(vhds.baothanhhoa.vn) - Văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp hài hòa của các yếu tố về quan niệm giá trị, đạo đức, triết lý kinh doanh, quy phạm hành vi, ý tưởng kinh doanh, phương thức quản lý, chính sách, nội quy,…được các thành viên trong doanh nghiệp chấp thuận và tuân thủ. Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng và phát triển trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối cảm xúc và hành vi của thành viên đồng thời hướng tới mục tiêu doanh nghiệp đặt ra.
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahV4bqwY+G7hcav4buD4bqrxq/hu4Xhu4fhu7LhurPGr3tkOcavbTLGrzzhu7Q8xq8p4buLw6k8xq97NMavbzrDs8avPmrhurc3xq9tPeG6t8avOOG6teG7ssavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr21s4bq3N8av4bqx4bu44bq3OMav4buF4buHMOG6t8ave8Og4buyxq8p4bu24bq3xq/hu4XhuqHhurc4xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq84OTPhurfGr+G6t+G7ssOzVC844buqVVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7t33hu7I+xahVTT3hurfGrzjhurXhu7LGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq/huq/hu7bGr+G7hWThurc3xq844bq74bq/xq844bu2OcavOMOi4buyxq88w63hu7LGrzzhu7Q8xq/DszFmxq/hu4XhuqvGr20yxq/hu4Fm4buy4bq3xq/hurc5M+G6scavNznhu7TGr+G7heG7h8Og4bugxq974bu44bqzxq974buJPOG7oMav4buF4buHOTHhu4XGr+G6r8Oyxq/Egznhurc4xq8+4bqz4buy4bq3OOG7oMav4buBZsOzxq/hur844bu44bqxxq844bu24bq3OMavbTnhu6DGr8Oyxq/hu4Xhu4vhur3hurc3xq/Egznhurc4xq8+4bqz4buy4bq3OOG7oMav4bq/OOG7i2Xhurc3xq/hu4U44buJPMav4buBZkDhurfGr+G6r8Oy4bugxq88OGHhurc4xq/hu4Phu7Q8OOG7oMav4bq3YznGr+G7gWbDs+G7oOKApnvhu4vhurs8xq884bu0PMav4buFOOG7tuG6tzjGr205MOG6t8av4buF4buH4bqz4bq3N8avPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Grzw4O+G6v8av4buFOGYu4bq3xq9t4bu2xq/hu4VmOuG6t8av4buFOMOtUMavTT3hurfGrzjhurXhu7LGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq974buL4bq7PMavbzrDs8avPmrhurc3xq9t4bu2xq/hur844bu04buFxq/hu4Xhu4c5NOG6t8av4buF4buH4bqz4bq3N8av4buDZuG6q+G7hcav4buBZuG7tMav4buF4buHw6Hhurc4xq/hu4Vi4bq3xq/hu4Xhu7g5xq9t4bu2xq/hur844bu04buFxq/hu4Xhu4c5NOG6t8avPMOt4buyxq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v+G7oMavPDg5xq/hur844bqrOcavPEDhurHGr29nPMavbeG7tsavOOG7tuG6tzjGr205xq88w63hu7LGr+G7hTjhu7bhurc4xq9tOTDhurfGr3ti4bq3N8av4buFOOG6uTnGrzjhu4vDqeG6tzfGr+G7hcOpOcav4bqxaTzGr+G7hTkwZsavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr3sq4buFxq/hu4fhu7JQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqD7hu4U4ZuG6sSnGrznhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1nhu6jhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osav4buuVuG7qOG6v2/hu57FqMav4buD4buHPOG7mMWoLy88PuG6t1Ap4buy4bqz4buFOOG7suG6tzg44bqz4buyUG3hurcvPn3hu4PEg+G7heG6s+G6vy/hurd