(vhds.baothanhhoa.vn) - Làm thế nào để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sử dụng các dự án xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, cũng như hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường ở các bãi rác, đang là vấn đề được người dân, chính quyền quan tâm.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MOG6vGrhu6nDgcOtw7Q24bu3aTbDtGrhu7XDtMSpNuG6veG7m8O0xKk2xrDhu6dtw7RqNkHhu7M24buPw4A24bun4bqx4bq9NsawauG6tWs2xrBlw7k2xrDhu6fhu6nDtMSpPDbhur7Dojbhur3hu5M2xrBsw7Q2amvDreG7qTbhu7fhu6lrIC9qODAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7lK4buB4bqvw6o1MOG7juG6t8O1Nsawamg2w7Thurfhu5E24bq/w6w2xrBq4bqx4buRNsSpw7o24buNauG7kzbhu41q4bqlw7R7NuG6v8Opw4E2w7Rq4bqvw7RqNsawa2jDtDbhur/hu597NsWpcsO1NuG6v3fhuq824bu34bq34buRNsWp4buzNsOq4butw7TEqTbhur3hurHhur02w6rDvTbhurHDtDZB4buzNuG7j8OANuG7p+G6seG6vTbGsGrhurVrNsWpa8O0ajZq4buR4bqzxrA2xrBlw7k2xrDhu6fhu6nDtMSpezbhur12w7TEqTbDtGp3NmrhurPDtDbhur1qaDbGsGpkw7k2w7RqZMawNsawbcO0ajbGsOG7p+G6s8O0xKk24bubNsO0amvhu4vDtTbDteG7m2s2xrDhu6d3c8O0xKk2dTbhur3hurHhur024bq7w6JrNuG7p+G6seG6vXs24bq/4bqvw7TEqTbhu4/hurc24bu3ZMO0NuG6v2k24bq/d3Thur02w7TEqXdzazbDqmPDtHs24bq9amzDtGo24bul4bupw4Fpw7Q24bul4bup4bqvw7Q2xrBjw7V9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurzhuq/Ducawa+G7kcO0NTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1w6rGsGrhu6nDteG6uzZr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOhw6A3w7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOThhw6AvOOG6o+G6o8Oqw6A4w6E54bqjN8OhxrDhuqPDozjhuqE34buPN33DssO5xKkp4bunO8SDw6PDozU24bqv4buPxrA7NeG6vGrhu6nDgcOtw7Q24bu3aTbDtGrhu7XDtMSpNuG6veG7m8O0xKk2xrDhu6dtw7RqNkHhu7M24buPw4A24bun4bqx4bq9NsawauG6tWs2xrBlw7k2xrDhu6fhu6nDtMSpPDbhur7Dojbhur3hu5M2xrBsw7Q2amvDreG7qTbhu7fhu6lrNTbhu7lrw6rGsGo7NcOjNzc1Nmrhu4FrxKlqxrA7NcOhw6A3NTYvMMOV4bufxrA2xKnhu5Phur02w5Rq4bq3NsO14bqxw4E2QeG7szbhu4/DgDbhu6fhurHhur02xrBq4bq1azbFqWvDtGo2auG7keG6s8awNkHDojbhur7hu5vDtMSpNsOU4bqvw7U24bq/4bqvw7TEqTbhur93dOG6vTZq4buR4bq