(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua trên địa bàn Thanh Hóa số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng phương tiện giao thông ở lứa tuổi thanh, thiếu niên và học sinh gia tăng. Thực trạng này đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý và nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm ATGT cho học sinh.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq24bu4Synhu7gtxJBQ4buU4buSUuG7s+G6suG7nkDhu7bhu7jhu5Thu5A84bu14bq24bqi4bqg4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLhuq/hu5hHUuG6suG7iOG7mOG7nFLhu5jhurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqy4bu44bu0SeG7uOG6suG7uDvhu7fhurIi4buVZeG7leG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUD/EkOG6suG7uEDhu6rhu5ThurLhu7jhu5jEkFLhu5jhu7fhurLhu7jhu5jhu5TDkkDhurJS4buUw5NS4bqyIcOJ4bqy4buYw5rhu4jhurLhu7bhu5RS4buY4bqgL+G7tuG7uOG7tFNS4buS4bqi4bqgL+G7mMOC4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncOpS8SQxKjhurbhuqLhu5Xhu5hW4buU4bqy4buS4buUxJBS4bqy4buyQMSQ4bqy4bu44bu0w5NS4bqySuG7msSQ4bqy4buKw4lS4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqyw6lUxJDhurLhu7bFqOG6siEk4bqy4bu4xJDhu5ThurJS4bq4UuG6suG7kuG7lMSQU+G6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurJQ4buUw5NS4bqy4buyQMSQUuG6skrDklLhurIh4buU4buO4buI4bqy4bu2LOG6ssSoJFLhu5LhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqy4bu44buU4buOUuG6suG7kuG7lMSQU+G6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurJY4bqyUD/EkOG6suG7uEDhu6rhu5ThurLhu7jhu5jEkFLhu5jhu7fhurLhu7jhu5jhu5TDkkDhurJS4buUw5NS4bqyIcOJ4bqy4buYw5rhu4jhurLhu7bhu5RS4buY4bqy4buS4buUxJDhurLhu7jDilLhu5Lhu7nhurLhu5Xhu5g74buI4bqy4bu44bu04bq4UuG7kuG6slLDiTzhurJKVeG7lOG6suG7mMOZ4buU4bqyw53hu5jhurrhu5ThurLhu7jDilLhu5LhurLhu4gmVlLhu5LhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6suG7skDhurpS4bqyUD7hurIhw4nhurJSRlLhu5LhurLhu4jEkFPhurI+4bqy4bu44buYP+G7iOG7t+G6suG7uOG7tEXhu4jhu5jhurJS4buY4buU4buOUeG6suG7iuG6ulPhurJK4bq6UeG6siLhu5Vl4buV4bqy4buI4buYU+G6suG7mMOa4buI4bqy4bu24buUUuG7mOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqjhuqbhuqbDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7lCHhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi9SSyjhu7Yv4bqk4bqkw4LhuqYvw4JEQsSow4LDgsOC4bq04bq0w4JE4bu4w4LhuqThuqTDgkNQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r+G6qkTDguG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tuG6r+G7mEdS4bqy4buI4buY4bucUuG7mOG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu7jhu7RJ4bu44bqy4bu4O+G7t+G6siLhu5Vl4buV4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurJQP8SQ4bqy4bu4QOG7quG7lOG6suG7uOG7mMSQUuG7mOG7t+G6suG7uOG7mOG7lMOSQOG6slLhu5TDk1LhurIhw4nhurLhu5jDmuG7iOG6suG7tuG7lFLhu5jhurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6qOG6puG6puG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4buVxqBS4buY4bqy4bu44bu0xJBS4buS4bqy4buYw5rhu4jhurLhu7bhu5RS4buY4bqyIeG7puG6suG7uCbhurJK4buU4buMQOG6suG7oOG7mOG7lMOVUuG6silL4bqySuG6uMOd4bqySuG7lOG7jlLhu7fhurIpS+G6slFFPOG6skrhu5Thu45S4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6skrhu6jhu5ThurJRKuG6suG7iuG6ulPhurLhu5jhu5TDlVHhu7fhurLEqMOJUuG6suG7mMOJUuG7kuG6slLhu5LEkFLhu5Lhu7nhu7nhu7nhurLhu5JGPOG6slLhu5JAPOG6suG7mOG7lMOVUeG6suG7iOG7mFPhurJS4buSJlbhu5ThurLhu7jhu5jEkFHhurLhu5Lhu5TEkOG6suG7kuG7lMSQU+G6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurIp4bq6POG6suG7tMSQ4bqyWOG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqySuG7msSQ4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6suG7uOG7tMOTUuG6skrhu5rEkOG6suG7isOJUuG6suG7uOG7nFLhu5jhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiZ+G7kkA8w5NS4bqyUuG7mEZS4bqyxKjDjFLhurJKw5JS4bqy4bu4xJDhu5ThurJS4bq4UuG6suG7iOG7mCXhurI8w5JA4bqyxKhT4bqy4buYw5rhu4jhurLhu7bhu5RS4buY4bqySuG7lOG7jEDhurLhu6Dhu5jhu5TDlVLhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqy4bu44buU4buOUuG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu7jhu7RJ4bu44bqy4bu4O+G7t+G6siLhu5Vl4buV4bu34bqyUuG7mCbhurLhu4jhu5gmxJDhurJKJeG6suG7uEDhu6rhu5ThurJK4buU4buMQOG6suG7oOG7mOG7lMOVUuG6silL4bqyw53hu5hGUuG6suG7oOG7mMWo4buU4bqyUOG7rlLhu7fhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqySuG7qOG7lOG6slEq4bqy4buK4bq6U+G6suG7mOG7lMOVUeG7t+G6ssOd4buYVFLhu5LhurJS4buYxJBS4buY4bu34bqyISZX4bu44bqyw41A4bu34bqyxKjDiVLhurLhu5jDiVLhu5LhurJS4buSxJBS4buS4bu34bqy4buI4buYWOG6suG7skBF4bqy4bu2xajhurJS4buSJlbhu5ThurLhu7jhu5hLU+G6suG7skA84bqySuG7mlLhu5jhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buD4buY4bumUuG7kuG6suG7skBF4bqy4bug4buYVOG6skrDleG6suG7iuG6vuG7uOG6suG7kuG7hsOd4bqy4bu44bu0w5NS4bqySiZWUuG7kuG6suG7mMagUuG7mOG6suG6ulLhu5jhurLhu5jDmuG7iOG6suG7tuG7lFLhu5jhurIh4bum4bqy4bu4JuG6skrhu5Thu4xA4bqy4bug4buY4buUw5VS4bqyKUvhurJK4bq4w53hurJK4buU4buOUuG7t+G6silL4bqyUUU84bqySuG7lOG7jlLhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqySuG7qOG7lOG6slEq4bqy4buK4bq6U+G6suG7mOG7lMOVUeG7t+G6ssSow4lS4bqy4buYw4lS4buS4bqyUuG7ksSQUuG7kuG7ueG7ueG7ueG6suG7kkY84bqyUuG7kkA84bqy4buY4buUw5VR4bqy4buI4buYU+G6slLhu5ImVuG7lOG6suG7uOG7mMSQUeG6suG7kuG7lMSQ4bqy4buS4buUxJBT4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqJm4buu4buU4bqySkY84bu34bqyIcOJU+G6suG7oOG7mFPhurpS4buS4bqy4bqkw4LhurLhu5Lhu5RW4bqy4bqm4bq04bqyw53hu5gj4bu44bqyUuG7ksOJPOG6suG6pOG6qC3huqbhurLhu7jhurjhu5ThurIp4bq84bqyw6kmUuG7kuG6suG7heG7qOG7iOG6ssOBw6lJQOG6suG7heG7qOG7iMOA4bqySuG6vOG6sinhuro84bqy4bu0xJDhurIhJOG6suG7uMSQ4buU4bqyUuG6uFLhurLhu5Lhu5TEkFPhurLhu7jhu5jhu6ZS4buS4bqyUuG7kuG7mOG7lMOTUeG6suG7uOG7tMOaUuG7kuG6suG7oOG7mOG7lMOSUuG6suG6puG6suG7mMOa4buI4bqy4bu24buUUuG7mOG6suG7uCzhurIhU1Lhu5Lhu7nhurLhu5Xhurjhu5ThurLhu7jhu5hW4buU4bqySuG7lMOVUeG6sinhuro84bqy4bu0xJDhurLhu7jEkOG7lOG6slLhurhS4bu34bqy4buI4buYRUDhurJmxJDhu5ThurLhu5Xhu5jhu5rhurLEg+G6ulPhurLhu6XDklLhurLhu7bhu5RS4buY4bqyUsOKUeG6suG6pOG6tOG6tEThurJK4buU4buMQOG6suG7oOG7mOG7lMOVUuG6silL4bqyUUU84bqyxIPhu4Phu5nhu7PhurLhuqREZcOCLcOC4bqq4bqk4bu54bq0Q+G6suG7iOG7mFjhurLhu7jhu5hLU+G6suG6puG6suG7iOG7mEVA4bqyUMOJ4bqy4buV4bu0xqBS4buY4bqy4buV4buY4bua4bqydUZS4bqy4bu24buUUuG7mOG6slLDilHhurLhuqThurThurRE4bu34bqyw7Thu5jhurhR4bqy4buV4buY4bua4bqy4buD4buYRVLhu5jhurJ1POG6suG7tuG7lFLhu5jhurJSw4pR4bqy4bqk4bq04bq0ROG7t+G6suG6t+G7hlLhu5LhurLhu5Xhu5jhu5rhurLhu5Xhu7TEkFLhu5LhurLhu7bhu5RS4buY4bqyUsOKUeG6suG6pOG6tMOC4bq04bqyw4Hhu4jhurrhurLhuqzhurLhu4jhu5hFQOG6skrhu4xA4bqyWOG6sinhurzhurJn4buSJuG6suG7heG7qOG7iOG7t+G6ssOpSUDhurLhu4Xhu6jhu4jDgOG6suG7oOG7mOG7lOG6skrhu5ThurJKw5JS4bqyUuG7kuG6vOG6suG7isSQ4bqySiZWUuG7kuG6slLhu6jhu5ThurJKxq9S4buS4bqy4bu44buY4bumUuG6ssO04buYI+G6suG7hSbhu6xS4buS4bqyKUvhurLhu4rhu5rhurJQxJBT4bqyKUDFqFLhu5LhurJRJuG7rFLhu5LhurJS4buo4buU4bqySsavUuG7kuG6suG7oOG7mOG7lMOSUuG6suG6puG6suG7iOG7mEVA4bqy4buK4bua4bqyUuG7kuG6uOG7uOG6slIm4buu4buI4bu34bqy4bu4LOG6siFTUuG7kuG6suG7uOG6uOG7lOG6suG7iOG7mOG7sOG7t+G6suG7iOG7mEVA4bqydTzhurJKJlfhu4jhurJS4buSJlbhu5ThurLEqEZS4bqyw53hu5hF4bu44bqy4buY4buU4buOUuG6suG7iD9A4bqy4bug4buaw53hurLhu7jhu5hW4buU4bu54bqy4bq3RjzhurLhu4jhu5jhu5zhurJQw4nhurJR4buo4bu44bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurJS4buY4buU4buMQOG6siEk4bqyIcSQ4bqy4buI4buY4bq4UeG6slDhu5TDk1LhurLhu7JAxJBS4bqySsOSUuG6skrFqOG7lOG6suG7uCZXUuG7kuG6suG7mMOa4buI4bqy4bu24buUUuG7mOG6siHhu5ThurLDneG7mOG6uFHhurLhu7jhu7RJ4bu44bqy4bu4O+G6siLhu5Vl4buV4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJCRETDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqo4bqm4bqkw50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu5Qh4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvUkso4bu2L+G6pOG6pMOC4bqmL8OCRELEqMOCw4LDguG6tOG6pOG6pEPhu7hE4bq04bq04bqm4bqoUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu69C4bqq4bqm4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq24bqv4buYR1LhurLhu4jhu5jhu5xS4buY4bqyIeG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG6suG7uOG7tEnhu7jhurLhu7g74bu34bqyIuG7lWXhu5XhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6slA/xJDhurLhu7hA4buq4buU4bqy4bu44buYxJBS4buY4bu34bqy4bu44buY4buUw5JA4bqyUuG7lMOTUuG6siHDieG6suG7mMOa4buI4bqy4bu24buUUuG7mOG6tuG6sijhu5TEqOG7uOG7mOG7r+G6tkJEROG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqjhuqbhuqThurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6osO04buYJOG6suG7mEA8UuG7mOG6skomxJDhurJKVFLhurLhu4hTUuG6skrhu5ThurLhu5jDmuG7iOG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurJK4buo4buU4bqyUSrhurLhu4rhurpT4bqy4buY4buUw5VR4bu34bqy4buI4buYWOG6suG7skBF4bqy4bu2xajhurJQJldS4buS4bqyUuG7kiZW4buU4bqy4bu44buYS1PhurLhu7JAPOG6skrhu5pS4buY4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7leG7tCbhu67hu4jhurLhu7jhu5g74buI4bqy4bu44bu04bq4UuG7kuG6suG7uOG7tMOTUuG7t+G6ssSDxJBS4bqyIuG7lWXhu5XhurLhu7jhu5xS4buY4bqySuG7jOG6slLhu5Lhu5jhu5rhurLhu4hF4buI4bqySuG7rFLhurIh4bua4bqy4buI4buYP+G7iOG6slLDilLhu5Lhu7fhurJK4buaxJDhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqy4bu44buUw5LDneG6suG7uCThu4jhurLhu7jDilLhu5LhurLhu4gmVlLhu5LhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6suG7uEA8w5NS4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bqyw53hu5hFw53hurJQQEnhu7jhurIi4buVZeG7leG6suG7iOG7mFPhurJS4buSJlbhu5ThurLEqEZS4bu34bqyUuG7mEfhu7jhurJQw4nhurLhu4hF4buI4bqy4buI4buYRUDhurLhu7jhu5jEkFLhu5jhu7fhurLhu7jhu5jhu5TDkkDhurJS4buUw5NS4bqyUuG7mOG7gFHhurLhu5Lhu5RFU+G6ssSoJOG7iOG6sj7hurLhu7jhu5g/4buI4bu34bqyUkZS4buS4bqy4buIxJBT4bqy4bu44bu0ReG7iOG7mOG6slLhu5jhu5Thu45R4bqy4buIJcSQ4bqyUeG7sOG7lOG6slLhu5ImVuG7lOG6ssSoRlLhurLhu6Dhu5jhu5ThurLhu7jhu5jEkFHhurLhu5Lhu5TEkOG6suG7kuG7lMSQU+G6suG7uOG7mOG7plLhu5Lhu7fhurLhu7jDilLhu5LhurLhu4gmVlLhu5LhurIpLOG6slA+4bqy4buYw5rhu4jhurLhu7bhu5RS4buY4bqyIeG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG6suG7iEXhu4jhurLhu7JAPOG6skrhu5pS4buY4bqyIeG7jOG6suG7uOG7tEnhu7jhurLhu7g74bqyIuG7lWXhu5Xhu7fhurLhu7jhu7RFUuG7mOG6slLhu5guUuG7kuG6suG7uMSQ4buU4bqyUuG6uFLhurJKRVLhu5LhurLhu7jhu5TDkuG7iOG6suG7iFThurLhu7jhu5jDleG6sinhuro84bqy4bu0xJDhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buFPuG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6suG7iOG7mFPhurLhu7jGoFLhu5jhurLhu7jhu7ThurhS4buS4bqy4buS4buUxJDhurLhu7jDilLhu5LhurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqyIuG7lWXhu5XhurJY4bqyUD/EkOG6suG7uEDhu6rhu5ThurLhu5jDmuG7iOG6suG7tuG7lFLhu5jhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLhurLhu5JIUuG6skpGPOG7t+G6suG7isOJ4bqy4buF4bq44buU4bqy4buV4buY4bua4bqy4buV4buYxJBS4buY4bqy4buV4buYJTzhu7fhurLDtOG7mFThurLhuq/