(vhds.baothanhhoa.vn) - Bước ra từ cuộc thi, nhiều ý tưởng dù đạt giải nhưng khi ra thực tế xây dựng bắt đầu gặp nhiều khó khăn, cũng như chặng đường dài của quá trình khởi nghiệp phải đương đầu với nhiều thử thách, kể cả sự thất bại.
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDigJzhu6Xhurbhu7YqV1Hhu5Dhurbhu57hu5JX4buY4bq2UeG7kOG7kuG7mOG7jFnigJ0t4bq24bqs4bq2UeG6vFDhu7XhurZQxq/hu7bhurbhu5JFUeG7kuG6tuG7tuG7suG7llHhu5LDveG6tsSD4buS4buYUeG7kuG6tlnhu5I94buK4bq2POG6tuG7tipXUeG7kOG6ti5F4bq24bu0OuG6tuG7nuG7klPDgC/hu5LhurThuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWWVKROG7iOG6sOG6oMOjKuG7rOG7iuG6tuG7skThurbhu7Y/4bq24buK4bu4xq/hu4rhurbhu7bhu5Lhu5jhu7XhurZR4buS4buYw5Lhu7jhurY84bq24bu2KldR4buQ4bq24buII+G6tsSow4nhu7bhurbhu5Dhu5jhurjhu5jhurZR4buSKlHhu5Dhurbhu57hu5Lhu5jhurbhu7JE4bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7tsOT4bq2KOG7hCnhurbhu4g6UeG7kOG6tsOMw4rhu7bhurbEqEfhu7jhurbhu5Dhu4BZ4bq2UeG7kuG7mMOS4bu44bq24bue4buSU+G6tuG7nuG7kuG6vFHhu7Xhurbhu4olUeG7kOG6tlHhu5Iq4bq24buK4buS4buAUeG7kOG6tsSoKuG7rlHhu5Dhurbhu4hF4buY4bq24buKJEThurbDneG7uMSQ4bq24bu24buy4buWUeG7kuG6tuG7nuG7klfhu5jhurZR4buQ4buS4buY4buMWeG6tlnhu5Lhurjhu5jhurbEqCrhu7BR4buQ4bq2xKhH4bu44bq2LuG7rOG7mOG6tlHhu5Lhu5jDkuG7uOG6tuG7tuG7kjvhurbhu7bhu5LEkOG7iuG7kuG7teG6tuG7nuG7juG6tuG7iuG6uOG6tuG7tDrhurbhu7bhu5JG4bu24bq2w4zDieG7mOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcSDRFnhu7bhu5hSUeG6sOG6oMOA4buYUOG7kOG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurDhu4jhu7bhu5Lhu7hQw4zhurbhu5jEg0pR4bu2SuG7suG6sOG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqwIeG7mOG7iOG7tuG7ksO94bq24bqq4bqy4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurbhuqbhurLhuqxZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DguG6pOG6suG6tC/hurThuqrhuqrhu4jhuqbhurThuqbDgkPhurTDguG7tuG6qsOC4bqk4bqo4bqs4bug4bqy4bu34buiWeG7kHnhu7Lhu63hurRC4bqk4bqw4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sOKAnOG7peG6tuG7tipXUeG7kOG6tuG7nuG7klfhu5jhurZR4buQ4buS4buY4buMWeKAnS3hurbhuqzhurZR4bq8UOG7teG6tlDGr+G7tuG6tuG7kkVR4buS4bq24bu24buy4buWUeG7ksO94bq2xIPhu5Lhu5hR4buS4bq2WeG7kj3hu4rhurY84bq24bu2KldR4buQ4bq2LkXhurbhu7Q64bq24bue4buSU+G6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurDhuqrhurLhurLhurDhurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu24but4bqw4bqm4bqy4bqs4bqw4bq2L+G6oMOjReG6tuG7ilJR4bq2KOG6uuG6tsO14buSKlZR4buQ4bq2ZuG7kOG7kuG7mOG6tuG7tuG7suG7llHhu5Lhurbhu4jhu5jDlVHhurZR4buS4bq4KeG6tuG7tMOJWeG7teG6tlFL4bu24bq2LuG6vFHhurbhu5JTROG6tsSo4buA4buK4bq24bu0w4rhu4rhurbhu4okROG6tuG7iOG7hFHhurbhu7bGr+G7iuG6tuG7hSrhu65R4buQ4bu34bq2QTFR4buS4bq24buK4buw4bq24bu0V+G6tuG7iuG7uFHhu5Dhurbhu4pGWcOBw4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4bu04bu24buyUlHhu5DhuqBm4buYw5JQ4bq2LuG7uOG7mOG6tlHhu5DDilHhurbhu7fhu7fhu