20:40 04/11/2022 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại vòng 23 V.League 2022, chủ nhà Đông Á Thanh Hóa đã thật sự làm nên bất ngờ trước Hà Nội FC đang “hừng hực” khí thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Bàn thắng cuar cầu thủ trẻ Thái Sơn trong lần đầu góp mặt tại V.League đã giúp đội nhà giành được kết quả hòa 1 - 1 trước đội bóng Thủ đô.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5w4buS4bqwVeG7ki3hu6nhu4ZFROG7hMO1ceG6vuG7mOG7kOG7kkVDw5rDtHDhu5tdxJBFceG6ouG7seG7hHHhu4RE4bupw5pxw5Jx4buSw5TDgeG7hHHDlOG7qXHhu4J44buS4buRceG7kuG7sUVx4buEd+G7hERx4buSw5ThurRxZcSQ4burRXHEkU3hu4RxREVSceG7huG7rUVx4buCSuG7knHhuq5F4bqq4buCccODxJBGcT/hu4rhu4REceG7qnFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXHhu5LDlOG7ok7Dg3Ei4buxcTlKRXFbKsahL8SQc+G7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44i4bqw4bupxIJw4bubZeG7rUVxU0jhu4REcXR1cWjhu5M34bqw4bupROG7mOG6sHF0cnR04buRccODxJDhu5px4buExJDhu7FxP+G7iuG7hERx4buqcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupceG6rnZx4buSxJDDgeG7knHhu5BQceG7huG7seG7gnHhu4ThuqThu4Rx4bqi4bu54buSceG7hERPceG7ksOU4buiTsODcSLhu7FxOUpFcVsqceG6ruG7qeG7hERx4oCcxJDhu6Dhu4REccSQUMOD4oCdceG7gMSQw4lx4buSxJDhuqZx4buSw5RG4buERHHDg+G7mErDg3Hhuq7hu5jhu6lx4bqu4bqm4buEceG7hEThu4pFcVPhu4px4bqu4bq6w4PEkOG7k3El4bux4buEceG7ksSQeOG7hERxw4Phu5jhu6nDlHHDg0Hhu5hx4buSxJDhu5px4buSw5ThurRxZcSQ4burRXHEkU3hu4Rx4buSw5RG4buERHHhu4ZB4buEceG6rkHhu5hxREfhu45x4buCw73hu5Jx4buS4butRXFo4buTN+G6sOG7qUThu5jhurBx4bqudnFEReG7lOG7jnHhuq5KRXHhu4TEkOG7sXFEReG7seG7hMSQceG6ruG7osOTw4Nx4buA4bqm4buSccOV4buY4buvccSQSOG7qXFzcS1xc3Hhu5LDlOG7ok7Dg3Hhuq5KRXHhuqJH4buERHFlxJDhu5px4bqu4buK4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUccSC4buSxJDhu5jhu4LhuqJwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dXXhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6w7ovdHTDucSCw7l0cnThu6V1xanhu5Jz4bulw7l04bun4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7GsOG7p8O6cHHhu6nhu4bhu5JucF3EkEVx4bqi4bux4buEceG7hEThu6nDmnHDknHhu5LDlMOB4buEccOU4bupceG7gnjhu5Lhu5Fx4buS4buxRXHhu4R34buERHHhu5LDlOG6tHFlxJDhu6tFccSRTeG7hHFERVJx4buG4butRXHhu4JK4buSceG6rkXhuqrhu4Jxw4PEkEZxP+G7iuG7hERx4buqcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupceG7ksOU4buiTsODcSLhu7FxOUpFcVsqcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7l1dXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubZcOU4buiTsODceG7gMSQRXHhu5LDlMOB4buEceG6ruG7ueG7mHHhuqJ44buSceG6rkHhu5jhu5Fx4buAxJDhu4rhu4REccOJ4buSceG7hEThu6JPRXHhuq52ceG7ksONccOU4bupccSQRuG7sUVx4buERMSQRXFT4bqsccODTXHEkEpFcURF4bux4buExJBx4bquReG6quG7gnHDg+G7muG7qXFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXHDknHhu5LDlMOB4buEceG6ruG7ueG7mHHhu4Thu7HDmnHhu4DEkEVxw4PEkOG7mnHhu4TEkOG7sXHhu5LEkEXhuqbhu5hxU3jhu4REccOV4buY4burceG7hMSQReG6rOG7mHHDg0Hhu5hx4buSxJDhu5pxw5Xhu5jhu6nhu4Rx4buSw5RJ4buERHHhuqLDkkVxw4PEkOG7ueG7hHHhu5LEkOG7ok3hu4REcVPhu7Fx4buSxJDhurRx4buOxJDhu63hu5Lhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dXXhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6w7ovdHTDucSCw7l0cnTGsHJ04buS4bulxanhu6Xhu6Xhu6fhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbnRz4buncHHhu6nhu4bhu5JucF3EkEVx4bqi4bux4buEceG7hEThu6nDmnHDknHhu5LDlMOB4buEccOU4bupceG7gnjhu5Lhu5Fx4buS4buxRXHhu4R34buERHHhu5LDlOG6tHFlxJDhu6tFccSRTeG7hHFERVJx4buG4butRXHhu4JK4buSceG6rkXhuqrhu4Jxw4PEkEZxP+G7iuG7hERx4buqcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupceG7ksOU4buiTsODcSLhu7FxOUpFcVsqcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7l1dXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubxJFQccSQRuG7sUVx4buERMSQRXHhuq5HceG6rnZx4buSw5TDknHhu5LEkOG7seG7hMSQceG7kFBx4buSxJDDgeG7knHhu4DEkEVx4bquSkVxxJDhurjhu4TEkHHigJzhu4bhu61x4buG4bqg4buC4oCdccOD4bua4bupceG7ksOUw5Nx4buGw5lxIjdoccSRU+G6sOG7kkXhu5Dhu4bhu6lTcWXhu6nhu4Thu6nhu5BF4bq+4bqwU0XDg3Hhuq7huqpx4buSxJDhu5rhu4REceG7huG7ok5FceG7ksOU4buiTsODceG7hEThu6nDmnHDknHEkEXhuqjhu45xc+G7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7l1deG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0w7rDui90dMO5xILDuXRydXJydOG7ksawc8WpdcWp4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7hu6V0cnBx4bup4buG4buSbnBdxJBFceG6ouG7seG7hHHhu4RE4bupw5pxw5Jx4buSw5TDgeG7hHHDlOG7qXHhu4J44buS4buRceG7kuG7sUVx4buEd+G7hERx4buSw5ThurRxZcSQ4burRXHEkU3hu4RxREVSceG7huG7rUVx4buCSuG7knHhuq5F4bqq4buCccODxJBGcT/hu4rhu4REceG7qnFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXHhu5LDlOG7ok7Dg3Ei4buxcTlKRXFbKnBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5dXVwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7m8SR4bup4buERHHEkEXhuqjhu45xdOG7kXHhu5JF4buExJBx4buSxJBB4buEceG7gMSQ4buK4buERHHhu5Lhu6Bx4bqiw41x4bqudnFEReG7lOG7jnHhuq5G4bux4buEccOV4buY4bu34buEceG7q0ZxU+G7seG7hERxw4NHceG6ruG7osOTw4Nx4bqi4bux4buEceG7kOG7qeG7hHHhuqJ54buERHHhu5Lhurxx4buQ4buIceG7hMSQT3HDg+G7iuG7hERxw4Phu5rhu6lxw4NB4buYceG7ksSQ4buaceG7ksOU4bq0cTlE4buYw5pC4buEcWXEkOG7q0VxxJFN4buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuXV14buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHTDusO6L3R0w7nEgsO5dHJ1csO5xrDhu5Lhu6fDusO64bulxrDhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbuG7pcO6xalwceG7qeG7huG7km5wXcSQRXHhuqLhu7Hhu4Rx4buEROG7qcOaccOSceG7ksOUw4Hhu4Rxw5Thu6lx4buCeOG7kuG7kXHhu5Lhu7FFceG7hHfhu4REceG7ksOU4bq0cWXEkOG7q0VxxJFN4buEcURFUnHhu4bhu61FceG7gkrhu5Jx4bquReG6quG7gnHDg8SQRnE/4buK4buERHHhu6pxZcSQ4bup4buExJBxIkfhu6lx4buSw5Thu6JOw4NxIuG7sXE5SkVxWypwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDuXV1cHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5s/4bu3w5px4buG4buxceG7hkHhu4Rx4bquQeG7mHHhu5JF4bqk4buEceG7ksOURuG7hERx4buC4buW4bupcURF4buvRXHDg0Hhu5hx4buSxJDhu5px4buQReG7hMSQceG7hHfhu4JxdHJydXHhu4Thu7HDmnHDg0dxw4NNccSQSkVx4bqu4buiw5PDg3HDlOG7qXHhu5Dhu7fhu4Rx4buS4butRXFo4buTN+G6sOG7qUThu5jhurDhu5NxZcOU4buiTsODceG6rkfhu5FxZcSQ4burRXHEkU3hu4Rx4buVREVS4bup4buXceG6rnZx4bqu4bqqceG7huG7rUVx4bu54buEceG7kuG7osOT4buERHHDlOG7ueG7knHhu4ZO4buEccOSccOD4burw4NxREXhu69FceG6ruG7ueG7mHHhu5LDlOG6tHFT4buxccOD4buc4buERHHhuq52cURH4buOceG7gsO94buSceG7ksOURuG7hERx4buC4bux4buYceG7q0Zx4bquSkVx4buS4buYw5rhuqrhu4Rxw6l0cnFoReG6qOG7knE54bup4buCceG7ksSQT0VxREXhu6nhu4RxREHhu4Rx4bqu4bu3w5rhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dXXhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6w7ovdHTDucSCw7l0cnVzw7rGsOG7kuG7peG7p3LGsHPhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbnV0w7pwceG7qeG7huG7km5wXcSQRXHhuqLhu7Hhu4Rx4buEROG7qcOaccOSceG7ksOUw4Hhu4Rxw5Thu6lx4buCeOG7kuG7kXHhu5Lhu7FFceG7hHfhu4REceG7ksOU4bq0cWXEkOG7q0VxxJFN4buEcURFUnHhu4bhu61FceG7gkrhu5Jx4bquReG6quG7gnHDg8SQRnE/4buK4buERHHhu6pxZcSQ4bup4buExJBxIkfhu6lx4buSw5Thu6JOw4NxIuG7sXE5SkVxWypwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDuXV1cHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vEkeG7qeG7mHHhu5LDlMOB4buE4buRceG7ksOUw5Nx4buGw5lxIjdoccSRU+G6sOG7kkXhu5Dhu4bhu6lTcWXhu6nhu4Thu6nhu5BF4bq+4bqwU0XDg3Hhu4DEkOG7iuG7hERx4buSReG6psODceG7hk9FceG7gMSQ4bqw4buEceG7hETDk0XDtXHigJxlxJDhu6tFccSRTeG7hHHhu4bhu7Fxw4NB4buYceG7ksSQ4buaccODxJBNRXHhuqJH4buERHHhu5LEkOG7iuG7hERx4buCReG7hMSQ4buTcWXhu4pFceG7guG7oOG7hERxU+G6uHHDg8OB4buYceG7ucOaceG6rnZx4buSw4Hhu4RxxILGoOG7hERxw4NNccSQSkVxw5Thu6lx4buQ4bu34buEccOD4bua4bupceG7guG6uOG7hMSQcVPhu7Fx4buSw43hu6lx4buQ4bur4buEROG7kXFExJBFceG6ruG7osOTw4Nx4bqi4bux4buEceG7ksSQeOG7hERxw5Xhu5jhu6nhu4Rx4buSw5RJ4buERHHDg8SQRnHhu5JG4bux4buEceG