWpY1Bm4bqvY+G6sHB0Y+G6sMSCa8awYybhuqrGsOG7oWM6cHfGsOG7oWPhurBww63huqJjxrDDtMawY3Dhuqzhu7fGsOG7oWPhu6fhu5XGsGPDs+G7hcawY+G6sHBBY8OqY8SQdGPhu49nxrDhu6FjxJBx4buVxrBj4buPbOG6tmPhurBx4buVxrBjw7LhuqThu4djw5JwcWPDs8O9Y1Dhu4XFqWNQZuG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6cMOt4bqiY8aww7TGsGNw4bqs4bu3xrDhu6Fj4bqwcOG7t8Wp4bqvY3fGsOG7oWMlcGbFqWMiacawYz9xxrBw4bqvY+G6onDhu6tjw7NyY+G6sHDhuqxjw7JwcWPDs8O94bqvY+G6sOG7s2PhurDEguG6rMOAxrDhu6Fj4bqw4buzY+G7jWrGsGPhuqJweGNQ4buFxaljUGbhuq9j4bqwcHRj4bqwxIJrxrBjJuG6qsaw4buhYzpwd8aw4buhY8OycOG7qWPDsnDhurLGsOG7oWPhurB3cWPDs3Hhu5fhurBj4bqwcOG7lcWpw6NjOsSC4bupxrDhu6FjxrBwRMaw4buhY8awacWpY+G7pXDhu4PGsOG7oWPDsnBx4buXxrBjw7JweMaw4buhY+G6sHBCw7Jj4buNasawYyVw4buD4bqiY8SQ4buFY+G7j+G7l2PDg+G6tnjDsmPFqOG7gGPDiWrFqWPhu6fhuqzDgcOy4bqvY8aw4buhd3Fj4buPc8awcGPhu6Vwd8aw4buhY8OycHVj4bun4buFY+G7pXB3xrDhu6Fj4buhceG7h8awY+G6sGrFqWPhu6dxxrBw4bqvY+G6sMSC4bq2xrDhu6Fj4bqwasWpY+G6rnHGsHBjcOG7qWbhurBjxJBpxrBjcOG7q+G7h2PDsuG6pOG7h2PGr3BqxrBj4buNasawY8Wp4buFY8Oy4buxxrBj4bun4buFY8aw4bu3cWPDsnDDgGPDsnDDteG6r2PDs+G7h+G7qWPDs+G7rcOyY8OycOG7qWPGsHBExrDhu6FjxrDhu6HhuqxBcWPDsnBx4buXxrBj4bquw7pjw7Lhu4PDsnBjxalmxrDhu6Hhuq9j4bul4buX4bqwY8aweHFj4bqwc8awcGPDsmfFqWPhurjhu5XhurZj4bqwcOG6rOG7t8aw4buh4bqvY+G7ocOtxrBjw7Phu6tj4buhcUThu4djxrBwRMaw4buhY8aw4buh4bqsQXFj4buNasawY8OycGrGsGPhu6drxalj4bqw4buH4bq4Y8Oz4bq0xrBjxJDhu7lxY8awcOG7h+G6tuG6sWNQ4buFxrDhu6FjxrBpxanhuq9jw7LhuqhjxJDhu4Xhu6ljxrDhu6Hhu4XhurhjxJFlLWVjasWpY+G7p3TDsnDhuq9jxq9wasawY+G7jWrGsGPhurDEguG7qcaw4buhY+G7p+G7hcaw4buhY+G6sOG7s2PDsnDhuqjDsmPhu41qxrDhu6Fj4bun4bujY+G6sHBBY8Oy4bqyxrDhu6FjOnDhu4XGsHBjUOG7qeG7hcaw4buhY+G7p+G7hcaw4buhY8SQ4buFY+G6sOG7s2PDsnDhuqjDsmNww71xY+G7p+G7hcaw4buhY+G6sGZxY+G7j3PGsHBjUOG7hcWpY1Bm4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcavw6zFqWPGsOG7oeG7h+G6uGPDs+G7lcawY8OyZsawcGPhu49zxrBwY+G7p+G7hcaw4buhY+G7p+G7hWPGsHDhu4Vjd8aw4buhY+G7puG7lWPhu6jhu4fGsHBj4bukccah4bq24bqvY8aw4bu3cWPhu41x4bujxrBjxILhu4dj4bquQmPhu6Vx4bubxrBj4bqwcOG7hcawcGPhu6dt4bqiY8OycHFjw7PDvWPhu45nxrDhu6Fjw7LhuqbGsOG7oWPhu49oY+G7j+G6rMOBw7Jj4bun4buFxalj4bunZnFjw7J44bqwY8awxqHGsGPEkOG7hWPhu6fhu4PhurBj4buhZsOycGPDs+G7g+G6sOG6r2PDsuG7g8OyY3Bx4bubxrBjxJBt4bqwY+G7j+G6rMOBw7Jj4bqicMOCw7Jj4buNQsaw4buhY+G6sHDDteG7qWPhurBwQXFj4buhceG7h8awY+G7jXHhu6PGsGPEguG7h2Phuq5CY+G7pXHhu5vGsOG6sWPDk+G7hWM6xIJ0xrBwYzpwdGPFqHHGsHBjOnDhu4fGsHDhuq9jw7Lhu6tjw6nhurtjxrBpxalj4bun4buFxalj4buNauG6tmPhurDEguG7qcaw4buhY+G7oXHhu4dj4buPc8awcOG6r2PDsnBx4buHY+G6ruG7k8OjY1B3xaljxrDhu4fhurhj4bun4buFY+G7j+G6ssaw4buhY8aw4buh4buF4bq4Y+G7oXHhu7Vjw7LDgmPhu6RxxqHhurZj4bqzxrDhu6Hhu4XhurhjxanhurTGsOG7oWPhu4Fj4bqwcOG7g8aw4buhY+G7oHHhu5XGsOG7oeG6teG6sWPhu6bhu4Vjw7Jw4buD4bq2Y+G7jWrhurZjw7LhuqThu4djw7LDgmPhurB3cWPhurBwQsOyY+G6rkJj4bqwQmNw4buF4bupY8SQxqFj4bqwxILhurbhurjGocawY+G6sHB4xrDhu6Fj4buhceG7h2Phu49zxrBwY8SQ4buFY+G6sMSC4bq24bq4xqHGsGPhurBweMaw4buhY8OD4bq24buVY3Dhuqzhu7fGsOG7oeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDkuG7g8OycGPhu4/hu6tj4bulcHfGsOG7oWPDieG7h2Phu6fhu4VjxrBw4buFY3fGsOG7oWMlcGbFqWMiacawY1DhurZ4xrDhu6Hhuq9j4buPauG6uGPhu6fhu4Vj4buPdOG7h2Phu49x4budxalj4buP4bqsw4HDsmM6dcawcGPhuqThurhjw7Jw4butxrBj4buP4buL4bqwY+G7p+G7hcWpY8Oy4bu3Y8OD4bq24buHxrBja8awY+G7p+G7qeG7g+G6sGPDsuG6pOG7h2Phu45nxrDhu6Fjw7PDveG6r2NxxrBj4bqwQWPDs+G7g+G7qWPigJw6ceG7l8awY+G7p+G7lcaw4oCdY+G6ruG7h+G6tmPhu6VwcWPDsnDhurbhurjhu53GsGPhurDhuqpjMeG7lcawYzrEguG6rEHGsOG7oWPhurPDiWhjOnDhu61j4bumbeG6ouG6tWPEkMah4bqxY+G7jOG6tGPDsnDhuqzhu4djw4nhurZr4bqwY8OzZ8awY+G7j+G6rMOBw7JjxrBwccah4bq2Y8awcOG6rMaw4buhY8Oz4buD4bupY+KAnDpx4buXxrBj4bun4buVxrDigJ1j4buPaGPhurBw4budY3Bx4bubxrBj4bqu4bqow7JjxalmxrBwY8Oy4bqk4buHY8Wpw73hurBjw7Lhu7djw4Phurbhu4fGsGPGsOG7oXfGsGPhu6fhurZtxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPEkHHhu5vDsmPhurDhurbhurjhu5XGsGPhurDEguG6tuG6uMahxrDhuq9jccawY2vGsOG6r2PhuqJw4buD4bqwY3Dhu4XGsHBj4buP4buXxrBjw7Lhu4PDsmPDsuG7t2Phuq7DgGPhu49nxrDhu6FjxJDhu4Vj4bqwxILDgGPhurBw4buFxrBwY+G6sOG7hXFj4bunceG7m+G6tmNw4butw7Jj4bqwbeG6ouG6r2PhurDhurbhurjhu5XGsGPhurDEguG6tuG6uMahxrDhuq9j4buhceG7g8OyY8aw4buhw71jw4PhurZsxrBjw7Jw4bqyxrDhu6Fj4bq44buV4bq2Y8aw4bqs4bu5w7LhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlOuG6qmPDsnBxY8Ozw71j4buPbOG6tmPhurBx4buVxrBjw7LhuqThu4dj4bqwdcawcOG6r2Phu4/hu5fGsGPGsOG7h+G6uGPDknBxY8Ozw71jUOG7hcWpY1BmY+G6s+G6sHB0Y+G6sMSCa8awYybhuqrGsOG7oWM6cHfGsOG7oeG6tWPhu49oY8Oy4burY8SRZGVj4buPZ8aw4buhY8SQceG7lcaw4bqxY8OScHFjw7PDvWPhurBw4bqsQcaw4buhY8OJ4bq24bq44buVxrBjcOG7reG6omPhu490xrBwY+G7peG6vGNw4buFxrDhu6Fj4bqwcOG7g8aw4buhY+G6sOG6tuG6uOG7lcawY+G6sMSC4bq24bq4xqHGsGPDsnDhu6ljw7Lhu4PDsmPhu49nxrDhu6FjxJBx4buVxrBj4bqwcGvFqWPGsHDhurZsxrBj4bqw4bqsY+G6sOG6rMOAxrDhu6Fjw7LhuqThu4dj4buOZ8aw4buh4bqvY8OycHLGsHBj4bqu4buDw7Jw4bqvY+G6onDhu4PhuqJj4bun4bq2beG6sGPDsuG6pOG7h2PGr3Dhu4VjxrDhuqzhu7nDsuG6sWPDknBxY8Ozw71j4buPaGPhurBw4buFxrBwY8Oyd8aw4buhY+G6sMSC4bupxrDhu6FjxJBx4bubw7Jjw4lq4bq4Y+G7jULGsOG7oWPhu6Vw4bq2Y+G6onB4Y1Dhu4XFqWNQZmPhurDEgsOAY+G6sHDhu4XGsHBj4bulcOG6tmPhuqJweGPhu6Vx4bud4bq2Y8Wpb+G6tmPEkOG7heG7qWPGsGnFqWNlZGVkY8SQ4buFY+G6sHHhu5fhuqJj4bqww4LDsmPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY1Dhu4XFqWNQZmPFqeG7tXFjxrDhu6Hhu4Xhurhjxanhu7VxY+G7p+G7ucawY8WpZsawcOG6r2Phu4/hu4PhuqJj4bqoxrDhu6Fj4bq44buV4bq2Y8OybOG6tmPDsuG6pOG7h2PhurBwdGPhurDEgmvGsGMm4bqqxrDhu6FjOnB3xrDhu6FjxJDGoWPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY+G7j3dj4bqwcHRjxJBpxrBjxalxxrBw4bqvY+G6sHB0Y+G6sMSCa8awY+G7pXHhu53hurZjxalv4bq24bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pT9CY8SC4buHY+G7j0FxY8Oy4bqk4buHY8OScHFjw7PDvWNQ4buFxaljUGZj4bun4buFY+G7j3XGsHBjw7Lhu4fhu6ljw7LhuqThu4dj4bqicOG7qcaw4buhY+G6sMSC4buF4bupY+G6uOG7leG6tmPGsOG6rOG7ucOy4bqvY8awcOG6rGPFqcO94bqwY+G6sGvhurBj4bq44buX4bq2Y+G7p3TDsnBj4bquQ+G6r2Phu4/hu4PhuqJj4bqoxrDhu6Fj4bqicOG7qcaw4buhY+G6sMSC4buF4bupY8Oy4buDw7JwY8WpZsaw4buhY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bqwdcawcGM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY+G7p+G6ssOyY8Oza+G6uGPhu6FxQeG6sWPhu47hu5fGsGPGsOG7oeG7heG6uGPGsOG7h+G6uOG6r2Phu6fhu7nhuqJj4bun4bu54bqiY8OycOG7g+G6tmPDsuG7qcawY8OAY1Dhu4XFqWNQZmPEkG/GsGPhurBx4buX4bqiY+G6sMOCw7Jj4bqicOG7g+G6sGNw4bq24bq4Y+G6sMSC4bq24bq4xqHGsGPhurBweMaw4buhY+G6sHHGocawY+G6onDhu6nGsOG7oWPhu6Hhuqzhu7fGsOG7oWPFqW/hurZjw7LhuqThu4djw7Jw4buHY3fGsOG7oeG6sWNXxrDhu6FjJXBmxaljImnGsGM/ccawcOG6r2PhurDhu7Nj4bqwxILhuqzDgMaw4buhY+G6sOG7s2Phu41qxrBj4bqicHhjUOG7hcWpY1BmY+G7pXB3xrDhu6Fjw4Phurbhu5XGsGPGsHDDrcOyY+G7p2ZxY8OyauG6tmPDsnDhurbhurjhu5vGsGPhu41xY+G7jUFxY+G7j+G7nWPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY+G7j3PGsHBj4bun