(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là một dấu son chói ngời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Trong đó, mảnh đất xứ Thanh là nơi từng tên đất, tên làng, ngọn núi, dòng sông đều chứa đựng và mang đậm dấu ấn lịch sử chống giặc ngoại xâm của nghĩa quân Lam Sơn.
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0rhu53hu5w8w5MuJCrDk3XGoCjDk+G6oDQpw5PhuqM84buew5PhuqHhu5opPcOT4bqjw6DhurU2KT3Dk+G6ozApw5Phu4ps4bucJcOT4buqw6MgJeG7iEfDk0PDosOT4bqiJMagKSTDky3Dkyjhu54pJMOT4busw5nhuqPDkyUpw5Phu6zhu6Yow5Phu7DDmcOjw5PDmSnDkyE/4buqJMOT4bqh4bqtw5Phu6rhurfGoMOT4buqw6Mx4buqw5MuJDglw5MpPSQ7xqDDk3XGoCjDk+G6oDQpxKgvJOG7jErEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bud4buuxqDhu7BPSm3DozHhu6rDky4kOCXDkyk9JDvGoMOTdcagKMOT4bqgNCnDkyHhu5zDkygx4bqjw5Phu7DDmcOjw5PhuqE8KcOT4buqJD4lw5MpPTYlw5PhuqPDoDwpPcOTIT/hu6okw5PhuqHhuq3Dk+G7qiQgKT3Dkz0lU+G7qsOTKT084buiJcOTY8OaKMOT4buq4bq3xqDDk+G7sMOaKcOT4bqjMeG7qsOT4bqjxqDDjcOT4bqiw6A8KT3Dk+G7rD5Jw5Mo4bueKSTDk+G7rMOZ4bqjw5Njw6LDk+G6oiTGoCkkw5Mh4bucw5MpNCXDk+G6o+G6pSk9w5PhuqPDnSnDk+G7rMOZ4bqjScOT4bqjw50pw5Mh4bucKT1Jw5MpPX0pw5MpxIMlScOT4buweyk9w5PhuqEiKT3Dk+G7rOG7tMOjw5Phu6okw6LGoMOT4bus4bqnKT3Dk+G6q+G7nMOTKMagKT3Dk+G7rOG7pijDk+G7sMOZw6PDk8OZKcOTIT/hu6okw5PhuqHhuq3Dk+G7qiQgKT3Dkz0lU+G7qsOTKT084buiJcOTY8OaKMOT4buq4bq3xqDDkyk9JDvGoMOTw6HDo8OaKcOTdcagKMOT4bqgNCnDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7lMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5DDleG7jGFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu47DleG7ki/hu47DkuG7mOG7sMOS4buOw5LDksOV4buO4buM4bqj4buS4buSw5XDleG7kCHDksONLGE9RsOg4bq+4buY4buM4buWT8OTxqAh4bqj4bq+T+G7neG7nDzDky4kKsOTdcagKMOT4bqgNCnDk+G6ozzhu57Dk+G6oeG7mik9w5PhuqPDoOG6tTYpPcOT4bqjMCnDk+G7imzhu5wlw5Phu6rDoyAl4buIR8OTQ8Oiw5PhuqIkxqApJMOTLcOTKOG7nikkw5Phu6zDmeG6o8OTJSnDk+G7rOG7pijDk+G7sMOZw6PDk8OZKcOTIT/hu6okw5PhuqHhuq3Dk+G7quG6t8agw5Phu6rDozHhu6rDky4kOCXDkyk9JDvGoMOTdcagKMOT4bqgNClPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5Xhu4xPw5MvSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSm/hu7Qpw5PhuqMkNsOT4bqiw6DDoyk9w5PhuqPEg+G7qsOT4bqq4bq1NCk9w5N1w53Dk3XGoCVJw5Nj4bugw5N0JcOdKcOT4bqiJH3Dk+G7isO5PX3hu6rDk3VT4buq4buIw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSkPDosOT4bqiJMagKSTDky3Dk+KAnCjhu54pJMOT4busw5nhuqPDk+G7rD/GoMOTISUpJMOTKSTDminDky4l4bu24bqj4oCdScOTKTQlw5Phu6zDmmTDky4kIik9w5Phu6okOsOTIeG7nMOT4buqUCnDk+G7qsOiw5PhuqvhuqkpPcOT4buqJFHhu6rDk+G7quG6t8agw5Phu6rDozHhu6rDky4kOCXDkyk9JDvGoMOTdcagKMOT4bqgNClJw5Mo4bucw5Phu6p7KcOTIeG7nMOTKTQlw5PigJw9PmHigJ3Dk+G7qiQ8w5Phu6rDozHhu6rDky4kOCXDkyk9JDvGoMOTKSQl4bu0w6PDkyThu5w8w5MuJeG7tuG6o0nDkyjhu6ApJMOT4bqj4bq1NSk9ScOTLiTGoCXDk8Ohw6Mg4buqw5Phu6oiKT3Dk+G6oyThu6Qpw43Dk+G6osOgPCk9w5Phu6w+ScOT4bus4buiJcOT4buwJeG7tinDk2PDo8OZ4bqjw5PhuqFR4buqw5Phuqvhu5zDk+G6qzvDk+G7rOG7oiXDkyQ0KcOT4buq4buew5Mh4bucw5Phur0pJMOTJOG6ryk9w5Phu7DDminDk+G6ozHhu6rDk3XDncOTdTclScOTKT3hurU2JcOT4buqPsOT4bqrxqAlw5PhuqPDoHvDk8Ohw6PGoCnDk+G6o8OgfSk9w5PhuqPDoDwpPcOT4bqrJeG7tuG7qsOT4bqj4bumYcOTJDdhw5Mk4bucPMOTLiXhu7bhuqNJw5Phu6glKSTDk+G6oTvDkzjDky4kUWHDkyh9JcOTKCXhu7Qpw5PhuqIyw5PDocOjIOG7qsOT4buw4bqnKT3Dk+G7qjbDky4kOCXDkyk9JDvGoMOTOMOTdcagKMOT4bqgNCnDk+G7rCXDk+G7rOG7sinDkyk94bucZMOT4bqjPOG7nCnDk+G6oyRRKT1Jw5MoOMOTw6DGoMOT4bqjw6DGoCk9w5PhuqHhuq3Dk+G6q+G7nCk9w5Phu6okPMOT4buww5opw5PhuqMx4buqw5Phuqol4bu24bqjw5PDucagKMONw5NvU+G7qsOT4buoJeG7tuG6o0nDk+G6ocagw6PDky4kJcOTIcOdKcOTKT0iJcOTJDzhu5wpPcOT4bus4buyScOT4buw4bqvw5PhuqMkNiXDkz0lxqApw5PhuqPDoD/Dk+G6qybDk+G7qiQ6w5PhuqPDoDwpPcOTLiQ84bueKT3Dk+G7ksOTKVAoScOT4bqhPCk9w5N1w53Dk3U3JcOT4bqrxq8pw5Phu6xT4bqjw5Phu6zhurU34buqw5MoMeG6o8OTKeG7tCnDkyg+KT3Dk+G6o+G6tTQpPcOT4busICXDk+G6q+G6qSk9w5Phu6okUeG7qsOT4buqJDzDk+G6oyThu7LDkyThu7bDk+G7qjwpw5Phu6ok4buaw6PDky7hu7LDk+G6oyThuqXGoMOT4bqr4bucw5NhJOG7muG6o8OT4bqjw6Al4bu4KcONw5PhuqLDoDwpPcOT4busPknDk+G6oeG6p8OT4bqjMCnDk+G6o+G7oiXDk+G7quG6t8agw5NuJcOT4bqjKuG7qiTDk8OBw6Mg4buqw5M9Jcagw5Phu6xT4buqw5Phu6gl4bu24bqjw5N1xqAow5N0JSkkw5Phu4rhuqIkfcOTQ8Ojw5op4buIw5Phu6o+w5PhuqMk4bu4w5Nj4buuKMOTIeG7nMOTKDHhuqPDkyglKSTDk+G7qiTDoik9w5Phuqvhu7TDk+G6oeG6p8OT4bqjJD8pJMOT4bqr4bq1Nyk9w5Phu6rhurfGoMOT4bqr4bq1NCk9w5PhuqPDoCXhu7TDo8OT4bud4bumw6PDk3XDncONw5NvMCk9w5PhuqMkNiVJw5Phuqs1JcOTKSThuqkpPcOTPSXhu5rDk+G6o8OgP8OT4bqjPMOTITUpw5Phuqvhu7TDkyhT4bqjw5MhP+G7qiTDk+G6oeG6rcOT4bqr4bucw5PhuqtQKcOTJD7GoEnDk+G7qiIpPcOT4bqjw6AmKSTDkynhu5xkw5Phu6zhu6DDk+G6o8OgOMOT4bqjJOG7nCkkw5MoMeG6o8OT4buoJeG7uMOjw5PhuqPhurU3KT3Dk+G7quG6t8agw5Mp4bu0KcOT4bqrUCnDkyQ+xqDDk+G6qiXhu7bhuqPDk8O5xqAow5Phu6zhu6Yow5Phu6zhu5zDk+G7qOG7ninDk+G6oVHhu6rDk+G7sMOaKcOT4bqjMeG7qsONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rhu53GoGTDk3XDncOTdcagJUnDkyk94bq1NiXDk+G7rOG7oMOTY+G7nsOT4bqjJMOaKcOTISXhu7TDo8OTKCYpJMOT4buqw6LDo8OT4buqJMSDxqDDk+G6o8OgPCk9w5Phu6rDozHhu6rDky4kOCXDkyk9JDvGoMOTdcagKMOT4bqgNCnDjcOT4bqiJOG7rjzDk+G6oeG6rcOT4bqh4bua4buqJMOTPSQlw5Mh4buiJUfDk3XDncOTdcagJcOT4bqrICnDk+G6oSUpJMOTw6DGoMOT4bqj4buiJcOTIeG7nCk9w5PhuqIk4bucKSTDk+G6oDQpw5Phu4pj4bq1xqDDkz19JcOTIeG7nMOTIeG7nCk9w5PhuqJWYeG7iEnDkyIpPcOTIeG7nMOTKT3hurU2JcOTw6DGoMOTKSThu6Zhw5Phuqvhu5w8w5Phu6wxJcOTw6HDo8OaKcOTdcagKMOT4bqgNCnDkyk9xqBkw5PhuqPhuqXDkykk4bqpKT3Dk+G7qMOjMiXDk+G7rOG7pMOjw5PhuqMk4bucKSTDkyHhu6Zhw5Phu6zhu7jDk+G7quG6ryk9w5Phu6rhu5rhu6rDkyThu5w8w5MuJeG7tuG6o0nDk+G7qCUpJMOT4bqhO8OT4buw4bqnKT3Dk+G7qjbDky4kOCXDkyk9JDvGoMONw5PhuqLDoOG7niXDk8Ohw6PGoMOTKSThuqkpPcOTKVAow5PhuqMk4buaKT3Dk+G6o8Og4bq1Nik9w5MuZcOTLiThu5opPcOT4buqJCXhu7IpScOT4bus4buyKcOTLiQlw5PhuqMmKSTDk+G6oyThu7LDkyk9w6Nkw5Phu6rDmWFJw5M9JVPhu6rDk8O6JSkkw5PhuqvDmmTDkyThu6Aow5PhuqM84bucKcOT4buoMcOTKcSDJcOTbSQqw5N1JSkkScOTKT0kO8agw5PDocOjw5opw5N1xqAow5PhuqA0KcOTLiQiKT3Dk+G7qnspw5Phu6zhurU2KT3Dk8OgxIPhuqPDkyHDoyXDjcOT4bqiJDYlw5MuJFHhu6rDk8OZZEnDky4kIik9w5PDocOj4bueKcOT4bqjJMOaKcOTKCYpJMOTdcOdw5N1xqAlw5NhJOG7niXDk+G7rDIlw5Phu5o8w5Phu6jhu5w8w5Phu6okPMOTdcOdw5N1NyXDk+G7rOG7uMOTISXhu7TDo8OTKCYpJMOT4buqw6LDo8OT4buqJMSDxqBJw5NjIik9w5PDoMagw5PhuqPDoOG7pinDk2Ek4buaw5Phuqt7KT3Dk+G6q8OaZEnDkykk4bq1KT3Dk+G7sDzDkyHhuqfhu6rDkyHhurU3KT3Dk8Ohw6PDminDk+G7