(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiện nay thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên, có nhiều dịch vụ, thiết bị giải phóng sức lao động, thế nhưng dạy con việc nhà và nội trợ vẫn được nhiều phụ huynh quan tâm. Một trong những bí quyết dạy con kỹ năng sống tự lập chính là tạo môi trường gần gũi, an toàn giúp con phát huy tính tự lập của bản thân.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDc24buFN0fhuqvhurDhuqFm4bud4bub4bqhd+G7r+G7i+G6oeG7heG7jWp34bqhd8OA4bqh4buX4buB4buxNi/hu4U3Ni/DssOjNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HDkmnhuqdnw6A3w5Lhu41s4bub4bqh4bub4bqn4bqw4bqhd8OyeOG6oeG7m8Oy4buB4bux4bqhw4PhuqnhuqFmw7LDqnfhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhZnh1ZuG6oXZz4bubw7PhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vhur3hu5vDs+G6oeG7l8Sp4bubMeG6oWbhu6PhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhZ8O0ZsOy4bqhw4Phu7Mx4bqhd8Oy4buNanfhuqHhu4XDtOG6ocOz4buNYuG7jeG6oeG7scOy4buj4bubw7PhuqF2QWbhuqHhu5fhuqfhu53huqFodeG7m8OzMeG6oXfDsmrhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhZ+G6q+G6sOG6oWbhu53hu5vhuqHDg+G7jWxm4bqh4bubw7LhuqnhuqHDg+G6qeG6oeG7m3Xhu43huqF34buvxrDhuqHDg+G7g+G7m+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4buxw7Lhu7PhuqHDsnjhurDhu5vDsuG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34bq9xqEy4bqhxqB1d+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu4Xhu4/huqHhu6144bqwanfhuqFn4bqr4bqw4bqhZuG7neG7m+G6oeG7leG6pOG6oeG7m2Thu5vDs+G6oXZz4bubw7PhuqF3w4DhuqHhu5fhu4Hhu7HhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oeG7l+G6qeG6oXfhuqvhu53huqHGoXLhu43huqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOz4bq/4bub4bqhw7Phu7fhu40x4bqh4bqn4bub4bqhd+G7neG6qeG7m+G6ocOz4buNeeG7seG6oWbhu53hu5vhuqHhu7HDsuG6rXfhuqHDsnjhurDhuqF34buP4bubw7LhuqF3w4DhuqHhu5fhu4Hhu7HhuqFm4bu14bqn4bqh4buFYuG7m+G6oXfDsuG6veG7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6ocOi4bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6s+G6o+G6o+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8Oj4bqx4bqjL8SDxIPDo2fhurfEg8Ojw6Phuq/hurfhurd34bq14bqjw6PhurfEg+G7l+G6ozLhu5nhu7HDsyLhu68+4bql4bqx4bq1w6DhuqHhuqfhu5d3PsOgR+G6q+G6sOG6oWbhu53hu5vhuqF34buv4buL4bqh4buF4buNanfhuqF3w4DhuqHhu5fhu4Hhu7HDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoMOi4bqj4bqjw6DhuqHDsmnhu43Ds8Oydz7DoOG6s+G6o+G6o8Og4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDdGw7LhuqfhuqHGocOs4bqh4bubxKnhu5vhuqFn4bqr4bqw4bqhZuG7neG7m+G6oWbhuq3hu43huqHhu5fhuqnGoeG6ocOD4buNbGbhuqHhu5vDsuG6qeG6oXfDgeG6oeG7m8OycDHhuqF3eMO64buN4bqh4bub4bqp4bud4bqh4buX4bqpxqHhuqHDg+G7jWxm4bqhaOG7o+G6oWht4bqhd2Thu5vDs+G6oeG7lcOyYuG