(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (23/1), tại TP Thanh Hóa, Ngân hàng Agribank đã tổ chức Lễ trao giải đợt huy động Tiết kiệm dự thưởng “Agribank mừng Quốc khánh - niềm vui nhân đôi” cho khách hàng trúng thưởng 1 sổ tiết kiệm linh hoạt trị giá 1 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRuG6q1gzw51T4buMKj3hu4o1M+G7jCbhu4o0PuG7ijXDneG7qjXhu4o9w53hu6wl4buKxKjhu4o14bqt4buKw5opKljhu4pUWSbhu4o9WeG7jlRZ4buKWcOVKljhu4o1MzcqWOG7iljDneG7kMOd4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRnnhu44qWOG7iirhu4zhurXhu4rhu4ZKSy/EqOG7gsOK4buKNcOUw53hu4rDvXbhu4rDvVnhu4wqWeG7isO1P+G7jMOK4buK4bufWOG7oirhu4pZw5UqWOG7iuG6q1gzw51T4buMKj3hu4rDmuG7kuG7ijU+4buKVFnhuqFU4buK4budVuG7ijUz4buMJuG7iljDneG7kMOd4buKw5oiNeG7ilk24bq14buKw5o8Kljhu4rDvcOd4buqNeG7ij3DneG7rCXhu4pVw6Phu4o1WcOgICpY4buK4oCc4bqrWDPDnVPhu4wqPeG7iiXhuqMqWOG7inc2KFThu4o9WeG7jipZ4buKLeG7iirDneG7sCXhu4rhurE2w53hu4oqWeG7oirhu4rDmiHDneKAneG7ilRZJuG7ij1Z4buOVFnhu4pZw5UqWOG7ijUzNypY4buKNVnDoCAqWOG7isSo4buKND7hu4o1w53hu6o14buKPcOd4busJeG7iiTDnSpZ4buKWSbDlDXhu4o1M+G7tuG7iljDneG7juG7isSo4buKNeG6reG7isOaKSpY4bq+4buELzFG4buEVcOd4bqx4buKNDXhurUkw5lDw4w1w5nhurM1LeG7jCTDnVgq4bq64buKVMOZKjXDmTPhurzDjEbhu4TDmSVG4buEL8OZJUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu4TDmSVG4buEw50lWOG7ijQzVEPDjC8vw53hurHhur5T4buMJjVZ4buMKllZJuG7jOG6vuG6sSovKsOZ4bq3NC/EqMOS4buISy9Mw5NVS8SoSk1K4buI4buINcSoS0pMSk8kxKjhur4jMVjDjOG7ii9G4buEL8OZJUbhu4QvMUbhu4TDmSVGw6zDlMOd4buKVcOd4busKuG7iiEqWOG7inZZw5Ql4buKw6zhuqFU4buKw7024bueKuG7iuKAk+G7inZZP+G7isO9PipY4buKWMOd4buOJeG7isOaKFThu4rhuqtYM8OdU+G7jCo94buK4bqww53hu6w14buK4buf4buMJeG7iuG6scOV4buKVOG7jlThu4rDmikqWOG7ilRZ4buy4buKJOG7kipZ4buKw5rDlCbhu4o1M+G7jCbhu4pYw53hu5DDneG7ijVZw6AgKljhu4pUWSbhu4o9WeG7jlRZ4buKWcOVKljhu4ol4buM4bq14buKJeG7lCrhu4o1MzcqWOG7iljDneG7kMOd4bq+4buEL8OZJUbhu4RTRuG7hDEvRuG7hC9TRuG7hC9Vw53hurFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4zhu6M0JuG7nyYzJeG7jCTDjOG7ijQ14bq1JMOZQ8OMJeG7jDNYw50qLVMmNTUmJeG6uk7hur7hu4gxNcOMRsO9WcOZJuG7isOaP8OK4buKPVnhu45UWeG7ilnDlSpY4buKJeG7jOG6teG7iiXhu5Qq4buKJMOV4buKU8OV4buKaDjDneG7isO9WeG7tuG7iuG7oeG7jCpZw4rhu4pPxKjhu4o1Nj7DncOK4buKPVnhu45UWeG7ilnDlSpY4buKWMSDw53hu4o1w53hu7Aq4buKNcOUw53hu4rhuqtYM8OdU+G7jCo94buK4bufWFnDneG7inl9KuG7ii3hu4rhu5/hu4wl4buKw71Z4buMKlnhu4rDtT/hu4zhur7hu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjOG7ozQm4bufJjMl4buMJMOM4buKNDXhurUkw5lDw4wl4buMM1jDnSotUyY1NSYl4bq6TuG6vuG7iDE1w4xGaVnDoH0qWOG7ijUz4bu0Klnhu4rigJzhuqtYM8OdU+G7jCo94buKJeG6oypY4buKdzYoVOG7ij1Z4buOKlnhu4ot4buK4bufw53hu7Al4buK4bqxNsOd4buKKlnhu6Iq4buKw5ohw53igJ3hu4rDmsOgIlThu4rhuqtYM8OdU+G7jCo94buKNT7hu4pUWeG6oVThu4o14bqj4buKKljDleG6teG7isSoTi/Dk8Oa4buqKuG7ikrEqC/EqEovSuG7iMSow5PDiuG7ijUz4buoKuG7ijFZw5Ql4buK4bqxw53hu4o1JsOVKuG7ijI2KFThur7hu4rDvVnDmSbhu4rDmj/DiuG7ij1Zw53hu4o9WeG7jlRZ4buKWcOVKljhu4pYxIPDneG7ijXDneG7sCrhu4o1w53hu6o14buKPcOd4busJeG7ilPhu5YqWOG7iuG6sOG7n8Os4buKNcOUw53hu4pU4buOVOG7isOaw53hu64l4buKWMOd4buMJuG7ilXhu7ZUWeG7ilRh4buM4buK4bqrWDPDnVPhu4wqPeG7ijUz4buoKuG7ijUmw5Uq4buKMjYoVOG7ijVZw5km4buKVOG7jlThu4o94bql4buKWcOUKuG7ik3hu4o1WeG7jipYw4rhu4pP4buKNVnhu44qWMOK4buKxKhL4buKNVnhu44qWOG7iuG6scOV4buKSkzhu4o1WeG7jipY4buKNMav4buKw5rDoCJU4buKKllQKuG7ijFZw53hu6o24buKVcOj4buKNVnDoCAqWOG7ilUm4buK4bqrWDPDnVPhu4wqPeG7ijFZ4buONeG7ilnDlSpZ4buKU+G7jCbhu4pYKSXhu4pU4buOVOG7iiXhu5Lhu4pVw6Phu4o1WcOgICpY4buKNcOgfSpY4buK4bqhKljhu4rhurFbw53hu4o0KOG7ijXDneG7sCrhu4pYxIPDneG7ilRh4buM4buKPVnhu45UWeG7ilnDlSpY4buKw5rhu67hu4pUP+G7ilR94buKWTzDneG7ijUzNypY4buKSuG7iljDneG7kMOd4buKw5rGoFThu4pTw53hu6w1w4rhu4ole8Od4buKWMOd4buQw53hu4okw5Xhu4rEqOG7ijQ+4buKNcOd4buqNeG7ij3DneG7rCXhu4pUP+G7ij3huqXhu4pZw5Qq4buKVGHhu4zhu4rhuqtYM8OdU+G7jCo94buKNTPhu7bhu4pYw53hu47hu4rEqOG7ijXhuq3hu4rDmikqWOG7iuG6scOV4buKWX0q4buKTOG7iOG6vuG7iOG7iOG7iOG7iljDneG7kMOd4buKNVnDoCAqWOG7iljDneG7juG7ijUz4bu24buKPVnhu45U4bq+4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4zhu6M0JuG7nyYzJeG7jCTDjOG7ijQ14bq1JMOZQ8OMJeG7jDNYw50qLVMmNTUmJeG6uk7hur7hu4gxNcOMRmk4Kljhu4rhurFbw53hu4oqWeG6rypY4buKWMOd4buQw53hu4o1WcOgICpY4buKWeG7njHhu4pVUirhu4o9WcOd4buKNVnhu4wl4buKWMOd4buM4buKVFnDoH0qWOG7ijUz4bu0KlnDiuG7ij1Z4buOVFnhu4pZw5UqWOG7ilQ6KuG7ilQ/4buKVH3hu4pZPMOd4buKw5rDoCJU4buKNcOd4buqMeG7ilRQKuG7iuG6scOV4buKNMSD4buKVTkqWOG7iipZw53hu7A24buKNOG7kCrhu4oxWVEl4buKVeG7tlRZ4buK4bqxOeG7ijXDneG7rCrhu4rhu7JUWcOK4buKNVnhu6rhu4olw5QqWeG7iiXhu4wqWOG7ijVZw6B9Kljhu4pZw53hu6w24buKVGHhu4zhu4rhuqtYM8OdU+G7jCo94buKKlnDoOG6uuG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnhu4pUWTbhurXhu64q4buKNcOd4buwKuG7ijUzJipY4buKKsOgW1TDiuG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnhu4o1WeG7jCpZ4buKNSbhu44q4buKWT/hu4zhu4rDmn0q4buK4buGNcOd4buwKuG7isOaw53hu6wqw4rhu4oqw6BbVMOK4buKWTtU4buKMVnhu7Lhur7hur7hur7hu4LDiuG7ilThu45U4buKNOG7kCrhu4oxWVEl4buKNVnFqOG7iuG7hnk2VFTDmTQ0w4rhu4rhurDDnTThu4zDiuG7iuG7o+G7jDQ1w5kzw4rhu4rGoWlo4bq+4bq+4bq+4buCw4rhu4pU4buOVOG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnhu4oqWOG7oirhu4pZw5UqWOG7isOaw53hu6wq4buKNcSD4buK4buGw7QqNcOZMyrDmTXhu4po4buMKj3DnSpYw4rhu4rhu6MmU8OdJMOZ4buKaOG7jCo9w50qWOG7gsOK4buKVOG7jlThu4o04buQKuG7ijFZUSXhu4rhurHhu7Dhu4pT4buQJuG7ilnDneG7riXhu4rhu4bhuqtow7Rp4buC4bq+4bq+4bq+4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wx4bqrNjVZJjPDjEbDrOG7tCpZ4buK4buPw53hu4wqWOG7hC8xRg==

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]