rD/hu6okw5PDocOj4buaw5Mo4buiKSTDkynDnSnDkyIpPcOT4bus4bugw5Phu6g/w5Phu6hR4bqjw5Phu6zhu64ow5Phuqvhu7TDk28iKT3Dk28iw5PhuqPDoMagw5PhuqPDmSnDk+G6q+G7nMOTY+G6rcOT4buqJFYow43Dk2/hu7jDk+G6o+G6tTgpPcOTKSQ1w5MpPeG6tTYlw5Phu6o+w5Phu6oiKT3Dk+G6qzUlw5Phu7DDminDk+G6ozHhu6pJw5Phuqs1JcOTPSXGoCk9w5PhuqE0KcOTY+G7oMOT4bqjUeG7qsOT4bqr4bucw5PhuqHhuqfDk+G6o8Ogw5opw5PhuqPDoH0pPUnDkyk94bq1OSk9w5MoMcOT4buq4bq3xqDDk8O5JMOaKcOT4buww5opScOT4bqhxqDDo8OTLiQlw5N1w53Dk3XGoCXDkyjDmeG6o8OTKT3hurU2JcOT4buww5opw5Mh4bucKT3Dk+G6olZhw5Nj4bq1xqDDk+G7rOG7oMOT4bqhw6Nkw5PhuqMiKcOTIik9w5Mhw50pw5Mh4bucKMOT4bqiJOG7nCkkw5Phu5084bucKT3DkyHhu5wpPcOT4bqr4bucw5Njw5pkw5Phu7DhuqcpPcOTb+G7tCnDk+G6oyQ2w5PhuqLDoMOjKT3Dk+G6o8SD4buqw5PhuqrhurU0KT3Dk3XDncOTdcagJcOT4buq4bqvKT3Dk2Ekw6PDkykkw5opw5MpPcagZMOT4buow50pw5Phu6rhu6IpJMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rhuqLDoMOdKcOTLiRRYcOTKOG7nikkw5Phu6zDmeG6o8OTY8Oiw5PhuqIkxqApJMOT4buqeynDkykkJeG7tMOjw5MpJOG6qSk9w5PGoCkkw5Mk4bqvKT3DkyThu5w8w5MuJeG7tuG6o0nDk+G7qCUpJMOT4bqhO8OTKSThurVHw5N1w53Dk+G6oiIpPcOTdCXhu7TDo0nDk+G6ql3Dk8ODZEnDk+G7neG7nMOTw7oxKT1Jw5N1w53Dk3Qk4bq1NCk9SMOT4buqJDzDk+G7rOG7sinDkyk94bq1NiXDk+G7sMOaKcOT4buq4bua4buqw5Phu7DDminDk+G6ozHhu6rDk+G6oyQl4bu4w6PDk+G6oSDDkykk4bq1R8OTdcOdw5Phu50l4bu4KEnDk3XDncOT4budJcOdw6NJw5N1w53Dk+G6oMagPEnDk3XDncOTROG7suG6o0nDk3XDncOTQ8agScOTdcOdw5N1IiVJw5N1w53Dk20g4oCmw5MkxqBkw5Phu6jhu5zDk0Ek4buiKMOT4bqiJD/Dk8O5PX3hu6rDk+G6osOg4bukKcOT4buK4bqrN8OTbCYpJMOTbz8pJMOT4bqq4bq1NCk9w5N1w53Dk3U3JeG7iMOTLcOTKT3hurU2JcOT4bus4bugw5Phu6o+w5Phu6oiKT3Dk+G6o8OgPCk9w5Phuqsl4bu24buqw5PDocOj4bueKcOTIcSRw5PhuqPDoMagKT3Dk+G6o8Og4buiJUnDkyHhurU0KT3Dk+G6oyThuqfhu6rDkzjDk3XGoCjDk+G6oDQpScOT4buqJDrDkyTDo2TDk+G7rDElw5Mp4bqpw5Phu6glKSRIw5Phu50wKT3Dk8O54bq1NCk9w5Phu6oiKT3Dk+G7qiTEg8agw5Mh4bucw5Phu6o8KcOTPeG7miXDk+G7quG6t8agw5N1w53Dk3U3JcOT4buq4bqzKT3DkyHhu5wow5Mp4bqpw5PhuqPhurU1KT3Dk+G6oyTGoCjDkz0lxqDDk+G7rOG7mikkw5M9JVPhu6pIw5PDuT3Do2RAKcOT4bqiJD/Dk2zhu5wpJMOT4buK4bqrN8OTw7k9w6NkQCnDk20kKuG7qiThu4jDkyHhu5zDkygx4bqjw5Mp4bqpw5PhuqPhurU1KT3Dk+G6o+G7nCXDk+G7qMagw5Phu6okOsOTJMOjZMOTKSQl4bu0w6PDk+G6o8Og4bumKcOT4bus4buaKSTigKbDk+G6osOZ4bqjw5Phu6rhu57Dk+G7rOG7oMOT4bqj4buiPMOTKcOdKcOT4bqhw6Lhu6rDkyjhu6IpJMOT4bqjMik9w5MkN2HDk+G7rOG7uMOTJCYpJMOT4bqjJOG7nCkkw5Mpw50pw5Phu6rDozHhu6rDky4kOCXDkyk9JDvGoMOT4bqr4bucw5NhJOG7muG6o8OT4bqjw6Al4bu4KcOTKOG7oikkw5Phuqvhu7TDk+G6ocagw6PDkynhu5xkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5Xhu45hY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buO4buOw5Xhu5gv4buOw5Lhu5Dhu7Dhu4zhu4zDlcOUw5Xhu5Dhu47huqPDleG7luG7luG7jOG7jCHDksONLGE9RsOg4bq+4buW4buST8OTxqAh4bqj4bq+T+G7neG7nDzDky4kKsOTdcagKMOT4bqgNCnDk+G6ozzhu57Dk+G6oeG7mik9w5PhuqPDoOG6tTYpPcOT4bqjMCnDk+G7imzhu5wlw5Phu6rDoyAl4buIR8OTQ8Oiw5PhuqIkxqApJMOTLcOTKOG7nikkw5Phu6zDmeG6o8OTJSnDk+G7rOG7pijDk+G7sMOZw6PDk8OZKcOTIT/hu6okw5PhuqHhuq3Dk+G7quG6t8agw5Phu6rDozHhu6rDky4kOCXDkyk9JDvGoMOTdcagKMOT4bqgNClPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5Xhu45Pw5MvSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSuG6oiThu5rhu6rDk8O6xqDDk+G7ncagPMOT4buKdcagKT3Dk20k4buaKSThu4jDk+G7sOG6tTUlw5Phu6okw5opw5MpxIMlw5NB4bqvw5PDgCUpJEnDk+G7rD/GoMOT4buwxqApJMOTPVEpw5MhJeG7tCnDk+G6qzUlw5Phu6rDozHhu6rDky4kOCXDkyk9JDvGoMOTdcagKMOT4bqgNCnDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KdCQiKT3Dk+G7qiQ6w5MpJOG6qSk9w5PGoCkkw5Mk4bqvKT1Jw5Mk4bucPMOTLiXhu7bhuqPDkyjhu5zDkygzJcOT4busP8agw5Phu7DGoCkkScOTKT19KcOTKcSDJUnDk+G7sHspPcOT4bqhIik9w5M4w5Njw6LDk+G6oiTGoCkkw5Phu6rhurMpPcOT4bqjJMOZKMOT4busxq8ow5MpJOG6qSk9w5Phu6rDmsOjw5Phu6okw6Nk4bu2KcOTIT/hu6okw5PhuqHhuq3Dk+G6q+G7tMOT4buqw6Mx4buqw5MuJDglw5MpPSQ7xqDDk+G7qiQgKT3Dkz0lU+G7qsOTKT084buiJcOTY8OaKMOT4buq4bq3xqDDkyk9JDvGoMOTw6HDo8OaKcOTdcagKMOT4bqgNCnDjcOT4bqqKsOTKSThurVJw5Phu6w/xqDDk+G7qOG7nCnDk+G7quG7muG7qsOTJMOjZOG7tinDk8OBw6PGoCnDk+G7nT7GoEnDk8OBw6PGoCnDk+G6oDQpScOT4bqiJOG6tTYpPcOTQ8Ojw5opScOTbOG7msOT4bqiJOG6tTXhu6pJw5N1xqApPcOTbSThu5opJEnDk23FqCjDk+G6oiThurdkScOTw7k9feG7qsOTdVPhu6pJw5PhuqIk4bui4buqJMOT4bqiJOG7nCkk4oCmw5Phu6zhu7TDo8OTIeG7nMOTKSThuqkpPcOTKTQlw5MpPSQ7xqDDk8Ohw6PDminDk3XGoCjDk+G6oDQpw5Mp4bq1NCk9w5Mp4buaw6NJw5PFqCnDk+G6o8Og4buaKSTDk+G7rOG7uMOT4buq4bq3KT3Dk+G7qiBJw5NhJOG7muG6o8OT4bqjw6Al4bu4KcOTIeG6p+G7qsOTIeG6tTcpPcONw5PhuqLDoDwpPcOT4busPknDk2Ek4bueJcOTLuG7uMOT4bus4buyKcOT4bqjJDYlw5M9JcagKcOTKT0kO8agw5PDocOjw5opw5PDoMSD4bqjw5Phuqvhu7TDkynhurU0KT3Dkynhu5rDo8OTOMOTbSQqw5N1JSkkw5PhuqA0KcOT4buKIeG7nMOTKDHhuqPDk+G7sOG7oGTDkynEgyXDkzjDkygl4bu0KcOT4bqiw5pkw5PhuqIkxqApJMOT4budPsagw5Phu6zhurU34buqw5N1w53Dk3U3JcOT4bqr4bucw5Phu6rhu5rhu6rDk+G6q1Apw5PhuqMk4bukKcOT4bqjw6Al4bu0w6PDk3XDncOT4bqjJOG7ssOTLuG6ucOTQ+G6qsOT4buqJCopJMOT4bqjJMOi4buqw5Phu6xT4bqjw5PhuqPDnSnDkykk4bq1w5Phuqvhu6Zkw43Dk217KcOT4buww5opw5M9JcagKcOTOMOT4bqr4bqvKT3Dk+G6oiThu5olw5PigJPDk8O64bq1Nik9w5Njw6MpPcOTw6HDo8agKSRJw5Mu4bu0w5Phu6rhu6Ypw5Phuqs1JcOT4buw4bugZMOTKcSDJcOTKeG7nGTDk+G6o+G6pcOTY+G6tcagw5PhuqM1JcOTKcagZMOTw6HDo+G7rinDkz19JcOTIeG7nMOT4buw4bugZMOTKcSDJcOTQeG6r8OTw4AlKSThu4hJw5Phu6zhu7jDk+G7qOG7njzDk+G6ozApw5Phu6rhurcpPcOT4buqIMOTIeG6p+G7qsOTIeG6tTcpPcOT4buqJCXhu7Iow5PhuqM1JcOTPeG7pCnDk8OVw5MpUCjDjcOT4bqiJOG7rjzDk+G6oeG7muG7qiTDk+KAnHXGoCjDk+G6oDQpw5PhuqMk4bqn4buqw5Mh4bqx4buq4oCdScOTLiQlw5MoNSXDky4kOCXDkyk9JDvGoMOT4buqJDrDk+G7qj7Dk+G7jsOSw5LDk8Ohw6PDminDk+G6oyQl4buy4bqjw5Phu6wx4bqjScOT4buOw5LDksOT4buw4bqzKT3Dk+G6oTvDk+G6q+G7nMOTw5XDksOSw5MpPSQ7xqDDk+G6oTvDjcOTw7pT4buqw5Phu7Dhuq/DkyHhuqfhu6rDkyHhurU3KT3Dkyk9JDvGoMOTw6HDo8OaKcOTKuG6o0nDkykk4bq1KT3Dk+G6qzUlw5NhJOG6tTQpPcOT4buqJMOaKMOT4oCcIcOZZMOTKuG6o8OT4busP+G7qiTDkykkJeG7tMOjScOTIcOZZMOTZOG7ssOjw5Phu6okICk9w5Mo4buiKSTigJ3Dkyk9JDvGoMOTw6HDo8OaKcOTdcagKMOT4bqgNCnDk+G7rOG7oMOT4bqjJcOdw6PDk+G7sCXhu7bhuqPDkykkJeG7tMOjw5Phu6w34bqjw5PhuqPDmSnDk+G7qiIpPcOT4buq4bq3xqDDk8Ohw6PDminDk+G7rD/hu6okw5Phuqvhu5zDkyHhu5wow5PhuqMlw53Do8OTJMagPMOTKDHhuqPDk2Ek4bukKcOT4bqhJSkkw5Mh4bqn4buqw5Phu6w/4buqJMONw5PDulPhu6rDk+G7sOG6r8OT4buqJCXhu7Ipw5Phu6zDmcOjw5Phu7DhurMpPcOT4buq4bueKEnDkykk4bq1KT3Dk2NW4bqjw5PhuqMkw5lkw5Mh4bqn4buqw5Mh4bq1Nyk9w5MuJCIpPcOT4buqPsOTITclw5Phu6okPMOTKT0kO