16/05/2023 18:00
Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam 2023-2025, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, Thường trực...

Tắt [X]