3w7Q2xrBqa8Otw7R9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDGr+G7p3dy4bq9NsawbcO0ajbGsOG7p+G6s8O0xKk24bq7w6JrNuG7p+G6seG6vTbhu6Xhu6nhurE2xrDhurVrNsSpY8OBNuG7mzbDtGpr4buLw7U2w7Xhu5trNsaw4bund3PDtMSpNuG7t+G6tzbDtGrhurc2w7XhurHDgTZB4buzNuG7j8OANuG7p+G6seG6vTbGsGrhurVrNuG6vWplw7U2xrBraMO0NuG6v+G7nzbhur1qd+G6rzbhur93dOG6vTbhu41q4bqn4bq9NsO5auG7reG6vTbDteG7n8awNuG6veG6seG6vWo2amvDreG7qTbhu6Xhu6nhurV7NsO0xKnhurfDgTbDoy04LTk3OTh7NuG6vGrhu682xrBu4bq9ajbhu6jhurrDlMOKNsawb8O0ajbGr2rhuq/DtGo2SuG7k+G6rzbhur5wNsOVa8O0ajbGr+G7qWTDtDbhur/Dojbhu41rw6zDtTbGsOG7p+G6rzbGsGrDveG6vTbGsGg2xrBraMO0NuG6v+G7nzbGsGrDveG6vTZqa8Otw7Q24bq94buv4bqvNjk2w7Rq4bq3NsO14bqxw4E2QeG7szbhu4/DgDbhu6fhurHhur08NsOUauG6tzbDteG6scOBNuG6v+G7ncawNuG7p+G6seG6vTbGsGrhurVrNsWpa8O0ajZq4buR4bqzxrA2w7lq4bqxxrA24bq/a8Otw7R7NsO5andzw7TEqTbhur7hu5vDtMSpNsWoccO0Nl3GsGpuNkHDojbhurpvw7U2xahxw7QiNsOq4buRNuG6vOG7m8O0xKk2xrDDgTbGr8OUSko2w5ThuqXDtMSpNuG7j3d0w7TEqTbDteG7m2s2xrDhu6d3c8O0xKk2xq9r4bqvw7TDgeG7qTbhu4/hurfDtTbhur1q4buvNuG6v8SR4bupNsawdzbhu7fhurc2w5Rq4bq3NsO14bqxw4E2QeG7szbhu4/DgDbhu6fhurHhur02xrBq4bq1azbFqWvDtGo2auG7keG6s8awNsaw4bqzazZBw6I24bq+4bubw7TEqTbDlOG6r8O1Nl3hur7hu5vDtMSpNsWoccO0IjbDquG7kTbhurzhu5vDtMSpNsaww4E24bq8w5k24bq+xJHhu6k2xrB3NuG7t+G6tzbDuWrhurHGsDbGsOG7p2vDrMO0NuG6veG7m8O0xKk2w7TEqWrDrTbDteG7m2s2xrDhu6d3c8O0xKk24buA4bq94buRxrDhu4Hhur1qNuG7j+G6t8O1NuG6vWrhu6824bq/xJHhu6k2xrB3fTbGr+G6s2s24bq74bup4buhazbhu4/hurfDtTbhu7drw63hur024bu3cms24bq9amzDtGo24bul4bupw4Fpw7Q24bq/buG6rzbDuWp3ccO0xKk24bu34bq3NuG6vWrhu6824bq/xJHhu6k2xrB3ezbhur/hu6PDtMSpNuG6vWpsNuG6vnA2w5Vrw7RqNsav4bupZMO0NuG7jWrhuqvDtMSpNuG6v27DtGo8NuG7tmTDtDbhur9pNuG7mzbDtGpr4buLw7U2w7Xhu5trNsaw4bund3PDtMSpNuG6v8OsNuG7j+G6s2s24bunZMawNsO0amtp4bupNuG6u3jhur02QeG7q+G6vTbGsOG7p+G7kcO0xKk2w5RqY8O0NsOqY8O0NuG7t+G6tzbhur3EkcO0NsWpcsO1NkHhu7M24buPw4A2w6p4xrA24bq/a8Osw7V9NsOUaOG7qTbGsGtow7Q24bq/4bufNkFjw4E2w6rDvcO0xKk2w7Rq4bq3NsO14bqxw4E2QeG7szbhu4/DgDbhu6fhurHhur02xrBq4bq1azbhur1qZcO1ezbhur/hu6PDtMSpNsO0xKlqw7Phuq824buNauG7m8O0xKk2xrBqw6w2xKlr4bq1azbhu6Xhu6nDgWjGsDbDqnjGsDbhur9rw6zDtTbhu5s2w7Rqa+G7i8O1NsO14bubazbGsOG7p3dzw7TEqTbGsOG6s2s24bq94bqx4bq9NuG6u8Oiazbhu6fhurHhur024bul4bup4bqxNsaw4bq1a3024bu2bTbhu7dlw4F7NuG6v+G6tcO1NuG6u+G6teG7kTbhur9raeG7qTbhu41rw63DtDbhur/DrDbDqsO9NuG6scO0NuG6v3d04bq9NuG7jWp1azbhur3hu5vDtMSpNsOUauG6tzbDteG6scOBNuG6v+G7ncawNuG7p+G6seG6vTbGsGrhurVrNsWpa8O0ajZq4buR4bqzxrA2w7lq4bqxxrA24bq/a8Otw7R7NsO5andzw7TEqTbhur7hu5vDtMSpNsWoccO0ezbhur1q4buvNuG6v8SR4bupNsawdzbhur3EkcO0NuG7jWrDqcO0Nsaw4bund3HDtMSpNmrhu5HhurfDtDbGsGrhurfDtGo24bq/xJHDgTbhur/hu6824bq94bqx4bq9NsawauG7rzbGsOG7reG6vXs2auG7ozbFqXE2w7Rqdzw2SuG7ozbFqXE24bq74buhNsWp4bupw7TEqTbhu7fhurfhu5E24buk4bupw4E2auG7keG6s+G6vWo2w7lq4bqxxrA2xrDhu6drw6zDtDbhur9rw63DtDbDtHdy4bq9NuG7pOG7qeG7neG6vTbEqWvhuq8+Nmrhu6M2xalxNsawamtoxrA24buNaDbhur1xNsWpdXs2w6rDvTbhurHDtDbhur/EkeG7qTbGsHc+NsawamtoxrA24buNaDbhu43EgjbGsGrhu6llxrA+NuG6u+G6seG7kTbhur3hurHhu5E24bq/4bqxw7RqNsSpa+G6sTbGsOG6seG6vTbhur/hu5/DtMSpNsO14bubazbGsOG7p3dzw7TEqT42auG7ozbFqXE2xrBq4bupZzbhur9kxrB7NsSpa2TDgTbDuWrhu4fDuTZBY8OBNsOqw73DtMSpfX19Nsaw4bunbcO0ajbhur1kw7k24bq94buTNsawasOpw7U24bul4bupw4Fpw7Q2xrBqw6nDtTbhur9uw7RqezbDuWpnNsOq4bupw4HDrcawNsawauG7geG7kTbhu6Xhu6nDgTbhur9uw7RqPjbhur/hu6PDtMSpNsawanNrNsO5auG6tWs24bq94buTNuG6veG6r8O1NuG7jWjGsDbhurvhuq3DtMSpNuG7t+G6pcO0NuG6u+G6tcO0NuG7t3JrNsawb8O0ajbhu7dpNsawa2jDtDbhur/hu582xrBqw73hur02amvDrcO0NsOqw7024bqxw7R9NuG6vmjDtDbDtMSp4bq3w4E2YTgt4bqjLTk3OTh7NuG6vWrhu6824bq/xJHhu6k2xrB3NsO5auG6tWs2auG7keG6t8O0NsawauG6t8O0ajbDtGrhu7XDtMSpNsawauG7rzbGsOG7reG6vTbhur3hu5M24buPa2fDtDbhu6Xhu6nhuq/DtDbhu7fhurc2xrBvw7RqNuG7jWrhu5vDtMSpNsSpa+G6rzZq4bqzw7Q2xrBqZ8O1NuG6vWrhu5E2w6rDvTbhurHDtH0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MOG6vuG7nWs24bu3cms2w6rDvTbhurHDtDbDlGrhurc2w7XhurHDgTZB4buzNuG7j8OANuG7p+G6seG6vTbGsGrhurVrNsWpa8O0ajZq4buR4bqzxrA2xrDhurNrNkHDojbhur7hu5vDtMSpNsOU4bqvw7V7NuG6vWrhu6824bq/xJHhu6k2xrB3NuG6v8OiNkFjw4E2w6rDvcO0xKk24bq/d3Thur024buNauG7qTZq