(vhds.baothanhhoa.vn) - Gắn liền với nơi Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa vào năm 248, bảo vật Kiếm ngắn Núi Nưa hiện đang trưng bày tại bảo tàng tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là một kiệt tác về văn hóa, nghệ thuật, có giá trị thẩm mỹ cao, tiêu biểu cho phong cách chế tác đồ đồng lưu vực sông Mã thuộc thời đại văn hóa Đông Sơn.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6rhu6LDs0FmSMahRWbhu7Lhu63DueG7t2bhu7nhu6vhu4/hu7lm4bu44bq44butZuG7uOG7gGxjZuG7suG7reG7p0VmRW3hu59mSOG7jeG7uWbhu7HDgWzEkWbhu7nhu6vhu7Hhu6dmReG7scOJxqFFZuG6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDquG6vXHhu7fDqmbhu6rhu4/hu7lm4bu14but4bul4bu5ZkjhuqThu61m4bu5w4Lhu61m4buibmYgROG7reG7p8OJZuG7oeG7lcOMZuG7o+G7reG7ueG7sWbhu7Phu7Hhuqjhu61m4bu54bur4buxeWxmSG5BZuG7ueG7jeG7t2Zpw6xqxJFm4bujw7NBZkjGoUVm4buy4butw7nhu7dm4bu54bur4buP4bu5ZuG7uOG6uOG7rWbhu7jhu4BsZuG7seG7reG7p+G7uWZwbOG7ueG7q2ZFROG7gOG7ueG7q2bhu6Nuw4xmRW/hu61m4bujw7NBZkVu4bu54burZkV44bu54buxZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbGZw4buA4bqs4bufZnBt4bu54buxZuG7q+G7rW1m4bu1bmbhu7fhurZFZuG7s+G7reG7p0VmRW3hu59mSOG7pWZI4buN4bu5ZuG7scOBbMSRZuG7ueG7q+G7seG7p2ZF4buxw4nGoUXEkWbhu5/DgWbhu6vhu61tZkVEd2ZF4bux4bub4bu3ZuG7t0tm4bufbEHEkWZF4butw7rDiWbhu6Phu63FqcOJZuG7n+G7sUFmQuG7sUHhu7nhu6tm4bufbeG7n+G7sWbhu5/hu7HDuWZFbeG7n2Zw4bqwZnDhurDhu7nhu6tm4bu14buAw4lmSOG7hOG7n2bEkMSC4bu54burZuG7tsOyZkXhu7HDieG6tuG7n2ZF4bux4bqm4butZnBv4butZkjhu43hu7lm4buxw4FsZlDEguG7ueG7q2Yiw4Lhu7ll4bq9L3Hhu7fDquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bq94but4bu34burZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buF4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmw6zDrGpCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2Zpa8SpQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9pw61nay9oa8Sp4buhw6xo4buLaeG7icOtw61Fw61qa2fhu7VrLWhlw71C4bur4buFZmzhu7VF4bql4buF4buiw7NBZkjGoUVm4buy4butw7nhu7dm4bu54bur4buP4bu5ZuG7uOG6uOG7rWbhu7jhu4BsY2bhu7Lhu63hu6dFZkVt4bufZkjhu43hu7lm4buxw4FsxJFm4bu54bur4bux4bunZkXhu7HDicahReG