(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên cạnh việc tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học, các trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang tích cực chỉnh trang, hoàn thiện các công trình nhà vệ sinh phục vụ nhu cầu sử dụng của học sinh.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNuG7hOG6q8Oyw6B2w7PDsmvGocOgxqHDs+G6rcOg4bqia8Og4buvw7LGocOzw6B24but4bu34bunxqFvw6DDs+G7n+G7hcOgduG7reG7t+G7peG7hcOgdsOzauG7l8OgxqFj4buXw6DDs+G7n+G7hcOg4buX4bulw7I1L8Oz4bqjNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q8OTaOG6pWbDoTbhu4Lhu4nGocOg4buF4bqpxqHDs8Og4bqiw7Jr4buFw6B2Y8ahb8Og4buF4bu34bunxqFvw6Dhu4XDucOg4buvxrDDoOG6ouG6v3bDoOG7hcOz4bq9dsOg4burw7PDveG7hcOg4bqiw73DoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoGbhuqnhuq7DoOG6ouG6rcOgw7Phu5/hu4Uww6Dhu4Xhuqfhu4XDoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoHbhu63hu4nGocOgZ8O14bqlw6Dhu4Phuq3GocOgdsO0xqHDs8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7heG7tcahb8OgZ+G6pcahb8OgduG7jeG7hcOzw6Dhu4XDgeG7hcOg4buFw7PDtMahw7PDoHbhu63huqXGoW8ww6DDs+G7m+G6rcahw6B2w7PDsmvGocOg4buF4bqn4buFw6Dhu4VxxqFvw6B24but4buPxqHDs8OgxqHDs+G6rcOg4bqia8Og4buvw7LGocOzw6Dhu6vDs8O94buFw6DhuqLDvcOgxqHDs3fDoOG7hcOqd8Og4buvw4DDoGbDvcahb8Og4buF4buz4bqlw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6BmdsOzd+G7l+G7g8Ohw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqh4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHhuqPhurXhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8OjxIPDoy/Do+G6oeG6oWbhuqPDo8Oj4bqj4bq34bqx4bqjdsOjw6LhurfDosOj4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6seG6tcSDw6HDoOG6peG7lXY8w6Hhu4ThuqvDssOgdsOzw7JrxqHDoMahw7Phuq3DoOG6omvDoOG7r8OyxqHDs8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Ogw7Phu5/hu4XDoHbhu63hu7fhu6Xhu4XDoHbDs2rhu5fDoMahY+G7l8Ogw7Phu5/hu4XDoOG7l+G7pcOyw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6seG6o+G6tcOhw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7hOG6peG7q3bDsuG7m8ahw6E24buEccahb8OgduG7reG7j8ahw7PDoMahw7Phuq3DoOG6omvDoOG7r8OyxqHDs8OgVuG7reG7t+G7p8ahb8OgVsOT4buqVsOgw5Phur93w6Dhu5R04buFw6DDkjDDoMOzd+G6rmvGocOgw5Phur93w6Dhu5R04buFw6DhuqJB4bqlw6Bn4bu3xanhu4XDoGfDqnfDoHbhu7fDoMSC4bq74bquw6Bmw4HGoW/DoOG6ouG7pcOyw6B2dcahb8Og4buZw7LGocOzw6Dhu6vDs+G7jcOgw7PDucahw6DhurXhuqHhuqHDoHbhu63Dsmt3w6Bnc8ahbzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NeG7r3bhu63hu5vGoW824buwd+G6pcahw6