(vhds.baothanhhoa.vn) - Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia năm nay (V.League 2021) sắp sửa kết thúc giai đoạn một, vẫn chưa xác định được câu lạc bộ (CLB) nào là ứng cử viên thực sự tranh chấp chức vô địch, CLB nào phải lên chuyến tàu đi về giải hạng nhất... Song chỉ một giai đoạn thôi, người ta cũng biết: Có những biểu tượng đã thất truyền!

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+KAnE3hu5/hu5fEguG6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7icOD4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4oCd4bq3L+G7o2LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOB4buiw7LDqm/huq3hurPhu5zhu5/hu4Phu5/huqlC4but4bqpw7NxbuG7o+G6qW3FqeG7peG7neG6qcOz4bq/4bqpbuG7o8SCxJDhu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qULhu63huqnDs3Fu4buj4bqpw4DEguG7r27huqnhu53hu5/DquG6qeG7pWbDueG6qeG7pcOqxJDhuqnhuq99w6PDmsOyw6rhu53EgsOy4bqpY+G6q2Ni4bqx4bqp4bqiZ8OB4bqp4bqi4bqow6rhuql14buTw4PhuqnDg+G7o+G6rm7huqnhu53hu5/DquG7n+G6qcOz4bun4buH4bul4bqpw7l3w4PhuqPhuqlCbOG7peG6qW7hu6PDgsOq4bqpROG6v27huqnDs3Hhu6Xhu6PhuqnDs8OC4bu3buG6qW7hu4vEguG6qcO64buHbuG6qW134bqp4bqvTsOaTeG6seG6qeG7peG7geG7p+G6qcO64buB4bqp4bqk4bul4bud4bqpbuG6qOG6qULhu5/hu5Hhu6XhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhuqLhuqzhuqnDg+G6oMOq4bul4buj4bqpbuG7o+G7icOB4bqpbuG7o+G6pG7huqlC4but4bqpw7NxbuG7o+G6o+G6qU7Dmk3huqnhu6Xhu4Hhu6fhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qcO64buR4bul4bqpbuG7o8SCxJDhu5Phu6XhuqnDg+G7gcSC4bqpw7Phu5/huqlC4buZ4bqp4bud4buf4buD4buf4bqp4buj4buH4bul4bud4bqp4bul4buj4buJw4PDo8Ojw6Phuqkl4bun4bul4bud4bqpbuG7o3LhuqnDuXfDg+G6qeG7neG7n8Oq4buf4bqpw7Phu6fhu4fhu6XhuqnDg+G7o+G7reG7n+G6o+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw4PDquG6qW7hurThu6Xhu53huqlt4buf4buTw4PDoOG6qU7FqeG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qW3hu5/hu5fEguG6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqnDs+G7heG6qcOD4buj4buJw4PhuqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6XEg+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqluw7rDquG6ouG6ojbhuq1vw4Phu6PEgsO5beG6qeG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6DhuqnDqcSR4bqrw4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpxJFj4bq5w4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2NiYuG6uy9i4bqrZW9lYuG6q+G6q2ViZcODZeG6uWPDqcO6ZS3DqS164buf4bul4budw6N0w4Hhu53huq3huqnDqsO6w4M24bqt4oCcTeG7n+G7l8SC4bqpw4PDguG7t+G7peG7neG6qcOD4buj4buJw4PhuqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6XigJ3huq3huqlD4bufb8OD4bujNuG6rcOpxJHhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rcSRY+G6ueG6