(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều nay 29/5, tại nhà thi đấu TDTT TP Sầm Sơn, Sở VH,TT&DL, Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa phối hợp với UBND TP Sầm Sơn tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá futsal (trong nhà) tỉnh Thanh Hóa – Cúp Delta năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOCRMSQQuG7jFlQQk/hu6jFqOG7nkI/KuG7gMWo4bugQj/hu4JQQj/hu4RQQuG7h1BGUEJP4buoxajhu55C4buM4buGQuG7ojo/JuG7gOG7pEI/VMWo4bugQnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4Phu6jhu4BC4oCTQuG6rTskQuG6qeG7juG7pD/hu4BCxJBDROG6vuG6tC/hu6BEw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4buD4buO4buAw5LhuqrDguG6reG7oFDhu5Y6QsWo4buAMELEkOG6vi/hurjEgkI/4buEUELFqOG7oOG7gkI/4bugUELhu4xKOkJw4bqpcHBCcOG7nULhu6FL4bumQuG7oeG7tMWoxIJC4buhI0Lhu6vhu4PEgnBww4Dhuqnhu4nEgkLhu4lQ4buYxahC4buMxq/hu4LFqEJP4buoxajhu55C4buM4buGQnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4Phu6jhu4BCJOG7oFdQQuG7oEAkQl3hu7ZQQnHhuqdq4bqpQnDhu51C4buhS+G7pkLhu6Hhu7TFqEI/w51Cw5Phu6A8w5NC4buk4bucQsOZ4bug4buAUELhu6bhu4TDk0Lhu4dQRlBCT+G7qMWo4bueQuG7jOG7hkLhu6I6Pybhu4Dhu6RC4bq2PyrGr8Wo4bueQsWo4bug4buC4bqyQj9Uxajhu6BCcOG7oOG7gMWo4bugQuG7g+G7qOG7gELigJNC4bqtOyRC4bqp4buO4bukP+G7gELFqEjhu6ZCxJBDROG6vuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6qXtCw5nhu6Dhu4BQQuG7puG7hMOTQsOT4buoQuG7jFjFqOG7nkLDk+G7oFHhuqJC4buJ4buYQuG7q0jFqEJq4buA4bumQuKAk0Lhu53hu6Dhu6hC4buHUOG7huG7pkLhu4xXw5NC4buhI0Lhu6vhu4PEgnBww4Dhuqnhu4nEgkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BC4buJUOG7mMWoQuG7jMav4buCxahCT+G7qMWo4bueQuG7jOG7hkJw4bug4buAxajhu6BC4buD4buo4buAw4NC4buM4buEUELDklDGoMWoQuG7pEfFqOG7oELhu4zhu4TGr0LDk+G7hsOTQk/hu4DFqMSCQiYjxIJCxajhu57hu4LFqOG7oELDk0okQj9Uxajhu6DDg0Lhu6RHxajhu6BC4buM4buExq9CcOG7oOG7gsWo4bugQiEwxIJCceG6p2rhuqlCcOG7nULhu6FL4bumQuG7oeG7tMWoxIJCw5Msxajhu55C4buMVsWo4bueQuG7jEbGr0LDk+G7hsOTQl1MxahC4buMWcWo4bueQl1Q4buYxajEgkLDk8OdQuG7jFnFqOG7nkJdUOG7mMWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi9E4bq+xJBEL8OJw4rDkkVE4bq8w4nhurhDQz/hurjDiUTDikVDROG7pEThuq7DmiThu57huqpCL8OC4bqncOG6rUI/KuG7gMavQsOT4bu4QuG7pCk6QsWoUMag4bumQsOT4bugxq9Cw5Phu4bDk0Lhu4xZUEJP4buoxajhu55CP+G7oOG7gOG7pkLhu55Q4buAQuG7h1BGUEJP4buoxajhu55C4buM4buGQuG7ojo/JuG7gOG7pEI/VMWo4bugQnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4Phu6jhu4BC4oCTQuG6rTskQuG6qeG7juG7pD/hu4BCxahI4bumQsSQQ0Thur7huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu4dQRlBCT+G7qMWo4bueQuG7jOG7hkLhu6I6Pybhu4Dhu6RCP1TFqOG7oEJw4bug4buAxajhu6BC4buD4buo4buAQuKAk0Lhuq07JELhuqnhu47hu6Q/4buAQsWoSOG7pkLEkENE4bq+Qj/hu6A6QuG7oDs/QiZ7Qj/hu6Dhu4Dhu6ZC4bueUOG7gELDkyHhu4BC4bueS8WoQsSQQ0NCXUzFqELhu4xZxajhu55CXVDhu5jFqELhu4zhu5TFqEI/PkJExJBC4buMWVBCT+G7qMWo4bueQuG7jOG7hkIk4bugxq/FqOG7nkI/KuG7gsavQiNCw5Phu4bDk0Lhu6A6MMagxajEgkI/4bugU0IgR8SCQj/hu6Dhu4LFqOG7oEIk4bugV0I/KuG7mMWoQuG7jFPhu4BCT+G7gsWoQj9Uxajhu6Dhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4JqSOG7pkLFqOG7gDDEgkJP4buYxahCw5Phu4TFqOG7oELDk+G7hsOTQuG7jFlQQk/hu6jFqOG7nkLhu4zhu4ZCJOG7oMavxajhu55CPyrhu4LGr0Lhu6bhu4TFqOG7oELDkyHhu4BCP1TFqOG7oELDk+G7qsWoQsOT4buoQiZ7Qj/hu6Dhu4Dhu6ZC4bueUOG7gELDkyHhu4BCw5Phu4bDk0Lhu4zhu7TFqEJdU0LFqOG7oCnhuqJCcCop4bu4xajhu55C4bqr4buDQuG7g1jFqOG7nkLhuqs8w5PEgkLhuqvhu4NC4bur4buDxIJwcMOA4bqp4buJQnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4Phu6jhu4DEgkJwKjrFqOG7nkI/xKjhu6ZC4buDOkrFqELhu6Q6MMagxahCXeG7gkJw4bugUELhu4xKOkJw4bqpcHBCP1TFqOG7oOG6rkJExJBC4buMWVBC4buMKUDDk0JPV8OTQj/hu6BI4bumxIJCw5Phu6BQ4buAQj/hu6Dhu4LFqOG7oELDiUJPRsWo4buexIJCP+G7oFBC4buMSjpCXeG7qsWo4bueQj8q4buqxahCRELhu6QpQD/EgkI/UcWo4bugQuG7jFDhu5rhu6bEgkLDk+G7oOG7sMWoQsOT4buGw5NC4buMWVBCIOG7lCRCxajhu6BKP8SCQsWo4bugUkLDk+G7hsOTQk9Gxajhu55CXeG7gsavQl3hu6rFqOG7nkI/PELDmeG7lD/huq5C4bqt4buGw5NCPypMxahC4buMSjpC4buMKUDDk0Lhu4YkQsOSLsWo4bueQuG7pDpMP0JP4buoxajhu55C4buM4buGQuG7ojo/JuG7gOG7pELDkyHhu4BC4buB4buF4buBNuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55CJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvROG6vsSQRC/DicOKw5JFROG6vMOJ4bq4Q0M/4bq4w4lEw4pFQ0Thu6TEkOG6rsOaJOG7nuG6qkIvw4Lhu6Hhu4A6QuG7pOG7nELDmeG7oOG7gFBC4bum4buEw5NC4buMR0LDklDhu5zFqEIq4buAQsOT4buGw5NCPypMxahC4buMSjpCI0Jd4buqxajhu55CT0bFqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7h1BGUEJP4buoxajhu55C4buM4buGQuG7ojo/JuG7gOG7pEI/VMWo4bugQnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4Phu6jhu4BC4oCTQuG6rTskQuG6qeG7juG7pD/hu4BCxahI4bumQsSQQ0Thur5C4buk4buCQuG7plk/Qj8qxq/FqOG7nkLEkELhu55QRlBC4buMSjpCJTrhu4DFqEI/KuG7sMWo4bueQsWow43hu6ZCPyrGr8Wo4bueQuG7oMagQj/hu6BXxajhu55C4bueUEZQQuG7oMONxajhu55CxahI4bumQsOSxq9C4buJUOG7mMWoQuG7jMav4buCxahCT+G7qMWo4bueQuG7jOG7hkJw4bug4buAxajhu6BC4buD4buo4buAQj/DnULDk+G7oDzDk+G6rkLhu4dQRlBC4buMKUDDk0Ime0I/4buCUEI/KkBCw5Mh4buAQuG6rVbFqOG7nkI/MELhuq3hu51Cw5Iuxajhu55Cw5MuQnDhuqlwcELhuqnhu47hu6Q/4buA4bquQuG6q8SoMELhu6Thu4JCJsSoxahCw5Phu6Dhu7RQQk/DnUJRw5Phu6BC4buM4buaQsOT4buGw5NC4buMWVBCT+G7qMWo4bueQj8q4buYxahC4buMU+G7gEJP4buCxahCP1TFqOG7oEJw4bug4buAxajhu6BC4buD4buo4buAQuG7jClAw5NC4bueUOG7gMavQuG7pCk6Qj/hu6BQQuG7jEo6xIJCw5Phu7BCIOG7hj/EgkLhu57hu6gkQiThu6BLxahCP+G7oDvDk0Lhu4xNMEIk4bugxq/FqOG7nkI/KuG7gsavQk/hu6jFqOG7nkLhu4zhu4ZCPyrhu5jFqELhu4xT4buAQk/hu4LFqEI/VMWo4bugQiThu6Dhu4Y/Qj8qUOG7msWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4buHUEZQQibhu5JCw5nhu5Q/Qj/hu6A7w5NCXeG7gsavQsWo4bue4buCMEJFL+G6ukI/4bu2UOG6rkLhuqdw4bqtQibhu5JCPyrhu4DGr0LDkzskxIJCJOG7oEvFqEI/4bugKSPFqOG7nkLDk+G7oMavQuG7jFlQQk/hu6jFqOG7nsSCQsOTSzpCP+G7oCHEgkI/4bugIULhu6ZWxahCIDpKP0ImScOTQj/hu4RQQuG7nlBGUOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqokNjo/4bugxq8q4bqqw4Jq4bue4buww5NC4buDOkrFqOG6tC8kw4I=

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]