7fDgC/hu7Thu7bhu7JSUeG7kOG6oMOAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDEg1Phurbhu7bhu5Lhu47hu7XhurbEqMOTUeG6tuG7oEDhu4rhurZRRSnhurYu4bus4buY4bq2ZuG7kOG7uCnDlVHhurbhu5nhu5LGoOG6tuG7meG7kuG7uOG6tmXhu7gpw5JR4bu14bq2w6Phu5Thurbhu7bhu5Iq4bq24bqxUkVR4bq2KOG6uuG6tuG7meG7kuG7uEhR4bq24buF4buYUeG7kuG6tkHhu5nhu5JV4bq2w7rhu7jhu4RRw4Hhu7XhurbEqCpW4buK4bq2KEpQ4bq24bugReG6tlDGr+G7tuG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu55LUOG6tlBEKeG6tlDDilHhurbhu57hu5Lhu5jhurbDjCrhu6zhu4rhurbhu7JE4bq24bu2P+G6tuG7iuG7uMav4buK4bq24bu24buS4buY4bq24oCc4bul4bq24bu2KldR4buQ4bq24bue4buSV+G7mOG6tlHhu5Dhu5Lhu5jhu4xZ4oCd4bq24buIUuG6tuG7meG7mlHhu5LhurbEqFJFUeG6tuG7tuG7qOG6tuG7iuG7kibhu4rhu7fhurZlROG7mOG6tuG7oEdR4bq2xKjDieG7tuG6tuG7kOG7mOG6uOG7mOG6tsOMROG6tuG7iuG7uMav4buK4bq24bu24buS4buY4bq24oCc4bul4bq24bu2KldR4buQ4bq24bue4buSV+G7mOG6tlHhu5Dhu5Lhu5jhu4xZ4oCd4bq2UeG6vFDhurbDguG6suG6tELhurYuReG6tsOC4bqy4bq0Q+G6tlHhu5IqUeG7kOG6tuG7nuG7kuG7mOG6tsSQWeG6tuG7iD1R4buQ4bq2LkVS4bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7tuG7mMOVUeG6tuG7tuG7kuG7luG6tlDGr+G7tuG6tjzhurbhu7YqV1Hhu5Dhurbhu4rhu5IqROG6tuG7tuG7kjrhu4rhurbhu5Lhu5jhu4xR4bu14bq2UMav4bu24bq2POG6tuG7tipXUeG7kOG6tuG7tuG7kjrhu4rhurbhu5Lhu5jhu4xR4bq2xKgqVuG7iuG6tkLhurbhu7bhu5LEkFHhu5Dhurbhu7bhu5Lhu5bhurZZ4buS4bq44buY4bq24buIP1Hhu5Dhurbhu4hS4bq2UeG7kuG7mMOS4bu44bq2UeG7kOG7uClPUeG6tlHhu5Lhu4RR4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMSRO+G7mOG6tuG7kMOKUOG6ti5FUuG6tjzhurbhu7YqV1Hhu5DhurbDjOG6vlHhu5Dhurbhu7ZG4bu24bq24buK4bq44bq24bu0OuG6tsSoRFDhurZQT+G7teG6tlHhu5Lhu5jhu4zhu7bhurbhu5Lhu7gpw5Phu7bhurYuReG6tuG7iuG6uOG6tlHhu5IsUeG7kOG6tuG7tuG7suG6vFHhurbhu7bhu7JX4bu14bq2Lkgp4bq2UU9R4bq24bue4buS4buY4bq24buIOuG6tsSQUeG6tsSoR+G7uOG6tuG7tuG7mE9R4bq24buKU+G6tuG7tk9R4bq24oCcw7rhu4Qp4bq24buIOlHhu5Dhurbhu57hu5Lhu7jhurYu4bu44buY4bq24buK4buS4buw4buY4bq24bu24buyTeG6tkpQ4oCd4bq2xKjDieG7tuG6tuG7kOG7mOG6uOG7mOG7teG6tsSoRinhurbhu6BF4bq2UeG7mMOSUOG6ti7hu7jhu5jhu7XhurbEqMavUeG7kOG6tuG7oDrhu4rhurbhu6Dhu6xR4bq2LuG7rOG7mOG6tmbhu5Dhu7gpw5VR4bq24buZ4buSxqDhurbhu5nhu5Lhu7jhurZl4bu4KcOSUeG6tlHhu5IqUeG7kOG6tuKAnFHhu5jDklDhurYu4bu44buY4bq2UeG7kMOKUeG6tuG7iuG7kuG7hlHhu5Dhurbhu7ZFKeG6tuG7kERR4buQ4oCd4bu14bq2POG6tuG7tipXUeG7kOG6tuG7iiRE4bq24buK4buSxqDhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurbhu7bhu5I64buK4bu14bq2UeG7kOG7uClPUeG6tlHhu5Lhu4RR4bq24buIUuG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5DhurbEqCThurbhu57hu5LhurjhurZR4bq8UeG7kOG6ti7DkuG6tuG7tkXhu5jhurbhu4rhu5Lhu5RR4buS4bu34bq24buH4buS4bukUeG7kOG6tuG7iD9R4buQ4bq2V+G6tsSo4buEKeG7teG6tuG7iuG7ksag4bq24bu24buYw5NZ4bq24bu2PeG7iuG6ti7hu6zhu5jhurbhu4g64bq2xJBR4bq2UOG7rOG7mOG6tuKAnOG7k+G6uFHhurYo4bu4RuG7tuG7teG6tuG7nuG7mFHhu5Lhurbhu4hSRFHhu5Lhurbhu7QsROG6tlHhu5Dhu5Lhu4zhurZmRFFS4oCd4bu34bq24buZKldR4buQ4bq2UeG7kirhurbhu7RO4bq24buKU+G6tlDGr+G7tuG6tuG7nsOT4bu24bq2w53hu7jhurjhurbhu57hu5LhurjhurbDneG7uERR4bq24buK4buSUuG6tuG7iDrhurbEkFHhurZRRSnhurZR4buSKlHhu5Dhu7XhurZQxq/hu7bhurbhu6BHUeG6tlEsROG7teG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5DhurZQ4buaUOG6tuG7iirhu67hu5jhurYu4bus4buY4bq24buK4buSxqDhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buH4buO4bq2LsOS4bq24buK4bu4xq/hu4rhurbhu5JFUeG7kuG6tuG7tuG7suG7llHhu5LhurZR4buQw4pR4bq2LuG7rOG7mOG6tuG7tCxE4bq2UeG7kOG7kuG7jOG6tmZEUVLhu7XhurYuw41R4bq24buKVFHhurbEqFPhurbhu6BF4bq24bu0OuG6tlHhu7jhu6bhu5jhurbhu7bhu5jDk+G7iuG7t+G6tuG7k0Thu7jhurbhu57hu5Lhu5jhurbEqMOJ4bu24bq24buQ4buY4bq44buY4bu14bq2ZuG7kOG7uCnDlVHhurbhu5nhu5LGoOG6tuG7meG7kuG7uOG6tmXhu7gpw5JR4bq2LkXhurbhuqbhurbEqMWoUeG7kOG6tuG7tDrhurbhu57hu5LEkOG7iuG6tsSo4bq64bq24bu24buy4buY4buOUeG6tuG7nuG7kkThu5jhu7Xhurbhu7bhu5I64buK4bq24buS4buY4buMUeG6tuG7iDrhurbEkFHhu7fhurbDuuG7uEbhu7bhurZZ4buSxJDhu7bhurbhu6BF4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu4pSUeG6tuG7iiRE4bq2UeG7pFHhu5Dhurbhu4jhu4RR4bu14bq24bugw4nhu5jhurbhu7Thu5hR4buS4bq24buyROG6tuG7tuG7sk9R4bq2LiNR4buQ4bq2xKhG4bu24bq2w4zEkFHhurbhu7Thu7BR4bq2xKjGoEThu7XhurZR4buw4buY4bq2xKjhu4Qp4bu14bq24buSVlnhurYu4bus4buY4bq24buK4buEKeG6tlHhu5Dhu5Lhu4zhurYuReG6tsSoKlbhu4rhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tuG7iOG7hFHhurbhu7bhu7LFqFHhu5DhurZR4buS4buYw5Lhu7jhurZR4buSKlHhu5DhurbEqEfhu7jhurbhu7JE4bq24bugw4nhu5jhurbhu7bhu5JGWeG7teG6tsSo4buEKeG6tuG7iiVR4buQ4bq24buK4buS4buUUeG7kuG6tuG7oEXhurbhu6A84bq24buIUuG6tsSo4buO4bq24buK4buSxqDhurbEqMOTUeG6ti7hu6zhu5jhurYu4buY4buM4buK4bq24bue4buYUeG7kuG6tuG7iFJEUeG7kuG7teG6tuG7tOG6uFHhurYo4bu4RuG7tuG6tuG7tCxE4bq2UeG7kOG7kuG7jOG6tmZEUVLhu7fhurbigJzhu5nhu6Thu5jhurbhu5JV4buK4bq24bue4buYUeG7kuG6tuG7tsOT4bq2UU9R4bq24buyRuG7tuG6tlDhu7jhu6ZR4bq24bugRVDhurbhu57hu5hR4buS4bq24buIUkRR4buS4bu34bq24buZ4buyKuG7rOG7iuG6tuG7nuG7kuG7mOG6tuG7tuG7kkRQ4bq24buQ4buYROG6tuKAnOG7peG6tuG7tipXUeG7kOG6tuG7nuG7klfhu5jhurZR4buQ4buS4buY4buMWeKAneG7teG6tuG7tuG7pOG7mOG6ti5F4bq2UMav4bu24bq2UeG7klNQ4bq2w4zDiVHhurbEqOG6uuG6tuG7oEVQ4bq24bu24buYUeG7kuG6tsOMxq/hu7bhurZR4buQ4buS4buM4bq24bu2P+G6tuG7iuG7kuG7lFHhu5Lhurbhu4rhu4Qp4bq2UeG7kOG7kuG7jOG6tsSoxqBE4bq2WeG7kirhu7BR4buQ4bu34bq2ZuG7kOG7uClPUeG6tuG7oOG7mOG7jOG7uOG6ti5F4bq2UeG7kuG7hFHhurbhu4rhu6RR4buQ4bq24bu04buCUeG6tuG7ilPhu7Xhurbhu7bhu5JA4buK4bq2xKhJKeG6tuG7tuG7pOG7mOG6tlHhu5Dhu5Lhu5zhurbEqMOTUeG6ti7hu5jhu4zhu4rhurbhu7ThurhR4bq2KOG7uEbhu7bhurbhu7QsROG6tlHhu5Dhu5Lhu4zhurZmRFFS4bq2xKjhu47hurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq24buK4buS4bua4bq2UeG7hFHhu5Dhurbhu7ZHUOG6tuG7kOG7mMSQ4bq24bu24buyxqDhurbhu4rhu4Qp4bq2UeG7kOG7kuG7jOG7teG6tuG7kFNZ4bq2WeG7kkdR4bq2LkVS4bq24bu0OuG6tlnhu5LEkOG7tuG6tuG7nuG7mFHhu5Lhurbhu7bDk+G6tsSoxqBE4bq2WeG7kirhu7BR4buQ4bq2UEXhurbhu7ThurhR