(vhds.baothanhhoa.vn) - Câu chuyện giải Ngoại hạng Anh xác lập kỷ lục “trảm tướng” đã gây bão dư luận suốt mấy ngày qua, trong đó dấy lên ý kiến được không ít người ủng hộ: “Sự tin tưởng dành cho HLV ngày nay ít quá, họ bị đối xử thiếu công bằng”. Quan điểm này rất đúng ở cái tình nhưng chưa chắc đã hợp cái lý, bởi lẽ mỗi thời mỗi khác, triết lý làm việc cũng phải thay đổi với bối cảnh làm việc.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQ14bunxalB4buN4bq/OjTFqeG6v+G7ucWpLcSD4buNauG7icO1KTXDs8aw4bunxalq4buLQTw0IOG6usSpxrBBacO1NcWp4bul4bqz4buPNcWpdnHDteG7iTXFqeG6t2o1w5Xhu4nDtOG6t2o1xKnhurfDteG7iTXEgsO1xKkpNcOKeMO14buJNeG7jWNBNeG6u+G6r2o14bu5dsSDNcOqw6014bulw6LDtTXhur3hurdBNeG6u+G6r2o1w7XEg0EiL8SpNyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xKjhur/Eg+G6vTQg4bq6YsawNeG6u8SpxrBBacO1NeG7iWrhurNqNcOV4buJw7ThurdqNcSp4bq3w7Xhu4k1xILDtcSpNeG7ueG6r+G6uzXhu43EkcO6NcOy4bqiNeG7jeG7seG6uzXigJzFqeG7peG6s+G7jzXFqXZxw7Xhu4nigJ01w6rhurU14buJYkE14bq54bq1w7Q14bq9djXhu43GsMSRw7U14bunxrDhu5vFqTXhu49jQTXDteG7ieG6sUE1w7nGsMSDPjXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w6rhu5E14bq9Y0E14buNZsO1NcOBNcOyamfDtTXDqnZz4bq7NcOyxKnGocO14buJNWvFqTXDteG7iXZyajXhu63DteG7iTXEqeG7oyk14oCc4bumeTXFqWrDtTXFqXZ0w7Xhu4k14bq94bqxw7XEqTXhurvEqcO0NcSo4buM4bu0NcO14buJ4bqxQTXDtcSDQTVrxak1w7nGsOG6rz41xKnhu5k14bq5bTXDquG7m2o14bu5w701xanEqWpnxrA14bq7xqHDteG7iTXhurnhuqfDteG7ieKAnXs1w5nGsMSDw7U1w6pqw63hu481w7XhurFBNeG7pWPFqTXDquG7qcO14buJNXQ14bq74bqvajXFqWzDtcSpNcO1xKl2w7Xhu4k14bq7xKl2xIM14bq7xKnhuqXhurs1w6rhurU1xKlzw7o14bq74bqvajXhu43DgT414bq5dGo14buN4buFNeG7j+G7oWo1xanEqXJqNeG7j+G7oWo1w7LEqeG6r+G6uz41xanhu6VqZ8WpNeG7jcOBNeG7jeG6seG7jzXhu7VqaeG6uzXhurvhu6/DteG7iTXDusSp4bqzajXFqcSpxINBNcOq4bufajXhu7VxajXhurnhu5tqNeG6u+G6s8O1xKk14buN4bqx4buPNeG7tWpp4bq7eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgImrhu4/hu4k14bq74buNxIPhu6fhu6c6NGrhurrhur/DtcWp4bq/4bulNeG6vcWpxKnGsOG7j+G6uTQ14bunxalB4buN4bq/OjThu7dq4bq9xanEqSk1w6BhNsO64bu5PDXEqeG6v2rhu4nEqcWpKTXhuqM2NsO64bu5PDQ14bun4bul4bq7OjQvL+G6u+G6vcO1e+G6ucSDw7TFqcSpxIPDtcSpxKnDtMSDe+G7tcO1L+G6veG6v+G7p8OyxanDtMO6L8O14bq/4bu34bunLzg5N2EvODbDoeG6vTk24bqhYTg24bqhxanhuqE44bqj4bqh4buNw6MtN3vDs8O64buJNDXEg+G7jcWpOjThurrEqcawQWnDtTXFqeG7peG6s+G7jzXFqXZxw7Xhu4k1xanhurdqNcOV4buJw7ThurdqNcSp4bq3w7Xhu4k1xILDtcSpKTXDinjDteG7iTXhu41jQTXhurvhuq9qNeG7uXbEgzXDqsOtNeG7pcOiw7U14bq94bq3QTXhurvhuq9qNcO1xINBNDXhu7dq4bq9xanEqTo0w6BhNjQ1xKnhur9q4buJxKnFqTo04bqjNjY0NS8gIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq6xIPDusWpasO0w7U0IOG6vOG6scO1NcSo4buM4bu0NeG6uW014bunxIM1xanEqeG6s2o1dDXhu4/hu6vEgzXhurnhu5HDteG7iTXDtcOi4buPNcO1xINBeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDukrDtcWp4bq/4bulxahqxanhu43hur80IOG6usSpxrBBacO1NeG6u+G7rcSDNcO14buJ4bqxQTXhu7l2xIMiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG7pmrhu6U1xILhu43hur/hu7k14bu14bqxNeG7tuG6v8O14buJ4bq/4bulNeG7tXjEgzXFqeG7pXQ1xanEqeG6scO1xKk1w7XEqeG7s8O14buJNcSo4buM4bu0NcOqZMawNcWpambDtTXDqnZz4bq7NcWpxqHDtTXhu7Vqw7XEqTXFqeG6t2o14oCcw4rhurdqNeG7p+G6s8O1xKk14bq9xIPDtcSpNeG7teG7mcO14buJ4oCdNVvDmuG7peG6v+G7j2rhur/hu6U14buM4bq/xIPhu4nGsOG6vzXEqMSD4buN4buNNcO04buLNeG7isSD4buP4bq/XT41w6piQTXhu43hurE14buJauG6s2o1xanEqXZ0w7Xhu4k14bq7xIPDtDXDucaww4E14buJxKlqNcO1xKnEkcO1NcO1xKnhu7PDteG7iTXhurvhu5vDteG7iTXEqWpnw7U14bq74bqvNcO1xKliw7U14bq74buRNcWpxKnhurHDtcSpNcWpa+G6u8SpNeG7ucawY8WpNeG7p+G6peG6uz41w6rhu5HDteG7iTXhu4nhu5HDujXFqcO0NeG7jXHDtTXhurvEqcO0NcOa4bul4bq/4buPauG6v+G7pTXhu4zhur/Eg+G7icaw4bq/ezXigJzGoMO14buJNeG7iWrhurE14buJYsO14oCdNeG7teG6sTXigJzhu4hq4bqvw7Q14bunduKAnTXDqnZz4bq7NcWpxqHDtTXhu7Vqw7XEqTXhu43hurE1w6pqaMawNeG7pWPFqTXhur3DrDXEqWrDrcawPjXEqeG7mTXhurvhu6vDteG7iTXDtcSpxIPGsDXhu4lq4bqxw7XEqTXFqeG7n8O14buJNeG6u+G7o8O14buJNTfDoDXhurvEqXfhurs14bu1xqE1w6pt4bq7xKk1w5rhu6Xhur/hu49q4bq/4bulNeG7jOG6v8SD4buJxrDhur8+NcWpxKlqZ8WpNeG7jcSRw7o14bq74bqtw7o1w7LDgDXDusSp4burw7Xhu4k1w6pt4bq7xKk1xanEqeG7rTXDteG7n2o1xalqZ8O14buJNeG6ucSR4bq7NcO1xKljxak14buNbeG6u8SpNeG7p8O9NeG7iWrhurNqNcOqY8aweyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgImrhu4/hu4k14bq74buNxIPhu6fhu6c6NGrhurrhur/DtcWp4bq/4bulNDXhu6fFqUHhu43hur86NOG7t2rhur3FqcSpKTXDoGE2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNeG6ozY2w7rhu7k8NDXhu6fhu6Xhurs6NC8v4bq74bq9w7V74bq5xIPDtMWpxKnEg8O1xKnEqcO0xIN74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvODk3YS84NsOh4bq9OTbhuqFhODjDoMWp4bqhOMOjOeG7jTktOHvDs8O64buJNDXEg+G7jcWpOjThurrEqcawQWnDtTXFqeG7peG6s+G7jzXFqXZxw7Xhu4k1xanhurdqNcOV4buJw7ThurdqNcSp4bq3w7Xhu4k1xILDtcSpKTXDinjDteG7iTXhu41jQTXhurvhuq9qNeG7uXbEgzXDqsOtNeG7pcOiw7U14bq94bq3QTXhurvhuq9qNcO1xINBNDXhu7dq4bq9xanEqTo0w6BhNjQ1xKnhur9q4buJxKnFqTo04bqjNjY0NS8gIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq6xIPDusWpasO0w7U0IOG7pmrhu6U1xILhu43hur/hu7k14bu14bqxNeG7tuG6v8O14buJ4bq/4bulNeG7jeG6seG7jzXhu4lqcWo14buP4bujNcOqamnGsDXEqcO04bqxajXDtWpp4buPNeG7tWg14oCcxanEqXJqNeG7uXbEg+KAnXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6umLGsDXhurvEqcawQWnDtTXhurvhu63EgzXhu6Zq4bulNcSC4buN4bq/4bu5NeG7teG6sTXhu7bhur/DteG7ieG6v+G7pTXFqXZ0w7Xhu4k14bq7xKl4w7Xhu4k1w7XEqXY14bq7xKluNeG6vXjDteG7iTXhu43hurdqNXQ14bq74bqvajXDteG7icSpb8SDNcWpxqHDtTXhu7Vqw7XEqT41w7XEqXbDteG7iTXDteG7kTXhu43hurdqNeG6ueG7ocO14buJNcWp4buldDXFqcSp4bqxw7XEqTXhu4/hu6PFqTXhu7VnNcOqw601w7Xhu4l2cmo1xKli4buPNeG7j+G7ozXhu6fDtDXhu6fhuq/DtcSpNeG7teG6sTXEqcO04bqxajXDtWpp4buPPjXhurl0ajXhu43hu4U1xanhu6XDtMO14buJNeG7jeG7qeG6uzXEqcSDajXhu7VtNcSo4buM4bu0NcWp4bqxajXDtcOiw7Xhu4k1w7XhurFBNcOqdnPhurs14bu5dnHDteG7iTXFqWbDtTXFqcSpbDXDtcSp4buzw7Xhu4k1xKnEkcawNeG6ueG7m2o14bq74butxIM1xKnhu5k14buN4bq3ajXDteG7m2o1w7XEqcSDxrA14buPY8WpNeG7tWpp4bq7eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw5XEqWzDtTXFqXg14bumauG7pTXEguG7jeG6v+G7uTXhu7XhurE14bu24bq/w7Xhu4nhur/hu6U+NcO14buJdnJqNcSpYuG7jzXhu4/hu6M14buPcWo14buNxrDEkcO1NeG6ueG6scO1NeG7tWg1xanEqXJqNeG7uXbEg3s1xKjEg2o14bu1bTXhurvEqWpnw7U14buNdnPhurs14buJasSDNeG7ucawY8WpNeG6u8Sp4bupw7Xhu4k1w7XhurFBPjXEqeG7mTXhurvhu5E1w6p2c+G6uzXhu6d5NcWpasO1NcWpdnTDteG7iTXFqcawQWnFqTXDquG7m2o1xal4NeG7iWpxajXhurvEqeG7rTXhu7XhurE1w7Xhu4l2cmo1xKli4buPNeG7j+G7oz41xanEqWc1w7Vmw7U14bq94burNeG6u+G7kTXhu7Vjw7o1w7Xhu4nhurU+NcSpxINqNcahw7Xhu4k14bu1w6nDtTXhurvhu5E1xanEqXJqNeG7iWrEg8O1NcOqw6014bq74bqzajXFqcSpamnDtTXhu7XhurE14bul4budajXFqeG7pXQ1xanEqeG6scO1xKk1w7XEqeG7s8O14buJNcWpdnPDteG7iTXDquG6sWo14bq5Y8WpNeG6vWppxal7NeG6uuG6r2o1xanEqXJqNeG6u+G7rcSDNcSpxINqNcahw7Xhu4k+NcWpasO1xKk1xanEqWTDtTXigJzFqcahw7U14bundjXFqeG7peG7mcO14buJNcOq4bq3w7TigJ01w6p2c+G6uzXDqmg14bq7xIPDtD41xKlqZ+G7jzXhurvhu5E14bq7YsawNeG6u8SpxrBBacO1NeKAnMO6xKnhurPDtTXFqcSpZEHigJ014buP4bujxak14bq74bqv4bq7xKk14bq7xqHDteG7iTXDssSpxINqNcO1xKl2NeG6uWJBNeG7iWpyezXFqMSpcmo1w6pqw63hu481w6rhu5E+NcWp4bulxrBBaMO1NcWpxKnGocO14buJNeG6u+G7r8O14buJNeG6u8SpbjXDtcSpdjXhu4lqxIM14bu1bTXhu43hurHhu481xKljw7o14bq9w6nDtTXhurvEqcO0NeG6ueG7kcO14buJNcOq4bqvPjXhurvEqXc14bq7xKl2xIM14bunw6Lhu4814bunw7RqNcOqZ8O1NcWpeMO14buJNeG6u8SpYsO1NcWpcDXDsuG7hTXFqeG7keG6uzXhurvhu63EgzXEqOG7jOG7tDXDtcSpdjXDteG7ieG6sUE1w7XEg0F7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhu6Z5NcWpxKnhurHDtcSpNeG6u8ahw7Xhu4k14bq74butxIM14bumauG7pTXEguG7jeG6v+G7uTXhu7XhurE14bu24bq/w7Xhu4nhur/hu6U1w7Xhu4nDqeG7jzXhu6XEgzXhurvhu6/DteG7iTXhurvhu5E14bq7xKnhu6nFqTXhu7nhu5HFqTXhu43hu5PDteG7iTXhurvEqcO0NeG6u+G6r+G6uzXEqOG7jOG7tDV0NcOV4buJw7ThurdqNcSp4bq3w7Xhu4k1xILDtcSpNeG6uWJBNeG7iWpyPjXhu4lq4bqvNcO1xKl2NeG7iWpxajXhurvEqeG7rTXhurvEqcO0NcSp4buZNcWpxKlm4buPNcWpxKlyajXhu4lqxIPDtTXDqsOtNcSp4buZNcSpasOtxrA14bu1aDXhu7XDosO1NcSpw7Thuq814bq64buM4bq4PjXEqeG7mTXhurvDtGo14bq64buM4bq4NcO1xKl2NeG7jeG6sTXDtcSp4bqxPjXFqXg1w6rhu5E1xaltw7XEqTXFqWpnw7U14bq9ZMO1NcOqZ8O1NcWpxKnhurHDtcSpNeG6u8ahw7Xhu4l7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6SsO1xanhur/hu6XFqGrFqeG7jeG6vzQgw5Xhu4nhurFBNcO1xINBNcOyxKnhuq/hurs1w7XEqWpoxrA14buN4bql4buPIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhurrDtMO1NeG7p+G7mzXEqOG7jOG7tDXhurltNeG7p8SDNcWpxKnhurNqNXQ14buP4burxIM14bq54buRw7Xhu4k1w7XDouG7jzXDtcSDQTXFqeG6t2o1w5Xhu4nDtOG6t2o1xKnhurfDteG7iTXEgsO1xKk1w6rhurU14buNZsO1NcWpcWo1Nzg1w7Xhu4l2cmo14oCTNeG7j+G7o8WpNcOy4bqiNeG7jeG7seG6uzXhu49xajXhurvhu63EgzXhu4lq4bqzajXDqmPGsD414buP4bqt4bq7NeG6veG7qzXhu4lqcjXhu49xajXhurvEqW414buN4bqxNcOqZMawNcWpxKnhuq/DteG7iTVhezXhurrEqeG6v+G7jeG7p+G6v8SDNeG7teG6sTXhu6bDtMawxanEqcSD4buPw7rFqcO0w7U14buN4bqxNcSpxINqNeG6uuG7jOG6uDXigJzhu4nhu5HDujXhu6fhu5s14buNamnGsDXFqWvhurvEqTXhurt54bq74oCdNcO1xKljxak+NcOyxKlqNcOq4bq1NcWpxKnEg0E1xal2ccO14buJNcOqZ8O1NTg14buNZMO1eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw5Xhu4nDqeG7jzXhu7VoNeG6r8O1xKk1xKnhurHDtDXDucawxIPDteG7iTXhurvhu63EgzXDteG7ieG6sUE14bu5dsSDPjXDtcSpamjGsDXDteG7iXZyajXFqcSpY0E1xalqZ+G6uzXDssSpajXhurvhuq/hurs1xKjhu4zhu7Q14bq5YkE14buJanI14bq5bTXDquG7m2o14bu5w7014bq74buRNcO6xKlkw7U1xanEqWpnxrA14bq7xqHDteG7iTXhurnhuqfDteG7iXs1w5XEqXbDteG7iTXhurvEqeG7qcO14buJNcWpxIM14bq74buvw7Xhu4k1w7rEqeG6s2o1w6rhuq3FqTXhurtixrA1xKnhu5VqKTXFqOG6t2o14bunxIPDtDXhurvhuq/hurs1xqHDteG7iTXhurvEqeG7rTXFqeG6t2o1w5Xhu4nDtOG6t2o1xKnhurfDteG7iTXEgsO1xKk1w7LEqcahw7Xhu4k1xanEqcOtNcOqc2o14bq9w6nGsDXhurlqZ8WpNeG7tWpp4bq7NeKAnMWp4bul4bqz4buPNcWpdnHDteG7iTXhu4lq4buzxIM14bq94buTw7Xhu4nigJ014bun4buFNcWp4bufw7U1xKnEg8O0NcO14buJxrDhu53DtTXDsmrDtcSpNcWpZzXDquG6r8O14buJNcOyw617NeG6umLGsDXhurvEqcawQWnDtTV0NcOqYkE14bq74buRNeG7jeG7hTXDqnDDtTXhu4lq4bqzw7U1w7Xhuqfhu481dDXEqcSDajXhurvEqeG7szXigJzFqcSpcmo1xanEqWfigJ17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDleG7icO04bq3ajXEqeG6t8O14buJNcSCw7XEqTXFqcSpcmo1w6pqw63hu481xKlqacO1NcWp4bq3ajXFqeG7pXQ1xanEqeG6scO1xKk14buJauG6s2o1w6pjxrA14bq74buRNcO14buJxrDhu53DtTXhu41zajXDtcSpxrDEkcO1NcOyxKnhu5/DteG7iTXhu43hu50+NcOqamjGsDXDteG6sUE14bq9w6nDtTXDqmfDtTXhu6d5NeG6u+G6t8O1xKk1xanhu6XEg8O1xKk1w7LEqeG7m+G6uzXhu41qacWpNeG6u8Spw7Q1xaljxak14bq74bqzNeG6u+G6r+G6uzXhu4/hu7Hhurs1xalqZsawPjXFqXg1xanhu6Xhu7E1xKnhurfDteG7iTXDqmfDtTXDqsawxIM14bq7xKl34bq7NeG7tcahNcOqbeG6u8SpezXhu4zhurE1w7Xhu4l2cmo14bq7xKltxrA1xanhu6Xhuq/hurvEqTXDtcSpamnhu4814bq7xKlrw7XEqTXhurvEqcO0NcWpxKnhurHDtcSpNcWpa+G6u8SpNeG6u+G7rcSDNcOq4bujajXhurnhu5HDteG7iT414buN4buFNeG6vW81w7XEqWpmw7U+NcSo4buM4bu0NcO6xKnhurNqNeG6u8SpbcawNeG6r8O6NeG7jXnhurs14bulY8WpNeG7jXHDtTXhu7XhurE1w7LEqcO04bqzw7Xhu4k14bq74bqv4bq7xKk14buJauG7s8SDNeG7jeG7qeG6uzXEqeG7mTXDqsSDw7Xhu4k1w6p2cMO14buJNcO1xKlqaeG7jzXhu7XhurE14bq5bTXhu49qw6zDtTXDtcSpamnhu4814bq5bTXFqcSpxrA1xKnhu4fDujXDquG6r8O14buJNcOyw617Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6ozY2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNWHDoTbDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84OTdhLzg2w6Hhur05NuG6oWE4N8OjxanhuqPDoMOhw6Hhu43huqMtOXvDs8O64buJNDXEg+G7jcWpOjThurrEqcawQWnDtTXFqeG7peG6s+G7jzXFqXZxw7Xhu4k1xanhurdqNcOV4buJw7ThurdqNcSp4bq3w7Xhu4k1xILDtcSpKTXDinjDteG7iTXhu41jQTXhurvhuq9qNeG7uXbEgzXDqsOtNeG7pcOiw7U14bq94bq3QTXhurvhuq9qNcO1xINBNDXhu7dq4bq9xanEqTo04bqjNjY0NcSp4bq/auG7icSpxak6NGHDoTY0NS8gIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq6xIPDusWpasO0w7U0IMOV4buJw7ThurdqNcSp4bq3w7Xhu4k1xILDtcSpNcOqdnPhurs14bu54bq/4buPNeG7jeG6sTXhu4lq4bqzajXDqmPGsDXhurvhu5E14bund+G6uzXhurvhurfDtcSpNcWp4bulxIPDtcSpNeG7icSDQTXhu4nhuqXFqTXDtcSpY8WpNcWpxKlnNeG7iWpxansiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6uuG6r2o14bq74bubxak1QWfGsDXDssSpamfDtTXhurvEqcO0NeG6u2LGsDXhurvEqcawQWnDtTXFqXg14bq9w6nDtTXhur3huqXFqTXhu41ixrA14bq94bqxajXDqmfDtTXFqeG6t2o14bu1bTXDteG7ieG6pcO1NcO14buJ4butajXDteG6p+G7jzV0NeG7p3k1xalqw7U1xal2dMO14buJNeG7teG6scO0NcO1xKnEg8awezXhu4jGsOG7ncO14buJNcO5xrDEg0E14bq74butxIM14bq54buRw7Xhu4k1w6rhuq81w7Xhu4nhurFBNcO1xINBNcOyxKlqZ8O1NeG6u8Spw7Q1w7VqaOG7jzXFqWrDtTXFqcSpbDVrxak+NcWpxKnEg0E14bu14bqxw7Q1w6rhu5E14buN4bqxNeG7p3k1w7Xhu4nEqWo1w7Xhu4lyNcO14buJ4bqxQTXhu4/hu6PFqTXhu41xw7V7NeG6uuG6r+G6uzXhurrDiuG7tDXEqcO04bqxajXDteG7icSpajXhu6d5NcO5xrDhurPDtTXhu43DgTXhurvhu63EgzXhu4lqcWo14bq7xKnhu60+NeG7p+G6q8O1NeG7p+G6scO14buJNeG6u8SpbjXFqeG7pWvhurvEqT41w6rhu5NqNcO6xKnhurNqNeG6ueG6r8O1NeG7jeG6t2o14bq64buM4bq4ezXFqHg14bqvw7o14buNeeG6uzXhurvhu63EgzXhu4lqcWo14bq7xKnhu60+NcOyxKlqZ8O1NcWpxKlyajXhu4lqxIPDtTXDqsOtNeG6u8Spd8O14buJNeG7j2rDtcSpNcO1w6LDteG7iTXhu4