(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại vòng loại Giải vô địch U15 quốc gia năm 2022, đội U15 Đông Á Thanh Hóa sẽ chạm trán các đối thủ: Công an Nhân dân, Nam Định, PVF và chủ nhà Liên đoàn Bóng đá Hà Nội.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQ4buANjMp4buaMTThu6Y+4buaw7k+xag+4bua4buBYeG7miNb4bu4POG7muG6quG7olHhu5rhuqXhuqvDoeG7uOG7mik+w5pO4buaxqFhMynhu5rhu4vhu5rhuqg8w5ozPOG7muG7pTXDmuG7muG6s+G7muG7tsWoMynhu5ojWOG6q+G7muKAnEAh4bua4bqpPOG6s+KAncOULzzhu6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7pT3DmkDGoOG7kOG6qOG7pj7hu5rhu4E2Mynhu5oxNOG7pj7hu5rDuT7FqD7hu5rhu4Fh4buaI1vhu7g84bua4bqq4buiUeG7muG6peG6q8Oh4bu44buaKT7DmuG7mjPhu6gy4bua4bue4buc4bue4buew5Phu5oj4bqhPuG7muG6quG7olHhu5rGoWEzKeG7muG7i+G7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4bua4bqtJuG7muG7uDzhu6Yy4bua4bqp4bqnw5kz4bua4bu4w5nhu7jhu5ojw6E+4bua4bqpPMSRTuG7muG7lWEzKeG7msOaM+G7mng8VzPhu5pAVzPDk+G7mnjDmjLhu5rGoVszPMOT4buaw4Lhu4DDuuG7muG7geG7pOG7muG7uDzEkeG7mjM84buk4buadj4/M+G7miM04bukM+G7muG7mTUzKeG7miPDmeG7muG7peG7pOG7mnjhuqE+w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqBA4bqpPOG6qzLhu7bhu5o+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pR4bug4bugw6Lhu4NPxqDhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4bue4bueUC/hu6JVU0Dhu6Dhu5xV4bug4buc4bui4buc4bqp4bug4bueVFMxUsOSIMOiKcag4buaw5ox4bqp4buIxqDhu4A2Mynhu5oxNOG7pj7hu5rDuT7FqD7hu5rhu4Fh4buaI1vhu7g84bua4bqq4buiUeG7muG6peG6q8Oh4bu44buaKT7Dmk7hu5rGoWEzKeG7muG7i+G7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4bua4bqz4bua4bu2xagzKeG7miNY4bqr4bua4oCcQCHhu5rhuqk84bqz4oCdxqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBR4bug4bugxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kOG7lcOZ4bu44bua4bu4WeG6q+G7muG6qTzEkeG7muG6quG7olHhu5rGoWEzKeG7muG7i+G7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4bua4bqnw6gz4bua4bqpPC7hu5ox4bq94bu44bua4bqp4bumPuG7muG7tsavPuG7muG7tj4uM+G7muG6rFky4bua4bqsxIMzw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMO5PsWoPuG7muG7uDXhu5rhuq3hur3hu5rhuqk8w5oy4buaKT7DmuG7muG7uMSRw5rhu5rhu6Dhu57hu5oj4bqhPuG7muG7tjUzKeG7muG6qTzhuqvhuqHhu7jhu5rhu7jDmeG7uOG7muG7lXbhu5nhu5rhu7Y1Mynhu5ojw5nhu5rhu7g84bqr4buFPzPhu5ozKTw+LMOi4bua4buB4buk4buaw6I8NDMp4bua4bqp4bqn4bukNMOT4bua4bu4PD7DmuG7muG6qTzhu6QzPOG7mlLhu5rhu7bFqDMp4buaI1jhuqvhu5rhu4E2Mynhu5oxNOG7pj7hu5owPOG6q+G7muG7geG6veG7uMOS4bua4buVw5nhu7jhu5rhu7bFqDMp4bua4bqpPD7hu5ojWOG6q+G7muG7gTYzKeG7muG6qeG6pzYz4bua4bue4buaMcOp4bq34bqpw5Phu5rhuql7Mzzhu5ojPi4y4bua4buDOsOi4buaPOG7pjMpw5Phu5pS4buaI+G6oT7hu5rhu4M6w6Lhu5rhuqk84bq54buaMzxY4bqp4buaMsOjPuG7muG7tsWoMynhu5rhu4Hhu6Thu5pR4buaI+G6oT7hu5ozPH3hu5rhu7g14bua4bqpPOG7pDM84bua4bqpe+G7uDzhu5rhuqnDoeG6qeG7mjM8WOG6qeG7mjE34bqp4bua4buB4bukNOG7muG7gTYzKeG7muG7uDzhuqszKeG7mjA64bqp4bua4bu4YzMp4bua4buB4bqvPuG7miPhuqE+4buaI+G7qDMp4bua4bu4w5o+w5Lhu5rhuqjhuqc0Mynhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4buaPOG6t8Oi4buaI+G6oT7hu5rhu7g8xJHhu5ozPOG7pOG7miPhu6gzKeG7muG7uMOaPuG7muG6qTzDmjLhu5opPsOa4bua4buBNjMp4buaMTThu6Y+4bua4buB4buk4buaKT7hu6QzPOG7miPDqeG6t+G7uOG7muG7gVvhu5rhuqnhuqd74bua4bqpPOG6ueG7mjM8WOG6qeG7mjw04bus4bu44buaMzx94bua4bu2xagzKcOT4bua4bqpPH3hu5rhuq3huqtY4bqp4bua4bu4PMSDPuG7muG6s+G7muG7gTYzKeG7muG7uDzhuqszKeG7mjA64bqp4bua4bqtJuG7miPDqeG6t+G7uOG7muG6qXszPOG7miM6M+G7muG7uDw04buaI+G6oT7hu5rhu4M6w6Lhu5rhuqk84bq54buaMzx94bua4bu4NjPhu5ox4bumPsOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4bucw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUeG7oOG7oMOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7nuG7nlAv4buiVVNA4bug4bucVVDhu5zhu5xV4bqpU1Lhu6JSVDHhu5zDkiDDoilN4bqn4buI4bug4bugxqDhu5rDmjHhuqnhu4jGoOG7gDYzKeG7mjE04bumPuG7msO5PsWoPuG7muG7gWHhu5ojW+G7uDzhu5rhuqrhu6JR4bua4bql4bqrw6Hhu7jhu5opPsOaTuG7msahYTMp4bua4buL4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rhu5rhurPhu5rhu7bFqDMp4buaI1jhuqvhu5rigJxAIeG7muG6qTzhurPigJ3GoOG7muG7hz5A4bqpPOG7iMagVOG7nOG7nMag4buaPD0+KTzhuqnhu4jGoFHhu6Dhu6DGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buVw5rDouG6qT40M8ag4buQ4buZw5oz4bua4bul4bqrWDPhu5ox4bqr4buFLDPhu5rhu4Hhu6Thu5rhu7jDmeG7uOG7muG7uFnhuqvhu5rhuqk8xJHhu5rhuqrhu6JR4buaxqFhMynhu5rhu4vhu5rhuqg8w5ozPOG7muG7pTXDmuG7miPDmjMp4bua4bu4NeG7muG6reG6veG7muG7uDzhuqvhu7Iz4bua4bu2W+G7muG7uDzhuqvhu5ojw5k04bua4bu4PDThu5opPsWoPsOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhuqg8PTThu5owOuG6qeG7muG6peG6q8Wo4bua4bu2w6Hhu7jhu5rhuqk84buoMuG7muG7uDw+w5rhu5rhu7bFqDMp4bua4buBNjMp4buaMTThu6Y+4buaMDzhuqvhu5rhu4Hhur3hu7jDk+G7muG6quG7olHhu5rGoWEzKeG7muG7i+G7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4buaM+G7sDLhu5rhurPhu5rhu7bFqDMp4bua4buZ4bua4buB4bqvPuG7muG7uMOZ4bu44buaI8OhPuG7muG6qTzEkeG7minDoDLhu5rhu5VhMynhu5rDmjPhu5p4PFcz4buaQFczw5Phu5p4w5oy4buaxqFbMzzDk+G7msOC4buAw7rhu5rhu4Hhu6Thu5rhu7g8xJHhu5ozPOG7pOG7mnY+PzPhu5ojNOG7pDPhu5rhu5k1Mynhu5ojw5nhu5rhu6Xhu6Thu5p44bqhPsOS4bua4buVw5nhu7jhu5rhuqnhuqfDnTPhu5ojWOG6q+G7muG6s+G7muG7tsWoMynhu5rhu5nhu5pAPiEz4bua4bqnw5rhu5rhuqnhu6Y+4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqlXMuG7muG7gOG7qDPhu5o8NcOa4buaLeG7muG6qDxhMynhu5rhuqk+M+G7muG7geG7pOG7muG6qTwu4bua4bqpPMOaNOG7muG6qDzDmjM84bua4bqo4bqnfeG7muG7juG7peG7pOG7mnjhuqE+w5XDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQxqFX4buF4buaI8Op4bq34bu44bua4buDPTLhu5ox4buk4bua4bu2xagzKeG7miNY4bqr4bua4oCc4buB4bq7w5rhu5rhuq3hurnhu7jigJ3hu5rhu4Hhuq8+4bua4bqq4buiUeG7msahYTMp4bua4buL4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rDkuG7muG7lcOZ4bu44bua4bu4WeG6q+G7muG6qTzEkeG7muG6qeG6pyrhu5rhu4Phurnhu5rhuqg8w5ozPOG7mjw+LDPhu5ojw5ozKeG7mkDhuqvhu4Xhu5rhuqnhuqd94bua4bqpw53DouG7mjHhuqvhu4UsM+G7muG7nuG7muG7tuG6q+G6oz4vMynhu6Thu4XDk+G7minDoDLhu5rhu6Lhu5rhu7bhuqvhuqM+4bua4bqpw53DouG7muG6qTwu4buaMeG6veG7uOG7muG6qeG7pj7hu5rhuqxZMuG7muG6rMSDM8OT4bua4bui4bua4bu24bqr4bqjPuG7muG6qcOdw6Lhu5rhu7g84bqr4buFPzPhu5oyYTPDkuG7msah4bqhPuG7muG7uGUzKeG7miPGr+G7muG7uDXhu5ozPOG6vzMp4bua4bu24bqr4bqjPuG7muG6qcOdw6Lhu5rhu7g14bua4bqt4bq94bua4bu4w6Hhu5rhu4FYM+G7muG7uMSRw5rhu5rhu6V24buA4buaw4I94bqp4bqnNOG7gT7hu7jhu5rhu7hlMynhu5ozPMOp4bua4bu4w5nhu7jhu5rhuqnhuqfhurfhu5oxZuG7muG7uMSRw5rhu5oj4bqhPuG7muG7ouG7msahYTMp4bua4buL4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4buANjMp4buaMTThu6Y+4buaw7k+xag+4bua4buBYeG7miNb4bu4POG7muG6quG7olHhu5rhuqXhuqvDoeG7uOG7mik+w5rhu5oz4buoMuG7muG7nuG7nOG7nuG7nuG7muG6rSbhu5pAPiEz4bua4bqnw5rhu5rhuqnhurvhu5ozKeG7pOG7heG7mlThu5ojOjPhu5rhu6Dhu6ItU+G7muG6qeG7pj7hu5rhu7jDmeG7uOG7mjA84bqr4bua4buB4bq94bu4w5Lhu5rhu4A2Mynhu5rhu7g84bqrMynhu5owOuG6qeG7mkDhur3hu5owPjoz4bua4bqtJuG7mkA+ITPhu5rhuqfDmuG7muG6qeG6u+G7mjMp4buk4buF4buaVOG7miM6M+G7muG7olQtVMOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4bucw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUeG7oOG7oMOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7nuG7nlAv4buiVVNA4bug4bucVeG7oOG7nOG7ouG7ouG6qVRRVFMxU8OSIMOiKcag4buaw5ox4bqp4buIxqDhu4A2Mynhu5oxNOG7pj7hu5rDuT7FqD7hu5rhu4Fh4buaI1vhu7g84bua4bqq4buiUeG7muG6peG6q8Oh4bu44buaKT7Dmk7hu5rGoWEzKeG7muG7i+G7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4bua4bqz4bua4bu2xagzKeG7miNY4bqr4bua4oCcQCHhu5rhuqk84bqz4oCdxqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBR4bug4bugxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kOG7lcOZ4bu44bua4bu4WeG6q+G7muG6qTzEkeG7muG6quG7olHhu5rGoWEzKeG7muG7i+G7