(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 12-2021, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh đã xét, công nhận xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây để tiếp tục đoàn kết, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqJZw4w7WS3huqjhu5rDleG7jOG7onbDg+G7lsOdWFnDlcOSLHfhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nhuqNU4bui4buMw4Nww5Xhu6Lhu47Dg+G7juG7nkLhu6LDg1nhu45C4bui4buOw4Phu5zhu7ZIw4NZw5VLw53Dgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMOD4buiVOG7ouG7jMODWeG7jlThu6LDg+G7nMavw5XDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nuG7ty9YWVfhu57hu6Lhu4zhu7nhu7cv4buO4bqu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rmLDjOG6qEnhuqLhu7nhu4Hhu44m4bui4buMw4Phu6Lhu4xCLMODSMOdVcOVw4NZ4buO4bqq4bui4buMw4Phuq7hurAt4bqwxILhurDhuq54w4Niw5nDlcODw43DmuG7ouG7jMODWeG7juG7hOG7nMODw43hu5Lhu6Lhu47DgzvEkMODw41DWcODSOG7jsOd4buE4buiw4Phu6JU4bui4buMw4NZ4buOVOG7osOD4bucxq/DlcOD4buz4buBw7Xhur/hu7V4w4Phu4HDteG6v8OD4bui4bq+4bui4buMw4NI4bqo4bueeMOD4buBw7Xhur/Dg8agw5VPw53Dg+G7nEbDncODWeG7mOG7ouG7jsODw43EkMODO+G7ill4w4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buO4buC4buiw4M7xJDDg+G6o1Thu6Lhu4zDg3DDleG7ouG7jsOD4buzw7XDs8ODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6Dhuqjhu7XDg8ONQ1nDg0jhu47DneG7hOG7osOD4buiVOG7ouG7jMODWeG7jlThu6LDg+G7nMavw5XDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nnnDg+G6o+G6vizDg+G7mkLDg+G7osOVTeG7nMODP8Odw5XDg0jhu7jhuqjDg+G6o0Thu6Lhu4zDg0fDmXjDg0jhu47DlOG7ouG7jsODVsOdLE3hu6LDgz9Cw4Phu4Hhu47hur7hu6LDg0nhur7hu6LDg+G7osWow5XDg8ON4bq+LMODw41Pw4NZw5VM4buuw4NZ4bu2SMODw43hu55C4buiw4PGoExZeMODxqDhu45U4bui4buMw4Phu6Lhu4wk4bui4buMw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57Dg8ON4buow5XDg1hV4bui4buMw4M/4buCWcODSOG7juG7gFnDgz9Cw4NZw5Xhu6Lhu47Dg1nhu47hu4bhu6LDg0jhu47hu57Dg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSeG6vuG7onnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqwxILhurAv4bqwxILhurZJ4bquxILhuqbhurbDgsSC4bq0WeG6puG6suG6rOG6tuG6pOG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6ruG6tuG6tOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqi4bqjVOG7ouG7jMODcMOV4bui4buOw4Phu47hu55C4buiw4NZ4buOQuG7ouG7jsOD4buc4bu2SMODWcOVS8Odw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4zDg+G7olThu6Lhu4zDg1nhu45U4buiw4Phu5zGr8OVw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57huqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bq24bqiw4Mv4bu5cE3DgzvEkMOD4bqjVOG7ouG7jMODcMOV4bui4buOw4Phu7PhuqNU4bui4buMw4Phu4/FqOG7ouG7tcOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4bui