(vhds.baothanhhoa.vn) - Với phương châm “học mà chơi - chơi mà học”, những chuyến du lịch về nguồn ngày càng được nhà trường, phụ huynh chú trọng nhằm tăng cường hoạt động giáo dục truyề thống văn hóa, truyền thống lịch sử cho các em học sinh.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MeG6vuG7qzfDtW/Dqms34bu5w6034buRauG7q+G7n+G7kT43S2zDrOG7qzfhu6fhu6vDojfhu6nDvTdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo3amzhurfhu5M34bq/4buvw6o34bupa+G7s8OqN+G7qWzhu4nhu5E3w6pr4buTN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrMC9rOTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6VL4buH4bqx4bq/NjHhu7hzbDfhu6VreHLhu5FqN8Oqa2TDtDfigJxr4buXw6o3w7ThurM3w6prcmw3LTfDqmtybDfDtOG6szdr4buXw6rigJ19N+G7kWvhu7fhu5FqN8Oqa+G7q8OAaeG7kTfhur/hu6s3w7Vvw6prN+G7ucOtN+G7kWrhu6vhu5/hu5E34buRauG6s8OAN8Oq4bqz4buRajfhu4F4dcOqN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWp9N+G7pWvhu683a+G7q8OA4buRazfDqmvhu7E34bupxanhu5fhu5FqN+G7kWvhuqnDtDfhu6nhuqfhu5FqN8OqeHThu5FqN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqjfhu6nFqeG7q8OAw6034bupa+G7o+G7kWo34bu54bqn4buRN2vhu5nhurF9N+G7qcWp4burw4DDreG7kTfhu6lr4buj4buRajfDtW/Dqms3xrDhu7U3w6pr4buTN8Oq4bq3w6o34buHw7Q3a+G7l8OqN8awbOG7kWtbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw24bq/4bupa+G7q8O04bq9N2zDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6M4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqFh4bqh4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWHDoMOhLznDo8Oj4bq/4bqhOOG6rzk44bqhOeG7qcSDw6Bhw6DhuqHDtThb4buN4bulajzFqSzEg8Oj4bqvNjfhurHDteG7qSw24bq+4burN8O1b8Oqazfhu7nDrTfhu5Fq4bur4buf4buRPjdLbMOs4burN+G7p+G7q8OiN+G7qcO9N2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqjfhu6lr4buzw6o34bupbOG7ieG7kTfDqmvhu5M3a+G7l8OqN8awbOG7kWs2N0Fs4bq/4bupayw2w6M4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqhYeG6oTY3LzFL4buXw6o3xrBs4buRazfhu6jFqXh04buRajfhu6hL4buk4buoN+G7qGvhurXDqms34buoa+G6s+G7kWs3YTfDqmvhu6/hu6U3w6Lhu5FrN8O1eOG7qzfhu5Fsw6zDtDfhu6nhurVsN+G7qGvhurPhu5FrN+G7kGvhurM3S+G7n1