(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa qua tại buổi thuyết trình ý tưởng sáng tạo do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Quỹ hỗ trợ sáng tạo Việt Nam tổ chức, chị Trương Thị Sơn, Giám đốc Công ty CP Đông Nam Dược miền Trung, xã Đồng Lương (Lang Chánh) đã đạt giải thưởng ý tưởng xuất sắc và nhận Bằng khen với sản phẩm “Gối ngủ thảo dược HERBAL”.
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zhu5M5w53hu5jhu7RTMOG7mOG6tcOaIOG7mOG6sS5XIuG7mCw3IeG7mCAs4bqr4buYw6Iuw5ow4buY4buyY8Ojw53hu5h04buZ4bqyw7Vn4bur4buYcmfhurLhu7HDki8u4buW4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6sXThu7ZS4buy4buS4buM4bq6xJFS4buY4bq34bqlUuG7mMOiVSHhu5hZ4bqlYSHhu5jDoi7huqXhur8lw6Lhu5jDouG6sykgLuG7mOG7geG7mMOiY8SDICzhu5jhurVTICzhu5jDolUw4buY4buyMOG7mHQ5IeG7mOG7qyEkIOG7mC4hJuG6seG7mOG6sS7huqnhu5gg4bq54buYw6I+IC7hu5jhurtU4buY4bq24bqlZuG7mC7DoeG7mMOi4bqzw6Phu5jhurVTICzhu5jDolUw4buY4bq6ISbDouG7mOG7rVIi4buYw6Jh4buYw50uZMOdTOG7mMOdLjzhu5jDguG6s2PDoCAs4buYw4IuPOG7mOG6tMOgIEzhu5hzIVMi4buY4bu0N8Od4buYw7Q2ICzhu5jDouG6v+G7mMO04bqw4buY4buTNiAs4buY4butUiLhu5jhu5Fjw6PDneG7mCIhKiDhu5jDguG6s+G6pSAsTOG7mMOqw5nhu5jhu5M4ICzhu5jhu6tjw6AgLOG7mE/hu6tSICzhu5jDtC5TIC7Dk+G7mOG7tMOZ4buY4bu0VcOi4buYLCHDmiHhu5jDoi5jxIMgLOG7mOG7geG7mMOiY8SDICzhu5jDquG6peG7rMOi4buY4bq14bumw53hu5jhurtU4buYIC5WIOG7mMO1xaggLOG7mFsu4bu2IOG7mOG6u+G6oSHhu5jhurXDmiDhu5jhurEuVyLhu5jigJxzNyHhu5ggLOG6q+G7mMOiLsOaMOG7mOG7smPDo8Od4buYdOG7meG6ssO1Z+G7q+KAnU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7RS4bqxw6IhMCDhu5Lhu4zDkiEiLOG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4buyw6Iu4bqlIlnhu5ghw7Thu7Ygw6Lhu7bhurPhu5Lhu5jhurXDouG6v13hu7ZJ4buS4bq9IeG7ssOiLkrhu5jhu6Dhu5Thu5ThurHDqkvhu5gu4bu2ISwuw6JK4buY4bucUOG7nOG6scOqS+G7kuG7mOG6teG6s8OdSeG7ki8vw53hu7IgTVlSMMOiLlIgLi4wUk3hursgL+G7suG7tuG6tVvDojDhurEvIOG7tuG6veG6tS/GoOG7msag4buUL+G7luG7oOG7oOG7suG7nOG7lFHGoFHhu5rhu57DouG7nMag4bue4bueUV3hu5RNfeG6sSzEqOG6