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hcOsw6xq4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buFaWvEqeG7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhu6LDs0FmSMahRWbhu7Lhu63DueG7t2bhu7nhu6vhu4/hu7lm4bu44bq44butZuG7uOG7gGxm4bux4but4bun4bu5ZnBs4bu54burZkVE4buA4bu54burZuG7o27DjGZFb+G7rWbhu6PDs0FmRW7hu7nhu6tmRXjhu7nhu7FmIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7sXFBZsSQRmbEkG3hu5/hu7Fm4bur4bux4butZuG7tW/hu63EkWbhu7Lhu63DueG7t2bhu7nhu6vhu4/hu7lm4bu44bq44butZuG7uOG7gGxm4bufw4Fm4bur4butbWZFRHdmcMO04bufZuG7o+G7reG7p0Vm4bur4buP4bu5ZuG7teG7reG7peG7uWZI4bqk4butZuG7tXfhu5/hu7FmxJBGZuG7oeG7hOG7ueG7q2bhu7nhu4DhuqThu59m4bufw4psZuG7oeG7meG7uWZF4bq24bufZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4bu54buN4bu3ZnDhu5fDiWZF4buxw7lm4buzSmbhu6zhu6zhu6xmxJBsw4lm4buexILhu7nhu6tm4bu54burw4nDjMO64bu5xJFm4bu14butw7rhu7lmQ8OJbOG7uWZww7nhu7lm4bufw4nhurbhu59m4buz4bux4bqo4butZuG7ueG7q+G7sXlsZuG7n8OKbGbhu6JuZiBE4but4bunw4nEkWbhu6Phuqjhu61m4bux4but4bun4bu5ZkjGoUVmcOG7gOG6rOG7n2ZC4buxbUVm4bux4but4bun4bu5ZuG7oeG7gOG6pOG7rWbhu5/hu7Hhu5nhu7lm4bu44bq44butZuG7uOG7gGxmLWbhu5/hu43hu7lm4buf4buGZuG7s+G7seG6qOG7rWbhu7nhu6vhu7F5bGbhu5/hu7Hhuq7hu7nhu6tmQ8OJ4buZ4bu5ZuG7uOG7q8SCZuG7n8OKbGbhu6JuZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7gmbhu7nhurjhu61mROG7guG7ueG7q2bhu7jhu6tu4bu5ZuG7uOG7gGzEkWZIbkFm4bu54buN4bu3ZmnDrGpm4bujbmYgROG7reG7p8OJZuG7n+G6uuG7ueG7q2ZI4bqk4butZmzhu7nhu7FmRURs4butZuG7tW5mIEThu63hu6fDiWZbw4nhuq7hu59mUG9FxJFm4bu34bq2RWbhu7HDicOM4bun4bu5ZuG7teG7p+G7ueG7sWbhu5/DgWZF4buxw7lm4bu14buE4bufZsSQ4but4bu54buxZkRsZuG6qGbhu7Vu4bu54burZlvDiWzhu7lmw6PDuuG7uWbhurnhu7lsw4xm4bu1bmZF4buxxILhu7lmw6PDuuG7uWYg4buxxILhu7nEkWbDjcOyZlB34bu54buxZiDhu63DueG7ucSRZuG7scOJw4zhu6fhu7lmw6PDuuG7uWZQd+G7ueG7seG6u2Zww7JmcOG7huG7ueG7q2bhu7XDuuG7uWZFxqFCZuG7seG6rEJm4bu54bur4buxeWxmxJBLxJFm4bu1w4nDjOG7p+G7uWZFxqFCZkjDg2bhu7nhu6vhu7Hhu6dmcMWpZuG7n+G7scOJ4bub4bu5ZuG7o3dm4buf4buxQWbhu5/DieG6tuG7n2bhu7Phu7Hhuqjhu61m4bu54bur4buxeWzEkWZwbeG7ueG7sWZww4nhurLhu61mQ8OJ4buZ4bu5ZuG7uOG7q8SCZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