4buFxrDhu6Fjw7LhuqbGsOG7oWPGsHDhuqxjcHHhu5fGsGPhu49r4bqwY+G7j+G7nWPFqcOAY8SCw73GsOG7oWPhu4/huqxBxrDhu6FjxJDhu4Xhu6lj4bulcOG6tmPhu41xY+G6sHLDsnBjw7LhuqThu4djxrDhu6HhuqxBcWPhu41qxrBjUOG7hcWpY1Bm4bqxY+KAnMOScHVjw7Lhu6tjxrBxxqHFqWPhurBCY3Dhu4Xhu6lj4buP4bqsw4HDsmPhuq5xxrBwY8SC4buHY8SQ4buFY+G7p+G7ucawY+G7p+G7lcawY+G6sMSC4buVxrBjw4Phurbhu5VjcOG6rOG7t8aw4buhY8Oy4buDw7JwY8WpZsaw4buhY1Dhu4XFqWNQZmPFqeG7uXFj4bulcHHhu5fGsGPDs+G7hWPDsuG7qcawY+G7j3nGsOG7oWPhurBw4bq2bcawY8SQ4buFY8OycGvhuqJjxrBwbcawY8Oy4buDw7Jj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY+G7g8awY+G7j+G7nWPFqcOAY8SCw73GsOG7oWPhu6Vw4bq2d8awY8SQceG7lcawY8OSw4LFqWPhu41xY+G6sHLDsnBj4bqwZnFjUOG7hcWpY1Bm4oCd4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pVDhu7fGsGPhu4FkY8awacWpY2vhurhjw7Nx4buX4bqwY8Oz4buH4bupY8awcHHhu5XhurZj4bqwc8awcOG6r2PGsHBExrDhu6FjxrDhu6Hhu4XhurhjxrDhu4Xhurjhuq9jxJDhurTGsOG7oWPhu49r4bqwY8Oy4buDw7JwY8WpZsaw4buhY1Dhu4XFqWNQZmPhu6fhu4Vj4oCc4buPdOG7h2PDsnB1Y+G7j+G7r+KAnWPhurBw4bq2Y3DhurLhurBjw7Lhu4PGsGPDs8O94bqvY+G7j2fGsOG7oWPEkHHhu5XGsOG6r2PGr3BqxrBj4buNasawY8SQxqFj4buNasaw4buhY3Dhuqzhu7fGsOG7oeG6r2PDs+G7heG6uGPhurDhu69j4bun4buxxrDhu6Fj4bqwcOG7hcawcGPhu6VyxrBw4bqvY+G6sMSCcWNqxrBj4buPeHFjxJDhu7lxY8Oy4buDw7Jjw7Ntw7Jj4bunaOG7qWPhurBw4buFxrBwY8Oy4buDw7JwY8WpZsaw4buhY+G6sHHGocawY8OzeHHhuq9jxrBwRMaw4buhY8OycHHhu5fGsGPhuq7DumPDssO9xrDhu6Fj4bquZ8awY+G7pXHhu5XGsGPhurDEguG6tsaw4buh4bqvY8Oy4buDw7Jj4buHxrBwY3DhurTGsOG7oWPhu6dx4bub4bqwY+G6rsO6Y8Oy4bq0xrDhu6FjxrBwccah4bq2Y+G6sHDhu5djcOG7m2Phu495xrDhu6Fjw7JwcuG6r2Phu495xrDhu6Fjw7Phu4Xhu6lj4buPaGPDsnjGsOG7oWNwceG7l8awY8OycOG7qWPDg+G6tuG7lWNw4bqs4bu3xrDhu6Hhuq9j4buPa+G6sGPGsOG6rOG7ucOyY+G7j+G7nWPhurDhuqpj4buP4burY3Dhu61jw7Lhu6tj4bqwcOG7lcWpY8awcHHGoeG6tmPhu4/Dvcaw4buhY+G7p0LDsmPhu41CxrDhu6Fjw4lq4bq4Y8OD4bq24buVY3Dhuqzhu7fGsOG7oWPGsOG7oeG7heG6uGPDsuG7hcaw4buhY+G7oXHhu4XhurZj4buP4buR4bqi4bqvY8SQacawY8WpccawcGNw4bu3xrDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWLhurDDtcOJ4bqwLeG7h+G7p3Hhu6HGsMOjY8SCceG7oXDhurDEg2LhuqXDouG6ruG6sMSC4bupxrDhu6HhuqXDk+G7hXFjxJDhu4VjZ8awcMOjY1A7Mcagxq9jw5JQUcOiL+G6ruG6sMSC4bupxrDhu6HhuqXDoi/huqLhuqU=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]