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTsOqw4HDg+G7n+G7p+G7peG6reG6s+G7guG7peG7o8Og4bqpeuG7n+G7peG7ncOjQuG7peG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzJcOqxILhuqliY+G6qULGsOG7peG7neG6qcOz4buJxILhuqPhuqlvbOG7peG6qcOzxKnEguG6qW3hu4Phu6Xhu53huqlE4buTw4Hhuqnhu6Phu4fhu6Xhu53huqnDs8Oq4bul4bud4bqpw7rhu4Hhuqnhu6Lhu6fhu4Hhu6Xhu53huqnDiuG7peG7o+G6qeG7nOG7n8Oq4bqpw5rDquG7n+G6qeG6r+G7osOK4bucw5rhurHDo+G6qcOTd+G7n+G6qW3FqeG7peG7neG6qcOB4buj4buv4bqp4bul4bqu4buf4bqpb8OC4buz4buf4bqp4bqi4bqs4bqpb2zhu6XhuqlvZ8OD4bqpbuG6ssOq4bqp4buiw5p94bqpw4Phu4Hhu5/huqlvw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qSrhu6Phur/hu5/hurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s1Xhu5/DqsOD4buf4bqixIJ14bqp4buj4buf4buV4bul4bqpbsWp4bqpY+G6veG6qcOz4buf4buXw7nhuqnhuq/hur3huqnDg+G6oGrhu6XhuqnDg+G7o2fhu6Xhu53huqPhuqlj4bqpw4PhuqBq4bul4bqp4bujxrDDquG6o+G6qWLhuqnDg+G6oGrhu6XhuqnDg+G7o8SCw6rhurHDo+G6qV3hu5PDgeG6qeG7peG7ncOqxJDhuqnhuqLDqsSC4bqpw7rhu4HhuqlOw5pN4bqpfeG7n8Oyw4PDg8Oyw7rhuql14buj4buf4bqp4oCcbeG7q+G6qcOD4bqu4buf4oCd4bqpY8Op4bqpw7Phu5/hu5fDueG6o+G6qSrhu6PDquG7peG6qT3EguG7g+G7peG7neG6qeG7pOG7n+G7peG7o+G6qcOz4bqk4bul4bud4bqpw4Phu6PhuqThuqlk4bqpQuG7s+G7n+G6qWLhur3huqnDs+G7n+G7l8O5w6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDhur/hu5/huqnhu6Xhu53DguG7t27huqlC4buz4buf4bqp4budw6rDueG6qcO54buBxILhuqnDg8OCw73hu5/huqnhuqLhur/hu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqnhu6LDiuG7nMOa4bqj4bqpTsOaTeG6qU3FqeG7peG7neG6qcOz4bq/4bqpJeG7reG7peG7neG6qcOaw6rDueG6qeG7pOG7neG7o+G7leG6qcOK4bul4bqp4bqvJcOa4bukw4rhurHhuqnDs8Oq4bul4bud4bqp4bu54bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDg+G7o+G6v+G7peG7neG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpxILhuqnhur/DueG6qeG7peG7o+G7icODw6DhuqnDmeG7s+G7n+G6qeG7neG7n+G7geG7peG7o+G6qcOzw4Lhu7du4bqpYuG6q+G6qcOz4buf4buXw7nhuqPhuqnDs+G6pOG7peG7neG6qcOD4buj4bqk4bqpYsSRL2LEkcOj4bqp4bukxanhu5/huqlu4bq/buG7o+G6qXXhu6Phur9u4bqj4bqpw7rEqeG7peG6qcOzxKnEguG6qcOD4buf4buR4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDunFu4buj4bqp4bqi4bqo4bqpw4Phu6PDqsO54bqpb+G6rOG6qeG6ouG7i+G7peG6qW7hu6PDveG7n+G6qX3Do8Oaw7LDquG7ncSCw7LhuqPhuqnigJzhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qUThuqThuqnhu6Thu53hu6Phu5XigJ3huqnDs8Oq4bul4bud4bqpw7Phu6/hu5/huqnDuWnDg+G6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu53EgsSQ4bqpbsO94bqpRMSC4buv4bul4bud4bqp4buj4buH4bul4budw6PhuqlO4bujw63hu6Xhu53huqnDg+G7o+G7k+G6qcO54buB4bqp4bqiw6rEguG6qULGsOG7peG7neG6qcOz4buJxILhuqliYuG6o+G6qW7hu4Phuqlu4buj4bqy4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qeG7onbhu6Xhu53huqkq4bujw6rhu6Xhu6PhuqlC4buB4bqp4buiw5p94bqp4buk4bud4but4bqpPcSCw6rhu6Xhu53huqkq4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqnDs3fhu5/huqltxanhu6Xhu53huqnhu6Xhu4HEkOG6qcOz4buF4bqpw7N24bul4bud4bqpw7rhu6fhu4fDg+G6qULhu5/hu5PDg+G6qcOzw73hu6XhuqnDg+G6puG6qW7hu6PhuqRuw6PhuqlO4bqsxILhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqpQuG7leG6qeG7pOG7ncSCxJDGoeG7peG6qeG7osSCxJDhuqnhu6Lhu6fhu4Hhu6Xhu53huqnDs8OC4bu3buG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqp4bul4buj4buf4buVw7nhuqlC4bq24bqpw4Phu4fDueG6qcOD4buj4bu14buf4bqpb2zhu6XhuqlvZ8OD4bqpTsOaTeG6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqpJcOa4bukw4rhuqlCbOG7peG6qcOD4bujxILDquG6qcOT4but4bul4bud4bqp4bq+4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqp4buixanDquG6qeG6qy1i4bqp4bu54bqpQsaw4bul4bud4bqpw7Phu4nEguG6qXXhu5PhuqnDg+G7n+G7k8OB4bqp4bqvQsaw4bul4bud4bqpYmPhurHEg+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzVeG7o+G7reG7peG7neG6qcOD4buj4buf4bqpw7Phu4nEguG6qcOD4bujZuG7peG7neG6qeG7o+G7p8Oq4bqp4bul4bujw4Lhuqnhu6LDiuG7nMOa4bqj4bqpbuG6tOG7peG7neG6qW7hu6PDgsOq4bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6V54buf4bqpbeG7k8OD4bqpbeG6v8OD4bqp4bul4bujw4Lhuqklw5rhu6TDiuG6qeG6ouG7p+G7peG7neG6qX3Do8Oaw7LDquG7ncSCw7Lhuqlj4bqrY2LhuqnDs8Oq4bul4bud4bqpw7PDguG7t27huqlu4bun4buf4bqpw7rhu4HhuqnDueG6sMOq4bqp4bud4buf4buD4buf4bqpw4Phu6Phu4nDg+G6qW3hu4fhu5/huqlu4bqyw6rhuqnhu6Lhu4Hhuqnhu6R34buf4bqp4buaTsOj4bqpw5N34buf4bqpbcWp4bul4bud4bqpw4Phu6PhurLhuqnDs+G7reG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qcOz4bqk4bul4bud4bqpw4Phu6PhuqThuqnhurkvYsSR4bqpQuG7s+G7n+G6qWLDqeG6qcOz4buf4buXw7nhuqnhuqLDqsSC4bqpYmPhuqnDusOC4bu3w4PhuqnDg+G6oGrhu6XhuqlC4buB4bqpw7Phu4XhuqluxanhuqnDg+G7s+G7n+G6qWThuqnhu63hu6Xhu53huqnDg+G7o8SpxJDhuqnDusSp4bul4bqpw7rDguG7t8OD4bqp4bul4budduG7n+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqp4bud4buj4buT4bqp4buiw5p94bqpw4PhuqDDguG7ueG7peG7neG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7l3w4PhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6qeG7neG7n8Oq4bul4bqp4bul4budZ+G7pcOg4bqpTuG7o8SC4bqpw5Nw4bul4buj4bqp4buk4bud4buj4buf4buRw7nhuqPhuqnhu6Lhu6fhu4Hhu6Xhu53huql9ZuG7peG6qSPhu6Phuq5u4bqj4bqpI8Oq4bqgdeG6qU7hu6Phu6fhu6fhu6Xhu50tdcSQxILhu6Xhuqnhuq/hu6Lhu4Hhu6Xhuqk9xILhu69u4bqxw6Phuqnhu6Thu5PEguG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqluxanhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDg+G7o8OqxJDhuqnDs3jhu5/huqnDgMSCxJDhu5PDg+G6qcO64buf4buVw4PhuqnDg+G7o3DhuqnDuXfDg+G6qcO54bqww6rhuqnhu53hu5/hu4Phu5/huqnigJzDg+G6oGfhu6Xhu53huqnDg8OqxJDigJ3huqnDs8Oq4bul4bud4bqpb8Sp4bul4bqp4buj4buf4buV4bul4bqp4bqgw6rhuqnDg+G6oMOC4buzbuG6qcO5Z8OD4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpKuG7o+G7geG7peG7o+G6qcOaw4LDveG7peG7neG6o+G6qX1m4bul4bqpPcSCxJDhu5PDg+G6o+G6qU/EgsSQ4bqpw5nhu4fhu6Xhu6PDo8Ojw6PhuqnDk+G7i8SQ4bqpw7rhu4HhuqnDs+G7n+G7mcSC4bqp4bqg4buJw4Phuql14bujxanhuqlu4buj4buJw4Hhuqnhu6Xhu6Nq4bul4bqpQuG7s+G7n+G6qcO64buF4bul4buj4bqpw7Phu4fhu6fhuqlC4buB4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6Phu4vDueG6qcO5d+G6qcOzd+G7n+G6qW3FqeG7peG7neG6qeG7neG7n+G7gcSC4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDg+G7oW7hu6Phuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qeG7o8O94bul4bqpw7l3w4PhuqnDg+G7o2rDgeG6qeG7peG7n+G7keG7peG6qcOD4bqg4bu54bqpw7rhu4fhu5/huqnDs+G7i8SQxIPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07EqeG7peG6qcOB4buj4buD4buf4bqp4bulxanhu5/huqnDg+G7o+G7kcO54bqpw7rhu4Hhuqlu4buD4bqpJcOa4bukw4rhuqlC4buB4bqp4bui4buB4bqp4bukd+G7n+G6qeG7mk7huqnDs+G7mcSC4bqpROG6pOG7peG7neG6qcOz4bq/4bul4bud4bqpw7rhu4Hhuqlt4buf4buXxILhuqnDg8OC4bu34bul4bud4bqp4bu54bqp4bqi4buL4bul4bqpbuG7o8O94buf4bqpbsOq4bun4bqp4bul4buj4buJw4PhuqnDuuG7geG7peG7neG6qW7EqcSC4bqpw4DEguG7r27huqnhu6V34bufw6Phuqnhu6Thu5PEguG6qSXDmuG7pMOK4bqpw7rhu4Hhuqlt4buf4buXxILhuqnDg8OC4bu34bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qeG6ouG6rOG6qULDguG7t8OD4bqpdeG7o8Wp4bqpQsOCw73hu6XhuqnDuuG7keG7peG6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bud4bufw6rhu6Xhuqnhu6XDquG7peG6qUJs4bul4bqp4bud4buf4bqq4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6XhuqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qULhu4Hhuqlt4buD4bul4bqp4bqiZ27huqltxanhu6Xhu53huqnDs+G6v+G6qW7hurLDquG6qcO5d8OD4bqpQuG6sOG7peG7neG6qcOz4buJw4PhuqnDg+G7o3Dhuqnhu6Lhu4Hhuqnhu6R34buf4bqp4buaTuG6qcO64buH4buf4bqpw7rhu4Hhuqnhu6Nw4bul4buj4bqpw7lsxILhuqlu4bqyw6rhuqnDuXfDg+G6qW7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDusOC4bu3buG6qeKAnMOz4buf4bqpw4Nnw4PhuqnDs8Wp4bul4bqpw7PEqcSC4oCd4bqpQuG7reG6qW7hurDhu6Xhu53huqnhu6Phu5/hu5XEguG6qcOAxILhu4PDo+G6qeG7pGbDueG6qWPhuqvhuqvDqeG6o+G6qeG7ouG7geG6qeG7pHfhu5/huqnhu5pO4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcO6asOB4bqp4bqvw7rhuq5u4bqpw7PFqeG6qcO5w6rhu6Xhu53huqnDg+G7keG7peG6qSphKuG6qeG7ouG7geG6qeG7pHfhu5/hurHhuqPhuqnhu6Phu4XEkOG6qW7GsOG7peG6qeG7peG7neG6tsOB4bqpw7pp4bul4bqp4bu54bqpbuG6v27huqnhu53hu5/hu4Phu5/huqnDs+G7icSC4bqp4buj4buH4bul4bud4bqpb8OC4buz4buf4bqj4bqp4bqi4bun4bul4bud4bqp4buj4bup4bqpw7Phu4XhuqnDumrDgeG6qeG7peG7keG7peG6qXXDieG6qcOD4buhbuG7o+G6qWThuqnhu6Vmw7nhuqnDg+G7o2bhu6Xhu53huqlk4bqp4buj4buH4bul4bud4bqpw7Phu5fhuqnDs+G7k+G7peG6qeG7pWbDueG6qWPhuqvhuqvhur3huqPhuqluxanhuqnDuWnDg+G6qeG7ueG6qeG6ouG7i+G7peG6qW7hu6PDveG7n+G6qX3Do8Oaw7LDquG7ncSCw7LDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4oCcTuG7o+G7i+G7peG6qcOC4buzw4Phuqlu4buj4buL4bul4bqp4bqg4bq/4bun4oCd4bqpw4Phu6PDqsO54bqpb+G6rOG6qX3Do8Oaw7LDquG7ncSCw7Lhuqlj4bqr4bqr4bq94bqj4bqp4bqixILhu6/Dg+G6qeG7neG7n8Oq4buf4bqpw7Phu6fhu4fhu6XhuqnDusOC4bu3w4PhuqnDs+G7n+G6o+G6qSphKuG6qeG7ouG7geG6qeG7pHfhu5/huqnDg+G7o8OC4bu14bul4bud4bqpRMSCxJDhu5Hhu6XhuqnDs+G6pOG7peG7neG6qW7EguG7r+G7n+G6qW3hu4Phu6Xhu53huqlE4buTw4Hhuqnhu6Phu4fhu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qeG6oHbhu5/huqnDuuG6rm7huqltw4Lhu7Nu4bqpQuG7geG7p+G6qeG7neG7n8Oq4buf4bqpw7Phu6fhu4fhu6XhuqnDusOC4bu3w4PhuqlC4buZ4bqj4bqpw7Phu4XhuqluxanhuqnhuqLhuqzhuqnigJzDunfDg+G6qUThur9u4oCd4bqp4bul4bud4bun4buH4bul4bqpw7nhurZuw6DhuqnDk+G6pOG7peG7neG6qcOD4buj4bqk4bqpxJHhuqlu4bujxILhu6Xhu53huqluxIJ3bsOj4bqpKuG6puG6qeG7pWbDueG6qWPhuqti4bqr4bqpw7Phu5Phu6Xhuqlj4bqrY+G6q+G6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpYuG6q+G6qcO54bqww6rhuqnhu53hu5/hu4Phu5/huqnDuuG7n+G7keG7peG6qcOD4buf4buTw4HhuqPhuqnhu6Lhu4Hhuqnhu6R34buf4bqp4buaTuG6qW7FqeG6qcOD4buz4buf4bqpZeG6qcO6xKnhu6Xhuqnhu53hu5/hu4Hhu6Xhu6Phuqlu4buj4bqkbuG6qULhu63huqnDs3Fu4buj4bqj4bqpZeG6qcO6xKnhu6Xhuqnhu53hu5/hu4Hhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu63hu5/huqnhur7huqnDgMSC4buL4bul4bqj4bqpYuG6qcO6xKnhu6Xhuqnhu53hu5/hu4Hhu6Xhu6Phuqnhu6Phu4fhu6Xhu53huqlk4bqpbuG7o8SC4bul4bud4bqpbsSCd27huqPhuqlj4bqpTuG6rsOB4bqpw4DEguG7r27huqnhu53hu5/DquG6o+G6qcSR4bqpJeG7n+G7kcSC4bqpTuG6rsOB4bqpw4DEguG7r27huqnhu53hu5/DquG6qS3huqnhu6Xhu53hu6Nzw6rhuqnDuuG7geG6qeG7pWbDueG6qeG7peG7geG7p+G6qeG7o+G7qeG6qW7hurThu6Xhu53huqluxanhuqnhu6PEgsSQ4bqpbuG7o8OCw73hu6Xhu53huqnhu6Phu6dpbuG6qcOz4bun4buHw4Phuqlu4bquw4HhuqPhuql1w4nhuqnDg+G7oW7hu6PhuqlC4buz4buf4bqpw7l3w4PhuqlOw5pN4bqpw7nhu7Phu5/huqliw6nhuqnDg8SCeOG7n+G6o+G6qW7hu6PEgsSQ4buV4bul4bqpbuG7o8OCw6rhuqnDg+G6puG7peG7neG6qW7FqeG6qW7hurLDquG6qW3FqeG7peG7neG6qcOz4bq/4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6XDguG7s27Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTuG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqklw5rhu6TDiuG6qULhu4Hhuqnhu6Lhu4Hhuqnhu6R34buf4bqp4buaTuG6qW154bul4bud4bqpw4PhuqDhu7nhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qeKAnG3hu5/hu5fEguG6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7icOD4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4oCd4bqp4bu54bqp4bqi4buL4bul4bqpbuG7o8O94buf4bqpfcOjw5rDssOq4budxILDsuG6qUThu43Dg+G6qcOz4buT4bul4bqpbuG6sOG7peG7neG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qcOz4buf4buZxILhuqnhu51w4bqpw7PFqeG6qcOAxILhur/