9buG7gy/hu7Dhu7Dhu6pXL+G7quG7qFY+4buu4buqVuG7qOG7rlbhu7Dhu4Xhu6zhu7Dhu6xY4bqvWC3hu6wtKWbhurM8LW/hu7LDsy0+ZuG6tzctbeG7suG6t1DDo+G6vzfFqMav4buy4bqv4buF4buYxajhurBj4buFxq/hu4PhuqvGr+G7heG7h+G7suG6s8ave2Q5xq9tMsavPOG7tDzGrynhu4vDqTzGr3s0xq9vOsOzxq8+auG6tzfGr2094bq3xq844bq14buyxq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8avbWzhurc3xq/hurHhu7jhurc4xq/hu4Xhu4cw4bq3xq97w6Dhu7LGrynhu7bhurfGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7LGrzg5M+G6t8av4bq34buyw7PFqMavbjk+4buFOOG7mMWoWeG7qOG7qMWoxq84fTk3OOG7heG7mMWo4buuVuG7qMWoxq8vVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4bulLOG6t8avxIM4JuG6tzfGr3vDoOG6tzjGr+G6sWPhu4XGr3s5MmbGr+G7hyXhurc34bugxq9tPeG6t8avOOG6teG7ssavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr+G7gyDGr+G7heG7tDzGr3tj4bq3N8av4buF4buHajzGr+G7hTkx4bq/xq/hu4XDqTnGr+G7g2rGr+G7hWLhurfGr+G7heG7uDnhu6DGr20u4bq3xq844bu24bq3OMavbeG7tsav4bq/OOG7tOG7hcav4buF4buHOTThurfGrzzDreG7ssavPEDGr+G6sWPhu4XGr+G7hWTGrzw44buJPFDGr+G7hOG7uOG6s8avPmrhurc3xq/hurFj4buFxq/hurcy4bq3xq9tPeG6t8avOOG6teG7ssav4bqx4bu44bq3OMav4buDIMav4bqv4bu2xq/huq/hurs5xq/hu4U4McavNzln4bq/xq88OOG6s8avPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr+G7heG7uOG6s8av4buH4buyxq/huq/hurs5xq/hu4U4McavPOG7uOG6tzjGr+G7heG7h+G7suG6tzjGr+G6r8Op4bq3xq/hu4Xhu4cw4bq3xq/hu4U4w6DGr+G7heG7h+G7i+G6ueG6tzdQxq/hurY44buL4bq3N8av4bq3N+G7i+G6uzzGr+G6r+G7uDnhu6DGr+G6tzFmxq9tPeG6t8avOOG6teG7ssavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr8SDOOG6qeG6tzfGr3vhu4vhurs8xq/hu4Fm4buy4bq3xq/hu4U64bqxxq88OGfGr+G7heG7h+G6peG6tzfGr+G7gyDGr+G6r+G7tsav4bq3N2bDs8avPGXGr+G7hTky4bqxxq8h4bq3xq/Egzg5MeG6t8avPDjhurPGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq/hurc34bu2w7PGr+G6sWPhu4XGr+G7g2bDs8avw7MxZsavbeG7tsav4bq3OOG7suG6tzjGrzw44bq14bq3N8avPijhurfGr+G7hcOpOcav4buDasav4buFODvhu4XGrynhu7g5UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVw7kw4bq3xq884bu44bq3OMave+G6tcavbT3hurfGrzjhurXhu7LGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq88w6LhurfGr+G7heG7uOG6s8av4buH4buyxq/hurc4OTJmxq/huq/hurs5xq9hPDjGr+G7hTg5MeG7hcav4buFOOG7iTzGr+G6rzkw4bq3xq/hu4Fm4buy4bq3xq/hu4XDqTnGr+G7hTvhu4XGrzxAxq884bu0PMav4buFOOG7tuG6tzjGr205MOG6t8av4buF4buH4bqz4bq3N8avPOG6qeG6tzfGr+G7hcOzxq97YuG6tzfGr+G7hTjhurk5xq88w6zhurc3xq88OGHhurc4xq/huq/hu7bGr+G6tzhs4bq3N8av4bq3N+G7i+G6uTnGr+G7heG7uOG6s8av4buH4buyxq9tPeG6t8avOOG6teG7ssavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/hu6LGr0094bq3xq844bq14buyxq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8av4bqx4bu44bq3OMav4buF4bu44bqzxq/hu4fhu7LGr+G6seG6qTnGr+G7heG7h+G7i+G6ueG6tzfGr+G6r+G7tuG6scavbTkzPMav4buFOOG6s0A5xq/hurHhu7Q54bugxq8+YjnGrz7hu7bhurPGr+G6tzdmYuG6t8avPEDhurHGrzjhu4nhurc3xq83OWfhur/Grzw44bqzxq/hurc4OuG6t8avbTkw4bq3xq884bq1xq97Y+G6tzfGr+G6r2o8xq/huq/hu7bhurHGr205MzzGr23hu7bGr3vhu7jhu4XGrzg5M2bGr+G7gWZAxq884buy4bqzUMavTT3hurfGrzjhurXhu7LGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq/hur84aMavOOG6u+G6v8avbcOpOcav4bq3ODrhurfGr205MOG6t8av4buDIMavxIM4OTHhurfGrzw44bqzxq844bqlxq88QOG6scav4buFODvDs8av4bqxw6Hhurc4xq974buL4bq7PMav4buF4bqp4bq3xq/hu4Xhu4fhuqXhurc3xq9t4bu2xq/hu4Vqxq844bu24bqzxq9tw6HGr+G6scOh4bq3OMav4bqv4bu2xq/hurFj4buFxq/hur84LOG6t8av4buBZuG7suG6t8av4buF4buH4bql4bq3N8ave+G6teG6tzfGrzfhurXhur/Gr23hu7bhurPGr+G7g2rGr+G7hTjhu7bhurc4xq884bqp4bq3N8avPDhm4bq3N8avPMOt4buyxq884bqp4bq3N8av4buFw7NQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhurY34bqz4bu2Ocav4buH4buy4bugxq9tPeG6t8avOOG6teG7ssavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/GrzzDouG6t8av4buF4bu44bqzxq/hu4fhu7LGr+G7g+G7iTzGr+G6seG7uOG6tzjGrzck4bq3xq/EgzHhu4XGrzc5bOG7ssavPOG7tDzGr+G7hTjhu7bhurc4xq9tOTDhurfGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGrzzhuqnhurc3xq/hu4XDs1DGr+G7peG7tDzGr+G7hTjhu7bhurc4xq9tOTDhurfGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGrzzhuqnhurc3xq/hu4XDs8av4buDIMavPGjhurc3xq884bq1xq/hurc4bOG6tzfGr3vhu7Thurc4xq83OeG7tMavbeG7tsave8Og4bq3OMavOOG7i8Op4bq3N8avOOG7tuG6tzjGr3tj4bq3N8av4buD4buy4bqzxq88OOG6s8av4bq/OGjGrzjhurvhur/Gr3s0xq83OUDhurHGr+G7hTg5NGbGr+G7hcOh4bq3OMav4buF4buH4bu44bq3N8av4bq/OEA5xq974bqrOcav4bqxKuG7hcavbcOpOcavPOG7tDzGr+G7heG7h+G7suG6tzjGrzwjOeG7oMavb2bhurc3xq97Y+G7hcavbTLGr+G6sWPhu4XGr2074bq3xq97Msav4bq34bu24bqzxq974bq1xq/huq85MOG6t8av4buBZuG7suG6t8avezHhurfGrzzhuqnhurc3xq9tOTM8UMav4buExKnGr3vhurXGr286w7PGrz5q4bq3N8av4bqxY+G7hcave2M5xq/hurc3w6zGr+G6r+G7tuG6scavbTkzPMav4buFOOG6q+G6tzfGr+G6tzg74buFxq9t4bu2xq84w6Lhu7LGr+G6tzgu4bq/UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVTzrDs8avPmrhurc3xq/hurcy4bq3xq9tPeG6t8avOOG6teG7ssaveyo8xq/hu4Xhu4fhu4vhurc3xq834bq14bq/xq/hur84LOG6t8avNzln4bq/xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8av4buF4bu44bqzxq/hurc4bOG6tzfGrz47ZsavO+G6t8av4buHOTDhurc3xq/Egzjhu7Q8xq8pOTPhu4XGr+G7heG7hzDhurfGr+G7hTjDoMav4buF4buH4buL4bq54bq3N+G7oMave2Lhurc3xq/hu4U44bq5OcavNzln4bq/xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8av4buF4buy4bq3N8avODkzZsav4buBZkDGrzjhurPhu7jhu4XGr3tj4bq3N8avbeG7tsav4bqv4bq7Ocav4buFODHGrzzhu7jhurc4xq/hu4Xhu4fhu7Lhurc4xq/huq/DqeG6t1DGr8WpOTJmxq/hurfhu7bDs8avPMOi4bq3xq97feG6scav4bqv4bu4Ocav4bq3ODkyZsav4bqv4bq7OcavYTw4xq/hu4Xhu4dmw7My4bq3xq/hu4U44bqp4bq3N+G7oMavNzln4bq/xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8av4buBZkDhurc3xq8p4bu0xq/hu4U44buLZeG6tzfGrzg5M2bGr+G6sWPhu4XGrzzhu7Q8OMavODkzZsav4buBZkDGr23hu7bGr+G6tzfhu7bDs8av4bqxY+G7hcavbeG7i2XhurfGr2/hu7JQxq9PZjvhu4XGr+G6vzjhu7Thu4XGr+G7hcSpxq/hurc4bOG6tzfGr8OzMGbGrzwsZsav4buF4buHMOG6t+G7oMav4buFOH3hurPGrzw4Z+G6tzfGr+G7heG6qTnGr3s0xq9vOsOzxq8+auG6tzfGr2094bq3xq844bq14buyxq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8av4bqxY+G7hcavPOG7tDw4xq84OTNmxq/hu4FmQMavPCzhurfGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq/hu4U4feG6s8avPOG7tDzGrynhu4vDqTzGr+G7g+G7smbhu6JUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcO54buLw6k8xq/hu6rhu6LGr086w7PGrz5q4bq3N8av4bq3MuG6t8av4bqx4bq14bq3N1Qv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVxanhu4nhurc3xq8+4buLw6k5xq834bq1PMave2PGrzzDreG7ssav4bq3OGzhurc3xq/hurc44bu2xq/hu4FmQOG6t8av4bqvw7Lhu6DGr+G6ryPhurc4xq974bu44bqzxq/hu4U4w6HGrynhu7jhurfGrzws4bq3xq/hur84QDnGrzzhurXGrzzhu7Q5xq/hurc4w6HhurfGrynhu7LhurPGr+G7gWbhu7Thu4XGr20yxq83OeG7tMav4buF4buHw6DGr23hu7bGr+G6sWk8xq/hu4U5MGbGr+G7hTh94bq3xq88OOG6q+G7hcav4bqx4bu2xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8av4bqxw6Hhurc4xq974buy4bq3N8avOOG7i8Op4bq3N8av4buFw6k5UMav4bqw4bq9xq/hu4fhu7LGr+G6tzhs4bq3N8avPGZjPMav4buFOEDhurPGr+G6r2Yu4bq3xq88OGbDszDhurfGr+G7gzpmxq9tw6k5xq/hurc4bOG6tzfGrzw74bq/xq/hu4FmQOG6t8av4bqvw7Lhu6DGr+G6ryPhurc4xq974bu44bqzxq/Egzjhu7Q8xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq884bqp4bq3N8av4buFw7PGr20yxq9tOTM8xq9vOsOzxq8+auG6tzfGr+G6sWPhu4XGr+G6tzLhurfGr+G6seG6teG6tzfGr21s4bq3N8av4bqx4bu44bq3OMavezTGr+G6r+G7tuG6scavPGXGr+G7g+G6vcavPDjhurPGr+G7gWbhu7TGr+G7heG7h8Oh4bq3OMavbzrDs8avPmrhurc3xq9tPeG6t8avOOG6teG7ssavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr3vhu4vhurs8xq97Ocave2fhurc3xq844buLw6nhurc3xq9t4bu2xq/hur84aMavOOG6u+G6v8avbcOpOcavNznhu7TGr+G7heG7h8Ogxq884bqr4buFxq/huq/huq05xq88w63hu7LGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVxak0xq/huq/hu7bhurHGr3vhu4vhurs8xq97OTJmxq/hurfhu7bDs+G7oMavKeG7uOG6t8av4buDIMav4bq/OEA5xq/hu4Xhu4dAxq/huq/hurk5xq974buL4bq7PMav4bq3OGzhurc3xq88OmbGrzjhuqc5xq/hu4Phu7Jmxq97NMavPOG6tcavPOG7tDzGr3vhu7Thurc4xq83OeG7tMav4buH4bqtxq84ZeG6t8avbTLGr+G6tzhs4bq3N8avNznhu7TGr+G7heG7h8Ogxq884bqr4buFxq/huq/huq05xq/hurHhu7bGrzzhuqnhurc3xq/hu4XDs8av4buFw6HhurHGr8SDOTHhurHhu6JUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcO54bu44bq3xq/hurHhurPhurc3xq/hurFm4bqr4bq3xq884bqp4bq3N8av4buFw7PGr3vhu4vhurs8xq8pOTHhu4XGr3sx4bq3xq/hurc44buLxq/hu4U4Mcav4bq34bu24bqz4bucVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu6Xhu7Q8xq/hurFpPMav4buFOTBmxq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8avPOG6tcav4buFOGo8xq/hu4Nqxq/hur84aMavOOG6u+G6v8avbcOpOcav4bqxaTzGr+G7hTkwZsavPOG7tMav4bq