7sXFBZuG7n23hu59m4bu54buxbmbhu7Phu7HDs0Fm4buf4bqyZuG7seG6oOG7n8SRZuG7suG7rcO54bu3ZuG7ueG7q+G7j+G7uWbhu7jhurjhu61m4bu44buAbGZw4buA4bqs4bufZsSQ4buAw4lmReG7l+G7t2ZIbkFm4bu54buN4bu3Zmhr4buJaMSRZuG7ueG7q2zDjGZFb+G7rWbhu7nDguG7rWbhu6JuZiBE4but4bunw4lm4buh4buVw4xm4buj4but4bu54buxZuG7s+G7seG6qOG7rWbhu7nhu6vhu7F5bMSRZuG7s+G7seG7rcO54bu5ZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lmRURB4bu54burZkjhurrhu7nhu6tm4bu14butw7rhu7lmReG7gOG6qOG7ueG7q2Zw4buZw4xm4bu1bmZF4buxbOG7ueG7sWbhu7Phu63DueG7t2bhu7Xhu6fhu7nhu7Fm4bu3bmbhu6JuZiBE4but4bunw4lmSOG7neG7uWZF4bux4buA4bqm4bu54burZkjDieG7ueG7q2bhu7XDuuG7uWbhu7fhurThu61m4buz4bux4butZsONw4nhu5VFZkVExqHhu7lmRUTDuuG7uWbhu6Nu4bu54buxZkhB4butxJFm4buz4bux4butw7nhu7lm4bu14bq+ZuG7q+G7rcO04bufZuG7uOG7q8SCZkLhu7HDs+G7rWbhu7Phu63hu7nhu7Fm4bux4bqw4bu5ZuG7o29FZkjhu69sZWbhu57hur7hu7nhu6tm4bufw4Fm4bu54bux4but4bulw4lm4bur4butw7NmReG7seG7rcO5RWbhu5/hu7FBZkTDteG7ueG7q2bhu7F24bu54buxZkXhu4Dhuqzhu7nhu6tm4bu54bur4buA4bqm4butZkLhu7Hhurxm4bu5R2ZFRMO64bu5ZkXhu7Fs4bu54buxZuG7s+G7rcO54bu3ZuG7ueG7q+G7j+G7uWbhu7nhurjhu61m4bu44buAbGbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7Fm4bu1bmbhu7nhu6vDicOMw7rhu7lm4bu34budw4lm4buibmYgROG7reG7p8OJZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7sXFBZsSQRmbEkG3hu5/hu7Fm4bufw4Dhu7lm4bu14buAw4lmRW/hu61m4buiw7NBZkVu4bu54burZkV44bu54buxZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sEFtZkXhu7F2Y2bhu7Lhu63DueG7t2Zw4buA4bqs4bufZnDhurjhu59m4bujw7Xhu7nhu6tmcOG6sOG7ueG7q8SRZuG7t2zhu7nhu6tmxJDhuq5m4buz4buKZuG7seG7reG7p8OJZuG7oiAg4buwZuG7icSpacOtL+G7suG7tGNmaeG7iWjEkWbhu5/DgWbhu5/hu7Hhu63hu6XDiWbhu6Fu4butZsOs4buJxJHhu4tm4buf4bu3xJFmROG6tuG7ueG7q2bhu4tm4buf4bu3xJFm4bufbeG7uWbhu6Fu4butZmhqZuG7n+G7t8SRZuG7ucO04bu54burZuG7iWlnZuG7q0RlZuG7suG7rcO54bu3ZuG7ueG7q+G7j+G7uWbhu7jhurjhu61m4bu44buAbGbhu5/DgWbhu7Fs4butZkLhu7Hhu5fhu7ljZuG7teG7gOG6quG7rWZIbmbhu59t4bu5ZWbhu7Thu4Dhuqrhu61m4buxduG7ueG7sWbhu7VtZuG7t+G7r2zEkWbhu7fhuqLhu7nhu6vEkWbhu5/DgWbhu7Fs4butZkR2bGbEkOG7j+G7n2bhu7nhu7HhuqDhu7nEkWbhu5/hu7Hhu4/hu7lmRWzDjGbhu7F24bu54buxZsSQ4buC4bu54burZkVE4buZw4ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu55t4bu5ZuG7tW5m4buz4bux4bqu4butZkXhu4Dhuqzhu7nhu6tmRUTDgOG7uWbhu7F24bu54buxZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZC4bux4bq8ZuG7uUfEkWbhu7nhu7F24bu5ZkXhu7Hhu5Hhu7nhu6vEkWbhu7Fs4butZkVsw4xm4buf4bux4bqu4bu54burZuG7uW/hu7nhu7FmcOG7l8OMZsOJw4xmQ8OJw4zhu6Xhu7nEkWZw4buXw4lmSOG7leG7uWbhu7Phu7Hhu43hu7lm4buxduG7ueG7sWbhu5/hu7HDgULEkWbhu5/DgWZFb0Fm4buz4bux4buvbGbhu7nhu7Hhu4Bm4buj4bq4Qmbhu7FBbGbEkHHhu7llZuG7tsO0RWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mQuG7seG6vGbhu7lHZuG7sXbhu7nhu7FmRURt4butZsONQWzhu7nEkWbhu5/DteG7t2bhu7HDguG7rWbhu7nhu7HEgmZEbMSRZnDEguG7rWbhu7fhu49FZnDhu4Dhuqzhu59mReG7scWpZuG7seG7reG7p+G7uWbhu6PDteG7ueG7q2ZIw4Dhu7nhu6tmRUTDgOG7uWZw4bqw4bu54burZkXhu5nhu7fEkWbDjcOJ4bu54burZkPDiWzhu7nhu7Fm4bufw4Fm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu5/hu7Hhu5Xhu7dm4bu54bux4bqixJFmReG7scWpZuG7seG7reG7p+G7uWbhu5/DtEJm4bu1xILhu7nhu6tm4bu3bsOMZuG7oW7hu63EkWbhu59B4bu54burxJFmxJDhuq7hu7nhu6tm4bu34bq+4butZkXhu7Hhu5Hhu7nhu6vEkWbhu7fhu63hu6fhu7nhu6tmReG7sUHhu7lm4bu54bux4bqixJFmRWzhu61m4buhbuG7rWZwcUFmcMSC4butZkjDgOG7ueG7q2ZFQWbhu5/hu7Hhu5Xhu7dmSGzhu63EkWbhu7nhu6vhu4Thu59mSG5mRWzDjGZwcUFmSMOA4bu54burZkVEbOG7ueG7q2bEkOG7huG7n2VmfeG7seG7l+G7uWbhu6Phurzhu7nhu6tmcOG7gOG6rOG7n2ZF4bux4buPRWbhu7fhurZFZuG7ocOz4butZkThurbhu7nhu6tm4bu54bux4buAZuG7n29CZkhtw4zEkWbhu7Xhu4Dhu7nhu6tmReG7seG7j0Vm4buhw7Phu61m4bujbEFm4buhbuG7rWZC4buxw4pm4bufw7NmcMO14bu54burZkVE4buA4bqk4bufZkhuZsSQbMOJZkVEw7rhu7lm4buf4bux4butw7nhu59mSG3DjGbhu6Fu4butZkVE4bq64bu3ZuG7scO5RWbhu5/hu7Hhu5nhu7llZiDhu7Hhu5nhu7lm4bu3w7Thu59mbUFm4buf4buxdeG7uWbhu6Fu4butZkVsw4zEkWZFbMOMZm1BZkhuZkXhu7Hhu5nhu7lm4bujw4Fm4bu14buVw4xmReG7seG7meG7uWbhu7Vu4bu3ZuG7ueG6suG7rWZEw4Nm4bu54buxR+G7ueG7q2Zw4buA4bqm4bu54burZuG7n0Hhu7nhu6tm4bufw4JmReG7scWpZWZNQWbhu59t4bu54buxZsONdGbhu7nhu6vhu4Thu59m4buz4buxxILhu7nhu6tm4bufbuG7rWbhu7Phu7HDicOMZnDFqWbhu7XhurZmSG9FZsOMw7nhu7dm4buz4buv4bu5ZuG7n+G6smbhu6PDuuG7uWZFREHhu7nhu6tlZlDhu5nDjGbhu7VuZuG7t+G6tkVm4buz4butxanDiWZFRGzhu7nhu6tmQuG7seG6vOG7n2ZFRMOJw