4buMQizDg+G7okIseMODSEThu5zDg+G7ouG7juG7guG7osODw40j4buqSMODP+G7tOG7ouG7jMODVsOdS8OD4buixajDlcODw43hur4sw4PDjeG6qOG7ouG7jMODSOG7oMOD4bui4buOw5VNw53Dg8ag4buO4buww5XDg1jDiUh54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThurbhurbhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sMSC4bqwL+G6sMSC4bq2SeG6tsSC4bqs4bquw4LhurDhuqxZ4bqm4bqw4bq24bqs4bqs4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqu4bqw4bqy4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhuqNU4bui4buMw4Nww5Xhu6Lhu47Dg+G7juG7nkLhu6LDg1nhu45C4bui4buOw4Phu5zhu7ZIw4NZw5VLw53Dgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMOD4buiVOG7ouG7jMODWeG7jlThu6LDg+G7nMavw5XDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nuG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurbhuqLDgy/hu7nDoOG6qkjDg+G7nFTDg+G7juG7kOG7ouG7jsODWVfDmuG7ouG7jMODSOG6vizDg0Xhu6LDg1bDnUTDg8ONxJDDgz9Cw4PDjeG6qOG7ouG7jMODSOG7juG7nsODWeG7jsOdw4Phu6Lhu47hu4Lhu67Dg8ag4buO4bqqw4NI4buO4buew4Phu6Lhu47DlU3DncOD4buOw5nDg0nhur7hu6J5w4Phu4Hhu47DlU3DncOD4bucVMOD4buO4buQ4bui4buOw4NZV+G6qOG7ouG7jMODWVdDw5XDg1nhu6Thu6Lhu4zDg+G7juG7quG7rnjDg0jhu47hu7jDgyxMw53Dg+G7mkLDg+G7nFTDg+G7juG7kOG7ouG7jsODSOG6vizDg0Xhu6LDg1bDnUR4w4Phuqjhu57Dg0jhuqp4w4Phu4zDleG6qMODSOG7huG7nOG7t8OM4buc4bu5eXl54bu3L8OM4buc4bu5w4NZJOG7ouG7jMODRyPGr0jDg8ag4buO4bq84bui4buMw4PDjeG7kuG7ouG7jsODWeG7jkzDg+G7nEPhu6Lhu47Dg0jhu7jhuqjDg+G7nOG7kOG7ouG7jsODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ruG7juG6qlnDg1lXw5VP4buiw4PGoMOV4bui4buOw4NZTHnDg3LEkMODSEDhu6Lhu4zDg+G7msOdVOG7osODSOG7juG7ssODWVdR4bui4buMw4Phu67hu47huqpZw4NZV8OVT+G7osOD4bucQ+G7ouG7jsOD4bucSsODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rnjDg1nDlU/DncODWeG7juG7uMODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rnjDg0nhu5JI4buOw4M/4bu2eMOD4bui4buMQuG7ouG7jsOD4bui4buM4buOTcOD4buiVOG7ouG7jMODWeG7jlThu6J54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ueG7t8OM4buc4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqwxILhurAv4bqwxILhurZJ4bquxILhuqbhurLhuqThurDhuqxZ4bq24bqk4bq24bqs4bqu4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqw4bqm4bqk4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhuqNU4bui4buMw4Nww5Xhu6Lhu47Dg+G7juG7nkLhu6LDg1nhu45C4bui4buOw4Phu5zhu7ZIw4NZw5VLw53Dgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMOD4buiVOG7ouG7jMODWeG7jlThu6LDg+G7nMavw5XDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nuG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurbhuqLDgy/hu7nhu7cvw4zhu5zhu7liQ8ODWeG7huG7ouG7jMOD4buMw5Xhuqjhu57Dg1nhu45U4bui4buMw4PDjcOa4bui4buMw4NHw5l4w4NZ4buOVOG7ouG7jMODWeG