(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Lát luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội duy trì và phát triển; cơ sở hạ tầng luôn được quan tâm đầu tư xây dựng; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được giữ vững; công tác an sinh xã hội luôn được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên.
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sHfhurHDoGJZ4bqrOmNZ4bqqw7NmYsSDWeG6qCbEqVkz4buB4bqxWcSp4bqvKuG7lVli4bqvZlkxJjFZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r+G7pFkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r+G7qi/huq/hu7Lhu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63huq40KjJY4buwxKjhu4tjYsSDWWLhuq/DtGLEg1liLuG6q1nDrGoqWXg7YsSDWTDhur/hu6RZMeG6r+G6t2Lhuq9Zw6xq4buVw6Fi4bukWcOsantiWeG7kT9ZMntiWTEmMVkye2JZxKnhur8xWcSp4buLOWJZM+G6tSpZMD9iWeG6r2rhu5XDoGJZ4bqqw7NmYsSDWeG6qCbEqVnhuqlq4bq7Ylli4bqvXWJZM8OzZzFZ4buJ4buPWcOsaipiWcSpe+G6q+G7pFnEg+G6sWvDrVkzaeG7pFkx4bqvw6JZMzpjWTFuKlnEqOG7i2pixINZw7Phu4NixIPhu6RZMW4qWcSpw6Ji4bqvw5lZ4buJ4buPWcOt4bqv4bq94bqxWeG6r2fDrVnEg+G6sWvDrVkzaVkxbipZMSYxWTAqYuG7pFnhu4lo4bukWWLEgz9i4bqvWTF9w61ZxKnDomLhuq/DmVnEqeG6s2Lhuq9Z4bqv4bqzYuG6r1nhuq3hurFi4bqvWcSpYVktWeG7mSxZ4bqv4bq/4bqxWTJq4buVWcSp4buL4bqzWeG7kT9Zw63huq8mxKlZxKnhu4vhurHhuqFiw5lZMeG7g1nhu4loWeG6rzpZxKlbYsSDWeG6qWrhurtiWTPDs2cxWcOsaipiWcSpe+G6q1kzW2pZxKnDs1nhu5l74buVWTLhu49ixIPDmVnDrGrhur0xWcOt4bqvxJFixINZLVkqYlli4bqxYuG6r1kzw7NnMVkwO2NZMzvhuqvDmVkqYlli4bqxYuG6r1kw4bqxOWJZxIPhurHhu4XhurHhu6RZMeG6r25Zw6xq4buVw6FiWcOsauG6vTFZxIPhurEqWTPDs2cxWcSD4bqxw7RZ4buRw7RixIPDmVkx4bq7YsSDWcSpJjFZKmJZ4buJ4bqxYuG6r1nhu5ksWeG6r+G6v+G6sVnhuqlq4bq7Ylkzw7NnMVkzO+G6q1kwO2Phu6RZM2bhurFZ4buJ4bq9YsSDWULhuq97Ylkye2JZYsSDP+G7lVkxP2LEg1kzw7NnMVlie2LEg1nhuqk5YuG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7quG6seG6q8SDWTHhuqkq4buJ4buJUFjhurF2NGLEqTThu4tYWeG7icSp4buV4bqpNFBY4buT4bqxMsSp4bqvw5pZJMOdw53DreG7mcOZWeG6rzThurHEg+G6r8Spw5pZ4bu4QMOdw63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04bu04buyIy/hu7JAw50yQOG7suG7tOG7tiPhu7g9xKnhu7jhu7Thu7Y94buy4bqpw53hu6bhuqfDrcSDVeG7i1Alw51AWFkq4bqpxKlQWHfhurHDoGJZ4bqrOmNZ4bqqw7NmYsSDWeG6qCbEqVkz4buB4bqxWcSp4bqvKuG7lVli4bqvZlkxJjFZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r+G7pFkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r1hZ4buT4bqxMsSp4bqvUFgkw53DnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWOG7uEDDnVhZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrXYqw63EqeG6sWNiWOG7sMSo4bqvZuG6sVnEg+G6sSpiWcOsairhu6RZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlnhuqttMVnEqeG6sTlqWcOt4bqvJsSpWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3hurFi4bqvWcSpYVktWeG7mSxZ4bqv4bq/4bqxWcSDIWJZ4buR4buF4bqxWeG7mXvhu5VZMuG7j2LEg1li4bq7YsSDWcSp4bqv4bq7Ylnhuqvhu4XhurHhu6RZ4bqvauG7lcOgYlkw4bqxOWJZxIPhurHhu4XhurFZ4bqqw7NmYsSDWeG6qCbEqVkzLFkx4bqvw6JZMzpjWTEmMVnDreG6r8SRYsSD4bukWTAqYlnDreG6r+G6veG6sVnhuq9nw61Z4buR4buF4bqxWTEmMVnhu5ksWcSpLmLEg1kxw7NmYsSDWTHhurtixINZxKkmMVnEqWrhu5U5YlnEqeG7i2rhu5XDoWLhu6RZ4buRXWJZM+G6v2LEg1lixIPDs2bhurFZMntiWTHhuq9qYsSDWeG7icOyMVnhu5l74buVWTLhu49ixINZYuG6u2LEg1nEqeG6r+G6u2JZ4bqr4buF4bqxWeG7kT9Z4bqpw6pixINZxIPhuq81w61ZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r+G7pFky4buPWSZiWcOt4bqvJsSpWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3hurFi4bqvWcSpYVkxbipZYuG6rz9ZYsOz4buFMeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7quG6seG6q8SDWTHhuqkq4buJ4buJUFjhurF2NGLEqTThu4tYWeG7icSp4buV4bqpNFBY4buT4bqxMsSp4bqvw5pZJMOdw53DreG7mcOZWeG6rzThurHEg+G6r8Spw5pZQOG7tuG7tsOt4buZw5lYWeG7ieG7izFQWC8vMTJi4bumMCpjxKnhuq8qYuG6r+G6r2Mq4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7tOG7tOG7siMv4buyQMOdMkDhu7Lhu7Thu7Yj4bu44bu4xKklw50l4bu2w53huqnDneG7puG6p8OtxINV4buLUOG7uOG7tCVYWSrhuqnEqVBYd+G6scOgYlnhuqs6Y1nhuqrDs2ZixINZ4bqoJsSpWTPhu4HhurFZxKnhuq8q4buVWWLhuq9mWTEmMVkx4bqvw7Phu4NixINZxKnhu4vhurNi4bqv4bukWTHhuq/hurdi4bqvWeG7iSYx4bqvWFnhu5PhurEyxKnhuq9QWCTDncOdWFnhuq804bqxxIPhuq/EqVBYQOG7tuG7tlhZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrXYqw63EqeG6sWNiWOG7sMSo4buNWWLEg2rDqmJZ4buR4bq9Ylnhuq/hu4dZxKnhu4tnWTFuKllC4bqvP1liw7Phu4Ux4bukWTNkYsSDWcSDZMOtWTFuKllC4bqve2JZMntiWeG6q+G6v8SpWeG7ieG6vVnEqWrhu5VhYlkzw7NmYsSDWcSD4bqxKmNZxKnhuq/hurtixINZaFkwO2JZ4buIauG6veG6sVnEqGvEqeG7pFnhu5ksWcOMaipixINZduG6r+G6seG6oWpZM8OzZzFZM1tqWcSpw7NZ4buZe+G7lVky4buPYsSD4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlkkw53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu24bu2w63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04bu04buyIy/hu7JAw50yQOG7suG7tOG7tj3DnSTEqeG7siNA4bu2JeG6qcOd4bum4bqnw63Eg1Xhu4tQPeG7ssOdWFkq4bqpxKlQWHfhurHDoGJZ4bqrOmNZ4bqqw7NmYsSDWeG6qCbEqVkz4buB4bqxWcSp4bqvKuG7lVli4bqvZlkxJjFZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r+G7pFkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r1hZ4buT4bqxMsSp4bqvUFgkw53DnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWEDhu7bhu7ZYWS/hu7Dhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw612KsOtxKnhurFjYljhu7B44bqx4bqh4bqrWcSp4buLw7NmYsSDWeG6qTdZMW4qWTA7Ylnhu4hq4bq94bqxWcSoa8Sp4bukWeG7mSxZw4xqKmLEg1l24bqv4bqx4bqhalkxb2LEg1kzw7NnMVnDrGoqYlnEqXvhuqtZM1tqWcSpw7Phu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1kx4bqpKuG7ieG7iVBY4bqxdjRixKk04buLWFnhu4nEqeG7leG6qTRQWOG7k+G6sTLEqeG6r8OaWSTDncOdw63hu5nDmVnhuq804bqxxIPhuq/EqcOaWUDhu7bhu7bDreG7mcOZWFnhu4nhu4sxUFgvLzEyYuG7pjAqY8Sp4bqvKmLhuq/huq9jKuG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7Thu7IjL+G7skDDnTJA4buy4bu04bu2PeG7siXEqeG7tiUkJOG7suG6qcOd4bum4bqnw63Eg1Xhu4tQQCMkWFkq4bqpxKlQWHfhurHDoGJZ4bqrOmNZ4bqqw7NmYsSDWeG6qCbEqVkz4buB4bqxWcSp