154bq7NeG6u+G7rcSDNeG6u+G6r+G6uzXEqOG7jOG7tDXDssSpxqHDteG7iTXhurvhu5E1w7XEqWpoxrA+NeG6u+G6r+G6uzXhu7VtNcWpxKnGsEFow7U1xanhu6V2dMO14buJNcO6xKnhurNqNeG7jW/DtcSpNeG7uXZxw7Xhu4k1w6rhu6NqNeG6ueG7kcO14buJNeG6u8SpamfDtTXDqmPGsDXhu7XhurE14bq7xKlqZ8O1NcWpxKnhuqXDteG7iTXDtWfGsDXDssSpxqHDteG7iTXhu4/GsOG7m8O1NeG6uW014buPY8WpNeG7icSpZ3s14bu04bqxNcOqxqFqNcOyxKlqPjXhurvhuq/hurs1xKjhu4zhu7Q14bq74buvw7Xhu4k14bq7xKluNcO1xKl2NeG7tcSRxak14oCcxalnNcWpxKlkw7XigJ01w6rDrTXhu7nGsMSDNcOqajXhu4lqxqHDteG7iTXhurnhurXDtDXFqXFqNcWpeDXhuq/DujXhu4154bq7NeG6u+G7rcSDNcO14buJdnJqNcSpYuG7jzXhu4/hu6N7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhurrEqeG7qcO14buJNcWpxIM1xanEqXnhurs14buneTXDteG7iXZ1w7Xhu4k14buP4bujNeG7pmrhu6U1xILhu43hur/hu7k14bu14bqxNeG7tuG6v8O14buJ4bq/4bulPjXDqmJBNeG7jeG6sTXEqcSDajXEqOG7jOG7tDXFqeG6sWo1w7XDosO14buJNeG6ucSR4bq7NcO1xKljxak14buNbeG6u8SpNeG7p8O9NeG7jeG6scO14buJNcWp4bup4bq7NeG6u2TGsHs1w5XEqXbDteG7iTXhurvhu6/DteG7iTXDqnjDteG7iTXFqXg14buneTXFqcSp4bqxw7XEqTXhurvGocO14buJNcO14bqxQTXhu4/hurE14bu5YkE14bq9ecO14buJNeG6u8SpYsO1NeG7jcOBKTXigJzDmsSp4bqzajXhurvEqcO0NeG6u+G6r+G6uzXEqOG7jOG7tDXFqcSpcmo14buJasSDw7XigJ17NcWoxKlyajXhu4lqxIPDtTXhu6fhu4U14bq7xKnhuqnDteG7iTXDqnNqNcSDajXhurvhurM+NcOq4budw7Xhu4k14buNdnDDteG7iTXhurvhu63EgzXEqOG7jOG7tDXDquG6tTXFqcOiw7Xhu4k14buP4bujxak14bq74bqv4bq7xKk1w7rEqWo14buP4bq1NeG7teG6sTXhurvEqWvDtcSpNcSp4buZNcO6xKnhurNqNeG6u8Sp4bq3QTXDqsawxIM14bu1cWo1xanEqXJqNeG7iWrEg8O1NcOqw6014bq7xKl3w7Xhu4k1xanhu5U1w7XDosO14buJNeG7jXnhurs14bq74butxIM14buPbMO1xKl7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xILGsMWpxKnDtOG7pTQgIuG7p8Wp4bulw7TDteG7iSDDleG7icawQcOsw7U1xajEqeG6pcO14buJIi/hu6fFqeG7pcO0w7Xhu4kgIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq6xIPDusWpasO0w7U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo0xanhur/hu7nFqS3Eg+G7jWrhu4nDtSk14buN4bq/4buLxak8NCAi4bq/4buPIMOV4buJxrDhu53DtTXhurPDtcSpKTXhu7TDlOG7tD41SsO1xanhur/hu6XDteG6v8WpeyIv4bq/4buPICIvw7og

Nguyễn Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]