huqnhu53hu6Phu5Hhuqnhu53hu7PDucOj4bqpTeG7ueG7n+G6qW9sxILhuqklw5rhu6TDiuG6qcOD4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqlExILEkOG7keG7peG6qcOzxanhu6Xhu53huqnhu53FqcOB4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpbsSpxILhuqnDg+G7o+G6suG6qcOD4buvw4Phuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qW7hu6Phu6fhuqnDs3fhu5/huqnDg8SCxJDhu5fhu6Xhuqltxanhu6Xhu53huqnDs+G6v+G6qcOAxILhu69u4bqp4bud4bufw6rhuqnhuq99ZuG7peG6qT3EgsSQ4buT4bul4bqj4bqpTuG7reG7peG7neG6qX3hu5/hu6Xhu6PhuqPhuqk9xILhu69u4bqpfcOC4bu34bul4budw6PDo8Oj4bqx4bqpQuG7geG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpYmLhuqnhu6Vmw7nhuqPhuqnhu6Lhu4Hhuqnhu6R34buf4bqp4buaTuG6qW7FqeG6qWXhuqnDusSp4bul4bqp4bud4buf4buB4bul4buj4bqpbuG7o+G6pG7huqlC4but4bqpw7NxbuG7o+G6o+G6qWXhuqnDusSp4bul4bqpQuG7meG6qeG7pOG7o3DhuqPhuqli4bqpw7rEqeG7peG6qcOz4bun4buHw4Phuqnhu6Phu4fhu6Xhu53huqlNw6rDo8Ojw6PhuqnDg+G7o3DhuqnDg+G7o+G6rG7huqnDg+G7k+G6qcOz4buF4bqpbuG7o+G6pOG7peG7neG6qcO54buf4bul4bujw6DhuqlV4buj4but4bul4bud4bqpw7Phu5Phuqlu4buj4buT4bqp4bul4buB4bun4bqpw4N24bul4bqpw4Phu4fhu5/huqnDueG7heG7n+G6qcO54buF4bufw6PhuqnDmcSC4buv4bul4bqpbsWp4bqpw7l3w4PhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6qeG7neG7n8Oq4bul4bqpb+G7geG7n+G6qcOD4buj4buv4bul4bud4bqpw4PhuqBx4bqp4bqi4buL4bul4bqpbuG7o8O94buf4bqp4bul4buB4bun4bqpw7PFqeG6o+G6qW7hur9u4bqpw7N34buf4bqpbcWp4bul4bud4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnDuuG7n+G7keG7peG6qcOD4bq2buG6qW7FqeG6qeG6ouG6rOG6qcOD4bujw6rEkOG6qcOzeOG7n+G6qcOz4buX4bqpw4Phu6Phu6Fu4buj4bqp4bul4bud4buj4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qW3hu5/hu5Phu6XhuqnDs3fhu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqlu4buD4bqp4oCc4bul4budw4Lhu7Xhu5/igJ3huqnDumzhu6XhuqnigJzDg8Oq4oCdw6PhuqnDk+G7n+G7mcSC4bqp4bul4buBxJDhuqnDg+G7o3Dhuqlu4bur4bqpQsO14bqp4bul4bujw4Lhuqlu4buD4bqpJcOa4bukw4rhuqlC4buB4bqp4bui4buB4bqp4bukd+G7n+G6qeG7mk7huqnDs+G7mcSC4bqpw7PDquG7peG7neG6qcOD4buj4buf4buTxILhuqlCcOG6qeG7o+G7qeG6qW7hu6PhurLhuqnDgMSCw6rhu6Xhuqnhu6Xhu53hu6Nz4bqp4bqgaOG7peG7neG6qW7hu6PEguG6qXXDieG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpbuG7reG7peG7neG6qW7hurLDquG6qcO5cOG7peG7o+G6qW7hu6PDgsOq4bqpdeG7k8OD4bqpw4Phu6Phuq5u4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huql14buj4buf4bqpbuG6v27huqnDs+G7r+G7n+G6qcOD4buj4bqy4bqpw7Phu4XhuqlCw4LDveG7peG6qcO64buR4bul4bqp4bqg4buJw4PhuqnDueG7h+G7peG7o+G6qcO5w7TEg+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4HDisSCw4Phu6Phu6fhuqDhuq3hurMq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Lhu4Hhurcvw4HhurM=

Thanh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]