3ODrhurfGrzzDreG7ssavPOG7tDzGr+G7hTjhu7bhurc4xq9tOTDhurfhu5xUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcO54bu44bq3xq/hurFm4bqr4bq3xq884bqp4bq3N8av4buFw7PGr3vhu4vhurs8xq974bu04bq3OMavNznhu7TGr+G6tzjhu4vGr+G7hTgxxq/hurfhu7bhurPhu5xUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcO54buLw6k8xq/hu7Dhu6LGr+G7hGbDszThurfGrz5p4bq3N8ave2M5xq/hurc3w6zGr+G6tzg64bq3xq9tOTDhurfGrzw4O+G7hcav4bqv4buL4bq74bq3N1Qv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buEZsOzNOG6t8avPmnhurc3xq/hurc4OuG6t8av4buDasav4bq3OOG7i8av4buFODHGr+G6t+G7tuG6s8av4bqv4bu2xq/hur84aMavOOG6u+G6v8avbcOpOcavbT3hurfGrzjhurXhu7LGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/4bucxq/hu6U4JDzGrzgm4bq3xq/hurc44bu2xq/hu4Vmw7M04bq3xq8+aeG6tzfGr+G7gyDGr+G6r2bhuqnhurfGrzzhurXGr29mxq844buLw6nhurc3xq/hu4Vmw7M04bq3xq/hurc4bOG6tzfGr+G6tzg64bq3xq9tOTDhurfGryk5MeG7hcav4buF4bqp4bq3xq/hu4Xhu4fhuqXhurc3xq9t4bu2xq/huq/hu7bhurHGr+G7hTh94bqzxq884bu0PMav4buBZsOzxq97w6Dhurc44bugxq/hu4Fmw7PGr+G7hSQ8xq97I8ave+G7i+G6uzzGr+G7heG7uOG6s8av4buH4buyxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v1DGr+G7hGbDs8av4bq3ODkw4bq34bugxq/hurcxZsav4bq3OOG7i8avPOG6qeG6tzfGr+G7hcOzxq88OOG6ocavPOG6tcav4bq3OGzhurc3xq/hu4U44bu24bq3OMavbTkw4bq3xq/hurc3ZsOzMOG6t8av4buFJDzGr23hu7bGr+G7hWY64bq3xq/hu4U4feG6s8av4buBZsOzxq97w6Dhurc4xq/hu4U4w6HGr+G7gyDGr8SDOOG6tcavPOG6tcav4buFODTGrzc5Z+G6v8avPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr+G6tzBmxq/hu4fhu7LGrzzhu7Q8xq/Dssav4buF4buL4bq94bq3N+G7oMav4bqx4bu44bq3OMavPuG7uOG6t8avPOG6tcav4bq3OGzhurc3xq97OTJmxq88OOG6oeG6tzjGrzfhurXhur/Gr+G6vzgs4bq3xq9vOsOzxq8+auG6tzfGr23hu7bGrzzDreG6tzfGrzzhuqvGr+G6sWPhu4XGr+G6tzLhurfGr2094bq3xq844bq14buyxq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8avODkz4bq3xq974bu4Ocav4bq/OGjGrzjhurvhur/Gr23DqTnGr+G7hTjhurk5xq974bu4Ocav4bqxw6k5UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVxanEqeG6tzfGr+G6tzfhu7g5xq/hu4Vmw7M04bq3xq8+aeG6tzfGr+G6tzhs4bq3N8av4bq3ODrhurfGr+G7g2rGrzc54bqnOeG7oMavPOG7tMav4buFYeG6tzjhu6DGrzjhuqXGrzzhurXGr+G7hTg0xq/hur844bu0xq9tw6rGr+G6tzjhu4vhurc3xq/hu4Fmw7PGr+G7hSQ8xq/hu4M/4bq3xq884bq1xq/hurc44buL4bq3N8av4buDIMavN+G6teG6v8av4bq/OCzhurfGr3vhu4vhu7LGr+G7h+G7ssav4bq3OGzhurc3xq/Dssav4buF4buL4bq94bq3N+G7oMavNzlAOcav4bq/OOG7tOG6v8av4bqxw6k5xq83OWfhur/GrzjhurPhu7bhurfGr+G7hTg5M+G6t8avbT3hurfGrzjhurXhu7LGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/UMav4bq2N+G6s+G7tjnGr+G7h+G7suG7oMav4buFOOG7i+G6ueG6tzfGr29mw7Mw4bq3xq9vOsOzxq8+auG6tzfGrzzhu7Q8xq88OOG7i2Xhurc3xq/hu4Xhu4fDoeG6tzjGr3vhu7bhurPGr+G7heG7uOG6s8avezTGr+G6tzg64bq3xq9tOTDhurfGrzzhurXGrzxlxq84YznGrylkxq/hu4Nm4bq3N8avPOG7tDzGr8SDOTHhurfGr+G7hTjhu4k84bugxq/Eg8O0xq/hurc94bq3N8avbeG7tsav4bq3OuG6tzfGrzzhu7LhurPGr2094bq3xq844bq14buyxq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8avPMOt4buyxq/hu4XEqeG6tzfGrzzhu7TGr+G6tzg64bq3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVw7nhu4vDqTzGr+G7rOG7osavT+G7tDzGr3vDoOG6tzjGrzc54bu0xq/hu4Xhu4fDoMavPOG6qeG6tzfGr+G7hcOzxq9t4bu2xq974buL4buyxq9t4bu24bqzxq/hu4U4ajzGr+G7hTk14bq3VC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhurY4OTJmxq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8avNyzhurfGr+G6tzjhu4vGrynhuqfGr+G7gWbhu7LGr205MzzGr2/hu7Q8xq97w6Dhurc4xq83OeG7tMav4buF4buHw6DGrzzhuqvhu4XGr+G6r+G6rTnGrzzDreG7ssav4bqxw6Hhurc4xq844bqzKjzGrzzhurXGrzzhuqvGrzck4bq3N8avb+G7tDzGr3vDoOG6tzjGr23DqTnGr+G6sWPhu4XGr+G6t2M5xq8+ZuG6tzfGr8SDOOG6qeG6tzfGrzxpxq/hu4U4NOG7oMav4bqx4buy4bq3OMav4buFYeG6tzjGrzw4O+G7hcavPDhm4bq3N8avPDhm4bq3N1DGr005MzzGr2/hu7Q8xq97w6Dhurc4xq83OeG7tMav4buF4buHw6DGrzzhuqvhu4XGr+G6r+G6rTnGrzzDreG7ssavPOG6qeG6tzfGr+G7hcOzxq/huq/hu7bGr+G6sWPhu4XGr+G7gWbhu7TGr+G7heG7h8Oh4bq3OMavxIM44bqp4bq3N8avODLGrz41xq8+4bu24bq3N8avKeG6vTnGr8SDOOG6qeG6tzfGrzzhurXGryk74buFxq884buJxq/hurFj4buFxq/Egzhm4bqp4bq3xq/hurEoZsav4bq34bu24bqzxq97NMavPmrhu7LGr23hu7bhurPGr23hu7bGr+G6r+G7tuG6scav4buFOH3hurNQxq/hurDEkTnGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq/hu4Mgxq884bq1xq/hurFj4buFxq/hurFpPMav4buFOTBm4bugxq83OeG7tMav4buF4buHw6DGrzzhuqvhu4XGr+G6r+G6rTnGr+G7hzkw4bq3N8av4bqxw6Hhurc44bugxq974bq1xq/huq/hu7bGrzc54bu0xq/hu4Xhu4fDoMavPmbDs8av4bq3ODvhu4XGr23hu7bGrzc54bu0xq/hu4Xhu4fDoMavO8Ozxq884bq1xq/hu4U4NMav4bqv4bu2xq88ZcavOGM5xq83OWfhur/Grz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq/hurc64bq3N8avPOG7suG6s8av4bqv4bq7Ocav4buFODHGrzzhu7jhurc4xq/hu4Xhu4fhu7Lhurc4xq/hurcxZsav4bq3OOG7i8ave+G7i+G6uzzGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq97Z+G6tzfGrzjhu4vDqeG6tzfGr23hu7bGr3vhu7jhu4XGrzg5M2bGr+G7gWZAUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVxak0xq9v4bu0PMave8Og4bq3OMavNznhu7TGr+G7heG7h8Ogxq884bqr4buFxq/huq/huq05xq88w63hu7LGrzzhuqnhurc3xq/hu4XDs8av4buFOMOhxq/hu4U74buFxq88QMavPOG7tDzGr+G7hTjhu7bhurc4xq9tOTDhurfGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGrzzhuqnhurc3xq/hu4XDs8avPCzhurfGr+G6vzhAOcav4buFOOG7suG6scavNznhu7LGr3vhurXhurc3xq834bq14bq/4bugxq97OTJmxq/hurfhu7bDs8av4buDIMav4buF4bu44bqzxq88ZcavOGM5xq88OOG6s8av4bq3ODrhurfGr205MOG6t8av4bq3MGbGr+G7h+G7ssav4buBZuG7suG6t8avezk04bqx4bugxq/DssavxIM5MeG6t8av4buHOTDhurc3xq88w63hu7LGr+G6scOh4bq3OMavezTGr3vDoOG6tzjGrzjDoeG6tzjGrzzhuqnhurc3xq/hu4XDs8avPDhh4bq3OMavb+G7tDzGrzhl4bq34bugxq97YuG6tzfGr+G7hTjhurk5xq834bq14bq/xq/hur84LOG6t8avbeG7tuG6s8av4bqv4bu24bqxxq83OeG7ssav4buFPeG6tzfGr+G7g2rGrzck4bq3xq8p4bq1xq88w63hu7LGrzzhu7Q8xq/hu4U44bu24bq3OMavbTkw4bq3xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq884bqp4bq3N8av4buFw7NQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Q74buFxq/hurc4OTDhurfhu6DGr8SDODnGrzzhu7Q8xq83OeG7tMav4buF4buHw6DGrzzhuqvhu4XGr+G6r+G6rTnGrzzDreG7ssavPOG6qeG6tzfGr+G7hcOzxq97I8ave+G7i+G6uzzGr2/hu7Q8xq97w6Dhurc4xq/hu4U4w6HGrzzDrOG6tzfGr+G6r+G7tsav4bqvZzzGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq88LOG6t8av4bq/OEA5xq97QOG6scavKUDhurPGr+G7hTvhu4XGrzxAxq884bu0PMav4buBZsOzxq/hu4Xhu4fDoeG6tzjGr+G6r+G7tuG6scavbTkzPOG7oMav4bqvMOG6t8avxIMxxq844bqz4bu4PDjGr+G7oMave8Og4bq3OMavOOG7i8Op4bq3N8av4bugxq884bu0PMav4buBZsOzMeG7hcave8Og4bq3OMav4buFOOG7ssOzxq97ZDnhu6DGr+G6vzjhu7Thu4XGr+G7heG7hzk04bq3xq88w63hu7LGrzzhuqnhurc3xq/hu4XDs8av4bq/OEA5xq974buL4bq7PMavPD3hurfGrzw44bqh4bq3OMav4buD4buy4bqzxq88OOG6s8avKeG7tOG6scav4buD4bu04buFxq9tw6k5xq884bu0PMavNznhu7TGr+G7heG7h8Ogxq97I8aveyrhu4XGr+G7h+G7slBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcO54buLw6k8xq/hu67hu6LGr8Wp4bu04bq3OMavNznhu7TGr23hu7bGr3s5MmbGrzw44bqh4bq3OMavbT3hurfGrzjhurXhu7LGrzzhuqnhurc3xq/hu4XDs8av4bq/OGjGrzjhurvhur9UL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7hDhqPMavODkz4bq3xq974bu04bq3OMavNznhu7TGr23hu7bGr3s5MmbGrzw44bqh4bq3OMavbT3hurfGrzjhurXhu7LGrzzhuqnhurc3xq/hu4XDs8av4bqv4bu2xq9tOTM8xq/hu4Fm4buy4bq3xq/hu4Xhu4fhuqXhurc3xq9t4bu2xq88LOG6t8av4buFOGo8xq84OTPhurfGr+G7hTjhu4vhurnhurc3xq9vZsOzMOG6t8av4bq3MWbGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq/hurFm4bqr4bq3xq844bqz4bu24bq3xq/hu4U44bu24bq3OMav4bqxaTzGr+G7hTkwZsav4bq/OOG7tMav4buF4buHOTThurfGr23hu7bGr3s5xq/hu4U4feG6s8avPOG7tDzGrzc54bu0xq/hu4Xhu4fDoMavPOG6q+G7hcav4bqv4bqtOcaveyPGr3sq4buFxq/hu4fhu7LGr+G7hcSpxq97LGZQxq/hu6Us4bq3xq974bu04bq3OMavNznhu7TGr23hu7bGr3s5MmbGrzw44bqh4bq3OMavbT3hurfGrzjhurXhu7LGrzzhuqnhurc3xq/hu4XDs8av4buD4buy4bqzxq88OOG6s8av4bq/OGjGrzjhurvhur/Gr23DqTnGrzzhu7Q8xq88OGHhurc4xq/hu4Phu7Q8OOG7oMavw7LGr8SDOTHhurfGr+G7hcSpxq/hurc4OuG6t8avbTkw4bq3xq9t4bu2xq884bu0PMavw7MxZsav4buF4bqrxq/hu4Xhu7Q8xq97Y+G6tzfGrykw4bq3xq/hurc34bqz4bu2OVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7peG6tcav4buFODTGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq/hur844buLZeG6tzfGr+G6vzjhu7Thur/Gr8SDOEDhurPGr+G7g+G7tOG7hcave8Og4bq3OMavxIPhu43Grzjhu7bhurc3xq/hurc94bqx4bugxq97OsOzxq/huq/hu7bGrzxlxq84YznGrzw44bqzxq/hurc4OuG6t8avbTkw4bq3xq974buL4buyxq/hu4fhu7LGr+G6tzhs4bq3N8ave+G7tOG6tzjGrzc54bu04bugxq/hur84QOG6t8avOGI5xq9tMsavPOG6qeG6tzfGr+G7hcOz4bugxq/huq85MOG6t8av4buBZuG7suG6t8av4buFw6k5xq/hu4Fmw7PGr+G7heG7h8Oh4bq3OMavbzrDs8avPmrhurc3xq/EgzHGrzjhurPhu7g8