(vhds.baothanhhoa.vn) - Với phương châm "Trọng dân, gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ", vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá mang theo máy ảnh, máy tính, máy quét vân tay... xuống các nhà văn hóa, trụ sở UBND xã, thị trấn, thậm chí xuống tận nhà những người già yếu, tàn tật, neo đơn, đối tượng chính sách như thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh... để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lưu động đã không còn xa lạ đối với người dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhu53huqM3feG7oMWoN+G7oFvEkWkpN+G7oEkuN+G7oOG7nzA3W+G7oGjEkcOjN33hu6Ak4bqz4bugY+G6p+G7oDXhu6g24bugZFs74bugJOG7rjfhu6Akw6rhurUk4bugJOG6ozd94bugJeG7sjfhu6A1w6rEkeG7oCrhuq83feG7oCRbOOG7oDd9w6rDol3hu6B9XeG7qMOV4bugNyY44bugKuG6szfhu5QvW1Hhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bupJsWoJeG7nuG7lkbhurVd4bug4bqpW8Oq4bqzN33hu6AkW+G7sjbhu6Dhu55EYsOhN33hu6Al4buyN8OV4bugfeG7tjfhu6Al4buyN8OV4bugWyFk4bugNWE3feG7oGYg4bugN1vhu7I34bugJeG7sjfhu6Dhuqlb4bq5JOG7oGbhurnhu57DleG7oGbhu6g44bugJMavJOG7oDd94buoaeG7oGRb4bq/4bugw5nDleG7oCRb4bq74bugN1vhu7hk4bugW+G7qDd94bugZMSR4bu2N8OV4bugWyA3W+G7oOG7sDdb4bugN1vhu4U3feG7oCTGrzfhu6A94bqvw5Xhu6AkW10hN+G7oGMy4bug4buS4bud4bub4budQ+G7mOG7oOG7neG6ozd94bugxag34bugW8SRaSk34bugSS434bug4bufMDdbw5Xhu6BkMTdb4bugRFvFqDdb4bug4bupOMav4bugNsWoN33hu6BkWyY44bugNsavaeG7oOG7sDdbw5Xhu6A2xq9p4bugZCI3W8OV4bugNsavaeG7oOG6q8SRP2Thu6Bm4buyN+G7oGTFqGnDlMOUw5Thu6BoxJHDozd94bugJMavJOG7oDdb4buo4bugZuG7rjfhu6BbOcWow5Xhu6BkYuG6ueG7oGPhuqfhu6DEkOG7m+G7teG7o+G7oGjhu6zDleG7oGRbMOG7oGRi4bu0N8OV4bugZFvhu7g24bugJFsi4bugaMSRw6M3feG7oGThu7g34bugN1vhu6jhu6A3W+G7hTd94bugN33DqsOiXeG7oH1d4buo4bugaSHEkcOV4bugZOG7qDfhu6Bk4bu4ZMOV4bugNyY44bugKuG6szfDleG7oCrDo13hu6Bkw6rhuqU3feG7oCRbIjdb4bugY8avJFvhu6A3W8Oq4bugZFvhu7I34bugN1vhu7I34bugNV0pZOG7oGPEqcOV4bugZFvDquG6szd94bugPV03W8OV4bugPSk3W+G7oD1dN1vDlMOUw5Thu6AqPOG7oDXhu6g24bugZFvhurvhu6Bk4bq5JOG7oCThu7Thuqnhu6BkWzvhu6Ak4buuN+G7oCTDquG6tSThu6Ak4bqjN33hu6Al4buyN+G7oDXDqsSR4bugKuG6rzd94bugKuG7rOG7oDRb4bqjN33hu6AkYTfhu6Boxajhu6A14buq4bugKsOjXeG7oGbhurVd4bugN33DqsOiXeG7oCXhu7I3w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkPGrzd94bugJFvhurvhu6A3W+G7uGThu6Dhu5JTUC/DmuG7mMOV4bugZFsmOOG7oCRb4buyN+G7oGThurHhu6Ak4bqjN33hu6Bkxq8k4bugJOG6u8Wo4bugKuG6r13hu6Ak4buwN1vhu6Bjxq9k4bug4bqqxJHhu7A34bugNcOt4bugW+G7qDdb4bugJFsiN1vhu6BmKOG7oERESOG7qeG7oOG7neG6ozd94bugxag34bugW8SRaSk34bugSS434bug4bufMDdb4bugKiE34bugaOG7rOG7oEkuN+G7oOG6qFtlw5Xhu6A24bqvZOG7oGjhu6zhu6A3fVvDqDjhu6AkYTfhu6A3W10oxJHhu6A0Wznhu6A0W+G7rjfhu6A3Vzbhu6Akxq8kW+G7oGRixJE3feG7oGThu7I24bugW8SRaSk34bugfeG7tjfhu6BRVTQ2w5Xhu6AkW2U3feG7oGThuqNd4bugKsOq4bqlJOG7oGThu7g34bugNlZk4bugJFvhur83feG7oDRdITfhu6BkIDdb4bugJOG7sDbDleG7oGPhu4fhu6B9Vjfhu6A9OcOV4bugZFvhu7I34bugZFtdKTfhu6B9XeG7hcWo4bugNeG7hyThu6A1w6rhuqU3feG7oCThuqM3feG7oMWoN+G7oGbhurVd4bugN1vhu7I34bugJeG7sjfDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWRFsmOOG7oGRbw6M3feG7oDQuw5Xhu6BbXSk34bugN8WoaeG7oGjhu6zhu6BJLjfhu6DhuqhbZeG7oCQ54bugNFs44buwN33hu6BUUFDhu6A3fcOqw6Jd4bugJMWoOOG7oGTEkeG6sV3DleG7oDd9w6rDol3hu6Bk4buoN+G7oGThu7hkw5Xhu6BkYjg3feG7oCo5w5Xhu6AkOeG7oDdbXSjEkeG7oCThurnhu6BkxJHhurFd4bugKuG7rOG7oCTFqDjhu6Dhu5JkYi434bug4bukUOG7oGTEkeG6sV3hu5jhu6A3W8OqN33hu6AkW8Oqxajhu6Aqw6rhuqUk4bugNeG7qDbhu6BkWzvhu6Ak4buuN+G7oCTDquG6tSThu6Ak4bqjN33hu6Al4buyN+G7oFs4WCThu6AkW+G6vzd94bugNl03W+G7oDdb4buyN+G7oCXhu7I34bugKuG7rOG7oOG6q8SRxq/hu6Bb4buqN+G7oGThu4Hhu6A14buyxJHDlOG7oOG7tVtdKMSR4bugJOG6ueG7oCU44bugZFtdIcSR4bugJMavJOG7oGRb4bq74bugZOG6uSThu6B9XeG7tGnhu6Bkw6Lhu6Bkw6lp4bugZFvhu7I34bugNy434bugNuG6t13hu6A14bu2N+G7oD0w4bugPSk3W+G7oDdYN33hu6Dhuqlb4buwXeG7oCpd4bugNFvGrzbhu6AkW+G7hcWow5Xhu6A9KTdb4bug4bqn4bugJMavJOG7oD0pN1vhu6BmXSk34bugZMSRaSE34bugZGIuN+G7oFs4WCThu6B9XeG7sF3hu6DhuqvEkWkhZOG7oCTGryThu6Bm4bu0N+G7oCoo4bugNV0uN+G7oOG6q8SRxag34bugKiE34bugJFsh4bugKuG6r+G7oCRbIjdb4bugY8avJFvhu6BkW8Oqw6I3feG7oH1Y4bqp4bugNFvhuqM3feG7oCJk4bugNFs54bugNFvhu643w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1Hhu6ZSw5kvVOG7pCXDmlFUUFBQUGTDmsOaUcOaw5nhu6RSNVHDlDPhuql94bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bud4bqjN33hu6DFqDfhu6BbxJFpKTfhu6BJLjfhu6Dhu58wN1