(vhds.baothanhhoa.vn) - Giấc mơ dự World Cup của bóng đá trẻ Việt Nam như cách đây 6 năm bất thành. Tuy nhiên, lứa U20 Việt Nam hiện nay cho thấy nhiều hứa hẹn tích cực trong quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian sắp tới.
4bq64buqR+G7hOG7sOG7nsOC4buC4buw4bu2eyAiX+G7suG7sOG7tlBfRuG7guG7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84buDNSjhu7bhu6jhu4Thu6DDmuG7tuG7hMOA4bu4W+G7suG7nuG7hOG7gSB74buE4oCcPOG7hCI1LuG7tuG7qOG7hOG7skvhu7DigJ3hurov4buqR+G6vOG6unvhu4Thu7Dhu57DguG7guG7sOG7tnsgIl/hu7Lhu7Dhu7ZQX0jhu4Lhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnttUEvhu57hu4Lhurxs4buw4buY4bui4buE4bu0LuG7hOG7njjhu4TDgOG7uFvhu7Lhu57hu4Thu4Ege+G7hOG7ojNL4buE4bucQOG7tuG7qOG7hOG7oEzhu4QiW1Phu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buE4bu24buqNeG7hOG7okzhu6Lhu6rhu4Thu6Dhu5LhuqPhu4Thu4rhu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7nOG7mCLhu4Qi4buqTeG7tuG7qsSQ4buE4buxIOG6o+G7hOG7tuG7quG7sFXhu7ZE4buE4buyNkvhu4Thu61IRuG7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu7ZL4bqj4buE4bui4buq4bu44buEIuG7quG7mOG6o+G7hOG7tuG7quG7sMOZIOG7hOG7qjZL4buE4buqUuG7tuG7hCLhu6zhu6Lhu6rhu4Thu6I44bui4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4R9IEzhu4QiW+G7ruG7tuG7quG7hHvhu6pMIuG7hCJb4buw4bum4bu24buE4buiM0vhu4Thu5xA4bu24buo4buE4bugTOG7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Qi4buqKOG7sOG7hOG7qOG7sEvhu7bhu4Rd4buMe+G7hCIh4buwxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FQ4bu2IlBb4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu54i4buqIOG7tOG7nOG7hOG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4RHRsONSnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buE4buIRkZ74bqhQ+G7hOG7tEtb4buo4buw4bu2LeG7slDGryJC4buESyAi4bu4Q+G7hOG7tEtb4buo4buw4bu2LVvhu7Dhu6jhu6oiQuG7hEsgIuG7uEPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0hJR0YvSEfhu4rhu57DjUhJSMOMRuG7iCJKSknhu4jhu7JILeG7qsSQWXvhu6jhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buDNSjhu7bhu6jhu4Thu6DDmuG7tuG7hMOA4bu4W+G7suG7nuG7hOG7gSB74buE4oCcPOG7hCI1LuG7tuG7qOG7hOG7skvhu7DigJ3hu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gkdGw41K4buC4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiLDguG7guG7iEZG4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7seG7quG7mCLhu4Thu5xO4buw4buESS1H4buEIls1IeG7ouG7hOG7rUhG4buEbltL4bu2ROG7hMOd4buq4buww5rhu7bhu4Thu61IRuG7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4RdIeG7tOG7hHvhu6pP4buw4buE4bu2QOG7sOG7hOG7sijhu7Dhu4Thu6Lhu6rhu7BL4buEIkvhuqPhu4Thu6jhu7BP4buw4buE4butSEbhu4Thu6Lhu6rhu5Ig4buE4bq14buESEZIScSQ4buE4bqn4bu24buqQuG7hOG6s2vhu4HEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7sOG7nsOC4buC4buw4bu2eyAiX+G7suG7sOG7tlBfw43hu4Lhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu4PDmuG7tuG7hMOhIeG7sOG7hMOB4buBw7Thu4Thu61IRuG7hOG7ouG7quG7kiDhu4ThurXhu