(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 3-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Sầm Sơn, Hội Bóng bàn TP Thanh Hoá tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng bàn các Câu lạc bộ tỉnh Thanh Hoá – Cúp Long Thành năm 2022.
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4Zd4bugw6BdLUrDneG7qsav4bu04bqq4buCWCJbXeG7qsWo4bqhQuG7huG6uuG6uFtdfeG7tuG7tMav4bq6a+G7mOG7tOG7gkjhu4Thu4Thu4JB4buHQeG7gl19SuG7tOG7qOG7gl1M4buq4buCXU3hu6rhu4Jr4buqTuG7quG7gsOq4bu44bu0xq/hu4Lhu5pM4bu04buC4bucS+G7nOG7guG6v+G7kCLhu4LDnU3hu5zhu4Lhu5o/4buCXVbhu7Thu6jhu4Lhu6vhu6hK4bu04buo4buCbOG7tkvhu4LigJPhu4Lhur8gPuG7gsO04bu24bu0xq/hu4Lhu6vhu6hM4bu04buo4buCR+G7hEdH4bq4L1tdfeG7tuG7tMav4bq64bq4L+G7qEbhurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+bOG7oErhu6Lhu4bhurrhu6lL4bu0xq/hu4JILUZHQ+G7guG7qSnhu4JBw5Phu7Thu4Lhu6jhu7hKQ+G7guG7q+G7qOG7pOG7gl3hu6hK4bu24buCYUzhu4Lhu4Ei4buCw53hu67hu5zhu6jhu4I+4buoKuG7quG7guG7qCg+4buCYS7hu6rhu4Lhu7HDquG7k+G7geG7guG7q+G7p+G7guG7qeG7mOG7suG7guG7qSzhu7RD4buCbD/hu6rhu4LDquG7uOG7tMav4buC4buaTOG7tOG7guG7q+G7p+G7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Js4bu2S+G7gl064buC4buc4buoNeG7nOG7gsOd4bum4buCWeG7qErhu6rhu4Lhu7JN4buc4buCa+G7qk7hu6rhu4LDquG7uOG7tMav4buC4buaTOG7tOG7guG7nEvhu5zhu4Lhur/hu5Ai4buCw51N4buc4buC4buaP+G7gl1W4bu04buo4buC4bur4buoSuG7tOG7qOG7gmzhu7ZL4buC4oCT4buC4bq/ID7hu4LDtOG7tuG7tMav4buC4bur4buoTOG7tOG7qOG7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEdHROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq44buq4buyxq/hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7huG7ol3hu6gi4buy4bua4buC4buq4bq/4bug4bu0XeG7oH3hu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGw6Hhu6rhu6Jd4buo4bqq4buC4buI4buE4buEPsOgQuG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6quG7gsONSEg+w6BC4buG4buCW33hu5zhurThu4YvL+G7nOG7ouG7tEThu5pK4bu2XeG7qErhu7Thu6jhu6jhu7ZKRGHhu7Qv4bui4bugW1ld4bu2Pi/hu7Thu6DDoVsvR0dJ4buIL0bhu4TDjeG7osOM4buExKhISeG7hEddSOG7iOG7ikjDneG7hERYPsav4buG4buCSsOdXeG6tOG7hmvhu5jhu7Thu4JI4buE4buE4buCQeG7h0Hhu4JdfUrhu7Thu6jhu4JdTOG7quG7gl1N4buq4buCa+G7qk7hu6rhu4LDquG7uOG7tMav4buC4buaTOG7tOG7guG7nEvhu5zhu4Lhur/hu5Ai4buCw51N4buc4buC4buaP+G7gl1W4bu04buo4buC4bur4buoSuG7tOG7qOG7gmzhu7ZL4buC4oCT4buC4bq/ID7hu4LDtOG7tuG7tMav4buC4bur4buoTOG7tOG7qOG7gkfhu4RHR+G7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7huG7iOG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hsONSEjhu4bhu4Iv4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq/Sj5d4buq4bu24bu04buG4bq6a+G7mOG7tOG7gkjhu4Thu4Thu4JdSuG6oeG7gmEoXeG7gsOgIuG7kl3hu4Jbw5Lhu5zhu4Jd4buoIj/hu5zhu4JJ4buE4buC4bq/w7TDquG7gl3hu6hK4buy4buCxq/hu6pK4buCXX1K4bu04buo4buCXUzhu6rhu4JdTeG7quG7gsav4buqTuG7quG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bur4buoSuG7suG7guG7ojfhu4LGr+G7qk7hu6rhu4Lhu5zhu7jhu4LGr+G7mOG7tOG7gkjhu4Thu4Thu4JB4buHQeG7guG7nDJK4buCSeG7hOG7guG6v+G7kCLhu4LDnU3hu5zhu4Lhu5o/4buCXeG7qCI/4buc4buCR8ON4buC4bue4bu2TOG7tEPhu4Lhu55V4bu04buCXTbhu4Lhu5xL4buc4buC4buoIuG6ocOZ4bu0Q+G7gl3hu6jhu67hu4LDoE9D4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4I+4buoKuG7gl194bu24bu0xq/hu4JdVuG7tOG7qEThu4Lhur9L4buc4buCQeG7h0Hhu4JdfUrhu7Thu6jhu4JdTOG7quG7ginhu4LDjeG7guG7tD/hu6rhu4Lhu6Ii4bu0xq/hu4Jd4buo4buq4buC4bue4buSIuG7guG7nDJK4buCxq/hu6pO4buq4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7nuG7uOG7guG7nOG7uOG7gkjhu4Lhu7Q/4buq4buC4buiIuG7tMav4buCXeG7qOG7quG7guG7nuG7kiLhu4Jd4buo4bug4bu24buC4bue4buq4buk4buy4buCXX3hu6zhu7Thu6jhu4LGrybhu7Lhuqrhu4Lhu54m4bu0xq/hu4Lhu54/4buq4buC4bq3w6rhur9D4buC4bueJuG7tMav4buC4bueP+G7quG7guG7geG7g2pD4buC4bueLOG7tOG7guG7tErhu7Lhu4LhurfDquG6v+G7gmFM4buC4bucS+G7nOG7guG7tD/hu6rhu4Lhu6Ii4bu0xq/hu4Lhu54m4bu0xq/hu4Lhu54/4buq4buC4bu0OUPhu4Lhu54l4buq4buC4buoO+G7tOG7guG7qCg+ROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq44buq4buyxq/hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7huG7quG6v+G7oOG7tF3hu6B94buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hsOh4buq4buiXeG7qOG6quG7guG7iOG7hOG7hD7DoELhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3huqrhu4LDjUhIPsOgQuG7huG7glt94buc4bq04buGLy/hu5zhu6Lhu7RE4buaSuG7tl3hu6hK4bu04buo4buo4bu2SkRh4bu0L+G7ouG7oFtZXeG7tj4v4bu04bugw6FbL0dHSeG7iC9G4buEw43hu6LDjOG7hMSoSEnhu4RHXeG7isSow4xHw51HRFg+xq/hu4bhu4JKw51d4bq04buGa+G7mOG7tOG7gkjhu4Thu4Thu4JB4buHQeG7gl19SuG7tOG7qOG7gl1M4buq4buCXU3hu6rhu4Jr4buqTuG7quG7gsOq4bu44bu0xq/hu4Lhu5pM4bu04buC4bucS+G7nOG7guG6v+G7kCLhu4LDnU3hu5zhu4Lhu5o/4buCXVbhu7Thu6jhu4Lhu6vhu6hK4bu04buo4buCbOG7tkvhu4LigJPhu4Lhur8gPuG7gsO04bu24bu0xq/hu4Lhu6vhu6hM4bu04buo4buCR+G7hEdH4buG4buCw6Hhu6rhu6Jd4buo4bq04buG4buI4buE4buE4buG4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bq04buGw41ISOG7huG7gi/hurrhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7hur9KPl3hu6rhu7bhu7Thu4bhurrDqkrhu7Thu4JdOuG7guG7nOG7qDXhu5zhu4JdfUrhu7bhu4Lhu5wh4buCw500IuG7guG7tOG7qsOZ4buy4buC4buc4buo4bu24buC4bucS+G7nOG7guG7nuG7tkzhu7Thu4Jd4buoSuG7suG7guG7ojfhu4LGr+G7qk7hu6rhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6v0vhu5zhu4Lhu