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4bq+b+G7pTfDquG7q+G7o2w34bup4burZeG7kX03w6rhurfDqjfhu4fDtDdr4buXw6o3xrBs4buRazfDtXPhu6U3OWE34buoxal4dOG7kWo34buoS+G7pOG7qDfhu6hr4bq1w6prN+G7qGvhurPhu5FrN2E34buB4bqlN+G7qXA3w6precOqN8Oqa+G7q8OAaeG7kTfhur/hu6s3w7Vvw6prN+G7qWvhuqfDtDfhu7nhurM34buPa+G6t8O0N+G7pWvhurc34buoa+G6s+G7kWs34buQa+G6szdL4buffTdr4burw4DDrOG7kTfhu7jDsuG7kWs3w5Xhu6HDqls34buAZMOAN8O14bqzN8O1ZeG7kTfhu4Fl4burN+G7qWxo4buRN8O1c+G7pTfhu4F4dcOqN+G7gWw34bq/4burN8O1b8Oqazfhu5Fo4buRN+G6veG6teG7kTfhu5HhurPhu5M3w6p34buRajdr4bq34buTN2t5w6o34bu54bqzN8O04buT4buRajfDqmt0N+G7gXh1w6o34buRa27hu5E34bupa8SRw4A34bq/bDfGsMOi4buRN+G7ueG6p+G7kTdr4buZ4bqxN+G7qWtpN2psc2xbN+G7uHNsN+G7kGrhu6vDgOG7ieG7kTfhu6hrbzc9aeG7kTfhu5BrbDfhu6lrbjfhu4fDtDfhu4HhuqU3w6prdDfhu4F1bDfDqmvhu6vDgGnhu5E34buBbDfhu5HhurPDgDfDtWThu6s3xanhu59sfTfDteG6szdr4buXw6o3xrBs4buRazfDqmvhu6vDgOG7i+G7kTfhu6nDvTfDtGzDreG7kTfhu5DhurHDtDfhu7nDrTdr4buXw6o34bup4bq1bDfhu6jFqXh04buRajfhu6hL4buk4buoN+G7qGvhurXDqms34buoa+G6s+G7kWs3YTfhu4HhuqU34buBeHXDqjfDoTfhu5HhuqfDtH034buHw7Q3xanEkeG7qTdr4bqz4buTN2t54buRajfhu7lzbDfDqmvhu6vDgGnhu5E34buBbDfhu6luw7Q3a2zhu4vhu6s34bu54bqn4buRN2vhu5nhurF9N+G7pWvhu5Phu5FqN+G7qeG7r8OqfTfhu4F0bDfGsOG7o+G7kWo3xrBs4buRazdr4buT4bq14bupN8OqduG6sTfhu5FqeHRsN+G6v2Thu5E3w7Rsw63hu5E34bq84bqtw6o34buRa8SR4bupN8O14bqzN+G6v2w34bupbcOqazfhu7nhuqfhu5E3a+G7meG6sTfhu5FwbDfhu6lsaeG7kWo34bupa2k3amxzbDfhu5FreDfhu6hr4bqz4buRazfhu5Br4bqzN0vhu59bN+G7qOG6tWw34buBZMOAfTc9aeG7kTfhu5BrbDfhu7nhurM3w6rhurfDqjfhur3hurXhu5E34bupa+G6scO0N+G7p+G7q+G6seG7kTfhu6Vr4buV4buRajfhu6nFqXjhu5FqN+G6veG6s8OAN2rhu5/DtDfhu5FrbMOt4burN8OqcDfhu7nDqeG7qTfhu5FreDfhu7l3N+G7j2ttfTfhu6l4deG7kWp9N+G7geG7n+G7kWo34bupbMOt4buRN8OqcH034buB4bq34oCmN+G7gOG6q8OqN+G6vWzDrOG7qX03w6rhurfDqjfhu4fDtDfhu4F4dcOqN+G7kWpr4buHN2t4c+G7kWo34bq/4bq74buRN+G7uWxo4buRN+G7j+G7izfDqmThu6s3w6pr4burw4DDrOG7kTfDtW/Dqms3xrDhu7U34bu5w603S+G7nzfhu6bhu6vhuqA3w5XDgDfhu7nhurM34bupxalsw63hu6s34buB4bq1bDfhu5Fr4bqzN0vhu599N+G7j2vhurfDtDfhu6Vr4bq3N+G7kWvhu7fhu5FqN+G7gWzDreG7qzfhur1tN+G6ueG7kTfhu7nDrTfhu6nhu5XhurE34bupa+G6s+G7kWt9N+G7ucOtN+G7j2xp4buRN+G7qcWp4buxw6o34buB4buhw6o34buB4bq34buTN+G7ueG6szfhur/hu6vDgDfhu5FrxJHhu6k3w6p24bqxN+G7qeG7leG6sTfhu6lr4bqz4buRa3034buRa+G7t+G7kWo34bq54buRN+G6v8SR4burN+G7qcO9N8Oq4bq3w6o34bula2xp4buRN+G7geG6tzfDquG7mTfDqmtsw63hu6s34bq/4bqzbDfhu6nFqeG7q+G7kWo34bq9buG7kWs3OX3huqHDtH03w6rhu5k34bupxJHDtDfhu5Hhuqvhu5FqN+G7qXNsNznhuqE3LTdhODfhu6nEkeG7kTfDgWnhu6U3w6pr4buf4buRajfDtWjhu5E34buRa+G6seG7q3034buPa+G7neG7kWo3w6pl4buRN8Oqa8SR4bupN+G7j2nhu6k34bq/beG7kWs3w7ThurM34bu54bq74buRN+G7gcOiw7Q34bq9w6Lhu5M34buB4buhN+G6vcOt4buRN+G7ueG7t+G7kWpbN+G7qMWpaOG7kTfhu4F4dOG7kWo34buBaeG7kTfhu6hr4bqz4buRazfhu5Br4bqzN0vhu599N8O1c+G7pTfDqnfhu5FqN+G7qWvhurHDtDfhu6fhu6vhurHhu5E34buRa2zDreG7qzfhur9sN+G7qW3Dqms34bu54bqn4buRN2vhu5nhurE34buRcGw34bupbGnhu5FqN+G7j2vhurfDqjfhu5FreD434buBbuG7kWs34buA4bud4buRajfDlOG7neG7kX034buRa+G6szfDqnA3w6p24bqxN+G7neG7kWo34buka+G6tcO0N+G7kGrhu5fDqjfhu6jhu63hu5FqfTfhu4HDreG7kTfhu6jhurHDtDfhu6hw4buRan03w6pr4but4bqxN0ps4bq34buRauKApjAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu45r4bud4buRajfhu5Fr4bu34buRajdr4bq34buTN2t5w6o34bupxanhu5Phu5FqN2psdDfhu6lr4bqxw7Q34bun4bur4bqx4buRN8O04bqzN8aw4bqx4burN+G7j2tsN8Oqa+G7q8OAaeG7kTfhur/hu6s3w7Vvw6prfTfhu6hr4bqz4buRazfhu5Br4bqzN0vhu5834bupxanDujfhu6lr4bqz4buRazfDqmt2N+G7gcOtN+KAnGvhu5nhu6nigJ034buBeHXDqjfDquG6t8OqN+G7h8O0N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7keG7mWw34buBaeG7kTfhu5FrbMOt4burN+G7kWvEkeG7qX034buB4buZN8O14bqzN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7j8SCN+G7kWzDrMO0fTfhur1tN+G6ueG7kTfDqnbhurE34bup4buV4bqxN+G7qWvhurPhu5FrN+G7ueG6szfhu5Fr4bu34buRajfDqmThu6s3w6pr4burw4DDrOG7kTfDtW/Dqms3xrDhu7U34bupa+G7sTfhu7lvWzfDiuG7nTfDiuG6seG7kzfhu6hrbzfhu6jhu6vDgGnhu6l9N2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRN8Oqa3Y34buRa2zDrMO0N8O1c+G7pTfDqmvhu5M34bq9bGnhu6k34oCc4buo4budbDfhu49r4bud4buRajfhu5FqdDfDqmvhu6vDgGnhu5E34bq/4burN8O1b8OqazfDteG6tWw3w6Lhu5FrN2t4w7rhu5FqN+G7qW3Dqms3w6rhu7PDqjfhu4Fp4buRN8Oq4bq3w6o34buHw7Q34buRa3g34bu5w6nDgH03xrDhurHhu6s3w6pr4burw4Bp4buRN+G7gWw34buRa2zDreG7qzfhu4fDtDfhu6lrbcOqazdr4buXw6o3w7Thu53hu5E3w5Vvw6prN8aw4bu1N2ty4buRfTfDquG6t8OqN+G7h8O0N+G7geG6pTfDquG7mTfhu5Fr4bu34buRajfhu49saeG7kTfhu6lrecOqN+G7kWvEkeG7qTfhu4Fv4buRazfhu7nDrTfhu5Fr4bqzN0vhu5834bu54bqzN+G7qGvhurPhu5FrN+G7kGvhurM3S+G7n303a8Ot4burN2tp4bupN8Oq4bq3w6o34buHw7Q34buBw63hu6s34bupxqE34bqgN8O04bur4buj4buRN+G7gXh1w6o34buBbDfhu6lr4bqxw7Q34bun4bur4bqx4buRN+G7kWvhu7fhu5FqN+G6v2w34bupbcOqazfhu7nhuqfhu5E3a+G7meG6sTfDtW/Dqms3xrDhu7U34buRa3g34bupa2k34buR4bqzw4A34buRa2zDreG7qzdrcuG7kTfhu5Hhu7fhurHigJ1bMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7uOG6s+G7kzfhu5Fr4bu34buRajfhu5Fq4bqzw4A34buPxII34buRbMOsw7Q34bupa+G6s+G7kWs3w7XDqeG7pTfhu4DDouG7kWo3w4rhu6Hhu5FqN8aww6Lhu5E34bu4bMOs4bupN+G7kOG6scO0fTfDiuG6t8OqazfDtOG6teG7kWo34buoa+G6t+G7kWo34buo4bq3w7Q34bu54bqzN+G7kGrhurPDgDfhu6bhu6vhu6PDqjfhu49r4bq34buRazdhLeG6r3034buQauG6s8OAN+G7qWvhurPhu5FrN8O1w6nhu6U34buAw6Lhu5FqN+G6veG7oTfhu6nDs+G7kWs34buoa+G6seG7kWs3S+G7meG6seKApjfhu49r4burN+G6v2w34bupbcOqazfDquG6t8OqazfDtOG6teG7kWo3w7XhurPhu5FqNz1o4buRN+G7qMWpeHThu5FqfTfhu5Fq4budbDfhu5Fr4bqzN8OqduG6sTfhu4Hhu5/hu5FqN8Oqa203w5VoN+G7uOG6p+G7kTfGr+G6rjciw4HhuqU34buoa+G7lzfDlcOp4bulfTdr4burw4DDrOG7kTfhu6hr4buXNyPhu6tk4buRIOKApjfDquG7mTfhu5FrbMOt4burN+G7j2vhurfDqms34buBaeG7kTfhu6lr4bqxw7Q34bun4bur4bqx4buRfTfhu6luw7Q3a2zhu4vhu6s34bupxanhu5Phu5FqN+G7geG7mTfDquG7mTfhu5FrbMOt4burN+G7geG7k+G6s+G7kTfhu49r4bq3w6prN8O14bqzN8Oq4bq3w6o34buHw7Q3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bupxanhu5Phu5FqN+G7qcOz4buRa1s34buAaeG7kTfhu7lzbDfhu5Fr4bu34buRajfhur9sN+G7qW3Dqms3w6rhurfDqms3w7ThurXhu5FqN+G7keG6s8OAfTfDquG6t8OqN+G7h8O0N+G7gXh1w6o3w6preeG7kWo34buPbGnhu5E34bupw6nhu5E3w7Thuq3hu6k34oCc4bq94bqp4buRajfDqmt54buRajfGsOG7o+G7kWrigJ034bu5w603w7Thu6Hhu6k3amzhurFsN+G7geG7k+G6teG7kTfDquG6t8OqazfDtOG6teG7kWo34bun4bur4bqx4buRN+G7qcWp4buX4buRajfDqnbhurE34bupw7Phu5FrN+G7kWvhurNbN+G7gHh1w6o3w6rDosO0N+G7kWvDqeG7kTfFqeG7mzfhu7nDrTdr4bqz4buTN+G7j2ttfTfhu6ls4buRazfhu6lrZeG7kTfDqnbhurE34buRa+G7t+G7kWo3w6prbGnhu5E3xrDDsjfDquG6t8OqazfDtOG6teG7kWo34bupxanhu6vhu5FqN+G7j2xo4buRWzfhu6jhurVsN+G7kWrhu51sN+G7kWvhurM3w6p24bqxN+G7geG7n+G7kWo3w6prbTfDlWg34bu44bqn4buRN8av4bquN+G7ueG6s+G7kzfhu5HhuqfDtDc54bqvw6E4fTfhur94c2w3xrDhu7M3w7XhuqXhu5FrN+G7geG6teG7kzfDqnbhurE34buB4buf4buRajfDqmttN+G7kGrhu6vDgOG7ieG7kTfhur7hu5PhuqXhu5E3w4prxJHhu6V9N0vhu6FsN+G7kWprbzfhu6lr4bqz4buRazfDtcOp4bulN8Oqa2w34bq94buhN+G7gMOi4buRajfDiuG7oeG7kWo3xrDDouG7kTfhu4Fl4burN+G7qWxo4buRN8OqduG6sTdr4burw4DDrOG7kTfhu6hr4buXNyPhu6tk4buRN+G7gXh1w6o34bupbGnhu5E3a+G6s+G7kWs34bu5c2w3w6M34buBw6Lhu5FqN+G7uWxo4buRN+G7qWvhurHDtDfhur/hu7N9N+G7geG7n+G7kWo3w6prbTfDlWg34bu44bqn4buRN8av4bquN+G7gXh1w6o3w6rhu7U3w7XhurPDtDfhurxtN+G7qWt4N8Oqa2w34bq94buhWzfDinfhu5FqN+G7qeG6tWw34buRauG7nWw34buRa+G6szfhu5HhurPDgH034buRauG6s8OAN2Hhuq8tw6MtOeG6r8OhOH03S+G7oWw34buRamtvN+G7qWvhurPhu5FrN8O1w6nhu6U34buAw6Lhu5FqN+G6veG7oTfhu6nDs+G7kWs34buoa+G6seG7kWs3S+G7meG6sTfhu4HhuqU34bq/bOG7ieG7kTfFqeG6sTfhu7nhurM34bun4burw4Bp4bupN+G7gW/hu5FrN+G7kWtsw63hu6s3w6prdjfhu6nFqXhy4buRajfhu4Hhu6NsN+G7uXNsN+G7pWvhu5Phu5FqN+G7qcWp4bqz4buTN8Oq4bq3w6prN8O04bq14buRajfhu6nFqeG7k+G7kWo34bupw7Phu5FrWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6M4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoeG6r+G6oeG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2Fhw6DDoS85w6PDo+G6v+G6oTjhuq85OTjhuq/hu6lhw6DDo+G6ozjDtThb4buN4bulajzFqSzhuq9hxIM2N+G6scO14bupLDbhur7hu6s3w7Vvw6prN+G7ucOtN+G7kWrhu6vhu5/hu5E+N0tsw6zhu6s34bun4burw6I34bupw703a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7qWvhu7PDqjfhu6ls4buJ4buRN8Oqa+G7kzdr4buXw6o3xrBs4buRazY3QWzhur/hu6lrLDbDozg4Njdr4buHbGpr4bupLDbDoeG6r+G6oTY3LzFL4buXw6o3xrBs4buRazdr4bqz4buTN2t54buRajfhu6lr4bqxw7Q34bun4bur4bqx4buRN8Oq4bq3w6o34bq/bDfhu6ltw6prN8O1b8OqazfGsOG7tVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buQa+G7t+G7kWo34buPbGnhu5E34bupa3nDqjfDtW/Dqms3xrDhu7V9N+G7kWvhu7fhu5FqN+G6v+G7leG7kWo3xrDhu7M34buPbMOs4buRfTfhu5FrZOG7kTfhu7nDqeG7qTfDtW/Dqms3xrDhu7XigKY3xrBnN+G7qcWpw7o34buRaOG7kTfhur/hu4k34buRa3N9N+G6v+G7iTdrbOG7i+G7q303amTDgDfDqsOiw7Q3w4Hhu7HDqjdrcuG7kTfhu49rbDdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu4F4dcOqN+G7qcWpw6JsN+G7kWprbMOsw7Q34bupa+G7s8OqN+G7qWlbN+KAnOG7uGzDrMOqN+G7qXA3w6precOqN+G7kWvhu7fhu5FqN8Oqa+G7q8OAaeG7kTfhur/hu6s3w7Vvw6prN+G7qcWpw6JsN+G7kWprbMOsw7Q34bupa+G7s8OqN+G7qWk3w7XhurM3w7Thu6Hhu6k3a27hu5FrN+G7qWt5w6o3amzhurfhu5M34bq/4buvw6o3a2zDrOG7qzfhu6fhu6vDon03auG6reG7kTfDteG6oDfhu6lr4burw4Bp4bupN+G7uXNsN+G7qWvhu7PDqjfhu6ls4buJ4buRfTfhu6nhurXhu5M3a2zDrOG7qzd54buRajfhu6nhu6Phu6k3w6pr4buTN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN8Oqa3Y34buB4buh4buRajfhu6luw7Q3a2zhu4vhu6s3w7Vvw6prN8aw4bu1fTfhu7nhuqfhu5E3a+G7meG6sTfDqnbhurE34buBb+G6sTfhu6VreHLhu5FqN+G7geG7izfhu6nDvTfhu4Hhu5k34bq9bGnhu6k34bupxalk4buRN+G7qcWp4buX4buRajfhu5Fr4bu34buRajdqbOG6tzfhu6nFqW834bupxanhu6vDgMOt4buRN+G7qWvhu6Phu5FqfTdq4buZ4bulN+G7pWtl4buRN2pu4buRN2ps4bu3fTfhur3DouG7kzfhu6nhu5/hu5E34bu54bqzN+G7pWvhurfhu6k3a+G7q8OAN+G6v2w3xrDDouG7kTfhu7nhuqfhu5E3a+G7meG6sTfDtOG7oeG7qTfDquG6t8OqazdrbMOs4burN+G7p+G7q8OifTfhu6lrbGnhu6k34bupa+G7s8OqN2ty4buRN8O6N+G7qWtpN2vDrDfhu6nFqWZbN0ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7qcWp4burw4DDreG7kTfhu6lr4buj4buRajfhu7nhurM34buBb+G7kWs3a3hz4buRajfDteG6oDfhu6l4w7rhu5FqN8Oqa+G7kzdr4buXw6o3xrBs4buRazfDujfhu5Fr4bu34buRajfhu49r4burN+G6v2w34bupbcOqazfDtW/Dqms3xrDhu7V9N+G7geG7izfhu6nDvTfhu4Hhu5l9N8O0cWw3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bup4buzN2vhurPhu5M34bu54bqzN+G6scO0N2ts4buL4burN+G7ucOtN8O1b8OqazfGsOG7tTfhu4Fv4bqxN+G7pWt4cuG7kWp9N8Oq4buZN+G6oDfhu6lrecOqN+G6vcOi4buTN+G7ucOsfTdqbuG7kTdqbOG7tzfhu5Fr4bu34buRajfhur9sN+G7qW3Dqms3w7Vvw6prN8aw4bu1N8OqduG6sTfhu6fhu6toN2t4cuG7kWo3w7Ru4buRa+KAnX03w6rhu503w4rhurHhu5M34buoa2834buo4burw4Bp4bupN8Oqa+G7kzfhur1saeG7qTfhu6lraMO0WzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5Br4bu34buRajfDqmvhu6vDgGnhu5E34bq/4burN8O1b8Oqazfhu7nDrTfhu5Fq4bur4buf4buRN8Oqd+G7kWo3xanEkeG7qTfhu4F4dcOqN8Oq4bq3w6o34bq9w6nDqjfhu6Vr4buvN2vhu6vDgOG7kWs3duG7kWo3a+G7oX03w6prbzfhu6RreHLhu5FqN+G6sOG7kWs3IuG7pWt4dOG7kWo34buQ4bqxw7Q34buQauG6teG7kX034buo4bukN+G7qGvhurHhu5FrN0vhu5nhurEgN+G7kWjhu6s34bun4bur4bqx4buRN+G7gWzhu4vDtD434oCcS+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN+KAnGvhu5fDqjfDtOG6szfDqmtybDctN8Oqa3JsN8O04bqzN2vhu5fDquKAnTfhu6fhu6vhurE34buRa+G7t+G7kWo34bupxanDomw34buRamtsw6zDtDfDteG6s+G7kWs3w7ThurXhu5FrfTfhur1wN23Dqms34buRa3g34bq/4burN8O1b8Oqazfhu7nDrTfhu5Fq4bur4buf4buRN8awZzdqbOG7seG7pTfDquG6t8OqN+G7h8O0N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G6v+G7q+G7kWo34buR4bq14bulN+G7j2xp4buRN+G7qWt5w6o34bu5w603w7Vvw6prN8aw4bu1fTfhu7nhuqfhu5E3a+G7meG6sX034buRamvDrDfhu6lr4burw6nhu6l9N+G7j+G6rjfhu5Hhuqfhu5FqN8aw4buj4buRajfDtOG7oeG7qTfDquG6t8Oqazfhu6nhu7M34buRa2xo4buRfTfhu6lr4buTw6JsN8O04bq3bDfhu5FrxJHhu6nigJ1bMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7nOG7kWo34buQauG7q8OA4buJ4buRN+G6vOG6tzfDlWzhu5FrfTdKbOG6t8O0N+G7geG7o8OqN+G7qMWp4bur4buRajfhu6lkw7Q34bq9w6Lhu5M34bup4buf4buRN+G6v2w3xrDDouG7kTfhu6hr4bqz4buRazfhu5Br4bqzN0vhu583w6pr4buTN+G6vWxp4bupPjfhu6hrdGw3amzhurHhu5E34bun4bur4bqxfTfhu6nFqeG7q+G7kWo34bupZMO0N+G7qeG6p+G7kWo3w6p4dOG7kWo34bula+G7o2w3a3Xhu6U34bu5c2w34buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfhu6lwN8Oqa3nDqjfDquG6t8OqN+G7qeG7k+G7q8WpfTfDqmvhu6vDgGnhu5E34bq/4burN8O1b8Oqazfhu6lr4bqxw7Q34bun4bur4bqx4buRN8Oqa+G7kzdr4buXw6o3xrBs4buRa1s34bq8aOG7kTfDquG6teG7kWs34bu5bMOsw6o3amzhurfhu5M34bq/4buvw6o34buPbGnhu5E34bupa3nDqjfDtW/Dqms3xrDhu7V9N+G7ueG6p+G7kTdr4buZ4bqxN+G7qWtuN8Oq4bq3w6o34buHw7Q3w6rhu5Xhu5E34buBeHXDqjfhu6lr4bqxw7Q3amzhurE3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN+G7qcWpw6JsN+G7kWprbMOsw7Q34bupa+G7sTfhu7lvN+G7kWt4N+G7qWt4w7rhu5FqN+G7qWt5w6o34buB4bqrw6o3xrDDouG7kTfhu7nhu63hu5FqN8O0bMOt4buRfTfhu6nFqeG7lTfDqmtybDfhur9k4buRN2ps4bqx4buRfTdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo34buP4bquN+G7keG6p+G7kWo3xrDhu6Phu5Fq4oCmN+G7qeG6teG7kzfDtOG7nWw34bupxal4dOG7kWo3a+G7l8OqN+G7qcOp4bulfTfhu7nhu6tsN8Oqa3JsN8O14bqz4buRazfDtOG6teG7kWs3w6pr4buTN8Oq4bq3w6o34buHw7RbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG6vOG6s2w34bu54bqzN8Oi4buRaz434bu4W+G6sDAv4bulMQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]