B24bq74buXw6Bnw6p3w6B24bu3w6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7hXHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6DGocOz4bqtw6DhuqJrw6Dhu6/Dssahw7PDoMOz4buf4buFw6Bn4bu34bunxqFvNS/hu6924but4bubxqFvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZWQcOg4buV4bq7dzDDoOG7heG6u3fDoOG7hcOzd+G6rmvGocOgxqHDs+G6rcOg4bqia8Og4buvw7LGocOzw6DDs+G7n+G7hcOgZ+G7t+G7p8ahb8Og4buV4bqtw6Dhu5d0dsOgduG7reG7m8ahb8OgxqHDs+G6oMahb8Og4bqi4bq9xqHDoGdqw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7sXfhuqXGocOgduG6u+G7lzDDoOG7g8aww7LDoOG7heG7ncOg4buVw7Lhu4nGocOg4buxd+G6pcahw6BnxKnGocOg4buv4bu54buFw6Dhu5nDs+G7oWjDoOG7heG7s+G6pcOgw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDszHDoCXhu6XDssOg4buvw4HDoMahw7rDoOG7lcOB4buFw6Dhu4Xhu7PhuqXDoMahw7Phuq3DoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoOG6ouG6rcOgxIJiw6DDs3TDsjDDoOG7heG6p+G7hcOg4buFccahb8OgduG7reG7j8ahw7PDoMahw7Phuq3DoOG6omvDoOG7r8OyxqHDs8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Ogw7Phu5/hu4XDoHbDs+G7p8Oyw6Bvw7LhuqXGocOg4buxd+G6pcOg4buZw7NxxqFvw6DGoW9BxqFvw6Bn4bu3xanhu4XDoGfDqnfDoHbhu7cww6DGoeG6u8ahb8Og4buF4bq94burMMOgxILhurvhuq7DoOG7l+G7pcOyMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6seG6o+G6s+G7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hWbGoTHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL8Ojw6PEg8OjL8Oj4bqh4bqhZuG6o8Ojw6PhuqPhurXhuqHDonbDo8SD4bqz4bq34bqv4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPOG6teG6seG6s8Ohw6DhuqXhu5V2PMOh4buE4bqrw7LDoHbDs8Oya8ahw6DGocOz4bqtw6DhuqJrw6Dhu6/Dssahw7PDoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoMOz4buf4buFw6B24but4bu34bul4buFw6B2w7Nq4buXw6DGoWPhu5fDoMOz4buf4buFw6Dhu5fhu6XDssOhw6DDg8OyZnbDszzDoeG6teG6oeG6ocOhw6DDs2jDsm/Ds3Y8w6HhurHhuqPhurPDocOgLzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNuG7hHHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6DGocOz4bqtw6DhuqJrw6Dhu6/Dssahw7PDoOG7q8Ozw73hu4XDoOG6osO9w6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzw6DGsMOgxqHDs8OyanfDoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoMOz4buf4buFw6BnYsOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu7F34bqlxqHDoHbhurvhu5fDoGfDqnfDoHbhu7cxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbDs8Oq4bquw6Bvw7Lhuqfhu5vDoFbhu63Dtcahw7PDoOG7sHfhuqXGoW/DoOG7mMOz4bqlxqHDszDDoMOTw7Jrd8OgduG7reG7t8awxqFvw6BW4but4bu34bunxqFvw6B2w7Jsd8Ogw7Phu5/hu4XDoFbDs8Oya3fDoEdxw6AzdsOzw7XDoHbhu63hur3GocOgJeG6qcahw6DDk+G6rTDDoMOzd+G6rmvGocOgVsOzw7Jrd8Ogw5Phu5vhuqc0MMOg4buFw7Phu5vDoOG7g8OyxKl2IsOgxqBj4buXw6DDs+G7n+G7hcOgw6PhuqHDo8Ojw6DigJPDoMOj4bqhw6PEgzDDoMahw7Phuq3DoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoGbDgcOg4buZw7LEqcahw6Dhu4Xhu53DoOG7mcOz4bub4bqrxqFvw6DhurPhurXhurHDoMOz4buf4buFw6Dhu6/Dssahw7Mvw6PDo8Og4buV4bul4burMMOgZ+G7ucahb8OgdsOz4bu5w6DEg8OgduG7m+G6rcahw6DDs3fhuq5rxqExw6BG4bubw6Dhu69yw6Dhu5Xhu7fFqcahb8Ogw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDs8OgZ3HGoW8ww6B24but4bu34bunxqFvw6BnYsOgZ8Oqd8OgduG7t8OgxILhurvhuq7DoGbDgcahb8Ogw6PDoOG7mcOzd8OgxqHDs+G6rcOg4bqia8Og4buvw7LGocOzw6Dhu4XDs+G7m8Ogb8Oy4bqn4bubw6DhuqLDsuG7icahw6DhuqLhuq3DoMOz4buf4buFw6Dhu6/Dssahw7PDoHbhuqfhu4XDs8Og4buDw7JrdsOgZmLhuq7DoOG7q8Oz4bujxqFvw6DDs+G7n+G7hTHDoFbhu63hu5vGoW/DoGfhu50ww6Dhu5nDs3fDoOG6omvDoOG7r8OyxqHDs8OgZuG6rcahw7PDoOG7hcOz4bubw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzw6Dhu4Xhu53DoGbDsmvGocOgduG7jeG7hcOzw6DhurPDo+G7lzXhu6934burNsOjNS/hu6934burNjDDoGfhu7fFqeG7hcOgxILhurvhuq7DoGbDgcahb8Og4buZw7PhuqXGoW/DoHbhu63huqXGoW8ww6Dhu6/huqnhu4XDs8Og4buv4buLMcOgR2zDoG/DsuG6oMOgb+G7j8ahw6DhuqJrw6Dhu6/Dssahw7PDoOG7hcOzd8ahbzDDoHbhu63hu7fhu6Xhu4XDoGbDteG7q8Og4buZw7PhuqXDssOgb8Oy4bqrxqFvMMOgb8Oy4bqn4bubw6DhuqLDsuG7icahw6Dhu4XDs+G7s8OgxqHDs8Oya+G7l8Og4buF4budw6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOgw7Phu7fhu6XGoW/DoGbhu4fGocOgw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDs8OgZ8Oqd8Og4bqi4bqt4bubw6Dhu5nDs3LDssOg4bqjw6Dhu4Xhuqfhu4XDs8Og4buvw4DDoGbDvcahb8Og4buDc8ahw6Dhu4XDqncww6Dhu4Phuqvhu5vDoOG7sXfhuqvGocOgduG7reG6pcahb8OgdsOzw7LEqXbDoOG7g8O1MTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZWw7PDquG6rsOg4buqw7Phuqnhu5fDoMOTecahb8Og4buC4buN4buFw7Mww6DDk8Oya3fDoHbhu63hu7fGsMahb8OgVuG7reG7t+G7p8ahb8OgVsOT4buqVsOgw5Phur93w6Dhu5R04buFw6DDksOgM8Ozd+G6rmvGocOgw5Phur93w6Dhu5R04buFNMOg4buFw7Phu5vDoOG7g8OyxKl2IsOgJeG7pcOyw6Dhu69yw6Dhu5Xhu7fFqcahb8Ogw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDs8Og4buV4buJxqHDoGfEqcahw6DDs8O5xqHDoOG6ozHhurHhuqHhuqHDoGjhu5cww6DGocOz4bqtw6B24but4bu34bunxqFvw6Dhu6vDs+G6q8Oyw6B2w7Phu7fhu6fGoW/DoMSCd+G6ruG7icahw6Bmd+G6rsOgdncww6DGoeG6u8ahb8Og4buF4bq94burw6DEg8Og4buZw7N3w6DGocOz4bqtw6DhuqJrw6Dhu6/Dssahw7Mxw6Dhu5bDusOyw6Dhu5nDs3fDoOG6omvDoOG7r8OyxqHDs8OgZ+G7t8Wp4buFw6B2w7PDssSpdsOg4buZxKnDoOG7r+G6qeG7hcOzw6Dhu6/hu4sww6B2w7JrxqHDoOG7jeG7hcOzMMOg4buF4budw6Dhu4NzxqHDoOG7rcOA4bqlw6B24bql4bquw