hu5hFUuG7mOG6snXDilLhurLDneG7mFVS4buS4bqyxIPEkFLhurIi4buVZeG7leG6suG7uOG7nFLhu5jhurLhu4jhu5hT4bqy4buK4buUw5Lhu7jhu7PhurJ14buU4buO4buI4bqyIeG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG6suG7oOG7mOG7lOG6suG7uOG7mMSQUeG6suG7kuG7lMSQ4bqy4buS4buUxJBT4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6suG7iCXEkOG6suG7mMOa4buI4bqy4bu24buUUuG7mOG6suG7uOG7tCbhu67hu4jhurLhu5jDkuG7uOG6ssSoU+G6suG7iEXhu4jhurJLUeG6suG7iOG7mCbEkOG6suG7iFThurI+4bqy4bu44buYP+G7iOG6suG7uMWo4bu44bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu4jhu5hHw53hurLhu5jDiVLhu5jhurLDneG7mEXDneG6slBASeG7uOG6siHhu4zhurLhu5Lhu5TEkFPhurLhu7jhu5jhu6ZS4buS4bu34bqy4buI4buYJsSQ4bqyUuG7mElS4bqy4bu44buYP+G7iOG6suG7mMOS4bu44bqyUuG7mC5S4buS4bqyUuG7kkA84bqy4buY4buUw5VR4bqy4bug4buY4buU4bqy4bu44buYxJBR4bqy4buS4buUxJDhurLhu5Lhu5TEkFPhurLhu7jhu5jhu6ZS4buS4bu54bu54bu54bqyxIPDk1LhurLhu4jhurhS4buY4bqySlThu7fhurIh4buU4buO4buI4bqy4buS4buURVPhurLEqCThu4jhurLDneG7mEXDneG6slBASeG7uOG6siHhu4zhurIi4buVZeG7leG6suG7uDrhurLhu5Lhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurLhu4jhu5gmxJDhurJKJlfhu4jhurLhu4jhu5gj4bqy4bu44bu0w5pS4buS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6osOp4buU4buOUuG6slLEkDzhurLhu4VASeG7uOG6smXhu5TEkFPhurLhu7jhu5jhu6ZS4buS4bqySiZWUuG7kuG6suG7iuG7qOG6skrEkFLhu5LhurLhu4jhu5hT4bqyw53hu5hMw53hurJS4buSJlbhu5ThurLhu7g64bqyw4LhuqrhurIt4bqyw4JD4bqy4bu4QOG7quG7lOG6skomV+G7iOG6suG7tizhurLEqCRS4buS4bqyKUvhurJR4bum4bqy4bu44bum4bqy4bu4OuG6suG6qOG6tOG7iFHhuqbhurLhu7jhu7RY4bqyKUDFqFLhu5Lhu7fhurIhxqDhurIhSTzhurJS4buY4buU4buMQOG6suG7kuG7lMSQ4bqySsagUuG7mOG6skrhurzhurLhu4jhu5jDmlLhurJRQMSQ4bqy4buIReG7iOG6slBT4bq44buU4bqyKUvhurJR4bum4bqy4bu44bum4bu34bqyKUvhurJRRTzhurJK4buU4buOUuG6ssSoJuG7ruG7lOG6suG6qOG6tOG7iFHhuqbhurLhu4jhu5hT4bqy4buIU1LhurJLUeG6slHGoFLhu5jhu7XhurLhu4hF4bqy4buK4buU4buO4bu44bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurJLUeG6skomV+G7iOG6slFAxJDhurIpS+G6slFFPOG7t+G6silL4bqyUUU84bqySuG7lOG7jlLhurLhu6Dhu5jhu5ThurJR4buu4buU4bqy4buI4buY4buc4bqySsSQUuG7kuG6suG7mMOa4buI4bqy4buVw6nhuq/hu5nhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqxU+G6slBASeG7uOG6suG7iOG7mFPhurLDneG7mEzDneG6slLhu5ImVuG7lOG6skrhu5Thu4xA4bqy4bug4buY4buUw5VS4bqyKUvhurLhu5Lhur5S4bqyUUU84bqy4buIVOG6ssSoQFLhu5LhurLhu7jhu5bhu4jhu5jhurIp4buU4bqyUMSQUuG7mOG6ssSoJuG7ruG7lOG6suG6qOG6tOG7iFHhuqbhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4buISFLhurLhu5Lhu5RHPOG6ssOd4buYTMOd4bqyUEXhu5ThurIpS+G7t+G6slLhu5Lhu5jhu6LEkOG6slDDieG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu7JAxJDhurJKw4lT4bqy4bu44bq4U+G7t+G6suG7tkXhu7jhurLhu5jhurjhu4jhu5jhurJSw5NS4bqy4buIReG7iOG6sktR4bqy4buI4buYJsSQ4bqySiZX4buI4bqySsOJU+G6suG7uOG6uFPhurLhu6Bd4bqyUsOKUuG7kuG6slBF4buU4bqyKUvhu7fhurLhu6Bd4bqyUsOKUuG7kuG6siks4bqyUD7hurLhu4hF4buI4bqy4bu4xqBS4buY4bqy4buYQMWoUuG7kuG7t+G6suG7iOG7mCbEkOG6skomV+G7iOG6suG7uMagUeG6suG7mOG7lMOVQOG6suG7hUBJ4bu44bqyZeG7lMSQU+G6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurJKJlZS4buS4bqy4buK4buo4bqy4buI4buGUuG6suG7oE/hu7nhu7nhu7nhurLhu7jhu5Thu4xR4bqyw41S4bqy4bu0R+G7uOG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqyUuG7kkA84bqy4buI4bus4bqy4buSRjzhurJRR+G7uOG6siLhu5Vl4buV4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbhu5Thuq9LUuG7uEvhu7ThurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurYo4buUxKjhu7jhu5jhu7PhurJD4bq04bq0w50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6qOG6puG6psOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buUIeG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL1JLKOG7ti/huqThuqTDguG6pi/DgkRCxKjDgsOCw4LhurThuqzhuqhC4bu4QuG6qEThurREUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqzhuqThuqbhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbhuq/hu5hHUuG6suG7iOG7mOG7nFLhu5jhurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqy4bu44bu0SeG7uOG6suG7uDvhu7fhurIi4buVZeG7leG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUD/EkOG6suG7uEDhu6rhu5ThurLhu7jhu5jEkFLhu5jhu7fhurLhu7jhu5jhu5TDkkDhurJS4buUw5NS4bqyIcOJ4bqy4buYw5rhu4jhurLhu7bhu5RS4buY4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2Q+G6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqjhuqbhuqbhurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6omXhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurLhu4hIUuG6slLDk0DhurLhu4jEkFPhurLhu7jhu7RF4buI4buY4bqyUuG7mOG7lOG7jlHhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu7JA4bq6UuG6slA+4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6suG7uOG7lOG7jlLhu7fhurLhu5Lhu5RFU+G6ssSoJOG7iOG6skrhurhT4bqySj/hu4jhurIhw4nhurI+4bqy4bu44buYP+G7iOG6suG7iOG7mEfDneG6suG7mMOJUuG7mOG6ssOd4buYRcOd4bqyUEBJ4bu44bqyIeG7jOG6siLhu5Vl4buV4bqy4buI4buYU+G6suG7iFNS4bqyS1HhurJKw5XhurLhu4rhurpT4bqySuG6ulHhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqy4bu44buWUuG7mOG6slHhurhS4buS4bqy4buI4buYU+G6suG7iOG7mOG7llLhu5jhurJRxqBS4buY4bqyIcOJ4bqyUuG7mC5S4buS4bqyUuG7kiZW4buU4bqyKUBS4buS4bqy4buyQMSQUuG7mOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqJn4buSU8OJ4buU4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7uMOKUuG7kuG6suG7iCZWUuG7kuG6suG7uEBIUuG6suG7uOG7tMSQ4bu34bqyKSzhurJQPuG6slLhu5Lhu5jhu5TDk1HhurLhu4hF