7Q/4buq4buC4buiIuG7tMav4buCXeG7qOG7quG7guG7nuG7kiLhu4Jd4buo4bug4bu24buC4bue4buq4buk4buy4buCXX3hu6zhu7Thu6jhu4JbU+G7gsav4bu4PuG7gj7hu6jhu5jhu7Thu4Lhu7Thu5Dhu7TGr+G7guG7nErhu7bhu4Lhu5zhu6jhu5Jd4buCw500KOG7tMavQ+G7gl3Dk+G7tMav4buCXeG7sOG7tOG7qOG7guG7qOG7kj7hu4Lhu6LGoOG7tOG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7nEvhu5zhu4Lhu5wiP+G7nOG7glvhu7bhu4JdTOG7quG7gl1N4buq4buCxq/hu6pO4buqROG7gmvhu6pL4buCXX3hu67hu4LGr+G7qk7hu6rhu4Jd4buoNCnhu7TGr+G7guG7nOG7qOG7tuG7guG7nEvhu5zhu4Lhu7Q/4buq4buC4buiIuG7tMav4buCXeG7qOG7quG7guG7nuG7kiLhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4JZ4buoS+G7guG7qOG7kj7hu4Lhu6LGoOG7tEPhu4JdfeG7tuG7tMav4buC4bue4bu44buCPuG7qOG7mOG7tOG7gl3hu6g0KeG7tMav4buC4buI4buCXX3hu6rDmSLhu4Lhu54m4bu0xq/hu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5zhu6g14buc4buCYSXhu4Lhu57hu67hu5zhu6jhu4Lhu5xL4buc4buC4bu0P+G7quG7guG7oiLhu7TGr+G7guG7nibhu7TGr+G7guG7nj/hu6rhu4LhurfDquG6v0Phu4Lhu54m4bu0xq/hu4Lhu54/4buq4buC4buB4buDakThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6rhur/hu6Dhu7Rd4bugfeG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4bDoeG7quG7ol3hu6jhuqrhu4Lhu4jhu4Thu4Q+w6BC4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bqq4buCw41ISD7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4buc4bui4bu0ROG7mkrhu7Zd4buoSuG7tOG7qOG7qOG7tkpEYeG7tC/hu6Lhu6BbWV3hu7Y+L+G7tOG7oMOhWy9HR0nhu4gvRuG7hMON4buiw4zhu4TEqEhJ4buER13EqMONSEjDneG7ikRYPsav4buG4buCSsOdXeG6tOG7hmvhu5jhu7Thu4JI4buE4buE4buCQeG7h0Hhu4JdfUrhu7Thu6jhu4JdTOG7quG7gl1N4buq4buCa+G7qk7hu6rhu4LDquG7uOG7tMav4buC4buaTOG7tOG7guG7nEvhu5zhu4Lhur/hu5Ai4buCw51N4buc4buC4buaP+G7gl1W4bu04buo4buC4bur4buoSuG7tOG7qOG7gmzhu7ZL4buC4oCT4buC4bq/ID7hu4LDtOG7tuG7tMav4buC4bur4buoTOG7tOG7qOG7gkfhu4RHR+G7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7huG7iOG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hsONSEjhu4bhu4Iv4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq/Sj5d4buq4bu24bu04buG4bq6w6pK4bu04buCXTrhu4Lhu5zhu6g14buc4buCXX1K4bu24buCXeG7juG7tMav4buCWeG6r+G7guG7tOG7qsOZ4buy4buC4buc4buoNCzhu7TGr+G7guG7nOG7qOG7tuG7guG7tOG7qEzhu4JdTOG7quG7gl19KOG7gsav4buqTuG7quG7guG7nuG7kiLhu4It4buC4bq/JeG7tMav4buCXeG6oeG7guG7q+G7k2xs4buCw7Thu7bhu7TGr+G7guG7q+G7qEzhu7Thu6hE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu4Hhu6rhu6bhu7Thu4J9SuG7gl194bu24bu0xq/hu4JI4buC4bu0xq9M4bqh4buCRV024buC4bu0xq9M4bqh4buCR+G7guG7nlXhu7Thu4JJLUZHw4lD4buC4bucS+G7nOG7gl194buU4bu04buC4bue4buSIuG7gl194bu24bu0xq/hu4JZ4buoIiXhu7Thu4JZ4buoOuG7guG7nDJK4buCxq/hu6pO4