4Thu7bDkuG7tOG7hOG7tkvhuqNE4buE4butSEbhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buEw53hu6oq4bu24buo4buE4bugw5Ui4buE4bu2w5Xhu7bhu6jhu4TDoeG7mOG7tuG7hOG7oMOZ4buEIuG7qk3hu7bhu6rhu4Qi4bus4bui4buq4buE4bucPOG7sOG7hF3Dmnvhu4Thu6Ix4bu24buo4buE4bucT+G7tuG7qOG7hOG7oOG7mCDhu4Thu7JN4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7oCbhu7Dhu4Qi4buqM+G7hOG7ojjhu6Lhu4Thu7RO4bu24buq4buE4buoP+G7tOG7hOG7rUhG4buE4buv4buiROG7hOG7rUhG4buExrBLIktb4buEw6FN4buE4butSEbhu4RuW0vhu7bEkOG7hOG7sSDhuqPhu4Thu7bhu6rhu7BV4bu2ROG7hH0gS+G7hEnhu4Thu7I1KSLhu4QiW+G7luG7tkThu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hOG7quG7kuG7tOG7hOG7tDrhu4Thu7JO4buw4buEIuG7quG7mOG6o+G7hOG7oDUp4bui4buE4bu0OiLhu4Thu7I2S+G7hOG7ouG7lCDhu4Qi4buqM+G7hCJbU+G7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Thu6JA4buEIuG7sOG7tuG7quG7hCLhu6rhu5Thu7bhu4Thu7RMIOG7hOG7sjlLROG7hCI44buEIuG7sOG7tkThu4Qi4buq4buw4buE4bug4buYIOG7hF0j4bu24buo4buEe+G7qsOU4bu24buo4buEIls1IeG7ouG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6Am4buw4buEIuG7qjPhu4QiW1Xhu7bhu4Thu6IuxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu7Dhu57DguG7guG7sOG7tnsgIl/hu7Lhu7Dhu7ZQX+G7iuG7guG7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7k8OV4bui4buE4bueMeG7hOG7oEzhu7bhu6jhu4Qi4buww5rhu6JE4buE4bu24buqNeG7tuG7qOG7hOG7oOG7kuG6o+G7hOG7sk3hu4RdOOG7hOG7tuG7qOG7quG7sOG7pCLhu4Thu7bhu6jDk+G7hCJb4bu44bu24buo4buE4bucQOG7tuG7qOG7hOG7oExE4buE4bu24buww5nhu7Thu4TDoSDhu7Dhu4Thu6IzS+G7hOG7oDrhu7Dhu4Thu7ZN4bqj4buE4buyTeG7hOG7tizhu7Dhu4Thu5wgP+G7tuG7hOG7ojNL4buE4bugOuG7sOG7hMOd4buqTOG7osSQ4buE4butSEbhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buE4bugw5Phu4Thu55N4bu24buq4buE4bugw5rhu7bhu4Thu4rhu4Thu6Dhu7Dhu6bhu7Thu4Q84buESeG7hOG7sjUpIuG7hCJb4buW4bu2ROG7hOG7tuG7qjXhu7bhu6jhu4RbP+G7sOG7hMOh4bua4bu24buEw53hu6oq4bu24buo4buEIuG7quG7puG7hOG7oOG7sOG7hCLhu7DDmnvhu4QiTuG7sOG7hMOB4buBw7Thu4Thu61IRuG7hOG7ouG7quG7kiDhu4ThurXhu4RIRkhJ4buEw53hu6rhu7Dhu4TDnVHhu7Thu4RuW0vhu7bhu4TDoU3hu4Thu6/hu6Lhu4TDocOZ4buE4bui4buqV+G7hF0m4buEe+G7qjJE4buE4bueMeG7hEnhu4Thu6A64buw4buE4bugw5kg4buE4buiQOG7hOG7oDUp4bui4buE4buK4buE4bug4buw4bum4bu0xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu7Dhu57DguG7guG7sOG7tnsgIl/hu7Lhu7Dhu7ZQX8So4buC4buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bux4buq4buw4buE4bug4buYIOG7hDzhu4Qi4buqw5rhu4Thu541IeG7sOG7hOG7oi5E4buE4butSEbhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buE4bui4buqLuG7sOG7hMOhIeG7sOG7hOG7ouG7quG7sMOa4bu24buEIuG7qiDhu5Yi4buEe+G7qiPhu7bhu6jhu4Thu7bhu6g44buEe+G7qk/hu7bhu4Thu6Iq4bu24buoROG7hOG7ouG7qiDhuqPhu6bhu7bhu4Thu6A74buw4buEIltO4bu24buo4buEIuG7qkzhu7Dhu4Rb4buYIuG7hCImIuG7hF0gJiLhu4Thu6JP4buESeG7hCJb4buW4bu24buE4bug4buYIMSQ4buE4buR4buU4bu24buE4buyNSki4buEIuG7quG7jOG7tuG7qOG7hOG7rUhG4buE4buv4bui4buEw6FN4buExrBLIktbROG7hDzhu4Thu7I1KSLhu4QiW+G7luG7tuG7hOG7oiAm4buw4buE4butSEbhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buE4buoMuG7ouG7hOG7tuG7qMOT4buESeG7hOG7nE3hu7bhu4Qi4buqUOG7uOG7hOG7okzhu6Lhu6rhu4TDneG7qkDhu4Thu7bhu6go4buEIls1IeG7ouG7hOG7oDrhu7Dhu4Thu61IRuG7hG5bS+G7tsSQ4buE4buBQOG7hOG7slRE4buEw6Eh4buw4buE4bu04buWIuG7hOG7oDrhu4RbS+G7hF3hu5Lhu7bhu4RJ4buEIlvhu5bhu7bhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hMOhI+G7tuG7qOG7hOG7iuG7hOG7tuG7qE3huqPhu4TDoSHhu7Dhu4Thu6Dhu7DDmSDhu4TDneG7sOG7pOG7tuG7hCLhu6oo4buw4buEIuG7sMOaIuG7hOG6oUvhu4Thu7JOROG7hCLhu6rhu6bhu4Thu7I44bui4buEIiDhuqPhu6bhu7bhu4Thu61IRuG7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Thu5xW4buE4bucTeG7uOG7hOG7tCPhu7bhu4Thu7JN4buE4bu24buoIOG6o1Xhu7bhu4Thu57hu7jhu4TDneG7quG7sMOa4bu24buE4butSEbhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buEw53hu6oq4bu24buo4buEIuG7quG7puG7hCJbMuG7hMOhYeG7tuG7qOG7hCJbNSHhu6Lhu4Thu61IRuG7hG5bS+G7tsSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4buw4buew4Lhu4Lhu7Dhu7Z7ICJf4buy4buw4bu2UF9HRuG7guG7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7sSDhuqPhu4Qi4buq4buYIuG7hOG7nE7hu7Dhu4QiTuG7sOG7hMOB4buBw7Thu4Thu61IRuG7hOG7ouG7quG7kiDhu4ThurXhu4RIRkhJROG7hOG7tuG7qjXhu7bhu6jhu4Thu7bhu6rhu67hu7bhu4TDoU3hu7jhu4RdOOG7hHvhu6pMIuG7hCJb4buw4bum4bu24buE4buiM0vhu4Thu5xA4bu24buo4buE4bugTOG7hCJbU+G7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Thu7JO4buw4buE4bui4buq4bu44buEIuG7quG7mOG6o+G7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Qi4bus4bu24buE4buq4buw4bukIOG7hOG7oEzhu7bhu6jhu4Thu7Q34bu24buoxJDhu4TDtOG7quG7uE/hu7bhu6jhu4Thu6JM4bui4buq4buEIuG7qijhu7Dhu4Thu6jhu7BL4bu24buE4buo4buwYUvhu4Thu6JM4bui4buE4buyNkvhu4Thu6Lhu5Qg4buEIuG7qjPhu4Thu6A1KeG7ouG7hFswIuG7hOG7tuG7qOG7jOG7tsSQ4buE4buZw5og4buE4bu24buqNeG7hOG7tsOS4bu04buESEZGRkThu4Thu6Lhu6ow4bu24buo4buEIkvhu4Thu6JA4buE4buyNkvhu4Thu61H4buK4buEw6FN4bu44buE4bugw5rhu7bhu4Thu5xM4bu24buEw53DmiLhu4Thu6Lhu6rhu5Ig4buE4bq1ROG7hCLhu6rhu67hu4R74buqT+G7sOG7hOG7tOG7mCLhu4Thu6DDmuG7tuG7hEfhu4rhu4Thu7bDkuG7tOG7hF1LIOG7hOG7tCHhu7Dhu4Thu6JA4buE4bugOuG7sOG7hOG7rUdK4buEw6E1KSLhu4R9IEvhu4Thu6A1KeG7ouG7hMOhI+G7tuG7qOG7hOG7oOG7mCDhu4Thu5xP4bu24buo4buE4buiM0vhu4Rd4buS4bu24buE4bui4buqLuG7sOG7hOG7ouG7quG7kiDhu4Thu7Iy4buixJDhu4Thu4E04bu24buo4buEIjfhu4Thu6BAROG7hCLhu6rhu67hu4TDoeG7sOG7pOG7ouG7hOG7njjhu4Thu6JM4bui4buEw6Ej4bu24buo4buE4bui4buqIOG7tuG7qOG7hMOdw5oi4buE4bui4buq4buSIOG7hOG7sjLhu6Lhu4Thu6I04bu24buo4buE4bu24buqNeG7hOG7okDhu4Thu6Iu4buE4buqOuG7sOG7hMOhNSki4buEfSBL4buEw6Ej4bu24buo4buE4bucT+G7tuG7qOG7hOG7tuG7juG7tOG7hCJb4bu44bu24buo4buEIuG7lOG7tOG7hCJL4bqj4buE4buiM0vhu4Thu6JM4bui4buE4bugOuG7sOG7hCIg4bqj4bum4bu24buE4but4buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tMSQ4buE4buZQOG7sOG7hOG7okzhu6Lhu6rhu4TDneG7qkzhu6JE4buEIjfhu4Thu6Lhu6os4buEIuG7qkvhu7Thu4Thu6jhu7BL4buE4bug4bum4buE4buiPeG7hOG6oUwiROG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu6ok4buwROG7hCLhu6rhu67hu4Thu5zhu5LhuqPhu4Thu6jhu7AoROG7hCLhu6pL4bu04buE4buo4buwS+G7hOG7okzhu6Lhu4Thu6jhu7BP4buw4buE4bui4buq4buSIOG7hOG7sjLhu6Lhu4Thu7JN4buE4bu0MuG7ouG7hCLhu7BVIOG7hOG7ojLhu4Qi4buq4bumxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu7Dhu57DguG7guG7sOG7tnsgIl/hu7Lhu7Dhu7ZQX0dI4buC4buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84burOOG7hCLhu7DDmuG7tuG7hOG7nDrhu4Thu7ZN4bqj4buE4bugw5Phu4Thu6BOIuG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Qi4buqTeG7tuG7quG7hCLhu6zhu6Lhu6rhu4Thu7bhu6rhu5gi4buE4bugVuG7tuG7quG7hHvhu6ox4buE4buqKXvhu4TDoSHhu7Dhu4Qi4buU4bu04buE4bu24buq4buu4bu24buEw4Dhu7hb4buy4bue4buE4buBIHvhu4Thu6IzS+G7hOG7nEDhu7bhu6jhu4Thu6BM4buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tMSQ4buE4buxTuG7sOG7hMOhI+G7tuG7qOG7hOG7ouG7qiDhu7bhu6jhu4TDncOaIuG7hOG7rUdK4buE4bui4buq4buSIOG7hOG6teG7hOG7okzhu6Lhu6rhu4Thu6Dhu5LhuqPhu4Thu4rhu4Thu7bDkuG7tEThu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buEw6FN4bu44buE4bucTOG7tuG7hMOdw5oi4buEw6FN4buE4buo4buwTeG7tuG7quG7hMOhUeG7hOG7njjhu4Thu61IRuG7hMOA4bu4W+G7suG7nuG7hOG7gSB7xJDhu4Thu6tLIOG7hOG7oEBE4buE4butSEnhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buEw6FN4bu44buE4bui4buqIOG7tuG7qOG7hMOdw5oi4buE4butSEnhu4Thu6Lhu6rhu5Ig4buE4bq14buESEZHxKjEkOG7hOG6vybhu7bhu4Thu7bDkuG7tOG7hF1LIEThu4Thu61ISeG7hMOB4buw4bukIuG7hOG7mUvhu7Thu4Qi4buww5rhu7bhu4Thu6DDmuG7tuG7hCI24buEw53DmiLhu4Thu6jhu7BP4buw4buEw6Eq4buE4bugVuG7ouG7quG7hOG7ouG7quG7kiDhu4ThurXhu4Qt4buE4bqza+G7geG7hOG6s13hu7BL4bu24buE4buBIHvEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7sOG7nsOC4buC4buw4bu2eyAiX+G7suG7sOG7tlBfR8ON4buC4buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buH4buaIOG7hHvhu6pP4buw4buE4bu2QOG7sOG7hOG7sijhu7Dhu4Thu6Lhu6rhu7BL4buEIkvhuqPhu4RdIeG7tOG7hMOhIeG7sOG7hOG7qOG7sE/hu7Dhu4Thu61IRuG7hOG7ouG7quG7kiDhu4ThurXhu4RIRkhJROG7hOG7tuG7qjXhu7bhu6jhu4Thu6pN4bu24buq4buEIlvhu67hu7bhu6rhu4Thu6IzS+G7hOG7rUhG4buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tOG7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hOG7sk3hu7Thu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hOG7quG7kuG7tOG7hOG7tDrhu4Qi4buq4buYIuG7hMOhPeG7tuG7qMSQ4buE4buB4buqMOG7tuG7qOG7hCJL4buEIjjhu4Thu6pN4bu4ROG7hCLhu7Dhu7bhu4QiNTzhu7bhu6jhu4TDoU3hu4Thu6rhuqPhu4TDoT3hu7bhu6jhu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hCI1LuG7tuG7qOG7hOG7skvhu7Dhu4Thu6jhu5Thu7ZE4buE4bucQOG7tuG7qOG7hOG7oEzhu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buEXVThu4Thu55N4bu24buq4buEw6FR4buE4bueOOG7hMOA4bu4W+G7suG7nuG7hOG7gSB7xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu7Dhu57DguG7guG7sOG7tnsgIl/hu7Lhu7Dhu7ZQX0fhu4rhu4Lhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhurMgIuG7quG7uFvhu4LhurxtTeG7hG3hu7DDmiDhurove+G6vA==

Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]