7juG7nuG6quG7ouG7jMODWENI4buOw4NYSnnDg8O14bueQuG7osODO8SQw4PDjcSQw4Phu47DnSzDg8ONw5nhu6Lhu4zDg+G7jsWo4buiw4PhurThurDhurB44bqkw4NZKcODw43DmuG7ouG7jMODw41Pw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4zDg+G7gcO14bq/eMODWVfhu57hu6Lhu4zDg8ON4bugw4Phu4Hhu47hur7hu6LDg0nhur7hu6LDg8ON4bug4bui4buMw4Phu4zhu6Dhu67Dg0jhu47DlUzhu5zDg+G6psSCeOG6tuG7q8ODw41Pw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4zDg0jhuqpIw4NIVOG7ouG7jMODWVfhu5Dhu6Lhu47Dg+G7ruG7juG7skjDg+G7muG7qsOVw4M/QsODO+G6vizDg+G7nMavw5V4w4NI4buO4buY4bui4buOw4NZV+G6qOG7ouG7jMOD4bui4buOQsOD4buweeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDEguG6sC/hurDEguG6tknhurbEguG6rOG6ruG6tMSC4bqwWeG6tOG6rOG6rMSC4bqw4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqmxILhuq7huqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG6o1Thu6Lhu4zDg3DDleG7ouG7jsOD4buO4bueQuG7osODWeG7jkLhu6Lhu47Dg+G7nOG7tkjDg1nDlUvDncODO+G6vizDg0kl4bui4buMw4Phu6JU4bui4buMw4NZ4buOVOG7osOD4bucxq/DlcOD4bui4bq+4bui4buMw4NI4bqo4bue4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6tuG6tuG6osODL+G7ueG7geG7juG6vuG7osODSeG6vuG7osODw41Nw53Dg0jhu6DDgy7Dg1nhu449SMODWVfhu57hu6Lhu4zDgz/DlU5Iw4PDjUThu5zDg0dE4buew4Phu5xUw5XDg1lXI+G7qOG7ouG7jMODWOG6quG7ouG7jHjDgzvhuqjhu6Lhu454w4NYQ0jhu454w4PDjeG7iOG7rnnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqwxILhurAv4bqwxILhurZJ4bq2xILhuqzhuq7hurLhuq7EglnhuqThurLhurLhuqThurDhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDDguG6rsSC4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhuqNU4bui4buMw4Nww5Xhu6Lhu47Dg+G7juG7nkLhu6LDg1nhu45C4bui4buOw4Phu5zhu7ZIw4NZw5VLw53Dgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMOD4buiVOG7ouG7jMODWeG7jlThu6LDg+G7nMavw5XDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nuG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurbhuqLDgy/hu7nhur9Rw5XDg+G7jMOV4bqow4PDjeG7kOG7ouG7jsODw41Nw53Dg0jhu6DDgy7Dg1nhu449SMODWVfhu57hu6Lhu4zDgz/DlU5Iw4NZ4buOw53Dg+G7jOG7nuG7nHjDg+G7ruG7juG6vuG7osOD4bua4bueQ8OVw4M/QsODOyrDg+G7mi7Dg1fhuqpIw4NZ4buORMOVw4Phu6Lhu4zhuqgsw4NZQ8OVw4Phu6Lhu45CeeG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurThurbhurbhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sMSC4bqwL+G6sMSC4bq2SeG6rsSC4bqm4bq04bqk4bquw4JZ4bq2w4Lhuqbhuq7hurLhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhuq7huqThuqzhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG6o1Thu6Lhu4zDg3DDleG7ouG7jsOD4buO4bueQuG7osODWeG7jkLhu6Lhu47Dg+G7nOG7tkjDg1nDlUvDncODO+G6vizDg0kl4bui4buMw4Phu6JU4bui4buMw4NZ4buOVOG7osOD4bucxq/DlcOD4bui4bq+4bui4buMw4NI4bqo4bue4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