(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 2 tuần tranh tài, Giải bóng đá nam TP Thanh Hóa lần thứ VI - Cúp FLB năm 2022 đã khép lại chiều 14-4. Đội phường Ba Đình đã trở thành nhà vô địch của giải đấu.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXIpw5Lhu4Dhu6Xhu5bhur5U4buQ4buKw4rhu6UueOG7pSnhu4Lhu4rhur7hu6XFqE7hu6Xhuqbhu4TDguG6vuG7pTThu4Dhu7Xhu4Dhu6XhurTEqOG7isOK4bul4bqmeeG7peG7injDjOG7peG7geG6u+G7peG7geG6vnjhu4rhur7hu6U1xKh44bulLeG7pSHhu6Dhu5bhu6Uz4bqjLuG7pcaw4bunxrDGsHEv4bq+xalyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7ljXhuqx44bqkw7ly4bq/eOG7nuG7pcaw4bul4bui4bue4bqu4buK4bul4bui4buaeOG7iuG6vuG7peG7osO94buA4bud4bulNOG7gOG7teG7gOG7peG6tMSo4buKw4rhu6XhuqZ54bul4buKeMOM4bul4buB4bq74bul4buB4bq+eOG7iuG6vuG7pTXEqHjhu6XDjeG6ruG7iuG7peG7ouG6vlXhu6VqNuG7pS3hu6Uh4bug4buW4bulM+G6oy7hu6Xhu4rhu7nDjOG7pcaw4bunxrDGsOG7peG6puG7t+G7pUnhur7huqjhu5bhu6XDjeG7s+G7gOG7pcOC4bq+4buAReG7nuG7pcWp4burLeG7q+G7o+G7pSnDkuG7gOG7peG7luG6vlThu5Dhu4rDiuG7pS544bulKeG7guG7iuG6vuG7peG6puG7t+G7peG7ouG7muG7mOG7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bul4buK4bq+w73hu6XFqE7hu6Xhuqbhu4TDguG6vuG7pcOCUnjhu6XDiuG7gOG7teG7gOG7peG6psSC4bue4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG6pOG7ouG6vuG7nsOM4bq04bul4buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7peG7r3fhu7Hhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bun4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMawxanhu7Evxal34buv4bqk4burxal2xrDGsMaw4buv4buid3bGsOG7q3bDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO04butd3bDueG7pXjDjeG7osO0w7kpw5Lhu4Dhu6Xhu5bhur5U4buQ4buKw4rhu6UueOG7pSnhu4Lhu4rhur7hu6XFqE7hu6Xhuqbhu4TDguG6vuG7pTThu4Dhu7Xhu4Dhu6XhurTEqOG7isOK4bul4bqmeeG7peG7injDjOG7peG7geG6u+G7peG7geG6vnjhu4rhur7hu6U1xKh44bulLeG7pSHhu6Dhu5bhu6Uz4bqjLuG7pcaw4bunxrDGsMO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO54buvd+G7scO54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bup4bunw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5ci544buK4bul4buB4buM4bulw4Lhur5Vw4Lhu6Xhu6Lhu5p44buI4bul4bui4bq+VOG7mOG7isOK4bulw4Lhur7hu4jhu6XhuqbDkuG7gOG7peG7luG6vlThu5Dhu4rDiuG7pS544bulKeG7guG7iuG6vuG7pS3hu6Xhu4rhur7DveG7peG7osOD4buK4bulxahO4bul4bqm4buEw4Lhur7hu6XDglJ44bulw4rhu4Dhu7Xhu4Dhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cjThu4Dhu7Xhu4Dhu6VJ4bq+4buY4buA4bul4bui4buaeOG7iuG6vuG7peG7osOa4bul4buKw4rDveG7quG7pcawLeG7q+G7pcWow5Thu4Dhu6Xhu5zDmeG7peG7ouG6vnjDjOG7pcOK4buAeOG7pcOCUnjhu6Xhur7DleG7iuG7peG7r+G7p+G7p+G7pWopauG7peG7ouG6vuG7nsOSw4Lhu6Xhu6nhu7Hhu6XhuqbDkuG7gOG7peG6tMSo4buKw4rhu6XhuqbEkOG7iuG7peG7osOa4bul4bup4bux4bul4buW4bq+VOG7kOG7isOK4bud4bul4buo4bu34bul4bui4buaROG7iuG7peG6puG7hHjhu6XhurTDveG7iuG7o+G7pSnDg+G7quG7pcONw73hu6XDiuG7gOG7teG7gOG7peG6psSC4bue4bul4buKw4HDjOG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bulw4Lhur5Uw5Xhu4rDiuG7peG7ouG7muG7guG7iuG6vuG7pcOCUnjhu6Up4buz4buA4bul4bq+w5Lhu4Dhu6Xhu4Eo4buB4buB4bul4buB4bq74bul4buB4bq+eOG7iuG6vuG7pTXEqHjhu6XDjeG6ruG7iuG7peG7ouG6vlXhu6U2bOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyalThu5Lhu6Lhu6XGoOG7nnjhu6XDgnnDguG7peG6psOS4buA4bul4bq0xKjhu4rDiuG7neG7peG7q+G7peG6psOS4buA4bul4buW4bq+VOG7kOG7isOK4bul4buBw4Phu4rhu6Xhur/DleG7iuG7neG7peG7luG6vlThu5Dhu4rDiuG7pS544bulKeG7guG7iuG6vuG7neG7peG7luG6vlThu5Dhu4rDiuG7peG6u+G6vuG7oOG7peG6v8OV4buK4bulxajDveG7peG7luG6vlThu5jhu4rDiuG7peG6veG7nuG7teG7isOK4bulNVThu4rDiuG7peG6puG7t+G7pcOK4buAw73hu4rhur7hu6XGoOG7nuG7qkXhu4rhu6XFqMO94buI4bulxahK4buKw4rhu6XhurR54buK4bulScSQ4bui4buj4bul4buB4buz4buA4bulxahK4buKw4rhu6XhuqbEguG7nuG7peG7isO94buq4bud4bulw4JQ4buKw4rhu6XDiuG7gMO94buK4bq+4bulw4Lhur7hu4DEkOG7iuG7peG7ouG6vkHhu4rDiuG7pcWow5Thu4Dhu6Xhu6JW4bul4bucT+G7pcWpLeG7p+G7peG7ouG7mlTDlMOC4bulw4J5w4Lhu6XhuqbDkuG7gOG7peG7luG6vlThu5Dhu4rDiuG7peG7gcOD4buK4bul4bq/w5Xhu4rhu6XFqMO94bul4buW4bq+VOG7kOG7isOK4bul4bq74bq+4bug4bul4bq/w5Xhu4rhu53hu6Xhur544buA4bul4bqmw5Lhu4Dhu6Xhu5bhur5U4buQ4buKw4rhu6UueOG7pSnhu4Lhu4rhur7hu6XFqMO94bul4buW4bq+VOG7kOG7isOK4bul4bq94bue4bu14buKw4rhu6U1VOG7isOK4bul4bqm4bu34bulw4rhu4DDveG7iuG6vuG7pcag4bue4buqReG7iuG7pcWow73hu4jhu6XDguG6vsOV4buA4bul4bui4bua4bqw4buK4bulw4Lhur7hu57hu4rDiuG7pUnEkOG7ouG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6/GsOG7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDGsMWp4buxL8Wpd+G7r+G6pOG7q8WpdsawxanGsOG7r+G7ouG7r+G7qXbhu6/DjXbhu6NI4buWw4rDueG7pXjDjeG7osO0w7kpw5Lhu4Dhu6Xhu5bhur5U4buQ4buKw4rhu6UueOG7pSnhu4Lhu4rhur7hu6XFqE7hu6Xhuqbhu4TDguG6vuG7pTThu4Dhu7Xhu4Dhu6XhurTEqOG7isOK4bul4bqmeeG7peG7injDjOG7peG7geG6u+G7peG7geG6vnjhu4rhur7hu6U1xKh44bulLeG7pSHhu6Dhu5bhu6Uz4bqjLuG7pcaw4bunxrDGsMO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4buvxrDDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7ly4buB4bua4bqw4buK4bulw4Lhur7hu57hu4rDiuG7pUnEkOG7ouG7pcOK4buA4bumeOG7peG7luG6vlThu5Dhu4rDiuG7pS544bulKeG7guG