4bq2WeG7kklQ4bq24buKU+G6tuG7tsSQ4buK4bq24buIPVHhu5Dhurbhu7JG4bu24bq24bu24bum4bu24bq24buK4buSUuG6tuG7tCbhu4rhurbhu57hu5LDmkrigJ3hu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buFxq/hu7bhurbhu4rhu7jGr+G7iuG6tuG7kkVR4buS4bq24bu24buy4buWUeG7kuG6tlDhu6zhu5jhurbEqCpW4buK4bq2UFfhurbhu7JE4bq2LuG7rOG7mOG6ti7hu5jhu4zhu4rhurbhu7ThurhR4bq2KOG7uEbhu7bhurbhu7QsROG6tlHhu5Dhu5Lhu4zhurZmRFFS4bu34bq24bqx4buO4bq24bu2w4lS4bq24bu04bq4UeG6tlnhu5JJUOG6tlFFKeG6tuG7tuG7kuG7luG6tuG7ikdR4bq2WeG7kuG7hFHhurbhu7bhu5Thu4rhu5Lhurbhu5JSw4nhu7bhurbhu4rhu5JG4bu24bq24buK4bu44buy4buK4bu4UOG7mFHhurbhu4pT4bq24bu24buyUlHhu5Dhurbhu7bhu5hR4buS4bq2w4zGr+G7tuG6tlHhu5Dhu5Lhu4zhu7fhurbhu5nhu7gp4bq2UeG7kuG7mE9R4bq2xKjhu47hurbhu7bhu5I64buK4bq24buS4buY4buMUeG6tuG7iuG7pFHhu5DhurbEqFLDiVHhurZRRSnhurbhu4pHUeG6tlnhu5Lhurjhu5jhurbhu7bhu5Lhu7hP4bq24buK4buS4bu4KU9R4bq24buQ4buYROG6ti5F4bq24bu0O+G6tuG7iD1R4buQ4bq2UMSQKeG6tlBT4buK4bq24buS4buY4buMUeG6tsSow4nhu5jhurZQ4bus4buY4bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurbEqCpW4buK4bu34bq24buZ4buSSlLhurbEqFPhu7Xhurbhu7Y/4bq24bue4buS4buE4bu44bq2WeG7kuG7hFHhurbhu7bhu5Thu4rhu5Lhurbhu5JSw4nhu7bhurbhu4rhu5JG4bu24bq24buK4bu44buy4buK4bu4UOG7mFHhurbEqMOTUeG6tsOMRFLhurbDjOG7luG7teG6tlHhu5LhurpR4bq2UMSQ4buK4bq2xKjDkuG7uOG6tlnhu5Lhurjhu5jhurbhu5A74buY4bq24buyROG6tmVF4bq2Zsav4buY4bq2xKjhu47hurbhu6BFUOG7teG6tuG7tuG7kkhQ4bq24buK4buS4buU4bq2xKgq4buuUeG7kOG6tuG7iiVR4buQ4bq2WeG7kuG6uOG7mOG6tlHhu5JIWeG6tuG7nuG7kknhu7jhurbhu7Y/4bq24buZ4buSPSnhurbhurHhu5jhu45R4bu14bq24buIUuG6tsSoU+G6tsOM4bu4xq/hu4rhurZZ4buS4bq44buY4bq2UeG7hFHhu5Dhurbhu5Dhu5jEkOG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq24bu04bq4UeG6tlnhu5JJUOG7t+G6tsSD4buSxqDhurZl4bu4KcOSUeG6tlHhu5Lhu6zhurbhu6DDieG7mMO94bq24oCcZeG7sFHhurbDguG6tuG7tuG7ksSQUeG7kOG6tsSoR+G7uOG6tuG7iuG7kkBR4buQ4bq24bu24buk4buY4bq2KMSQ4buK4bq2xKjGoFHhu5Lhurbhu6Dhu6rhurbhu5JSRVHhurbhu7ZSRVHhurZR4buSKlHhu5DhurZR4buSU1Dhurbhu4om4bq24buK4bum4bq24buQw4pR4buQ4bu14bq24buSKeG6ti5VUeG7kOG6tuG7suG6vlHhu5Dhu7XhurYu4buY4buM4buK4bq24bu24buS4bu4ROG6tuG7oOG7quG6tuG7iuG7kuG7muG6tuG7iOG7mMOVUeG6tuG7skThurbhu7bhu7JSUeG7kOG6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6tuG7kOG7mERR4bq2UeG7kMOKUeG7t+G6tuG7meG7ksag4bq24bu24buyKuG7rlHhu5Dhurbhu4okROG6tuG7tOG6uFHhurZZ4buSSVDhurbhu6BA4buK4bq2UUUp4bq24buK4buSJOG6tinDk+G7uOG6tuG7oEXhurZlKlHhu5DhurbDuU9R4bu14bq2ZUXhurZmxq/hu5jhu7Xhurbhu5nhu5JEUeG7kuG6tmVTROG7t+G6tmbhu5IqUeG7kOG6ti7DkuG6tuG7tEThu7jhurbhu5LDieG7iuG7kuG6tuG7tlLEkFHhu7XhurYuw41R4bq24bug4buq4bu14bq2xKjDk1Hhurbhu7bhu5LEkFHhu5Dhurbhu7bhu5Im4bq2QuG6tuG7tuG7kuG7luG6tlHhu5JTUOG6tuG7iD9R4buQ4bq24bu04bq4UeG6tijhu7hG4bu24oCd4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG6seG7juG6tsOMw4rhu7bhurbhu7ZEKeG6tuG7tuG7kjrhu4rhurbhu5Lhu5jhu4xR4bq24buIOuG6tsSQUeG7teG6tlHhu5BSReG7