6tuG6tuG6osODL+G7ueG7geG7jCPhu6jDlcODSeG6vuG7osOD4buaw51U4buiw4PDjSPhu6pIw4NZQ+G7nsODw43DlU3DncODxqDDlU7hu6LDgz9Nw4Phu5xUw5XDg1lXI+G7qOG7ouG7jMODWFXhu6Lhu4x4w4Phu5pC4bucw4M/w5VOSMODw41Pw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57Dg1nhu47DncOD4bui4buO4buC4buueMODVsOd4bqo4buiw4NZ4bq+4bucw4Phu4zDleG7suG7rsODw43hu6x4w4Phu47hu6bDg1lX4buqw4NI4bqqSMODw41Vw5XDg1kj4buq4bui4buMw4MsTMOdw4NZ4buOTMODWVfhu57hu6Lhu4zDgzvEkMOD4buOw5nDlXjDg8ONT8OD4buMw5VE4bucw4M/QsODWeG7juG7nuG6qlnDg+G7ouG7jOG7jsOo4buew4NHTeG7osODPybhu6Lhu4x5w4Phu4FF4bucw4PhurDEguG6sOG6rsODWeG7jsOdw4Phu6Lhu47hu4Lhu67Dg0fhu5Dhu6Lhu47Dg1bDneG6vuG7osODw43hu4bDncOD4bui4buMI+G7qMOVw4PDjUNZw4PhurThurB44bqsw4LDg1lXw5VOw53Dg8ONw5rhu6Lhu4wv4bui4buMI+G7qMOVL+G7okXhu5x3w4NZKcOD4buaTsOD4buOw5nDg+G7ouG7jOG7jsOo4buew4PDjeG6qMODSOG7jsOVTcOdw4NIUOG7onbDg8SCeOG6tOG6puG7q8OD4buz4bu3w4zhu5zhu7nhur1Pw4NIRMOD4buOw5nDg+G7ouG7jOG7jsOo4buew4NZ4buOw53DmUjDg8ONVcOVw4NZI+G7quG7ouG7jMODw6FE4buew4NZV+G7qsODO8SQw4Phu47DmcOV4bu3L8OM4buc4bu54bu1eeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDEguG6sC/hurDEguG6tknhuq7EguG6puG6tMOC4bqw4bqsWeG6suG6sOG6puG6pOG6ruG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6pMSC4bqw4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhuqNU4bui4buMw4Nww5Xhu6Lhu47Dg+G7juG7nkLhu6LDg1nhu45C4bui4buOw4Phu5zhu7ZIw4NZw5VLw53Dgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMOD4buiVOG7ouG7jMODWeG7jlThu6LDg+G7nMavw5XDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nuG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurbhuqLDgy/hu7nhu4Hhu47DlU3DncOD4bui4buMVMOVw4Phu6Lhu45Cw4Phu5zGr8OVw4NI4bqo4buew4NZ4buG4bui4buMw4PDjSPhu6pIw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4zDg8ag4buO4bqo4bui4buMw4NZV+G6qOG7ouG7jHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqwxILhurAv4bqwxILhurZJ4bq2xILhuqzhuq7hurbhuq7huqxZ4bqw4bqs4bq04bqww4Lhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhuq7huqTDguG6osOD4bqo4buaWcaw4bqi4bqjVOG7ouG7jMODcMOV4bui4buOw4Phu47hu55C4buiw4NZ4buOQuG7ouG7jsOD4buc4bu2SMODWcOVS8Odw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4zDg+G7olThu6Lhu4zDg1nhu45U4buiw4Phu5zGr8OVw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57huqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bq24bqiw4Mv4bu5csSQw4NI4bugw4PDjcOVT+G7nMODP8Odw5XDg0jhu47FqMOVw4Phu4zDlUTDlcODWVfDlHjDg1nhu45Pw4NZ4buO4bqo4buew4NI4buO4buew4NZV8Sow4PDjOG7nMODP0LDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSOG6qOG7nsODWcOd4bukw5V2w4NHVcODWVfDlMODWVfhu57hu6Lhu4zDg8ag4buOw51U4buiw4M/w5VL4buiw4NY4bq+4buiw4M/4buC4