4buI4bqyIeG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG7t+G6siHhu5Thu47hu4jhurLhu7hAPMOTUuG6suG7uOG7tEA84buMUuG7t+G6suG7kuG7lEVT4bqyxKgk4buI4bqyw53hu5hFw53hurJQQEnhu7jhurIh4buM4bqyIuG7lWXhu5XhurJY4bqyUuG7mMOJ4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqyIcOJ4bqy4buS4buUxJDhurJKxqBS4buY4bqy4buIVOG6siHEkOG7lOG6suG7uOG7tFXhurLhu5jDkuG7uOG6suG7tj/hu4jhurLhu7JAxJBS4bqy4bu44bu0w5pS4buS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu6Dhu5jhur7hu4jhurLDneG7mCThu4jhurLhu7jGoFLhu5jhurLhu7jhu7ThurhS4buS4bqy4buYw5rhu4jhurLhu7bhu5RS4buY4bqyIeG7lOG6ssOd4buY4bq4UeG6suG7uOG7tEnhu7jhurLhu7g74bqyIuG7lWXhu5Xhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqvReG7iOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7iFThurLhu7jhu5jDleG6slDhu5RS4buY4bqySuG7qFLhu5LhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4buIReG7iOG6suG7mFPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6suG7uEA8w5NS4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bqyw53hu5hFw53hurJQQEnhu7jhurIh4buM4bqyIuG7lWXhu5Xhu7fhurLhu5gm4buuUuG7kuG6ssSow4xS4bqy4buIReG7iOG6sktR4bqy4buIReG7iOG6suG7skA84bqy4bu44bq+4buI4bqy4buK4bq6U+G6skrhurpR4bqyxJBS4bqy4bu4U8OJUuG6suG7oOG7mOG7lOG6suG7uOG7mMSQUeG6suG7kuG7lMSQ4bqy4buS4buUxJBT4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6suG7iuG7gFLhu5LhurLhu5jGoFLhu5jhurLhu7jhu5g/4buI4bqy4bu44bu0O+G7iOG6suG7uEA8w5JS4bu54bqyxIPDk1LhurLhu4jhurhS4buY4bqySlThu7fhurLhu4jDilLhurLhu4g/4bqySuG7lOG7jEDhurLhu6Dhu5Thu45S4bqy4bu44buYO+G7iOG6suG7uMOS4bqy4bu44bq44buU4bqySuG7msSQ4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu7jhu5bhu4jhu5jhurLhu5hXw53hurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7kuG7lOG6ulLhu5LhurLEqOG6uDzhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bqy4bug4buYVMSQ4bqyIeG7jOG6siLhu5Vl4buV4bqyIcOJ4bqyw53hu5jhu6rhurLhu4rhu5TDklLhu7fhurLhu5Lhu5RFU+G6ssSoJOG7iOG6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurLhu7JAxJDhurLhu4hF4buI4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4bu4QDzDk1LhurLhu7jhu7RAPOG7jFLhurLhu7jhu7Q74buI4bqy4buyQMSQUuG7ueG7ueG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqjhuqbhuqTDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7lCHhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi9SSyjhu7Yv4bqk4bqkw4LhuqYvw4JEQsSow4LDgsOC4bq04bqo4bqo4bq04bu4w4JC4bqs4bqo4bqkUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu69D4bq0w4LhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbhuq/hu5hHUuG6suG7iOG7mOG7nFLhu5jhurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqy4bu44bu0SeG7uOG6