6oeG7m2Thu5vDs+G6oXfDgOG6oeG7l+G7geG7seG6oWbhu7XhuqfhuqFm4bud4bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RsOyw7ThuqHhu5bEqeG6oVfDssO04bqh4buaw7Phuqcx4bqhxqF1d+G6oXfhu41teOG6oXfDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4buV4buN4bubw7LhuqFn4bud4bqn4bubw7LhuqF34bqr4buN4bqhZsOyxrDhuqFo4bq/eOG6ocahc+G7jeG6oeG7r+G6p3jhuqHhu614YjHhuqF3w7LDgGbhuqHhu7HDsuG7h8ah4bqhSHLhu5vDs+G6ocOS4bu54bul4bubw7PhuqFmw7Lhu43huqfhuqF24buLIOG6oeKAnEZy4bubw7PhuqHDg+G7jWxm4bqh4buV4buN4bubw7LhuqFn4bud4bqn4bubw7LhuqHDg8Oqd+G6ocODYjHhuqF3w7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqh4bqueOG6sMSp4bub4bqhaOG7jeG6oXbhu6fGoeG6ocODa+G6oeG7lcOyeOG6sOG6pzHhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4buVw7Lhu43huqHDg2vhuqFoauG7m+G6oeG7m8Oy4bqp4bqh4buX4bqp4bqhxqFsd+G6oeG7r2PhuqHhu6/FqeG7jTLhuqHGoOG6p+G6sOG6oeG7l+G6qeG6ocSD4bqhaEHhuqfhuqFm4bud4bub4bqh4bubw7LhuqnhuqF3cuG7jeG6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqhd8Oy4bqr4bud4bqhZnLhu5vDs+G6ocOD4buNbGbhuqHhu5vDsuG6qTHhuqHDs+G7jXnhu7HhuqFo4bur4bqhxqHDrOG6oeG7m8Sp4bub4bqh4buVw7Lhu43huqHDg2vhuqFm4bulxqHhuqFm4bqn4bubw7LhuqF34bu54bulxqHhuqF3w6p3MeG6oeG7m8Oy4bqp4bqhZuG6oOG6p+G6ocOz4buh4bub4bqhw7Phuqnhu5vDs+KAnTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDgeG6oeG7lcOy4buN4bqhZuG7neG7m+G6ocOz4bqt4buN4bqhw7Lhu6Fm4bqh4buX4bun4bux4bqh4bqxMeG6oWbDssO04bqh4buaw7PhuqfhuqFoY+G6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqFn4buD4bub4bqhZuG7neG7m+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhw4Phu41sZuG6oWjhu6Xhu5vhuqHDs+G7jWLhu5vhuqHhu7HDssO94bqhw7LGsOG7seG6ocOD4bun4buN4bqh4buXQeG6p+G6oXd4w7rhu43huqFm4bu14bqn4bqh4buFw63huqHhu5vDsuG7ueG6oeG7rXjDrXfhuqHhu5vDsuG6qTHhuqHDs8Oq4bux4bqh4buteOG6v+G7m+G6oeG6reG7nTHhuqHhu5vDssOpd+G6oeG7r+G6p3gy4bqh4buE4bq94bqw4bqhw7Phu43FqeG6oeG7hcOt4bqhaGPhuqHDsuG7oWbhuqHhu5fhu6fhu7HhuqHDojHhuqFm4buj4bqhd8OybeG6oWbDsnjhu4fhu5vhuqHhu4XDtOG6ocahdXfhuqHGoeG6vcah4bqhZuG7pcah4bqhd+G7ueG7pcah4bqhd8Oqd+G6ocOD4bqp4bqhZuG7neG7m+G6oXfhu6/huqfhu43huqFo4bqn4bubw7PhuqHDsuG7oWbhuqHhu5fhu6fhu7HhuqHhurfhuqHDs+G7jXnhu7HhuqHGocOs4bqh4buteMOtd+G6oWfhu6Hhu5vhuqHhu5vDsuG6qeG6oWbhuqDhuqcyMjLhuqFXw7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bub4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu7HDsmLhu43huqFo4buN4bqhZsOyxrDhuqFmw7LDtOG6oWbDveG7m8Oz4bqhZuG7neG7m+G6oeG7l+G6qcah4bqh4buF4bqt4bubw7Ix4bqh4bubw6p44bqhZsOyw6gy4bqhSMawd+G6oVdqd+G6oVfhu6944bubw7PhuqF3w7J44bqhw4PDgeG6p+G6oeG7rXjhuqfhuqFmw7LDtOG6oWbDveG7m8Oz4bqh4buFw63huqHhu5fhuqnGoeG6oeG7heG6reG7m8Oy4bqhd+G7r3jhu5vDs+G6oXfDsnjhuqHhu4Xhu41qeOG6oXLhu5vDs+G6oeG7heG6qeG6ocOD4bqp4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oeG6ruG7o8ahMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8OA4bqh4buX4buB4bux4bqh4buX4bqp4bqhxqF1d+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5XhuqThuqHhu5tk4bubw7PhuqF2c+G7m8Oz4bqhZsOy4bud4bqhd+G7r+G7i+G6ocah4bq/xqHhuqHhu5vhu53hu5vhuqHGoeG6qeG6oeG7hXPhuqHGocOs4bqhw4PhuqnhuqF3w7Lhur/hurDhuqFmcuG6oWbhur/hu5vhuqHhu5fhu7l44bqhd+G6vcah4bqhaG3huqF3w7XGoeG6oeG7r+G6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhu7HDsuG6reG7seG6ocOz4buN4bqt4bud4bqhZ+G7s2bhuqF34buv4buL4bqhxqF1d+G6oWbhuq1mw7LhuqHhu5XDsuG7neG6p+G6ocOy4buhZuG6oeG7m8Oyw6p3MuG6ocOS4buNbOG7m+G6oeG7m+G6p+G6sDHhuqHDsuG6v3jhuqHDsmp34bqhZuG6rWbhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocah4bq/xqHhuqHhu5vhu53hu5vhuqFoa3jhuqFo4bu54bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7scOy4bqt4bux4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZuG6oXfDgOG6oeG7l+G7geG7seG6oWbDsuG7neG6oXfhu6/hu4vhuqHDg+G6qeG7neG6oWbDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhd+G7r8O14bubw7LhuqFn4bqr4bqw4bqhw7Lhu6Fm4bqhNMOy4bqn4bqw4bqhZuG7n+G7m+G6ocOz4buh4buN4bqh4buX4bqp4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7scOy4bqt4bux4bqhxqDhu53hu5t3aXZ24bud4buv4buNNTLhuqFI4bq94bqw4bqh4buX4bqp4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7scOy4bqt4bux4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZuG6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vDs8Oy4buNxKnhu5vhuqFmQXjhuqHDg+G6qeG6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buF4bup4buN4bqhd+G7jWrhu5vhuqF24buTMeG6oeG7heG6rWbhuqF24buTMeG6oeG7m8Oy4bqp4bqhw7Phu43huq3hu53huqFn4buzZuG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqE74bqhLeG6ocag4bqn4buv4buN4bqn4bqhxqDhu53hu5t3aXZ24bud4buv4buNMuG6oVfDsmnhu53huqFo4bujMeG6oXfhu6/huqfhu53huqFmw7Lhu53huqF34buv4buL4bqhZuG7peG6ocOydeG7jeG6ocOy4buhZuG6oXfhu4Hhu7HhuqF3w7Jy4bubw7PhuqHhu6144bqn4bqhZuG6rWbhuqHDs+G7jeG6rWbhuqHhu6144bqn4bubMuG6oeG7rHjhuq3huqF34buvw7Xhu5vDsuG6ocOy4buhZuG6oXfhu4Hhu7HhuqFm4bu14bqn4bqhxqHDueG7jeG6oXfhu6/hu4vhuqHhu5fhuqnhuqFodWbhuqHhu5fhu4Hhu7Ex4bqhd+G7r+G7i+G6oXfDgOG6ocahw7Xhu5vDsuG6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHDsmvhuqHhu4XDtOG6ocOz4buN4bqt4bub4bqhaOG7neG6q+G7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOgZ3fDsnjGoeG7heG6oeG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurfEg+G6peG7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8Oj4bqx4bqjL8SDxIPDo2fhurfEg8Ojw6PhurfhurfhurV34bq14bqv4bql4bqj4bq14buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7hurXhuqPDo8Og4bqh4bqn4buXdz7DoEfhuqvhurDhuqFm4bud4bub4bqhd+G7r+G7i+G6oeG7heG7jWp34bqhd8OA4bqh4buX4buB4buxw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurfEg+G6pcOg4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDfhu7DDsuG6v+G7m+G6oeG7l+G7p+G7m+G6oWbhuq1m4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHGoeG6v8ah4bqh4bub4bud4bub4bqhaGPhuqFo4bu54bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7scOy4bqt4bux4bqhxqDhu53hu5t3aXZ24bud4buv4buN4bqhw4Phuqnhu53huqFmw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqhw7Phu41i4bubw7PhuqFn4bqr4bqwMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RsOyw7ThuqFX4buv4bq/4bub4bqhV8Oyw7ThuqFXw7J44bqh4bup4bqh4buxw7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqhSHLhu5vDs+G6ocOS4bu54bul4bubw7PhuqE0V+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6Phuqc14bqhZsOy4buN4bqn4bqhduG7iyDhuqHigJzDk+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqhd3Lhu43huqFm4buj4bqhxqF1d+G6oeG7hcOt4bqhw7Lhu6Xhu5vhuqHhuq/huqF3eMO64buNMeG6oXfhu6/hu7nhu6dm4bqh4buVw7Lhu43huqFmw7Lhu53huqHhu4XDreG6oWjhu43huqHDsuG7oWbhuqHGoeG7g3jhuqHDs+G7jeG6reG7nTHhuqF3cuG7jeG6oWhj4bqhaOG7jeG6oXfDtcah4bqhw7Lhu41teOG6oeG7r8Oqd+G6oeG7leG6pOG6ocODa+G6ocahcuG7jeG6oXfhu6/hu7nFqeG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4buxw7Lhuq3hu7HhuqHDs+G7jeG6reG7neG6oWfhu7Nm4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHGoeG6v8ah4bqh4bub4bud4bubMuG6oeG7msOy4buB4bub4bqhd8Oyw6rhurDhuqHhu5XhuqThuqHhu5tk4bubw7PhuqF2c+G7m8Oz4bqh4buvw6p34bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfhu6/hu6Hhu5vDs+G6oWbDsuG7neG6oXbDgOG6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqhZuG7teG6p+G6oWbhu53hu5vhuqF24bqneOG6oeG7m+G6qeG6sOG6oeG7m8Sp4bub4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6oXdy4buN4bqh4buXw4DhuqfhuqFmw7Lhu6Hhu5vhuqHhu5vDs3Lhu43huqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oWfhuqvhurDhuqF3w7Jp4bud4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7scOy4bqt4bux4bqhxqDhu53hu5t3aXZ24bud4buv4buNMeG6oWbhu6PhuqF3w7Jt4bqhw7Phu4154bux4bqhZuG7neG7m+G6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqhaOG6v+G6sOG6oWjhu7Ux4bqh4buvw6jhu5vhuqHhu5d44bqwbOG7m+G6oXfhu4/hu5vDsuG6oXfDgOG6ocOz4buN4bqtZuG6ocOD4bqp4bqhd8OA4bqhd+G7jeG7mzHhuqF34buN4bubw7LhuqF3w7Lhur/hu5vhuqF34buv4bqtZsOy4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHDg+G6qeG6oeG7l+G7n+G7m8Oz4bqhd8OA4bqhd+G7r+G7oeG7m8Oz4bqhZsOy4bud4bqh4buFw60y4bqhR8O94bqh4bubw7LhuqnhuqFm4buj4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocOz4buNeeG7seG6ocOD4buNbGbhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhd3Lhu43huqHDg+G7g+G7m+G6oeG7lcOyeOG6sGrhu5vhuqHhu5XDsuG7j2bDsuG6oWht4bqhZuG7neG7m+G6oWbhu6PhuqF3w7Jt4bqh4buX4bqpxqHhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhZnLhu5vDs+G6ocOD4buNbGbhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu5XDsmLhuqHhu5tk4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhxqHDteG7m8Oy4bqh4bubw7Lhu7nhuqF3w4DhuqHDs8Oq4bux4bqhZsOyZOG7m+G6oeG7m8OycOG6oWbhu7XhuqfhuqHhu4XDreG6ocOy4bqn4bqw4bqh4buX4bqneOG6oXbhuqtmw7LhuqHGoXV34bqhw7Phu6Nm4bqh4buF4bqp4bub4bqh4bub4bul4buN4bqhZuG7neG7m+G6oeG7m8OzdOG7jcOgMjIyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdG4buj4bqh4buX4buJ4bqh4bubw7Lhu41reOG6oWbDsuG6p+G6ocahw6zhuqHDg8O14bqh4bubw7PDsuG7k+G6oeG7r2Xhu5vDs+G6oeG7l+G6qcah4bqhw7Phu4154bux4bqhZuG7neG7m+G6oeG7l+G6qeG6oXfDsm3huqHDsuG7jWzhu5vhuqF3w7Xhu5vDsuG6oeG6sMSpeOG6oXfDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqFm4bud4bubMeG6ocODw7XhuqHGoXhz4bub4bqhZuG7neG7m+G6oWbDsuG7keG6oWbhur/hu5vhuqFmw7J44bqwxKnhu5vhuqF34bq9xqHhuqHDg+G6qeG7neG6oWThu5sx4bqhw7Lhu6Fm4bqhw4PhuqnhuqFmw7Lhu6Xhu40x4bqhw4PDteG6oeG7m8Ozw7Lhu5PhuqHhu69l4bubw7PhuqFm4bud4bub4bqhZsOy4bu54bqn4bqh4buF4buNanfhuqHhu5fhuqnGoeG6ocOzw7Ux4bqh4bubw7LhuqnhuqFm4buj4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocOz4buNeeG7seG6ocOD4buNbGbhuqHhu6904buN4bqhw4PhuqnhuqHDg8O14bqhcuG7m8Oz4bqh4buF4bqp4bqhZsOy4buNa3jhuqFmw7Lhuq144bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFmw7Lhu53huqFmw7Lhuq144bqh4buX4bqpxqEyMjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bhu6PhuqHGoXhy4bub4bqhw4Phuqnhu5vhuqHhu5fhurbhuqFn4bud4bqh4bubw7Lhu7nhuqF3w7Jq4bqh4bubxKnhu5vhuqFmw7LhuqfhuqHGocOs4bqhaGPhuqHDg3LhuqF3w7Xhu5vDsuG6oWbhu7nhu6fhu7HhuqFo4buN4bqhZuG7teG6p+G6oWbhu53hu5vhuqF34buv4buL4bqh4buvw6p34bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHDg+G7jWxm4bqhxqHhuqnhuqHhu5fhu4nhuqHhu6/huqfhuqHhu5vhu6PhuqHhu7HDsmLhu43huqHhu5fhuqnhuqFmcuG7m8Oz4bqhw4Phu41sZuG6ocOD4bqp4bqhd+G7r+G6rWbDsuG6oeG7m8Oy4buNbMah4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq3huqHhu5vDsuG6veG7m+G6oWbhu53hu5vhuqF34buv4buLMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8Oy4bqn4bqw4bqhw4Phuqnhu53huqFo4bujMeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6ocOy4bqp4bubw7LhuqF34buvw7Xhu5vDsuG6oWfhuqvhurDhuqFm4bud4bub4bqhd8OA4bqh4buX4buB4buxMeG6oeG7hWLhu5vhuqF3w7Lhur3hu5vhuqFmw7LhuqfhuqHGocOs4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4buxw7Ji4buN4bqh4buX4bqp4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHDsuG7jW144bqh4buF4buNanfhuqHDg+G6qeG6oeG7hWLhu5vhuqHhu5fhu5Phu5vDsjLhuqHDkuG7jW144bqh4buF4buNanfhuqHhu5XDsuG7jeG6oeG7l8OA4bqn4bqhZsOy4buh4bub4bqhaHnhu5vDs+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oWfhuqvhurDhuqFm4bud4bub4bqhaG3huqHhu7HDsuG6rXfhuqHDsnjhurDhuqF34buN4bubw7LhuqF3w7Lhur/hu5vhuqF3w4DhuqHhu5fhu4Hhu7HhuqFm4bu14bqn4bqhd+G7r+G7i+G6oXfDgeG6oeG7lcOy4buN4bqhZuG7n+G7m+G6oeG7m8OycDLhuqHDkmPhurDhuqHhu5Xhu43EqeG7m+G6oeG7m8Oy4buD4bub4bqhZsOyxanhuqFoxrDhu43huqFm4bud4bub4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bubMeG6ocOyY+G6sOG6oWht4bqhZuG7neG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqF3w4DhuqHhu5fhuqnGoeG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhw4Phu41sZuG6oXfDsmnhu53huqHhu5XDsmLhuqHhu5tk4bubw7My4bqhKuG6qeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oXZ4c3fhuqHhu6144bqt4bqhd+G7r8O14bubw7LhuqFmw73hu5vDs+G6oWbhu53hu5vhuqF3w4DhuqHhu5fhu4Hhu7Ex4bqhZ+G6qeG7m8Oy4bqhd8Oyxanhu43huqHDs+G7jeG6p+G7m+G6oWjDqWbhuqHhu4Xhu41sd+G6oWbDsuG7neG6oWbhu53hu5vhuqFobeG6oeG7l8SR4bubw7PhuqHhu5vDs8OyaeG6oeG7l8Wp4buN4bqh4bub4buj4buNMeG6ocOy4bqp4bubw7LhuqFodeG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oWbhu53hu5vhuqFm4bu34bubw7PhuqHhu5fhuqnhuqFm4bqtZsOy4bqhw7Phu4154bux4bqh4buF4bqn4bqhxqHDrOG6oXfDssOqeOG6ocOy4buNbXgx4bqhw7LDueG6oXfhu6/GsOG6ocOD4bqp4bqhw7PEkeG7m+G6oeG7lWp34bqhZsO94bubw7PhuqFm4bud4bub4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhd8OB4bubw7PhuqFm4bqtZsOy4bqh4bqu4bqg4bqh4buX4bq2MeG6ocOz4buNYuG7jeG6oeG7rXjhurBqd+G6ocODw6rhu5vhuqFoa+G6oXfDsmnhu53huqHDsuG7ueG7p+G7m8Oz4bqhd+G7j2bDsuG6oWbDgGYyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdX4buv4buL4bqhacah4bqhZuG7o+G6oeG7leG6pOG6oeG7m2Thu5vDs+G6oXZz4bubw7PhuqF3w4DhuqHhu5fhu4Hhu7HhuqF24buJ4bqhaOG6q3fhuqFo4bu5xrBm4bqhw4Ny4bqhw4Phuqnhu5vhuqHhu5fGsOG7jeG6oeG7j2bDsjLhuqFX4buv4buL4bqhd8OA4bqhd+G7jeG7m+G6ocOD4bqp4bud4bqh4buVw7Ji4bqh4bubZOG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oeG7hWLhu5vhuqF3w7Lhur3hu5sx4bqhw4N44buN4bqhw4Phu4vhuqHDg+G6qeG6ocOyY+G7m8Oy4bqhZ+G7jWzhu5vhuqHDg8O14bqh4buFYuG7m+G6oXfDsuG6veG7m+G6oeG7l+G6qcah4bqhaOG7ucawZuG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFo4buNa3jhuqHhu5vDsuG7ueG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu5fhu6fhu5sy4bqhRsOy4bqn4bqhxqHDrOG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZuG6v+G7m+G6oeG7rXjhuq3huqHhu5vDsuG7jWt44bqhd8Oyxanhu43huqHDs+G7jeG6p+G7m+G6oWbDsmTGoeG6oXbhu6Nm4bqhw4PhuqnhuqHhu5vhur3hu5vDs+G6oeG7m+G7jXjhuqF34buv4buLMuG6oeG7msOz4bud4bqp4buN4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWjhu41reOG6oWjhu6Mx4bqhd+G7r+G7i+G6oWbhu6PhuqHhu5XhuqThuqHhu5tk4bubw7PhuqF2c+G7m8Oz4bqh4bub4bqp4bqw4bqhZuG7n+G7m+G6oWbhu6PhuqHhu5XDsmLhuqHhu5tk4bubw7PhuqF3w7Lhu49mw7LhuqHhu5vDs8Oy4buN4bqhd3jhurBsd+G6ocODxanhu43huqHDg+G7p+G7jeG6ocah4buh4buN4bqhw7Lhu53huqnhu5vhuqFmYuG7m8OyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HhuqZ4d8Oy4bud4buvw6A3NuG7hTfhu7DDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4bqm4bubw7I2L+G7hTc2L+G7sTc=

Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]