buiw4PDjcOZ4bui4buMw4M7xJB4w4NI4bugw4PDjcOaw4NI4buOxajDlXjDg0nhu7bhu6Lhu4zDg0jhu7bDg1nhu45Pw4NZ4buO4bqo4buew4M/QsOD4buM4buOTMODw43huqp5w4PhurQv4bq0w4NZ4buOVOG7osODw41Nw53Dg0jhu6DDg+G7geG7jkLDgz9F4buiw4Phu47hu6DhuqjDgy3Dg+G6veG7jsOdw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nsODw41E4bucw4NHROG7nsODScOVTuG7osODWcOUSOG7jnjDg8ON4buGLMODw43hu7jDg1lX4bqo4bui4buMw4NZ4buOw5VMWcODR+G7ksOD4buu4buO4bu2SMODP+G7tsODWMOV4bui4buOw4Phu47hu55DWcODSMOZ4bui4buMw4PDjcOa4bui4buMeMODWeG7jk/Dg1nhu47huqjhu554w4M/w53DlcODSOG7jsWow5XDg+G7jMOVRMOVw4NZV8OUecODw6DhuqpIw4Phu47hu55DWcODw43DmeG7ouG7jMODP0Xhu6LDg+G7juG7oOG6qHjDgz9F4buiw4Phu6Lhu4zhu45OeMODWeG7jk/Dg0nhu7ZIw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nsODw40j4buqSMODScOVw5Phu6LDg1fhuqjDg1nhu44j4buo4bui4buMw4M7w50sS+G7onjDg1fDmeG7ouG7jMODxqDhu47DieG7rnnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg8OCxILEguG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqwxILhurAv4bqwxILhurZJ4bqw4bqw4bqu4bq04bqk4bqy4bqwWeG6pOG6tOG6psOCw4Lhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhuqzhuqThuqbhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG6o1Thu6Lhu4zDg3DDleG7ouG7jsOD4buO4bueQuG7osODWeG7jkLhu6Lhu47Dg+G7nOG7tkjDg1nDlUvDncODO+G6vizDg0kl4bui4buMw4Phu6JU4bui4buMw4NZ4buOVOG7osOD4bucxq/DlcOD4bui4bq+4bui4buMw4NI4bqo4bue4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6osOCxILEguG6osODL+G7ucO1VyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7jlFIw4PDjSPhu6pIw4NWw53huqjhu6LDg1nhur7hu5zDg8ON4buGw53Dg1kjw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4x4w4M7xJDDg0jhu6DDg+G6sMODWVcj4buo4bui4buMw4Phu45RSMODw41Nw53Dg8ONQ1nDg0jhu47DneG7hOG7osODw7LDnVVIw4Phu4zDleG6qHnDg8O1V0Phu5zDgyzDg1lMw4M7xJDDg8ONQ1nDg0jhu47DneG7hOG7osODw7LDnVVIw4Phu4zDleG6qMODP03DgyzDg1lMeMODw43huqrhu67Dgz3hu6Lhu4zDg1lVWcOD4bui4buOw53Dg0jhu4bDncODxqDhu47huqrhu5x4w4NI4buOJuG6qMODR07hu6Lhu47Dg0jhu7jhuqjDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSeG6vuG7onnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tOG6tuG6tuG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqwxILhurAv4bqwxILhurZJ4bq2xILhuqzhuq7hurDhuq7huqZZ4bqw4bqm4bqyxILhuq7hu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDDguG6suG6suG6osOD4bqo4buaWcaw4bqi4bqjVOG7ouG7jMODcMOV4bui4buOw4Phu47hu55C4buiw4NZ4buOQuG7ouG7jsOD4buc4bu2SMODWcOVS8Odw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4zDg+G7olThu6Lhu4zDg1nhu45U4buiw4Phu5zGr8OVw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57huqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bq24bqiw4Mv4bu5w6DhuqpIw4Phu5xUw