4bqvKuG7lVli4bqvZlkxJjFZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r+G7pFkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r1hZ4buT4bqxMsSp4bqvUFgkw53DnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWEDhu7bhu7ZYWS/hu7Dhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw612KsOtxKnhurFjYljhu7Dhu5DhurHDoDFZM1tqWcSpw7NZMeG7g1nhu4loWeG7kV3EqVkx4bqvfcSpWTHhuq9jWTEmMVkz4bqx4bqh4bqrWcSp4buLw7NmYsSDWeG6qTdZxKnhu4s5Ylkz4bq1KlkwP2JZ4bqvauG7lcOgYlnhuqrDs2ZixINZ4bqoJsSpWTMqYsSDWTJbYlkzJsOtWcOyYsSDWeG7lTlqWTFbalkyOuG7lVnhu5E/WeG6r2UxWTFuKlkxJjFZNOG6q1nhuq9lMVnhu4nhurFi4bqv4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlkkw53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu24bu2w63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04bu04buyIy/hu7JAw50yQOG7suG7tOG7tj3hu7QlxKkkJSMk4bu04bqpw53hu6bhuqfDrcSDVeG7i1Dhu7bDneG7uFhZKuG6qcSpUFh34bqxw6BiWeG6qzpjWeG6qsOzZmLEg1nhuqgmxKlZM+G7geG6sVnEqeG6ryrhu5VZYuG6r2ZZMSYxWTHhuq/Ds+G7g2LEg1nEqeG7i+G6s2Lhuq/hu6RZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4buJJjHhuq9YWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYJMOdw51YWeG6rzThurHEg+G6r8SpUFhA4bu24bu2WFkv4buw4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOtdirDrcSp4bqxY2JY4buw4bqq4bq7WeG6r+G6s2Lhuq9ZxKnhu4vDqmLEg1kxKuG6q1loWeG7mSxZw4xqKmLEg1l24bqv4bqx4bqhalkzKmLEg1kzw7NnMVli4bqve2JZ4buL4bq/YsSDWWhZM+G6tSpZw63huq/Ds+G7g2LEg+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7quG6seG6q8SDWTHhuqkq4buJ4buJUFjhurF2NGLEqTThu4tYWeG7icSp4buV4bqpNFBY4buT4bqxMsSp4bqvw5pZJMOdw53DreG7mcOZWeG6rzThurHEg+G6r8Spw5pZQOG7tuG7tsOt4buZw5lYWeG7ieG7izFQWC8vMTJi4bumMCpjxKnhuq8qYuG6r+G6r2Mq4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7tOG7tOG7siMv4buyQMOdMkDhu7Lhu7Thu7Y94bu2JMSp4bu24bu4JSVA4bqpw53hu6bhuqfDrcSDVeG7i1BAPSVYWSrhuqnEqVBYd+G6scOgYlnhuqs6Y1nhuqrDs2ZixINZ4bqoJsSpWTPhu4HhurFZxKnhuq8q4buVWWLhuq9mWTEmMVkx4bqvw7Phu4NixINZxKnhu4vhurNi4bqv4bukWTHhuq/hurdi4bqvWeG7iSYx4bqvWFnhu5PhurEyxKnhuq9QWCTDncOdWFnhuq804bqxxIPhuq/EqVBYQOG7tuG7tlhZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrXYqw63EqeG6sWNiWOG7sOG6quG6u1nhuq/hurNi4bqvWcSp4buLw6pixINZMSrhuqtZMW4qWcSD4bqxKlkz4bqzYuG6r1nhurtixINZxKgpYsSDWeG7kC5iWeG6qCrhurFZaFnhu5ksWcOMaipixINZduG6r+G6seG6oWpZMyxZMeG6r2NZxKnhuq9qWWLhuq9dw63hu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1kx4bqpKuG7ieG7iVBY4bqxdjRixKk04buLWFnhu4nEqeG7leG6qTRQWOG7k+G6sTLEqeG6r8OaWSTDncOdw63hu5nDmVnhuq804bqxxIPhuq/EqcOaWUDhu7bhu7bDreG7mcOZWFnhu4nhu4sxUFgvLzEyYuG7pjAqY8Sp4bqvKmLhuq/huq9jKuG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7Thu7IjL+G7skDDnTJA4buy4bu04bu2PUAlxKkk4buyQOG7tEDhuqnDneG7puG6p8OtxINV4buLUOG7ssOd4bu4WFkq4bqpxKlQWHfhurHDoGJZ4bqrOmNZ4bqqw7NmYsSDWeG6qCbEqVkz4buB4bqxWcSp4bqvKuG7lVli4bqvZlkxJjFZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