s0lQ4bue4buc4buS4buYUl3Doknhu5Lhu5M5w53hu5jhu7RTMOG7mOG6tcOaIOG7mOG6sS5XIuG7mCw3IeG7mCAs4bqr4buYw6Iuw5ow4buY4buyY8Ojw53hu5h04buZ4bqyw7Vn4bur4buYcmfhurLhu7Hhu5Lhu5jhur0h4buyw6IuSeG7kuG7oOG7lOG7lOG7kuG7mC7hu7YhLC7Doknhu5Lhu5xQ4buc4buS4buYL+G7jMO0Ljzhu5jDguG6s2PDoCAs4buYw4IuPOG7mOG6tMOgIOG7mMOiLuG6peG6vyXDouG7mMOi4bqzKSAu4buY4buB4buYw6JjxIMgLOG7mOKAnOG6tMOaIOG7mOG6sS5XIuG7mCw3IeG7mCAs4bqr4buYw6Iuw5ow4buY4buyY8Ojw53hu5h04buZ4bqyw7Vn4bur4buYcmfhurLhu7HigJ1Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG7q1IgLOG7mMO0LlMgLuG7mF1U4buYLuG6peG6vyYg4buYIiEqIOG7mCDhuqch4buYw50x4buY4bu0ISrhuqXhu5hbISYg4buYw6IuYeG7mCAuY+G6ryAs4buY4bq7VOG7mFsuKOG7mC5W4bql4buY4bqxLuG6reG7mC7Do+G6seG7mOG6u+G6oSHhu5ggLiEq4bql4buYXTBVIeG7mMOd4buw4bq/4buY4buyY8Ojw53hu5hdISbhuqXhu5jDnS4w4buYIOG7pCAs4buY4bq14bql4busw6Lhu5jhurtU4buYLjBVw6Lhu5jDnS7hu6zDouG7mOG6t+G6peG7gUzhu5jDouG6szAgLOG7mOG7tDHhu5jDneG7sOG6v+G7mCAsw5oh4buYw51k4bql4buYXVThu5jDneG7sOG6v+G7mOG7smPDo8Od4buYXSEm4bql4buY4bq34bql4bu2IOG7mMOiLuG6pTnDneG7mMOd4bqrUuG7mCAsY+G6oyHhu5jhu7Lhu7Ag4buYWcOaIOG7mOG7tDxSTeG7mOG7qzBVIeG7mMOd4buw4bq/4buYIFThur/hu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5jhurtU4buY4buy4bql4bq/4buYw6LhurMp4buYw6LhurMwICzhu5jhu60u4buwIOG7mOG7suG7sCDhu5ggLmPhu5giOcOi4buYIjEg4buY4bukIEzhu5hZVCHhu5jDoi7huqU3w51M4buY4bq7POG7mMOiLuG6pTfDneG7mOG7suG7sCDhu5gsIVIgTeG7mOG7reG7pCLhu5jGoOG7lMag4buWTOG7mMO0NiAs4buYw6Lhur/hu5jDtOG6sOG7mOG7kzYgLOG7mOG7rVIi4buY4buRY8Ojw53hu5giISog4buYw4LhurPhuqUgLOG7mOG7tMOZ4buY4bu0Y1Lhu5jDneG7sOG6v+G7mCAsw5oh4buYw51k4bql4buY4bq7VDDhu5jhu7JSIC7hu5gi4bqpw53hu5jDneG7sOG6v+G7mOG7smPDo8Od4buYXSEm4bql4buYw50u4bqr4buY4bu0VTDhu5ggxagi4buYw6LhurMwICzhu5jhurfhuqXhur/hu5guMFXDnS7hu5jhurvhuq0gLOG7mMOi4bqzOCAs4buY4buyY8Ojw53hu5hdISbhuqXhu5jDnS7huqXhur8kIOG7mMOdUiAu4buYw53huqtS4buYIikgLkzhu5guY+G6oSAs4buYw6LhuqEh4buYIuG6qcOd4buYw6IhJOG6peG7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mMOdLiElIOG7mF1jw6PDneG7mMOdU8Od4buY4bq1w5og4buY4bqxLlci4buYw50u4bqr4buYXWXDneG7mMOd4bqrUuG7mMOdNiAs4buYw6Lhur/hu5ggLmNK4buYIC5SICzhu5ggLMOaIeG7mMOdZOG6pUzhu5jDoiEgLuG7mOG7suG7ruG6peG7mCAsw5oh4buYw51k4bql4buY4bq7VOG7mCw3IeG7mCAs4bqr4buYw6LEkeG7mCAsw5oh4buYw51k4bqlTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhurrhuqEh4buY4buB4buYICwue1Lhu5jDouG6syQg4buYw53huq0gLOG7mOG6u+G6oSHhu5jhurVl4buYw6Lhu7Ai4buYLuG6peG6vyXDouG7mMOd4bqrUuG7mCIpIC5M4buY4bq1UuG6peG7mCI5w6Lhu5jDoi7huqMh4buYLCFSIOG7mCAsLiEkIOG7mMOdZOG6peG7mOG6uyrhu5hdw6Mh4buYw6IuJeG7mMOd4bqrUuG7mMOd4buw4bq/4buY4buyY8Ojw53hu5hdISbhuqXhu5jhurtU4buYIC7huqXhu5jDneG7ruG6peG7mMOd4bqrUuG7mFsuU8OdLuG7mC5UICxM4buYw50uPOG7mMOC4bqzY8OgICzhu5jDgi484buY4bq0w6Ag4buYLeG7mHMhUyLhu5jhu7Q3w53hu5jDtDYgLOG7mMOi4bq/4buYw7ThurDhu5jhu5M2ICzhu5jhu61SIuG7mOG7kWPDo8Od4buYIiEqIOG7mMOC4bqz4bqlICzhu5hP4buy4buwIOG7mMOiOcOd4buY4buxY+G6oyAsw5Phu5jhu7TDmeG7mMOiLmXDneG7mC4hJiDhu5jhu4Hhu5jDomPEgyAs4buYw6rhu7Dhur/hu5jhu7JlICzhu5jhu6tSICzhu5jDtC5TIC7hu5jDouG6s8SD4buYw6IuVCAu4buY4bq74bqtICzhu5ggLOG6peG6vyQg4buYXSEm4bql4buYw50u4bql4bq/JCDhu5jDnVIgLuG7mOG6uyrhu5jDneG7sOG6v+G7mOG7smPDo8Od4buYXSEm4bql4buY4bq7VOG7mC5j4bqhICzhu5jDouG6oSHhu5jDquG7sOG6v+G7mOG7smUgLOG7mMOiLlQgLuG7mMOdNiAs4buYXVQgLOG7mCAsLirhu5jhurXDmiDhu5jDquG6peG7rMOi4buYw51Tw53hu5jhurXDmiDhu5jhurEuVyLhu5jDosSR4buYw6Iuw5ow4buY4buyY8Ojw53hu5jDomXhu5ggLiEkIEzhu5jDouG6szAgLOG7mOG7tDHhu5jhurEuw5oh4buYWz/hu5jhu7QlIOG7mOG6tcOaIOG7mOG6sS5XIuG7mCw3IeG7mCAs4bqr4buYw6Iuw5ow4buY4buyY8Ojw53hu5h04buZ4bqyw7Vn4bur4buYcmfhurLhu7FNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO0UuG6scOiITAg4buS4buMw5IhIizhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kiHDtOG7tiDDouG7tuG6s+G7kuG7mOG6tcOi4bq/XeG7tknhu5Lhur0h4buyw6IuSuG7mOG7oOG7lOG7lOG6scOqS+G7mC7hu7YhLC7Dokrhu5jhu5xQ4buW4bqxw6pL4buS4buY4bq14bqzw51J4buSLy/DneG7siBNWVIww6IuUiAuLjBSTeG6uyAv4buy4bu24bq1W8OiMOG6sS8g4bu24bq94bq1L8ag4buaxqDhu5Qv4buW4bug4bug4buy4buc4buUUcagUeG7olDDosag4bua4bua4bue4buWXeG7lE194bqxLMSo4bqzSeG7olHGoOG7kuG7mFJdw6JJ4buS4buTOcOd4buY4bu0UzDhu5jhurXDmiDhu5jhurEuVyLhu5gsNyHhu5ggLOG6q+G7mMOiLsOaMOG7mOG7smPDo8Od4buYdOG7meG6ssO1Z+G7q+G7mHJn4bqy4bux4buS4buY4bq9IeG7ssOiLknhu5Lhu6Dhu5Thu5Thu5Lhu5gu4bu2ISwuw6JJ4buS4bucUOG7luG7kuG7mC/hu4zDtFPDneG7mF0wVSHhu5gsNyHhu5ggLOG6q+G7mMOiLsOaMOG7mOG7smPDo8Od4buYdOG7meG6ssO1Z+G7q+G7mHJn4bqy4buxTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4xzNyHhu5ggLOG6q+G7mMOiLsOaMOG7mOG7smPDo8Od4buYdOG7meG6ssO1Z+G7q+G7mF1U4buY4bq1w5og4buY4bqxLlci4buY4bq1w5og4buYw6rhuqXhu6zDouG7mMOiLuG6q+G7mMOdNiAs4buY4bu0Y8Ojw53hu5jDolUw4buYICQg4buYw6LEkeG7mMOiUuG6v+G7mCAsLirhu5hbLuG7uDDhu5hd4bu4MOG7mMOd4bqrUuG7mCAu4bq5ICzhu5ggLGPhuqMh4buY4buy4buwIOG7mFkhJcOi4buYw6IuJOG6peG7mOG7sibDouG7mMOiLmHhu5jDnVciTeG7mOG7rS7hurkgLOG7mMOdLiElw53hu5jhurs04buYLDch4buYw6Iuw5ow4buY4buyY8Ojw53hu5jhu7Rjw6PDneG7mF1UIuG7mOG6s1Lhu5jDosSR4buYICzhuqXhur8kIOG7mF0hJuG6peG7mOG6u8OaIeG7mMOiw6Dhu5jDosWoIkzhu5jhurvDmiHhu5jDnTDDosOiMCDhu5jhu7I64buYw6Iu4busIuG7mC7huqfDouG7mCI44buYLjYh4buYWy4h4buY4bq1w6nhu5jhu7LhuqkgLE3hu5jhu63hu7jDouG7mC4wUuG7mOG6u+G7pCDhu5jhurtU4buYw6IuY8OgICzhu5guISbhuqXhu5jDouG6syQg4buY4bq1w5og4buY4bqxLlci4buY4bu0Y8Ojw53hu5jDoi4k4bql4buY4buyJsOi4buYw51XIOG7mMOiLlYgTOG7mMOiPuG7mCI+4buYw6LEkeG7mFlUIOG7mMOiUuG6v+G7mFsu4bu4MOG7mF3hu7gwS+G7mOG6s+G6pTnDouG7mCw3IeG7mOG7tGPDo8Od4buYXVQi4buYw6LEkeG7mFk2ICzhu5gsMiDhu5jhurtU4buYIjnDouG7mOG6tTfhu5hdMFUh4buYXVPhu5jDoi7DmjDhu5jhu7Jjw6PDnUzhu5jDnS7huqvhu5jhur8l4bql4buYXVThu5hdU+G7mCAsw5oh4buYw51k4bql4buYw50x4buYw6JTw53hu5jhu7LhuqkgLOG7mFIg4buYw6Iu4buuIOG7mMOiN8Oi4buYIlIgLOG7mF1VIeG7mCwh4busw53hu5ggLOG6q+G7mCAsMCDhu5jDnS4w4buYICxj4bqjIeG7mOG6tcOp4buY4buy4bqpICxNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMOCLuG7tjDhu5jDnS484buYw4LhurNjw6AgLOG7mMOCLjzhu5jhurTDoCDhu5jDnS4w4buYWSElw6JK4buYw7QuISrhuqXhu5jDnVIw4buY4bq7VOG7mCLGr8Oi4buYLDch4buY4bu0Y8Ojw53hu5jDoiggLuG7mMOiMFMg4buYw6I