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg0dE4buew4M/TsOD4bucVMOVw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7juG7nkNZw4PDjcOZ4bui4buMw4Phu47DlU7DncODVsOdRMOD4bui4buOI8ODSOG6qkjDg+G7nFTDg+G7juG7kOG7ouG7jsOD4oCcw6Dhu47DlcOD4buOw5nDlcOD4buu4buO4bu2w4Phu6Imw4PGoMOVT8Odw4Phu5xGw514w4PhurTDg8ag4buOVOG7ouG7jHjDg+G6tsODWENI4buO4oCdeMOD4oCc4bq/VMOD4buO4buQ4bui4buOw4Phu4Hhu45Cw4NYQ0jhu454w4M/I+G7qOG7osODw43hu4jhu654w4Phu6Lhu4xTw4M/ReG7osOD4bucw5Xhu6Lhu47igJ3Dg0jhu7jhuqjDg+G7jsOZw5XDg8Oz4buO4bu2w4Phu6Imd8OD4oCcWeG7jsOdw4Phu4zhu57hu5x4w4M7KsOD4buaLsODP1LDg0jhu47huqjDlXjDg0fhuqjhu57Dg0fhu5DDg8ONJeG7ouG7jMODWeG7jsOdVUjDg0dE4buew4M/TsODWeG7jiVIw4M/4buCWcODWVdL4buiw4PDjcOa4bui4buMw4NXw53DmeG7ouG7jOKAnXjDg+KAnOG7jyrDg0nhu7bhu6Lhu4zDg8ONTuG7nMOD4bua4bugWcODWMOV4bui4buOw4Phu45RSMODWVfhu57hu6Lhu4zDg0jhu45F4buiw4Phu6LDnVTDlcOD4buMw5VE4bucw4NZ4buOw5VPw53Dg1TDg+G7ouG7jsOVw5Phu5zDg+G7nFTDlcODWVcj4buo4bui4buM4oCdd8OD4bqi4bucVMOD4buO4buQ4bui4buOw4NZw50sTOG7osODWSXDg1bDnUThu6LDg0jhu7jhuqjDg2LDmcOVw4PDoMOgw6HhuqJ5eXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg8OCxILhuqzhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sMSC4bqwL+G6sMSC4bq2SeG6sOG6sOG6ruG6tOG6puG6tOG6sFnhuqbhurThurLhurDhurThu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhuqzhuqThuqThuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG6o1Thu6Lhu4zDg3DDleG7ouG7jsOD4buO4bueQuG7osODWeG7jkLhu6Lhu47Dg+G7nOG7tkjDg1nDlUvDncODO+G6vizDg0kl4bui4buMw4Phu6JU4bui4buMw4NZ4buOVOG7osOD4bucxq/DlcOD4bui4bq+4bui4buMw4NI4bqo4bue4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6osOCxILhuqzhuqLDgy/hu7nDteG7kOG7ouG7jsOD4buO4buQ4bui4buOw4Phuqjhu6LDg+G7osOV4bui4buOw4NI4buOw5Thu6Lhu47Dg1lX4buSw4M/QsODWVfhu4JZw4NZJcOD4bqo4buiw4NZ4bueQuG7osODO8SQw4Phu47DmcOVw4Phu5rDnVThu6LDg8ONI+G7qkjDg+G7jMOVJsODPybhu6Lhu4x4w4PDjeG7qMOVw4NYVeG7ouG7jMOD4bui4buO4bq+4buiw4NJ4bq+4buiw4PDjSPhu6pIw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57hu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDEguG6sC/hurDEguG6tknhuq7EguG6puG6tOG6pOG6rsOCWeG6tsOC4bqm4bqu4bqy4buaxIJ54buW4buu4buM4buvV8aw4bqu4bqk4bqs4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhuqNU4bui4buMw4Nww5Xhu6Lhu47Dg+G7juG7nkLhu6LDg1nhu45C4bui4buOw4Phu5zhu7ZIw4NZw5VLw53Dgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMOD4buiVOG7ouG7jMODWeG7jlThu6LDg+G7nMavw5XDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nuG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurbhuqLDgy/hu7lwxq/DlcOD4bui4buOw5VNw53Dg+G7jMOVRMOVw4Phu67hu47huqrhu67Dg8ONw5rhu6Lhu4zDg0fDmXjDg1jhuqrhu6Lhu4zDg1lD4bueeMOD4buaw5Xhu6Lhu47