6Dhu4XhuqXhu5vDoOG7reG6p+G7mzDDoOG7g+G6q8ahb8OgxqF0w7LDoOG7sXfhuq7DoOG6ouG6rcOgZ+G7t8Wp4buFw6Bm4bufxqHDoGbDreG7q8OgdsOz4bu34bunxqFvw6DEgnfhuq7hu4nGocOg4buv4bqld8Og4buXw7rDssOg4buDd3XDssOgw7Phu5/hu4Uxw6DGoGPhu5fDoMOj4bqh4bqjw6Iww6B2QcOgxqFvd3PGocOgxqFv4bq7xqHDoOG7r+G6p+G7hcOzw6DhuqLhuq3DoMSCYsOgw7N0w7LDoMOz4bud4bqlMMOgxqHDs+G6rcOgduG7reG7t+G7p8ahb8OgZ2LDoMSC4bq74bquw6Bmw4HGoW/DoHbDs+G7ieG7l8Og4buZw7N3w6DhuqJrw6Dhu6/Dssahw7PDoOG7l+G7pcOyw6Dhu4Xhu53DoHZ1xqFvw6Bmw7JrxqHDoHbhu43hu4XDs8Og4bqjw6PhuqHhu5c14buvd+G7qzbDozUv4buvd+G7qzYww6DhuqLhu6XDssOgdnXGoW/DoOG7mcOyxqHDs8Og4burw7Phu43DoHbhu63hu4nGocOg4bq14bqh4bqhw6B24butw7Jrd8OgZ3PGoW8xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXhu6924but4bubxqFvNlbhu61jxqHDoHbhu63GsMOgdkHDoMahw7PhuqDGoW/DoOG7hXHGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6DhuqJrw6Dhu6/Dssahw7PDoOG7hcOz4bubw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzw6DhuqJ5xqFvw6Dhu4XhuqXhu5s1L+G7r3bhu63hu5vGoW82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbDs8OB4buFw6B2xKkww6Dhu5nDs3HGoW/DoOG7q8Oz4bqrw7LDoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoMah4bqt4bubw6Dhu4Xhu7XGoW/DoOG7heG7ncOgZ8OyanfDoOG7mcOya8ahw6BnbMOgxILhurvhuq7DoGbDgcahbzDDoGZ34bquw6B2dzDDoMah4bq7xqFvw6Dhu4Xhur3hu6vDoHbDs+G7t+G7p8ahb8OgxIJ34bqu4buJxqHDoMOza8OgdsOzcsahb8OgxqHDs+G6rcOg4bqia8Og4buvw7LGocOzMcOgw5PDsmvGocOgxqHhuqXhuq4ww6B24but4buJxqHDoGfDteG6pcOg4buD4bqtxqHDoHbDtMahw7Mww6BnZeG7hcOg4buDw7JrdsOg4buV4bqtw6B24bqpw7LDoOG7heG6p+G7hcOgw7N34bqua8ahw6Dhu5fDsmrGocOgxqF4w7Iww6DhuqJ5xqFvw6Dhu6/hurt3MMOg4bqiecahb8OgxILhuqUww6DGocOzw7Jqd8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Ogw7Phu5/hu4XDoOG7hcOz4bu34bqlw6Bn4bu3xanhu4XDoGfDqnfDoHbhu7fDoGdzxqFvw6Dhu4N0w6DhuqJqw6Dhu4XDucOg4buvxrDDoOG6ouG6v3bDoOG7hcOz4bq9djDDoMOza8OgdsOzcsahb8OgxqHDs+G6rcOg4bqia8Og4buvw7LGocOzw6DhuqLhu4/DoHbDs8Spw6Dhu4XDs+G7t+G6pcOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu7F34bqlxqHDoHbhurvhu5fDoGd4xqFvw6Dhu5fhu7nhu4Uww6Dhu5nDs3HGoW/DoGfhuql2w6B2w7Lhu4l3w6Dhu4XDs3fhu4HGoTDDoOG7mcOzccahb8OgZ+G6p+G7q8Og4bu5xqFvw6Bn4buzw6DGocOzd8Og4buFw6p3w6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6HDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurXhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6t+G6oeG6oeG7q8SCIMOhw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hWbGoTHhu4PhuqXhu5t2w7PhuqXGocOzw7Phu5vhuqUx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL8Ojw6PEg8OjL8Oj4bqh4bqxZsOj4bqj4bqj4bqj4bqhw6PhuqF24bq14bq3w6LhuqPhuq/hu5XhuqEx4buT4burb13hu6084bq34bqhxIPDocOg4bql4buVdjzDoeG7hOG6q8Oyw6B2w7PDsmvGocOgxqHDs+G6rcOg4bqia8Og4buvw7LGocOzw6B24but4bu34bunxqFvw6DDs+G7n+G7hcOgduG7reG7t+G7peG7hcOgdsOzauG7l8OgxqFj4buXw6DDs+G7n+G7hcOg4buX4bulw7LDocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurXhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bq34bqh4bqhw6HDoC82NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buE4bql4burdsOy4bubxqHDoTbhu4RxxqFvw6B24but4buPxqHDs8OgxqHDs+G6rcOg4bqia8Og4buvw7LGocOzw6DGsMOgZ8OybOG7l8Og4buFw7Phu43GocOzw6BW4but4bu34bunxqFvw6BWw5PDoMag4bql4buXw6BHdMahb8Ogw7PDsmvGocOgZ2LDoMSCd3LGoW/DoOG7heG6veG7qzDDoOG7mcOzccahb8OgdsOzbMOg4buvw4DDoGbDvcahbzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VsOzw6rhuq7DoMagb3fhuq5txqHDoCVjxqHDoEbhu7fDucahbzDDoMOTw7Jrd8OgduG7reG7t8awxqFvw6BW4but4bu34bunxqFvw6B2w7Jsd8Ogw7Phu5/hu4XDoMag4bql4buXw6BHdMahb8OgM8Ozd+G6rmvGocOg4buwd+G6pcahw6DDk+G7neG6pTTDoOG7hcOzw7LhuqXDoOG7r8OsIsOgVuG7reG7t+G7p8ahb8Og4buF4budw6DhuqPDoGfDsmzhu5fDoOG7hcOz4buNxqHDs8Og4bqi4bqtw6Dhuq/DoGfDsmzhu5fDoOG7lcOsMMOg4bqi4bulw7LDoHZ1xqFvw6DDo+G6t+G6tcOgw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDszHDoMOTw7JrxqHDoGfDsmzhu5fDoOG7hcOz4buNxqHDs8Og4buF4buz4bqlw6B24but4bu34bunxqFvw6DEguG6u+G6rsOgZsOBxqFvw6B2QcOg4buV4bq7dzDDoMahw7Phuq3DoOG6omvDoOG7r8OyxqHDs8OgxIJ3csahb8Og4buF4bq94burw6Dhu5nDs3HGoW/DoOG7r8OAw6Bmw73GoW/DoGfhu7fFqeG7hTHDoMOT4buf4buFw6Dhu6/Dssahw7PDoOG7heG7ncOgxqHDs3fDoOG7hcOqd8Og4bqia8Og4buvw7LGocOzw6Dhu4XhuqfDoMahw7PhurvGocOg4burw7PhuqvDssOgZ8Oyw6DGocOz4bunw6DGocOz4bqtw6Bm4bq7xqHDoMSCd8ahb8Og4buxd+G6pcahw7Mww6Dhu63hur12w6Dhu4Phur12w6B2w7JrxqExw6Dhu5Z0dsOg4buvcsOgZ8OybOG7l8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4buVw6zDoHbhuqnDssOg4buD4bqrxqHDoMag4buddjDDoOG7g+G6q8ahw6Dhu5TGsMOg4buF4bu1xqFvw6Dhu4XDs+G7t+G6pcOg4buF4budw6DGocOz4bqtw6DhuqJrw6Dhu6/Dssahw7PDoOG7hcOz4bubw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZHc8ahb8Og4buFw7Phu43DoOG7lOG7o8OgJWPGocOgVnfhur3GoTDDoFbhu63hu7fGsMahb8Og4burw7Phu6PGoW/DoE9GW0dWw6DDs3fhuq5rxqHDoOG7luG7t+G7p8ahb8Og4buU4bqndjDDoOG7hcOz4bubw6Dhu4PDssSpdiLDoMOTd+G6rmvGocOg4buXw7JqxqHDoMaheMOyw6Dhu5bhu7fhu6fGoW/DoOG7lOG6p3bDoOG7heG7ncOgxIPDo8OgZ8O5xqHDoOG6osO1w6B24but4bu34bunxqFvw6DDs+G7n+G7hTDDoOG6ouG7pcOyw6DDs8O5xqHDoOG6o+G6oeG6ocOgZ8OybOG7l8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4buVw6zDoDPhu4