r+G7pFkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r1hZ4buT4bqxMsSp4bqvUFgkw53DnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWEDhu7bhu7ZYWS/hu7Dhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw612KsOtxKnhurFjYljhu7BC4bqvP1nhu5EuYlnhuq9kKlkwO2JZ4bqoJjHhuq/hu6RZ4buZLFnDjGoqYsSDWXbhuq/hurHhuqFqWTPDs2cxWTNbalnEqcOzWeG7mXvhu5VZMuG7j2LEg1nhuq3huq8qYsSDWcSp4buLKmLEg+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7quG6seG6q8SDWTHhuqkq4buJ4buJUFjhurF2NGLEqTThu4tYWeG7icSp4buV4bqpNFBY4buT4bqxMsSp4bqvw5pZJMOdw53DreG7mcOZWeG6rzThurHEg+G6r8Spw5pZQOG7tuG7tsOt4buZw5lYWeG7ieG7izFQWC8vMTJi4bumMCpjxKnhuq8qYuG6r+G6r2Mq4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7tOG7tOG7siMv4buyQMOdMkDhu7Lhu7Thu7Yk4bu04bu2xKnhu7glJOG7tkDhuqnDneG7puG6p8OtxINV4buLUOG7suG7suG7tFhZKuG6qcSpUFh34bqxw6BiWeG6qzpjWeG6qsOzZmLEg1nhuqgmxKlZM+G7geG6sVnEqeG6ryrhu5VZYuG6r2ZZMSYxWTHhuq/Ds+G7g2LEg1nEqeG7i+G6s2Lhuq/hu6RZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4buJJjHhuq9YWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYJMOdw51YWeG6rzThurHEg+G6r8SpUFhA4bu24bu2WFkv4buw4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOtdirDrcSp4bqxY2JY4buwd+G6scOgYlnhuqs6Y1nhu5FsYsSDWcOsajlZYsSD4bqvw6hjWTMsWTFkWWLhuq/hurHDoWpZM+G7geG6sVnEqeG6ryrhu5Xhu6RZMWrhur8xWeG7ieG6vWLEg1kwP1kxY2JZYsSDP+G7lVkxP2LEg1kzw7NnMVlie2LEg1nhuqk5YuG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7quG6seG6q8SDWTHhuqkq4buJ4buJUFjhurF2NGLEqTThu4tYWeG7icSp4buV4bqpNFBY4buT4bqxMsSp4bqvw5pZJMOdw53DreG7mcOZWeG6rzThurHEg+G6r8Spw5pZI8Odw53DreG7mcOZWFnhu4nhu4sxUFgvLzEyYuG7pjAqY8Sp4bqvKmLhuq/huq9jKuG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7Thu7IjL+G7skDDnTJA4buy4bu04bu2JOG7tiTEqeG7uOG7suG7suG7tOG7tuG6qcOd4bum4bqnw63Eg1Xhu4tQ4bu4QMOdWFkq4bqpxKlQWHfhurHDoGJZ4bqrOmNZ4bqqw7NmYsSDWeG6qCbEqVkz4buB4bqxWcSp4bqvKuG7lVli4bqvZlkxJjFZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r+G7pFkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r1hZ4buT4bqxMsSp4bqvUFgkw53DnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWCPDncOdWFkv4buw4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOtdirDrcSp4bqxY2JY4buw4buvKGLEg1lixINqw6piWeG7keG6vWJZ4bqv4buHWcSp4buLZ1kxbipZQuG6rz9ZYsOz4buFMeG7pFkzZGLEg1nEg2TDrVkxbipZQuG6r3tiWTJ7Ylli4bqvP1nhu5EuYlnhuq9kKlkwO2JZ4buvZGLEg+G7pFnhu5ksWeG6qsOzZmLEg1l24bqvKmLhuq9ZM8OzZzFZM1tqWcSpw7NZ4buZe+G7lVky4buPYsSDWeG6reG6rypixINZxKnhu4sqYsSD4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlkkw53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu24bu2w63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04bu04buyIy/hu7JAw50yQOG7suG7tOG7tiXhu7Lhu7TEqT1A4bu2JOG6qeG7ssOdLeG7tMOd4bu04bu0w53hu7jhu7TDneG7ssOd4bu0JeG7uCUt4bqx4bqrxIMt4bu04bum4bqnw63Eg1hZKuG6qcSpUFh34bqxw6BiWeG6qzpjWeG6qsOzZmLEg1nhuqgmxKlZM+G7geG6sVnEqeG6ryrhu5VZYuG6r2ZZMSYxWTHhuq/Ds+G7g2LEg1nEqeG7i+G6s2Lhuq/hu6RZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4buJJjHhuq9YWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYJMOdw51YWeG6rzThurHEg+G6r8SpUFhA4bu24bu2WFkv4buw4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOtdirDrcSp4bqxY2JY4buw4bquauG7lcOgYlnhuqrDs2ZixINZ4bqoJsSpWTMsWTPDsypZ4buRP2NZxIPhurE0Y1nEqeG7i+G6u2LEg1kxe+G7lVnEgyrhurFZ4buZKmLhuq9ZM8OzZzFZxKnhu4s5YllAPVnhuq8q4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlkkw53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu24bu2w63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04bu04buyIy/hu7JAw50yQOG7suG7tOG7tiXhu7jhu7LEqeG7uD3DneG7siThuqnDneG7puG6p8OtxINV4buLUD09JFhZKuG6qcSpUFh34bqxw6BiWeG6qzpjWeG6qsOzZmLEg1nhuqgmxKlZM+G7geG6sVnEqeG6ryrhu5VZYuG6r2ZZMSYxWTHhuq/Ds+G7g2LEg1nEqeG7i+G6s2Lhuq/hu6RZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4buJJjHhuq9YWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYJMOdw51YWeG6rzThurHEg+G6r8SpUFhA4bu24bu2WFkv4buw4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOtdirDrcSp4bqxY2JY4buwdnvhu5VZ4bqpaypZYsOz4buFMVloWeG7mSxZw4xqKmLEg1l24bqv4bqx4bqhalnhu5E/WeG6qsOzZmLEg1l24bqvKmLhuq9ZMeG6r+G6sWHhuqtZMuG6scOgYlnEqeG6tzHhuq9Z4bqp4buFYlli4bqvfcSpWTFuKlnhuq9q4buVw6BiWeG6qsOzZmLEg1nhuqgmxKnhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1kx4bqpKuG7ieG7iVBY4bqxdjRixKk04buLWFnhu4nEqeG7leG6qTRQWOG7k+G6sTLEqeG6r8OaWSTDncOdw63hu5nDmVnhuq804bqxxIPhuq/EqcOaWUDhu7bhu7bDreG7mcOZWFnhu4nhu4sxUFgvLzEyYuG7pjAqY8Sp4bqvKmLhuq/huq9jKuG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7Thu7IjL+G7skDDnTJA4buy4bu04bu4w53DncOdxKnhu7RAJOG7tuG7uOG6qcOd4bum4bqnw63Eg1Xhu4tQ4buyw50jWFkq4bqpxKlQWHfhurHDoGJZ4bqrOmNZ4bqqw7NmYsSDWeG6qCbEqVkz4buB4bqxWcSp4bqvKuG7lVli4bqvZlkxJjFZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r+G7pFkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r1hZ4buT4bqxMsSp4bqvUFgkw53DnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWEDhu7bhu7ZYWS/hu7Dhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw612KsOtxKnhurFjYljhu7DhuqopMVkybFnhuq9q4buVw6BiWeG6qsOzZmLEg1nhuqgmxKlZMyxZMWRZ4buJ4buPWcSp4bqvKuG7lVkz4buB4bqxWTMmYsSDWeG6reG6oVnhu5HDoVnhuqtl4bqxWeG6qynEqeG7pFnEqWrhu5VZYuG6r+G6sTliWeG7kSBiWeG6qT9Z4bqr4bq/xKlZxKnhu4tjYsSDWWLhuq/DtGLEg1nhuq9q4buVw6BiWWLEg+G6r8OoY1li4bqvfcSpWTFuKlkxO1liw7Phu4Ux4bukWTHhuq/hurdi4bqvWeG7keG6s1nhu5Fd4buVWTPhurUqWcOt4bqvw7Phu4NixINZMW9ixINZMypixINZ4buLfcSpWTFbYlnhu4nhu49Zw6xqKmJZxKl74bqr4bukWeG6r+G7h1nEqeG7i2dZM+G6oVnEqeG7jWLEg1kww7Phu4UxWeG7mXvhu5VZMuG7j2LEg1kxauG6vTFZ4buJ4bq9YsSDWX3huqtZYmPhu6RZ4bqvOmLhuq9Zw63huq9rMeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7n2rEqeG6r2Phu4tY4buww4xq4bq9MVnhuq7Ds+G7g2LEg+G7qi/DreG7sA==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]