6rkpF4buT4oCdxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuXV14buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHTDusO6L3R0w7nEgsO5dHJ1w7pyw7rhu5J1csO6w7l04buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG5zdXBx4bup4buG4buSbnBdxJBFceG6ouG7seG7hHHhu4RE4bupw5pxw5Jx4buSw5TDgeG7hHHDlOG7qXHhu4J44buS4buRceG7kuG7sUVx4buEd+G7hERx4buSw5ThurRxZcSQ4burRXHEkU3hu4RxREVSceG7huG7rUVx4buCSuG7knHhuq5F4bqq4buCccODxJBGcT/hu4rhu4REceG7qnFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXHhu5LDlOG7ok7Dg3Ei4buxcTlKRXFbKnBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5dXVwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7myXhuqThu4Rxw4Phu63hu4TEkHHhuq5H4buRcVPhurpxIjdoceG7hOG7scOaccOD4buc4buERHHhu5LDjXHDlOG7qXHhu5JF4bqmw4Nx4buE4buY4buIRXHhu4DEkEVxw4PEkEZxw5R54buERHHhuq5KRXHhu4TEkOG7sXHEkEbhu7Hhu4Rx4buSRuG7seG7hHHDg0dx4buSxJDhuqpxREXhu7Hhu4TEkHHhu5LDlEnhu4RxdXHhuq5F4bqq4buCceG7hOG6puG7mHHhu5LDgeG7hHHEgsag4buERHHhu5Lhu4jhu5JxxJBN4buEccOD4burw4Nxw4NNccSQSkVxw4Phu5rhu6lx4buC4bq44buExJDhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dXXhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6w7ovdHTDucSCw7l0cnXDusO6c+G7ksWpdMWpxrDhu6fhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbsWpxanGsHBx4bup4buG4buSbnBdxJBFceG6ouG7seG7hHHhu4RE4bupw5pxw5Jx4buSw5TDgeG7hHHDlOG7qXHhu4J44buS4buRceG7kuG7sUVx4buEd+G7hERx4buSw5ThurRxZcSQ4burRXHEkU3hu4RxREVSceG7huG7rUVx4buCSuG7knHhuq5F4bqq4buCccODxJBGcT/hu4rhu4REceG7qnFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXHhu5LDlOG7ok7Dg3Ei4buxcTlKRXFbKnBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5dXVwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7myJG4bux4buERHE/4bq44buExJBxZeG7luG7hERx4bqiw41x4buG4buMccODTXHEkEpFceG7hERG4buEcXfhu4Rxw5Jx4buExJBS4buERHHhu47EkOG7lOG7knHDg+G7mOG7iEVx4buSw5TDgeG7hOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7l1deG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0w7rDui90dMO5xILDuXRydcO6w7l14buS4bunw7nFqeG7peG7p+G7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5Ru4bundMO5cHHhu6nhu4bhu5JucF3EkEVx4bqi4bux4buEceG7hEThu6nDmnHDknHhu5LDlMOB4buEccOU4bupceG7gnjhu5Lhu5Fx4buS4buxRXHhu4R34buERHHhu5LDlOG6tHFlxJDhu6tFccSRTeG7hHFERVJx4buG4butRXHhu4JK4buSceG6rkXhuqrhu4Jxw4PEkEZxP+G7iuG7hERx4buqcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupceG7ksOU4buiTsODcSLhu7FxOUpFcVsqcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7l1dXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