mOG6ti7hu5jhu4zhu4rhurbhu5BTWeG6ti7hu6ZR4bq24buKJEThurbhu7Y/UeG7kOG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq2LuG7mE9R4bu14bq24buK4buSxqDhurZl4bu4KcOSUeG6ti5F4bq24buKxJDhu4rhurbEqMWoUeG7kOG6tuG7tDrhurbhu4pUUeG6ti5EKeG6tuG7tuG7kk9Q4bq2UeG7kOG7hFHhurbhu5JFUeG7kOG6tuG6pOG6suG6suG6tuG7tuG7suG7mOG7jOG7uOG6tsSoxahR4buQ4bu34bq2dOG7mOG7jOG7iuG6tuG7iERR4buQ4bq24buIV+G6tuG7nuG7mFHhu5Lhurbhu4hSRFHhu5LhurbEqOG6uuG6tuG7nuG7kuG7mMOTUeG6tlDhu6rhu5jhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tuG7tuG7kuG7uEThurbhu6Dhu6rhurbhu5Lhu7BR4bq24bq04bqy4bqy4bq24bu24buy4buY4buM4bu44bq2xKjFqFHhu5Dhu7fhurbigJzhu5k/4bq2POG6tuG7tipXUeG7kOG6tsSow5NR4bq24buS4buY4buMUeG6tuG7tuG7kjrhu4rhurZZ4buSPeG6tuG7tuG7kuG7uMav4buK4bq24buyRuG7tuG6tlHhu5Lhu5jDkuG7uOG6tinDk+G7uOG6tuG7tuG7puG7t+G6tsSD4buSQFHhu5Dhurbhu7bhu6Thu5jhurbhu4pT4bq2xKhEUOG6tlBP4bu14bq2UeG7kuG7mOG7jOG7tuG6tuG7kuG7uCnDk+G7tuG6tlHhu5IqUeG7kOG6tlHDk+G7uOG6tuG7ilPhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tsSoxqBR4buS4bq24buSKuG7rFHhu5Dhu7Xhurbhu7TEkOG7tuG6tuG7isSQUeG7kuG6tuG7kOG7mEBZ4bq2xKhY4bq24bu24buS4buW4bq2w4zhu5jDk+G7tuG6tsSo4buE4bu44bq2UeG7klNQ4bq24bu0TuG6ti4qVuG7tuG6tsOd4bu4ROG6tsSoKlbhu4rhu7fhurbhu6Xhurbhu7YqV1Hhu5Dhurbhu4rhu5Lhu5rhurbhu6BF4bq2POG6tuG7tipXUeG7kOG7teG6tlHDk+G7uOG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5Dhurbhu4pT4bq24bu24buYw5JQ4bq2UeG6vFHhu5DhurbEqOG7juG6tlnhu5LEkOG7tuG6tuG7tuG7suG7mOG7jlHhu7Xhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq24buKU+G6tuG7tuG7mMOSUeG6tsSow5LhurbEqOG7juG6tsOMSOG7tuG6tuG7tuG7kuG7luG6tuG7tE7hurbhu7JG4bu24bq24bue4buSU+KAneG7t+G6tsSD4buSxqDhurZl4bu4KcOSUeG6tuG7tuG7suG6uOG7mOG6tuG7oFRR4buQ4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4bu04bu24buyUlHhu5DhuqDEg+G7kuG7ruG6tsSoVuG7mOG6tsSo4buO4bq24buQUlDhurbEqCThurZR4buQ4bu4xahR4bq24bugOuG7isOAL+G7tOG7tuG7slJR4buQ4bqgw4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG7meG7slJR4buQ4bq2UeG6vFDhurbDguG6ssOC4bq04bu14bq2POG6tuG7tipXUeG7kOG6tuG7nuG7klfhu5jhurZR4buQ4buS4buY4buMWcO94bq24oCc4buH4buS4buk4buY4bq2WeG7kj3hu4rhurbhu4rEkOG7iuG6tlHhu5Dhu5LDkuG6tuG7tuG7suG7uCnDklHhurbhu7bhu5Lhu6ZR4buQ4bu14bq24buKxJDhu4rhurbhu7bhu7JU4bq24buK4buS4buw4buY4bu14bq24buKxJDhu4rhurZZ4buSUlHhu5Dhurbhu7Y94buK4bu14bq24bugRVHhurbEqOG7mOG7jOG7uOG6tuG7ksSQ4bu24bu14bq24buy4bu44bu14bq2UFLhu7XhurYoKuG7rlHhu5Dhurbhu4okROG6tuG7iOG7hFHhurbhu7bGr+G7iuG6tuG7hSrhu65R4buQ4bq24bu24buyT1HhurbEqMagROG6tsOMRVHhurYo4bq64bq2w7Xhu5IqVlHhu5DhurZm4buQ4buS4buY4bu14bq24buS4bu4KeG7jFHhurZm4buSKuG6tuG7meG7kkRR4buS4bu14bq24bu24buaUeG7kuG6tuG7meG7kkRR4buS4bq2ZVNE4oCd4bq2xKjhurrhurbEqMOJ4bu24bq24buQ4buY4bq44buY4bq2w4xE4bu34bq24buZxJDhu4rhurbhu5Dhu5jhurjhurbhu4okROG6tuG7iDrhurbEkFHhurbhu6BF4bq2RFHhu5LhurbDoyPhu5jhurZdUeG7kuG6tuG7k+G7sFHhu7XhurbDo+G7lOG6tuG7tuG7kirhurbhurFSRVHhurYo4bq64bq2w7Xhu5IqVlHhu5DhurZm4buQ4buS4buY4bq2QWbhu5Iq4bq24buZ4buSRFHhu5LDgeG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhu6Xhurbhu7YqV1Hhu5Dhurbhu57hu5JX4buY4bq2UeG7kOG7kuG7mOG7jFnhurYuw5Lhurbhu6Dhu5xR4buS4bq2Ljrhu4rhurYu4bq8UeG6tuG7klNE4bq24bue4buS4bukUeG7kOG6tlHhu5Lhu5jDkuG7uOG6tlHhu5IqUeG7kOG6tuG7oEXhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tuG7ilJR4bq24buKJEThurYuI1Hhu5DhurbEqEbhu7bhurbDteG7kipWUeG7kOG6tmbhu5Dhu5Lhu5jhu7XhurbEqCpW4buK4bq24bu24buYw5NZ4bq24buKSFHhurYu4bus4buY4bq2LuG6vFHhurbhu5JTROG6tuG7hSrhu65R4buQ4bq2xKjhurrhurbhu7bhu5jDk1nhurbhu7Qm4buK4bq24buK4buSUuG6tsOjI+G7mOG6tl1R4buS4bq24buT4buwUeG6tsSow5NR4bq2LuG7rOG7mOG6tjzhurbhu7YqV1Hhu5DhurYuReG6tsOd4bu4RFHhurbhu7bhu7JVUeG7kOG6tlHhu5Iq4bq2RFHhu5LhurbEqOG6uuG6tuG7iuG7kuG7mEThurbhu7RNw73hurbigJzEg1PhurZQxq/hu7bhurbhu7bhu5I64buK4bq24bu2w5PhurbEqMSQUeG7kOG6tsOM4bu4xahR4bq24buS4buY4buMUeG6tlFEKeG7teG6tuG7iCrhu6zhu5jhurbhu7bEkOG7iuG6tsSoxq9R4buQ4bq24bu24buYT+G7uOG6tuG7ijrhu4rhurbhu4okROG6tlHDklHhurbhu57hu5hR4buS4bq24bu2w5Phurbhu7bhu5LGoOG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bu14bq24bq4UeG7kuG6tuG7kipXUeG7kOG6tuG7tj/hurZQ4buA4bu24bq24bu24buyxJDhu5jhurbhu4okROG6tlHDklHhurYu4bq8UeG6tuG7klNE4bq2WeG7kirhu7BR4buQ4bq24buZ4buEKeKApuG7teG6tsSo4bq64bq24bugRVDhurbhu7bhu5JEKeG6tsSo4buo4buY4bq2UeG7kuG7mMOS4bu44bq2w53hu7hEUeG6tlHhu5jhu4xQ4bq2LsOS4bq24buQ4buYxJDhurbhu7bhu7LGoOG6ti7hurxR4bq24buSU0Thu7fhurbhurHhu6bhu5jhurYu4bus4buY4bq24buI4buEUeG6tuG7tsav4buK4bq24buFKuG7rlHhu5Dhu7Xhurbhu4pT4bq24buyRuG7tuG6tlHhu5Lhu5jDkuG7uOG6tuG7tuG7kkRR4buS4bq2UeG7mE9R4bq24buS4buY4buMUeG6tlFEKeG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5DhurbDjOG7mMOT4bu24bq2LkXhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq2UOG7uOG7plHhurbDjOG7mMOT4bu24bq2LsOS4bq24bu2SFnhurbDneG7uMSQUeG6tuG7iiRE4bq24buK4buSROG6tuG7pFHhu5DhurZQ4buWUeG7kuKAneG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDuuG7uEbhu7bhurZZ4buSxJDhu7bhurbhu7Y/4bq2UeG7kixR4buQ4bq2UeG7kOG7uClPUeG6tlHhu5Lhu4RR4bq24bu24buyT1Hhu7XhurbDoyPhu5jhurZdUeG7kuG6tuG7k+G7sFHhurbhu4rhu5JS4bq24buy4bq+UeG7kOG7teG6ti7hu5jhu4zhu4rhurbhu5Dhu5gs4bq24buQ4buWUeG6ti5F4bq2WeG7ksSQ4bu24bq24buS4bu4KeG6tsOM4bq4UeG6tuG7tMOK4buK4bq2LuG6vFHhurbhu5JTROG6tuG7iOG7hFHhurbhu7bGr+G7iuG6tuG7hSrhu65R4buQ4bu14bq2KOG6uuG6tsO14buSKlZR4buQ4bq2ZuG7kOG7kuG7mOG6tlBEUeG7kOG6tuG7tuG7lFHhu5Lhurbhu7bhu5Lhu67hu5jhurbhu7Q64bq24buKRlnhurbDjMSQ4buK4buS4bu14bq24bugReG6tuG7ikdR4bq24bu24buS4buYw5Phu7bhurZR4buS4bq+UOG6tuG7kFNZ4bq2WeG7kkdR4bq2w4zhurhS4bq24bu2xahR4bu14bq2KOG7hCnhurbhu4g6UeG7kOG6ti5F4bq2WeG7ksSQ4bu24bq24bu24buy4buY4buOUeG6tlHDklHhurYu4bq8UeG6tuG7klNE4bq2dOG7mOG7jOG7tuG6tmZEUOG6tuG7tuG7mE9R4bq24bu24buYw5NR4bu14bq2xKhIUOG6tsSoReG6tsOM4bq4UeG6tuG7tMOK4buK4bq24buI4buEUeG6tuG7tsav4buK4oCmw4