Phur/hu4XDoOG7l8Oq4buXw6DGoeG7m8ahw6DhuqLhuq3DoHbDsmx3w6DDs+G7n+G7hTQxw6BWw7No4bubw6B24buNxqHDs8OgduG7m+G6p8ahw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7qsOz4bujxqFvw6BPRltHVsOgw7N34bqua8ahMMOgxqHDs3fDoOG7hcOqd8OgZ8Oqd8OgduG7t8Og4buX4bulw7Iww6Dhu6/huqDhuqXDoOG7hcOz4bqg4bqlw6DhuqLhuq3DoMah4bq7xqFvw6Dhu4Xhur3hu6vDoMahw7Phuq3DoOG6omvDoOG7r8OyxqHDs8Og4buV4bqtw6DhurHhuq/DoOG7q8Oz4bujxqFvw6BncsOyw6DhuqLhu6XDssOg4buD4bq/4buFw6Dhu5fDquG7l8OgxqHhu5vGoSDDoOG6o+G6s+G6t8Og4burw7Phu6PGoW/DoOG7g+G6v+G7hcOgdsOybHfDoMOz4buf4buFIMOgduG7reG7m8ahb8Og4buZw7PDssOg4buZw7Nyw7LDoFbDk+G7hOG7rsOg4buV4bqtw6DhurHhurHDoOG7q8Oz4bujxqFvMMOgw7PDqnfDoMOzxKl2w6B24bq/4burw6B24butd8ahb8OgxrDDoOG7heG6p+G7hcOgZ8OybOG7l8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4buVw6wxw6BW4bqpw7LDoOG7heG6p+G7hcOgZ8OybOG7l8OgduG7reG7t+G7p8ahb8OgxqHhuq3huq4ww6B2d+G6rsOgZ2LDoOG7heG7ncOgxqHDs+G6rcOg4bqia8Og4buvw7LGocOzw6DGocOz4bu3xqFvw6B24buPxqHDs8OgduG7reG6qcahb8OgxIJ3csahb8Og4buF4bq94burMMOg4buZw7NxxqFvw6B2w7Nsw6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvMMOg4buZw7PDssSpxqHDoMahw7N3w6Dhu4XDqnfDoOG7r8OyxqHDs8Ogw7Phu5vhuql2w6Dhu4Xhu7PhuqXDoG/DsuG6p+G7m8Og4bqiw7Lhu4nGocOg4bqi4bqtw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzw6BvZeG7q8OgxqHDs8OyanfDoOG7mcOz4budw6Dhu5nDs2PGoTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2R8Oqd8OgduG7t8OgxILhurvhuq7DoGbDgcahb8Ogw7Nrw6B2w7NyxqFvw6DGocOz4bqtw6DhuqJrw6Dhu6/Dssahw7PDoHbhu63hu5vGoW/DoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoMOz4buf4buFMMOgZ+G6p+G7q8Og4bu5xqFvw6DGocOzd8Og4buFw6p3w6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvMMOgZ3PGoW/DoHbDs+G7p8Oyw6Bn4bqr4buXw6Dhu4Phuqvhu5vDoOG7r+G7ueG7hcOg4buZw7Phu6Fow6Dhu4XDs+G7m8Og4buF4bqn4buFw6Bo4buXw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzw6Dhu5Xhuq3DoOG7l+G7m8ahb8Og4buXd3LGocOg4buF4buz4bqlw6Dhu4Xhuqfhu4XDoMahw7Phuq3DoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoOG6ouG6rcOgxIJiw6DDs3TDsjHDoCXDsmvhu4XDoOG7leG6reG7l8OgxqHhuq3huq7DoOG7heG7tcahb8OgZ+G6pcahb8Ogb+G7neG7q8Og4burw7PDqsahw6Bmd+G6rsOgduG7reG7j8Og4bqi4bqtw6DGoeG6u8ahb8Og4buF4bql4bubw6Dhu4XDs+G6vXbDoOG7leG7t8WpxqFvw6Bvw7Lhuqfhu5vDoGbDveG7hcOgduG6qcOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoMahw7Phuq3DoHbhu63hu7fhu6fGoW8xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4bqkd3bDs+G7m+G7rcOhNlbhu6xXxqBPw6Dhu5Thu4g1L+G7qzY=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]