OMav4bqv4bu24bqxxq9tOTM8xq84JeG6tzfGr+G6tzfhu7bDs+G7oMav4bq3OGzhurc3xq844bu44bq3xq88ODHGrzws4bq3xq/EgzgkPMav4bq/OGk84bugxq884bu0PMavbTvhurfGr3syxq/hur844bu04buFxq/hu4M54bq3OMav4buF4buH4bqz4bq3N8avPOG6qeG6tzfGr205MzzGr3s0xq97YznGr+G6tzfDrMav4buBZkDhurfGr+G6r8Oyxq/hu4Mgxq884bq1xq/hurc4bOG6tzfGr+G6r+G7i2bGr8Oyxq9t4bu2xq974buL4buyxq/hu4fhu7LGrzc5QDnGr+G6vzjhu7Thur/Gr3s5MmbGrzw44bqh4bq3OMav4bq/OGjGrzjhurvhur9Qxq9N4bu2xq/hurFj4buFxq/Egzg5xq/hurcy4bq3xq/hu4VA4bq3N8avPOG7tDzGrzc54bu0xq/hu4Xhu4fDoMavbT3hurfGrzjhurXhu7LGrzzDreG7ssavPOG6qeG6tzfGr+G7hcOzxq974buL4bq7PMaveyrhu4XGr+G7h+G7ssav4buFOMOhxq88w6zhurc3xq/huq/hu7bGr205MzzGr+G7hTh94bqzxq8+4bqtOcavbeG7tsavPmbDs8av4buF4buHw6HGr+G6tzhs4bq3N8avNznhu7TGr+G7heG7h8Ogxq974bq1xq88LOG6t8av4buFOGo8xq84OTPhurfGr+G6rzkw4bq3xq/hu4VpPMavNzln4bq/xq88OOG6s8avPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr+G6vzjhu7Thu4XGr+G7heG7hzk04bq3xq8pMuG6t8avbWzhurc3xq9tw6k5xq/hurcy4bq3xq9tPeG6t8avOOG6teG7ssav4bqx4bu44bq3OMav4bqxIFBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7hOG6teG6scav4bqv4bu4OeG7oMavezTGr286w7PGrz5q4bq3N8avbT3hurfGrzjhurXhu7LGrz7hurPhu7Lhurc4xq/hurc3ODkz4bq/xq9tbOG6tzfGr+G6seG7uOG6tzjGr+G7hTjDocavPCzhurfGr+G6tzg5MmbGr8OzMWbGr+G7heG6q+G7oMav4bq3ODkyZsavxIM4Ombhu6DGr+G6tzg5MmbGr+G7gWbhu7TGr+G7heG7h8Oh4bq3OOG7nsav4buFZsOzxq/hurc4OTDhurfhu6DGr+G7hTh94bqzxq88OGfhurc3xq/hu4Xhuqk5xq97NMavbzrDs8avPmrhurc3xq9tPeG6t8avOOG6teG7ssavPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/Gr21s4bq3N8av4bqx4bu44bq3OMav4buFOMOhxq88LOG6t8av4buFOGo8xq84OTPhurfGr3ti4bq3N8avKWPGr+G7rsavKeG7i8OpPMav4buF4buHMOG6t1DGr+G7t8Ozxq9t4bql4bq3N8av4buHJeG6tzfGr+G6t2M5xq8+ZuG6tzfGrynhu7Y5xq9tOTHhu4XGr+G7gyDGrzxm4bq3N8avPDvhur/Grzw44bqzxq884bu0PMav4bq3OOG7tsav4bq3Nzg5MOG6t8avPOG7iWbhu6DGrzzhu7Q8xq8+4bqz4buy4bq3OMav4bq3Nzg5M+G6v8av4bq3OGzhurc3xq/hu4U44bqp4bq3N8av4buFOeG6t8av4buBZuG7suG6t8av4buF4buH4bql4bq3N8avezTGr+G6r+G7tuG6scav4bq3MuG6t8av4buFQOG6tzfGr286w7PGrz5q4bq3N8avbT3hurfGrzjhurXhu7LGr21s4bq3N8av4bqx4bu44bq3OOG7oMavNzln4bq/xq88OOG6s8avPuG6s+G7suG6tzjGr+G6tzc4OTPhur/GrzjhurPhu7bhurfGr+G7hTjhu7bhurc4xq/hu4Xhuqvhu4XGrzzhu7Q8xq/hurFpPMav4buFOTBmxq9t4bu2xq/Egzjhuqnhurc3xq/hurc3xKnhurc3xq/Egzgm4bq3N8ave8Og4bq3OMavbcOgxq/hu4U4McavPMOt4buyxq/hurHDoeG6tzjGr+G7heG7hzDhurfGr+G7hTjDoMav4buF4buH4buL4bq54bq3N1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu4LhurNm4buHPH3FqFVU4buD4buF4buH4bqz4bq3N1Xhu4Q44buCUMav4bun4buLZeG6tzfGr8O54bu0xq/hu4Q5MeG6t8avLcav4buE4buH4buL4bq54bq3N8av4bulOGHhurc4xq/hu4Xhu4fDoMav4buF4bqh4bq3OMav4buEOOG7suG6tzjGr+G7t+G6teG7slQv4buD4buF4buH4bqz4bq3N1VUL+G6v1U=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]