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG6rzrhurbEkFHhurbEqCpW4buK4bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurYu4bus4buY4bq24buI4buY4buMUeG6tuG7tuG7lOG7iuG7kuG6tuG6puG7teG6pOG6tuG7kkThu7XhurYuP0Thurbhu7bhu6jhurbhu4rhu5Im4buK4bq24bue4buS4bu44bq2LuG7uOG7mOG6tuG7iuG7kuG7sOG7mOG6ti4/ROG6tuG7tOG6uFHhurYo4bu4RuG7tuG6tsSoROG6tuG7iMOJUeG7kOG6ti7DkuG6tuG7oFLDieG7mOG6tuG7kuG7llHhu5LhurYuReG6tuG7tOG6uFHhurZZ4buSSVDhurZB4bue4buS4bu44bq24bu24buSRFDhurbhu5Dhu5hE4bq24bu24buyVOG6tuG7iuG7kuG7sOG7mOG6tuG7iOG7hFHhurbhu5Dhu5hEUeG7teG6tuG7nuG7kuG7uOG6tlHhu5Dhu5LDkuG6tuG7tuG7suG7uCnDklHhurbhu7bhu5Lhu6ZR4buQ4bu14bq24bue4buS4bu44bq2SVDhurbhu7bhu5I64buK4bq2LkXhurbhu57hu5Lhu7jhurbhu6DDleG6tuG7ksav4buY4oCmw4Hhu7fhurbhu5nDieG7mOG6tsSo4buEKeG7teG6tuG7iOG7uOG6tuG7nuG7ksSQ4buK4buS4bq24bu0TuG6tsSoKlbhu4rhurbhu7bhu7Lhurjhu5jhurZR4buQ4buS4buY4buMUOG6ti5F4bq24bu24buWUOG6tuG7kuG7mOG7juG7uOG6ti7hurxR4bq24buSU0Thurbhu4Uq4buuUeG7kOG7t+G6tuG6seG7gOG7iuG6tsOM4buY4buM4bu24bu14bq24bu2RuG7tuG6tuG7iuG6uOG6tuG7isSQ4buK4bq24buSUsOJ4bu24bq2xKjGr1Hhu5Dhurbhu4jhu7jhurbhu57hu5LEkOG7iuG7kuG6tuG7tE7hurbhu7Y64bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurbhu4gq4bus4buY4bq24bu0OuG6tuG7kirhu6xR4buQ4bq24buIw41R4bq24buKJEThurbhu4rEkOG7iuG6tlHhu5Dhu5Lhu4zhurZR4buS4buEUeG6tsSoxqBE4bq2WeG7kirhu7BR4buQ4bu34bq2dMOS4bq24bu24buUUeG7kuG6tuG7nuG7kuG6uOG6tuG7tuG7kuG7mOG6tuG7iiRE4bq24buIOuG6tsSQUeG7teG6tsOjI+G7mOG6tl1R4buS4bq24buT4buwUeG6tlHhu5JGUeG6tlDDiVHhu5LDveG6tuKAnOG7meG7lFHhu5Lhurbhu57hu5Lhurjhurbhu7bhu5Lhu5jhurbhu4pEUuG7teG6tuG7ilPhurbhu4rhu7Dhurbhu5LGr+G7mOG6tuG7tuG7kuG7uOG6tuG7oFbhu5jhurZR4buS4bu4SFHhurZR4buSRFHhu5Lhu7Xhurbhu7Thu6xQ4bq2w53hu7hEKeG6ti5UUeG7kOG6ti7hu6ZR4bu34bq2dOG7rOG7mOG6tuG7isSQ4buK4bq24buS4buM4bq24bu04bum4bq24bu2ReG7mOG6tuG7iuG7kuG7lFHhu5Lhurbhu7bhu5JGWeG6tuG7tE7hurbhu4pT4bq24bu24buYw5JQ4bq2UeG6vFHhu5DhurZZ4buSxJDhu7bhurbhu7bhu7Lhu5jhu45R4bq24bue4buYUeG7kuG6tuG7tsOT4bq2UMOJUeG7kuG6tlBO4bu14bq2UFfhurbhu7JE4bq24buSKuG7rFHhu5DhurZZ4buSxJDhu7bhurbhu7bhu7Lhu5jhu45R4bq24bue4buYUeG7kuG6tuG7tsOT4bq2UOG7rOG7mOG6tuG7iuG7klLhurbEqFJFUeG6ti7hu5hPUeG7teG6tuG7tuG7kkRR4buS4bq2UeG7mE9R4bq2LkXhurZm4buS4buEUeG6tuG7iOG7hFHhurbDteG7kipWUeG7kOG6tmbhu5Dhu5Lhu5jigJ3hu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4buZ4bu4KeG6tlHhu5Lhu5hPUeG7teG6tuG7tEThu7jhurbhu5Lhu7BR4bq24bq04bq2UeG6vFDhu7Xhurbhu57hu47hurbhu7Y/4bq24bue4buS4buY4bq2POG6tuG7tipXUeG7kOG6tsSow4nhu7bhurbhu5Dhu5jhurjhu5jhu7XhurZEUeG7kuG6tuG7k+G7sFHhurYuw41R4bq24buK4buSKkThurbhu7bhu5Lhu47hurbhu7bhu7Lhu5jhu45R4bq24bue4buSROG7mOG7teG6tuG7tuG7kjrhu4rhurbhu5Lhu5jhu4xR4bq2LuG7rOG7mOG6tlHhu5Lhu5jDkuG7uOG6tlHhu5Dhu7gpT1HhurZR4buS4buEUeG6tuG7nuG7ksSQ4buK4buS4bq2w53hu7hEUeG6ti5F4bq24buK4buSJOG6tsOd4bu4RFHhu7fhurZdUeG7kuG6tuG7iuG7klLhurbDjOG7mMOT4bu24bu14bq24buK4bu44bum