7iuG6vuG7peG7oXnhu4jhu6Xhu6h44buK4bq+cOG7pcWow73hu6Xhu5bhur5U4buQ4buKw4rhu6Xhur3hu57hu7Xhu4rDiuG7pTVU4buKw4rhu6Xhu6F54buI4bul4bui4buaQeG7isOKcOG7peG6puG7t+G7peG6pOG7gOG6uuG7iuG7peG7mnjhu6XGoOG7nuG7qsSQ4bui4bulw43hu4DDieG7ouG7peG7osOa4bul4bqm4bqu4bue4bul4bqmxJDhu4rhu6XDguG7nk/hu4Dhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG7geG7muG6sOG7iuG7pcOC4bq+4bue4buKw4rhu6VJxJDhu6Lhu6Xhuqbhu7fhu6XhuqThu4Dhurrhu4rhu6Xhu5p44bul4buKw4p44buKw4rhu6Xhu6LDveG7gOG7neG7peG7isOKeOG7isOK4bul4bucVcOC4bud4bulxajDveG7pcWow5Thu4Dhu6XhurTDveG7iuG7peG7ouG6vkHhu4rDiuG7peG6pOG7nuG7quG7peG7iuG6vsSC4bui4bulw4rhur7hu4Dhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhu5jhu6XDguG7nk/hu4Dhu6Xhur7hu4DDieG7luG7pcaw4bud4bul4bqmw5Lhu4Dhu6Xhu5bhur5U4buQ4buKw4rhu6UueOG7pSnhu4Lhu4rhur7hu6Xhuqbhu7fhu6XDiuG7gMO94buK4bq+4bulw4Lhur7hu4DEkOG7iuG7peG7ouG6vkHhu4rDiuG7peG7ouG7mlTDlMOC4bul4bqmw5Lhu4Dhu6Xhu5bhur5U4buQ4buKw4rhu6Xhur3hu57hu7Xhu4rDiuG7pTVU4buKw4rhu53hu6XGoOG7nnjhu6XhuqbEqOG7pcOC4bq+4buG4buK4bq+4bul4bui4bq+VcOC4bulw4rhu4DDveG7iuG6vuG7pcOC4bq+VcOC4bulxahO4bul4bqm4buEw4Lhur7hu6U04buA4bu14buA4bul4bq0xKjhu4rDiuG7peG6pnnhu6Xhu4p4w4zhu6Xhu4Hhurvhu6Xhu4Hhur544buK4bq+4bulNcSoeOG7pcON4bqu4buK4bul4bui4bq+VeG7pWo24bulLeG7pSHhu6Dhu5bhu6Uz4bqjLuG7peG7iuG7ucOM4bulxrDhu6fGsMaw4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIueOG7iuG7peG7geG7jOG7pcOC4bq+VcOC4bul4bqm4bu34bul4bui4buaeOG7iOG7pcOC4bug4buW4bud4bul4bq+4bue4buq4bulw4Lhur5Uw5Xhu4rDiuG7neG7peG7luG6vuG6ruG7iuG7peG7ouG6vlThu5jhu4rDiuG7pcOC4bq+4buI4bul4bqmw5Lhu4Dhu6XFqE7hu6Xhuqbhu4TDguG6vuG7peG7luG6vlThu5Dhu4rDiuG7pS544bulKeG7guG7iuG6vuG7m+G7peG7ouG7mnjhu4jhu6Xhur7hu57hu6rhu6XDguG6vlTDleG7isOK4bud4bul4buW4bq+4bqu4buK4bul4bui4bq+VOG7mOG7isOK4bulw4Lhur7hu4jhu6XhuqbDkuG7gOG7peG6vuG7s+G7isOK4bul4buK4bq+4buC4bul4buW4bq+VOG7kOG7isOK4bul4bq94bue4bu14buKw4rhu6U1VOG7isOK4bub4bul4bui4buaeOG7iOG7peG6vuG7nuG7quG7pcOC4bq+VMOV4buKw4rhu53hu6Xhu6Lhur5U4buY4buKw4rhu6XDguG6vuG7iOG7pcaw4bul4bqmw5Lhu4Dhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bq+4buz4buKw4rhu6XhurR44bulw43DveG7peG7luG6vlThu5Dhu4rDiuG7peG7gcOD4buK4bul4bq/w5Xhu4rhu6XFqMO94bul4buW4bq+VOG7kOG7isOK4bul4bq74bq+4bug4bul4bq/w5Xhu4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWWOG7nuG7ouG6vuG7iOG7msO5cnHhu5zhu6Lhu5rhu4jhu4rDinLDo+G7s+G7iuG6vuG7pSFU4buQ4buKw4pxL+G7nOG7ouG7muG7iOG7isOKcnEv4buWcg==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]