4bq3w7RqNuG6vWpsw7RqNuG7t+G6tzbDtGrhurc24bqlw7Q24bq9auG7kTbhur3hu5vDtMSpNsO0amPDtD42xrBqazbhur3hu5vDtMSpNuG6vXE24bq74bq1w7Q2auG7keG6t8O0NsawauG6t8O0ajbDtGrhurc2QXd1w7TEqTbDuWpjw7Q24buP4buR4bqzazbhu6fhurHhur17NkF3dcO0xKk2xrDhurFrNuG6vWpoNmrhurPGsDbDtGrDveG6r3s2QXd1w7TEqTbhur1qeOG6rzbhur3hurHhur024buP4buZNuG6v+G7ncawNuG7p+G6seG6vT424bq/4bqvw7TEqTbGsGprNuG6veG7m8O0xKk24bq94bqx4bq9NmrhurPDtMSpNsO14but4bq9NmrhurM2xrDEkcO0xKl7NuG7j+G6p8O5NuG6v+G6qcawNsOqY8OBNuG6vWrhu6nDgWnDtDbGsGpraMawNuG6u259Nsav4bun4buRw7TEqTbhurvhu6nhu6FrNuG7j+G6t8O1NuG7t2vDreG6vXs24bq/4bujw7TEqTbhur1qbDbhurxq4buvNsawbuG6vWo24buo4bq6w5TDijbGsG/DtGo24bq+cDbDlWvDtGo2xq/hu6lkw7Q24bq/aTbDtMSpam424bq9auG7rzbhur/EkeG7qTbGsHc24bq9auG7rzbhur/hu5/DtMSpNsO0amXDuTbDteG6scOBNsO14buT4bq9ezbGsGpraMawNuG6u2424bu34bq3Nsaw4bun4bqvw7RqNsawauG7rzbhu4/huqfDuTbhur/huqnGsDbhu7dlw7Q2auG6t8O0ajbGsGrhu7N7Nsaw4bund3Lhur024buNams24bq/d+G6rzbhu7fhurfhu5E24bu3ZcO0NmrhurfDtGo24bq9amzDtGo2xrBqeOG6vTbhu7fhurfhu5E2xrBq4bqxw7TEqTbhuqEtOTc5OH0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MMWo4bqv4bupNuG6u+G7qeG7oWs24buP4bq3w7U24bu3a8Ot4bq9NuG6veG7r+G6rzbhurxq4buvNsawbuG6vWo24buo4bq6w5TDijbGsG/DtGp7NuG6vWrhu6824bq/xJHhu6k2xrB3Njk2w6rDvTbhurHDtDbDtOG7k2s2xrDhu6dnw7R7NuG6v+G6qeG6vTbhurtrw63GsDbhu4/hurc24bq84bubw7TEqTbGsMOBNuG6vMOZNuG6vsSR4bupNsawdzbhu7fhurc2w7lq4bqxxrA2xrDhu6drw6zDtDbhur3hu5vDtMSpNsO0xKlqw602w7Xhu5trNsaw4bund3PDtMSpNuG7gOG6veG7kcaw4buB4bq9ajbhur/DojbGsGXDuTbGsOG7p+G7qcO0xKk2w7RqY8O0NuG7j8O94bq9ezbhu7dlxrA24buPw73hur024bq/w6nDgTbDtGrhuq/DtGo2xrBraMO0NuG6v+G7nzbGsGprNuG6veG7m8O0xKl9Nsav4bupw4E2w7Rqa2fDtHs2w6rhu5E2w6pu4bq9ajbhurzhu5Dhu7ZLw4otOMSDNsOqa+G7i8O0NuG6u2tow7Q2w7lqeOG6vTbGsOG6s8O5NuG6v8OiNuG6tcO0ajZqd3XDtMSpNuG6v2jDtDbGsGtow7Q24bq/4bufNsawams24bq94bubw7TEqXs2w7Rnw7Q24bq9auG7rzbhur/EkeG7qTbGsHc24buNauG7m8O0xKk2xrBqw6w2auG7keG6t8O0NsawauG6t8O0ajbhur934bqvNsO0auG6tzbDteG6scOBNuG7t+G6t+G7kTZq4buR4bqzxrA24bq/4bufw7TEqTbGsOG7p+G7kcO0xKk2xrBq4bqxw7TEqTbhuqE2w7Rqdzbhur3huq/DtTbhu41oxrA24bu3cms2xrBvw7RqNsavauG6r8O0ajZK4buT4bqvfTbhu7ZtNuG7t2XDgXs24bq94bubw7TEqTbGsMOBNuG6v8OiNuG6veG7kzbhu7bhuqXDtDbhurvhurXDtDbFqeG7nTY5w6M2w7TEqeG6t8OBNsOhLeG6oS05Nzk4NsSp4buzazbhurxq4buvNsawbuG6vWo24buo4bq6w5TDijbGsG/DtGo2QWvDtDbEqWvhuq82auG6s8O0NsawanNrNsSpa+G6r8O0ezbhur934bqvNsO0auG6tzbDteG6scOBNuG7t+G6t+G7kTbhu7dlw7Q2auG6t8O0ajbhur1q4bqzw4E2xrBq4buzNuG7t+G6t+G7kTbDtMSp4bq3w4E2YTgtODktOTc5OH0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MMavauG7geG7kTbhurvhurHhu5E24bq94bqx4buRNsawa2jDtDbhur/hu582xrBqw73hur02amvDrcO0NsOqw7024bqxw7Q24bq94buv4bqvNuG6vOG7m8O0xKk2xrDDgTbhurzDmTbhur7EkeG7qTbGsHc24bu34bq3NsO5auG6scawNsaw4buna8Osw7Q24bq94bubw7TEqTbDtMSpasOtNsO14bubazbGsOG7p3dzw7TEqTbhu4Dhur3hu5HGsOG7geG6vWo2xKnhu7NrNuG6vGrhu682xrBu4bq9ajbhu6jhurrDlMOKNsawb8O0ajbDtMSp4bq3w4E2ODctw6MtOTc5OHs2w6rDvTbhurHDtDbDlGrhurc2w7XhurHDgTZB4buzNuG7j8OANuG7p+G6seG6vTbGsGrhurVrNsWpa8O0ajZq4buR4bqzxrA2xrDhurNrNkHDojbhur7hu5vDtMSpNsOU4bqvw7U24bq/w6I24bq94buTNjg5NmrhurPDtMSpNsO14but4bq9Nmrhu5HhurfDtDbGsGrhurfDtGo2QWPDgTbDqsO9w7TEqT42xIM2auG6s8O0xKk2w7Xhu63hur024bq/4bqvw7TEqTbEqWTDuTbhu6fhu6vGsDbGsGprNuG6veG7m8O0xKk24bu3cms24buNauG7nWs24buPd3TDtMSpNuG6veG7m8O0xKk24bu3a8Ot4bq9NuG6v+G6s8awNsaweTbhuqE3Ni02xIM3Lj424bq94bqx4bq9NmrhurPDtMSpNsO14but4bq9NuG6veG7mcO0NuG7j+G6s2s2w7Rqdzw2xKlr4bqvNuG6veG7m8O0xKk24bq9amg2xrDhurPhu5E2xrBqa2jGsDbhurtuPjbhu4/huqfDuTbhur/huqnGsDbGsGpraMawNuG6u257fX19NsOqw7024buNa2jDtDbhur1qZcO1NsO0amTGsDbhur9ow7Q2w7TEqeG6t8OBNmE3LTg5LTk3OTg2xalmNmrhu5HhurfDtDbGsGrhurfDtGp9NuG6vOG7mcO0NsOUauG6tzbDteG6scOBNuG6v+G7ncawNuG7p+G6seG6vTbGsGrhurVrNsWpa8O0ajZq4buR4bqzxrA2w7lq4bqxxrA24bq/a8Otw7Q2xrDhurNrNsO5andzw7TEqTbhur7hu5vDtMSpNsWoccO0NuG6v2jDtDbDtOG6r8OBNuG7t+G6ucO0NuG6vWp34bqvNsawasOsNuG7jWp1azbhur3hu5vDtMSpezZqa8Otw7Q24bq9auG7rzbhur/EkeG7qTbGsHc24bq/4bqvw7TEqTbGsGzhur1qNuG6vcO94bq9Nmrhu5HhurfDtDbGsGprw63DtDZq4bujNsWpcXs2xrBq4buvNsaw4but4bq9fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwxq/hu6fhu5HDtMSpNuG7jWprNuG6vWpzNuG6veG6seG6vTbDqsO9NuG6scO0NkHhu7M24buPw4A24bun4bqx4bq9NsawauG6tWs24bq/d3Thur024buNanVrNuG6veG7m8O0xKl7NuG6v3fhuq824bu34bq34buRNsWp4buzNsOq4butw7TEqXs24bq/w6w2auG6s8O0NuG6vWpoNsawamTDuTbDtGpkxrA2xrBtw7RqNsaw4bun4bqzw7TEqTbhu5s2w7Rqa+G7i8O1NsO14bubazbGsOG7p3dzw7TEqTbGsOG6s2s24bq94bqx4bq9NuG6u8Oiazbhu6fhurHhur02w7lqd3PDtMSpNuG6vuG7m8O0xKk2xahxw7Q24bu34bq3NkHDojbhur7hu5vDtMSpNsOU4bqvw7V7NuG6vOG7m8O0xKk2xrDDgTbhurzDmTbDleG7m2s2xrDhu6d3c8O0xKk24bu34bq3NuG6vOG7m8O0xKk2xrDhu6dtw7RqNuG6v+G7mzbGsGpuNsavauG6r8O0ajZK4buT4bqvNuG7t+G6tzbhurzhu5vDtMSpNsaww4E24bq8w5k2w5Xhu5trNsaw4bund3PDtMSpNuG7t+G6tzbhurzhu5vDtMSpNsaw4bunbcO0ajbhur/hu5s2xrBqbjbhurpvw7U2xahxw7Q2w7lq4bq1azbGsGrDveG6vTZqa8Otw7Q2w7TEqWprZ8O1Nsaw4bur4bq9NuG7peG7qcOBNsaw4bunbcO0ajZB4buzNuG7j8OANuG7p+G6seG6vTbGsGrhurVrNsWpa8O0ajZq4buR4bqzxrA2xrBq4buB4buRNuG7peG7qcOBNuG6v27DtGp9NuG6vuG7o8O0xKk2xrBqc2t7NsawasO94bq9Nmprw63DtDbhur3hurHhur02xKlr4bq1azbDuWrhurHDuTbhur/DrDZq4bqzw7Q24bq9amg2xrDhu51rNuG6v+G6rzbhu7drw63hur024bubNsO0amvhu4vDtTbDteG7m2s2xrDhu6d3c8O0xKk2w7Rqdzw2w5lq4buvNuG6u+G6s8awNkrDisOZ4buANsaw4buR4bq3w7Q24bq74bufNuG6u2k2w7XhuqnGsDbhu6fhurHhur024bubNuG6vWrhu5vDtDbhu49kw7k+NsO5auG7qcO0Nsaw4bqlw7TEqTbhur13c8O0xKk24bq9amg2w7lqw6nDtTbhu4DDtOG6vWrhu5Fr4bq94buBezbGsGrhu6nhu53hur02w6prw63GsDbhu6fhu6nhu6Nrezbhu7fhu5trNuG6u+G7n8awPjbEqWvhuq824bq94budNuG6u3M24bq74bqv4buRNuG6veG6seG6vTbhu5s24bq9auG7m8O0NuG7j2TDuTbhu7fhurc2auG7ozbhur1qeOG6rzbDtHdy4bq9NuG7p2824bun4bqx4bq9Pjbhu7dlw7Q2auG6t8O0ajbGsGp3c8O0xKk2QeG7qcOBZ8O0NmrDrTbGsGrhu53DtMSpNkHhu7M24buPw4A2w7R3cuG6vTbGsGrhurVrfX19NuG6vOG7kzbDtGp3Nsawamh7NsO0xKl3c2s2w6pjw7Q2w7Vyazbhur3hu5M2xrBqw6w2xrDhurPDtTbGsGpzazbDgWfDtDbGsGPDtTbFqWvDtGo2xanhu53DtMSpezbFqeG6tcO0NkHhu6lkxrB9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7Ncaw4buBQcawLeG6r+G7j2vEqcO0PDbhu6drxKlqxrA+NTAgxanGsOG7p+G7kcO0xKkw4bq64bq3azbhu7fhurc24bq1w7RqPDbhu47hu5HDtMSpNsavauG6t8O0aiAvxanGsOG7p+G7kcO0xKkwIC/DuTA=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]