4buY4bq2UeG6vFDhurbDguG6ssOC4bqk4bu14bq2RFHhu5Lhurbhu7RO4bq2w4zDiuG7tuG6tuG7tkQp4bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurbhu4g64bq2xJBR4bq2UUUp4bq2LkXhurbhu4pT4bq24bu24buS4buO4bq24bu0TuG6tlnhu5Lhurjhu5jhurbEqOG7puG7mOG6tuG7iOG7mOG7jFHhurYu4bus4buY4bq2UeG7kuG7mMOS4bu44bq24bue4buSU+G6tuG7nuG7kuG6vFHhu7fhurbhu5nhu5JKUuG6tlHhu5Iq4bq2RFHhu5LhurZZ4buS4buEUeG6tuG7tuG7lOG7iuG7kuG7teG6tsSoU+G6tuG7oEXhurbhu57hu5JT4bq2LsOS4bq2LuG7plHhu7XhurYuw5LhurZR4buQ4bu4xahR4bq2UeG7kuG7hFHhurbhu6A64buK4bq24buew5Phurbhu4pIUeKApuG6tmXhu7BR4bq2USxE4bu14bq2POG6tuG7tipXUeG7kOG6tuG7oEXhurZQxq/hu7bhurbhu6Dhu5xR4buS4bq2Ljrhu4rhurYuw5LhurYu4bq8UeG6tuG7klNE4bq2WeG7kuG7mOG6ti5I4bu24bq24bu24buS4buO4bu14bq24bue4buS4bukUeG7kOG6tuG7ilPhurZQxq/hu7bhurbhu7ThurhR4bq2WeG7kklQ4bq24buKPeG6tuG7tuG7kuG7juG6tlFPUeG6tlHDk+G7uOG6tuG7oEVQ4bq24bu24buyUlHhu5DhurZQxq/hu7bhurbhu7bhu5Lhu67hu5jhurbhu5Dhu5hEUeG6tlBF4bq24buK4buSKkThurbhu7bhu5JGKeG6tuG7kOG7mMSQ4bq24bu24buyxqDhurbhu7bhu5Lhu5bhurZR4buSLFHhu5DhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tuG7tuG7kkRQ4bq24buQ4buYROG6tuG7tE7hurbhu57hu5JT4bq24bu24buYw5NZ4bq24buKSFHhu7Xhurbhu7bhu5JIUOG6tuG7iuG7kuG7lOG6tuG7ilPhurbhu7bhu5Lhu47hurbDjMOa4bq24buK4bu4xq/hu4rhurYu4buW4bq24buKVFHhurbhu6Dhu5hPUeG6tsOd4bu4RFHhurbEqMOTUeG6tsSo4buu4buY4bq24bu04bumUeG7kOG6tuG7iiRE4bq24buSVeG7t+G6tuKAnOG7meG7pOG7mOG6tlDhu7jhu6ZR4bq24buQUlDhurbEqCThurZR4buQ4bu4xahR4bq24bugOuG7iuG6tuG7nuG7juG6tuG7iuG6uOG6ti7DkuG6tlDhu4Dhu7bhurbhu4rhu5Ik4bq24bu24buyKuG7sFHhu5Dhurbhu4olUeG7kOG6tlHhu5Iq4bq24buK4buS4buUUeG7kuG6tuG7tMSQ4buK4buS4bq24buS4buq4bq24bu24buyVuG7teG6tlHDk+G7uOG6tsSoKlbhu4rhurbhu7bhu7JPUeG6tuG6rOG6snbhu7Xhurbhu7bhu6Thu5jhurbhu7RO4bq24bu24buYw5NR4bq24buSRVHhu5Lhurbhu6BFUOKApuKAneG7teG6tkRR4buS4bq24buT4buwUeG6tuG7iuG7klLhurbDjOG7mMOT4bu24bq24bu24buST1Dhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgZuG7uFHhu5DhurZRRuG7uOG6ti7hu6zhu5jhurY84bq24bu2KldR4buQ4bu14bq2xKjhu4Dhu7bhurZR4buYw5JQ4bq24bu24buYUeG6tlfhurY84bq24bu2KldR4buQ4bu14bq24buK4buS4buYUeG7kuG6tlnhu5I94buK4bq2POG6tuG7tipXUeG7kOG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq24buS4buY4buMUeG6tuG7tuG7kjrhu4rigKbhurbhu4fhu5JX4buY4bq2UeG7kOG7kuG7mOG7jFnhu7XhurZQxq/hu7bhurbhu4rhu7jGr+G7iuG6tuG7kkVR4buS4bq24bu24buy4buWUeG7kuG6tuG7iEXhu5jhurYu4bus4buY4bq24bu24buS4bu4SFHhurbhu5Thu7bhu7Xhurbhu57hu5JT4bq2UeG7kuG7mMOS4bu44bu14bq2V+G6tsSoU+G6tuG7ilPhurbhu7bhu5JFUeG7kuG6tuG7iuG7pFHhu5DhurYuReG6tuG7nuG7kuG7pFHhu5Dhurbhu7bhu7LEkFHhu5Lhurbhu57hu5LDmuG7mOG6tuG7tuG7kkbhu7bhurbDjMOJ4buY4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqw4bu2Sijhu7YtROG7oOG7mOG7kFHDveG6tuG7suG7mOG7kOG7kuG7tuG7s+G6sOG6oMOA4bu04bu24buyUlHhu5DhuqB04buY4buM4bu24bq2ZVJFUeG7kMOAL+G7tOG7tuG7slJR4buQ4bqgw4AvWeG6oA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]