suG7uDvhu7fhurIi4buVZeG7leG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUD/EkOG6suG7uEDhu6rhu5ThurLhu7jhu5jEkFLhu5jhu7fhurLhu7jhu5jhu5TDkkDhurJS4buUw5NS4bqyIcOJ4bqy4buYw5rhu4jhurLhu7bhu5RS4buY4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2Q+G6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqjhuqbhuqThurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6osSDw4nhurLhu4Xhurjhu5ThurLhu5Xhu5jhu5rhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLhu5Xhu5glPOG7t+G6ssO04buYVOG6suG6r+G7mEVS4buY4bqydcOKUuG6ssOd4buYVVLhu5LhurLEg8SQUuG6siLhu5Vl4buV4bqy4bu44bucUuG7mOG6suG7uOG7mMOKUeG6suG7mMOZ4buU4bu34bqySuG7qFLhu5LhurIh4buUw5NS4bqy4buI4buYRUDhurLDtOG7mOG6uFHhurLhu5Xhu5jhu5rhurLhu4Phu5hFUuG7mOG6snU84bu34bqyUuG6uFLhurJS4buYRlLhurLEqEA84bqyUuG7mEfhu7jhurLhu7bFqFLhu5LhurLhu7ZU4bu44bqy4bu2xJBA4bqyISThurLhu7jEkOG7lOG6slLhurhS4bqyIcOJU+G6slLhu5LDiTzhurLhuqThuqgt4bqm4bqyWOG6sinhurzhurLDqSZS4buS4bqy4buF4buo4buI4bqyw4HDqUlA4bqy4buF4buo4buIw4Dhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buV4buYO+G7iOG6suG7uMOS4bqy4buI4buYU+G6suG7uOG7mEc84bu34bqySsOV4bqy4buS4buU4bq6UeG6suG7uOG7mOG7lMOVQOG6suG7uMagUuG7mOG6suG7uOG7tOG6uFLhu5LhurLhu5jDmuG7iOG6suG7tuG7lFLhu5jhurIh4buU4bqyw53hu5jhurhR4bqy4buIReG7iOG6suG7skA84bqySuG7mlLhu5jhurIh4buM4bqyIuG7lWXhu5Xhu7fhurLhu7Y74bqyUuG7sOG6slA74buI4bqy4buIJcSQ4bqyUDvhu4jhurJQJldS4buS4bqy4buI4buYP+G7iOG6slLDilLhu5LhurIhw4nhurJS4buYw4nhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurJQw4nhurLhu4jhu5gmxJDhurJKJeG7t+G6slHDieG6suG7iEhS4bqy4buIVOG6suG7tjvhurIhw4lT4bqy4buIQOG7qOG7iOG6suG7iCXEkOG6suG7iEXhu4jhurLhu4pJ4buI4bqy4buI4buYxJDhurJRTeG6suG7mMOa4buI4bqy4bu24buUUuG7mOG7ueG6smXhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurLhu4hIUuG6slLDk0DhurLhu4jEkFPhurLhu7jhu7RF4buI4buY4bqyUuG7mOG7lOG7jlHhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu7JA4bq6UuG6slA+4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6suG7uOG7lOG7jlLhu7fhurLhu5Lhu5RFU+G6ssSoJOG7iOG6skrhurhT4bqySj/hu4jhurIhw4nhurI+4bqy4bu44buYP+G7iOG6suG7iOG7mEfDneG6suG7mMOJUuG7mOG6ssOd4buYRcOd4bqyUEBJ4bu44bqyIeG7jOG6siLhu5Vl4buV4bqy4buI4buYU+G6suG7iFNS4bqyS1HhurJKw5XhurLhu4rhurpT4bqySuG6ulHhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqy4bu44buWUuG7mOG6slHhurhS4buS4bqy4buI4buYU+G6suG7iOG7mOG7llLhu5jhurJRxqBS4buY4bqyIcOJ4bqyUuG7mC5S4buS4bqyUuG7kiZW4buU4bqyKUBS4buS4bqy4buyQMSQUuG7mOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w50iQOG7uOG7mFPhu7ThurbhuqLhu4Um4busUuG7kuG6suG7g+G7mEVS4buY4bqgL8Od4bqi

Lương Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]