bub4oCcOcSQUuG7hERx4buSw5TDgeG7hHHhu5LDlOG7ok7Dg3Hhuq5H4buRccODxJDhu5Thu4REceG7kuG7ikVx4buAxJDhu4rhu4REceG7ksSQ4bqqccODxJBF4bqm4buEceG7ksSQeOG7hERx4buAxJDhu4rhu4REceG7jsSQ4buvRXFT4bq4ceG6ruG7iEVx4buSxJDhu5pxw5Xhu5jhu6tx4buC4but4buExJBx4buC4buxceG6osOSRXFT4bq6ceG7kkbhu7Hhu4Rx4bquSkVx4bqudnHhu4bhu7Hhu4Jxw4PEkOG7ouG7qXHhu5Lhu4jhu5Lhu5Fx4buAxJDhu4rhu4REceG7ksSQ4bqqceG6onjhu5Jx4buExJDhurrhu45xU05FceG7ksOUw4Hhu4Rx4bqu4bu54buY4buTcSLhu4rhu4Jx4buE4bupw5pxP+G7iuG7hERx4buqcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupceG6rnZx4buSxJBFceG6ruG7ueG7mHHDlOG7ueG7knHhu5Lhu4jhu5Lhu5NxOcSQ4bu34buEceG7kkXhuqjhu4Thu5Fx4buS4buKRXHhu4Lhu5jhu4jhu4RxRFFFceG7hk9FccOD4buv4buCcU3hu4Rx4buSTkVx4buEROG7mMSo4buEceG6rkrhu4REcVNF4bqk4buEceG7kkZx4buGTuG7hHHhu5Lhu6Bx4buEROG7ok9FccSQ4bu34buCceG7gkpx4buSw5RG4buERHHhu5LDlMOB4buEceG6ruG7ueG7mHHhu4RE4buxw5pxxJDhu4rhu4Jx4buE4bupw5rigJ3hu5Fx4buSw5TDk3Hhu4bDmXEiN2hxxJFT4bqw4buSReG7kOG7huG7qVNxZeG7qeG7hOG7qeG7kEXhur7hurBTRcODccODxJBF4bupceG7kOG6tHHhu5LEkOG6pOG7guG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7l1deG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0w7rDui90dMO5xILDuXRydeG7pXV04buSw7p0c3Xhu6Xhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbsWpc3NwceG7qeG7huG7km5wXcSQRXHhuqLhu7Hhu4Rx4buEROG7qcOaccOSceG7ksOUw4Hhu4Rxw5Thu6lx4buCeOG7kuG7kXHhu5Lhu7FFceG7hHfhu4REceG7ksOU4bq0cWXEkOG7q0VxxJFN4buEcURFUnHhu4bhu61FceG7gkrhu5Jx4bquReG6quG7gnHDg8SQRnE/4buK4buERHHhu6pxZcSQ4bup4buExJBxIkfhu6lx4buSw5Thu6JOw4NxIuG7sXE5SkVxWypwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDuXV1cHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5s24bqm4buSccOV4buY4buvceG7hOG7scOacURF4buU4buOcT/hu4rhu4REceG7qnFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXHhu4bhu7nDmnHhu4bhu61FceG7kkXhu4TEkHHhu5LEkEHhu4Rx4buQ4bup4buYceG7jsSQRuG7hERx4bquSnHhu4DEkOG7iuG7hERx4buS4buI4buSceG7ksSQT0VxREXhu6nhu4RxU+G7oOG7qXHDleG7mOG7qeG7k3Flw5RG4buERHHhu4DEkEVx4bquR+G7kXEi4buxcTlKRXFbKnHhuq7huqpx4buS4buYSuG7knHhu4Lhu7nhu5Jxw4NNccSQSkVx4bqi4bue4buSceG7jsSQ4burceG7ksOURuG7hERxw4Phu5hKw4Nx4bqu4buY4bupceG6ruG6puG7hHHhu4RE4buKRXFT4buKceG6ruG6usODxJBx4buAxJBFcURF4buvRXHhuq7hu7nhu5hxw4PEkOG6vHHDg0jhu4RxdXFTSOG7hERx4bqu4bu54buYceG7hFLhu6lx4buG4buxceG7gOG6puG7knHhu5LEkOG7lMOD4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7juG7qOG7mOG7ksSQRsOUcOG7myJG4bux4buERHHEkU3hu4TGoS/hu47hu5s=

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]