vhu6Bbw6rhurU3feG7oCUjN8OV4bugfV1l4bqp4bugKuG6reG7oDd9w6rDol3hu6B9XeG7qMOV4bugN33DqsOiXeG7oGThu6g34bugZOG7uGThu6A14buoNuG7oGRbO+G7oOG7neG7neG7neG7o8OU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu7VWNuG7oD1WZOG7oCrDquG6pSThu6Bk4buyNuG7oGTDqsOV4bugN33EkWkpN+G7oGbDoTd94bugJOG6u8Wo4bugPeG7qOG7oCQ4N+G7oDdb4buyN+G7oCXhu7I34bugZijhu6BmXSkk4bugNeG7qDbhu6BkWzvhu6Ak4buuN+G7oCTDquG6tSThu6Ak4bqjN33hu6Al4buyN8OV4bug4buf4bqvXeG7oOG7neG7sDdb4bugY8avZOG7oOG6qsO94bup4bud4bugZijhu6BEREjhu6nhu6Aq4bus4bugZFvFqDbhu6A2w6rEkeG7oCRbOOG7oDXhu6w3W+G7oCrhu6o44bug4bud4bqjN33hu6DFqDfhu6BbxJFpKTfhu6BkW8Oqw6I3feG7oGjEkWkuN+G7oFvEkWnhu6Aq4bqvN33hu6Dhu53hu5vhu51D4bugNeG7qDbhu6BkWy424bugN33hu6hp4bugZFvhur/hu6DDmcOV4bugJFvhurvhu6A3W+G7uGTDleG7oGRi4buHJOG7oGRdIeG6qeG7oGjEkcOjN33hu6Ak4bqz4bugY+G6p+G7oH1dZeG6qeG7oCXhu7I34bugWzjhu6g34bugZFtdKTfhu6Akxq8k4bugNTjhu6pd4bugfV3hu7Rp4bugZMOi4bugZMSRw6zhu6BkW+G7sjfDlOG7oOG7neG7m+G7nUPhu6Dhuqlb4buyN+G7oCThuqM3feG7oCTGrzfhu6A94bqv4bugZOG7uDfhu6BkIDdb4bugW8Oq4bq1N33hu6AlIzfhu6A3fcOqw6Jd4bugJeG7sjfhu6Bk4buB4bugZl0pJOG7oOG6qVvGr2TDleG7oH1bXeG7oGRb4bqjN33hu6BkXTfhu6Bm4buoOOG7oGTDouG7oDRbxahd4bugZFsmOOG7oCplN33hu6DhuqvEkWnhu6AqMDdb4bugKiE34bugZl0pJOG7oGRdIeG6qeG7oDdb4bu4N+G7oFvEg+G7oGPhurPDleG7oDRdPDbhu6BkYsWo4bugZFvhuqM3feG7oGRdN8OV4bugZFvEkeG7oDdb4bu4N+G7oGbhu7I34bugZMWoacOV4bugJFvhurnhuqnhu6Dhu7A3W8OUw5TDlOG7oOG7ncavJOG7oGRb4bq74bugZOG6uSThu6AqKMSR4bugJV0+N+G7oGLFqOG7oDdbxag3W+G7oCRbOTd9w5Xhu6BkW8SR4bu4N+G7oGRdKTfDleG7oDdbw6o3feG7oGYjN+G7oCrhu7A24bugPeG7sDjhu6AqZTd94bug4bqrxJFp4bugZGIgN1vDleG7oOG6q8SRaeG7oCowN1vhu6BkYjg3feG7oCThuqM3feG7oGTGryThu6Ak4bu04bqp4bugZuG7qOG7oOG6q8SR4buwN+G7oDXDreG7oGRbO+G7oCThu6434bugJMOq4bq1JOG7oCThuqM3feG7oCXhu7I3w5Thu6Dhu6M44bugY8Oj4bugNcOq4bqlN33hu6A3fcOqw6Jd4bugJDnhu6A3W8SR4bugJOG7tsSR4bugNeG7qDbhu6BkWzvhu6Ak4buuN+G7oCTDquG6tSThu6Ak4bqjN33hu6Al4buyN+G7oCrhuqM3feG7oDcuN+G7oOG7neG6ozd94bugxag34bugW8SRaSk34bugSS434bug4bufMDdb4bugKuG7rOG7oOG6qVvDo13hu6Bb4bql4bqp4bugZuG6tV3hu6Dhu53huqM3feG7oMWoN+G7oGjhu6zhu6BJLjfhu6DhuqhbZeG7oGLhu6jhu6BjOMavZMOV4bugNeG7uOG6qeG7oCXFqDdb4bugY8avJFvhu6Akxq8k4bugZGLDqsOiN33hu6Bb4bql4bqp4bugNeG7qOG7oCrDo13hu6Bkw6rhuqU3feG7oCRbIjdb4bugY8avJFvDleG7oMOqxJHhu6BkXS434bugJMavJOG7oCThurnhu6BkYi434bug4bukUOG7oGTEkeG6sV3DleG7oDd9w6rDol3hu6Bk4buoN+G7oGThu7hkw5Xhu6A3Jjjhu6Aq4bqzN8OU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu53hurnhu6BEW10oxJHhu6BEWzDhu6B5MOG6qeG7oOG7ksOZ4bum4bugZMSR4bqxXeG7mOG7oGbhu6jhu6Ak4bq54bugRFtdKMSR4bugRFsw4bug4bubZWThu6Dhu5LDmcOZ4bugZMSR4bqxXeG7mOG7oOG6p+G7oGRb4bqjN+G7oOG7m8OpXeG7oOG7qeG7quG7oFHDleG7oGjhu6zhu6BJLjfhu6DhuqhbZeG7oDXhu6jhu6BS4bugJFsw4bugJjbhu6BixJHhuq9kw5Thu6Dhu6M44bugKl0oxJHhu6A0XSk34bugfV3FqOG7oCogN1vhu6A0Wznhu6A0W+G7rjfDleG7oFLhu6AkWzDhu6AmNuG7oOG6qVvhu7Bd4bugY8OjN33hu6A3w6rhurM3feG7oGThu4fFqOG7oGbhu6g44bugN1vFqMSRw5Xhu6A0W+G6ozd94bugN33DqsOiXeG7oCRb4buuNuG7oGM5JMOU4bugRGI4N33hu6A0W13hu6Ak4bq54bugeTDhuqnhu6A9MOG7oDVdKWThu6Ak4buw4bugUuG7oCRb4buyN8OV4bugNlZk4bugNsOpw5Xhu6BkW+G7tjfhu6A0XTdb4bugNFvhuqM3feG7oOG6sTfhu6AqMDdbw5Xhu6AkYTfhu6Ak4bq54bug4bubZWThu6BkWyDhu6A9MOG7oGRb4bu04bqp4bugNFvhurXhuqnDlOG7oMODNuG7oCrFqMSR4bugPSk3W+G7oGThu7hk4bugNeG7qOG7oGbhu7hpw5Xhu6A24bqvZOG7oOG6qVvhu7Y34bugZiDhu6AqXSjEkeG7oDRdKTfhu6A0XTdb4bugZCHhu6A0W+G6ozd94bugJDnDleG7oDRb4bqjN303fcOqw6Jd4bugJFvhu6424bugYzkkw5Xhu6A24bqvZOG7oOG6qVvhu7Y34bugZiDhu6BkW10hxJHhu6BbXTzEkeG7oD1dIWThu6A3Ljfhu6Dhuqfhu6Akxq9d4bugZMSR4bqxXeG7oH3hu7Y34bugKuG7tGThu6Boxajhu6BkYsOiXeG7oDbhu6jhu6BS4bugJOG6ueG7oGYjN+G7oCRbw6rFqOG7oD1dIWThu6AqITfhu6BkWzvhu6Ak4buuN+G7oCTDquG6tSThu6Ak4bqjN33hu6Al4buyN+G7oFvFqGnhu6AkW+G6vzd94bugNl03W+G7oDdb4buyN+G7oCXhu7I3w5Thu6Dhu6nhuqM24bugN8WoacOV4bugKsOq4bqlJOG7oCTGrzfhu6A94bqv4bug4bud4bqjN33hu6DFqDfhu6BbxJFpKTfhu6BoxJHDozd94bugZOG7uDfhu6A34bqzXeG7oFvDquG6tTd94bugJSM34bugNeG7qDbhu6BkW+G6u+G7oGThurkk4bugJOG7tOG6qeG7oGRbO+G7oCThu6434bugJMOq4bq1JMOV4bugUuG7oCThurnhu6Bi4bu0ZOG7oOG6qVvhu7Q34bugNFvhuqddw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkTDquG6szd94bugZOG7h+G7oDXhu6jhu6BkYsOqw6I3feG7oFvhuqXhuqnhu6Ak4bq7xajhu6Ak4bq54bugPeG7qOG7oERbXSjEkeG7oERbMOG7oMawXcav4bqp4bug4buS4bukw5nhu6BkxJHhurFd4buY4bug4bqn4bugZFvhuqM34bug4bubw6ld4bug4bup4buq4bugUsOV4bugPTDhu6A9KTdb4bug4bqoxahiNF03Yzg34bugKuG7rOG7oFHDmuG7oDfhu6424bugN8WoacOV4bugfeG7tjfhu6A3W8Oq4bugNsOhXeG7oGNdN1vhu6BbOOG7qmThu6AqKMSR4bugZOG7ql3hu6AkW+G6t+G7oGbhu6jhu6Dhuqlb4bq54bugZFvEkeG6ryThu6Bm4buoOOG7oCQ4N+G7oCRbxq/EkcOV4bugNy434bugNeG7hyThu6A1w6rhuqU3feG7oOG7neG6ozd94bugxag34bugW8SRaSk34bugKuG7rOG7oOG6qVvhu7Bd4bugKiE34bugZOG7uDfhu6A3W+G7qOG7oCo84bugNeG7qDbhu6BkW+G6u+G7oGThurkk4bugJOG7tOG6qeG7oGRbO+G7oCThu6434bugJMOq4bq1JOG7oCThuqM3feG7oCXhu7I34bugJFs44bugJOG6ueG7oMawXcav4bqpw5Thu6BqN1vhu6Dhu5/hurfhu6Dhu53huqM3feG7oOG7teG7rjbDleG7oCQ4N+G7oGRixahd4bugPeG7qOG7oMawXcav4bqp4bugNFvhuqM3feG7oH1d4bu0xJHhu6A34bqxXeG7oGhlJOG7oCrhuq83feG7oDRbXeG7oGRb4bu0aeG7oGPhu4fhu6Bm4bu0ZOG7oGbhu7Dhu6Ak4bq7xajhu6Akxq834bugPeG6r+G7oOG7neG6ozd94bugxag34bugW8SRaSk34bugKuG7rOG7oGThu7g34bugZCA3W+G7oFvhurfhu6BkYuG6peG7oH1dxajhu6AqIDdb4bugfV1l4bqp4bugNjrhu6DFqDdb4bugKsOq4bqlJOG7oDXhu6g24bugZFs7w5Thu6BqN1vhu6AkW13FqOG7oGM74buM4bugUcOa4bugN+G7rjbhu6A2OuG7oGThuqNd4bugPTDhu6A9KTdb4bugNeG7qOG7oFHDmuG7oDfhu6424bugfV3FqOG7oCogN1vhu6B9WOG6qeG7oDRbOeG7oDRb4buuN+G7oGLhu7Rk4bugNeG6tTfhu6BkYjg3feG7oGZdKSThu6A0W8avNuG7oCRb4buFxajhu6A9KTdbw5Thu6BGIOG7oGbhu7hp4bugJOG7tjfhu6A1Vjbhu6A24bqvZOG7oGRbO+G7oCThu6434bugJMOq4bq1JOG7oCThuqM3feG7oCXhu7I34bugKjzhu6B9XeG7sF3hu6DhuqvEkWkhZOG7oGRb4bq74bugZOG6uSThu6A94buwOOG7oFtdPDbDlOG7oMawXcWo4bugKiA3W+G7oCThur03feG7oDbEkcOjN+G7oDXhu6g24bugJFs44bugNjrhu6AqPOG7oCrhuq3hu6AqXeG7oDbhuq9k4bug4bqpW+G7tjfhu6AkW13hu6DhuqlbIsOV4bugN1vDqjd94bugJTjhu6AqXSjEkeG7oDRdKTfhu6A9KTdb4bugZOG7uGThu6Bi4bu0ZOG7oDRbOeG7oDRb4buuN+G7oGRiODd94bugZl0pJOG7oCpd4bugNeG7ql3DleG7oDRb4bqjN33hu6Bk4buH4bugJFvhurvhu6Aqw6rhuqUk4bugZGI4N33hu6Ak4buD4bugKuG6rzd94bugZMWoaeG7oCRb4buyN8OU4bug4budOeG7oDdXNuG7oDbhurPhu6Bk4bqjXeG7oCThur03feG7oDRb4bqjN33hu6A3fVsy4bugNjrhu6A2IDdb4bugKsOq4bqlJOG7oCTGrzfhu6A94bqv4bug4bud4bqjN33hu6DFqDfhu6BbxJFpKTfhu6DhuqvEkcWoN+G7oGThu7I24bugZijhu6Bk4bu4N+G7oDdb4buo4bugKjzhu6A14buoNuG7oGRbO+G7oCThu6434bugJMOq4bq1JOG7oDdbw6rhu6BkWyHhu6A34buoacOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu51bMeG7oGRiODd94bugUuG7oDd94buoaeG7oGRb4bq/4bugw5nhu6Bm4buo4bugJFvhurvhu6A3W+G7uGThu6Dhu5JS4bum4bugZuG7qOG7oFNQL8Oa4buYw5Xhu6Aq4bus4bugJDnhu6B94bu2N+G7oFJQUOG7oDd9w6rDol3hu6Akxag44bugZMSR4bqxXeG7oOG6p+G7oGjhu6zhu6BJLjfhu6DhuqhbZeG7oCrDquG6pSThu6A14buoNuG7oGRb4bq74bugZOG6uSThu6Ak4bu04bqp4bugZFs74bugJOG7rjfhu6Akw6rhurUk4bugJOG6ozd94bugJeG7sjfDlOG7oEZdKSThu6AqITfhu6Bk4bu4N+G7oDdb4buo4bugKjzhu6Ak4bu04bqp4bugZFs74bugJOG7rjfhu6Akw6rhurUk4bugJFs44bugJOG6ozd94bugJeG7sjfhu6A14buo4bugZl0pJOG7oDXhu6g24bugN1vDoMOV4bugN1vDqjd94bugZuG6tV3hu6BkYsavJFvhu6A3W10pNuG7oGbhu6jhu6Bj4buH4bugN+G6t+G7oDXhu4ck4bugWyFk4bugNiA3W+G7oGYg4bugJeG7sjfhu6Dhuqlb4bq5JOG7oGbhurnhu6Ak4bq7xajhu6Dhu53hu5vhu51D4bug4buf4bqvXeG7oOG7neG7sDdb4bugY8avZOG7oOG6qsO94bup4bud4bugZijhu6BEREjhu6nDleG7oOG7neG6ozd94bugxag34bugW8SRaSk34bugSS434bug4bufMDdb4bugNeG7ql3hu6A2xag3feG7oH1dxq/hu6BkYjDhu6Bi4bu0ZOG7oDXhurU34bugZijhu6BkXTdb4bugZFvhu7Y3w5Xhu6B94buyaeG7oGRbXSk34bugJOG7sDbhu6Bm4buo4bugKjzhu6A14buqXeG7oDdb4buFN33hu6BkIDdb4bugJOG7sDbDleG7oFsgN1vhu6Dhu7A3W+G7oCo64bqp4bugZijhu6A3fcOqw6Jd4bugJFtdITfhu6BjxKnhu6Ak4bqjN33hu6DFqDfhu6BkYjg3feG7oDVhN33hu6A3W+G7sjfhu6Al4buyN8OV4bugKsOq4bqlJOG7oCThu7Thuqnhu6Dhurtpw5Xhu6AkWyI3W+G7oOG6q8SRaSg34bugKjDFqOG7oOG6qVvDquG6szd94bugPV08xJHhu6Alw6rhurM3fcOV4bugNFsmN+G7oDd94bqlXcOU4bug4bqiN33hu6Dhu5/hurfhu6BEXSE34bug4bqqxJEh4bugLeG7oOG7nVvhurvhu6BkMCRb4bugxJDhu5vhu7Xhu6Phu6Bo4bus4bugSS434bug4bqoW2Xhu6A0W1k3feG7oCowN1vhu4zhu6Dhu5/hu7Jp4bugNeG7qOG7oGZdKSThu6A14buoNuG7oGRbPOG7oFtdKTfhu6BkIjdb4bugN1vhu7I34bugZuG7rjfDleG7oGRdN1vhu6BkW+G7tjfhu6BbIWThu6A2IDdb4bugZiDhu6A3W+G7sjfhu6Al4buyN+G7oOG6qVvhurkk4bugZuG6ueG7oCThurvFqOG7oDXhu4ck4bugNcOq4bqlN33hu6Ak4bqjN33hu6DFqDfDlOG7oOG6qsSRxajhu6AqOcOV4bugZFvhu7Rp4bugKsOq4bqlJOG7oGPhu4fhu6Bb4buoXeG7oDVhN33hu6Bm4buo4bugZOG7rjd94bugJMOqw6I3feG7oGPhu4fhu6B9Vjfhu6A9OeG7oH1d4buFxajhu6DhuqvEkeG7tjfhu6AkW2U3feG7oDdb4buyN+G7oCXhu7I34bugZuG6tV3hu6A14buHJOG7oDXDquG6pTd94bugJOG6ozd94bugxag3w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qWrEkWRbOGLhu57hu5bhu6nhu6jhu6Dhuqhbw6rhurM3feG7lC/huqnhu5Y=

Hà Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]