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4bua4bqp4buoMynhu5rhu7jDqeG6sTMp4bua4bu4w5nhu7jhu5rhu7bhu6Q+4bua4bqpw53DouG7mjDDrcOT4bua4bu4PD46M+G7muG6qTzhuqvDneG6qcOSw5Qvw6Lhu5DDlOG6qcOa4bu2MT3hu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoOG7uMOaMjM8w5rhuqnGoOG7muG7uD0xMeG6rcOiw5rhu7g+Mynhu4jGoOG7nMag4bua4bu4PTExw6LDmkBAPjMp4buIxqBRxqDhu5DDlOG6qeG7tjRA4buF4buQw5Thuqnhuqfhu5DDlOG6qUDhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlOG6reG6qeG6pzQzKeG7kOG7lcOZ4bu44bua4bu2xagzKeG7miNY4bqr4bua4buBNjMp4buaMTThu6Y+4buaw7k+xag+4bua4buBYeG7miNb4bu4POG7muG6quG7olHhu5rhuqXhuqvDoeG7uOG7mik+w5rhu5oz4buoMuG7muG7nuG7nOG7nuG7nk7DlC/huq3huqnhuqc0Mynhu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7mcWoMynhu5rDrE7hu5rhu6Xhu6Thu5p44bqhPsOT4bua4bulxag+4buaw4I8NjMpw5Phu5rhu6U2w5rhu5rhu5l9MzzDk+G7muG7pcOpMynhu5rhu4Q/M8OT4buaw4I8YuG7muG6qDw3w5Phu5rhu4A+PeG6qeG6qT0xw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu5nFqDMp4bua4buZTuG7muG7lWEzKeG7msOaM+G7mng8VzPhu5pAVzPDk+G7msahYTMp4bua4buL4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rDk+G7msOC4buAw7rDk+G7mnjDmjLhu5rGoVszPMOT4buadj4/M+G7miM04bukM+G7muG7tjUzKeG7miPDmeG7muG7peG7pOG7mnjhuqE+w5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu5nFqDMp4bua4buVTuG7muG6rGEzKeG7mnbDmjLhu5p4KTws4buaw6wzw5Phu5rhu6XDoDMp4buadiIzPOG7muG7peG7pOG7muG6qCIzPMOT4bua4bul4bqrOsOT4bua4bqs4bul4buZ4buaxqHhu6Thu5p4VjMpw5Phu5rhuqThuqvFqDMp4buaeMOaMsOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4buZxagzKeG7muG7l07hu5rhuqg0w6LDmjMxw5ozQOG7muG7mX0zPOG7msahWzM8w5Phu5rhu5l9Mzzhu5rDgjzDqeG6r+G7uMOT4buaxqHhu6ow4buaduG7qjDDk+G7muG7rzzDmTM84bua4bulNsOaw5Phu5rhuqThuqvFqDMp4buaeCnGrz7Dk+G7muG7pTThu6QzKeG7msOsMzzhu5rDuT7DmuG7mnbDmj7DlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7mcWoMynhu5rhu5tO4bua4buZPeG7uMOaMj3hu4Phu5rhu5l9Mzzhu5rhu5fDqcSDMynDk+G7mnY0Mynhu5rDrDPDk+G7muG6rOG7pD7hu5rDuTYz4buaw7rhu5XDk+G7muG6qFfhu4Xhu5p4PjM8w5Phu5rhuqjDguG7muG7pcOg4bua4buVPHvhu5p3PjM8w5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu5nFqDMp4buaw7pO4bua4buV4buk4buad8Oa4bqrw5Phu5rhu5VZM+G7muG6qDzEg8OT4buaxqHDoDMp4bua4bqoPMOZw6LDk+G7muG7gCIzPOG7mnY0MynDk+G7msOCPGPhu5rGoeG6ozMpw5LDlC/DouG7kMOUL+G6qUDhu5DDlC/huqnhuqfhu5DDlC/huqnhu7Y0QOG7heG7kMOUL+G6qcOa4bu2MT3hu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDosOs4bqr4bqpPDThuqfGoOG7kHfhu6YzPOG7muG7lcOp4bqxMynDlC/DouG7kA==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]