buq4buC4bui4buq4bum4bu04buCfUrhu4JdTeG7quG7guG7k+G7qEzhu4Jd4buo4buq4buC4bue4buSIuG7guG7q+G7geG7q+G7q+G7guG7q+G7p+G7guG7qeG7mOG7suG7guG7qSzhu7RE4buC4buHLOG7tOG7gmHhu67hu4Lhu57Dk+G7tMav4buC4bucSuG7quG7gsOdTOG7guG7q+G7p+G7guG7qeG7mOG7suG7guG7qSzhu7Thu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu55P4buC4buaTuG7tuG7guG7nk7hu7Lhu4Lhu5xL4buc4buC4bue4buqw5oi4buCWeG7qsOZ4bu04buC4bue4buk4buCxq/hu6pO4buq4buC4bui4buq4bum4bu04buCfUrhu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7guG7nCXhu7TGr+G7gl0qXeG7guG7nlE+ROG7gmvhu6pO4buq4buC4bucM+G7tMav4buC4buc4bu44buCWzfhu4Lhu54m4bu0xq/hu4Lhu6hM4bu04buo4buC4bucMkrhu4Lhu7Thu6hM4buCXUzhu6rhu4JdfSjhu4Lhur8l4bu0xq/hu4Jd4bqh4buC4bur4buTbGzhu4LDtOG7tuG7tMav4buC4bur4buoTOG7tOG7qOG7gkXhu6vhu6fhu4Lhu6nhu5jhu7Lhu4Lhu6ks4bu0w4lE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurjhu6rhu7LGr+G7guG7nMOdSltb4bq04buG4buq4bq/4bug4bu0XeG7oH3hu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGw6Hhu6rhu6Jd4buo4bqq4buC4buI4buE4buEPsOgQuG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6quG7gsONSEg+w6BC4buG4buCW33hu5zhurThu4YvL+G7nOG7ouG7tEThu5pK4bu2XeG7qErhu7Thu6jhu6jhu7ZKRGHhu7Qv4bui4bugW1ld4bu2Pi/hu7Thu6DDoVsvR0dJ4buIL0bhu4TDjeG7osOM4buExKhISeG7hEhdw43EqEbDnUhEWD7Gr+G7huG7gkrDnV3hurThu4Zr4buY4bu04buCSOG7hOG7hOG7gkHhu4dB4buCXX1K4bu04buo4buCXUzhu6rhu4JdTeG7quG7gmvhu6pO4buq4buCw6rhu7jhu7TGr+G7guG7mkzhu7Thu4Lhu5xL4buc4buC4bq/4buQIuG7gsOdTeG7nOG7guG7mj/hu4JdVuG7tOG7qOG7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Js4bu2S+G7guKAk+G7guG6vyA+4buCw7Thu7bhu7TGr+G7guG7q+G7qEzhu7Thu6jhu4JH4buER0fhu4bhu4LDoeG7quG7ol3hu6jhurThu4bhu4jhu4Thu4Thu4bhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3hurThu4bDjUhI4buG4buCL+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6uuG6v0vhu5zhu4JB4buHQeG7gl19SuG7tOG7qOG7gl1M4buq4buCKeG7guG7nEvhu5zhu4Lhu7Q/4buq4buC4buiIuG7tMav4buCXeG7qOG7quG7guG7nuG7kiLhu4Lhu5wySuG7gsav4buqTuG7qkThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6umvhu6pO4buq4buCw6rhu7jhu7TGr+G7guG7mkzhu7Thu4Lhu5xL4buc4buC4bq/4buQIuG7gsOdTeG7nOG7guG7mj/hu4JdVuG7tOG7qOG7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Js4bu2S+G7guKAk+G7guG6vyA+4buCw7Thu7bhu7TGr+G7guG7q+G7qEzhu7Thu6jhu4Lhu7TDk+G7suG7gkfhu4RHR+G7gsOdTOG7glvhu5Dhu7Thu4Lhu5zhu6gs4buq4buC4buaOuG7guG7sOG7nOG7qEPhu4Jd4buo4buqVV3hu4Jd4buoN+G7nEPhu4Jdw5Phu7TGr+G7guG7nDQh4bu0xq/hu4Jd4bus4bu04buo4buC4bue4bu2TOG7tOG7gllVXeG7gsavw5Lhu7Thu4Lhu5rhu7jhu4LGr+G7qjlK4buC4bucS+G7nOG7gkHhu4dBQ+G7guG6v8O0w6rhu4Lhu5rhu7jhu7TGr+