8agw5PDocOjw5opScOT4bqrJsOT4bqjKikkw5Mu4buyw5Mhw5rDo8OT4buw4bucJcOTKcOdKcOTdcOdw5N1NyXDk+G7rOG7oMOT4buqJH0pw5MpxIMlw5NtJCrDk3UlKSTDkyHhu5wow5MpNCXDkynhurU0KT3Dkynhu5rDo8ONw5NvICXDk+G6qzUlw5MpPSQ7xqDDk8Ohw6PDminDk3XGoCjDk+G6oDQpScOTKcSDJcOTbSQqw5N1JSkkw5MpJOG6tcOTKDHhuqPDkyk9fSnDkynEgyXDk+G6oyQlw50pPUnDkyk0JcOT4buqJOG6t8OT4bqj4bq1NSk9w5Phu6wwKT3Dk+G7qsagKMOT4buqMSk9w5MuJDJJw5Mh4bucw5Phu6gl4bu4w6PDk+G6o+G6tTcpPcOT4buq4bq3xqDDk+G6oyUpJMOT4bqjJOG7pCnDk+G7qiQ/w6PDk+G7rOG6pyk9w5M9JcagKcOTLiQyw5PDocOj4bum4bqjw5Phu6rhurU2KT3Dk+G6q+G7nMOTIeG7ouG7qsOTw6HDo8agKcONw5PDuSQ2w5Phuqvhu6ZkScOT4bqhxqDDo8OT4buoxqDDkyHhu6Qpw5NhJOG7niXDk8OgxIPhuqPDkyHDnSnDkynEgyXDk+G7qiDDk+G6oyThurdJw5Mp4bq1NCk9w5Mp4buaw6PDk+G6o+G7oiXDk20kKsOTdSUpJMOT4bqgNCnDk+G7rOG7uMOT4buo4buePMOT4bqjPOG7nCnDkyHhuqfhu6rDkyHhurU3KT1Jw5PhuqPhu6I8w5Phu6wl4bu0w6PDky4l4bu2KcOT4bus4bu4w5MpUCjDk+G7jMOU4buOw5RJw5MpPSQ7xqDDk8Ohw6PDminDk+G7qiTDo2Thu7gpw5Mk4bq1NSk9w5Phu6okJeG7sinDkyHhurU34buqw5Phuqvhu5w8w5PDucagKEnDk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5Phu6pQKcOT4buqw6LDk+G7rD/GoMOTKDUlw5M4w5PDuT0k4bu2w5Phur0pw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG6osOgPCk9w5Phu5LDkylQKMOT4buK4bqj4bqlw5Phu4zDlOG7jOG7lMOTLeG7jMOU4buOw5Xhu4hJw5MoJeG7tCnDkynEgyXDk2PDosOT4bqiJMagKSTDkyHhu5zDk+G7rD/GoMOT4buo4bucKcOTJDzhu6LhuqPDk+G7rDEpPcOT4buqJOG6t8OTZOG7ssOjw5Phu6rhurfGoMOTKT0kO8agw5PDocOjw5opw5N1xqAow5PhuqA0KUnDk+G7quG6syk9w5Mh4bucw5M9JcagJcOT4busPOG7oinDkz0lxqApw5MuJD7Dkykkw5nhuqPDk+G7quG6t8agw5MpPSQ7xqDDk8Ohw6PDminDk3XGoCjDk+G6oDQpw43Dk8O5JOG6tSk9w5PhuqPhuqXDk+G7rMOaZEnDk+G6oyTGoCkkw5PhuqMk4buyw5MpPSQ7xqDDk8Ohw6PDminDkyk94bucZMOT4buq4bucKT3Dk+G6q8agKT3Dk+G7sDElScOT4bqj4buiPMOT4bus4bucw5Phu6zhu7jDk2Ek4bua4bqjw5PhuqPDoCXhu7gpw5Mh4bqn4buqw5Mh4bq1Nyk9w5Phuqvhu5zDkyg4w5PDoDEpPcOTYSThu6Iow5Phuqslw5MuJOG7mik9w5Phu6okJeG7sinDk8OgxqDDk+G7quG7nsOTKeG6tTXhu6rDjcOTb+G7uMOTw6AwJUnDk+G6o+G6pcOT4busPknDk+G6ocagw6PDk+G7jMOSw5MpUCjDky4k4buaKT3Dk+G7qiQl4buyKcOT4bqjw6DhurU2KT3Dky5lScOTKT0kO8agw5PDocOjw5opw5N1xqAow5PhuqA0KcOT4bus4bugw5Phu6zhurXGoMOT4busw5nhuqPDkynhurU14buqw5MuJFslw5Phu5rhu6okw5Phu6wiw5MkMcOT4buq4bq3xqDDkykk4bucw5PDuiUpJEnDk+G6o+G7miXDk+G6oyQl4buy4bqjw5Mh4buiJcOTKeG7tCnDk+G7rDHhu6rDkyHhu6Zhw5Phu7DDminDk+G6ozHhu6pJw5Phu6rhuq8pPcOT4bqrNSXDk+G7quG7muG7qsOT4bqjw6Al4bu0w6PDk+G7rOG7oiXDk2EkPCk9w5MuJeG7sinDk+G6qiXhu7bhuqPDk8O5xqAow5Phu6xT4bqjw5Mp4bu0KcOTKD4pPcOT4buqJDzDkynhu7Qpw5PhuqMk4buaJcOT4buoJikkw5PhuqvhuqkpPcOT4buqJFHhu6rDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4bqiw6Dhu54lw5Phu7Dhu5wlw5PhuqHDoyDhuqPDk+G7qsOjMeG7qsOTLiQ4JcOTKT0kO8agw5N1xqAow5PhuqA0KUnDk2PDosOT4bqiJMagKSTDk+G7rOG7oMOT4busPik9w5M9PmHDk+G6ocOi4buqw5MpPeG6tTYlScOT4bqhw6Lhu6rDk+G7quG6t8agScOTPT5hw5NhJOG7pCnDk8Ohw6PGoCnDk+G6o8OgfSk9w5Mh4bucKMOTKcOdKcOT4buqJCXhu7Ipw5PhuqMkUSk9w5Phuqs7w5Phu6zhu6Ilw5Phu6rhurfGoMOT4buqw6Mx4buqw5MuJDglw5MpPSQ7xqDDjcOTw4HDo8agw5Phu6w+ScOTKDjDk8OgxqDDkygx4bqjw5PhuqPDoMagKT3Dk+G6oeG6rcOTKDUlw5Phu6okPMOTIT/hu6okw5PhuqHhuq3Dk+G7rMOZw6PDk+G6o8OgxqApJMOT4buw4bqnKT3DkynhurU14buqw5Phuqvhu5zDkz0l4bqpw5Mp4bq1NeG7qsOT4buq4bq3xqDDk+G7sMOaKcOT4bqjMeG7qsOT4bqqJeG7tuG6o8OTw7nGoCjDkyjhu5zDk+G6oyThu7LDkyThu7bDkyQiKMOTKcagZMOT4bqrxq8pw5Mhw6MiKcOTKSRR4buqw5MpJDXDk+G6q+G7nMOT4bqj4bqnw5Mk4bucPEnDk+G6o8Ogw5opw5PhuqPDoH0pPcOTKSThuqkpPcOT4bqjJOG7nCkkw5PDocOj4buew5Mo4bucw5MiKT3Dk+G7qiTGoMOT4bus4bugw5M9w5pkw5Phu7DhuqcpPcOTKcOdKcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bq9w6PhuqMkPMOgT0rDuSQ+KMOTQeG6qsOTYSR7KT3Dk20kKikkw5PhuqPDoD/Dky3Dk0Phu6DDkyQxJcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKjhu64oSuG7imzhu5wlw5Phuqsl4buy4bqjw5Phu6o+w5PhuqHhuq3Dk+G7sOG6sSk9w5MoMeG6o8OT4bqhIMOT4bqj4bucJcOTISXhu7bDo8OT4bqjw6A8KT3Dk+G7nTElw5PhuqMk4buePMOTLiQ8xqDDkyR94buqw5PigJzhur0pJMOTJOG6ryk9w5Phu7DDminDk+G6ozHhu6rDk3XDncOTdTclw5Phuqvhu5zDk8O5JMOaKcOT4buww5opw5PhuqIkxqApJMOT4budPsagw5Phuqs1JcOTLiQ4JcOTKT0kO8agw5N1xqAow5PhuqA0KeKAneG7iMONxKgv4buuKErEqC9hSg==

Nhóm PV phòng Chính trị - Xã hội

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]