4zhu6Xhu7lmReG7seG6ruG7ueG7q2bhu5/DimxmQuG7seG6vGbhu7lHZsOg4but4bunRWbhu5/DgOG7uWZF4bqw4bu5ZkVv4butZkXhuqThu61m4bu54buxR+G7ueG7q2ZF4buxxqFCZuG7ueG7rcO64bu5ZnDhu5fDiWbhu5/DimxmReG7scO5ZuG7s0pm4bqj4bqjZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIERs4bu54burZkLhu7Hhurzhu59mQuG7seG6vGbhu7lHZkVEw7rhu7lm4bufbeG7uWbhu7Lhu63DueG7t2bhu7nhu6vhu4/hu7lm4bu44bq44butZuG7uOG7gGxm4buz4buxbWbhu7Xhurbhu7nhu6tm4bu14budw4zEkWbhu5/hurrhu7nhu6tm4buxQWxmSOG7jeG7uWbhu7F24bu54buxZuG7seG6oOG7n2bhu7ds4bu54burZnDDtOG7n2ZFROG7gOG7ueG7q2bhu5/Dimxm4bu54bur4bux4bunZkXhu7HDicahRWZQxILhu7nhu6tmIsOC4bu5ZWbhu57hu43hu7lm4buf4buGZkhuQWZFRGzhu7nhu6tmQuG7seG6vOG7n8SRZkVEbOG7ueG7q2bEkOG7huG7n2ZIbmZww7Thu59m4buj4but4bunRWbhu7VuZuG7sXbhu7nhu7Fm4buhbeG7ueG7q2bhu5/DgmZF4buxxanEkWbhu5/DgWZF4buxxalmRW/hu7dm4buz4bux4buR4bu54burZnB34bu54buxZkXhu4Dhuqzhu7nhu6tmQuG7seG6vGbhu7lHZkVEw7rhu7lm4buy4butw7nhu7dm4bu54bur4buP4bu5ZuG7uOG6uOG7rWbhu7jhu4BsZuG7t2zhu7nhu6tm4buhbeG7ueG7q2bhu6Hhu5VCZuG7n8OKbGZF4buX4bu54burZuG7teG6pEJmQ8OJ4buKZkXhurbhu59m4bur4butbsOJZuG7n8OBZkVEQeG7ueG7q2bDjcOyZuG7seG6tuG7rWZw4buAw4Lhu7nhu6tmReG7seG6puG7rWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7uOG7jeG7t2ZpZ2jDrcSRZuG7suG7rcO54bu3ZuG7ueG7q+G7j+G7uWbhu7jhurjhu61m4bu44buAbGZww7JmcOG7gOG6rOG7n2Yg4buxw4pmReG7gOG6pOG7ueG7q2bhu57hu7Hhu6/hu7nhu7FmQuG7scOKZuG7n8SC4bu54burZuG7ueG7scah4bu5ZuG7tW5m4buiw7NBZkjGoUVmQ8OJ4bqu4bufZuG7q+G7rWxmw6Dhu63hu6dFZuG7uGzhu7dlZuG7suG7rcO54bu3ZuG7ueG7q+G7j+G7uWbhu7jhurjhu61m4bu44buAbGZw4buA4bqs4bufZuG7n23hu59m4bu54buxbmbhu7nhu6vhu7Hhu63DuuG7uWbhu5/hu4bDiWZwbeG7ueG7sWbhu6vhu61tZuG7tW5mcHNCZuG7ueG7seG7lUVmRURB4bu54burZuG7n23hu59m4buz4butw7nhu7dm4bu54bur4buP4bu5ZuG7n8OBZuG7s+G7seG6ruG7rWZF4buA4bqs4bu54burZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhuqhmw6Dhu63hu6dFZuG7uGzhu7dmReG7seG6puG7rWbhu7Phu4hmSOG7jeG7uWbhu7HDgWxmUMSC4bu54burZiLDguG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUJMw4lF4buxQUThu4XDquG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWZQb0Xhur0vQsOq

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]