G7guG7mkzhu7Thu4I+4buo4bu24bu0xq/hu4JdfUzhu7bhu4JdfeG7tuG7tMav4buCXVbhu7Thu6hD4buCxq/hu7g+4buCPuG7qOG7mOG7tOG7guG7nuG7luG6oeG7guG7sk3hu7Thu6jhu4JhTOG7gj7hu6hLXeG7gl194buq4buk4bu04buCPuG7qOG7tuG7tMav4buCXX1M4bu24buC4bua4bu44bu0xq/hu4Lhu5pM4bu04buC4bu04bu44buq4buCfeG7qlThu7TGr0Phu4I+4buo4bu24bu0xq/hu4JdfUzhu7bhu4Lhu6vhu4Hhu6vhu6vhu4JdVuG7tOG7qOG7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Js4bu4SuG7guG7tOG7uOG7quG7guG7nOG7qCLhu7TGr0Phu4Jd4buw4buc4buo4buC4bucN+G7nOG7guG7nuG7luG6oeG7guG7sk3hu7Thu6jhu4Lhur8iP+G7nOG7gmHhu5Thu7Thu4Lhu54/4bu0xq/hu4LigJzhu6vhu7ZM4bu04buC4bui4buQ4bu04buCfcOo4bu04buCw50i4bqhw5nhu7Thu4Jd4buo4buQ4bu04buCXeG7qOG7pOG7gl3hu6jhu6Dhu7bhu4LGrzQs4bu0xq/hu4LDqkvhu5zhu4JsJuG7gmFX4buC4bueTeG7quKAnUThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6rhur/hu6Dhu7Rd4bugfeG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4bDoeG7quG7ol3hu6jhuqrhu4Lhu4jhu4Thu4Q+w6BC4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bqq4buCw41JRz7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4buc4bui4bu0ROG7mkrhu7Zd4buoSuG7tOG7qOG7qOG7tkpEYeG7tC/hu6Lhu6BbWV3hu7Y+L+G7tOG7oMOhWy9HR0nhu4gvRuG7hMON4buiw4zhu4TEqEhJ4buESF1HRsOM4buKw53hu4pEWD7Gr+G7huG7gkrDnV3hurThu4Zr4buY4bu04buCSOG7hOG7hOG7gkHhu4dB4buCXX1K4bu04buo4buCXUzhu6rhu4JdTeG7quG7gmvhu6pO4buq4buCw6rhu7jhu7TGr+G7guG7mkzhu7Thu4Lhu5xL4buc4buC4bq/4buQIuG7gsOdTeG7nOG7guG7mj/hu4JdVuG7tOG7qOG7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Js4bu2S+G7guKAk+G7guG6vyA+4buCw7Thu7bhu7TGr+G7guG7q+G7qEzhu7Thu6jhu4JH4buER0fhu4bhu4LDoeG7quG7ol3hu6jhurThu4bhu4jhu4Thu4Thu4bhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3hurThu4bDjUlH4buG4buCL+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6a+G7qk7hu6rhu4JbU+G7guG7mlXhu4Lhu7JN4buc4buCYUzhu7bhu4Lhu5zhu6jhu6rDmiLhu4JJLUZH4buCYS7hu6rhu4Lhu5xL4buc4buCXX3hu5Thu7Thu4Lhu5zhu6gi4bu0xq/hu4JZVV1D4buCw53hu6bhu4JdfUrhu7bhu4Jd4buoNCnhu7TGr0Thu4LDqkrhu7Thu4JdOuG7guG7nOG7qDXhu5zhu4JbU+G7gl19SuG7tuG7guG7nCA+Q+G7guG7nCFD4buC4buoIuG6oeG7guG7nOG7qDQs4bu0xq9D4buCPuG7qOG7mOG7tOG7gl3hu6g0KeG7tMav4buC4buc4buo4bu24buC4bucS+G7nOG7gkHhu4dBQ+G7guG6v8O0w6rhu4LGr+G7qkzhu7Thu6jhu4Jd4buoNeG7guG7qE3hu7TGr+G7guG7nErhu7bhu4Ip4buC4bucS+G7nOG7guG7tD/hu6rhu4Lhu6Ii4bu0xq/hu4Jd4buo4buq4buC4bue4buSIuG7guG7nDJK4buCxq/hu6pO4buqROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6tyJd4buo4bu2feG7huG6uuG6uFtdfeG7tuG7tMav4bq64buRTeG7tOG7qOG7guG6vzQh4bu0xq/hurgvW1194bu24bu0xq/hurrhurgvPuG6ug==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]