+4buYIj5M4buY4bqxLuG6reG7mC7Do+G6seG7mOG6u+G6oSHhu5giMyHhu5hdZFLhu5jDouG6pWEh4buYLCHhuqfhurHhu5jhu7TDmiLhu5hZw5ow4buY4bq/JOG6peG7mMOd4buu4bql4buYw53huqtS4buYw50u4busw6Lhu5hdY8OjICzhu5jhurXDmiDhu5jhurEuVyJN4buY4bq6KeG7mMOiLiVM4buYWy4h4buY4bqzUuG7mOG7tOG6oyHhu5jigJxzNyHhu5ggLOG6q+G7mMOiLsOaMOG7mOG7smPDo8Od4buYdOG7meG6ssO1Z+G7q+KAneG7mOG7tMOZ4buYIlIgLOG7mCAuISrhuqXhu5hj4bql4buYw6IuJeG7mOG6u2PDo8Oi4buYw6LhurM5IUzhu5jDouG6s8SD4buYw6IuVCAu4buY4bq1w5og4buY4bqxLlci4buY4bu0OcOd4buY4bu0UzBM4buYIuG6oSHhu5hdVU3hu5hzIVPhu5hZUyDhu5jDneG6q1Lhu5jhurXDmiDhu5jhurEuVyLhu5guISYg4buYw6JVIeG7mMOixJHhu5jhu57hu5Thu5RN4buU4buU4buU4buY4oCT4buY4bue4bui4buUTeG7lOG7lOG7lOG7mOG7tDggLC/DnVMhTOG7mMOi4bql4bq/4buYw50x4buYw51SMOG7mCAuYyAs4buYICxj4bqjIeG7mOG7suG7sCDhu5jhurtYIOG7mMOiLijDnS7hu5jhurXDqeG7mOG7suG6qSAs4buYWcSDIeG7mOG6tcOaIOG7mOG6sS5XIuG7mOG7tGPDo8Od4buY4buy4bqtICzhu5jDosSR4buYw51Tw53hu5ggLOG6peG6vyQg4buYXSEm4bql4buYXVThu5jDoi7DmjDhu5jhu7Jjw6PDnUzhu5ggLOG6pTgg4buYLDfDnUzhu5jDquG6peG7rMOi4buYw6pk4buY4bqzNeG7mOG6s1QgLEvhu5hSIOG7mMOiMFQgTOG7mMOiLuG7sCDhu5jDoi4hJiDhu5jhurvhuqEh4buYIjYh4buYw6LhurNj4bqjICxN4buY4buTOCAs4buYw6Iu4bqjIeG7mMOiVTDhu5ggLiEq4bql4buY4bq7ISbDneG7mF1UIuG7mGEg4buY4bu0PCAu4buYw50uMOG7mMOdU8Od4buYLjnhu5ggNiAs4buY4buy4buwIOG7mMOiLlIi4buYLCFS4buYXSEkIOG7mFslw6Lhu5jDouG6szggLOG7mCAs4bql4bq/JCDhu5hdISbhuqVM4buY4bu04bu2IuG7mF1VIeG7mCwhU+G7mMOi4bqzPOG7mFshIC7hu5jDoiXhu5jDnVIw4buYLOG7rOG6seG7mMag4buY4oCT4buY4bua4buYXeG7riDhu5jhurUw4buY4bq74bqhIeG7mCwhU+G7mMOi4bqzPOG7mMOdU8Od4buYXTBVIeG7mMOd4buw4bq/4buYw6LhurM4ICzhu5hbLlPDnUzhu5jDosSR4buY4bu0MeG7mCwx4bqx4buY4bqxLuG7riDhu5gsIcOaIuG7mCAsLsOoMOG7mFkqIOG7mOG6u+G6uSAsTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu5jhurXDouG6v13hu7ZJ4buSw6Lhu7bDqsOiLVJdISwgSuG7mOG6syEsLsOiS+G7kuG7jMOS4bq1w6LhurMwICzhu4zDtVQh4buY4bq7VOG7mMOaIC5K4buY4buTZMOd4buY4bq6YsOSL+G6tcOi4bqzMCAs4buMw5Iv4bqx4buM


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]