Dg+G7juG7nkNZeMOD4buu4buO4bqqWcOD4buOw50sw4NYPUjDg+G7nEPhu6Lhu47Dg0jhu7jhuqjDg1nhu55C4buiw4PhuqNE4bui4buMeMODWeG7nkLhu6LDg0nhur7hu6J4w4NHw5nDg+G7nOG6ulnDg+G7olThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsOD4buiVOG7ouG7jMODWeG7jlThu6LDgz9Cw4Phu6JU4bui4buMw4NJ4bq+4buiw4Phu7DDg+G7osWow5XDg8ON4bq+LMODw43EkMODWeG7jiVIw4NYJcODWeG7juG6qCzDg8ON4bukw5XDg1nhu55C4buiw4NJw5VO4buiecODw7Xhu5Dhu6Lhu47Dg+G7juG7kOG7ouG7jsODxqDDleG7ouG7jsODWUzDgy3DgzvEkMOD4buOw5nDlcODWVdL4buiw4PDjeG7kuG6qMODR0Lhu6LDg+G7ruG7juG6qlnDg1lXw5VP4buiw4Phu6Lhu47huqjhu6Lhu47Dg0dN4buiw4M/JuG7ouG7jHjDg+G7ouG7juG7guG7osODWeG7jj1Iw4NI4bu44bqow4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0nhur7hu6LDg8ONI+G7qkjDg+G7ouG6vuG7ouG7jMOD4buaS+G7osODWeG7huG7nMODSOG6qOG7nsOD4bucxq/DlXjDg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bui4buMI+G7qMOVw4Phu6Lhu45Cw4Phu6Lhu45Cw4NI4bugw4Muw4NZ4buOPUjDg+G7jsWo4buiw4NZV+G7nuG7ouG7jMODP8OVTkjDgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMODVsOdS8OD4buOI8Wo4bui4buMw4Phu6Lhu4xCLMODSELhu6Lhu4zDg+G7jMOVQsOdw4PDjeG7iOG7rnjDgz9F4buiw4Phu5zDleG7ouG7jnnhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDEguG6sC/hurDEguG6tknhurbhuq7hurThurThurLhurLhurZZw4LhuqThuq7huqbhuqbhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDDguG6rOG6ruG6osOD4bqo4buaWcaw4bqi4bqjVOG7ouG7jMODcMOV4bui4buOw4Phu47hu55C4buiw4NZ4buOQuG7ouG7jsOD4buc4bu2SMODWcOVS8Odw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4zDg+G7olThu6Lhu4zDg1nhu45U4buiw4Phu5zGr8OVw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57huqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bq24bqiw4Mv4bu5cuG6qkjDg8ON4buS4bui4buOw4NWw53huqrDg1lX4buQ4bui4buOw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4zDg+G7gcO14bq/w4Phu5pCw4NWw53huqrDg1lX4buQ4bui4buOw4NZ4buOI+G7qOG7ouG7jMODO8OdLEvhu6J4w4Phu5rDlUvhu6LDg1nhu7ZIeMODSOG7oMODw43DlU/hu5zDg8ag4buO4buww5XDg8ON4buGw514w4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg0jhu6DDg8ONw5VP4bucw4NJJOG7ouG7jHjDgzvEkMOD4bqjVOG7ouG7jMODcMOV4bui4buOw4Phu7PDtcOzw4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qOG7tcODw43EkMODP0LDg8ON4bqo4bui4buMw4NZ4buC4buuw4NZV8Od4bui4buMw4NJw50sw4NZV+G7kHjDg+G7ouG6vuG7ouG7jMODSOG6qOG7nsODSOG7juG7gFnDg+G7miPhu6rhu6Lhu4zDg0jhuqpIw4NZw5VLw53Dg0jhu47DlMODw43EkMODw41DWXjDg+G7jiPGr+G7ouG7jMODWcavw5XDgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMOD4buBw7Xhur/Dg8agw5VPw53Dg+G7nEbDnXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rj7DnVnhu47hu55X4bqi4bu5w7Xhu47DncODw7Xhu47hu7gs4bu3L+G7ruG7uQ==

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]